Prinsjesdagcijfers uitgelekt: 200 miljoen extra voor OCW

9-9-2016 - Onderwijs, zorg en veiligheid: vooral die terreinen profiteren van de 300 miljoen euro die het kabinet beschikbaar stelt boven op de 1,2 miljard waarover eerder al een akkoord werd bereikt. Dat staat in de Prinsjesdag-stukken die uitlekten via RTL Nieuws. Voor 2017 en de jaren daarna geeft het kabinet dus in totaal 1,5 miljard euro extra uit. Vóór de zomer besloten regeringspartijen VVD en PvdA al tot extra uitgaven van 1,2 miljard euro. Op Prinsjesdag komt daar nog eens 300 miljoen euro bij. Dat geld gaat naar onderwijs, zorg en veiligheid. Het ministerie van...

Label in lumpsum voor lesmateriaal wordt afgeschaft

8-9-2016 - Staatssecretaris Dekker van Onderwijs gaat het label dat nu nog aan het lumpsumbedrag voor lesmateriaal is verbonden, schrappen. Dat schrijft hij in een brief waarin hij de Tweede Kamer informeert over de belangrijkste bevindingen uit het evaluatierapport ‘Gratis maakt nog niet goed(koop)’.   ‘Gratis maakt nog niet goed(koop)’, de evaluatie Wet Gratis Schoolboeken (WGS), is in 2008 van kracht geworden. De WGS heeft twee hoofddoelen: de schoolkosten voor ouders met kinderen in het vo beperken en de marktwerking op de leermiddelenmarkt verbeteren. Uit...

Tot 16 september aanmelden voor schoolfruit

8-9-2016 - Po- en vo-scholen kunnen zich tot en met 16 september inschrijven voor gratis schoolfruit. De fruitleveringen starten in de week van 7 november en lopen tot en met 15 april 2017. Schoolfruit is bedoeld om kinderen te stimuleren gezond te eten. Er kan een maximum aantal scholen deelnemen. Als aan het eind van de inschrijfperiode het maximumaantal wordt overschreden, vindt loting plaats. Dit schooljaar kunnen maximaal 50 middelbare scholen meedoen. VO-scholen die mee mogen doen worden onder andere door GGD’en aangedragen. Naast drie stuks fruit voor klas 1 en 2 maken vo-...
Thema's:

Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs gewijzigd

6-9-2016 - Op 5 september 2016 is de Regeling tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasteropleidingen gepubliceerd. Deze regeling is een voortzetting van wat voorheen hoofdstuk 2b (‘subsidie voor het aantrekken van studenten in het lerarenberoep’) van de Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017 was. Dit hoofdstuk was per 1 september 2015 van kracht. Met uitzondering van de toevoeging van de masteropleiding ‘talentontwikkeling en diversiteit’, is de subsidie inhoudelijk niet gewijzigd. Primair onderwijs In het primair...
Thema's:

Nieuw verzuimregister brengt duur schoolverzuim beter in beeld

5-9-2016 - DUO heeft, in opdracht van het ministerie van OCW, een nieuwe uniforme werkwijze ontwikkeld om relatief schoolverzuim van een leerling te melden. De werkwijze geldt vanaf 1 augustus 2016. Sinds 1 augustus gaat verzuim melden anders. Tot nu toe meldden vo-scholen de ongeoorloofde afwezigheid van een leerling elk op hun eigen wijze in het verzuimregister van DUO. Er waren geen uniforme afspraken over het openen en sluiten van een melding, het doen van herhaalmeldingen of de (diverse) definities van verzuim. In de nieuwe werkwijze van DUO zijn deze knelpunten weggenomen. De...
Thema's:

Onderwijsraad stelt onderwijsblogprijs in

5-9-2016 - Sociale media spelen inmiddels een grote rol in het onderwijsdebat. Met de prijs voor het beste onderwijsblog wil de Onderwijsraad de kwaliteit van het publieke debat over onderwijs via sociale media bevorderen. Het hele onderwijsveld, van basis- tot hoger onderwijs, kan meedingen naar de prijs. Voor de prijs komen in aanmerking Nederlandstalige blogposts, podcasts of vodcasts van mensen uit het onderwijsveld (schoolleiders, leraren, onderwijsbeleidsmakers, onderwijsadviseurs et cetera) afkomstig uit alle sectoren. De prijs bestaat uit een kunstwerk van Christine van der Ree en...
Thema's:

Een schooladvies voor gelijke kansen

2-9-2016 - De huidige kritiek op het – tegenwoordig leidende – schooladvies ten opzichte van de eindtoets heeft onder andere te maken met de vermeende subjectiviteit van het oordeel van de betrokken leerkrachten. Gio Witjes, directeur van basisschool De Kameleon in Driel, is daar echter niet bang voor. “Wij volgen de kinderen alle jaren dat ze bij ons op school zitten. De leerkrachten weten hoe het kind het in de voorgaande jaren heeft gedaan, en ook hoe het hem de jaren erna vergaat. In groep 7 komen we met het bovenbouwteam tot een preadvies. Ik ben daar als schoolleider...

‘Kinderen ontwikkelen zich niet loodrecht’

2-9-2016 - Nieuwe onderwijsconcepten die een vroege vervolgschoolkeuze uitstellen duiken op om ‘de knip na groep 8’ te verzachten. “We zien stabiele en mondige jongeren die meer gefundeerde en betere keuzes maken.” Winst is ook dat basis- en voortgezet onderwijs veel van elkaar leren als ze samen optrekken. Is uitstellen van het selectiemoment de oplossing?   De relatief vroege schoolkeuze in Nederland vraagt om nieuwe oplossingen, vindt een groep schoolleiders en ontwikkelaars in het po en vo. Zij hebben zich verenigd in een netwerk waarin zij,...
Thema's:

Hoe regelen we dat ?

2-9-2016 - Door het later afnemen van de eindtoets is het schooladvies van de basisschool leidend geworden. Dat lijkt logisch, want de basisschool kent het kind na acht jaar door en door. Toch verloopt de overgang van po naar vo verre van gladjes. Dat blijkt ook uit drie recente peilingen van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Twee schoolleiders, Paul Rosenmöller (voorzitter VO-raad) en AVS-voorzitter Petra van Haren aan het woord over de knelpunten en mogelijke oplossingen.   Primair én voortgezet onderwijs klagen over hoe de onlangs aangepaste wetgeving uitpakt. Zelfs...
Thema's:

Nieuwe programmamanager project Versterking medezeggenschap

2-9-2016 - Per 1 augustus 2016 is Kitty Ramakers de nieuwe programmamanager van het project Versterking medezeggenschap, waar ook de AVS bij betrokken is. Ramakers komt uit het onderwijs, heeft veel ervaring met medezeggenschap en is een groot voorstander van samenwerking tussen bestuur en MR.   Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet...
Thema's:

Jezelf overhoren effectievere leerstrategie dan markeren of herhalen

1-9-2016 - Leerlingen die een tekst bestuderen doen dat vaak door de tekst herhaaldelijk door te nemen of door belangrijke informatie te markeren. Er zijn effectievere technieken voor het op langere termijn onthouden en begrijpen van informatie uit de tekst. Dat concludeert Pauline Reijners in haar proefschrift dat ze op vrijdag 2 september verdedigt aan de Open Universiteit. Het is effectiever om technieken te gebruiken die je stimuleren om eerder opgeslagen informatie uit het geheugen op te halen, zoals jezelf testen. Een leerling test zichzelf dan door al tijdens het lezen vragen te...
Thema's:

ICT vast onderdeel maken van po en vo

1-9-2016 - “Lessen in ICT en bijvoorbeeld kennis van programmeren moeten een vast onderdeel van het basis- en voortgezet onderwijs worden.” Dat meent VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. “Willen we concurrerend blijven en mensen perspectief blijven bieden, dan moet je kennis van ICT hebben ongeacht wat je later worden wil.” Onlangs nam hij de inzet van de verkiezingen van Nederland ICT in ontvangst. VNO-NCW en Nederland ICT trekken richting de verkiezingen samen op als het gaat om een veilige digitale infrastructuur. Dit vraagt volgens Nederland ICT om een gezamenlijke...
Thema's:

Veel Europese scholen hebben slecht binnenklimaat

1-9-2016 - Een groot deel van de 95 miljoen schoolkinderen in Europa volgen hun lessen in klaslokalen met te hoge CO2-gehaltes en onvoldoende daglicht. Dat blijkt uit onderzoek van het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer Institute for Building Physics (IBP). Het nieuwe onderzoek, waarin meer dan 200 wetenschappelijke onderzoeken systematisch opnieuw werden bekeken, wijst uit dat sommige scholen CO2-gehaltes hebben tussen de aanbevolen norm van 1.000 tot 2.000 ppm. Bij veel scholen zijn de gehaltes echter meer dan 2.000 ppm en in sommige gevallen hebben onderzoekers waardes gemeten tot...
Thema's:

