DUO-verzuimcijfers vo 2013 bekend

3-12-2014 - De verzuimcijfers in 2013 zijn nagenoeg stabiel gebleven. Dit geldt voor zowel het onderwijzend personeel (inclusief directie) als voor het onderwijsondersteunend personeel. Dit blijkt uit de eindrapportage verzuimonderzoek po en vo 2013. In deze rapportage beschrijft DUO het niveau en de ontwikkeling van het verzuim aan de hand van vier verzuimkengetallen: het verzuimpercentage, de meldingsfrequentie, de gemiddelde verzuimduur en het nulverzuim. Het verzuimpercentage van onderwijzend (OP) en ondersteunend personeel (OOP)  schommelt al jaren tussen de 5 en 5,5 procent. Het...
Thema's:

Uitkeringskosten terugbetaald aan scholen

3-12-2014 - Vo-scholen krijgen het bedrag dat ze teveel betaald hebben aan uitkeringskosten in december van dit jaar terug van DUO. Het gaat in totaal om 12 miljoen euro. Dit geld zal naar rato over de scholen worden verdeeld. In het voortgezet onderwijs is sinds 1 januari 2007 voor de verevening van de (bovenwettelijke) werkloosheidsuitkeringen het model van ‘normatief verevenen’ van kracht. Dit houdt in dat DUO 75 procent van de uitkeringskosten collectief verevent en 25 procent voor rekening van het verantwoordelijke schoolbestuur is (het individuele deel). Zijn de...
Thema's:

​Ruim 40 procent leerlingen haalt rekentoets niet

3-12-2014 - Ruim 40 procent van de examenkandidaten heeft de rekentoets niet gehaald. Het gemiddelde cijfer is een 5,9. Dit blijkt uit de examenmonitor 2014 die op 25 november naar de Tweede Kamer is gestuurd. De rekentoets, die in 2014 voor de eerste keer deel uitmaakt van het eindexamen, is door bijna 58 procent van de examenkandidaten gehaald. De resultaten verschillen per schooltype. In het vwo is de rekentoets veruit het best gemaakt (89,7 procent voldoende). In de gemengd/theoretische leerweg van het vmbo behaalde 59,6 procent een voldoende. In andere schooltypen heeft minder dan de...
Thema's:

Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd ingediend

3-12-2014 - De AOW-leeftijd gaat, zoals in het regeerakkoord aangekondigd, vanaf 2016 versneld omhoog: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Mensen met een lager inkomen kunnen gebruikmaken van een tijdelijke overbruggingsregeling, onder de voorwaarden uit het Sociaal Akkoord. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) heeft hierover een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De tijdelijke overbruggingsregeling biedt mensen die geen of te weinig (gezamenlijk) inkomen hebben in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd ter overbrugging een uitkering op minimumniveau. Deze...
Thema's:

Green Deal voor duurzame schoolgebouwen en betere schoolprestaties

3-12-2014 - Een betere en duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren creëren en schoolbesturen hierbij ondersteunen. Dat is het doel van de Green Deal Verduurzaming Schoolgebouwen die PO-Raad en VO-raad op 4 november hebben gesloten met Ruimte-OK, het Klimaatverbond, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van BZK, EZ, IenM en OCW. De ondersteuning aan schoolbesturen richt zich op hun ambities om energiebesparing en de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen te verbeteren. In de Green Deal is afgesproken dat alle partijen zich inzetten om belemmeringen...

Nieuwe samenstelling Onderwijsraad bekend

3-12-2014 - De ministerraad heeft op voorstel van minister Bussemaker van OCW ingestemd met de benoeming van negen leden van de Onderwijsraad voor de periode 2015-2018. De raad zal tien leden tellen, waarvan het merendeel nieuw benoemd is. Eerder stemde de ministerraad al in met de benoeming van Henriëtte Maassen van den Brink tot voorzitter van de Onderwijsraad. De nieuwe raad treedt per 1 januari 2015 in functie en bestaat verder uit: -Mevrouw drs. K.F.B. Baele (nieuw, oud geassocieerd lid) -De heer prof.dr.mr. S. ten Have (nieuw) -De heer prof.dr.mr. P.W.A. Huisman (...
Thema's:

Doorstroom naar hogere salarisschalen blijft achter

3-12-2014 - Vooral in het primair onderwijs blijkt dat de doorstroom naar hogere salarisschalen verder achterblijft bij de doelstelling van 2014. In oktober zou 40 procent van de leraren in het po in LB moeten zitten, dat is op peildatum maart 2014 slechts 22 procent. Ook in het voortgezet onderwijs stagneert het, maar minder ernstig. Dit blijkt uit de brief ‘Werken in het onderwijs’ die minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker eind oktober naar de Tweede Kamer stuurden. In het Convenant Leerkracht werd bijna een miljard uitgetrokken voor een snellere doorstroom van...
Thema's:

School spant zich voldoende in voor discriminatievrije omgeving

29-11-2014 - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht discrimineert niet als zij dit jaar het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet viert. De openbare Professor Kohnstammschool van de stichting heeft voldoende laten zien dat zij haar verantwoordelijkheid neemt om te zorgen voor een discriminatievrije onderwijsomgeving. Dat oordeelde het College voor de Rechten van de Mens in een zaak die door een moeder was aangespannen. De moeder wilde een Sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet op school. Zij vindt dat de school haar kinderen blootstelt aan een karikatuur van mensen met een donkere huidskleur...
Thema's:

Etnische achtergrond van invloed op effectiviteit leesmethode

29-11-2014 - Kinderen met een andere etnische achtergrond dan de Nederlands hebben baat bij een andere leesmethode dan kinderen met een Nederlandse achtergrond. Dit concludeert Mirjam Snel, onderzoeker bij het lectoraat Geletterdheid van Hogeschool Utrecht, in haar promotieonderzoek bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Snel onderzocht het verschil tussen een aanbiedende (Direct Instruction, DI) en een genererende (Guided-Co- Construction, GCC) benadering aan de hand van de leesmethode ‘Veilig leren lezen’. Is het beter om leerlingen letter-klank relaties in van tevoren...
Thema's:

Minister Asscher keurt Sectorplan-VO goed

29-11-2014 - Minister Asscher (SZW) heeft het Sectorplan-VO goedgekeurd. De sociale partners in het voortgezet onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds Voion, zijn hier erg blij mee, omdat de sector nu kan werken aan duurzame inzetbaarheid van werknemers in het vo en beperking van de werkloosheid. De sectorale maatregelen in het in het Sectorplan-VO zijn mede tot stand gekomen door de ingediende wensen van 19 scholen en besturen. Er zijn verschillende activiteiten opgenomen om medewerkers op een positieve manier aan het werk te laten en vooral te behouden. Ook komen er...

Raad van State ziet wetsvoorstel afbakening taken inspectie wel zitten

29-11-2014 - De Raad van State is positief over een initiatiefwetsvoorstel dat de taken van de onderwijsinspectie beperkt tot de deugdelijkheidseisen. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop diende begin deze maand het initiatiefwetsvoorstel in dat medeondertekend werd door D66 en CDA. De wet stelt kwaliteitseisen aan het onderwijs, de inspectie controleert daar vervolgens op. Daarvoor formuleert zij een toezichtskader. En daarin gaat de inspectie nog wel eens verder dan noodzakelijk, constateerde Bisschop. De wettelijke deugdelijkheidseisen zijn bijvoorbeeld gekwalificeerd personeel,...
Thema's:

Natte beleidsinkt

29-11-2014 - Eén van de uitkomsten van een recente AVS-peiling onder schoolleiders is dat 92 procent merkt dat de overheid zich top down bemoeit met zaken die schoolleiders zelf kunnen regelen, al dan niet met hun bestuur. De indruk is dat de overheid zich steeds vaker bemoeit met het ‘hoe’ én met het ‘wat’. Dat geldt volgens de respondenten bijvoorbeeld voor zaken als sturend inspectiekader, pestprotocol, toetsprotocol en -wetgeving, gymuren, muzieklessen, et cetera. In de commissie onderwijs van  de AVS werd door ...
Thema's:

Mindful leidinggeven

29-11-2014 - De titel van het boek is zakelijk: Mindful leidinggeven. Effectiever en gezonder leven en telkens naar je essentie terugkeren, is de nieuwsgierig makende belofte van auteur Peter van der Roest. De pakkende ondertitel ‘Aandacht als anker in een stressvolle wereld’ trekt meteen de aandacht. En aandacht blijkt de rode draad door het hele boek. Leven en werken vanuit aandacht helpt ons bewust te schakelen tussen actie en reflectie, tussen doen en zijn. Mindfulness is gewaarzijn en bewustzijn. Het vermogen om te ervaren wat er is en het oordeel hierover nog even op te...
Thema's:

AVS: andere cyclus voor bespreken inspectierapport

27-11-2014 - De AVS wil graag werken aan een andere cyclus voor het terugkoppelen en bespreken van de inspectierapporten. Dit op een manier zodat schoolleider en bestuurder hier samen het eigen beleid mee kunnen versterken, met aandacht voor het ecologisch perspectief rond de betrokken school. De school werkt aan haar onderwijskwaliteit en doet dit, zeker binnen de uitgangspunten van Passend onderwijs, samen met ouders en partners. De school centraal en verbinding met de schoolcontext! De AVS reageert hiermee op het advies naar aanleiding van het wetsvoorstel van de leden Bisschop (SGP),...
Thema's:

Ook leraren slachtoffer van pestgedrag

27-11-2014 - Niet alleen leerlingen worden gepest, maar ook leraren. Leraren worden gepest door leerlingen, maar ook 19 procent door ouders, directie en collega’s. Dat blijkt uit een online enquête van CNV Onderwijs onder 4.262 schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners naar de sociale veiligheid in de school. Van de ondervraagden zegt 11 procent zelf te worden gepest door collega’s.   31 procent van de respondenten geeft aan dat er bij hen op school leraren worden gepest. Leraren worden vooral gepest door leerlingen, maar toch ook nog 19 procent door directie,...
Thema's:

