Home » Artikelen » Eindtoets vanaf 2015 rond 20 april

Eindtoets vanaf 2015 rond 20 april

Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool  maken vanaf 2015 jaarlijks rond 20 april een eindtoets voor taal en rekenen, meldt het ministerie van OCW. Dan is er nog voldoende tijd om eventuele wijzigingen in het schooladvies om te zetten in een andere keuze voor het voortgezet onderwijs. De toets is het tweede, onafhankelijke gegeven naast het advies van de basisschool. Scholen kunnen kiezen voor een andere eindtoets dan de centrale eindtoets,  mits deze voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen.

In de aanbiedingsbrief aan de Eerste en Tweede Kamer bij dit Toetsbesluit PO, gaat staatssecretaris Dekker in op moties en amendementen die bij de behandeling van de wet zijn aangenomen. Zo komt Dekker met de afname rond 20 april in de eerstkomende jaren tegemoet aan een motie van de VVD in de Eerste Kamer om de toets zo vroeg mogelijk tussen 15 april en 15 mei af te nemen. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE; nu nog het College voor Examens) heeft toegezegd de resultaten direct na de meivakantie bekend te maken aan scholen en hun leerlingen. Dit geeft naar verwachting ook het voortgezet onderwijs nog voldoende tijd om leerlingen met een bijgesteld advies tijdig te plaatsen voor het begin van het nieuwe schooljaar.
In opdracht van het CvTE maakt Stichting Cito de centrale eindtoets. Scholen kunnen er ook voor kiezen een alternatieve eindtoets te gebruiken. Deze toets moet van goede kwaliteit zijn. Een onafhankelijke commissie kijkt of dit het geval is en adviseert de minister daarover. De staatssecretaris werkt de komende maanden aan een beoordelingskader waarmee de commissie hem kan adviseren over de toelating van andere eindtoetsen dan de centrale eindtoets. Ook wordt de in het Toetsbesluit PO geschetste procedure de komende maanden nader uitgewerkt.
 
Adaptieve eindtoets
Het CvTE zal de komende periode in kaart brengen wat nodig is om te komen tot de realisatie en invoering van een adaptieve eindtoets. Het college komt omstreeks september 2014 met een plan van aanpak. Het CvTE acht het haalbaar per 2018 een adaptieve centrale eindtoets beschikbaar te hebben en te starten met de invoering daarvan. Daarbij wordt gekeken naar vormen van invoering waarbij scholen vanaf 2018 de eindtoets bij alle leerlingen digitaal afnemen, maar ook naar de mogelijkheid de toets zowel op papier als digitaal af te nemen. Het plan van aanpak zal meer inzicht geven in de voor de digitale eindtoets benodigde en de werkelijke stand van zaken van de ict-infrastructuur in het primair onderwijs. Afhankelijk van dit inzicht kan worden bepaald hoe en in welk tempo de adaptieve (digitale) toets zal worden ingevoerd.
 

Gepubliceerd op: 3 februari 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020