Home » Artikelen » ‘Basisschooladvies bepalend voor schoolloopbaan’
‘Opschuiven eindtoets krijgt serieuze impact’

‘Basisschooladvies bepalend voor schoolloopbaan’

Auteur: Vanja de Groot, Tineke Snel

Basisscholen geven over het algemeen juiste schooladviezen en gaan hier zorgvuldig mee om. Toch is er nog veel te winnen, blijkt uit het inspectierapport ‘De kwaliteit van het basisschooladvies’. Helemaal nu door het verschuiven van de eindtoets het advies nog belangrijker wordt.

Het basisschooladvies is niet altijd gestoeld op goede procedures en een gerichte onderbouwing, concludeert de inspectie. Op een derde deel van de scholen is geen procedure vastgelegd. Het gaat dan met name om kleine scholen, met minder dan honderd leerlingen. Bij een derde deel van de scholen die wel een adviesprocedure hebben, ontbreken belangrijke onderdelen, zoals beslisregels. “Hoewel we met elkaar willen voorkomen dat bureaucratie de overhand krijgt, zijn procedures soms nodig – in dit geval zeker – om objectiviteit te waarborgen”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren. De AVS pleit ervoor dat schoolleiders de adviesprocedure opnemen in hun schoolbeleid. “Het opschuiven en verplicht stellen van de eindtoets gaat een serieuze impact hebben waarbij schoolleiders met hun team goede afspraken moeten maken over de manier waarop het schooladvies tot stand komt.” De leerkracht van groep 8 speelt een belangrijke regierol. Het merendeel van de vo-scholen (64 procent) vind het basisschooladvies van (zeer) hoge kwaliteit. Bij scholen die het advies voorafgaand aan de eindtoets uitbrengen (41 procent), zijn er grotere verschillen met de eindtoetsresultaten. Deze scholen geven zowel meer hogere als meer lagere adviezen. Kennis hebben van de eindscore heeft blijkbaar invloed op het opstellen van het advies. Het tot stand komen van het basisschooladvies kan een andere dynamiek krijgen als alle scholen het voorafgaand aan de toets gaat uitbrengen, voorziet de AVS.

Hoogte advies
Zo’n 75 procent van de leerlingen zit in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs op het niveau van het advies zoals dat is uitgebracht door de basisschool. Daarbij spelen meerdere factoren een rol. Er is sprake van een complexe samenhang tussen basisschooladvies, eindtoets en samenstelling van de opnemende vo-school. De hoogte van het basisschooladvies is zeer bepalend voor de verdere doorstroomkansen, signaleert de inspectie. Adviseert de basisschool een hoger onderwijsniveau, dan zou dat in het voordeel van leerlingen werken (selffulfilling prophecy). Samenwerking tussen vo-scholen kan de doorstroomkansen van leerlingen ook verbeteren, denkt de inspectie.
Kinderen van lager opgeleide ouders krijgen – ook al hebben ze een vergelijkbare toetsscore – vaker een lager advies dan andere leerlingen. In verstedelijkte gebieden krijgen leerlingen vaker een hoger advies terwijl in Friesland, Groningen en Limburg minder vaak een hoger advies wordt gegeven. AVS-voorzitter Van Haren: “Kinderen moeten gelijke onderwijskansen hebben, waar ze ook wonen of wat hun achtergrond is.”

Druk
Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat 52 procent van de po-scholen druk ervaart van ouders, vaak om hoger te adviseren. Dit speelt vaker op grotere scholen. Ook ervaart 20 procent van de scholen regelmatig druk vanuit het vo, met name om lager te adviseren. De rol van de schoolleider is in dit krachtenveld van groot belang. Afstemming en overleg met scholen en ouders vragen om een professioneel gesprek.

Het rapport ‘Kwaliteit basisschooladvies’ is te downloaden via www.onderwijsinspectie.nl/actueel/publicaties. Hiervoor onderzocht de inspectie de kwaliteit van de adviesprocedure op 118 basisscholen die de eindtoets afnemen.

Gepubliceerd op: 31 oktober 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Kader Primair 3 (2014-2015) (Verder in dit nummer)

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020