Home » Artikelen » AVS blijft streven naar tijdig vaststellen nieuwe CAO PO

AVS blijft streven naar tijdig vaststellen nieuwe CAO PO

Het overleg over de cao in het primair onderwijs is afgebroken, omdat vakbonden en PO-Raad het niet eens werden over de manier waarop vervanging van zieke collega’s onder de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) geregeld moest worden. De AVS blijft staan voor de noodzaak personeel in te kunnen zetten voor onderwijs als essentiële voorwaarde om de kwaliteit en continuïteit van het geven van onderwijs te waarborgen. Daarom berichten we alle AVS-leden hierbij over de stand van zaken vanuit AVS-oogpunt. Dit om duidelijkheid te scheppen en u als AVS-lid correct te informeren over de ontstane situatie.

De AVS vindt het realiseren van vervanging cruciaal voor het onderwijs. Schoolbesturen en schoolleiders zullen er ongetwijfeld alles aan doen dit te (blijven) bewerkstelligen. Het regelen van vervanging in onvoorziene situaties waarbij in de meest klemmende situaties gebruik gemaakt kan worden van 0-urencontracten kan als uiterste optie een oplossing bieden. Andere opties die in de onderhandelingen door de AVS met de andere bonden zijn geboden en die passen binnen de grenzen van de wet zijn - naast het uitbreiden van de keten van drie naar zes contracten en het verruimen van de periode van 24 naar 48 maanden - het tijdelijk uitbreiden van vaste contracten, het toepassen van vervangingspools, het bieden van tijdelijke dienstverbanden die niet onder de ketenbepaling vallen, min/max-contracten en het aansluiten bij een Regionaal Transfercentrum (RTC). Schoolleiders worden hiermee in staat gesteld de vervanging op een adequate manier vorm te geven. Over het vaststellen van deze mogelijkheden waren partijen het dan ook eens aan de cao-tafel.

Toepassing 0-urencontract
Het verschil tussen PO-Raad en de vakbonden ontstond bij de toepassing van de genoemde 0-urencontracten. In het geval alle andere opties al zijn ingezet is het de wens van de AVS en de andere bonden om - alleen in die situaties dat er 0-urencontracten door een schoolbestuur worden toegepast - de bonden vooraf te informeren via een meldingsplicht. Dit om te voorkomen dat de 0-urencontractvorm zonder meer voor al het personeel zou kunnen gelden. Als een schoolbestuur het 0-urencontract noodgedwongen als laatste redmiddel gebruikt, is dit een acceptabele optie. In die situatie wil ook de AVS meewerken aan 0-urencontracten in het belang van het onderwijs.
Overeenstemming over het 0-urencontract zónder voorwaarden vast te leggen is vanuit rechtspositioneel oogpunt voor elke werknemer, dus ook voor de schoolleider, de meest onvriendelijke oplossing. Uitgaande van het vertrouwen dat elk schoolbestuur en elke schoolleider alle andere mogelijkheden eerst probeert te benutten, zou deze variant dan ook een goede aanvulling kunnen zijn. De AVS wil zuinig zijn op mensen, ook op invallers. Als invaller moet je de hele week beschikbaar zijn en kom je als de werkgever je oproept, ongeacht eventuele andere verplichtingen. Dat vraagt om enorme flexibiliteit en inzet. Daarom wil de AVS dat 0-urencontracten alleen worden gebruikt als het echt niet anders kan, vanuit goed werkgeverschap en de zorg voor personeel. De AVS wil dat schoolleiders binnen de sector inzicht geven en verantwoording tonen als deze minst gewenste variant toch toegepast wordt. Daarom vindt de AVS in die gevallen de meldingsplicht als voorwaarde vooraf noodzakelijk. Vervolgens is het zaak aparte afspraken te maken en noodzakelijk dit vast te leggen met de werkgever die vindt dat 0-urencontracten nodig zijn. Anders zou het kunnen gaan betekenen dat de rechtszekerheid van werknemers, en dus ook van de schoolleider in de positie van werknemer, in het gedrang komt. Élke vervangingsvacature zou dan namelijk zonder meer in een 0-urencontract kunnen worden gevat en dat vindt de AVS niet acceptabel. De PO-Raad wil echter niet dat de bonden met zo’n bestuur gaan praten; dat heeft de onderhandelingen doen vastlopen.

Eigen vervangingsplan
Tijdens diverse overleggen met het ministerie van SZW, waar ook de AVS bij betrokken was, is de handreiking gedaan dat bij tijdelijke benoemingen de ketenbepaling niet van toepassing is. Dit biedt al de mogelijke ruimte om de vervanging adequaat te hanteren. Om het vervangen van zieke werknemers onderdeel te maken van goed personeelsbeleid, hebben de AVS en de andere bonden ook voorgesteld dat ieder bestuur samen met de PGMR een eigen vervangingsplan maakt. Daarin moet staan hoe je de vervangers benoemt. Hierin moet duidelijk gemaakt worden of personeel in vaste dienst komt of in een tijdelijke betrekking. Of kan er wellicht sprake zijn van een combinatie van vast en tijdelijk. Al deze keuzes kunnen samen met de PGMR besproken worden. Alleen als de werkgever ook het 0-urencontracten als laatste mogelijkheid wil inzetten, moet daarover met de bonden worden gesproken. Schoolleiders hoeven binnen de geldende mogelijkheden zeker niet massaal over te stappen op het naar huis sturen van kinderen bij ziekte van leerkrachten. Er zijn binnen de regels, zoals hierboven genoemd, voldoende mogelijkheden om vervanging te regelen. De AVS  gaat er vanuit dat schoolbesturen met een vervangingsplan alle eerder genoemde mogelijkheden benutten en er daarmee alles aan zullen doen om te voorkomen dat groepen naar huis worden gestuurd.
Door het verschil in standpunt tussen de PO-Raad en de bonden over het vinden van gemeenschappelijke oplossingen binnen de nieuwe wet, is toepassing van de verruiming van de mogelijkheden - zoals die ook door de bonden zijn voorgesteld - op dit moment niet mogelijk.

