Lerarenregister wordt wettelijk verplicht

26-4-2016 - In 2017 wordt het verplicht dat leraren geregistreerd staan. Op 25 april is het wetsvoorstel hiervoor ingediend bij de Tweede Kamer. In het register worden alleen bevoegde leraren opgenomen. De Raad van State had kritiekpunten en adviseerde het wetsvoorstel te heroverwegen. Om hieraan tegemoet te komen heeft het kabinet de invoeringsperiode met vier jaar verlengd. Door het wetsvoorstel krijgen leraren meer ruimte en verantwoordelijkheid om hun beroep sterker te maken. Ze krijgen meer ruimte voor hun eigen ontwikkeling. In het register kunnen leraren zichtbaar maken dat ze hun...
Thema's:

Bussemaker overweegt wet te wijzigen bij hoge Cito-score

26-4-2016 - Minister Bussemaker van OCW wil stappen ondernemen om de wet te wijzigen voor kinderen die hogere Cito-scores hebben dan het schooladvies luidde. In dat geval moeten leraren verplicht hun advies aanpassen. Dit zei de bewindsvrouw in het televisieprogramma WNL op zondag. De AVS denkt niet dat het herwaarderen van de eindtoets als selectie-instrument de leerlingen betere en meer objectieve kansen geeft. De AVS vindt het geen goed idee als de Cito weer een selectiemiddel wordt. Zij onderschrijft juist de huidige wetgeving, waarbij het schooladvies van de basisschool leidend is...
Thema's:

Onderwijs2032: eerst verdiepingsfase nodig

25-4-2016 - “Het is wenselijk om eerst een verdiepingsfase in te lassen, voordat we met een ontwerpfase starten.” Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij een voorstel doet voor de vervolgaanpak voor Onderwijs2032. Voor de dialoog onder leraren krijgt de Onderwijscoöperatie de regie. Voor het verdiepingsproces met het veld is een brede regiegroep nodig, waarbij deelname van de AVS is genoemd. Hoewel verschillende partijen zich kritisch hebben uitgelaten voer het eindrapport en het gevolgde proces van het...
Thema's:

Dekker maakt geen extra geld vrij voor onderwijs asielkinderen

21-4-2016 - Staatssecretaris Dekker van Onderwijs is niet bereid extra geld uit te trekken voor onderwijs aan asielzoekerskinderen. Een jaar extra geld zou voldoende moeten zijn. Tweederde van de basisscholen geeft echter aan zelf geld toe te leggen op het onderwijs aan deze kinderen, blijkt uit een kleine peiling in opdracht van de PO-Raad. De AVS pleit in een brief aan de vaste kamercommissie OCW voor een samenhangende visie op de aanpak van onderwijs en zorg voor de vluchtelingenkinderen. De AVS signaleert dat er een behoorlijke discrepantie is ontstaan tussen de behoeften van het...

Rotterdam Onderwijsstad van het jaar

19-4-2016 - Rotterdam is vanaf 1 oktober 2016 Onderwijsstad van het jaar. De Maasstad neemt het stokje over van Dordrecht. De Toetsingscommissie van de Stichting Nationale OnderwijsWeek kiest voor Rotterdam omdat het onderwijsbeleid het resultaat is van nauwe samenwerking tussen de gemeente en leraren, scholen en schoolbesturen. De Toetsingscommissie is onder de indruk van de wijze waarop de leraar in Rotterdam centraal staat. Want leraren hebben het beste zicht op wat leerlingen nodig hebben. Er is een stijgende lijn in de Rotterdamse onderwijsresultaten zichtbaar, vanwege de leraar....
Thema's:

Geactualiseerde Techniekpact gepresenteerd tijdens jaarconferentie

18-4-2016 - Op maandagmiddag 18 april werd het geactualiseerde Techniekpact gepresenteerd tijdens de jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact. Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.   Tijdens de afsluiting van de jaarconferentie in de Onderzeebootloods RDM Campus te Rotterdam namen minister Bussemaker, staatssecretaris Dekker en minister Kamp het geactualiseerde...

