Home » Artikelen » Experimenten prestatiebeloning van start

Experimenten prestatiebeloning van start

Scholen bepalen zelf prestatie-indicatoren en norm Schoolbesturen kunnen vanaf medio november een aanvraag doen voor een experiment met prestatie beloning. De prestaties die leerkrachten extra moeten leveren worden daarin expliciet benoemd. Bij het bereiken daarvan, krijgen leerkrachten of teams een extra beloning. Om het effect op de kwaliteit en de leerprestaties van leerlingen te toetsen, kunnen het primair en voortgezet onderwijs en het mbo tussen 2011 en 2014 experimenteren met prestatiebeloning.

Deze manier van belonen en benoemen van prestaties doorbreekt volgens het ministerie van OCW de gelijkheidscultuur in het onderwijs en maakt excellente leerkrachten tot rolmodel. "Leerkrachten zullen zich hierdoor aan elkaar optrekken en creatiever en effectiever werken om prestaties van leerlingen te verhogen." Voordat prestatiebeloning structureel wordt ingevoerd, laat staatssecretaris Zijlstra van OCW op grote schaal wetenschappelijk begeleide experimenten uitvoeren die moeten aantonen welke vormen van prestatiebeloning effectief en duurzaam zijn. Schoolbesturen besluiten zelf of ze meedoen aan zulke experimenten en welke variant zij willen uitproberen. Bij ieder experiment staat het effect voor de kwaliteit van het onderwijs centraal. De experimenten geven ruimte om te variëren naar type prestatiebeloning (individueel en team) en het soort beloning. Scholen bepalen zelf de prestatieindicatoren en de norm die daarbij gehanteerd wordt. De experimenten zijn bij voorkeur meerjarig om de effecten op de korte en op de lange termijn te kunnen beoordelen. In ieder experiment bepaalt het schoolbestuur samen met een wetenschapper een goede wetenschappelijke opzet. De opzet en verwachte opbrengst wordt beoordeeld door een onafhankelijke wetenschappelijke begeleidingscommissie met experts op het gebied van onderwijskwaliteit, prestatiebeloning en het ontwerpen van experimenten. De begeleidingscommissie zal op basis van de experimenten in 2015 advies uitbrengen aan de staatssecretaris. Voor de experimenten is in 2012 10 miljoen euro beschikbaar, oplopend tot 80 miljoen in 2015. Drie schoolbesturen hebben inmiddels al het startsein gekregen voor het experimenteren met prestatiebeloning. In Amsterdam start de Stichting Bijzonderwijs samen met de gemeente Amsterdam een pilot. De pilot, onder begeleiding van het Centraal Planbureau (CPB), duurt een jaar en betreft voorlopig zeven basisscholen en 230 personeelsleden. In Noord-Holland-Noord start een aantal vo-schoolbesturen met een pilot teambeloning en in Zeeland start een wetenschappelijk experiment met individuele prestatiebeloning in de mbo-sector.

Waardering
AVS-voorzitter Ton Duif sprak op 18 november op Radio 1 over de experimenten met prestatiebeloning in het onderwijs. Duif is niet tegen beloningsdifferentiatie vanuit het oogpunt van waardering voor extra gas geven. "Het is nog wel de vraag of leerkrachten er ook echt beter van gaan presteren. De uitvoering vraagt om veel transparantie. Ik sluit niet uit dat de mening van leerlingen erbij wordt betrokken." Deze carrièregerichte aanpak kan volgens Duif meer, broodnodige mannen in het basisonderwijs trekken. Wel staat hem tegen dat het geld hiervoor wordt weggehaald bij Passend onderwijs. "Het zou mooi zijn als we door de investering in deze beloningsexperimenten via een achterdeur met ontslag bedreigd personeel in het kader van de bezuiniging op Passend onderwijs kunnen behouden."

Meer informatie en aanmelden: http://www.prestatiebeloninginhetonderwijs.nl/. Hier kunnen onder andere onderwijsbestuurders, schoolleiders, MR-voorzitters zich ook aanmelden voor drie regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de experimenten: op 13 december (Rotterdam), 20 december (Zwolle) en 21 december (Eindhoven) aanstaande.

Gepubliceerd op: 1 december 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)