Home » Artikelen » Een op de vijf leraren moeite met bespreken gevoelig thema

Een op de vijf leraren moeite met bespreken gevoelig thema

Na de aanslagen in Parijs in januari zijn veel leraren in de klas geconfronteerd met fundamentele vragen over deze gebeurtenissen en het recht op vrijheid van meningsuitingen. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft onderzoeksinstituut ITS laten uitzoeken waar leraren in het po en vo tegenaanlopen bij het bespreken van gevoelige onderwerpen. 20 procent van de leraren geeft aan het soms moeilijk te vinden om een gevoelig onderwerp te bespreken met leerlingen. Er zijn wel grote verschillen tussen leraren en tussen scholen.

Het ITS-onderzoek (Radboud Universiteit) onder leraren in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en docenten geschiedenis en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs richtte zich op de volgende thema’s: Holocaust, seksuele diversiteit, fundamentalisme, rechtsextremisme, antisemitisme, anti-moslimisme, vrijheid van meningsuiting en integratie. Leraren voegden daaraan andere thema’s toe als pesten, seksuele voorlichting en armoede. De meeste thema’s komen in het po minder aan bod dan in het vo. Het thema dat in beide sectoren het meest aan bod komt, is de vrijheid van meningsuiting.

Zowel in het primair als in het voorgezet onderwijs zegt één procent van de leraren het te moeilijk te vinden om thema’s te bespreken in de klas en deze gesprekken dan ook mijdt. Zo’n 10 à 20 procent van de leraren in het primair onderwijs zegt het moeilijk te vinden om maatschappelijke thema’s in de klas te behandelen, maar mijdt het gesprek niet. De percentages wisselen per thema en de populatie van de school doet er ook toe. Er zijn thema’s die lastiger te bespreken zijn op ‘gemengde’ of ‘zwarte’ scholen, zoals antisemitisme en de Holocaust. Ook zijn er verschillen te zien in de vaardigheden van leraren op dit gebied: leraren die jong zijn en/of minder werkervaring hebben, zijn minder tevreden over hun eigen vaardigheden dan meer ervaren leraren.

Ondersteuning
Meer dan de helft van de leraren geeft aan dat het hen niet of niet geheel duidelijk is wat er van hen wordt verwacht als het gaat om het bespreken van maatschappelijke thema’s in de klas. Enkele leraren zeiden ook duidelijke doelstellingen voor burgerschap te missen of te weinig tijd in het lesprogramma te kunnen vinden om voldoende aandacht te besteden aan maatschappelijke thema’s. Leraren roepen vaak de hulp in van de schoolleiding, of intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werk of andere collega’s of deskundigen. Het grootste deel van de leraren kan rekenen op steun van de schoolleiding als er moeilijkheden zijn om een maatschappelijk thema te bespreken in de les. Het gaat dan meestal om het stellen en handhaven van gedragsregels voor leerlingen en het voeren van gesprekken met ouders van leerlingen die voor problemen zorgen. Een kwart van de vo-docenten wil graag meer ondersteuning van de leiding. Tien procent van de docenten in het vo heeft behoefte aan deskundige ondersteuning van buitenaf.
 
School en Veiligheid
Om een goed gesprek in de klas te kunnen voeren geven leraren ook aan dat het creëren van een sociaal veilig klimaat ook van belang is. De staatssecretaris geeft in zijn kamerbrief aan dat Stichting School en Veiligheid deze ondersteuning biedt aan schoolleiders, leraren en vertrouwenspersonen. Hij geeft de stichting opdracht deze ondersteuning te bieden langs drie sporen: een helpdesk voor coaching en advies van leraren, diverse themabijeenkomsten en een landelijke conferentie om het onderwerp bespreekbaar te maken en te agenderen, en het uitwerken van nascholingsaanbod op gebied van ‘leren van elkaar’, zoals peer review. Als scholen begeleiding willen om leraren meer te laten leren van elkaar, kunnen ze ook een beroep doen op Stichting LeerKRACHT.
 

Gepubliceerd op: 13 augustus 2015

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)