Home » Artikelen » Dekker: geen grote problemen bij invoering ‘schooladvies leidend bij schoolkeuze’
23 procent leerlingen in aanmerking voor heroverweging

Dekker: geen grote problemen bij invoering ‘schooladvies leidend bij schoolkeuze’

De invoering van de Wet Eindtoetsing PO, waarin het schooladvies leidend is voor de schoolkeuze, is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Dit schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Ook denkt de bewindsman dat vanaf 2018 bij de meeste scholen mogelijk is een digitale adaptieve centrale eindtoets af te nemen.

Het schooljaar 2014-2015 was het eerste schooljaar waarin alle basisscholen in principe verplicht waren een eindtoets af te nemen en waarin het schooladvies leidend was voor de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Scholen konden dat schooljaar ook kiezen uit twee andere eindtoetsen naar de Cito, namelijk ROUTE 8 van A-VISION en IEP Eindtoets van Bureau ICE. Omdat het schooljaar 2014-2015 een overgangsjaar was, konden scholen er nog eenmalig voor kiezen om geen eindtoets af te nemen: 11 procent van de scholen heeft hier van gebruikgemaakt.

Voor 1 maart 2015 moesten basisscholen hun leerlingen een schooladvies geven. Ten opzichte van eerdere jaren zijn de schooladviezen ongeveer hetzelfde gebleven. Voor 48 procent van de leerlingen kwam het oorspronkelijke schooladvies volledig overeen met het advies dat op basis van de eindtoets  kan worden afgeleid. Bij 62 procent van de leerlingen was er sprake van een verschil van ten hoogste een half schooladvies tussen beide. De verschillen tussen schooladvies en eindtoetsscore komen daarmee overeen met eerdere jaren, aldus Dekker.

Schooladvies heroverwegen
23 procent van de leerlingen kwam in aanmerking voor een heroverweging van het schooladvies: hun toetsadvies was ten minste een halve schoolsoort hoger dan het oorspronkelijke schooladvies. Van deze 23 procent heeft ongeveer een op de zes een bijgesteld advies gekregen van de basisschool. Landelijk gaat het om ruim 6.200 leerlingen, 4 procent van het totaal aantal schooladviezen.
 
Quickscan inspectie
De inspectie van het Onderwijs heeft op verzoek van Dekker een quickscan uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ervaringen met de overgang po-vo sinds de Wet Eindtoetsing PO in werking is getreden. Hoewel deze quickscan geen representatief onderzoek betreft, is de algemene indruk dat de plaatsing van leerlingen op vo-scholen goed is verlopen, aldus Dekker. De onderzochte vo-scholen hebben vrijwel altijd conform de nieuwe wetgeving gehandeld. De knel- en verbeterpunten liggen onder andere op gebied van organisatorische problemen bij vo-scholen bij bijgestelde basisschooladviezen, verschillende signalen over het verloop van de plaatsing en twijfel over de onderbouwing van sommige basisschooladviezen.
 
Adaptieve centrale eindtoets
Dekker kondigt in de brief aan dat de mogelijkheid om op basis van het oordeel van de leerkracht een leerling in te delen voor deelname aan de centrale eindtoets B (basis) of de centrale eindtoets N (niveau) drie jaar na inwerkingtreding van de wet komt te vervallen. In plaats daarvan onderzoekt hij de mogelijkheid om vanaf 2018 een digitale adaptieve centrale eindtoets (ACET) in te voeren. Met deze vorm van toetsen op maat krijgen alle groep 8-leerlingen de gelegenheid te laten zien op welk niveau zij taal en rekenen beheersen. Op basis van de score van de gemeenschappelijke starttoets (deel 1) wordt de leerlingen voor deel 2 of 3 doorgeleid naar een toets op maat. De tussenrapportage over de ACET geeft aan dat de ontwikkeling op schema ligt en de toets in april 2018 kan worden afgenomen. Ook wordt ingeschat dat ‘een substantieel aantal scholen’ in 2018 zowel technisch als organisatorisch klaar is voor een digitale afname van de ACET.
 
Begin 2017 ontvangt de Tweede Kamer de eerste tussenrapportage van de formele evaluatie van de Wet Eindtoetsing PO en de volgende rapportage van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) over de ontwikkeling van de ACET.

Gepubliceerd op: 7 december 2015

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020