Home » Artikelen » Diversiteit geen topprioriteit voor schoolbesturen
Eindverantwoordelijk management

Diversiteit geen topprioriteit voor schoolbesturen

Auteur: Carine Hulscher-Slot

Hoewel de samenleving - en dus ook het onderwijs - steeds meer multicultureel wordt, zijn schoolbesturen vaak nog eenzijdig samengesteld. Uit onderzoek van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO, 2007) bleek dat slechts 2,5 procent van de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs een bestuurslid met een biculturele achtergrond had. Daarom werd in 2008 de Taskforce Diversiteit Schoolbesturen ingesteld. Wat heeft deze taskforce inmiddels bereikt?

Het percentage van 2,5 procent stak en steekt nogal af ten opzichte van culturele diversiteit onder de leerlingen en ouders. Bovendien is dit percentage aan schoolbesturen voornamelijk in het westen van het land te vinden. Daarbij is het openbaar onderwijs koploper was, met 9 procent biculturele bestuursleden.

Taskforce
In de op initiatief van het ministerie van OCW opgerichte Taskforce Diversiteit Schoolbesturen, onder voorzitterschap van voormalig staatssecretaris van Onderwijs Bruno Bruins, hadden deskundigen vanuit schoolbesturen en besturenorganisaties zitting.
OCW wilde daarmee bereiken dat schoolbesturen zich bewust worden van de rijkdom en de kansen van diversiteit in het bestuur. Onder het motto `Een goed bestuur is een divers bestuur´ ging de Taskforce aan de slag met de volgende taken:
 

  • Actief zoeken naar vacatures.
  • Werven van bestuurders met een biculturele achtergrond. Dit rekende de taskforce tot zijn kerntaak. Er was een heldere en transparante procedure voor werving en selectie, op grond waarvan kandidaten informatie hadden over de verwachtingen die aan hen werden gesteld.
  • Ondersteuning van schoolbesturen bij het vinden van deskundige bestuurders. Door middel van een netwerk van bestuurders met een biculturele achtergrond werd in overleg met het schoolbestuur gezocht naar een geschikte kandidaat, passend binnen het profiel. Dit gebeurde via een vooraf overeengekomen matchingstraject.
  • Trajecten voor een succesvolle plaatsing. Onderdelen van dit, samen met het schoolbestuur af te spreken traject, waren coaching, scholing, mentorschap, en dergelijke. Ook inhoudelijke sessies over de implementatie van diversiteitsbeleid of andere actuele kwesties hoorden hierbij.
  • Agenderen. Het stimuleren van schoolbesturen en Raden van Toezicht om open te werven en in het wervingsbeleid aandacht te besteden aan diversiteit. Zo zette de taskforce in op verankering van diversiteit in codes voor goed onderwijsbestuur(1).

Terugblik
Inmiddels zijn de werkzaamheden van de taskforce formeel afgerond en is het tijd om terug te kijken. Om te zorgen voor bewustwording zijn er in de afgelopen periode contacten geweest met individuele schoolbesturen, vertegenwoordigers van gemeenten en koepelorganisaties. Ook zijn er workshops, regionale bijeenkomsten en rondetafelgesprekken geweest. Daarbij maakten de leden van de taskforce ook gebruik van contacten met schoolbesturen en schoolleiders uit hun eigen netwerk. Het zoeken naar vacatures gebeurde via kranten, websites en het netwerk van de leden van de taskforce. Het bleek lastig te zijn om vacatures op het spoor te komen waarin de werving al niet een vergevorderd stadium was. Het uitoefenen van invloed daarop was daarom maar in beperkte mate mogelijk. Wel succesvol was het op verzoek van een schoolbestuur opstellen van een profiel en het voordragen van geschikte kandidaten. Inmiddels zijn rond de tien kandidaten geplaatst.

Gebleken is dat diversiteit niet echt topprioriteit is voor een schoolbestuur. Eerder gaat een bestuur op zoek naar iemand met deskundigheid op bijvoorbeeld financieel of juridisch terrein, al dan niet in combinatie met de wens een vrouw in het bestuur te benoemen.

Het werk gaat door
De opdracht van de taskforce is formeel afgerond, maar dat betekent niet dat de leden het bijltje erbij neergooien. Gebleken is dat de taskforce er in ieder geval in is geslaagd te zorgen voorbewustwording rond het thema diversiteit. De opgedane ervaring wordt verder ingezet, vooral op het gebied van het matchen van biculturele kandidaten en vacatures bij schoolbesturen. Naar verwachting vindt diversiteit de komende periode vooral ingang bij schoolbesturen in en rond de grote steden, waarbij het zal gaan om vrouwen, jongere kandidaten en mensen met een biculturele achtergrond. De vorming van steeds meer Colleges van Bestuur en Raden van Toezicht biedt daarbij nieuwe kansen en mogelijkheden voor nu en in de toekomst.

1) In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (PO-Raad, maart 2010) komt dit onderwerp niet aan de orde.

Gepubliceerd op: 7 oktober 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020