Home » Artikelen » Aanpassingen in materiële vergoeding 2009

Aanpassingen in materiële vergoeding 2009

De bedragen voor de vergoeding voor materiële instandhouding - ook wel MI, Londo of VELO genoemd - zijn onlangs door Cfi gepubliceerd. De vergoeding is ten opzichte van 2008 met 3,9 procent verhoogd. Verder zijn er drie aanpassingen doorgevoerd.

1. Administratiekantoren dienen met ingang van 2009 btw af te dragen over de administratieve vergoeding die zij bij de scholen in rekening brengen. Om die reden is de vergoeding voor administratie (onderdeel van de ABB-vergoeding in het leerlingafhankelijke deel) met bijna 18 procent extra verhoogd. Let wel: het bedrag dat het administratiekantoor in rekening brengt, is afhankelijk van de diensten die met de school zijn afgesproken, en kan dus afwijken van de normatieve vergoeding.

2. De vergoeding voor medezeggenschap is - naast de indexering - verhoogd met EUR 0,42 per leerling, omdat de scholing van aanbodfinanciering is omgezet in vraagfinanciering.

3. De bekostigingssystematiek van de residentiële plaatsen is gewijzigd; de bekostiging wordt geharmoniseerd met de reguliere bekostiging, op basis van het aantal leerlingen op de teldatum. Hierdoor vervalt na 1 januari 2009 de bekostiging voor de materiële instandhouding van onbezette plaatsen. Afgesproken is dat voor de justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorgvoorzieningen, die verbonden zijn aan scholen, ook na de inwerkingtreding van deze wet de onbezette plaatsen van de betrokken vestiging bekostigd blijven. In artikel 38 van de Regeling bekostiging personeel PO 2008-2009 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2008-2009 wordt dit voor de personele bekostiging geregeld. Als dit artikel wordt toegepast, zal (met toepassing van artikel 116, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra) ook aanvullende bekostiging voor de materiële instandhouding worden toegekend.

Een overzicht van de Materiële vergoeding 2009 staat onderaan deze pagina. De lay-out is identiek aan pagina 245 van de AVS-agenda 2008/2009, zodat een afdruk van de hernieuwde pagina in de agenda opgenomen kan worden. In december volgt vanuit Cfi  nog een nadere specificatie van de gepubliceerde bedragen. Voor hulp bij het maken van de begroting kunt u terecht bij AVS-adviseurs.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 14 oktober 2008
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders