Aantal spijbelaars gedaald

24-3-2015 - Het aantal spijbelaars is na jaren van stijging in het schooljaar 2013-2014 met 10 procent afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Ook is de verzuimregistratie van scholen en gemeenten verbeterd. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris presenteert jaarlijks op de Dag van de Leerplicht cijfers over schoolverzuim.   In zijn brief splitst Dekker verzuim uit in vier categorieën: absoluut verzuim (niet op school ingeschreven), relatief verzuim (ongeoorloofd verzuim), luxe verzuim (in verband met...
Thema's:

Meer ondersteuning en centrale toekenning middelen voor ernstig gehandicapte leerlingen

23-3-2015 - Een deel van de middelen die voorheen waren ondergebracht bij de Algemene Wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) worden weggehaald bij de samenwerkingsverbanden en centraal toegekend. De (v)so-scholen hoeven dan niet langer in discussie met de samenwerkingsverbanden over de noodzaak om extra middelen in te zetten op de scholen voor ernstig meervoudig beperkte kinderen. Dat schrijven de staatssecretarissen Dekker van onderwijs en Martin van Rijn van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Per 1 januari 2015 hebben ouders en scholen te maken met de veranderde regelgeving...

Subsidieaanvragen zomerscholen verlengd tot en met 26 maart

23-3-2015 - De subsidieaanvraagtermijn voor het inrichten van een zomerschool is verlengd tot en met 26 maart. Hiertoe is besloten omdat bleek dat meer scholen een aanvraag willen indienen en het subsidieplafond ook nog niet is bereikt. Inmiddels hebben meer dan 100 scholen een aanvraag ingediend voor het inrichten van een zomerschool. Op een zomerschool krijgen leerlingen in de zomervakantie twee weken intensieve en persoonlijke begeleiding van (externe) studiecoaches en docenten gericht op een beperkt aantal vakken. Doel is te voorkomen dat leerlingen blijven zitten op school. De...
Thema's:

'Onderwijs in regionale veiligheidskamers’

20-3-2015 - Jihadisme moet worden aangepakt. In en met het onderwijs. Daarom moet ook onderwijs vertegenwoordigd zijn in de veiligheidskamers waarin ketenpartners samenwerken om de veiligheid te bewerkstelligen. Dat bepleit voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders op het 20e AVS-congres op 20 maart in Nieuwegein. Staatssecretaris Sander Dekker zal de 1000 aanwezigen aan het eind van de dag toespreken.   Veiligheid op school heeft hoge prioriteit. Pesten, wapenbezit en geweld komen te veel voor. “De school moet een veilige plek zijn”, zegt Van...
Thema's:

Dekker: ’Scholen moeten transparant zijn in hun communicatie over vrijwillige ouderbijdrage’

19-3-2015 - “Het is van het grootste belang dat scholen transparant zijn in hun communicatie over de vrijwillige ouderbijdrage en de andere kosten die het onderwijs met zich meebrengt voor ouders.” Dit schrijft staatssecretaris Dekker in een brief die hij onlangs aan de Tweede Kamer stuurde. De inspectie kan de bekostiging van een school die zich niet houdt aan de regelgeving met betrekking tot de ouderbijdrage, geheel of gedeeltelijk opschorten of inhouden. Dekker reageert op vragen en opmerkingen van enkele fracties over het onderzoek van de inspectie over de vrijwillige...

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel lwoo en pro in Passend onderwijs

19-3-2015 - De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel Integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in Passend onderwijs. Als de nieuwe wetgeving ingevoerd wordt, krijgen de samenwerkingsverbanden de verantwoordelijkheid voor de toewijzing en bekostiging van lwoo en pro. Als de Eerste Kamer ook met het wetsvoorstel instemt, kan de wet op 1 augustus 2015 in werking treden. Samenwerkingsverbanden moeten in de voorbereiding dan hun ondersteuningsplan aanpassen. Per 1 januari 2016 worden samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor het...

Regisseur gezonde school aangesteld

19-3-2015 - Martijn Sobels, freelance senior adviseur op gebied van in- en externe communicatie, gaat vanaf 7 april aan de slag als regisseur Gezonde School. Zijn taak is om meer scholen te stimuleren Gezonde School te worden en de bekendheid hiervan te vergroten. Uiteindelijk doel is dat er meer eenduidigheid en sturing komt rond de communicatie van de Gezonde School. Sobels gaat de diverse gezondheidsbevorderende initiatieven die op po- en vo-scholen afkomen stroomlijnen. Voor de zomer levert hij een analyse en werkplan op voor de komende twee jaar. Daarbij is het doel dat de partners de...
Thema's:

OCW ondersteunt scholen bij aanpak radicalisering

19-3-2015 - OCW gaat gratis trainingen beschikbaar stellen voor onderwijspersoneel over het herkennen van jongeren die dreigen te radicaliseren.  Ook is er directe ondersteuning op locatie voor de school beschikbaar. Dit staat in een brief die de bewindslieden  op 16 maart aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Naar aanleiding van gesprekken met scholieren, docenten, bestuurders en onderzoekers benadrukt OCW dat er een belangrijke preventieve rol voor het onderwijs ligt bij radicalisering.  Kinderen die al vroeg een gevoel van burgerschap krijgen bijgebracht en die hebben...
Thema's:

Online enquête ‘onderwijs op een andere locatie dan de school’

13-3-2015 - Tot 22 maart kunnen professionals in het onderwijs, ouders en leerlingen een vragenlijst invullen over onderwijs op een andere locatie dan de school. Het ministerie van OCW beoogt daarmee inzicht te krijgen in de bestaande wensen en mogelijkheden om maatwerk te bieden voor kinderen die (tijdelijk of gedeeltelijk) niet naar school kunnen. Dit is strijdig met het uitgangspunt van Passend onderwijs.   In een brief aan de Tweede Kamer wijst staatssecretaris Dekker van Onderwijs op de website www.onderwijsopanderelocatie.nl, waar belanghebbenden een enquête kunnen invullen...
Thema's:

Plan voor meer maatwerk in het onderwijs met ICT gepresenteerd aan Dekker

13-3-2015 - Uitwisselen van kennis over gepersonaliseerd leren op school, sneller en makkelijker inzicht hebben in de voortgang van het leerproces en landelijke afspraken over privacy. Dit zijn enkele afspraken en plannen uit het Plan van Aanpak van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT, een project van de PO-Raad, VO-raad en ministeries van OCW en Economische Zaken. In de komende twee jaar verwachten zij een doorbraak te realiseren met betrekking tot maatwerk met ICT in het onderwijs. Het plan, onlangs gepresenteerd aan staatssecretaris Dekker van Onderwijs, beschrijft de doelen en...
Thema's:

Voorlichting over loverboys standaard in het lespakket opnemen

13-3-2015 - Scholen zouden standaard hun leerlingen moeten voorlichten over het gevaar van loverboys. Dat zegt Ellen de Ruiter van expertisecentrum Fier, dat zich onder andere specialiseert in loverboyproblematiek. Po- en vo-scholen bespreken het onderwerp nu alleen na contact met een gespecialiseerde organisatie. Dat moet anders, vindt De Ruiter. Dit meldde Metronieuws onlangs. “Elke school zou dit thema moeten behandelen”, vindt De Ruiter, ook (mede-)auteur van De Kleine Gids voor Signalering en Behandeling van Slachtoffers van Loverboys en het boek Mensenhandelaren. “...
Thema's:

Pabo University: opleiding tot leraar basisonderwijs met universitaire master

13-3-2015 - Fontys Hogeschool Kind en Educatie start in september 2015, in samenwerking met Tilburg University, met Pabo University. Dit is een opleiding voor vwo’ers die een hbo-bacheloropleiding voor leraar basisonderwijs combineren met een universitaire master van Tilburg University. Deze leraren kunnen de onderwijskwaliteit op scholen in het primair onderwijs een extra impuls geven. In vier jaar kunnen de studenten een hbo-bachelor en een wo-master (op gebied van kunst, cultuur en communicatie) afronden. De opleiding houdt rekening met de afspraken die op alle vakgebieden zijn...
Thema's:

Sterke kwaliteitsverbetering Nederlandse scholen in het buitenland

13-3-2015 - Ruim 90 procent van de Nederlandse scholen in het buitenland krijgt van de Inspectie van het Onderwijs het oordeel ‘voldoende’ of ‘goed’. Een duidelijke verbetering ten opzichte van de vorige bestandsopname, waar een kwart van de bezochte scholen niet voldeed. Dit blijkt uit een rapport van de inspectie waarin de kwaliteit en ontwikkelingen van deze scholen in de periode 2009-2013 is onderzocht. De inspectie van het onderwijs is toezichthouder van de (350) Nederlandse scholen in het buitenland. Zij heeft bijna alle onderwijsinstellingen bezocht om de...
Thema's:

Nieuwe regels tijdelijke contracten

11-3-2015 - De regels voor tijdelijke werknemers veranderen. Op 1 januari is de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingegaan. Deze wet maakt o.a. het verschil tussen de positie van werknemers met een tijdelijk contract en werknemers met een vast contract kleiner. De positie van tijdelijke werknemers (flexwerkers)wordt sterker. Ook het vo krijgt te maken met de gevolgen van de wet.   Door de wet zijn de kansen dat flexwerkers sneller een vaste baan krijgen een stuk groter geworden. De meeste maatregelen voor flexwerkers gelden al per 1 januari 2015. Op 1 juli 2015...

Bekostiging asielzoekers in vo

11-3-2015 - Een sterke toename van asielzoekerskinderen uit met name Syrië en Eritrea leidt bij verschillende vo-scholen tot veel vragen over de bekostiging, personeel en huisvesting van asielzoekersleerlingen. In tegenstelling tot reguliere leerlingen stromen asielzoekerskinderen vaak in de loop van het schooljaar in. Het voortgezet onderwijs kent daarom naast de reguliere basisbekostiging twee regelingen voor aanvullende bekostiging van asielzoekerskinderen: de Eerste Opvang Vreemdelingen en Nieuwkomers VO. Een vo-school kan aanvullende bekostiging krijgen voor leerlingen die de...
Thema's:

VO2020-scan: uiterlijk invullen op 31 maart

11-3-2015 -   Schoolleiders en bestuurders kunnen nog tot en met 31 maart de VO2020-scan invullen op mijn.vensters.nl. De scan geeft inzicht in waar de school staat in het realiseren van de ambities richting 2020. Ruim 200 scholen hebben de scan inmiddels ingevuld.   De VO2020-scan is opgebouwd aan de hand van de vijf ambities die de sector tijdens de VO2020-tour heeft geformuleerd en die de basis vormden voor het Sectorakkoord VO. Met de scan kunnen scholen zien waar ze staan ten opzichte van vergelijkbare scholen en besturen en het landelijke gemiddelde.  ...
Thema's:

OCW start pilot profielen en sectoren in verband met leerlingendaling

11-3-2015 - OCW start een pilot voor scholen die samen profielen in havo en vwo en sectoren in vmbo-tl willen aanbieden. Geïnteresseerde scholen kunnen zich aanmelden voor een bijeenkomst op 16 april.   Een van de uitgangspunten van de overheidsbeleidsvisie op leerlingendaling is dat besturen meer ruimte moeten krijgen om samen te werken. Als leerlingenaantallen dalen, kan het voor scholen steeds moeilijker worden om het volledige aanbod van profielen (havo en vwo) en sectoren (vmbo-tl) aan te bieden. Een van de aangekondigde maatregelen is dat scholen de ruimte moeten...
Thema's:

Professionalisering en extra leraren voor tekortvakken met Vierslagleren

11-3-2015 - Nieuwe instroom van leraren op tekortvakken en de professionalisering van leraren op master- of tweedegraadsniveau. Dat is de inzet van het project ‘Vierslagleren’ in het voortgezet onderwijs, dat Voion met subsidie van het ministerie van OCW komend schooljaar landelijk uitvoert. Het project bestaat uit een aantal onderdelen. Zo vinden honderdvijftig startende leraren een baan, waarbij ze een eerste-  of tweedegraads opleiding in een tekortvak volgen. Honderdvijftig ervaren leraren behalen een master of tweede bevoegdheid voor een tekortvak en krijgen...
Thema's:

Verkiezing Geschiedenisleraar 2015

11-3-2015 - Omroep NTR en het Rijksmuseum organiseren voor de tweede keer de verkiezing van beste geschiedenisleraar van Nederland. Schoolbesturen, directies, collega-docenten en leerlingen kunnen nog tot 1 april hun favoriete geschiedenisleraar (m/v) nomineren voor de titel Geschiedenisleraar 2015 via ntr.nl/geschiedenisleraar. Een jury van prominente didactici en historici onder leiding van programmamaker Hans Goedkoop (Andere tijden) maakt een selectie van de aangemelde geschiedenisleraren en bezoekt de twintig geselecteerde leraren op school. Na een zorgvuldige procedure zal de jury...
Thema's:

