Home » Artikelen » Doe mee aan een onderzoek over werkdrukverlaging

Doe mee aan een onderzoek over werkdrukverlaging

Om de werkdruk in het primair onderwijs aan te pakken hebben het kabinet, de bonden – waaronder de AVS - en de PO-Raad het werkdrukakkoord afgesloten. Dit werkdrukakkoord gaat uit van een nieuw concept waarin niet de schoolbesturen, maar de schoolteams de financiële middelen tot hun beschikking krijgen om de werkdruk te verlagen.  De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) vraagt schoolleiders, P-MR-leden en andere betrokken op mee te werken aan een onderzoek over werkdrukverlaging. Dit is voortgekomen uit overleg in de werkgroep werkdrukdrukmiddelen waar de AVS ook in vertegenwoordigd is.

Vanuit de VU wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd naar de besteding van de gelden. Hierbij staat niet zozeer de vraag centraal of de extra middelen aantoonbaar hebben geleid tot verlaging van de werkdruk, maar wordt gekeken naar de wijze waarop besluitvorming en verantwoording over de gelden plaatsvindt en welke ervaringen schoolleiders, leraren en leden van de medezeggenschap hierbij hebben.
 
Van groot belang voor het onderzoek is het verkrijgen van zoveel mogelijk plannen van scholen in het primair onderwijs van afgelopen schooljaar en, indien aanwezig, van het huidige schooljaar. Daarom roept de VU langs deze weg schoolleiders, P-MR leden en andere betrokkenen op om beschikbare informatie van hun schoolvestigingen op te sturen naar werkdrukpo@vu.nl. De vorm en omvang zijn niet van belang. Alles dat inzicht kan bieden in de besluitvorming over schooljaren 2018-2019 en 2019-2020, alsook de besteding van de middelen in 2018-2019, is van harte welkom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan notulen of (mail)correspondentie, maar ook aan foto’s van een whiteboard. De VU gebruikt deze informatie om te analyseren welke verschillende keuzes er gemaakt kunnen worden met de inzet van de middelen en na te gaan welke factoren daaraan ten grondslag liggen. Zo is het denkbaar dat de middelen in krimpregio’s anders worden besteed dan in andere delen van het land. De VU behandelt de ter beschikking gestelde gegevens vertrouwelijk.
 
De VU wil ook graag actief in gesprek met schoolleiders en leraren om te leren over hun werkwijze en plannen. Het idee is om volgens deze weg ervaringen en leerpunten te inventariseren en met elkaar te delen. Schoolleiders die belangstelling hebben om ook aan dit deel van het onderzoek deel te nemen, kunnen een mail sturen naar werkdrukpo@vu.nl.  

Gepubliceerd op: 18 oktober 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)