Home » Artikelen » Academische leerkracht, basisondersteuning en goed verantwoorden
Bijeenkomst beleidscommissie onderwijs

Academische leerkracht, basisondersteuning en goed verantwoorden

De beleidscommissie Onderwijs van de AVS kwam begin oktober bijeen om te spreken over de academische leerkracht, een landelijk niveau van basisondersteuning en goed verantwoorden.

De commissieleden bespraken met twee leden van de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) het wel en wee van de academische leerkracht. De academische leerkracht bestaat sinds de komst van de academische pedagogische academie (tien jaar geleden). Begin november wordt een intentieverklaring openbaar gemaakt. De BAB wil werken aan belangen behartigen, inspireren en het waarborgen van professionaliteit.

De commissie Onderwijs van de AVS vindt het belang en de meerwaarde van academisch geschoolde collega’s groot. Ook voor het imago van het onderwijs is een serieuze plek voor academisch opgeleide leerkrachten belangrijk. Wel wijst de commissie op het gevaar van tweedeling in het team. Directies moeten aandacht hebben voor de verschillen en de competenties van de academische leerkracht. En krijgen andere academisch geschoolden in het veld ook een plek in de BAB?

Basisondersteuning
Het ministerie van OCW vraag zich, naar aanleiding van een brief van de Algemene Onderwijsbond, af of er een landelijk niveau van basisondersteuning moet komen. De commissie Onderwijs van de AVS stelt vast dat de werkwijze van de onderwijsinspectie in feite al een basisniveau onderkent. Er is sprake van deugdelijkheidseisen waaraan voldaan moet worden. Voor de basisvaardigheden is artikel 10a in de Wet Primair Onderwijs leidend (WPO, wet Bisschop, juni 2017). Het opnieuw komen tot een landelijk niveau van basisondersteuning doet geen recht aan verschillen.

Goed verantwoorden
Tot slot voerden leden van de commissie Onderwijs in de klankbordgroep met de onderwijsinspectie een gesprek over goed verantwoorden. Voldoet bijvoorbeeld de website Scholen op de kaart? Is daarnaast nog een schoolgids nodig? Hoeveel vindplaatsen moeten er zijn? Wat is handig en regeldruk verlagend? De commissie is van mening dat de schoolgids het document is dat wettelijk verplicht is. Een jaarverslag (financieel en inhoudelijk) is voor schoolbesturen verplicht voor het Cfi, de inspectie controleert daarop. Voor scholen is het jaarverslag een eis en geen schoolverplichting. Als je er een maakt, pas het dan slim toe en verwijs er naar in de schoolgids om dubbel werk te voorkomen. Zorg dan wel voor openbaarheid en beschikbaarheid. De commissie Onderwijs adviseert het AVS-bestuur verder om de ontwikkelingen rond de website Scholen op de kaart kritisch te blijven volgen.

Meepraten?
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS zoekt nog enkele nieuwe leden, met name uit het basisonderwijs. Schoolleiders uit het speciaal (basis)onderwijs zijn in de commissie al ruimschoots vertegenwoordigd. De commissieleden komen vijf keer per jaar bij elkaar (dit schooljaar nog op 1 december, 19 januari, 6 april en 15 juni) en bespreken actuele onderwijszaken waarover zij het AVS-bestuur informeren.

Meer informatie en aanmelden: Jan Stuijver, tel. 030-2361010, j.stuijver@avs.nl

Gepubliceerd op: 28 oktober 2017

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders