Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 4001 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Vragenlijst over inspectie - 9-9-2011
Alle AVS-leden ontvangen op 12 september via de e-mail een vragenlijst over de inspectie om te horen hoe het toezicht ervaren wordt in de praktijk. Met de uitkomsten wil de AVS de inspectie en de minister informeren en aanbevelingen meegeven.Hoe meer respons, hoe beter het beeld. Hebt u maandag...
Primair onderwijs
Screenings- en testinstrumenten LWOO en Pro 2012 – 2013 vastgesteld - 1-9-2011
Minister Van Bijsterveldt heeft de Regeling screenings- en testinstrumenten leerwegondersteunend (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) schooljaar 2012 – 2013 vastgesteld. Deze regeling stelt de lijst vast die een limitatieve opsomming bevat van de te gebruiken instrumenten bij aanvragen tot...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wijziging GPL-bedragen VO 2011 - 31-8-2011
De “Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs 2011” is gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de aanpassing van de bedragen van 26 februari 2011. Er is sprake van een verhoging, die een gevolg van de toevoeging van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Registratie van incidenten op school wordt verplicht - 25-8-2011
Scholen in het basis-, speciaal-, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn vanaf schooljaar 2012/2013 verplicht om (gewelds)incidenten te registreren. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Van Bijsterveldt.Het registratiesysteem geeft inzicht in de...
Primair onderwijs
Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo – mbo2 aangevuld - 1-8-2011
De Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo – mbo2 2008 – 2013 is gewijzigd in verband met de borging van het experiment. Door deze wijziging worden de deelnemende scholen en instellingen gestimuleerd om met het ingezette traject door te gaan. Het hoofddoel van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Handen ineen voor verbeteren van het vak Fries - 1-8-2011
Op basis van het inspectierapport van 24 november 2010 en de stuurgroep-Hoekstra van 9 maart 2011 treft de minister van OCW maatregelen om het vak Fries naar een hoger plan te trekken. Uit het inspectierapport blijkt, dat er voor het vak Fries weinig getoetst wordt en het onderwijs Fries weinig...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Reglement Participatiefonds 2011 – 2012 vastgesteld - 27-7-2011
In de Staatscourant is het Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs 2011 – 2012 gepubliceerd. Het Reglement heeft ten opzichte van het Reglement 2010 – 2011 enige wijzigingen ondergaan.De belangrijkste wijzigingen op een rij:- het begrip onderwijspersoneel is uitgebreid met leden van...
Primair onderwijs
Wijziging WVO in verband met maatschappelijke stage per 1 augustus 2011 van kracht - 27-7-2011
De wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Arbeidstijdenwet in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs treedt op 1 augustus 2011 in werking. De wet verplicht de maatschappelijke stage voor leerlingen die vanaf schooljaar 2011/2012 in het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regeling examenprogramma’s VO gewijzigd - 26-7-2011
De minister van OCW heeft de wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het in acht nemen van de referentieniveaus Nederlandse taal bij de uitvoering van de examenprogramma’s Nederlands vmbo, havo, vwo bekendgemaakt. Genoemde regeling wijzigt de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidieregeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt VO verlengd - 22-7-2011
De staatssecretaris van OCW, de heer Zijlstra, heeft medegedeeld dat de Subsidieregeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt in risicoregio’s voortgezet onderwijs 2008 – 2011 tot 1 september 2012 is verlengd. In de wijziging is tevens aangegeven, dat de datums voor de tussenrapportages...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Premieverhoging VfPf per 1 augustus 2011 - 8-7-2011
 Het Bestuur van het Vervangingsfonds/Participatiefonds heeft zich gedwongen gezien de premies voor beide fondsen per 1 augustus a.s. te verhogen.Voor beide fondsen geldt dat de uitgaven (veel) meer stijgen dan was begroot. De reserves van de fondsen kunnen deze onvoorziene stijging van de uitgaven...
Primair onderwijs
Ministerraad akkoord met invoering centrale eindtoets - 6-7-2011
Er komt met ingang van 2013 een verplichte eindtoets voor taal en rekenen/wiskunde voor leerlingen in groep 8 van de basisschool. De ministerraad heeft 1 juli ingestemd...
Primair onderwijs
Wetswijzigingen Passend onderwijs een feit - 30-6-2011
De bezuinigingen op Passend onderwijs gaan gewoon door en de stelselwijziging ook. Het wetsvoorstel wordt vlak na de zomervakantie naar de Tweede Kamer gestuurd.Veel vragen over zorgplicht en medezeggenschap blijven vooralsnog bestaan, zo bleek tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer op 29...
Primair onderwijs
Voortgangsrapportage Passend onderwijs gepubliceerd - 21-6-2011
Minister Van Bijsterveldt heeft een voortgangsrapportage en een verslag van de 160 regiogesprekken Passend onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin ook informatie over de voorgestelde indeling van de samenwerkingsverbanden.De 75 verbanden voor primair onderwijs en 76 voor voortgezet...
Primair onderwijs
‘Schoolleiders verplicht in bekwaamheidsregister’ - 21-6-2011
De Onderwijsraad staat in grote lijnen positief tegenover het actieplan Basis voor presteren, om opbrengstgericht werken te stimuleren. Wel geeft de raad enkele verbeterpunten aan.Zo vindt de raad dat opname in een/het (NSA-)register voor schoolleiders een noodzakelijke voorwaarde moet zijn (lees:...
Primair onderwijs
Kabinet en sociale partners eens over uitwerking pensioenakkoord - 10-6-2011
  Het kabinet heeft met de werkgeversorganisaties en vakbonden, verenigd in de Stichting van de Arbeid, overeenstemming bereikt over de toekomst van het pensioenstelsel en het langer gezond kunnen doorwerken. De afspraken zijn een uitwerking van de AOW- en pensioenafspraken die...
Primair onderwijs
‘Stelselwijziging Passend onderwijs is duivels dilemma’ - 1-6-2011
Schoolleiders en bestuurders hebben behoefte aan heldere richtlijnen en wettelijke kaders voor Passend onderwijs. Zij scharen zich grotendeels achter de aanbevelingen van de Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO), die werden toegelicht tijdens een door de AVS, AOb en CNVO...
Primair onderwijs
Onderwijscafé: Noodzaak meer budget en ander financieringssysteem schoolgebouwen - 30-5-2011
  De kwaliteit van veel schoolgebouwen is erbarmelijk te noemen en holt achteruit. Ondertussen besteden gemeenten jaarlijks 380 miljoen euro, bestemd voor onderwijshuisvesting, aan andere zaken. Over de ernst van dit probleem zijn de deelnemers aan het debat van het Onderwijscafé op 25...
Primair onderwijs
Onderwijs roept op tot versnelde renovatie schoolgebouwen - 25-5-2011
Een aanzienlijk deel van het geld voor onderwijshuisvesting wordt niet gebruikt voor schoolgebouwen. Gemeenten besteden bijna 400 miljoen euro per jaar ten onrechte niet aan de huisvesting van scholen. Hierdoor loopt de kwaliteit van de schoolgebouwen onnodig zienderogen achteruit. PO-Raad, VO-raad...
Primair onderwijs
Kabinet zet fors in op excellentie - 24-5-2011
Vanaf 2012 is er structureel jaarlijks 150 miljoen beschikbaar voor professionalisering van onderwijspersoneel en 30 miljoen voor excellente leerlingen...
Primair onderwijs
Bijeenkomst schoolleiders 31 mei - 20-5-2011
Ondanks het jaar uitstel voor de bezuinigingen in het passend onderwijs blijft de AVS samen met onder meer CNV Onderwijs en de AOb strijden tegen de bezuiniging van 300...
Primair onderwijs
ECPO: ‘Invoering Passend onderwijs jaar opschorten’ - 18-5-2011
De Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) heeft half mei de aanbeveling gedaan de landelijke invoering van Passend onderwijs een jaar op te...
Primair onderwijs
Motie aangenomen voor afbouw BAPO - 12-5-2011
De Tweede Kamer stemde eind april in met de motie Elias (VVD) om de BAPO-regeling af te bouwen. Alleen GroenLinks, SP, de Partij voor de Dieren en de PVV stemden tegen....
Primair onderwijs
‘Argumentatie nieuwe samenwerkingsverbanden niet steekhoudend’ - 12-5-2011
Deze periode organiseert het ministerie van OCW een groot aantal gespreksbijeenkomsten met besturen uit het primair en voortgezet onderwijs over de herschikking van de samenwerkingsverbanden naar aanleiding van de – getemporiseerde – bezuiniging op Passend onderwijs. AVS-adviseur Jos Hagens woonde...
Primair onderwijs
Inspectie telt veel te veel zorgleerlingen - 10-5-2011
"Kabinet de fout in met groei zorgleerlingen", kopt de Volkskrant op 10 mei, maar dit was al eerder bekend. De inspectie heeft op 1 augustus 2009 veel meer...
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 56 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 11 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Pagina's

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 59 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider