Home » Artikelen » Detachering directeur basisschool vrijgesteld van btw

Detachering directeur basisschool vrijgesteld van btw

Detachering van een basisschooldirecteur is te rangschikken onder onderwijsvrijstelling omdat het een nauw met het onderwijs samenhangende activiteit betreft. Hierdoor is de detachering vrijgesteld van btw-heffing. Dat oordeelt het gerechtshof van Den Haag naar aanleiding van een zaak waarin de schoolleider van de ene basisschool werd gedetacheerd bij de andere.

Een vereniging die twee christelijke basisscholen in stand hield, verrichtte onderwijsactiviteiten die zijn vrijgesteld van btw-heffing. De vereniging detacheerde de directeur van één van haar scholen met ingang van 1 december 2009 bij een andere christelijke basisschool. Aan deze detachering ligt een overeenkomst ten grondslag dat in geval van langdurige ziekte de directeuren en leerkrachten met speciale taken elkaars vangnet vormen. De vereniging heeft maandelijks het brutoloon plus 19 procent btw doorberekend aan de andere school.

In eerste aanleg oordeelde de rechtbank in Den Haag dat deze detachering belast is met 19 procent btw, omdat een directeur geen onderwijsgevende taak heeft en omdat niet aannemelijk is dat deze detachering onontbeerlijk is voor het door de inlenende basisschool verleende onderwijs. In hoger beroep oordeelde het hof echter dat de detachering op basis van de feiten in de casus kwalificeert als een nauw met het onderwijs samenhangende activiteit en daarom is te rangschikken onder de onderwijsvrijstelling. De directeur heeft namelijk een onderwijsgevende bevoegdheid, neemt incidenteel lessen waar en heeft directietaken die gericht zijn op de kwaliteit van onderwijs, zoals het geven van leiding aan het onderwijsteam en het toewerken naar passend onderwijs. Het hof neemt daarbij bijzonder in aanmerking dat een directeur van een basisschool – zeker waar het gaat om een instelling die zich bezighoudt met het verstrekken van bijzonder onderwijs – bij uitstek een functionaris is die, in feite nog meer dan een docent, de kwaliteit van het onderwijs waarborgt, met dien verstande dat zonder de detachering van de directeur de gelijkwaardigheid van het door de inlener verzorgde bijzonder onderwijs niet te verzekeren is. De detachering is daarom vrijgesteld van btw-heffing.

Zie 4.1 van het handboek Btw & onderwijs voor deze uitspraak en meer informatie over de onderwijsvrijstelling.

Als AVS-lid heeft u gratis toegang tot BTW-PLAZA.

Gepubliceerd op: 15 juli 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)