Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Dekker wil kwaliteit eindtoetsen onderzoeken
'Ontwikkeling schooladvisering en kansengelijkheid nauwlettend volgen'

Dekker wil kwaliteit eindtoetsen onderzoeken

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs vraagt zich af of het toelaten van verschillende eindtoetsen meerwaarde heeft. Daarvoor wil hij de mogelijke positieve effecten en keerzijden in kaart brengen. Daarnaast wil hij de ontwikkeling van de schooladvisering en kansengelijkheid nauwlettend volgen. Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer waarin de tussentijdse evaluatie van de Wet eindtoets primair onderwijs aan de orde komt.

Met deze wet, die in 2013 is aangenomen, is er een nieuw evenwicht gekomen tussen het schooladvies van de basisschool en de eindtoets, aldus Dekker. “Niet langer geeft een momentopname – de eindtoets – de doorslag in het schooladvies, maar het professionele oordeel van de basisschool. Dat is in het belang van leerlingen, want dit oordeel is gebaseerd op een meerjarig beeld dat breder is dan alleen taal- en rekenprestaties.”
De bevindingen van de tussenevaluatie zijn voor Dekker aanleiding om nu al een aantal verbeteringen door te voeren. Hierbij doelt de bewindsman bijvoorbeeld op de voorbereiding van een wetsvoorstel waarmee het categorisch uitsluiten van meervoudige adviezen wordt verboden.
Dekker vindt het ongewenst dat scholen niet altijd voldoende serieus omgaan met de verplichte heroverweging, als de toetsresultaten een hoger niveau aangeven dan het schooladvies. “Zeker met het oog op toenemende kansenongelijkheid is dit ongewenst.”
Dekker treft daarom een aantal maatregelen om de noodzakelijke balans tussen het schooladvies en de eindtoets te verbeteren. Zo wordt de wetgeving over verplichte heroverweging verhelderd en zet Dekker stappen om leraren, scholen en bestuurders zich meer bewust te laten worden van mogelijke kansenongelijkheid in schooladvisering. Tevens zet Dekker in op het vergroten van de vergelijkbaarheid van de eindtoetsen.

Meerwaarde meerdere eindtoetsen
Naast de ontwikkeling van de schooladvisering en kansengelijkheid is er een ander hoofdthema waar hij voor de eindevaluatie zijn aandacht op richt: de vraag of het toelaten van verschillende eindtoetsen (en daarmee het mogelijk maken van marktwerking in de eindtoetsing) meerwaarde heeft. Hierbij zal de afweging moeten worden gemaakt tussen mogelijke positieve effecten van deze marktwerking, zoals keuzevrijheid en meer innovatie in de eindtoetsen, en aan de andere kant mogelijke keerzijden van het toelaten van verschillende eindtoetsen. “Een voorbeeld daarvan is de vraag of het mogelijk blijft om de kwaliteit van alle eindtoetsen voldoende te borgen, zonder afbreuk te doen aan de verscheidenheid en daarmee samenhangend de vraag of de eindtoetsing op deze manier voldoende doelmatig is ingericht.” De zes verschillende eindtoetsen voor groep 8 waaruit basisscholen kunnen kiezen, worden in april of mei afgenomen.

Kansenongelijkheid
Uit analyse van CBS-gegevens blijkt dat de samenhang tussen de hoogte van het schooladvies en het opleidingsniveau van ouders het afgelopen jaar licht is toegenomen. “Dit is verontrustend”, schrijft Dekker. “Vooral leerlingen van hoog opgeleide ouders krijgen relatief vaak een hoger schooladvies dan gezien hun toetsscore was te verwachten. Deze overadvisering doet zich niet of nauwelijks voor bij leerlingen van laagopgeleide ouders.” Volgens Dekker bestaat de kans dat mogelijk onbewust ook vooroordelen en lage verwachtingen een rol spelen in het uiteindelijke advies. Op basis van de tussenevaluatie van Oberon kan gesteld worden dat de belangrijkste oorzaak lijkt te zijn dat vrijwel alle basisscholen bij het bepalen van hun schooladvies ook kijken naar gedragskenmerken van de leerling, zoals werkhouding. “Ruim de helft van de basisscholen geeft aan het advies bij een hogere eindtoetsscore niet bij te stellen vanwege gedragskenmerken.”
Uit een rapport van DUO Onderwijsonderzoek uit het najaar kwam ook naar voren dat kinderen wier ouders een laag inkomen hebben, minder kansen krijgen. Zij kunnen bijvoorbeeld minder vaak bijles en examentraining betalen. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben hierover onlangs Kamervragen moeten beantwoorden, waarin zij aangeven dat ouders de vrijheid hebben om voor buitenschoolse begeleiding te kiezen als zij dit zinvol achten. “Er heeft en zal altijd een particuliere markt voor bestaan. Privéonderwijs mag echter geen gevolg zijn van tekortschietend regulier onderwijs.”
Op maandag 30 januari debatteerde de Tweede Kamer over kansenongelijkheid en de rol van onder andere de eindtoets. De wetgeving rondom de eindtoets zal pas in 2019 geëvalueerd worden, omdat dan pas de eerste leerlingen de onderbouw van het vo hebben afgerond in de huidige situatie waarin het schooladvies leidend is en de eindtoets een second opinion. Wel wil Dekker volgend jaar serieus opnieuw kijken naar de relatie tussen schooladvies en opleidingsniveau. “Ik wil dat we dan opnieuw onze mind opmaken over de vraag of we niet al - vooruitlopend op de evaluatie - iets moeten doen. “We moeten echter niet de illusie hebben dat je er met quick wins van afkomt. Een voorliggende motie over automatische bijstelling van het schooladvies na een hogere eindtoetsscore (nu is alleen heroverweging verplicht) is echt een uitnodiging voor examentrainingsbureaus om zich vol op de markt te storten. Dat zal alleen maar meer kansenongelijkheid tot stand brengen.”

Downloads en links
Gepubliceerd op: 30 januari 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)