Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Onderwijs in cijfers: leerlingenaantal daalt

8-6-2017 - Het ministerie van OCW actualiseerde onlangs de kengetallen op de websites OCW in cijfers en het onderliggende Onderwijs in cijfers. Hieruit blijkt onder andere dat het aantal leerlingen in po en vo de komende jaren zal dalen. Uit de Monitor Trends in Beeld blijkt dat het Nederlandse onderwijs het goed doet. Nederlandse leerlingen zijn hoog opgeleid en presteren goed, ook vergeleken met leerlingen in andere landen.   Op ‘OCW in cijfers’ is cijfermatige informatie over de beleidsterreinen van OCW te vinden. Op ‘Onderwijs in cijfers’...
Thema's:

Subsidies voor internationalisering en Europese samenwerking

6-6-2017 - Voor scholen die een extra stimulans kunnen gebruiken voor internationaliseringsactiviteiten zijn er de subsidiemogelijkheden van de nieuwe Regeling Internationalisering PO en VO (IPV-regeling), uitgevoerd door Nuffic. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor zowel curriculumontwikkeling als mobiliteit voor leerlingen en leerkrachten. Daarnaast biedt het Europese subsidieprogramma Erasmus+ de gelegenheid om in samenwerking met andere scholen en instellingen in Europa te werken aan internationalisering en buitenlandervaring. Deze subsidies zijn ook te gebruiken voor de educatieve...

Meedenken over versteviging positie en rol schoolleiders

2-6-2017 - De Onderwijsraad vraagt schoolleiders een bijdrage te leveren aan een advies over de versteviging van de positie en rol van schoolleiders. Leidinggevenden uit po, vo en mbo kunnen reageren tot 1 september. De Onderwijsraad geeft aan dat verdere professionalisering en versteviging van de positie van schoolleiders nodig is. De vraag is hoe dat verder vorm moet krijgen. Welke (verdere) professionalisering is nodig voor schoolleiders om een doeltreffende rol te vervullen binnen hun school of afdeling en binnen de bestuurlijke besluitvorming? En welke aanvullende maatregelen zijn er...
Thema's:

Start op tijd met nieuwe privacyregels

1-6-2017 - Vanaf  25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, ook voor onderwijsinstellingen. Dan vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is er binnen de Europese Unie één wet voor privacy.   De AVG legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat zij zich aan de wet houden. Voor scholen is een aantal belangrijke veranderingen in aantocht: - Scholen zijn verplicht een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aan te stellen: - Scholen moeten ‘...
Thema's:

Nieuwe handreiking: contact (G)MR en Raad van Toezicht

30-5-2017 - Het project Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd op www.infowms.nl over het contact tussen de (G)MR en de Raad van Toezicht.     Met de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen per 1 januari 2017 zijn (G)MR en toezichthouder verplicht minimaal twee keer per jaar met elkaar te overleggen. Wat is het doel van dit overleg, wie zijn er bij aanwezig en welke onderwerpen zet je op de agenda? In de handreiking worden deze vragen beantwoord. Het project Versterking medezeggenschap wil hiermee bereiken dat het...
Thema's:

Arbeidsomstandighedenwet wijzigt op 1 juli 2017

30-5-2017 - Op 1 juli 2017 treden de wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wijzigingen hebben met name betrekking op de versterking van de positie van de preventiemedewerker en de samenwerking met de arbodiensten en bedrijfsartsen. Hieronder de wijzigingen op een rij. Doelstellingen versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners/arbodeskundigen; verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding; het kunnen consulteren van de bedrijfsarts; ruimte voor professionele...

Kabinet stelt hulplijn in met deskundigheid voor jeugdprofessionals

30-5-2017 - Zorgen dat professionals er niet alleen voor staan en een intensievere samenwerking tussen jeugd- en jongerenwerkers, onderwijs en het veiligheidsdomein zijn twee belangrijke aspecten die bijdragen aan het voorkomen van sociale spanningen en de preventie van extremisme. Dit schrijft speciaal rapporteur Naima Azough in haar rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals dat zij vandaag heeft aangeboden aan minister Jet Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). Het kabinet gaat professionals ondersteunen met kennis en deskundigheid om hen te helpen signalen...
Thema's:

Gedeelde verantwoordelijkheid

29-5-2017 - In onderwijs worden diverse interpretaties en invullingen gegeven aan goed werkgeverschap en zorg voor personeel. Schoolbesturen en schoolleiders hebben een grote mate van autonomie om deze verantwoordelijkheid in te vullen. Het gekozen en vastgestelde integrale personeelsbeleid geeft de kaders aan. Er zijn verschillen in accenten. Soms is de insteek meer opbrengstgericht, soms meer ontwikkelingsgericht. In een professionele cultuur kunnen zowel werkgevers als werknemers hun rol nemen om te komen tot een goede invulling van het werk en de weektaak. Dat is een gedeelde...
Thema's:

In gesprek over het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

23-5-2017 - Hoe doet uw school het? En hoe kunt u de onderwijskwaliteit verder verbeteren? Om hierbij te helpen levert Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) een jaarlijkse rapportage aan bestuurders en schoolleiders. In deze rapportage is rijke informatie over de onderwijsloopbanen van leerlingen te vinden. Het Nederlands Regieorgaan Onderwijsonderzoek organiseert samen met een aantal schoolbesturen in juni een aantal regiobijeenkomsten om hierover door te praten.   NCO levert gegevens over doorstroom naar vervolgonderwijs, maar ook over het aantal oud-leerlingen dat in een...
Thema's:

Rekenkamer: Zicht op bestedingen Passend onderwijs niet verbeterd

19-5-2017 - Het is onduidelijk waaraan onderwijsinstellingen hun financiële middelen besteden en welke prestaties en effecten zij ermee bereiken. Het zicht op besteding van gelden aan Passend onderwijs is niet verbeterd. Dit stelt de Algemende Rekenkamer in een verantwoordingsonderzoek. In 2016 gaf het Ministerie van OCW 2,40 miljard euro uit aan Passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. Een van de doelen van Passend onderwijs was dat transparanter zou worden waaraan de gelden voor leerlingenondersteuning worden besteed. Volgens de Rekenkamer is het zicht op de...

Indieningstermijn vervangingsdeclaraties 2016 opnieuw verlengd

18-5-2017 - Het Vervangingsfonds heeft opnieuw besloten om de indieningstermijn voor vervangingsdeclaraties over 2016 te verlengen, nu tot 1 september 2017. Eerder was al besloten de termijn te verlengen tot 15 juni. Met de verlenging komt het Vervangingsfonds tegemoet aan de dringende wens vanuit het veld om alle declaraties 2016 goed te kunnen beoordelen en correct af te handelen. De verwerking van specifieke declaraties binnen de keten vergt meer tijd dan voorzien. Na overleg met de klankbordgroep, individuele besturen, Regionale Transfercentra en een aantal administratiekantoren zijn...
Thema's:

Bevoegd- en bekwaamheden primair en voortgezet onderwijs

18-5-2017 - In de afgelopen weken zijn er diverse regelingen gepubliceerd over de bevoegd- en bekwaamheden in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Een overzicht van deze regelingen en besluiten is te downloaden op onze site. Het gaat om de volgende regelingen en besluiten: - Besluit van 14 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met een tijdelijke afwijking van de bekwaamheidseisen voor leraren in de profielvakken en beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo; - Besluit van...
Thema's:

Bijeenkomst over banenafspraak voor AVS-leden op 2 juni

18-5-2017 - Samen met het Arbeidsmarktplatform PO organiseert de AVS een bijeenkomst over de banenafspraak op 2 juni aanstaande in Utrecht.   In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat er in de publieke sector als geheel 25.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden gecreëerd. Dit wordt de banenafspraak genoemd. Doel van de bijeenkomst is schoolleiders te inspireren met goede voorbeelden, vooroordelen weg te nemen en praktische handvatten te bieden om een begin te maken met het creëren van banen voor arbeidsgehandicapten. Zij leren ook hoe ze dit kunnen...
Thema's:

Opleiding ouders bepalend bij toekomstbeeld

18-5-2017 - Het verband tussen de opleiding van de ouders en het toekomstbeeld van jongeren lijkt sterker dan het verband met de etnische achtergrond. Jongeren met hoogopgeleide ouders zien de toekomst op veel terreinen positiever in dan jongeren met laagopgeleide ouders. Dat is een van de conclusies van het onderzoeksrapport ‘ Gedeelde toekomst. Toekomstoriëntatie van Nederlandse (migranten)jongeren’ van Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).   Jongeren met hoogopgeleide ouders voelen zich onder andere prettiger in Nederland, hebben meer vertrouwen in hun...
Thema's:

Nieuwe governance-structuur AVS

18-5-2017 - De bestuurlijke structuur van de AVS verandert na de zomer van 2017. Waar het huidige bestuur nu nog bestaat uit een bezoldigd voorzitter en drie toezichthoudende bestuurders vanuit de leden, zal dit na de zomer gaan bestaan uit een bezoldigd voorzitter en een bezoldigd vicevoorzitter. De sollicitatieprocedure voor de vicevoorzitter is in gang gezet. Gelijktijdig zal Roelf Willemstein, de huidige directeur van de AVS en van het AVS Centrum Educatief Leiderschap, zich dan nog uitsluitend gaan concentreren op zijn functie van bestuurder/directeur van het AVS Centrum Educatief...
Thema's:

Carolus Clusius College winnaar eTwinning-project

16-5-2017 - Op 22 mei krijgen de leerlingen en docenten van het Carolus Clusius College (CCC) de prijs voor het beste eTwinning-project uitgereikt door Brusselse vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Het project Migrants en Refugees werd uit meer dan 500 projecten gekozen. De prijs wordt uitgereikt tijdens een celebration ceremony op het CCC. De leerlingen van het CCC onderzochten als reporters feiten en meningen rond het vluchtelingenvraagstuk. Amanda van Dijk (docent Kunst en coördinator Tweetalig onderwijs), samen met collega Bart Tip (docent Engels) trekker van het traject...
Thema's:

Geselecteerde scholen voor PISA-onderzoek 2018: doe mee!

15-5-2017 - In het voorjaar van 2018 vindt de nieuwe meting van het grootschalige PISA-onderzoek plaats (www.pisa2018.nl). Voor dit onderzoek onder 15-jarige leerlingen ontvangen 180 schoolleiders van scholen voor voortgezet onderwijs binnenkort een uitnodiging, of hebben deze reeds ontvangen. PISA roept de geselecteerde scholen op echt mee te doen aan het onderzoek. De selectie van scholen is gebaseerd op een willekeurige steekproef die representatief is voor Nederland. Het is erg belangrijk dat scholen die worden geselecteerd, ook daadwerkelijk aan het onderzoek deelnemen. Alleen dan...
Thema's:

Onderwijsraad vraagt mee te denken over financiering onderwijskwaliteit

15-5-2017 - De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad gevraagd om een advies uit te brengen over de bekostiging van en de sturing op kwaliteit in het onderwijs. De raad richt zich in dit advies op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Schoolleiders uit deze sectoren kunnen een bijdrage leveren aan dit advies tot 1 juli. In dit advies stelt de raad de volgende vraag centraal: in hoeverre en hoe dient de overheid via (voorwaarden aan) de bekostiging de kwaliteit van het onderwijs te sturen? De publieke bekostiging voor alle...
Thema's:

Nederland vijftiende op internationale ranglijst kinderrechten

15-5-2017 - Nederland is dit jaar verder gezakt op de KidsRights index, een ranglijst die weergeeft hoe kinderrechten internationaal worden nageleefd. De cijfers werden op 15 mei gepubliceerd door KidsRights in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vorig jaar zakte Nederland al uit de top-10, nu staat het op de vijftiende plaats. Daarmee komt het onder minder welvarende landen als Thailand en Tunesië, die wel tot de beste tien behoren. Portugal staat in 2017 bovenaan de ranglijst. Vorig jaar bleek uit data dat kinderen in diverse gemeenten in Nederland als gevolg van...
Thema's:

Oproep cultuureducatie en –participatie voor alle leerlingen

11-5-2017 - Kunst en cultuur, sport, welzijn en onderwijs vormen samen de kern van integraal jeugd- en jongerenbeleid. Cultuureducatie en –participatie helpen jongeren hun eigen identiteit te vormen, het beste uit zichzelf te halen, zich te onderscheiden van en te verbinden met anderen. Dat stellen een aantal cultuur- en sportorganisatie en de AVS in een brief aan informateur Schippers. Zij roepen op alle leerlingen mogelijkheden voor cultuureducatie en –participatie te bieden zodat zij een goede toekomst kunnen tegemoetzien.   Voor de toekomst van kinderen en jongeren is...
Thema's:

Inschrijving ondersteuningsaanbod Gezonde School verlengd

11-5-2017 - De inschrijving voor het ondersteuningsaanbod van de Gezonde School is verlengd tot en met maandag 15 mei. De reden is dat nu meer scholen die extra tijd nodig hebben zich nog kunnen inschrijven. In schooljaar 2017-2018 is er plek voor 750 schoollocaties uit het po, vo en mbo. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van 3000 euro per school. Dit bedrag kan besteed worden aan de taakuren van een medewerker (een Gezonde-School-coördinator), aan de inzet van Gezonde-School-activiteiten of aan de aanvraag van een vignet Gezonde School. Alle scholen kunnen zich...
Thema's:

Lerarentekort in vo verschilt per regio

9-5-2017 - Een tekort van 600 leraren in het vo wordt dit jaar verwacht. In 2018 zal dat tekort oplopen tot ruim 800 en daarna licht dalen tot iets onder de 800. Er zijn vooral te weinig leraren in exacte vakken en in de grote steden. Daarnaast laat het lerarentekort in het vo grote verschillen zien per regio. Dit blijkt uit een prognose van CentERdata die gemaakt is voor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion, die de gegevens onlangs publiceerde. Er zijn regio’s in Nederland waar weinig of geen vacatures zijn of worden verwacht vanwege krimp van het aantal leerlingen....
Thema's:

Onderwijs belangrijk onderdeel van nieuwe sociale pijler EU

9-5-2017 - In het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese Pijler van sociale rechten speelt onderwijs een belangrijke rol. Hiermee wil de Commissie verzekeren dat elke burger toegang heeft tot goed onderwijs. De Europese Commissie presenteert met de Pijler ook een discussiedocument, als onderdeel van de white paper van EU-voorzitter Juncker en een sociaal scoreboard.  Elke burger moet gelijke toegang hebben tot goed onderwijs om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt. Dit is het streven van het eerste hoofdstuk van de Europese Pijler van sociale...
Thema's:

Digitalisering onderwijs heeft dringend impuls nodig

9-5-2017 - Verdere digitalisering van het onderwijs is hard nodig, maar dat moet wel op basis van doordachte keuzes gebeuren. Dat stelt de Onderwijsraad in het vandaag gepubliceerde advies Doordacht Digitaal, Onderwijs in het digitale tijdperk. Leerlingen moeten worden voorbereid op het leven en werken in een digitale maatschappij. Dat gebeurt nu onvoldoende. Het vraagt inspanningen van overheid, scholen en uitgevers van digitale leermiddelen om ervoor te zorgen dat het huidige onderwijs optimaal profiteert van de mogelijkheden die digitalisering biedt. “Een belangrijk advies”,...
Thema's:

Pagina's