Home » Artikelen » Baanbrekende voorstellen voor kwalitatief beter onderwijs

Baanbrekende voorstellen voor kwalitatief beter onderwijs

Strengere toelatingseisen bij pabo’s en docentenopleidingen, aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden en minder vakken in het voortgezet onderwijs. Dit zijn enkele voorstellen van een kleine groep leraren, schoolleiders en bekende namen uit het onderwijsveld, die moeten leiden tot kwalitatief beter onderwijs. Doel is het Nederlandse onderwijs een van de beste ter wereld te maken. Een kamermeerderheid van VVD en PvdA heeft inmiddels laten weten de plannen te steunen. Ook de AVS is positief.

De initiatiefnemers, negen leraren, schoolleiders en bekende namen uit het onderwijsveld, bouwen voort op het Nationaal Onderwijs Akkoord, de Lerarenagenda en verschillende sectorplannen. Zij vinden dat op drie gebieden extra actie nodig is: de verbetercultuur op scholen, de wens van toppers om leraar te worden en de rol van de beroepsgroep. Deze zijn uitgewerkt in elf concrete voorstellen, die zijn samengevat in de notitie ‘Samen leren: aanbevelingen uit het onderwijs’.

Verbetercultuur
Een van de voorgestelde acties om een verbetercultuur op scholen te creëren is dat leerlingen minder vakken kiezen. Dat zorgt voor meer ruimte voor verdieping en contact met de leraar. Verder is het belangrijk dat leraren elkaars lessen bezoeken, samen lessen voorbereiden, leerdoelen formulieren met werkgevers en elkaar feedback geven. Ook formuleren de initiatiefnemers een actie waarbij toetsen die de kwalificaties van leerlingen veilig stellen losgekoppeld worden van toetsen die leraren in staat stellen het onderwijs te verbeteren.

Toppers en sterkere beroepsgroep
Om ervoor te zorgen dat toppers weer voor het beroep leraar kiezen, zijn extra acties nodig op gebied van aantrekkelijker arbeidsvoorwaarden en strenge toelating bij pabo’s en docentenopleidingen. De rol van de beroepsgroep wordt sterker door het centraal stellen van het lerarenregister waarin de opleiding en bijscholing van leraren geregistreerd wordt. Twee andere voorgestelde acties om een sterke beroepsgroep van leraren te creëren zijn: een onafhankelijke vereniging van leraren die vooroploopt in de professionalisering van het onderwijs en een innovatiefonds waaruit leraren geld kunnen krijgen om vernieuwende ideeën uit te proberen.

Reacties politiek
Deze veranderingen moeten de mensen in het onderwijs vooral zelf teweegbrengen. “De politiek schept de ruimte, maar wij kunnen samen met andere docenten en schoolleiders echte verandering tot stand brengen”, aldus Rene Kneyber, een van de initiatiefnemers. VVD en PvdA steunen de visie van de negen onderwijspioniers en willen van het kabinet een reactie op de plannen. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker reageren als volgt: “Sommige ideeën sluiten naadloos aan bij de veranderingen in het onderwijs die wij al in gang hebben gezet, andere zijn zeker interessant om te verkennen. We gaan dus graag zelf met de initiatiefnemers in gesprek.” Kneyber: “Ons werk is niet af. Met onze plannen willen we een brede discussie starten met mensen uit het onderwijsveld om van elkaar te leren. En samen onze leerlingen het beste onderwijs te kunnen bieden.”

Mening AVS
De AVS vindt het een geweldige ontwikkeling dat er ‘bottom up’ vanuit de sector serieuze initiatieven zijn om ons onderwijs daadwerkelijk anders in te richten. Kwaliteit van onderwijs kan alleen bereikt worden door op schoolniveau in te steken. Dat is gelukkig waar de initiatiefnemers het accent leggen. Het is goed als de politiek erkent dat onderwijskwaliteit begint bij initiatieven uit het veld en dat de insteek niet bestuurlijk, maar praktisch moet zijn. Het is belangrijk dat leerkrachten als professional in hun vak kunnen staan. De AVS is van mening dat daar sterke en professionele schoolleiders bij horen. Het initiatief sluit ook aan bij de recente blog van AVS-voorzitter Petra van Haren, die beleidsmakers oproept tot een kritische stelselbenadering.

De initiatiefnemers roepen leraren, schoolleiders, ouders, (oud)-leerlingen en andere geïnteresseerden op om hun kennis en ervaringen te delen op www.facebook.com/samenlerenwijzer.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 september 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)