Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 1906 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Bekostigingsregeling aanpassing 2010 en exploitatiekosten 2011 VO definitief vastgesteld - 23-12-2010
De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft laten weten dat de Regeling aanpassing 2010 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2011, definitief is vastgesteld.De Regeling is in een eerder stadium gepubliceerd en vervolgens “voorgehangen” bij de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Syllabi centrale examens VO 2012 vastgesteld - 23-12-2010
Het College voor examens heeft de syllabi voor de centrale examens VO in 2012 vastgesteld. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma’s  VWO, HAVO en VMBO zoals vastgesteld in de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2010. Voor de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Borg voor schoolboeken toegestaan - 14-12-2010
Sinds de invoering van de “gratis schoolboeken” in het voortgezet onderwijs is een discussie gaande of borg voor de schoolboeken gevraagd mag worden. Doel van de borg is om de leerlingen netjes te laten omgaan met de schoolboeken en materialen van de school. Het ministerie van OCW laat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minister laat zich erg leiden door PISA-resultaten - 7-12-2010
Nederland behoort niet meer tot de top 10 van onderwijslanden. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde PISA-onderzoek. Minister Van Bijsterveldt wil een actieplan Beter Presteren lanceren. Ton Duif, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) : “De minister bezuinigt op...
Voortgezet onderwijs
Onderzoek naar versturen rekeningen door SENA - 19-10-2010
De vaste commissie voor Justitie heeft vragen gesteld aan de minister van Justitie over de financiële situatie bij SENA (Stichting tot Exploitatie van de Naburige Rechten). De vraag richt zich met name tot het College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Maatregelen VO in regeerakkoord - 4-10-2010
Verplichte leerlingvolgsystemen met uniforme toetsen,  vereenvoudiging  van de keuzen door doorlopende leerlijnen en studiekeuzegesprekken, voorkomen van lesuitval en ruimte voor prestatiebeloning. Dit zijn belangrijke maatregelen voor het vo in het regeerakkoord van het kabinet Rutte-...
Voortgezet onderwijs
Vier miljoen extra voor verbetering kwaliteit lerarenopleiding - 17-8-2010
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) stelt voor de komende twee jaar EUR 4 miljoen extra ter beschikking om de kwaliteit van de van lerarenopleidingen te verbeteren.   Deze extra financiële bijdrage is toegekend aan acht zogenoemde landelijke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
SBL wordt coöperatie - 29-7-2010
De Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) wordt omgevormd tot een coöperatie. Dat schrijft staatssecretaris Van Bijsterveldt in haar brief van 19 juli 2010. Het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO) wordt opgeheven. Eén van de adviezen van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wijziging Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen en vaststelling subsidieplafond en indieningsperiode voor projecten in 2010 - 23-7-2010
De ‘Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen’ (9 april 2010) heeft als doel mensen geïnteresseerd te krijgen in het ondernemerschap en bij hen een ondernemende houding te stimuleren. De ontwikkeling daarvan begint in het onderwijs. De onderwijsdeelnemers zijn de ondernemers van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Extra geld kwaliteit voortgezet onderwijs - 20-7-2010
De staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, stelt voor het jaar 2010 € 4.8 miljoen extra beschikbaar voor activiteiten van een school in het kader van de beleidsprioriteiten en ambities uit de Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs. Genoemd bedrag komt naast het oorspronkelijke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bezuinigingen Voorjaarsnota: minder leraren, grotere klassen - 30-6-2010
Persbericht VO-raad Minder leraren, grotere klassen, stoppen met extra taal- en rekenprogramma’s of geen nieuwe computers. Dat zijn de keuzes die scholen in het voortgezet onderwijs moeten maken als de Tweede Kamer morgen instemt met de 70 miljoen euro aan bezuinigingen, zoals die in de...
Voortgezet onderwijs
Exameneisen middelbare scholieren strenger - 25-6-2010
De exameneisen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs worden aangescherpt. Vanaf het schooljaar 2011-2012 moeten leerlingen onder andere het centraal schriftelijk eindexamen gemiddeld met een voldoende afronden. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt-...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Allochtone jongeren onbenut potentieel voor techniek - 16-6-2010
Vooral onder allochtone jongeren ligt er een duidelijk onbenut potentieel voor opleidingen en werk in de techniek, blijkt uit een nieuwe studie van onderzoeksbureau SEOR, dat is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De onderzoekers bekeken onder meer waarom allochtone jongeren beduidend...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wederzijdse erkenning onderwijssysteem tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen - 15-6-2010
In de grensregio van Nederland met de deelstaat Duitse Noordrijn-Westfalen zijn de grensoverschrijdende knelpunten op het gebied van onderwijs aangepakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een gezamenlijke overeenkomst die ondertekend is door staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Maatregelen leerlinggebonden financiering (Brief van OC&W) - 28-4-2010
Hieronder vindt u een brief die OCW, na overleg met de bonden en de sectorraden, op 28 april 2010 heeft gestuurd aan de besturen en medezeggenschapsraden, over de opvang van de gevolgen van de bezuiniging, per 1 augustus, op de middelen voor de rugzak in het SBO en de ambulante begeleiding...
