Home » Artikelen » Definitieve bekostigingscijfers 2009-2010 en voorlopige cijfers 2010-2011 bekend.

Definitieve bekostigingscijfers 2009-2010 en voorlopige cijfers 2010-2011 bekend.

Op 5 juni 2010 heeft de minister de regeling aanpassing bedragen lumpsumbekostiging PO 2009-2010 vastgesteld. Ten opzichte van het schooljaar 2008-2009 is er sprake van een opslag van 2,123%. Ten opzichte van de voorlopige regeling 2009-2010 van augustus 2009 is er sprake van een stijging van 1,503%. De indexering voor het B&M-budget bedraagt eveneens 2,123% (t.o.v. 2009-2010 van aug 2009 1,503%). De indexering voor de BPA t.o.v. 2008-2009 valt wat lager uit, omdat bepaalde maatregelen in 2008-2009 eenmalig waren en in 2009-2010 ongedaan zijn gemaakt. Hier is de indexering tov 2009-2010 van augustus 2009 echter ook 1,5%.

In deze gewijzigde bedragen is ook de vergoeding opgenomen voor de gestegen loonkosten per december 2009 als gevolg van de afspraken in november 2009 inzake het convenant Leerkracht. Door een versnelde uitbetaling van de BPA (Budget voor Personeels- en Arbeidsmarktbeleid) is feitelijk een voorschot verstrekt voor deze stijging van de loonkosten. Nu de definitieve bekostigingsgegevens over 2009-2010 zijn vastgesteld, kunnen binnenkort de beschikkingen worden verzonden. De nabetaling die in juni 2010 zal geschieden is in principe dan toereikend om de versnelde uitbetaling van de BPA te compenseren. Omdat de ministerraad heeft besloten om met ingang van 2010 de nullijn te hanteren voor de sector overheid inclusief onderwijspersoneel, wordt de premiestijging per januari 2010 niet gecompenseerd. Dit zou om ca. 0,3% gaan (en daarvan 7/12 jaar). Evenmin wordt er in de regeling gesproken over de compensatie van de gestegen ABP-premie per juli 2009 (die per 1-1-2010 weer grotendeels is teruggedraaid). Let op. De loonkosten zijn dus wel met deze percentages gestegen, maar de loonsubsidie compenseert dit niet.

Op de site van de PO-raad kunt u een gedetailleerde beschrijving van de opbouw van de indexering loonsubsidie 2009-2010 terugvinden. Daar kunt u ook de integrale regeling 2009-2010 downloaden.

Bekostiging 2010-2011
De voorlopige cijfers voor de bekostiging 2010-2011 zijn al in april 2010 gepubliceerd. Hier was sprake van een indexering van 1,381% t.o.v. de voorlopige prijzen 2009-2010. In juli zouden hiervoor nog nieuwe cijfers volgen, omdat in april 2010 nog geen rekening was gehouden met de premiestijging per januari 2010 (geraamd op 0,3% van de loonsom). Omdat de ministerraad echter in de voorjaarsnota heeft besloten tot de nullijn, komt er geen verdere verhoging van de lumpsumcijfers van april. Deze publicatie toont dus de cijfers waarmee we het nieuwe schooljaar in zullen moeten. Ten opzichte van de boven beschreven definitieve cijfers over 2009-2010 is er dus sprake van een teruggang van ca. 0,12 %. Wel moeten we ons realiseren, dat de loonkosten wel die 0,3% hogere premies bevatten. Voor het overige zitten in deze cijfers ook al de schaalinkortingen per 1-1-2011 en de eerste tranche van de functiemix per augustus 2010. En ook de doorwerking van de afspraken over de salarisontwikkeling van de adjunct-directeuren is verwerkt (met name de afschaffing van de AA-schaal). Zoals elk jaar zal tegen het eind van het schooljaar 2010-2011 nog een nacalculatie plaatsvinden, maar voorlopig lijkt het verstandig om er rekening mee te houden, dat ook dan de nullijn nog van kracht zal zijn. Ook achteraf zal er dus geen indexering te verwachten zijn.

Elders is al beschreven dat in het schooljaar 2009-2010 eenmalig een korting van EUR 7,73 per leerling op de BPA was aangebracht, om daarmee de kosten voor humanistisch vormingsonderwijs en godsdienstonderwijs in het openbaar onderwijs te dekken. Die korting op de BPA wordt dus met ingang van 2010-2011 ongedaan gemaakt. Daarvoor worden nu de parameters voor de loonsubsidie met ingang van 2010-2011 met 0,0001 per leerling verlaagd en met ingang van 2011 wordt de formule voor de groepsafhankelijke vergoeding vereenvoudigd, wat ook nog tot een kleine korting leidt.

Ook de integrale regeling 2010-2011 van april 2010 kunt u daar ook downloaden.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 14 juni 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)