Home » Artikelen » Eerste CAO voor bestuurders in het primair onderwijs

Eerste CAO voor bestuurders in het primair onderwijs

De Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) en de Bestuurdersvereniging PO hebben een akkoord bereikt over de CAO 2013 voor bestuurders in het primair onderwijs. In deze cao is een duidelijke bovengrens bepaald voor de salarissen van bestuurders en geldt tot 1 januari 2014.

In de nieuwe CAO Bestuurders PO is vastgelegd dat de hoogte van het salaris van de bestuurder via een indeling in salarisklassen wordt gekoppeld aan de omvang van de onderwijsinstelling. Op die manier wordt voorkomen dat bestuurders het maximum loon bedingen.

Nullijn
De vakbonden werden niet betrokken bij de onderhandelingen tussen de VTOI en de Bestuurdersvereniging PO (BvPO) over de arbeidsvoorwaarden van bestuurders. De AVS betreurt het dit. AVS-voorzitter Ton Duif: “Het is toch vreemd dat een bestuurdersvereniging, die niet representatief is voor de sector, in deze tijd van bezuinigingen eerst afspraken maakt over de eigen arbeidsvoorwaarden terwijl ieder ander op de nullijn zit. Wij misgunnen niemand een fatsoenlijk salaris, maar dat hoort wel ‘uitonderhandeld’ te worden binnen de normale cao-verhoudingen; dus met werknemersorganisaties. Daarnaast vertegenwoordigt de AVS ook een flink aantal bestuurders.” In de CAO PO 2014 zal de AVS daarom de arbeidsvoorwaarden voor schoolleiders en bestuurders aan de orde stellen.

Bezoldiging
Met de CAO Bestuurders PO wordt, snel na invoering per 1 januari jl. van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT) nadere invulling gegeven aan de WNT en de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren. Deze regeling bepaalt het beloningsmaximum voor het PO op € 164.551 (incl. werkgeverslasten, pensioenbijdrage en kostenvergoeding). De cao geldt alleen voor bestuurders die als professioneel bestuurder het bevoegd gezag vormen van een onderwijsinstelling. Zo wordt voorkomen dat onbezoldigde bestuurders op grond van deze cao bezoldiging kunnen ontvangen.

Voor bestuurders van wie op dit moment de beloning uitstijgt boven de beloning die volgt uit deze CAO, geldt de overgangstermijn zoals die ook in de WNT wordt gehanteerd. Partijen zullen zich ervoor inspannen dat deze termijn wordt verkort, zodat alle bestuurders zo spoedig mogelijk een binnen de WNT passende beloning ontvangen. De regeling Bevordering arbeidsparticipatie ouderen (BAPO) is vooralsnog niet opgenomen in de CAO Bestuurders PO. Op 12 maart aanstaande wordt deze cao ondertekend.

De CAO Bestuurders PO is te downloaden via de AVS-website
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 maart 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)