Voortgezet onderwijs
ESHA Magazine nr.2 is uit - 27-4-2010
Het ESHA magazine nr. 2 is uit. Geïnteresseerden kunnen het lezen op of downloaden van de website ww.eshamagazine.org. Het ESHA e-zine is het gratis digitale tijdschrift van ESHA, de Europese vereniging waarbij 21 schoolleidersverenigingen zijn aangesloten. In het magazine staan bijdragen van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
PABO voor Praktijkonderwijs voldoende - 21-4-2010
Uit onderzoek van Regioplan blijkt dat tweederde van de leraren in het Praktijkonderwijs een PABO-diploma heeft en vinden scholen dat zij niet verplicht een tweedegraads onderwijsbevoegdheid moeten halen. Dit onderzoek is in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) uitgevoerd...
Voortgezet onderwijs
Subsidieregeling bevorderen van internationale oriëntatie en samenwerking - 21-4-2010
Scholen kunnen op basis van deze regeling meedoen aan internationalisering. Het doel van deze regeling is: het bevorderen van internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen en het bijdragen in de kosten die instellingen maken bij het opstarten van...
Voortgezet onderwijs
Regeling InnovatieImpuls Onderwijs - 21-4-2010
Staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW stelt € 18 miljoen beschikbaar voor innoverende projecten in het primair- en voortgezet onderwijs. Het stimuleren van innovatie binnen scholen is een van de maatregelen die in het Actieplan LeerKracht (2007) staan. Hiermee wil het ministerie OCW het...
Voortgezet onderwijs
CAO VO dreigt vast te lopen door onduidelijkheid lonen - 20-4-2010
Dreigende nullijn vergroot lerarentekort Het personeel in het voortgezet onderwijs kan voorlopig niet rekenen op een marktconforme loonstijging en vermindering van de werklast. Dat concluderen de centrales van onderwijspersoneel -AOb, ABVAKABO FNV, CNV Onderwijs en CMHF- na overleg met...
Voortgezet onderwijs
Betere doorstroommogelijkheden voor leerlingen VO - 16-4-2010
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW ingestemd met betere doorstroommogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om diploma’s ‘te stapelen’. Hiervoor is het Besluit samenwerking VO-BVE over verruiming...
Voortgezet onderwijs
Scholieren positief over maatschappelijke stage - 16-4-2010
Uit het onderzoek “Maatschappelijke stage”, uitgevoerd door de Nationale Jeugdraad (NJR) en gehouden onder bijna 800 scholieren, blijkt dat er sprake is van een succes. De leerlingen vinden het zinvol om een maatschappelijke stage te lopen en dat zij hierin goed begeleid worden. Het...
Voortgezet onderwijs
Gratis deelname Intermediair Beste Werkgeversonderzoek non-profit - 24-3-2010
Elk jaar wordt door Intermediair het Beste Werkgeversonderzoek gehouden onder uiteenlopende non-profitorganisaties. Ook dit jaar kunnen organisaties hier aan deelnemen. Aan het onderzoek zijn geen kosten verbonden en de deelnemende organisatie ontvangt een gratis benchmarkverslag. De Algemene...
Voortgezet onderwijs
Regeling regionaal zorgbudget, subsidie verwijzingscommissies VO en reboundvoorzieningen - 2-3-2010
Jaarlijks worden de bedragen voor het regionaal zorgbudget, de subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs (RVC’s VO) en de reboundvoorzieningen bij ministeriële regeling vastgesteld. Met deze regeling wordt de hoogte van het bedrag voor de berekening van de subsidie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bedragen landelijk gemiddelde personeelslast (GPL) 2010 VO gepubliceerd - 20-2-2010
De staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft op 12 februari 2010 de Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2010 gepubliceerd. Uit de publicatie blijkt, dat de extra middelen in het kader van het Convenant Leerkracht van Nederland ten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Er zijn 49 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 59 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider