Plan van aanpak lerarentekort

28-2-2017 - Zorgen voor meer studenten aan de lerarenopleidingen, zij-instroom bevorderen, meer leraren behouden, ‘stille reserve’ activeren en betere carrièreperspectieven ontwikkelen . Met deze oplossingsrichtingen wil het ministerie van OCW het lerarentekort terugdringen. In 2020 zal er een tekort zijn van ruim 4.000 fte aan leraren en schoolleiders in het primair onderwijs en dit zal in 2025 zijn opgelopen tot ruim 10.000 fte. In het voortgezet onderwijs is een tekort voorspeld van 800 fte in 2020 en 1.200 fte in 2025. Ook blijven er veel vacatures in de vreemde...
Thema's:

Ouders krijgen inspraak in handelingsdeel ontwikkelingsperspectief

23-2-2017 - De Eerste Kamer heeft op 7 februari ingestemd met het wetsvoorstel om ouders vanaf 1 augustus 2017 instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelperspectief. In oktober 2016 ging de Tweede Kamer hier al mee akkoord. Met de nieuwe wet - die is gebaseerd op een motie van Kamerlid Ypma (PvdA) uit 2013 - wordt het zogenaamde handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief met ingang van 1 augustus 2017 afhankelijk van de instemming van ouders. In dit handelingsdeel staat welke ondersteuning de school wil organiseren voor leerlingen met een zorgbehoefte,...

Hoorzitting Onderwijs2032 in april

23-2-2017 - De Tweede Kamer besloot vanochtend dat er in april een hoorzitting over Onderwijs2032 moet komen, meldt Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. De Kamer wil het proces zo snel mogelijk na de verkiezingen afronden. In april wordt de uitgebreide hoorzitting gepland waarin vele betrokkenen en deskundigen aan het woord komen en waarbij allerlei organisaties hun visie kunnen geven. Zodat zo snel mogelijk duidelijk is of en zo ja hoe het met deze curriculumontwikkeling verder gaat.
Thema's:

Vraag naar cultuurcoaches groter dan begroot

23-2-2017 - In 2016 hebben gemeenten 256 fte aan cultuurcoaches gerealiseerd. Dat is veel meer dan de oorspronkelijk begrote 135 fte. Dat blijkt uit een inventarisatie door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Zonder structurele gemeentelijke middelen blijft de toekomst van de cultuurcoach echter onzeker. De AVS heeft cultuureducatie hoog op de agenda staan en heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om cultuureducatie op scholen te stimuleren. De cultuurcoach werkt op basisscholen en brede scholen als kunstvakdocent of als coördinator tussen...
Thema's:

Kamer en Dekker staan achter Richtlijn dyslexie

23-2-2017 - Alle leden van de Vaste Kamercommissie onderwijs hebben in het Algemeen Overleg van 22 februari aangedrongen op betere afspraken over de verstrekking van dyslexieverklaringen. Het ligt in de verwachting dat staatssecretaris Dekker hierover het gesprek aangaat met het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en met de beroepsorganisaties NIP en NVO.   “Het is belangrijk om heldere afspraken met de beroepsgroep te maken: waaraan moet een dyslexieverklaring voldoen en wie mag de diagnose stellen. Ik wil dit voor de zomer hebben afgerond”, stelde...
Thema's:

Nieuwe subsidieronde kort praktijkgericht onderwijsonderzoek

23-2-2017 - Vanaf 23 februari 2017 kunnen consortia van wetenschappelijke onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk weer subsidie aanvragen bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) om samen een kort praktijkgericht onderzoek (maximaal 16 maanden) uit te voeren. Vertrekpunt voor het onderzoek is een eigen onderzoeksvraag over de onderwijspraktijk. Doel is dat het onderzoek concrete en bruikbare producten oplevert, zoals lesmateriaal, handreikingen voor docenten of trainingen. Daarnaast dienen de resultaten van de projecten bij te dragen aan (wetenschappelijke)...
Thema's:

Onderwijsraad: ‘Meer aandacht voor onderwijs in vluchtelingenbeleid

23-2-2017 - Meer aandacht voor onderwijs in het vluchtelingenbeleid en goede basisvoorzieningen die kunnen worden opgeschaald bij een piek in de instroom. Daar pleit de Onderwijsraad voor in het op 23 februari gepubliceerde advies ‘Vluchtelingen en onderwijs.’ Ondanks aangebrachte verbeteringen in de onderwijsvoorzieningen hebben vluchtelingen – ook leerplichtigen – nog steeds onvoldoende toegang tot scholen, opleidingen en cursussen. Daarnaast is een verbeterslag nodig in de kwaliteit van het onderwijs en kan de organisatie efficiënter.   Goed onderwijs...

Aantal voortijdig schoolverlaters gedaald

21-2-2017 - Het aantal jongeren in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dat vorig jaar zonder startkwalificatie de schoolbanken verliet, is opnieuw gedaald (naar 22.948). Het totale percentage daalde van 1,8 naar 1,7 procent (1400 minder). Dat maakte minister Bussemaker op 21 februari bekend. In schooljaar 2001/2002 gingen nog zo’n 71.000 jongeren voortijdig van school. Inmiddels is dat aantal nu met ruim 48.000 geslonken naar 22.948 jongeren: zo’n tweederde minder. Vorig jaar heeft het kabinet de toenmalige doelstelling van 25.000 vsv’ers in 2016...

Gezonde school boekt vooruitgang

20-2-2017 - Het programma Gezonde School is een van de gezondheidsprogramma’s die veel vooruitgang heeft geboekt. Dat blijkt uit de voortgangsmonitor die het RIVM in opdracht van ZonMw heeft uitgebracht en onlangs gepresenteerd werd tijdens de jaarconferentie van Alles is gezondheid…, onderdeel van het Nationaal Programma Preventie. De Gezonde School had eind 2016 1065 scholen met een Vignet Gezonde School, 215 meer dan het gestelde doel. Ook het streefdoel van 70 gezonde schoolpleinen werd gehaald. Eind 2016 had circa een derde van de scholen een gezonde schoolkantine. Het...
Thema's:

Beter doorstroom van vmbo naar mbo via nieuwe wet

20-2-2017 - Vmbo’ers kunnen in de toekomst op meerdere manieren doorstromen naar het mbo. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs gaan doorlopende leerroutes vmbo-mbo met een nieuwe wet mogelijk maken en de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo bij elkaar voegen. Ook wordt stapelen binnen het vmbo meer gestimuleerd. Dat schrijven de bewindslieden onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil het wettelijk mogelijk maken dat scholen één opleiding aanbieden waarin mbo en vmbo in elkaar zijn geschoven. Vmbo’ers volgens dan...
Thema's:

Academische opleidingsscholen bevorderen onderzoekende houding

17-2-2017 - Academische opleidingsscholen hebben veel impact op de professionalisering van leraren en op de schoolontwikkeling. Daarnaast versterken academische opleidingsscholen de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen. Dit blijkt uit een studie naar de waarde van de academische opleidingsschool, uitgevoerd door Avans Hogeschool, Fontys en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In 2005 startte de eerste Academische Opleidingsschool (AOS). Inmiddels zijn er  in totaal 33 AOS-en: 16 in het primair onderwijs, 16 in het voortgezet onderwijs en 1 in het mbo. Het onderzoek naar...
Thema's:

Kamer wil limiet aan ouderbijdrage stellen

17-2-2017 - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er een limiet wordt gesteld aan de hoogte van de vrijwillige bijdrage die scholen in het primair en voortgezet onderwijs aan ouders mogen vragen. De Tweede Kamerleden Joyce Vermue (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) hadden hierom gevraagd in een motie. De AVS is van mening dat scholen hierin autonoom zijn. Bovendien gaan ouders al over de hoogte van de ouderbijdrage vanwege het instemmingsrecht van de MR. Vermue en Van Dijk willen voorkomen dat kinderen uit armere gezinnen worden uitgesloten van extra activiteiten op school omdat hun ouders...

Onderwijs, leerlingen en ouders vragen Kamer curriculumherziening niet stil te zetten

17-2-2017 - Onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties hebben in een gezamenlijke brief een dringend beroep gedaan op de Tweede Kamer om steun te geven aan een voorstel om een volgende stap te zetten richting een herziend curriculum. Het voorstel van de AVS, de Onderwijscoöperatie, VO-raad, PO-Raad, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs, dat deze week aan staatssecretaris Dekker gestuurd werd, zou 16 februari in de Kamer besproken worden. Tot teleurstelling van de organisaties stelde de Kamer het overleg uit, waarmee het onderwerp over de verkiezingen...
Thema's:

Lerarenregister jaar uitgesteld

16-2-2017 - Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft op verzoek van de Eerste Kamer de invoering van het lerarenregister met een jaar uitgesteld. Een van de redenen is dat er nog te weinig draagvlak onder leraren is voor dit register. In de oorspronkelijke plannen van de staatssecretaris zou de registratie dit jaar op 1 augustus beginnen. Tijdens het debat op 14 februari vroeg een bezorgde Eerste Kamer om uitstel. De sectorraden hadden eerder al in een brief aan de Eerste Kamer aangegeven dat ze zich zorgen maakten over de opzet van het lerarenregister. De sectorraden vinden het...
Thema's:

Aantal schorsingen neemt toe

14-2-2017 - Het aantal schorsingen in po en vo is in schooljaar 2015-2016 gestegen in vergelijking met daarvoor. Dit blijkt uit cijfers van de onderwijsinspectie. Tenminste 5707 leerlingen in po en vo werden vorig schooljaar langer dan een dag geschorst: 436 basisschoolleerlingen en 5271 vo-leerlingen. Het aantal schorsingen in het po steeg in 2015/2016 met 61 procent ten opzichte van het schooljaar daarvoor. De stijging kan verklaard worden door de meldplicht die pas sinds 1 augustus 2014 voor het po geldt. Voor het vo geldt die meldplicht al langer. Daar was tot 2013/2014 sprake van een...
Thema's:

Investeringsfonds deels ook voor duurzame scholen

13-2-2017 - Het kabinet maakte onlangs bekend dat het investeringen gaat stimuleren op diverse terreinen. Ook maatschappelijke domeinen als onderwijs, zorg en veiligheid vallen binnen het blikveld van Invest-Nl. Een deel van het geld kan besteed worden aan de verduurzaming van scholen. Minister Dijsselbloem van Financien zei onlangs in de Volkskrant dat het fonds ingezet kan worden voor energiebesparing en betere binnenklimaatbeheersing van de Nederlandse scholen. “Dat is een rendabele project. Maar niet iedere schooldirecteur heeft de tijd dat te gaan ontwikkelen. Daarnaast is het...
Thema's:

Wetsvoorstel betere bescherming privacy leerlingen

13-2-2017 - De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker om de privacy van leerlingen beter te beschermen. Door de invoering van gecodeerde pseudoniemen hoeven voortaan minder persoonsgegevens uitgewisseld te worden tussen een school en een aanbieder van digitale leermiddelen. Om de digitale leermiddelen die in de cloud staan goed te laten werken zijn gegevens van de leerlingen nodig. Met de invoering van een pseudoniem in de vorm van een code wordt het mogelijk om zo min mogelijk informatie vrij te geven. Zo hoeft bijvoorbeeld de...
Thema's:

Gezamenlijke aanpak herziening curriculum naar Tweede Kamer

11-2-2017 - Op 10 februari 2017 hebben de Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO- en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs gezamenlijk een voorstel gestuurd aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om tot een herziend curriculum te komen in het primair en voortgezet onderwijs. De onderwijspartijen hebben de handen ineengeslagen en een aanpak opgesteld met een centrale rol voor leraren. De onderwijspartijen vragen de staatssecretaris om dit mogelijk te maken. Leraren...

