Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Excellerend onderwijs en professionalisering prioriteiten
Onderwijsbegroting 2015

Excellerend onderwijs en professionalisering prioriteiten

Auteur: Tineke Snel

Het onderwijs moet beter. Meer aandacht voor het uitdagen van leerlingen, voor alle leraren een persoonlijk opleidingsbudget en modernisering van het onderwijscurriculum voor het funderend onderwijs. Dat staat in de Onderwijsbegroting 2015, die op Prinsjesdag werd gepresenteerd. De nullijn voor onderwijspersoneel is eindelijk van de baan.

Goede schoolleiders, leraren en bestuurders zijn onontbeerlijk. Werknemers en werkgevers moeten blijven investeren in hun eigen kennis. Het versterken van de kwaliteit van schoolleiders gaat verder door permanent bekwaamheidsonderhoud en door registratie in de schoolleidersregisters. Besturen versterken en borgen hun professionaliteit door het hanteren van een professionaliseringsagenda, het naleven van de Code Goed Bestuur en visitaties. Schoolbesturen in het po en vo zetten in op breed samengestelde schoolteams, aldus de Onderwijsbegroting. In het po gaat het om meer leerkrachten met een wo-bachelor, hbomaster of universitair master (30 procent in 2020), in het vo om hbo- en wo-masteropgeleide docenten (50 procent in 2020). Voor 2015 is er 115 miljoen euro beschikbaar voor lerarenbeurzen. Hiermee kunnen circa 15.000 leraren een bachelor- of masteropleiding volgen. Daarnaast krijgen alle leraren een persoonlijk opleidingsbudget en tijd om zich te laten bijscholen. Scholen zorgen voor werkdrukvermindering door meer ondersteunende functies te vormen, via de lumpsum zijn hiervoor extra gelden beschikbaar. Ook de AVS heeft vitaliteit op haar agenda staan. AVS-voorzitter Petra van achtergrond Haren: “Aandacht voor de werkdruk van de oudere leraar in samenhang met het creëren van ruimte voor jongere leraren.”

Het geld dat de afgelopen periode is vrijgemaakt dankzij het Nationaal Onderwijsakkoord, de bestuursafspraken en cao’s die daarmee samenhangen, de Lerarenagenda en het akkoord over het studievoorschot zet de overheid in om het onderwijs toekomstbestendig te maken. Het geld – een bedrag van 1,2 miljard euro uit de sectorakkoorden po, vo en mbo, en een bedrag oplopend tot maximaal 1 miljard uit het studievoorschot – moet terechtkomen in de klas en de collegezaal.

Toptalenten
Veel leerlingen voelen zich onvoldoende uitgedaagd en presteren onder hun kunnen. Alle kinderen krijgen Passend onderwijs. Met de extra investeringen komt er meer aandacht voor toptalenten op alle niveaus. In 2015 kunnen leerlingen de vermelding ‘cum laude’ verdienen op hun eindexamendiploma. Vwo’ers krijgen de mogelijkheid hun opleiding in vijf jaar af te ronden. Op steeds meer scholen wordt het mogelijk om individuele vakken op een hoger niveau af te ronden. Een havoleerling met een wiskundeknobbel bijvoorbeeld, kan dan wiskunde op vwo-niveau volgen. Scholen zetten meer digitale middelen in in de klas om onderwijs op maat te geven. De AVS vindt het belangrijk dat de schoolleider de ruimte en mogelijkheden heeft om Passend onderwijs en aandacht voor excellentie goed vorm te geven in de school.

De bekwaamheidseisen worden aangepast, zodat vakleerkrachten vo ook kunnen worden ingezet in het po. Er worden drie lesuren per week bewegingsonderwijs ingevoerd, gegeven door een vakleerkracht.
Het onderwijscurriculum voor het funderend onderwijs wordt gemoderniseerd. Dat is nodig omdat leraren en scholen aangeven dat de huidige kerndoelen weinig houvast bieden, niet ambitieus zijn en leerlingen onvoldoende voorbereiden op de uitdagingen die hen in de toekomst te wachten staan in studie of werk. Het vernieuwde onderwijscurriculum geeft een helder kader voor toetsing van individuele leerlingen en verantwoording van leraren en scholen. Zittenblijven wordt teruggedrongen door de zomer te benutten voor extra lessen.

Verbinding Van Haren: “Verbinding in de sector funderend onderwijs heeft de nadrukkelijke aandacht van de AVS.” De AVS is van mening dat een regionale benadering met het betrekken van leidinggevenden uit het funderend onderwijs, waaronder bestuurders en schoolleiders, essentieel is voor bijvoorbeeld een verbetering op het gebied van de overgang van po naar vo.

Van Haren: “Het is goed dat er in de begroting veel aandacht is voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en professionalisering. De schoolleider heeft daartoe een cruciale rol in de school. Professionalisering van schoolleiders is essentieel en het is belangrijk dat daar structureel middelen en faciliteiten voor beschikbaar blijven. Goede budgetten voor professionaliseren van het team horen daarbij.”

Nullijn Na een nullijn van jaren kunnen de inkomens van onderwijspersoneel en ander overheidspersoneel weer meestijgen met de loonontwikkeling in de markt, zo meldde de koning in de troonrede. De AVS is hier blij mee. “In het voorliggende onderhandelaarsakkoord CAO PO is slechts ruimte voor 1,2 procent loonruimte en dat is nog lang niet marktconform”, aldus Van Haren.

Een toekomstgericht onderwijsstelsel is nodig voor een structureel herstel en groei van de economie en werkgelegenheid. De hoge werkloosheid is het grootste zorgpunt van de regering en dat heeft dan ook de hoogste prioriteit. Het wordt mogelijk – via de zogeheten ‘brug-ww’ – tijdelijk te werken met behoud van een ww-uitkering. De AVS-voorzitter merkt op dat het inzetten van de brug-ww positieve effecten op de jeugdwerkloosheid kan hebben. “Het biedt mogelijkheden voor jonge leraren om aan het werk te komen.”

Meer investering nodig
De AVS is in afwachting van de Ruimtebrief over beschikbare budgetten. In het voorjaar van 2015 wordt de hoogte van de budgetten bepaald. De lumpsum gaat dit schooljaar maar met 3 procent omhoog. “Er is meer investering in het onderwijs nodig”, aldus Van Haren.

De rol van het primair onderwijs is significant bij het terugdringen van onderwijsachterstanden en de schoolleider is daarbij een zeer bepalende factor, is de opvatting van de AVS. Van Haren: “De voor- en vroegschoolse achterstand deel uit laten maken van het reguliere zorgbeleid, zoals dit wordt ingevoerd bij Passend onderwijs en de Wet op de jeugdzorg, is het verkennen waard.” De AVS pleit voor educatief partnerschap en het verder verkennen van de mogelijkheid om de voorschoolse periode te koppelen aan de basisschool.
 

Gepubliceerd op: 4 oktober 2014
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Kader Primair 2 (2014-2015) (Verder in dit nummer)

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)