Home » Artikelen » AVS vraagt bij OCW aandacht voor initiatiefnota Straus

AVS vraagt bij OCW aandacht voor initiatiefnota Straus

In het primair onderwijs worden scholen op veel plekken al een aantal jaren geconfronteerd met krimp. De laatste tijd is er ook meer aandacht voor de teruglopende leerlingaantallen in het voortgezet onderwijs. De initiatiefnota ‘Van kramp naar kans’ van VVD-kamerlid Karin Straus vestigt de aandacht op de gevolgen van krimp voor het vo die tot nu toe onderbelicht zijn gebleven. In een brief aan het ministerie van OCW vestigt de AVS bij deze nota expliciet de aandacht op het belang van professionalisering van schoolleiders.

“De toegankelijkheid van onderwijs komt in het geding. De diversiteit niet alleen naar denominatie, maar vooral ook naar schoolsoorten. De AVS staat voor goed toegankelijk kwalitatief onderwijs voor ieder kind. Vandaar dat wij het belang van deze nota willen bevestigen”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren in de brief. De nota voorziet in een aantal oplossingen voor belangrijke knelpunten. De initiatiefnota vraagt aandacht voor regelgeving die oplossingen in de weg zit en samenwerking tussen scholen bemoeilijkt. Ook stelt Straus voor de fusietoets in het funderend onderwijs af te schaffen in regio’s met een formele status als krimpregio.

Professionalisering schoolleiders
De AVS wijst op het belang van professionalisering van schoolleiders bij het omgaan met krimp. “Het gaat dan zowel om competentieontwikkeling als een omslag in cultuur. Verbindend leiderschap en een professionele dialoog met collegae uit het po en vo om tot een regionale aanpak te komen in het belang van de leerlingen ontstaat niet vanzelf”, aldus Van Haren. Leren van en met elkaar en leiding geven aan deze ontwikkeling is essentieel om te komen tot maatwerk in het funderend onderwijs.
 
Op 7 december spreekt de Tweede Kamer over de initiatiefnota over krimp in het vo, de evaluatie van de Wet fusietoets en de voortgangsrapportage uitvoering maatregelen leerlingendaling.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 december 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)