Pabo-alumni straks ook bevoegd in vmbo

10-2-2017 - Pabo-alumni kunnen vanaf februari 2017 in een maatwerktraject een nieuwe bevoegdheid halen met de naam ‘groepsleerkracht vmbo onderbouw basis/kader’. Deze docenten kunnen nu in een half jaar hun bevoegdheid halen, zodat ze (bevoegd) op het vmbo kunnen lesgeven. In de eerste jaren van het vmbo is veel behoefte aan pedagogisch-didactische kwaliteiten. Daarom wordt er vaak een beroep gedaan op pabo-alumni, ook al zijn deze niet officieel bevoegd. Een nieuw opleidingstraject van dertig studiepunten laat deze docenten nu in een half jaar hun bevoegdheid halen. Eind...
Thema's:

Basis voor goed burgerschapsonderwijs is positief schoolklimaat

10-2-2017 - Welke mechanismen binnen de school kunnen bijdragen aan burgerschapscompetenties van leerlingen? De basis voor goed burgerschapsonderwijs is een positief schoolklimaat. Essentieel daarbij is aansluiten bij de leefwereld van leerlingen. Dit blijkt uit een literatuurstudie en onderzoek naar ‘good practices’ in het po en vo door het Kohnstamm Instituut, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Scholen hebben de belangrijke taak om bij te dragen aan het burgerschap van leerlingen. Dit vinden niet alle scholen even gemakkelijk. Veel scholen en...

Onderwijs als motor van emancipatie

10-2-2017 - Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Loes Ypma, woordvoerder (primair) onderwijs namens de PvdA in de Tweede Kamer. Tijdens een ouderavond vroeg de schoolleider aan ons als ouders wat wij kunnen en willen betekenen voor de school. Sindsdien geef ik samen met twee vaders al drie jaar lang les aan de Plusklas. Acht weken lang over de politiek. Acht weken over natuurkunde. En acht weken over de economie. De leerkrachten selecteren de leerlingen die wat extra uitdaging kunnen gebruiken. De kinderen worden...
Thema's:

Elke dag tien minuten spelen met ict

10-2-2017 - Ict is een geweldig middel om je onderwijs mee te verrijken, zegt Zachary Walker. In zijn workshop op het AVS-congres zal hij met zijn aanstekelijke enthousiasme uitleggen hoe toegankelijk ict is en hoe uitgebreid de toepassingsmogelijkheden. Hij klapt niet uit de school over zijn bijdrage over schoolleiderschap, waarmee hij het congres afsluit. Maar breng vooral een spiegel mee… Zachary Walker maakte zelf als leraar in het basis- en voortgezet onderwijs en op de universiteit totaal geen gebruik van ict, ‘zelfs niet van powerpoint’. Dat veranderde toen Karim...
Thema's:

Visie en daadkracht

10-2-2017 - De school is een dynamische en levende gemeenschap. Elke dag worden er stappen gezet in het ontwikkelen en leren van iedereen die daar onderdeel van uitmaakt. Ook is er regelmatig sprake van onverwachte en onvoorspelbare gebeurtenissen. Soms leuk, maar soms ook heel triest en ingrijpend. Het beroep van schoolleider verandert en ontwikkelt ook elke dag. Er ontstaat in toenemende mate de uitdaging om inspirerend en transformatief leiding te geven in de dynamiek van maatschappelijke behoeften, het bevoegd gezag en steeds professionelere en meer zelfsturende schoolteams. De...
Thema's:

Vier interactieve praktijksessies op AVS-congres

9-2-2017 - Voor de derde keer organiseert de AVS interactieve praktijksessies op haar jaarlijkse congres. Dit zijn korte sessies van 10 minuten waar een schoolleider of deskundige zijn of haar ervaringen met een bepaald thema deelt met collega's en andere congresgangers. Tijdens het AVS-congres op 17 maart aanstaande kunnen deelnemers uit vier thema’s kiezen. De volgende praktijksessies vinden plaats tussen 12.15 – 14.00 uur in het Amfitheater: De kracht van enthousiasme (Wil op het Werk) Onderwijs met een WOW-factor; robotisering (Ronduit onderwijs)...
Thema's:

Pagina's