Dekkingsgraad ABP weer gedaald

5-2-2015 - De dekkingsgraad van het ABP is in het vierde kwartaal van 2014 gedaald met 2 procentpunt. Eind 2014 was de dekkingsgraad 101,1 procent. Deze daling komt door het verder zakken van de rente, meldt het ABP. In het vierde kwartaal is het vermogen van het ABP weliswaar toegenomen met ruim 9 miljard tot 344 miljard euro. Over het hele jaar is een bedrag van ruim 43 miljard euro aan de pensioenpot toegevoegd. Toch is de dekkingsgraad gedaald. Vicevoorzitter Cees de Veer licht toe: “Dat komt doordat de rente, waarmee we de verplichtingen moeten berekenen, wederom gedaald is....
Thema's:

Doorgaande leer- en opvoedlijnen van 0 tot 18

5-2-2015 - Onderwijs, opvang en vrije tijd samen in een integraal kindcentrum met één visie en één regie komt ten goede aan kinderen. Het levert doorgaande leer- en opvoedlijnen op. De organisatie is vijftig weken per jaar open van 7 tot 19 uur. Twee derde van de schoolleiders is ervan overtuigd dat dat alle basisscholen naar een vorm van IKC gaan, blijkt uit een peiling van de AVS over het onderwijs van de toekomst, die door 800 leden werd ingevuld.  “Een goede ontwikkeling. De ontwikkeling van een kind start niet in groep 1, het is dan al vier jaar...
Thema's:

Schoolleiders en bestuurders vo tevreden over inspectietoezicht

3-2-2015 - Schoolleiders en schoolbestuurders beoordelen de werkwijze van de onderwijsinspectie gemiddeld met een 7,5. Over het algemeen vinden zij dat de inspectie met een brede blik kijkt naar de kwaliteit van het onderwijs. Dit blijkt uit onderzoek van Oberon in opdracht van de inspectie zelf. Oberon deed onderzoek naar de ervaringen van schoolleiders, bestuurders, leraren en ouders met het toezichtkader vo 2013. Een meerderheid van de schoolleiders en bestuurders meldt dat ze tevreden zijn over het verloop van het inspectiebezoek. Driekwart ervaart de manier waarop de inspectie...
Thema's:

Dekker ziet andere mogelijkheden voor vervanging dan tijdelijke contracten

3-2-2015 - Hoewel 90 procent van de werknemers in po en vo een vast contract heeft, ziet staatssecretaris Dekker van OCW mogelijkheden om het aantal flexibele arbeidscontracten nog verder terug te dringen. Hij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer op 2 februari, waarin hij de resultaten van het onderzoek ‘Flexibele arbeid in primair en voortgezet onderwijs’ presenteert. De staatssecretaris liet dit rapport, opgesteld door onderzoeksbureau Ecorys, uitvoeren, omdat hij inzicht wil krijgen in het gebruik van flexibele contracten in het primair en voortgezet onderwijs. Uit...

Paul Schnabel presenteert leden platform #onderwijs2032

3-2-2015 - Paul Schnabel heeft de groep compleet waarmee hij in opdracht van kabinet gaat werken aan een advies over de toekomst van het onderwijs op po- en vo-scholen in Nederland. De acht leden van het platform #onderwijs2032 komen van binnen en buiten het onderwijs. Donderdag 12 februari lanceren staatssecretaris Sander Dekker en Paul Schnabel het platform #onderwijs2032. De komende maanden gaat het platform een brede maatschappelijke discussie aan om een antwoord te formuleren op de vraag welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben om optimaal in onze toekomstige...

Sander Dekker over belang goede medezeggenschap

3-2-2015 - Het is een unieke samenwerking van onderwijsbonden, werkgeversorganisaties en leerlingen- en ouderverenigingen. De AVS, PO-Raad, VO-raad, LAKS, AOb, CNVO, FvOv, VOO en de Landelijke Ouderraad hebben de handen ineengeslagen om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW is blij dat deze partijen met het project Versterking Medezeggenschap een ‘boost’ geven aan de medezeggenschap. Dekker is een groot voorstander van sterke medezeggenschapsraden. In zijn videoboodschap steekt hij niet onder stoelen of...
Thema's:

Internetconsultatie wetsvoorstel lerarenregister

2-2-2015 - Leraren kunnen tot 26 februari aanstaande het wetsvoorstel voor de invoering van het lerarenregister inzien en erop reageren. Het wetsvoorstel versterkt de positie van leraren en geeft hen de noodzakelijke zeggenschap over hun werk. Op 1 januari 2017 wordt het vrijwillige register van de Onderwijscoöperatie omgezet in een verplicht register voor alle bevoegde leraren. In het nieuwe lerarenregister wordt nascholing verplicht, maar ook de omschrijving van het beroep en de professionele ruimte die een leraar nodig heeft, worden wettelijk vastgelegd. Door zich in te schrijven...
Thema's:

TV-programma Monitor: maar 5 procent schoolkantines is gezond

2-2-2015 - Het NPO 1-televisieprogramma Monitor, dat maatschappelijke kwesties onderzoekt, deed gisteren verslag van hoe gezond schoolkantines zijn. Dit naar aanleiding van de motie uit 2009 van de Tweede Kamer waarin werd vastgelegd dat alle schoolkantines in 2015 gezond moeten zijn. Volgens het programma is slechts 5 procent van de kantines momenteel ‘gezond’. Van de 2000 scholen is, na twee jaar, 40 procent bezocht door de Schoolkantine Brigade, die scholen adviseert over het schoolkantineassortiment. Het blijkt dat maar 102 schoolkantines gezond zijn verklaard, dat is 5...
Thema's:

CBS: schoolkosten voor ouders redelijk stabiel

2-2-2015 - In de jaren 2012 en 2013 zijn de schoolkosten die ouders voor hun kind(eren) betalen ongeveer gelijk gebleven. De onderwijsuitgaven van de overheid zijn in 2013 met ruim 3 procent gestegen, tot 41,7 miljard euro. Internationaal gezien, scoort Nederland op bijna alle fronten boven het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De recente publicatie ‘Uitgaven voor onderwijs 2013’ laat zien dat in 2010 en 2011 de schoolkosten voor ouders van kinderen in het (pre-)primair onderwijs tot gemiddeld bijna 200 euro per jaar per...
Thema's:

Leerplan voor toekomstig funderend onderwijs

30-1-2015 - “Om in te kunnen spelen op veranderingen in de samenleving is een grote mate van flexibiliteit in het onderwijsaanbod van belang. Tegelijkertijd is curriculumbeleid ook gebaat bij een zekere rust en continuïteit.” Dat schrijven de opstellers van het ‘leerplan voor het funderend onderwijs voor de toekomst’, een verkennende notitie die staatssecretaris Dekker eind januari aan de Eerste Kamer heeft aangeboden. Al eerder presenteerde Dekker aan de Tweede Kamer de plannen om de onderwijsinhoud van het primair en voortgezet onderwijs als geheel tegen het...

Debat privacy: onderwijs moet steviger vuist bieden tegen uitgeverijen

29-1-2015 -   Scholen moeten meer tegenkracht bieden aan uitgeverijen. Schoolbesturen, en niet commerciële partijen, moeten bepalen welke digitale gegevens met uitgeverijen kunnen worden uitgewisseld. Het streven is dat in 2016 de gegevens van leerlingen gepseudonimiseerd in (leerlingvolg)systemen terechtkomen. Dat stelde staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs onlangs in een debat in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de privacy van leerlingen sinds RTL Nieuws in december vorig jaar berichtte dat uitgeverijen aan de haal waren gegaan met gegevens van...
Thema's:

Debat verplichte registratie leerlingen met een ontwikkelperspectief

29-1-2015 -   Onlangs sprak de Tweede Kamer over het wetsvoorstel om alle leerlingen met een ontwikkelperspectief te registreren in het basisregister onderwijs. De VVD en de SGP dienden een amendement in. Op 20 februari stemt de Kamer over de amendementen en het wetsvoorstel. Het amendement dat de VVD indiende, ging over het tijdelijk maken van deze registratieplicht. De fractie is van mening dat als blijkt dat Passend onderwijs blijkt te werken, de verplichting tot aparte registratie dan komt te vervallen. Ook SGP diende een amendement in, waarin de partij voorstelt om niet de...
Thema's:

