Home » Artikelen » Eén centraal loket voor vragen: lesopafstand.nl/loket
OCW geeft informatie over ondersteuningsaanbod afstandsonderwijs

Eén centraal loket voor vragen: lesopafstand.nl/loket

Minister Slob is trots op iedereen in het onderwijs die er met zoveel flexibiliteit, creativiteit en inzet voor zorgt dat er in deze moeilijke tijd nog steeds onderwijs wordt aangeboden. Dat schrijft hij in een brief aan bestuurders en schoolleiders, waarin hij informatie geeft over het ondersteuningsaanbod in afstandsonderwijs en wat er van scholen wordt verwacht voor leerlingen in kwetsbare posities. De AVS is nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van deze brief.
 
In de brief geeft minister Slob meer informatie over de volgende onderwerpen:

  1. toegankelijkheid en de noodzakelijke infrastructuur voor onderwijs op afstand;
  2. beschikbare ondersteuning voor scholen en leraren bij het inrichten van onderwijs op afstand;
  3. prioritering aanbrengen in de aangeboden onderwijsinhoud;
  4. de rol van ouders;
  5. het loket voor specifieke ondersteuningsvragen;
  6. de rolopvatting van de Onderwijsinspectie tijdens het afstandsonderwijs en tot de zomer;
  7. vragen die leven over de schoolexamens.

Kwaliteit van onderwijs op afstand
De minister geeft aan dat het onderwijs op afstand voor veel scholen nieuw is en dat het lastig is om onderwijs van dezelfde kwaliteit te verzorgen en goed contact te maken met hun leerlingen. “Het hebben van voldoende contactmomenten met leerlingen, en ze te motiveren om actief bij het leerproces betrokken te zijn, is daarbij belangrijker dan het aanbieden van alle geplande lesstof.” De minister verwacht niet van scholen dat de reguliere onderwijstijd met afstandsonderwijs wordt gehaald.
Omdat het niet haalbaar is om op afstand alle lesstof te behandelen, heeft de minister SLO, expertisecentrum leerplanontwikkeling, gevraagd om scholen die daar behoefte aan hebben te helpen bij het prioriteren van de onderwijsinhoud. De eerste handreikingen voor prioritering zijn al beschikbaar. Via lesopafstand.nl wordt verwezen naar de websites van SLO en van de uitgevers van verschillende lesmethodes. Ook is voor het po een handreiking beschikbaar (PO-Raad en SLO) die basisscholen kan helpen om keuzes te maken en structuur aan te brengen in het onderwijsproces in deze nieuwe situatie.
Schoolbestuurders en schoolleiders kunnen bij inkoopcoöperatie SIVON terecht voor het aanvragen van devices of bij problemen met de verbinding of apparatuur.
 
lesopstand.nl/loket
Er is een centraal loket ingericht waar scholen terecht kunnen met eigen vragen: lesopstand.nl/loket. Dat kan gaan over het vinden van de juiste hulpmiddelen, over praktische vragen over randvoorwaarden en toepassingen van ICT, maar ook over de organisatie van het onderwijsproces op afstand, didactiek en pedagogiek. Zo is er snelle ondersteuning op maat beschikbaar. De AVS is een van de ondersteunende organisaties die vragen helpt te beantwoorden.
 
Verder bericht de minister in deze brief zaken die al eerder gecommuniceerd zijn, zoals over het opschorten van onderzoek van de inspectie, dat scholen geen onderwijstijd hoeven te compenseren in vakanties of onderwijsvrije dagen en dat scholen geen onderwijstijd hoeven te registreren en geen verzuimmelding hoeven te doen.
 
Examens vo
Op 27 maart zijn alle vo-scholen door het CvTE geïnformeerd over de consequenties van het vervallen van het centraal examen voor scholen en leerlingen. Scholen wordt gevraagd om de schoolexamens zoveel mogelijk op afstand te doen, en anders fysiek op school met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM (o.a. 1,5 meter afstand). Op woensdag 8 april hebben scholen specifieke informatie ontvangen over de tijdelijke slaag-zakregeling die voor dit uitzonderlijke examenjaar geldt.
 
Kwetsbare kinderen
De minister benadrukt dat het belangrijk is oog te hebben, nog meer dan anders, voor kwetsbare leerlingen. Scholen zorgen, ondersteund door de gemeente, zo goed mogelijk voor een oplossing. In het po gebeurt dit meestal in kleinere groepen. In het vo heeft de VO-raad een initiatief opgeschaald waar vrijwilligers bijspringen om leerlingen te ondersteunen. Scholen kunnen zich melden op thuisschoolmaatje.nl om leerlingen in contact te brengen met deze vrijwilligers.
 
Vooruitblik: als de scholen weer open gaan
Slob geeft aan dat het onontkoombaar is dat, ondanks alle inzet voor het afstandsonderwijs, er achterstanden ontstaan bij leerlingen. Scholen, ouders en hulpverleners hebben deze zorgen al geuit. Dit geldt vooral voor groep 8-leerlingen die volgend jaar naar de brugklas gaan. Komende week wordt een afwegingskader opgesteld om scholen te helpen bij de beslissingen om leerlingen al dan niet te bevorderen naar het volgende leerjaar. Dit komt beschikbaar op lesopafstand.nl
 
De minister onderzoekt nog hoe leerlingen, als de scholen weer open gaan, kunnen worden geholpen om hun leerachterstanden in te lopen.
 
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 9 april 2020
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders