Home » Artikelen » Door invoering functiemix omslag in beoordelingscultuur
Schoolleiders en leraren kritisch over carrièreperspectieven

Door invoering functiemix omslag in beoordelingscultuur

Schoolleiders en leraren in po en vo zijn van mening dat met de invoering van de functiemix een omslag in de beoordelingscultuur heeft plaatsgevonden. Toch zijn leraren, zowel in po als vo, overwegend ontevreden over hun carrièreperspectieven. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Carrièreperspectieven van leraren in het kader van de functiemix primair en voortgezet onderwijs’ van de CAOP en de Universiteit Maastricht. Ook OCW refereert aan dit onderzoek in de derde voortgangsrapportage Lerarenagenda: samen werken aan een doorlopende leerlijn voor leraren.

Onder invloed van de versterking functiemix in de afgelopen jaren heeft er volgens de ruim 1.200 ondervraagde leraren en ruim 1.000 ondervraagde schoolleiders een omslag plaatsgevonden in de beoordelingscultuur, is er een verbeterde gesprekkencyclus ontstaan en is er een impuls gekomen voor het opleidings- en scholingsbeleid van de scholen. Tevens heeft de functiemix volgens betrokkenen een positieve bijdrage aan de aantrekkingskracht van het leraarsberoep geleverd. Bijna de helft van de schoolleiders in het vo is van mening dat de versterkte functiemix de scholen meer mogelijkheden biedt om goede leraren voor de school te behouden. In het po heeft een derde van de schoolleiders deze mening.

Verdeling salarisschalen
Als gevolg van de extra functiemixmiddelen is de verdeling van leraren over de salarisschalen zowel in het po als vo veranderd. In de periode 2009-2015 is het aandeel leraren in het basisonderwijs in schaal LB gestegen van 2 procent naar 26 procent. Het aandeel leraren in LA is in dezelfde periode gedaald van 98 naar 74 procent.
In het vo is het aandeel leraren in LC toegenomen van 22 procent in 2009 naar 31 procent in 2015; het aandeel leraren in LD is toegenomen van 17 procent in 2009 naar 27 procent in 2015. Het aandeel leraren in LB is gedaald van 63 procent in 2009 naar 42 procent in 2015.
 
In het basisonderwijs maakt jaarlijks circa 3 procent van de leraren promotie naar een hogere salarisschaal. Het jaarlijkse aandeel vo-leraren dat promotie maakt fluctueert tussen de 4 procent (1 op de 25 leraren) in 2012 en 2013 en rond de 14 procent in 2011 en 2014.
 
Carrièreperspectief
Leraren, zowel in po als vo, zijn overwegend ontevreden over hun carrièreperspectieven. Leraren met een academische graad zijn pessimistischer over carrièremogelijkheden dan hbo-opgeleide leraren. Toch zijn de carrièreperspectieven van leraren (volgens de leraren zelf) in de afgelopen vijf jaar verbeterd, in het po sterker dan in het vo. Ook ziet een aanzienlijk deel van de leraren een positieve bijdrage van de functiemix op hun carrièreperspectieven; in het vo leeft dit sterker dan in het po.
Ook de schoolleiders zijn kritisch over de carrièreperspectieven die zij leraren kunnen bieden: schoolleiders in po en vo geven het hrm-beleid bij hun op school op dit punt een onvoldoende. Een kwart van de schoolleiders (po en vo) vindt dit wel dusdanig belangrijk dat zij in de komende jaren prioriteit willen geven aan een loopbaanbeleid met duidelijke en (betere) carrièreperspectieven voor leraren.
 
Knelpunten
Een kwart van de schoolleiders in het po en een derde van de schoolleiders in het vo geven aan serieuze knelpunten te ervaren bij de verdere versterking van de functiemix, en dus met het bieden van carrièrestappen aan hun personeel. De belangrijkste knelpunten die po- en vo-schoolleiders noemen, zijn: onvoldoende financiën voor (verdere) versterking van de functiemix, (te) kleine formatieruimte op school- en bestuursniveau en dalende leerlingaantallen (krimp). Daarnaast wordt met name in het po ‘het maken van carrière’ bij leraren gerelativeerd door zowel schoolleiders als leraren zelf.
 
Beleidssuggesties
De onderzoekers geven een aantal algemene suggesties voor het beleid, zoals het breed profileren van de carrièreperspectieven (met ook veel aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling) en een duidelijker profilering van deze carrièrepaden, het benoemen van duidelijke promotiecriteria en een transparant beoordelings- en promotieproces en het verder benutten van de ruimte die de functiemix biedt.
In hun brief schrijven de bewindslieden Bussemaker en Dekker dat een forse stap nodig is om op scholen het goede personeelsgesprek te voeren en meer leraren te bevorderen. “Samen met de sociale partners werken we aan het ondersteunen van scholen, om ervoor te zorgen dat het personeelsbeleid verbetert en de oorspronkelijke doelstellingen op termijn worden behaald.” Ook richt OCW zich op een versteviging van carrièrepaden. “Dit helpt om de aantrekkelijkheid van het beroep verder te vergroten, de kwaliteit van leraren te belonen en een bredere doelgroep voor het leraarschap te interesseren. We gaan daarover in gesprek met scholen en dan vooral met leraren zelf.” Ook neemt OCW “de doorstroom naar hogere salarisschalen in de overwegingen mee”.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 december 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)