Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Educatieve kwaliteit crèches en peuterspeelzalen laag tot gemiddeld

Educatieve kwaliteit crèches en peuterspeelzalen laag tot gemiddeld

Op Nederlandse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is de sfeer goed, staan de leidsters open voor signalen van kinderen en leven ze zich goed in de kinderen in. De peuters worden echter weinig aangemoedigd en begeleid in de ontwikkeling van taal- en cognitieve vaardigheden, zoals nieuwe woorden leren, doelen stellen, plannen maken en doorzetten. Dit blijkt uit de eerste resultaten uit het pre-COOL cohortonderzoek van het Kohnstamm Instituut, het ITS en de Universiteit Utrecht.

In het pre-COOL onderzoek worden bijna drieduizend peuters en kleuters jarenlang gevolgd en wordt er gekeken naar de invloed van de voor- en vroegschoolse opvang en educatie op hun ontwikkeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW en het NRO.

Het onderzoek laat zien dat de voorschoolse voorzieningen op emotionele kwaliteit gemiddeld tot hoog scoren. De sfeer is goed, de leidsters staan open voor signalen van kinderen en leven zich goed in de kinderen in. Op educatieve kwaliteit scoren de crèches en peuterspeelzalen echter laag tot gemiddeld. De peuters worden weinig aangemoedigd en begeleid in de ontwikkeling van taal- en cognitieve vaardigheden, zoals nieuwe woorden leren, doelen stellen, plannen maken en doorzetten. Activiteiten die hieraan bijdragen zijn bijvoorbeeld: voorlezen, samen puzzels maken, kringgesprekken voeren of ‘doen alsof’-fantasiespel.

Autochtoon versus allochtoon
Er zijn niet tot nauwelijks verschillen in opvoedingsstijl tussen autochtone en allochtone gezinnen. Voor zover er sprake is van verschillen, zijn deze vooral gerelateerd aan een hogere mate van stress die laagopgeleide (allochtone) ouders ervaren bij de opvoeding van hun kind.
 
Tweetaligheid
Tweetaligheid, en dan met name het opgroeien in een thuisomgeving waarin beide ouders verschillende talen spreken tegen het kind, kan al op de leeftijd van drie jaar een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van inhibitie en zelfcontrole.
 
Aandachtstaak
Kinderen met lager-opgeleide ouders scoren al op tweejarige leeftijd gemiddeld minder goed op een selectieve aandachtstaak dan kinderen uit gezinnen met een hoge sociaal-economische status. Naarmate kinderen ouder worden, neemt dit verschil af, zodat het op de leeftijd van vier jaar aanmerkelijk kleiner is. Mogelijk speelt de kwaliteit van de geboden opvang een rol in het terugdringen van deze verschillen. Een hogere kwaliteit zien de onderzoekers vooral bij instellingen die werken met een programma voor voor- en vroegschoolse educatie en waar sprake is van continue professionalisering in de vorm van regelmatig inhoudelijk teamoverleg, coaching en begeleiding van medewerkers, en reflecteren op het eigen handelen.
 

Gepubliceerd op: 6 juli 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)