Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Duidelijke regierol kan duur thuiszitten bekorten

Duidelijke regierol kan duur thuiszitten bekorten

Een relatief kleine groep leerlingen zit thuis of dreigt thuis te komen zitten. Het Kohnstamm Instituut onderzocht of er mogelijkheden zijn om in een vroegtijdig stadium te voorkomen dat leerplichtige leerlingen uit het basisonderwijs (langdurig) thuiszitten. Structurele fi nanciering en samenwerking, maatwerk en een duidelijke regierol blijken daarbij belangrijke ingrediënten. Ook Passend onderwijs en de samenwerkingsverbanden `nieuwe stijl´ bieden kansen.

Bij thuiszitten is vaak sprake van complexe problematiek op individueel, gezins- en schoolniveau. De aanpak zal daarom afgestemd moeten worden op de specifi eke problematiek; een standaardaanpak is veelal niet toereikend. Een goede registratie, tijdige melding bij de leerplichtambtenaar, en aandacht voor regie zijn belangrijke factoren bij de aanpak van thuiszitten, aldus het Kohnstamm Instituut. In projecten die zich direct of indirect richten op preventie van thuiszitten wordt de leerling beter toegerust voor het functioneren in het regulier onderwijs. Sommige projecten richten zich (mede) op professionalisering van de eigen leerkracht van de reguliere school. Ook samenwerking en afstemming binnen de structuren die zich bezighouden met preventie van thuiszitten is van belang. Landelijke en lokale initiatieven rond preventie en aanpak van thuiszitten worden meestal niet structureel gefi nancierd, maar via incidentele projectgelden. Structurele fi nanciering kan de betrokkenheid van medewerkers en instellingen vergroten. Structurele samenwerking kan ook bevorderd worden door een van de instellingen of professionals expliciet de verantwoordelijkheid en de regie toe te kennen. De samenwerkingsverbanden primair onderwijs nieuwe stijl bieden in dit opzicht mogelijkheden, stelt het onderzoeksrapport. Doordat de scholen voor speciaal onderwijs van cluster 3 en 4 deel uit gaan maken van de samenwerkingsverbanden kan de expertise van de deelnemende scholen voor speciaal onderwijs benut worden voor de preventie van thuiszitten. Bovendien is de verwachting dat de zorgplicht die met Passend onderwijs wordt ingevoerd een preventieve werking op thuiszitten zal hebben.

Meer informatie: http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/  (rapport `Opstaan tegen het thuiszitten´)

Gepubliceerd op: 17 november 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)