De PO-Raad heeft in haar berichtgeving ook andere onderwerpen aan de orde gesteld. Hierover informeren we u in onderstaande alinea’s. Wel dient te worden opgemerkt dat op al deze onderwerpen het overleg nog gaande is.

Loon
Over de loonontwikkeling in 2016 is een duidelijke afspraak gemaakt in het (bovensectorale, dus niet alleen onderwijs) loonruimteakkoord van 10 juli 2015. Deze afspraak houdt in dat er voor 2016  3 procent loonsverhoging is vastgelegd. Een mogelijk specifiek onderwijspercentage wordt in de cao-onderhandelingen aan de orde gesteld. Werkgevers zullen dit in 2016, met terugwerkende kracht, moeten uitbetalen volgens de afspraken die dan in de cao zijn vastgelegd. Elk schoolbestuur moet er daarom voor zorgen dat het geld voor het uitbetalen van deze loonruimte voor de werknemers beschikbaar blijft.
De PO-Raad spreekt in haar berichtgeving over het idee om deze loonruimte (het geld voor de loonsverhoging) te gebruiken voor het betalen van eventuele transitievergoedingen. Dit is echter een heel ander onderwerp binnen het aandeel van de werkgeverslasten, waarbij er geen enkele verbinding tussen loonruimte en transitievergoedingen gelegd mag worden. De transitievergoeding hoort namelijk bij gevolgen inzake ontslag en staat los van de hoogte van loonruimte. Daarom is het voor elke schoolleider van belang alert te zijn op dit punt en dient in gesprekken hierover de loonruimte niet vermengd te worden met eventuele andere bekostigingsdoelen.

Werkloosheidregeling en transitievergoeding
In de cao-besprekingen van voorjaar 2015 is de afspraak gemaakt dat de transitievergoeding (geldend voor het bijzonder onderwijs) budgettair neutraal zou worden ingevoerd. Het overleg daarover was echter nog helemaal niet afgerond. Bonden en PO-Raad hebben afgesproken dat de invoering van de transitievergoeding niet tot extra kosten voor de werkgevers zou mogen leiden. De AVS en de andere bonden hebben een mogelijke nieuwe regeling gepresenteerd die aan die voorwaarde voldoet. De PO-Raad bevestigde de mogelijkheid van deze ‘budgettair neutrale aanpassing’, maar wilde deze afspraak echter gedurende de onderhandelingen ineens weer aanpassen naar een andere variant, waarbij zij ook een bezuiniging op de werkloosheidskosten door wilde voeren. De AVS en andere bonden zijn verrast dat de PO-Raad dit onderwerp er nu ineens bij haalt in haar berichtgeving en de werkloosheidsregeling daarmee, achteraf, onderdeel van het cao-conflict lijkt te maken. Bij het afbreken van de onderhandelingen was dit onderwerp helemaal geen breekpunt. Omdat het overleg over de vervanging veel tijd heeft gekost, was er door het afbreken van de cao-onderhandelin nog geen overeenstemming bereikt over de nieuwe werkloosheidsregeling voor het primair onderwijs.

Wat betekent de huidige situatie, waarin nog geen cao is vastgesteld, voor u als leidinggevende?
U stelt zich vast op dit moment de vraag wat het afbreken van het overleg nu betekent voor uzelf als schoolleider en voor uw team voor wat betreft de huidige arbeidsvoorwaarden. Formeel niets. Er staat namelijk in de cao dat de lopende cao van kracht blijft zolang er nog geen nieuwe is. De huidige arbeidsvoorwaarden blijven daarmee in stand. Hierbij dienen wel de algemeen wettelijke wijzigingen, zoals de Wet Arbeid & Zorg (bijvoorbeeld zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof) doorgevoerd te worden. En eventueel ook de WWZ per 1-7-2016. Tijdens de onderhandelingen is er ook gesproken over het artikel over het doorlopen van de bestaande cao op het moment dat er nog geen nieuwe cao is vastgelegd. De PO-Raad pleitte ervoor om van dit artikel af te zien, maar een doorlopende cao blijkt in dit geval van enorm belang. Het is immers een onwenselijke situatie om op enig moment zonder enige vorm van geldende cao te komen zitten.

Overige onderwerpen
Naast de hierboven genoemde onderwerpen is ook op andere, kleinere, onderwerpen onderhandeld. Door het staken van het overleg zijn die onderdelen verder niet besproken. Ook over onderwerpen als de pauzetijden, professionaliseringsbudgetten en het budget (G)MR is het overleg gevoerd en nog niet afgerond.

De AVS bijf ook in de huidige situatie streven naar het zo spoedig mogelijk bereiken van een nieuwe CAO PO in het belang van het hele primair onderwijs. De verwachting is dan ook dat op enig moment de sociale partners weer om tafel gaan. Of en wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeert de AVS u hierover op www.avs.nl en via haar andere communicatie-uitingen.
 
 

 

Gepubliceerd op: 4 april 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders