Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 1879 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Verkenningen waarborgfonds - 8-2-2010
De staatssecretarissen van OCW hebben de Tweede Kamer laten weten dat er verkenningen komen naar de mogelijkheid om een waarborgfonds in te richten voor het primair onderwijs en voor het voortgezet onderwijs. Het gaat dan om fondsen die investeringsrisico’s dekken, niet om een herverdeling...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Betere kansen voor kinderen - 29-1-2010
Op 2, 3 en 4 februari wordt op veel scholen in groep 8 de Cito Eindtoets afgenomen.  In het kader van een proef wordt de toets in de regio´s Assen, Elburg, Roermond en Wijchen zes weken later afgenomen. Het doel van deze proef  is te onderzoeken in hoeverre de leerlingen kunnen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inschrijving KvK: vestigingen vóór 14 maart 2010 - 25-1-2010
Verenigingen en stichtingen (schoolbesturen) moeten al hun vestigingen uiterlijk 14 maart 2010 in het nieuwe Handelsregister hebben ingeschreven. De oorspronkelijke deadline van 1 januari 2010 was niet haalbaar, doordat bij de Kamer van Koophandel (KvK) vertraging was ontstaan in de verzending van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderhandelingen CAO-VO van start - 19-1-2010
Op 19 januari 2010 zijn de onderhandelingen over de CAO-VO 2010 van start gegaan. De huidige CAO-VO heeft een looptijd tot 1 augustus 2010. De inzet van zowel de VO-raad als van de vakbonden kunt u downloaden via de site van de VO-raad, www.vo-raad.nl.
Voortgezet onderwijs
Referentieniveaus taal en rekenen dit jaar ingevoerd - 15-1-2010
Op voordracht van de staatssecretarissen Van Bijsterveldt en Dijksma van OCW heeft de ministerraad op 15 januari 2010 ingestemd met het wetsvoorstel referentieniveaus taal en rekenen. Doel van dit wetsvoorstel is om de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen te versterken en de aansluiting...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
CFI en IB-Groep verder als DUO - 8-1-2010
Vanaf heden gaan CFI en de IB-Groep verder als Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit heeft tot gevolg dat de communicatiemiddelen van deze organisaties er anders uit komen te zien. Zij krijgen in de loop van 2010 mogelijk ook een andere opzet. Telefoonnummers, bezoekadressen en dienstverlening...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Sjoerd Slagter herbenoemd tot voorzitter VO-raad - 3-12-2009
Geen verkapte bezuinigingen in voortgezet onderwijs Drs. S. Slagter (62) is met ingang van vandaag herbenoemd als bestuursvoorzitter van de VO-raad in Utrecht. Op voordracht van het bestuur heeft de Algemene Ledenvergadering vandaag besloten tot een herbenoeming voor een periode van vier jaar. In...
Voortgezet onderwijs
Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren - 30-9-2009
In het voorjaar van 2009 heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het adviesrapport “Vertrouwen in de school, over de uitval van ‘overbelaste’ jongeren” uitgebracht. ‘Overbelaste’ jongeren beschikken in principe over de capaciteiten om hun...
Voortgezet onderwijs
Voortgezet Onderwijs ontspringt de dans - 21-9-2009
Hoewel in 2011 zeer waarschijnlijk ook het VO haar deel aan de bezuinigingen zal moeten bijdragen, wordt deze onderwijssector in 2010 grotendeels ontzien: er wordt niet of nauwelijks bezuinigd. Tegelijkertijd wordt er ook niet zoveel geïnvesteerd als de minister wil doen geloven. In de...
Voortgezet onderwijs
Meer academici voor de klas - 4-9-2009
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met het wetsvoorstel educatieve minor waardoor meer academici de mogelijkheid krijgen om leraar te worden in het voortgezet onderwijs. Afgestudeerde bachelors krijgen, als zij...
Voortgezet onderwijs
Van Bijsterveld maakt subsidieregeling schoolgebouwen VO bekend - 1-9-2009
In het kader van de ‘economische impuls maatregelingen’ heeft OCW 50 miljoen euro beschikbaar gesteld ten behoeve van investeringen in schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen samen met de gemeente een aanvraag indienen voor aanvullende bekostiging van maatregelen ter...
Voortgezet onderwijs
GPL-bedragen per 1 januari 2009 aangepast - 1-9-2009
De bedragen van de gemiddelde personeelslast (GPL) zijn voor het voortgezet onderwijs per 1 januari 2009 bijgesteld. Dit blijkt uit de Regeling aanpassing en vaststelling bedragen landelijk gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2008 en 2009. De verhoging heeft te maken met de toevoeging van de...
Voortgezet onderwijs
Bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs 2009 – 2010 aangepast - 1-9-2009
Bij circulaire van 9 augustus 2009 zijn de nieuwe bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2009 – 2010 aangepast. In de toelichting van deze circulaire (Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2009 – 2010 en aanpasssing bedragen leerlinggebonden...
Voortgezet onderwijs
Richtsnoeren persoonsgegevens op internet - 14-8-2009
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft nieuwe, aanvullende, richtsnoeren bekend gemaakt in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in relatie tot publicatie op internet. In eerste instantie zijn deze richtsnoeren gericht op openbaarmaking van overheidsinformatie op...
Voortgezet onderwijs
Geen knipkaart voor vmbo-leerlingen - 14-8-2009
Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft in haar brief van 10 augustus 2009 de Tweede Kamer laten weten, dat er nog geen knipkaart wordt ingevoerd voor vmbo-studenten om korte stages in het MBO te volgen. Dit is de conclusie die zij getrokken heeft uit het overleg met de VO-raad en de BVE. Het...
Voortgezet onderwijs
Samen Engels leren spreken - 14-8-2009
Deze 14de publicatie in de Onderzoeksreeks doet verslag van een onderzoek naar de inzet van de multimediale lessenserie ‘Samen Engels Leren Spreken'. De resultaten laten zien dat door de inzet van ict-toepassingen de spreekvaardigheid Engels van vmbo. Nieuwe hulpmiddelen zoals digitale...
Voortgezet onderwijs
Vakantiespreiding zomer 2011 bekend - 30-7-2009
De periodes voor de zomervakantie van 2011 zijn vastgesteld. Voor 2011 geldt nog dezelfde regeling. Mogelijk wordt de periode van 7 weken voor het voortgezet onderwijs vanaf de zomervakantie 2012 gewijzigd in 6 weken zomervakantie. Op 27 maart 2009 is er een beleidsreactie naar de Tweede Kamer...
Voortgezet onderwijs
Wet gelijke behandeling ook voor onderwijs - 30-7-2009
De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) wordt per 1 augustus 2009 uitgebreid naar het basis- en voortgezet onderwijs. Een gevolg van de uitbreiding is dat vanaf het schooljaar 2009/2010 ouders geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor aangepast leermateriaal...
Voortgezet onderwijs
Eindelijk duidelijkheid over detachering onderwijspersoneel en btw - 29-7-2009
De staatssecretaris van Financiën heeft op 16 juli 2009 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd om te bereiken dat het voor de praktijk duidelijk is in welke gevallen het uitlenen van personeel in de onderwijssector is vrijgesteld van btw. Dit naar aanleiding van de uitspraken van het Hof Den...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2008 – 2009 - 21-7-2009
In verband met het doorvoeren van enkele wijzigingen in de Wet op de expertisecentra (WEC) per 1 augustus 2008, het clusteren van diverse bekostigingsregelingen en het opnemen van het vermenigvuldigingsbedrag voor de specifieke uitkering aan gemeenten, bestemd voor het bestrijden van...
Voortgezet onderwijs
Verhoging pensioenpremies per 1 juli 2009 - 20-7-2009
Met ingang van 1 juli komt er een tijdelijke opslag van 1% op de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van het ABP. Deze verhoging komt voor 0,7% voor rekening van de werkgever en voor 0,3% van de werknemer. Tegelijkertijd is de overgangspremie VPL (voor de  financiering van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Evaluatiestudie wijst uit: invoering WMS geslaagd - 20-7-2009
In een brief van de staatssecretarissen OCW blijkt, dat de invoering van de Wet Medezeggenschap Scholen grotendeels geslaagd is. Zij baseren hun berichtgeving op de uitgebrachte evaluatiestudie “Medezeggenschap: met de wind in de zeilen”, verricht door ITS en “Eindrapport van het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Assistentopleiding VMBO vanaf 1-8-2009 opgenomen in wet op VO - 16-7-2009
Assistentopleiding in het vmbo wordt per 1 augustus 2009 opgenomen in de Wet op het Voortgezet Onderwijs De assistentopleiding in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs was tot nog toe een tijdelijke beleidsregel van het ministerie OCW. Schoolbesturen die hier voor het eerst gebruik van...
Voortgezet onderwijs
Aanscherping toezicht bij start nieuwe scholen - 15-7-2009
Tweede Kamerlid Jan Jacob van Dijk heeft een wetvoorstel ingediend, waarin wordt geregeld dat er vanaf de start van een nieuwe school toezicht door de Inspectie wordt gehouden. Het voorstel gaat over het opnemen van een nieuw artikel 11a Wet op het onderwijstoezicht en heeft betrekking op zowel het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
De grote, boze school: feit of fictie? - 17-6-2009
Moet er een halt geroepen worden aan schaalvergroting in het po en vo? Is het goed dat er een fusietoets wordt ingesteld? Hebben ouders nog wel genoeg keuzevrijheid als scholen fuseren? Moeten we ons zorgen maken over ‘de menselijke maat’ of zijn de emoties rondom schaalvergroting...
Voortgezet onderwijs

Pagina's

Er zijn 54 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 59 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider