Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Bouwstenen
Kaderspel

Bouwstenen

Auteur: Petra van Haren

In het regeerakkoord heeft ook de curriculumherziening in het funderend onderwijs zijn beslag gekregen. Het gaat daarbij om een actualisatie van kerndoelen en eindtermen. Een relevante wens, want funderend onderwijs legt de basis voor de toekomst en het succesvol herontwerpen en doorontwikkelen ervan is daarom van vitaal belang. Leraren en schoolleiders gaan aan de slag om bouwstenen te ontwikkelen, waarna in het voorjaar van 2019 politieke besluitvorming aan de orde is. Digitale geletterdheid gaat deel uit maken van het kerncurriculum. In de praktijk zal er altijd samenhang met andere leergebieden zijn, omdat digitalisering zowel praktisch, als leerlijn in de school en als onderdeel van de maatschappij overal geïntegreerd is. Hierbij – en dat geldt niet alleen voor digitale geletterdheid – is een aantal belangrijke aandachtpunten aan de orde. Zoals het stimuleren en ondersteunen van de professionele dialoog in scholen over curriculumontwikkeling en de visie van de school op wat zij leerlingen voor hun toekomst mee willen geven. Ook gaat het over het ontwikkelen van gespreid leiderschap dat ruimte geeft aan een optimale inzet van de talenten en expertise van leraren. 
Bij het funderend onderwijs hoort bovendien een goede arbeidsmarkt- en professionaliseringsagenda. Iets waar de AVS zich namens haar leden actief voor inzet. Ook vanwege de snel oplopende leraren- en schoolleiderstekorten waar we mee geconfronteerd worden. De urgentie is hoog, zowel wat betreft kwaliteit als aantallen! Dit vraagt om creatieve en structurele oplossingen, waar wellicht ict en moderne media een rol van betekenis in kunnen hebben.
Daarnaast gaat het over de bewuste keuze en planning van een school: welke hardware, software en leermiddelen reken je toe aan verplicht lesmateriaal of schoolkosten en hoe ga je dit bekostigen? Digitale geletterdheid is belangrijk voor ál onze leerlingen. Draagkracht vanuit de thuissituatie mag geen kansenongelijkheid veroorzaken doordat school er vanuit gaat dat elke leerling thuis over toegang tot en apparatuur beschikt. Tegelijkertijd is het achterblijven van voldoende materiele bekostiging aan scholen al jaren een aandachtspunt, wat innovatief meegaan in ict-ontwikkelingen vaak moeilijk maakt. Daar moeten we serieus op in zetten, want dit mag geen verhaal met een (apen)staartje worden…
 
AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks over haar visie op het funderend onderwijs op www.avs.nl/vereniging/vandevoorzitter

Gepubliceerd op: 9 maart 2018

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (6e herziene uitgave september 2017)