Leergang Regisseur onderwijs en gebouw

Krijg grip op het (ver)bouwproces

De toegevoegde waarde van onderwijs moet vanuit de veranderende samenleving opnieuw tegen het licht gehouden worden. Ontwikkelingen in het concept vragen veelal om aanpassingen van de accommodatie. Daarnaast speelt er een generieke opdracht met betrekking tot huisvesting, vergroening, energieneutraal bouwen en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. In deze leergang nemen wij u mee in de wereld van renovatie en vernieuwing voor een gezond, duurzaam en betaalbaar (school)gebouw, passend bij de why van de organisatie. U wordt op basis van kennis en praktische vaardigheden toegerust om een stevige en actieve rol te vervullen in dit proces. U krijgt niet alleen grip op het (ver)bouw proces, maar wordt in deze leergang uitgedaagd en begeleid om met lef en ambitie de regie te nemen en leiding te geven.
 
In veel van schoolgebouwen laat de gebouwkwaliteit, het binnenklimaat en de energetische kwaliteit te wensen over. Dit leidt tot mindere prestaties van leerlingen en leerkrachten én een hoger ziekteverzuim. Ook brengen deze zaken onnodig hoge exploitatielasten met zich mee. In onderwijs en kinderopvang wordt steeds meer aandacht besteed aan gebouwkwaliteit en duurzaamheid. Dit vanuit een eigen motivatie, veranderingen in de werkconcepten en processen, maar ook vanwege verschillende verplichtingen in termen van nieuwe regelgeving.
 
Er komt daarmee veel op schoolleiders af. Schoolleiders hoeven niet de expert te worden voor deze opgave, maar moeten wel kennis hebben van wat de opgave is, wat de mogelijkheden zijn en wat er van hen wordt verwacht. Denk hierbij onder andere aan de onderwijskundige vertaling van het concept naar inrichting en ruimte. Door professioneel opdrachtgeverschap weet de schoolleider welke opdracht hij/zij aan experts kan verstrekken en hoe een goed proces en realisatie tot stand komt.

Kenmerken

 • Intakegesprek voorafgaand aan de leergang;
 • De leergang gaat in op veranderende ontwikkelingsconcepten voor kinderen. Uitgaande van die Why, staat kennis en vaardigheden met betrekking tot diverse onderwerpen centraal, zoals:
  - maatschappelijke context, transitie en transformatieprocessen in het sociale domein;
  - gedragsverandering bij professionals;
  - accommodatiebeleving bij kinderen en ouders;
  - bouwproces en -management;
  - keuze van materialen met het oog op duurzaamheid, onderhoud en exploitatie;
  - procedures, wet- en regelgeving, veiligheid.
 • Deelnemers vormen een netwerk voor collegiale consultatie en intervisie, zo mogelijk met ondersteuning door hun bestuurders;
 • Deelnemers werken tijdens de hele looptijd aan keuzeopdrachten en tussenliggende opdrachten;
 • Gebruik van verschillende digitale leermiddelen;
 • Begeleiding door de twee projectleiders, aangevuld met gastdocenten;
 • De deelnemer wordt gecoacht op zijn/haar innovatief ondernemerschap;
 • Deelnemers ontvangen een certificaat;
 • Maximaal 20 deelnemers.

Opbrengsten

Na het volgen van de leergang bent u:

 • optimaal voorbereid om een adequate rol te kunnen vervullen als ’professionele opdrachtgever’, als regisseur van onderwijs en gebouw. U kunt leiding nemen en geven op het hele dan wel onderdelen van het (nieuwe)bouwproces;
 • in staat om een goede contextanalyse, demografisch onderzoek en integrale analyse te maken en een duiding te geven van de toekomstige situatie. De kaders en het beleid zijn helder en vormen het kompas bij de te maken keuzes;
 • wordt u toegerust voor de verschillende rollen die de schoolleider heeft in het proces van (vernieuw)bouw van een accommodatie in het sociale domein. De nadruk ligt op initiërende en coachende vaardigheden en daarmee kunnen acteren in de diversiteit van rollen;
 • leert u om op een deskundige wijze een businessplan op te stellen of kunt u een verantwoorde aanvraag voor financiering van (vernieuw)bouw, verduurzaming of vergroening van een multifunctionele accommodatie doen.

Programma en locaties

Dag 1 en 2: ‘Herontwerp onderwijs en huisvesting, neem de regie’
Fletcher Hotel, Amersfoort
• Leider-, ondernemer- en eigenaarschap;
• Visieontwikkeling, ontwikkelingen in het sociale domein;
• Huisvestingsvraagstukken, rollen en bevoegdheden;
• Projectmanagement.

Dag 3: Onderwijs in een rollercoaster
MFA of IKC
• Ontwerpen voor de toekomst;
• Voorzieningen in de 21ste eeuw/2032 e.v. (deel 2);
• IKC - blurren - taakvervaging;
• Verduurzaming & vergroening;
• De contextanalyse.

Dag 4: In de helikopter, overzie het proces
Bouwkundig adviesbureau
• Projectmanagement en aanbesteding;
• Leidinggeven aan veranderingen;
• Kennis- en kwaliteitsontwikkeling;
• Renovatie, bouw, verbouwing;
• Businessplan.

Dag 5: Ontwerp, interieur en functionaliteit
Inrichter/interieur ontwerper
• (Her)ontwerp interieur;
• Multifunctionaliteit - multidisciplinair gebruik;
• Mooi Zooi;
• Businessplan.

Dag 6: Bouwen aan de toekomst
Bouwbedrijf
• Bouwen: traditioneel of…;
• Huisvesting van voorzieningen, de vorm volgt uit de inhoud;
• Werken onder stress: tijdsdruk, voortdurend à la minute kiezen;
• Werken met een budget (checkpoints en fases).

Dag 7: Kind centraal in het eigen sociale domein
Gemeente(huis)
• Voorzieningen in het sociale domein;
• Integrale dienstverlening aan kinderen en hun gezin, it takes a village to raise a child; Is visie wel betaalbaar?;
• Businessplan.

Dag 8: Een betaalbaar gebouw, houd grip
Bank/vastgoedspecialist
• Bedrijfsvoering, financiën en exploitatie;
• Bespreking van de resultaten van de opdrachten;
• Businessplan: de laatste losse eindjes.

Dag 9: Naar een afronding
AVS-kantoor, Utrecht
• Presentatie van de plannen in subgroepen;
• Uitreiken van het certificaat.

Opbouw

De doorlooptijd van de leergang is een schooljaar. De leergang start met een intakegesprek via Skype. We starten met een tweedaagse in Amersfoort. Daarna zijn er zeven eendaagsen steeds van 10.30 tot 16.30 uur op verschillende locaties in Nederland, die met betrekking tot het thema relevant zijn. Tussen de bijeenkomsten zijn er actieve praktijkgerichte opdrachten. Tijdens de leergang vindt coaching, intervisie en collegiale consultatie plaats om op de juiste manier de stappen te zetten. Op de laatste afsluitende bijeenkomst bespreken we de resultaten van de leergang met elkaar (inclusief je eigen bestuurder) en vindt de uitreiking van het certificaat plaats. De verschillende onderdelen van de leergang zorgen voor een stevige verbinding in de opbrengst. De opzet voorziet in een continue uitwisseling tussen theorie en de eigen praktijk.
 Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor drie professionaliseringsthema’s: ‘Regie en strategie’, ‘In relatie staan tot de omgeving’ en ‘Toekomstgericht onderwijs’. Daarnaast van ‘Kennis en kwaliteitsontwikkeling’ alleen de deelthema’s: ‘Strategisch kwaliteitsmanagement’en ‘Onderzoeksmatig werken’.

Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 3 november 2020
In samenwerking met: S3

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Contactpersoon

Marieke van Leeuwen
Programmamanager AVS Academie 

m.vanleeuwen@avs.nl 
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png