Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Bezuiniging onderwijssubsidies bekend gemaakt

Bezuiniging onderwijssubsidies bekend gemaakt

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra van OCW ingestemd met een herziening van de onderwijssubsidies. Hiermee zouden scholen minder last moeten hebben van administratieve rompslomp en versnippering van budgetten. Gevolg is dat subsidies die niet ten dienste staan van de beleidsprioriteiten van dit kabinet worden geschrapt of versneld afgebouwd. Ook wordt het specifieke doelgroepenbeleid beëindigd.

Met de herziening geeft het kabinet uitvoering aan de ombuigingsoperatie uit het regeerakkoord. Uitgangspunt is dat de subsidies die beschikbaar worden gesteld een aanjaagfunctie hebben binnen de onderwijsinstellingen. Op het moment dat die aanjaagfunctie is vervuld, worden de subsidies beëindigd. De subsidiefocus ligt op de beleidsprioriteiten met betrekking tot de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn onder meer voor taal en rekenen met toetsen van voldoende kwaliteit, die het meten van leerwinst en daarmee opbrengstgericht werken mogelijk zullen de PO-Raad en de VOraad een andere rol krijgen in de kennisketen. Ze zullen een sterke rol krijgen in de programmering, maar niet langer een rol hebben bij de uitvoering. De middelen die via de PO-Raad en VO-raad worden ingezet worden daarom beëindigd. En het moment dat de doelstellingen van bijvoorbeeld een ict-project gerealiseerd zijn, zijn de onderwijsinstellingen weer aan zet. Daarom beëindigen de bewindslieden ook een aantal ict-projecten en het innovatieprogramma van SURF/Kennisnet.

Niet verlengd of minder subsidie
Subsidies die gericht zijn op `oude´ beleidsprioriteiten worden beëindigd. Voorbeelden hiervan zijn de subsidie van 500.000 euro voor het versterken van het fi nancieel management in het primair onderwijs, de subsidie voor de tussenschoolse opvang in het po, de subsidie voor projecten om segregatie in het onderwijs tegen te gaan en het stoppen met de financiering van het Servicecentrum Scholenbouw. Ook worden de subsidies voor een aantal onderwerpen gekort. Enerzijds om te bereiken dat de uitvoering ervan met verhoogde effi ciëntie wordt gedaan, anderzijds omdat het kabinet in lijn met het regeerakkoord de voorkeur geeft aan korten op subsidies boven korten op lumpsum van de onderwijsinstellingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een korting op de conciërgeregeling. Ter verhoging van de effectiviteit en efficiëntie van de infrastructuur wordt bijvoorbeeld de subsidie voor het Europees platform ook verminderd.

Doelgroepenbeleid
Het uitgangspunt voor de beëindiging van het specifieke doelgroepenbeleid is volgens de bewindslieden dat onderwijsinstellingen inmiddels voldoende zijn toegerust en de beschikking hebben over de benodigde kennis om deze problemen vanuit de lumpsum adequaat aan te blijven pakken, zodat extra subsidies gestopt kunnen worden. Zo worden de regelingen LISD en LSEM beëindigd. Deze betreffen specifieke groepen zoals kinderen van woonwagenbewoners, Roma, Sinti, Molukkers, schipperskinderen en nieuwkomers.

Efficiencykorting
Om de bureaucratie en bestuurlijke drukte terug te dringen wordt een effi ciencykorting van twintig miljoen euro toegepast op raden en instituten. OCW subsidieert deze organisaties niet rechtstreeks. De raden worden bijvoorbeeld gefi nancierd uit bijdragen van onderwijsinstellingen, die dit vanuit hun lumpsum betalen. Daarom korten Van Bijsterveldt en Zijlstra deze twintig miljoen op de algemene lumpsumfi nanciering van de onderwijsinstellingen. Tot slot wil het kabinet de lumpsum vereenvoudigen, want voor een deel van deze bekostiging moet de onderwijsinstelling nu een - soms uitgebreide - aanvraagprocedure doorlopen. Van geval tot geval wordt bekeken of het mogelijk is om aanvullende subsidieregelingen in de lumpsum op te nemen, en het aantal variabelen in de bekostiging te reduceren. Hierover wordt de Tweede Kamer voor Prinsjesdag 2011 nader geïnformeerd.

De brief `Herziening subsidiebeleid onderwijssubsidies´ die Van Bijsterveldt en Zijlstra mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op 8 april naar de Tweede Kamer stuurde, is te lezen via onderstaande link. De AVS beraadt zich met de andere onderwijsorganisaties op een reactie op deze brief. maakt, ondersteuning bij de verdere professionalisering van leerkrachten, excellentie en een goede voorbereiding van leerlingen op een (meer internationale) arbeidsmarkt. Rondom de scholen moet een krachtig stelsel staan dat er aan bijdraagt dat de scholen zich maximaal (kunnen) richten op het primaire proces, vinden Van Bijsterveldt en Zijlstra. De organisaties binnen dat stelsel verzorgen een viertal essentiële taken:
 

  • leerplan- en toetsontwikkeling, toetsing en normering
  • het systeem van checks and balances
  • de kennisketen
  • de ict-infrastructuur

Als eerste stap in de richting van een eenduidige, sterke en efficiënt werkende kennisketen

Gepubliceerd op: 21 april 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)