Eigenrisicodragerschap WGA verandert per 1 januari 2017

30-8-2016 - Op 1 januari 2017 verandert de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Om in aanmerking te komen voor het eigenrisicodragerschap moeten werkgevers een schriftelijke garantie aan de Belastingdienst overleggen waaruit blijkt dat een bank of een verzekeraar garant staat voor eventuele door de werkgever niet nagekomen financiële verplichtingen. Omdat werkgevers tot en met 2016 alleen eigenrisicodrager kunnen worden voor de WGA voor vast personeel (WGA-vast), hebben zij ook alleen een garantieverklaring overlegd voor het WGA-vast-risico. Voor werkgevers...
Thema's:

Back to Schoolcampagne over mobieltjes en digitale tools

30-8-2016 - Voor veel leraren is omgaan met de mobiele telefoon in de klas nog een grote uitdaging. Toch vindt 81 procent van de docenten het belangrijk hun leerlingen zogeheten 21th century skills mee te geven. Dat blijkt uit onderzoek van Vodafone en GfK, uitgevoerd aan het begin van dit nieuwe schooljaar. Eind augustus startte de Back to Schoolcampagne. Metro bericht hierover. Een Back to Schooltour langs scholen maakt onderdeel uit van de campagne. In de bus kunnen docenten een kijkje nemen in het klaslokaal van de toekomst. Samen met partners Mediawijzer.net, CapGemini en Google...
Thema's:

Wijziging Belastingdienst bij eerder ouderdomspensioen

29-8-2016 - Als een werknemer tussen zijn 60e en vijf jaar vóór zijn AOW-gerechtigde leeftijd zijn ouderdomspensioen laat ingaan, dan gelden er vanaf 1 juli 2016 nieuwe regels van de Belastingdienst. In gesprekken met werknemers over ingang van het pensioen meer dan vijf jaar vóór de AOW-leeftijd, moet u rekening houden met het gewijzigde beleid van de Belastingdienst. De werknemer kan alleen zijn ouderdomspensioen laten ingaan als hij voor hetzelfde percentage dat hij pensioen opneemt (minimaal) minder gaat werken. Hij moet dit bevestigen in een...
Thema's:

Meer ongeldig verklaarde examens dan vorig jaar

29-8-2016 - De inspectie heeft in 2016 1370 examens en rekentoetsen geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaard. Dit is fors hoger dan vorig jaar (850). Volgens de inspectie zijn nog te vaak onregelmatigheden te wijten aan slordigheden van de school zelf. In 2016 zijn 607 onregelmatigheden bij de afname van eindexamens in het vo bij de Inspectie van het Onderwijs gemeld. Dit leidde ertoe dat de inspectie 1370 examens en rekentoetsen geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaarde. In 2015 ging het nog om 850 gevallen. Maar verreweg de meeste scholen nemen eindexamens op een zorgvuldige manier af...
Thema's:

Eén beroepscommissie PO en VO

25-8-2016 - In de CAO PO 2016 – 2017 is in hoofdstuk 12 aangegeven dat er één landelijke beroepscommissie wordt ingesteld. De selectiecommissie heeft geadviseerd om deze commissie onder te brengen bij de Stichting Onderwijsgeschillen. De beroepscommissie gaat zich bezighouden met de in dit hoofdstuk opgesomde situaties, zoals disciplinaire maatregelen, schorsing, het onthouden van promotie, overplaatsing en het onthouden van een periodieke verhoging op  basis van het vakbekwaamheidsniveau (basis- of vakbekwaam). De beroepscommissie heeft geen bevoegdheid met...
Thema's:

Tropenrooster op school mogelijk bij extreem warm weer

25-8-2016 - Bij extreem warm zomerweer kan het schoolbestuur zelf een tropenrooster instellen. Wel moet de school het minimum aantal lesuren per schooljaar halen (verplichte onderwijstijd). In de Arbowet staat geen maximumtemperatuur waarbij nog gewerkt mag worden. Wel regelt de wet dat een werkgever ervoor moet zorgen dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. De temperatuur mag geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de werknemers (leraren en leerlingen). Personeel en (ouders van) leerlingen kunnen een beroep doen op de Arbowet. Bij hoge temperaturen kan een school een...
Thema's:

