Home » Artikelen » Dekker over pesten: ‘Scholen primair verantwoordelijk, overheid ondersteunt’

Dekker over pesten: ‘Scholen primair verantwoordelijk, overheid ondersteunt’

"De verantwoordelijkheid voor het tegengaan van pesten ligt primair bij de scholen”, zegt staatssecretaris Dekker in antwoord op Kamervragen van Tweede Kamerleden Bergkamp (D66) en Smits (SP) over pesten bij kinderen van 4 tot 18 jaar.

De rol van de overheid is volgens Dekker een ondersteunende. “Het beleid van OCW is gericht op het zo goed mogelijk ondersteunen en toerusten van scholen bij het vormgeven en uitvoeren van hun pestbeleid en het bieden van noodzakelijke kaders." Verder stelt Dekker dat het voorkomen en tegengaan van pesten vooral in de directe omgeving van kinderen moet plaatsvinden. Ouders, leerkrachten, sportcoaches en buren moeten samen een klimaat creëren waarin pesten wordt aangepakt. In antwoord op de vraag van de Kamerleden wat de rol van Jeugdzorg in dit geheel is, zegt Dekker dat zij pas in beeld komen wanneer kinderen door het pesten problemen ervaren en het netwerk rondom het kind faalt.

Registratie ontbreekt
Hoeveel pesters er op school zijn, óf en hoe zij door scholen worden  aangepakt, is niet eenduidig te zeggen. De onderwijsinspectie heeft geen registratie van pesters of van school gestuurde pesters. De inspectie richt zich niet specifiek op het pestbeleid op school, maar kijkt wel naar het veiligheidsbeleid. Uit inspectiesteekproeven blijkt dat vier van de vijf scholen inzicht hebben in de veiligheidsbeleving van hun leerlingen. 80 tot 90 procent van de scholen beschikt over een veiligheidsbeleid gericht op het afhandelen of voorkomen van incidenten. Dekker baseert dit op cijfers uit het schooljaar 2010/2011. Volgens de staatssecretaris blijkt uit onderzoek dat pesten online minder vaak gebeurt dat offline. “Veel slachtoffers van online pesten blijken ook slachtoffer van ander pestgedrag te zijn.”
Ook werd staatssecretaris Dekker gevraagd wat de effectiviteit is van de verschillende acties tegen pesten, zoals Pestweb en het verstrekken van informatie over cyberpesten via Mediawijzer.net en het Diploma Veilig Internet. Volgens Dekker worden de adviezen en informatie die Pestweb levert door de doelgroep positief beoordeeld. Andere onderzoeken uit het actieprogramma Onderwijs Bewijs zijn nog niet afgerond.  Dekker verwacht de eerste uitkomsten van het KiVa-antipestprogramma, ter stimulering van de ontwikkeling van evidence based onderwijsinnovatie, in juni 2013.

Dekker zal in maart een plan van aanpak presenteren aan de Tweede Kamer. Tot die tijd gaat Dekker in gesprek met Kamerleden, experts en betrokkenen om een breed gedragen plan te maken voor de aanpak van pesten. Daarbij zal vooral aandacht worden besteed aan bewustwording, toerusting van scholen en de huidige wet- en regelgeving en eventuele verandering daarvan.

Kijk voor het professionaliseringsaanbod van de AVS op het gebied van pesten op www.avs.nl/pifo/voorjaar 2013.

 

Gepubliceerd op: 5 februari 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021