Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Aansluiting onderwijs en jeugdhulp goed op weg
Nog wel verbeter- en knelpunten

Aansluiting onderwijs en jeugdhulp goed op weg

Landelijk gezien is er veel gebeurd op de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Partijen zoeken elkaar op en proberen samenwerking tot stand te brengen en op veel plekken in het land zijn pilots opgestart om jeugdhulp en onderwijs beter met elkaar te verbinden. Ondanks de belangrijke stappen, ervaart vrijwel iedereen knelpunten, heerst er veel ontevredenheid en is er op veel punten verbetering gewenst. Dat zijn enkele conclusies uit het rapport  ‘Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018 – evaluatie Passend onderwijs’ van Oberon Onderzoek & Advies, KBA Nijmegen Kohnstamm instituut.

Het merendeel van de gemeenten en samenwerkingsverbanden Passend onderwijs is op weg om de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp tot stand te brengen. Ongeveer de helft zit in de opbouwfase en ongeveer een kwart is bezig met verankering van de samenwerking. Toch verkeert een kwart tot een derde deel van de samenwerkingsverbanden en gemeenten nog in de start- of oriëntatiefase. Gemeenten zijn hierin wat optimistischer dan samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden geven aan met kerngemeentes wat verder te zijn dan met de overige gemeenten in de regio. De aansluiting van jeugdhulp met speciaal onderwijs loopt volgens beide partijen achter op die met het reguliere onderwijs.
 
Opbrengsten
De helft van de samenwerkingsverbanden en twee derde tot driekwart van de gemeenten heeft de indruk dat de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp op dit moment al meerwaarde genereert. Zij zien als opbrengsten onder andere meer thuisnabije hulp en ondersteuning (dicht bij de eigen leefomgeving), minder thuiszitters en meer maatmerk. Ruim de helft van de gemeenten ziet nog meer opbrengsten, bijvoorbeeld op het vlak van tevredenheid van ouders, preventie van problematiek bij leerlingen en tijdige inzet van hulp en ondersteuning.
 
Verbeterpunten
Gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn het in meerderheid eens over wat er (nog) niet is bereikt. Zij vinden dat de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp (nog) geen resultaten laat zien op de volgende mede door de wetgever geformuleerde punten:

  • Vermindering van de werkdruk voor professionals;
  • Vermindering van administratieve lasten voor professionals;
  • Vermindering van het aantal verwijzingen naar gespecialiseerde zorg.

 
Knelpunten
Vrijwel alle gemeenten en samenwerkingsverbanden ervaren knelpunten in de aansluiting tussen jeugdhulp en onderwijs. De lijst met knelpunten is divers, onder andere:

  • Onderwijs en jeugdhulp zijn gescheiden werelden;
  • De rolverdeling is onduidelijk, het is niet duidelijk wie waar over gaat;
  • Financieringskwesties spelen op, het is niet duidelijk wie wat betaalt, budgetten zijn te krap;
  • Er is onvoldoende afstemming en er zijn geen goede afspraken gemaakt;
  • Kinderen krijgen niet de juiste hulp of moeten daar te lang op wachten;
  • Er zijn teveel personele wisselingen en te weinig tijd, kennis en competenties.

 
Verbeteracties
Mogelijke acties om tot verbetering tussen onderwijs en jeugdhulp te komen liggen op het vlak van werken aan een gedeelde visie, stimuleren van onderling vertrouwen, gebruikmaken van elkaars deskundigheid, zorgen voor een heldere taakverdeling en afspraken tussen partijen, goede monitoring en borging.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 november 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)