Verlaging voorwaardelijk pensioen vanaf 2 mei 2015

25-11-2014 - In oktober meldde pensioenfonds ABP dat de pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 verandert. Ook het voorwaardelijk pensioen (VPL) zou vanaf deze datum verlaagd worden. Sociale partners (bonden en werkgevers) hebben in de Pensioenkamer van 13 november echter besloten deze wijziging pas vanaf 2 mei 2015 in te laten gaan.   De verlaging kan grote gevolgen hebben voor deelnemers die in de eerste helft van 2015 met ABP KeuzePensioen gaan. De compensatie voor het afschaffen van de FPU in 2006 bedraagt namelijk ongeveer 10 procent van het hele pensioen van ambtenaren. Voor...

Onderwijsdebat ‘Vijf jaar na Dijsselbloem’

20-11-2014 - Tijdens de Onderwijspoort ‘Vijf jaar na Dijsselbloem’ debatteerden de politiek en het onderwijsveld kritisch soms fel over de rol van de overheid en van ‘het veld’ zelf. De overheid bepaalt het Wat in het onderwijs en het veld gaat over het Hoe. Maar zijn de referentieniveaus nu Wat of Hoe?   Tijdens de Onderwijspoort gaan politici en onderwijsmensen onder leiding van Boris van der Ham met elkaar in discussie over actuele onderwijsthema’s. Op 13 november stond het onlangs uitgekomen rapport van de Onderwijsraad ‘Onderwijspolitiek na de...

Meer aandacht voor talentontwikkeling op havo

19-11-2014 - Steeds meer scholen zijn ervan overtuigd dat ook havisten gebaat zijn bij meer uitdaging. In de publicatie ‘Talentontwikkeling op de havo’ staan acht good practices van scholen die hierin voorop lopen.  De scholen die in het rapport worden geportretteerd, stimuleren ieder op een eigen manier talent. Verschillende scholen doorlopen het reguliere programma in vier in plaats van vijf dagen, zodat een dag vrijvalt voor andere activiteiten waarin leerlingen geïnteresseerd zijn: een evenement organiseren, een bedrijfje starten of producten ontwerpen....
Thema's:

Docenten: ‘Anti-pestafspraken leiden niet tot structurele afname’

19-11-2014 - Veel docenten denken dat het nieuwe anti-pestbeleid van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs niet zal leiden tot een structurele afname van pesten op hun school. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim driehonderd docenten in het voorgezet onderwijs, dat EenVandaag begin november naar buiten bracht. Vorige maand maakte Dekker afspraken met de VO-raad en PO-raad om pesten aan te pakken. Volgens deze afspraken staat het scholen vrij om zelf te bepalen hoe ze pesten aanpakken, als maar kan worden aangetoond dat de aanpak werkt. Acht op de tien ondervraagde docenten (79...
Thema's:

​Oudergeleding MR moet toezien op schoolkosten

19-11-2014 - De oudergeleding in de medezeggenschapsraad moet erop toezien dat de kosten voor onder andere schoolexcursies voor ouders betaalbaar blijven. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen over de ouderbijdrage voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.   Dekker geeft schriftelijk antwoord op de vragen die PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing stelde naar aanleiding van berichten dat steeds meer ouders de kosten voor onder andere schoolexcursies niet kunnen betalen. Het aantal signalen over hoge schoolkosten dat bij de Inspectie van het...

​Steeds meer asielzoekerskinderen op vo-scholen

19-11-2014 - Door de groei van het aantal asielzoekers in Nederland vangen scholen in het voortgezet onderwijs steeds meer asielzoekerskinderen (tijdelijk) op. De VO-raad signaleert dat nog niet bij alle scholen bekend is hoe de bekostiging hiervoor precies is geregeld.   Scholen kunnen voor problemen komen te staan door de instroom van asielzoekerskinderen in het onderwijs. Deze leerlingen moeten vaak voor (zeer) korte tijd onderwijs krijgen en/of zijn de taal niet machtig. Voor scholen die niet weten dat en hoe ze (extra) bekostiging kunnen krijgen, is er de regeling...
Thema's:

Speciale website rond regelgeving overgang po-vo

19-11-2014 - Vanaf dit schooljaar verandert de regelgeving rond de overgang van po naar vo. De vo-school mag de toetsgegevens van leerlingen niet langer gebruiken als enig of doorslaggevend criterium bij de toelating van leerlingen. Informatie over deze veranderingen is te vinden op een speciale website: www.nieuweregelgevingovergangpovo.nl   Door het verschuiven van de eindtoets naar een later moment in het schooljaar komt het schooladvies centraal te staan bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De regelgeving voor de toelating voor het vo verandert als gevolg van de nieuwe...
Thema's:

Pagina's