Nieuwe methode voor aanpakken ziekteverzuim

23-8-2016 - Een proef van de GGD West-Brabant om middelbare scholen te helpen bij het tegengaan van ziekteverzuim is zo succesvol, dat ze waarschijnlijk landelijk wordt uitgerold. De GGD is hierover in gesprek met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Dat meldt het VNG Magazine. Het project Medische Advisering Ziekgemelde Leerling (M@ZL) is een effectieve methode voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren die zich vaker of langdurig ziek hebben gemeld. In M@ZL werken mentor, jeugdarts, ouder, kind en leerplichtambtenaar samen. Uitgangspunt van de methode is dat de...
Thema's:

Vragenlijst voor ouders over Kindcentra

23-8-2016 - Kindcentra 2020 heeft een vragenlijst voor ouders ontwikkeld waarmee de behoeften en prioriteiten van ouders rondom kindcentra in beeld gebracht kunnen worden. Een schoolleider kan de vragenlijst eenvoudig online aanmaken en uitzetten onder de eigen ouders. De vragenlijst kan gebruikt worden bijvoorbeeld ter inventarisatie van denkbeelden in de voorbereidingsfase van de ontwikkeling van een kindcentrum of ter evaluatie van de voortgang in de uitvoeringsfase. Ouders krijgen een aantal filmpjes voorgeschoteld en beantwoorden na elk filmpje enkele vragen. De resultaten worden...

Scholen willen gezond aanbod in kantine

22-8-2016 - Scholen vinden het belangrijk dat in de schoolkantine gezond aanbod aanwezig is. Dit blijkt uit een kwalitatieve peiling onder 38 scholen in vo en mbo uitgevoerd door KWINK-groep in opdracht van het Voedingscentrum. Alle scholen in de peiling geven aan dat ze een gezond aanbod in de kantine belangrijk vinden, onder andere omdat ze richting leerlingen een voorbeeldfunctie hebben. Of ze zien het als opvoedende taak en voelen een gedeelde verantwoordelijkheid met ouders. Veel scholen geven aan dat ze graag werken met de richtlijnen van het Voedingscentrum voor kantines....
Thema's:

Schooltv informeert scholieren over situatie in Turkije

22-8-2016 - Met een speciale editie van ‘Nieuwsuur in de klas’ op NTR Schooltv worden scholieren vanaf maandag 22 augustus geïnformeerd over de situatie in Turkije. Sommige gemeentes vrezen dat spanningen tussen groepen Turkse Nederlanders overslaan naar het schoolplein. Met de video kunnen docenten met hun leerlingen in gesprek over wat er in Turkije is gebeurd. Schooltv en Nieuwsuur (NOS/NTR) gaan komend schooljaar intensiever samenwerken om naar aanleiding van de actualiteit educatieve video’s aan te bieden voor in de klas. Schooltv-eindredacteur Erik Appelman:...
Thema's:

Internetconsultatie Variawet passend onderwijs

18-8-2016 - De Variawet passend onderwijs is geplaatst voor internetconsultatie. Het gaat vooral om een aantal technische wijzigingen om de uitvoering goed te laten verlopen. Overige onderwerpen houden voornamelijk verband met de bekostiging van Passend onderwijs. Reageren op het wetsvoorstel kan tot 19 september.   Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel meegenomen de mogelijkheid dat voor leerlingen in het regulier onderwijs die vanwege lichamelijke of psychische redenen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen, kan worden afgeweken van de voorgeschreven onderwijstijd. Dit naar...

School en Veiligheid geeft tips voor omgaan met Turks conflict in de klas

16-8-2016 - Tijdens de zomervakantie werd in Turkije een couppoging gedaan. De spanningen tussen aanhangers van de Turkse president Erdogan en die van zijn tegenstander Gülen hebben een grote impact op de Turks-Nederlandse gemeenschap en leerlingen van Turkse komaf. De Stichting School en Veiligheid geeft op haar site tips om het Turkse conflict uit de klas te houden. Als de zomervakantie voorbij is, komt dit onderwerp mogelijk ter sprake in de klas. Het kan zijn dat er onzekerheid heerst, iemand een familielid heeft verloren of dat een leerling (of iemand in de familie) wordt...
Thema's:

Pagina's