Kabinet: geen fusietoets voor praktijkonderwijs

11-3-2015 - Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om het praktijkonderwijs vrij te stellen van de fusietoets. De wetswijziging zou betekenen dat er geen goedkeuring nodig is voor een fusie waarbij een school betrokken is die alleen praktijkonderwijs aanbiedt. Gaat het om een fusie tussen twee scholen die naast praktijkonderwijs ook andere onderwijssoorten aanbieden, dan is de fusie alleen toetsplichtig voor de andere onderwijssoorten. Bij het bepalen van het aantal leerlingen dat een school na de fusie heeft, worden de leerlingen voor het praktijkonderwijs dan ook niet meegeteld...
Thema's:

Aanvraagronde Lerarenbeurs gestart

11-3-2015 - Van 1 april tot 1 juli kunnen leraren en Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie om hun deskundigheid te vergroten of zich te specialiseren. Elke leraar kan maximaal 7000 euro per jaar ontvangen om collegegeld te betalen en maximaal 700 euro voor studie- en reiskosten. Sinds 2013 komen ook ambulante begeleiders en in het (speciaal) onderwijs voor een Lerarenbeurs in aanmerking. De beurs bestaat uit twee subsidies. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Voor collegegeld is maximaal 7000 euro per leraar per jaar...
Thema's:

Monique Vogelzang nieuwe inspecteur-generaal van het Onderwijs

11-3-2015 - Drs. Monique Vogelzang is per 9 maart 2015 benoemd als inspecteur-generaal van het Onderwijs. Zij nam deze functie al waar sinds het vertrek van Annette Roeters op 1 februari jl. Roeters werd onlangs benoemd tot algemeen directeur van de Raad voor de Kinderbescherming bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.   Monique Vogelzang (1969) was sinds november 2013 hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. In die functie was zij ook al plaatsvervangend inspecteur-generaal. Van...
Thema's:

Gymnasium doneert 3200 euro voor herstel fontein in Rome

10-3-2015 - Het openbare Gymnasium Celeanum in Zwolle heeft 3200 euro opgehaald voor het herstel van de Barcaccia-fontein in Rome. De cheque is onlangs overhandigd aan het stadsbestuur. De monumentale fontein raakte op 19 februari beschadigd door Feynoordfans tijdens de wedstrijd tegen AS Roma in de Europa League. Tijdens de actie verzamelden leerlingen geld in door onder andere pizza’s in de kantine te verkopen. De leerlingen van groep 5 gaan jaarlijks op schoolreis naar Rome en wilden laten zien dat de monumenten van Rome de school ter harte gaan. Met de symbolische cheque van...
Thema's:

Deze maand aanmelden voor Eerst De Klas en OnderwijsTraineeship

10-3-2015 - De werving voor traineeships voor jonge academici, Eerst De Klas en het OnderwijsTraineeship, loopt tot en met respectievelijk 15 en 31 maart 2015. De geselecteerde trainees kunnen in augustus aan de slag op een middelbare school. Het traineeprogramma Eerst De Klas laat jonge academici ondervinden hoe leuk het is om voor de klas te staan. Het programma is ontwikkeld door overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Deelnemers volgen een intensieve opleiding tot topdocent en draaien mee in een leiderschapsprogramma dat is vormgegeven door toonaangevende organisaties. OCW meldt op haar...
Thema's:

Week van het geld 2015 is gestart

9-3-2015 - Maandag 9 maart is de vijfde editie van de nationale Week van het geld van start gegaan. Koningin Maxima opent maandagmorgen samen met staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs de ‘Week van het geld’ op basisschool OBS West in Capelle aan den IJssel.   Met meer dan 5.000 gastlessen en workshops op scholen en vele andere activiteiten in de klas of thuis leren kinderen in het primair onderwijs een week lang alles over omgaan met geld. Ruim 90 organisaties zetten zich door het hele land een week lang in voor de Week van het geld, een initiatief van...
Thema's:

Pagina's