Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » AVS: ‘Staken te zwaar middel nu cao-onderhandelingen net zijn gestart’
Schoolleidersvakbond zet eigen ingezette actielijn door

AVS: ‘Staken te zwaar middel nu cao-onderhandelingen net zijn gestart’

De AVS doet niet mee met de aangekondigde landelijke onderwijsstaking op 15 maart aanstaande. Zij vraagt schoolleiders de brede agenda van de AVS te steunen. Daarbij dingt de AVS niets af op de knellende arbeidsmarktvraagstukken, waarvan verhoging van salarissen deel uitmaakt. “We zitten momenteel aan de cao-tafel om de inzet van de vakbonden, waaronder die voor schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel, te bewerkstelligen. Zolang de uitkomst daarvan nog ongewis is, is er geen reden om naar het zwaarste middel te grijpen en kan er ook op andere manieren actie gevoerd worden,” aldus AVS-voorzitter Petra van Haren. De AVS roept schoolleiders dan ook op om - in voortzetting op de ingeslagen actielijn - in de week van 4-8 februari actie te voeren om de cao-inzet voor schoolleiders kracht bij te zetten door geen vervanging voor zieke leerkrachten te zoeken.

Fors verder investeren in het onderwijs is dringend noodzakelijk. Lagere werkdruk en eerlijke salarissen zijn sectorbreed terechte thema’s. Dit geldt nadrukkelijk voor álle functies, dus ook voor schoolleiders. Maar de agenda van de AVS is breder. Er zijn investeringen nodig op meer terreinen. Zo moeten er voldoende leerkrachten én ondersteunende functies mogelijk zijn in de school om goed onderwijs en innovaties mogelijk te maken. Schoolleiders hebben administratieve ondersteuning, een conciërge in de school en voldoende directietijd nodig om hun basistaak goed te kunnen doen. Dit betekent dat er passende bekostiging per school moet zijn om dit te kunnen realiseren. Het werkdrukakkoord is daarin een goede stap, want het gaat verder dan alleen inzetten op salarissen. Belemmerende wetgeving die IKC-vorming of samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs in de weg staat, moet worden weggenomen. Ook wil de AVS dat leerlingen en personeelsleden in een goed schoolgebouw kunnen werken, met een ict-infrastructuur die past bij modern onderwijs.

Eerst onderhandelen
Deze inzet komt aan bod tijdens de huidige cao-onderhandelingen en in gesprekken met de politiek, en het ministerie van OCW, zoals onlangs met minister Slob. In de vorige cao-onderhandelingen heeft de AVS alleen gestaan met de inzet en belangen van schoolleiders. Om de investeringen in de sector primair onderwijs zeker te stellen, is de AVS solidair geweest door de lerarenacties en (estafette)stakingen te steunen en in de CAO PO als eerste stap de lerarensalarissen flink op te hogen. Dit mét de afspraak dat schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel in de huidige cao-onderhandeling wel aan bod komen. In de huidige gezamenlijke inzet van de bonden is deze inzet dan ook nadrukkelijk meegenomen. Op dit moment wil de AVS eerst het functiehuis en loongebouw weer in balans brengen en haar eisen voor schoolleiders en ondersteunend personeel in de eerstvolgende CAO PO terugzien.
Nu alweer staken en daarmee een dag het hele onderwijs platleggen, gaat voor de schoolleidersvakbond daarom vooralsnog te ver. De Provinciale Staten (verkiezingen in maart) hebben bovendien geen invloed op de gevraagde extra miljarden naar onderwijs. Ook CNV Onderwijs doet niet mee aan de staking op 15 maart en de PO-Raad vindt het ‘iets van de bonden’. “De cao-onderhandelingen zijn nog volop gaande. Onze acties zijn gericht op het behalen van de gestelde doelen. Hierbij zetten we onze eigen ingezette actielijn en politieke beïnvloeding door. Erkenning én waardering voor schoolleiders en vasthouden aan onze bredere agenda”, aldus voorzitter Van Haren.

Eigen actie in week 4-8 februari: geen ziektevervanging regelen
Om haar eisen kracht bij te zetten, roept de AVS schoolleiders op om in de week van 4 tot en met 8 februari 2019 de vervanging van zieke werknemers niet in te vullen. Hiermee wil de AVS de onevenredige tijd en werkdruk benadrukken, die het organiseren van vervangingen vraagt van schoolleiders. Ook wil de AVS de complexiteit van afwegingen en besluiten die schoolleiders moeten nemen en waarvoor zij de verantwoordelijkheid dragen, duidelijk voor het voetlicht brengen. Het gaat dan over beslissingen zoals een groep verdelen over andere klassen of intern begeleiders voor de klas zetten (wetende dat dit de werkdruk voor collega’s enorm verhoogt en de kwaliteit van onderwijs onder druk zet), tegenover het naar huis sturen van klassen of invoeren van een kortere schoolweek, waardoor geen onderwijs wordt gegeven en ouders worden belast. Vaak staat daarbij de onderwijskwaliteit - waarvoor de schoolleider ook verantwoordelijk is - onder druk. Knelpunten die door de oplopende tekorten steeds groter worden.
Meer informatie over de februari-actie volgt.

In lijn met de acties zal ook op het AVS-congres van 15 maart (www.avs.nl/congres2019) nadrukkelijk ruimte zijn om met een zichtbare actie de eisen en brede agenda van de AVS kracht bij te zetten. Ook kunnen bezoekers op de congresdag op een andere manier hun steun voor de brede agenda laten blijken, daarover volgt nog nadere informatie. Uiteraard is het aan schoolleiders zelf om te bepalen of ze de landelijke staking op 15 maart ondersteunen. Verdere investeringen in het onderwijs zijn noodzakelijk, ook ná het afronden van de huidige cao-onderhandelingen.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 10 januari 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)