Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Betere aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg nodig
Kinderen met ondersteuningsbehoefte blijven te lang in de klas

Betere aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg nodig

De samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugd(zorg) krijgt overal in Nederland vorm, maar de snelheid en het resultaat laat op veel plekken nog te wensen over. Ouders worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd en professionals zijn ontevreden over hun mogelijkheden om te doen wat nodig is. Er is geen passend aanbod voor thuiszitters. Dit zijn enkele conclusies uit het advies ‘Met andere ogen’ dat kwartiermaker Rene Peeters onlangs overhandigde aan de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd.

Het rapport noemt zeven adviezen om de aansluiting onderwijs en (jeugd)zorg te verbeteren en te versnellen. Enkele daarvan:

  • Verbreed de schoolteams met medewerkers van jeugdhulp- en/of zorgorganisaties, zodat de juiste expertise dichtbij het kind voorhanden is
  • Betrek ouders en kinderen om tot een effectieve aanpak te komen. De expertise van ouders wordt niet altijd voldoende benut
  • Gemeenten moeten met de betrokken partijen (onderwijs, jeugdhulp, zorg) brede lokale afspraken maken. Deze vormen als het ware de ‘grondwet’ van de regio. De gemeenten hebben als taak om de partijen bij elkaar te brengen (regierol)
  • Flexibele financiering is nodig. Een deel van de onderwijs- en zorgbudgetten moet gezamenlijk ingezet kunnen worden. De wens is om lager in de organisatie mensen met mandaat te hebben om maatwerk snel te leveren.

Knelpunten
Het advies noemt enkele knelpunten in de huidige situatie. Leerkrachten in het regulier onderwijs houden kinderen met een ondersteuningsbehoefte te lang in de klas. Ouders en kinderen worden nog te vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Het blijkt vaak moeizaam en ingewikkeld om voor kinderen die iets extra’s nodig hebben vroegtijdig, snel en effectief een passend onderwijs- en/of hulpaanbod te realiseren. Er zitten nog steeds te veel kinderen thuis zonder een passend onderwijsaanbod. Professionals zijn ontevreden over hun mogelijkheden om te doen wat nodig is en voelen zich tekortgeschoten.
 
De Coalitie Onderwijs-Zorg en Jeugd bestaat uit vijf onderwijsorganisaties, 6 organisaties op gebied van Jeugdhulp, de VNG, drie ouderorganisaties, ondersteund door vier kennispartners en twee ministeries (OCW en VWS). De komende periode gaan de organisaties met de eigen achterban bespreken wat de adviezen betekenen op uitvoeringsniveau.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 december 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders