Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 3911 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Prima sfeer en inhoudelijk geslaagde workshops op conferentie vrouwelijke schoolleiders - 14-11-2011
Op donderdag 10 november organiseerde de AVS, in samenwerking met schoolleider Henriëtte van der Voort, voor de achtste keer een conferentie voor vrouwelijke schoolleiders. Thema dit jaar was: ‘jij bent de bron’, over plezierig leiderschap. Hoewel wat minder bezoekers dan andere...
Primair onderwijs
World Education Forum gelanceerd - 7-11-2011
Met de oprichting van het World Education Forum nemen onderwijsgevenden zelf het heft in handen om ervoor te zorgen dat alle kinderen naar school gaan. Het forum zal druk uitoefenen op politici wereldwijd om scholen voor alle kinderen te bouwen.  AVS-voorzitter Ton Duif is de initatiefnemer...
Primair onderwijs
Met € 100 korting naar Krakau - 4-11-2011
 EUR 100 korting op de reis naar Krakau indien u vóór 15 januari inschrijft In reactie op de vraag van diverse leden organiseert de AVS een studiereis naar Polen. Deze vraag is een rechtstreeks gevolg van de instroom van kinderen uit Poolse gezinnen in een flink aantal...
Primair onderwijs
Geen stage voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren - 1-11-2011
Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft, mede namens minister Van Bijsterveldt van OCW een reactie gegeven op een ingediende motie, waarin de regering wordt verzocht om het voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren mogelijk te maken een vorm van stage te volgen en de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minister houdt vast aan bezuiniging Passend onderwijs - 28-10-2011
Minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra van OCW, de sectororganisaties en de AVS, CMHF en CNVO zaten op 27 oktober weer om de tafel om te overleggen over de bezuiniging op Passend onderwijs. Conclusie: de partijen blijven van mening verschillen over de omvang van de bezuiniging...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Referentiekader Passend onderwijs schiet op aantal punten tekort’ - 20-10-2011
Het concept referentiekader Passend onderwijs is eind september vastgesteld door de sectorraden. Deze maand wordt dit document voor commentaar aan verschillende partijen – onderwijsvakorganisaties (waaronder de AVS), ouderorganisaties, ketenpartners – voorgelegd en daarna definitief vastgesteld. De...
Primair onderwijs
Kamer akkoord met decentralisatie arbeidsvoorwaarden - 5-10-2011
De Tweede Kamer heeft begin oktober ingestemd met de volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Niet de overheid, maar werkgevers en...
Primair onderwijs
Septembermededeling eindexamens 2012 voor vwo, havo, vmbo en vavo - 23-9-2011
Het College voor Examens heeft een voorlichtingspublicatie uitgegeven, met uitgebreide informatie over de eindexamens voor vwo, havo, vmbo en vavo die in het jaar 2012 worden afgenomen. De publicatie is in diverse hoofdstukken onderverdeeld, te weten: hoofdstuk I betreft de gang van zaken van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsbegroting 2012: Grote woorden, niets meer - 19-9-2011
De onderwijsbegroting voor het jaar 2012 lekte dit jaar al op de donderdag voor Prinsjesdag uit, tegelijk met de Miljoenennota. Er staat weinig nieuws in, wel staat de...
Primair onderwijs
Advies certificeren naar aanleiding van DigiNotar-problematiek - 9-9-2011
Uit de Nieuwsbrief VO blijkt, dat 50 scholen voor de uitwisseling van verzuimgegevens gebruik maken van DigiNotar, het bedrijf dat beveiligingscertificaten heeft uitgegeven voor overheidsinstellingen. Deze scholen zijn door DUO benaderd met het dringende verzoek zo snel mogelijk een alternatief...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vragenlijst over inspectie - 9-9-2011
Alle AVS-leden ontvangen op 12 september via de e-mail een vragenlijst over de inspectie om te horen hoe het toezicht ervaren wordt in de praktijk. Met de uitkomsten wil de AVS de inspectie en de minister informeren en aanbevelingen meegeven.Hoe meer respons, hoe beter het beeld. Hebt u maandag...
Primair onderwijs
Screenings- en testinstrumenten LWOO en Pro 2012 – 2013 vastgesteld - 1-9-2011
Minister Van Bijsterveldt heeft de Regeling screenings- en testinstrumenten leerwegondersteunend (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) schooljaar 2012 – 2013 vastgesteld. Deze regeling stelt de lijst vast die een limitatieve opsomming bevat van de te gebruiken instrumenten bij aanvragen tot...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wijziging GPL-bedragen VO 2011 - 31-8-2011
De “Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs 2011” is gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de aanpassing van de bedragen van 26 februari 2011. Er is sprake van een verhoging, die een gevolg van de toevoeging van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Registratie van incidenten op school wordt verplicht - 25-8-2011
Scholen in het basis-, speciaal-, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn vanaf schooljaar 2012/2013 verplicht om (gewelds)incidenten te registreren. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Van Bijsterveldt.Het registratiesysteem geeft inzicht in de...
Primair onderwijs
Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo – mbo2 aangevuld - 1-8-2011
De Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo – mbo2 2008 – 2013 is gewijzigd in verband met de borging van het experiment. Door deze wijziging worden de deelnemende scholen en instellingen gestimuleerd om met het ingezette traject door te gaan. Het hoofddoel van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Handen ineen voor verbeteren van het vak Fries - 1-8-2011
Op basis van het inspectierapport van 24 november 2010 en de stuurgroep-Hoekstra van 9 maart 2011 treft de minister van OCW maatregelen om het vak Fries naar een hoger plan te trekken. Uit het inspectierapport blijkt, dat er voor het vak Fries weinig getoetst wordt en het onderwijs Fries weinig...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Reglement Participatiefonds 2011 – 2012 vastgesteld - 27-7-2011
In de Staatscourant is het Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs 2011 – 2012 gepubliceerd. Het Reglement heeft ten opzichte van het Reglement 2010 – 2011 enige wijzigingen ondergaan.De belangrijkste wijzigingen op een rij:- het begrip onderwijspersoneel is uitgebreid met leden van...
Primair onderwijs
Wijziging WVO in verband met maatschappelijke stage per 1 augustus 2011 van kracht - 27-7-2011
De wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Arbeidstijdenwet in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs treedt op 1 augustus 2011 in werking. De wet verplicht de maatschappelijke stage voor leerlingen die vanaf schooljaar 2011/2012 in het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regeling examenprogramma’s VO gewijzigd - 26-7-2011
De minister van OCW heeft de wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het in acht nemen van de referentieniveaus Nederlandse taal bij de uitvoering van de examenprogramma’s Nederlands vmbo, havo, vwo bekendgemaakt. Genoemde regeling wijzigt de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidieregeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt VO verlengd - 22-7-2011
De staatssecretaris van OCW, de heer Zijlstra, heeft medegedeeld dat de Subsidieregeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt in risicoregio’s voortgezet onderwijs 2008 – 2011 tot 1 september 2012 is verlengd. In de wijziging is tevens aangegeven, dat de datums voor de tussenrapportages...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Premieverhoging VfPf per 1 augustus 2011 - 8-7-2011
 Het Bestuur van het Vervangingsfonds/Participatiefonds heeft zich gedwongen gezien de premies voor beide fondsen per 1 augustus a.s. te verhogen.Voor beide fondsen geldt dat de uitgaven (veel) meer stijgen dan was begroot. De reserves van de fondsen kunnen deze onvoorziene stijging van de uitgaven...
Primair onderwijs
Ministerraad akkoord met invoering centrale eindtoets - 6-7-2011
Er komt met ingang van 2013 een verplichte eindtoets voor taal en rekenen/wiskunde voor leerlingen in groep 8 van de basisschool. De ministerraad heeft 1 juli ingestemd...
Primair onderwijs
Wetswijzigingen Passend onderwijs een feit - 30-6-2011
De bezuinigingen op Passend onderwijs gaan gewoon door en de stelselwijziging ook. Het wetsvoorstel wordt vlak na de zomervakantie naar de Tweede Kamer gestuurd.Veel vragen over zorgplicht en medezeggenschap blijven vooralsnog bestaan, zo bleek tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer op 29...
Primair onderwijs
Voortgangsrapportage Passend onderwijs gepubliceerd - 21-6-2011
Minister Van Bijsterveldt heeft een voortgangsrapportage en een verslag van de 160 regiogesprekken Passend onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin ook informatie over de voorgestelde indeling van de samenwerkingsverbanden.De 75 verbanden voor primair onderwijs en 76 voor voortgezet...
Primair onderwijs
‘Schoolleiders verplicht in bekwaamheidsregister’ - 21-6-2011
De Onderwijsraad staat in grote lijnen positief tegenover het actieplan Basis voor presteren, om opbrengstgericht werken te stimuleren. Wel geeft de raad enkele verbeterpunten aan.Zo vindt de raad dat opname in een/het (NSA-)register voor schoolleiders een noodzakelijke voorwaarde moet zijn (lees:...
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 51 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 5 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 59 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider