Vernieuwd inspectietoezicht per 1 augustus 2017

21-6-2016 - Scholen krijgen minder werk aan het inspectietoezicht. De inspectie maakt voortaan meer gebruik van de verantwoording die scholen al hebben. Scholen kunnen behalve het oordeel ‘voldoende’ straks ook de waardering ‘goed’ krijgen. Dat kondigden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker op 20 juni aan in een brief aan de Tweede Kamer. Het vernieuwde toezicht gaat per 1 augustus 2017 in. De afgelopen jaren heeft de Inspectie van het Onderwijs deze nieuwe werkwijze in pilots getest. Uit de evaluatie van de pilots komt een overwegend positief...

MR is onzichtbaar voor 70 procent scholieren

20-6-2016 - Ongeveer een derde van de scholieren is tevreden over de leerlingenraad. De MR is veel minder bekend dan de leerlingenraad: 30 procent geeft aan dat er een MR op de school is. Dit staat in de LAKS-monitor 2016 waarvoor ruim 88.000 middelbare scholieren enquêtes hebben ingevuld. Ook andere onderwerpen, als het motiveren van leerlingen door docenten, ict-gebruik, extra-curriculaire activiteiten, veiligheid en Passend onderwijs, komen in de monitor aan bod. Enkele opvallende resultaten in het kort: -      Ongeveer een op de drie leerlingen (32...
Thema's:

CPB: meeste leerwinst in klassen van gelijke niveaus

20-6-2016 - Kinderen presteren het best in een klas met kinderen op hun eigen niveau, is een opvallende conclusie uit het onderzoek 'Kansrijk onderwijsbeleid' van het Centraal Planbureau (CPB) dat 20 juni verscheen. Daarin zijn de effectiviteit en kosten van 160 onderwijsmaatregelen onderzocht. Leerlingen trekken zich weliswaar op aan slimmere klasgenoten, maar halen de beste resultaten in een klas met kinderen van hun eigen niveau, aldus het CPB. Dit laatste geldt alleen als er hoge eisen gesteld worden aan alle leerlingen. Ook moeten scholen regelmatig controleren of...

Onderwijsraad steunt voorstel Dekker meer ruimte nieuwe scholen

17-6-2016 - De Onderwijsraad steunt het principe van het wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker om de procedure van het starten van scholen te moderniseren, maar vindt dat dit zorgvuldig en behoedzaam moet gebeuren. Dit staat in het advies over het ‘Wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen’ dat de Onderwijsraad op 17 juni heeft gepubliceerd. De raad sluit aan bij de zienswijze van de staatssecretaris dat ‘richting’ geen criterium meer hoort te zijn bij het besluit om een school te bekostigen en dat bij het starten van een nieuwe school naar de verwachte...
Thema's:

CvTE pleit voor twee examenperiodes

17-6-2016 - Eindexamenleerlingen die op twee momenten in het jaar, bijvoorbeeld juni en november, examens kunnen maken. Daarvoor pleit voorzitter Pieter Hendrikse van het College voor toetsen en examens (CvTE) in Trouw. Middelbare scholen, leerlingen en docenten steunen het plan. Ook de leerlingen van het Landelijk aktie komitee scholieren (LAKS) zijn blij met dit voorstel. “Absoluut een goede stap. Iedereen is het erover eens dat het onderwijs meer maatwerk moet beiden”, zegt voorzitter Andrej Josic in het interview in Trouw. Het idee is dat leerlingen zelf kunnen kiezen...

Nieuw convenant privacy gesloten

16-6-2016 - PO-Raad en VO-raad sloten onlangs een nieuw convenant privacy met leveranciers en uitgevers. Dit convenant moet het scholen en hun besturen gemakkelijker maken afspraken te maken over hoe zij veilig met leerlinggegevens omgaan. Twee jaar geleden is het eerste convenant gesloten. Dit nieuwe convenant is een uitbreiding met naast afspraken over leermiddelen ook afspraken voor digitale toetsen en school- en leerlinginformatiesystemen. Ook is het convenant aangepast aan de nieuwe regels over het melden van datalekken. In het convenant is de Wet bescherming persoonsgegevens vertaald...
Thema's:

Vóór 30 juni aanmelden voor NRO-onderwijsprijs

16-6-2016 - Schoolleiders, leraren en zorgcoördinatoren die relevant wetenschappelijk onderzoek op een doeltreffende manier vertaald hebben naar de onderwijspraktijk in het schooljaar 2015-2016, maken kans op de NRO-onderwijsprijs 2016. Om mee te kunnen dingen, dient de inzending voor 30 juni bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) binnen te zijn. Uit de inzendingen selecteert een jury per onderwijssector (po, vo, mbo) een inzending. Zij ontvangen een prijs van 2000 euro. Een filmmaker maakt vervolgens op de winnende scholen een professioneel filmpje, die op de website...
Thema's:

Twee basisscholen winnaars TechniekTrofee

16-6-2016 - RK Basisschool St. Trudo in Helmond en de Wethouder Luidensschool in Gouda zijn de winnaars van de TechniekTrofee 2016. Beide basisscholen ontvingen een cheque ter waarde van 2500 euro. De Trudoschool won de TechniekTrofee Ir. W. Maas Geesteranusprijs 2016 voor het beste voorbeeld van Wetenschap & Techniek op de basisschool. De Wethouder Luidensschool is de winnaar van de TechniekTrofee Inspiratieprijs 2016. Met hun ‘Verwonderlab’ middenin de school, waar leerlingen uit alle klassen hun vragen kunnen onderzoeken, verankert de school Wetenschap & Techniek in...

Wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht aangenomen

14-6-2016 - De Eerste Kamer heeft op 14 juni ingestemd met het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker . Hierdoor wordt de medezeggenschap in het onderwijs versterkt. Leerlingen, ouders en leraren krijgen meer inspraak in alle onderwijssectoren. Minister Bussemaker is blij dat de medezeggenschap binnen onderwijsinstellingen met deze wet verstevigd wordt: “Met deze wet wordt de medezeggenschap beter in positie gebracht om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijsbestuur. Want van meer...
Thema's:

Gedragswetenschappers bezorgd over privacy in onderwijs

14-6-2016 - Veel pedagogen en psychologen die bij scholen en samenwerkingsverbanden werken, maken zich zorgen over privacy. Ze voelen zich vaak alleen staan in hun pleidooi binnen scholen om (meer) aandacht aan privacy te besteden. Dit blijkt uit een kleine enquête van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). NVO en NIP gaan de zorgen ook bespreken met de AVS. Om beter zicht te krijgen op de zorgen, zeten NVO en NIP in mei een korte enquete onder hun leden uit. In totaal reageerden 88 pedagogen en...
Thema's:

Meeste vwo-leerlingen slagen voor rekentoets

14-6-2016 - Vwo-leerlingen hebben de rekentoets dit jaar goed gemaakt. 97 procent van de leerlingen heeft een cijfer gehaald op de rekentoets waarmee ze het diploma kunnen halen. Dit kan nog meer worden, omdat de laatste herkansingsronde nog niet meegeteld is. Dit schooljaar telt de rekentoets op het vwo voor het eerst mee voor het behalen van het eindexamen. Vanwege de goede resultaten hoeft geen coulanceregeling, de zogeheten vangnetconstructie, te worden toegepast.   Volgens staatssecretaris Dekker tonen de resultaten aan dat het belangrijk is in te blijven zetten op goed...
Thema's:

200 miljoen om onderwijsachterstanden te verkleinen

14-6-2016 - De PvdA wil 200 miljoen euro extra besteden aan het verkleinen van kansenongelijkheid bij kinderen. Het geld wordt onder andere ingezet voor de extra kosten voor onderwijs aan asielkinderen. Dat is een van de resultaten van het begrotingsoverleg tussen VVD en PvdA. AVS-voorzitter Petra van Haren is blij met de aanvulling voor onderwijs in de begroting. Petra van Haren: “De financiële ruimte in het primair onderwijs staat al zwaar onder druk en het is van groot belang dat we instromende asielkinderen maximale kansen kunnen bieden op een goede schoolloopbaan zonder dat...

Passend onderwijs voor leerlingen met autisme is zeker mogelijk

13-6-2016 - Tijdens de thuiszitterstop in Utrecht, op 13 juni, hebben de staatssecretarissen Dekker van Onderwijs en Van Rijn van VWS het rapport ‘Passend onderwijs vanuit autisme bekeken’ uit handen van ervaringsdeskundigen met autisme in ontvangst genomen. Het rapport beschrijft oplossingen voor knelpunten en misvattingen die Passend onderwijs voor leerlingen met autisme belemmeren. Vanuit autisme bekeken analyseerde ruim 60 praktijksituaties en sprak met leerlingen met autisme en hun ouders en betrokkenen uit onderwijs, zorg en gemeenten. Uit de analyses die in twee jaar...

Nederland valt uit top 10 in ranglijst KidsRights

13-6-2016 - Nederland is dit jaar in de ranglijst van de KidsRights Index gezakt van de 2e naar de 13e plaats. Nederland presteert minder op de indicatoren ‘beschikbaar budget’ en ‘faciliterende wetgeving’. Dat heeft de internationale kinderrechtenstichting op 13 juni in samenwerking met de Erasmus Universiteit gepubliceerd. De index is een jaarlijks vastgestelde ranglijst die meet hoe kinderrechten wereldwijd worden nageleefd en in hoeverre landen zich inzetten om de rechten van kinderen te verbeteren. De verslechterde ranking is met name het gevolg van de...
Thema's:

Doorstroom scholieren naar hoger niveau is gestegen

13-6-2016 - Het percentage leerlingen dat ‘stapelt’ binnen het voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren gestegen. Mogelijk komt dat omdat schoolleiders en leraren hun verantwoordelijkheid hebben genomen om leerlingen meer kansen te bieden of beter te begeleiden in hun schoolloopbaan. Dat schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer over ‘flexibilisering in het voortgezet onderwijs’. Flexibilisering en maatwerk kunnen in potentie de doorstroom tussen onderwijsniveaus verbeteren, schrijft Dekker. De meest recente cijfers van DUO laten een...
Thema's:

Dekker en Van Rijn tekenen Thuiszitterspact

13-6-2016 - Op maandag 13 juni tekenen staatssecretarissen Sander Dekker van Onderwijs en Martin van Rijn van Volksgezondheid het zogeheten Thuiszitterspact. Op de top worden afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters te verminderen. Voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert is aangesteld om de afspraken uit dit pact aan te jagen. Doel is dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod. Afgelopen schooljaar zaten een kleine 10.000 leerlingen voor kortere of langere tijd thuis. Redenen hiervoor waren bijvoorbeeld langdurig spijbelen, een te lange...
Thema's:

VO2020-scan biedt inzicht in ambitie en realisatie Sectorakkoord

9-6-2016 - In het Sectorakkoord is afgesproken dat de VO-sector zelf de regie heeft om het onderwijs toekomstbestendig te maken. Iedere school legt eigen accenten als het gaat om de ambities. De VO2020-scan maakt inzichtelijk welke vorderingen er gemaakt zijn bij de realisatie van de ambities uit het Sectorakkoord. Bestuurders en schoolleiders kunnen de scan tot 1 juli 2016 invullen. Vanwege de relatieve vrijheid van besteding is het lastig om een directe link te leggen tussen de inzet van middelen en de realisatie van beleidsdoelen. De scan, ontwikkeld door de VO-raad, geeft hier inzicht...
Thema's:

Pleidooi voor jaar extra vmbo

8-6-2016 - Vmbo-leerlingen moeten een jaar langer de tijd krijgen om hun diploma te halen, bepleitten de VO-raad en de Stichting Platforms Vmbo (SPV) onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. Ook willen ze meer geld voor de invoering van de tien nieuwe profielen vanaf augustus 2016. De Tweede Kamer sprak hierover op 9 juni in een overleg over ‘Herkenbaar vakmanschap’. Met een vijfjarige vmbo bied je de jongeren dezelfde kansen als havisten en vwo’ers. Het mbo ziet wel wat in het plan van de vo-scholen, schrijft Trouw. Ook de MBO-Raad vindt het raar dat de meest...
Thema's:

Verdieping Onderwijs2032 van start

7-6-2016 - Op 7 juni is de verdiepingsfase Onderwijs 2032 gestart. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan het in januari gepresenteerde advies ‘Ons Onderwijs 2032’. Deze verdiepingsfase bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste wordt onder regie van de Onderwijscoöperatie met leraren over het advies gesproken. Ten tweede wordt door een breed samengestelde regiegroep in kaart gebracht hoe haalbaar en toepasbaar onderdelen van het advies in de praktijk zijn en wat daar voor nodig is. De Onderwijscoöperatie en de regiegroep rapporteren in november van dit jaar aan...
Thema's:

Kamer steunt motie minder lesuren voor leraren

7-6-2016 - Op 7 juni, tijdens het vervolgdebat over Onderwijs2032, heeft de Kamer gestemd over de motie van Van Meenen (D66) en Ypma (PvdA), waarin zij stellen dat leraren in po en vo minder uren moeten lesgeven. De vierde poging voor het indienen van deze motie is dan toch gelukt, omdat Loes Ypma, een van de PvdA-onderwijswoordvoerders in de Kamer, nu ook de motie ondertekend heeft. De motie stelt voor om naar maximaal 20 lesuren voor een fulltime-docent in het voortgezet onderwijs en maximaal acht dagdelen voor een voltijds leraar in het basisonderwijs te streven. Zo hebben leraren meer...
Thema's:

Twee derde basisscholen stelt vo-advies bij na eindtoets

7-6-2016 - 65 Procent van de schoolleiders in het basisonderwijs geeft aan dat na de eindtoets de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven zijn bijgesteld. Herplaatsen van een leerling met een bijgesteld advies levert echter vaak problemen op. Dit blijkt uit een peiling begin juni van de Algemene Vereniging Schoolleiders waar 525 schoolleiders op hebben gereageerd. In 31 procent van de gevallen betrof het slechts één leerling, in 69 procent  van de gevallen twee, drie of meer. Tweederde van de bijstellingen gebeurde op initiatief van de basisschool, een...

Cingel College in Breda wint Onderwijs Pioniers-trofee

6-6-2016 - Marja van der Velden van het Cingel College in Breda (mbo) is winnaar geworden van Onderwijs Pioniers met haar project Talent Coaching. Op 3 juni is zes jaar Onderwijs Pioniers afgesloten met een feestelijke slotdag en de uitreiking van de trofee.   Van der Velden won met haar idee om realistische arbeidsmarktomstandigheden in het onderwijs van haar studenten te creëren. Via het programma Onderwijs Pioniers hebben leraren uit po, vo en mbo in de afgelopen jaren hun eigen innovatieve ideeën voor het onderwijs kunnen realiseren en uit kunnen groeien tot architecten...

Dekker vraagt gemeenten leerplichtvrijstellingen door te lichten

3-6-2016 - Staatssecretaris Sander Dekker heeft alle Nederlandse gemeenten opgeroepen om vrijstellingen voor kinderen met een psychische of fysieke beperking nog eens goed te bekijken. Indien mogelijk moet leerlingen met een vrijstelling van de leerplicht alsnog een passend onderwijsaanbod worden aangeboden.   “Het is belangrijk dat gemeenten, samen met het onderwijs, kijken naar alternatieven en die ook aanbieden aan leerlingen en hun ouders”, aldus Dekker. De afgelopen jaren krijgen steeds meer kinderen een vrijstelling op grond van artikel 5a van de Leerplichtwet. Dat...
Thema's:

Lerares hogere kans op stemproblemen dan leraar

3-6-2016 - Vrouwen in het onderwijs kampen vaker met stemproblemen dan hun mannelijke collega. Volgens Amerikaans onderzoek heeft dit te maken met de manier waarop vrouwen ademhalen. Lesgeven is een beroep met een verhoogde kans op stemproblemen: onderwijsgevenden hebben twee keer zoveel kans op stemproblemen dan werknemers in andere beroepen. Het gaat dan om klachten als stemvermoeidheid, pijn en een schorre of krakende stem. De stem wordt veel gebruikt in de klas en wordt vaak langdurig gebruikt in een lawaaierige omgeving. Voor het eerst is in een onderzoek, van twee Amerikaanse...

Pagina's