Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » AVS blij met nieuwe CAO PO
Elke school een schoolleider

AVS blij met nieuwe CAO PO

In de nieuwe CAO PO zal worden opgenomen dat elke school een schoolleider moet hebben om de ontwikkeling van de schoolorganisatie professioneel vorm te geven. De AVS heeft ‘Elke school een schoolleider’ vanaf het begin als inzet in de cao-onderhandelingen gehad. Het belang van een directeur voor een school wordt hiermee door alle partijen en in het bijzonder de AVS onderstreept. AVS-voorzitter Petra van Haren: “De AVS benadrukt al lange tijd dat de kwaliteit van de schoolleiding bepalend is voor de kwaliteit van onderwijs.”

Professionalisering
Registratie en professionalisering zijn voorwaarden voor schoolleiders. De herregistratie-eisen voor het schoolleidersregister (SRPO) worden opgenomen in de cao. Het jaarlijkse bedrag van € 2000 voor professionalisering van de schoolleider zoals opgenomen in de huidige CAO PO wordt gecontinueerd en als persoonlijk budget benoemd.
Voor elke werknemer, dus ook voor de schoolleider, geldt dat hij verantwoordelijk is voor de eigen professionalisering en jaarlijks afspraken maakt over de eigen professionalisering. Die afspraken worden vastgelegd in het persoonlijk ontwikkelingsplan. Alle werknemers hebben recht op twee klokuren per werkweek voor hun professionele ontwikkeling (deeltijders naar rato). Daarvoor is op schoolniveau voor onderwijsgevend personeel per fte gemiddeld € 500 per jaar beschikbaar. Achteraf legt de werknemer binnen de bestaande gesprekkencyclus verantwoording af over zijn professionaliseringsactiviteiten. Daarnaast kan de werkgever andere professionaliserings- en scholingsactiviteiten in de weektaak opnemen. Daarvoor gelden de bestaande cao-afspraken rondom opgedragen scholing.

Fuwa-po
Alle functies in het primair onderwijs zullen worden gewaardeerd met behulp van het functiewaarderingssysteem voor het po (fuwa-po). Dat geldt ook voor de directiefuncties.
De AVS heeft de cao-onderhandelingen met goed resultaat afgesloten. “We hebben zaken voor onze leden kunnen regelen, er is erkenning voor de rol en het belang van professionele schoolleiding”, aldus Petra van Haren. “We leggen het akkoord met een goed gevoel voor aan onze leden.” De inzet van de AVS en de voortgang van de cao-onderhandelingen is tijdens het onderhandelingstraject steeds besproken met de commissie Arbeidsvoorwaarden van de AVS. Het onderhandelaarsakkoord wordt dan ook met een positief advies aan alle AVS-leden voorgelegd. Direct na de zomervakantie zal de AVS voorlichtingsbijeenkomsten en een digitale ledenraadpleging houden, zodat alle leden uitvoerig geïnformeerd zijn.
Uiterlijk 26 september zal na akkoord van de leden van alle sociale partners de verdere uitwerking van de cao-teksten plaatsvinden.

Download Onderhandelaarsakkoord

Lees ook: Cao-akkoord basis- en speciaalonderwijs

Downloads en links
Gepubliceerd op: 2 juli 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)