Strenger orde in de klas bewaken

29-1-2015 -   Staatssecretaris Dekker van Onderwijs gaat onderzoeken of op lerarenopleidingen extra trainingen nodig zijn, zodat ze met meer autoriteit voor de klas staan. In een rustige klas is het ook eenvoudiger om klassikaal onderwerpen te bespreken die voor sommige allochtone leerlingen gevoelig liggen. Gevoelige onderwerpen zijn bijvoorbeeld homoseksualiteit, vrijheid van meningsuiting versus geloof en de Holocaust. Uit een tweejaarlijks onderzoek naar veiligheid op scholen blijkt onder andere dat vier van de tien jongens in het voortgezet onderwijs niet willen dat er een...
Thema's:

Stijging vacatures leraren

29-1-2015 -   Vorig jaar is het aantal vacatures voor leraren weer gestegen. Op Meesterbaan, een van de grootste vacaturesites voor het middelbaar beroepsonderwijs, steeg het aantal geplaatste vacatures in 2014 naar meer dan 6500, zo meldt Metro. Dat is veel meer dan de officiële aantallen, 5500, die het Ministerie van OCW in 2013 heeft gemeten.   De vraag naar leraren verschilt per vak: voor wiskunde, Nederlands en Engels zijn de meeste vacatures. De grootste stijging vond plaats bij de vakken natuurkunde en biologie. In 2016 verwacht het ministerie van Onderwijs een...
Thema's:

Houding jongeren over homoseksualiteit positiever

29-1-2015 -   Het percentage scholieren (11-16 jaar) dat negatief is over homo- en biseksualiteit is gedaald. Lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) jongeren ervaren op veel terreinen wel fors meer problemen dan heteroseksuele jongeren. Dit blijkt uit de publicatie Seksuele Oriëntatie en Jongeren van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat eerder deze maand verscheen.   Van 67 procent van de scholieren in het basisonderwijs en 76 procent in het voortgezet onderwijs mogen homoseksuele en lesbische scholieren hun vrienden zijn. Wel vindt 36 procent van de po- en 34...

Aantal geschorste en verwijderde leerlingen in vo daalt

29-1-2015 - In het schooljaar 2013-2014 zijn er minder leerlingen geschorst of verwijderd in het vo. Ten opzichte van het vorige schooljaar is het aantal leerlingen dat voor kortere tijd van het onderwijs is geschorst afgenomen met 10 procent. Het aantal verwijderde leerlingen daalde met ongeveer 7 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. Het aantal voor kortere tijd geschorste vo-leerlingen is gedaald van 5.359 in schooljaar 2012-2013 naar 4.835 in schooljaar 2013-2014. In 2013-2014 werden 555 leerlingen verwijderd ten opzichte van 596 het schooljaar daarvoor....
Thema's:

Lancering boek over leidinggeven op AVS-congres

29-1-2015 - Op het AVS-congres wordt een nieuw boek over leidinggeven gelanceerd. Alle congresdeelnemers ontvangen een gratis exemplaar. De uitgave is tot stand gekomen door een samenwerking van onderwijsadviesbureau Onderwijs Maak Je Samen, Stichting De Brink en de AVS.   Het boek is bedoeld voor leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs. Het inleidende en verbindende hoofdstuk is van AVS-voorzitter Petra van Haren. Daarnaast is er een inleiding door Jan Heijmans,  vertegenwoordiger van Stichting De Brink, en Job Christians, directeur van Onderwijs Maak Je Samen. De...
Thema's:

​AVS tekent pledge ‘Alles is gezondheid’

27-1-2015 - AVS-voorzitter Petra van Haren heeft op dinsdag 27 januari in de AVS-stand op de NOT de pledge ‘Alles is gezondheid’ ondertekend. Vanuit de gedachte dat schoolleiders en bestuurders samen met leerlingen, ouders, schoolteams en educatieve partners in de schoolomgeving met elkaar een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid op school, buiten school en thuis. “Er zijn kinderen die nooit honger hebben, maar wel ondervoed zijn. En bewegen is belangrijk”, licht Van Haren de verbinding aan het nationale preventieprogramma verder toe. Hans Christiaanse van...
Thema's:

Twee NRO-onderzoeken onderzoekend leren

23-1-2015 -   Twee NRO-onderzoeken geven inzicht in de rol van de leraar en in de effecten van ondersteuning bij onderzoekend leren. Leraren hebben verschillende mogelijkheden wat betreft de mate en de aard van sturing die ze leerlingen geven. Onderzoekend leren is effectiever wanneer leerlingen niet helemaal op zichzelf zijn aangewezen. Onderzoekend leren is een instructiemethode die veel raakvlakken vertoont met het doen van (wetenschappelijk) onderzoek: leerlingen bedenken een eigen onderzoeksvraag, formuleren één of meer hypotheses en toetsen deze voorspellingen...
Thema's:

Felle kritiek onderwijsorganisaties tegen doorgang rekentoets

22-1-2015 - Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij vasthoudt aan de omstreden rekentoets. Dekker reageert hiermee op de brandbrief (van 19 januari) van enkele organisaties uit het onderwijsveld aan de Vaste Kamercommissie van OCW, die stellen dat de rekentoets ‘disproportioneel en dus onaanvaardbaar’ is. “We vinden het onaanvaardbaar de rekentoets in de zak-/slagregeling op te nemen. …Daar waar de referentieniveaus bedoeld zijn om doorlopende leerlijnen te bewerkstelligen, vormt de rekentoets nu vanwege het gewicht...

106 scholen ontvangen predicaat ‘excellent’

22-1-2015 - Maandag 26 januari ontvangen 106 scholen, maar liefst 30 meer dan vorig jaar, het predicaat Excellente School 2014 in aanwezigheid van premier Rutte in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. 187 scholen hadden zich aangemeld. Dekker: “Dit jaar hebben weer meer scholen zich voor het predicaat aangemeld. Het predicaat begint echt een instituut te worden. Het is een erkenning en beloning voor scholen die het voortreffelijk doen.” Met het predicaat Excellente School wil het ministerie van OCW zeer goed presterende scholen de maatschappelijke zichtbaarheid en waardering...

Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015 bekend

22-1-2015 - De vijf jeugdinspecties (Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Veiligheid en Justitie, Inspectie van het Onderwijs en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) presenteren hun gezamenlijke voornemens voor het toezicht in 2015 in het Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015. Het programma omvat een reeks van toezichtactiviteiten in het kader van de continuïteit van de zorg voor jongeren en gezinnen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het toezicht naar aanleiding van calamiteiten en signalen (van geweld) van burgers, professional en gemeenten...
Thema's:

Dekker lanceert regionale talentnetwerken

21-1-2015 - Maandag 19 januari heeft staatssecretaris Dekker de officiële aftrap van de regionale talentnetwerken gegeven op de Thomas a Kempis in Arnhem. Scholen gaan in hun eigen regio de komende jaren samen aan de slag om ook talentvolle leerlingen op de basisschool en de middelbare school het uitdagende onderwijs te geven waar zij recht op hebben. Dekker presenteerde in maart 2014 zijn plannen om talentvolle leerlingen meer uit te dagen op school. Deze groep doet het structureel minder goed dan hun leeftijdsgenoten in de landen om ons heen. Het plan van aanpak van Dekker bestaat...
Thema's:

CPB: zittenblijven kost ruim 500 miljoen jaarlijks

20-1-2015 - Zitten blijven kost de schatkist jaarlijks meer dan 500 miljoen euro, oftewel 3 procent van de uitgaven aan primair en voortgezet onderwijs. Bijna de helft van alle leerlingen blijft minimaal een keer zitten op de basis- of middelbare school. Vanwege de hoge kosten bestaan er waarschijnlijk efficiëntere manieren om hetzelfde onderwijsniveau te bereiken. Dat is de conclusie uit een deze week verschenen rapport van het Centraal Planbureau. In het voortgezet onderwijs is de kans op zittenblijven ruim twee keer zo groot als in het primair onderwijs. De directe kosten van...
Thema's:

Pagina's