Home » Artikelen » Advies Onderwijsraad aan OCW: stel landelijke taskforce Lerarentekorten in

Advies Onderwijsraad aan OCW: stel landelijke taskforce Lerarentekorten in

De lerarentekorten zijn omvangrijk en zullen nog toenemen. Er is sprake van een groot en urgent maatschappelijk probleem. Dat schrijft de Onderwijsraad in een brandbrief aan het ministerie van OCW. Daarom raadt de Onderwijsraad aan een landelijke taskforce Lerarentekorten in te stellen om het nijpende probleem van lerarentekorten op te lossen.
  
De lerarentekorten hebben grote consequenties, zoals uitval van lesuren, lessen die gegeven worden door onbevoegden en werkdrukverhoging. De centrale overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van het onderwijsstelsel. Vooral in het primair onderwijs is de situatie ernstig: in 2022 wordt in deze sector een tekort verwacht van ruim 4.100 fte en in 2027 een tekort van 11.000 fte. Maar ook in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is de situatie ernstig, vooral voor bepaalde vakken (zoals natuurkunde, scheikunde en rekenen/wiskunde).
 
Ondanks de vele maatregelen die de overheid heeft genomen, zijn de tekorten nog steeds nijpend en kunnen de kwantitatieve tekorten leiden tot kwalitatieve lerarentekorten. Voor de lerarentekorten zijn verschillende verklaringen aangedragen, zoals de aantrekkelijkheid van het leraarschap. Hierbij spelen onder andere status en imago van leraren, loopbaanmogelijkheden, werkdruk en beloningsstructuren een rol. Factoren die met elkaar samenhangen.
 
De Onderwijsraad komt dit najaar met een advies over de loopbanen van leraren. Daarin wordt een nieuw perspectief op het leraarschap gepresenteerd. In dat advies kijkt de raad hoe opleidings- en arbeidsstructuur structureel kunnen bijdragen aan zowel voldoende als goede leraren.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 mei 2018

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)