Blariacum College sportiefste vo-school van Nederland

18-4-2016 - Het Blariacum College in Venlo heeft de titel ‘Sportiefste VO-school van Nederland’ in 2016 gewonnen. Uit het juryrapport blijkt dat de school de omgeving erg goed betrekt bij het onderwijs in bewegen. Het Blariacum College biedt een ruim en divers beweegaanbod voor alle leerlingen. De school maakt optimaal gebruik van de sportieve omgeving en laat ook anderen partijen hierin participeren. De maatschappelijke betrokkenheid is goed zichtbaar in de projecten van de school, zowel regionaal als internationaal. De jury is verder onder  de indruk van de ruimte die de...
Thema's:

Aanmelden Verkiezing Leraar van het Jaar tot 9 mei

14-4-2016 - Tot maandag 9 mei kunnen schoolleiders en andere onderwijsprofessionals hun favoriete leraar aanmelden voor de Verkiezing Leraar van het Jaar 2016. De beroepsjury let vooral op leraren die hun passie uitdragen, die inspireren en die ambassadeur willen zijn van hun sector. Per onderwijssector (po, so, vo en mbo) gaan in totaal tien leraren door naar de volgende ronde. De jury maakt eind mei bekend wie deze 40 leraren zijn. Daarna volgen nog twee rondes waarna de vier winnaars tijdens het Lerarencongres bekend worden gemaakt. De Leraren van het Jaar zijn een jaar lang...
Thema's:

Wetgeving nodig voor renovatie schoolgebouwen

14-4-2016 - Renovatie van schoolgebouwen zou in de wet geregeld moeten worden. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs erkent het probleem van de huisvestingsverantwoordelijkheden dat er is tussen scholen en gemeenten en wil het regelen. De bewindsman wacht nu op een serieus voorstel van VNG en PO-Raad, met steun van de VO-raad, over hoe renovatie geregeld moet worden. Dat bleek uit het debat van de Kamer met de staatssecretaris op 12 april. De Kamer vroeg in het debat aandacht voor de wettelijke verankering van integrale huisvestingsplannen. De vastgestelde termijn voor deze plannen is...

Onderhandelaarsakkoord bereikt over CAO VO 2016-2017

14-4-2016 - De VO-raad heeft op 12 april met de vakorganisaties in het onderwijs een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Met dit akkoord geven sociale partners invulling aan de salarisbelofte uit de Loonruimteovereenkomst publieke sector die de overheidswerkgevers en drie vakcentrales afgelopen zomer sloten. De loonsverhogingen, die de VO-raad al in 2015 aan de leden adviseerde, worden in de nieuwe salaristabellen verwerkt. Ook stijgen in 2016 de salarissen van leraren en ondersteunend personeel in het vo met 3 procent. Bovendien wordt in april...
Thema's:

Staat van de Schoolleider 2016

13-4-2016 - Dit jaar verschijnt voor de allereerste keer de Staat van de Schoolleider in het kielzog van de Staat van het Onderwijs, de Staat van de Leerling en de Staat van de Leraar.  “Het onderstreept het belang van de schoolleider dat er nu een Staat van de Schoolleider is ”,  zegt Petra van Haren,  voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders.  In een nauwe samenwerking hebben de AVS en de schoolleiderafdeling VO van de VO-raad, deze eerste staat samengesteld. 569 schoolleiders uit het primair onderwijs, leden van de AVS, hebben  uitgebreide...

Staat van het Onderwijs: talent blijft onderbenut

13-4-2016 - Veel kinderen met laagopgeleide ouders krijgen niet het onderwijs dat ze aan zouden kunnen. Zo blijft talent onderbenut. Bij het vergelijken van kinderen met dezelfde intelligentie blijkt dat leerlingen met laagopgeleide ouders vaker doorstromen naar een lager onderwijsniveau.  Ze krijgen ook lagere basisschooladviezen. Leraren en schoolleiders spelen hier ook een rol. Zij hebben vaak, onbewust, hogere verwachtingen van leerlingen van hoogopgeleide ouders. Dit staat in De Staat van het Onderwijs 2014/2015, het jaarlijkse onderwijsverslag van de inspectie.  Het...

Leerkrachten en leerlingen willen vaker buiten les

12-4-2016 - Dinsdag 12 april vindt de eerste Buitenlesdag plaats. Tijdens deze dag is de Rapportage Buitenles van DUO gepresenteerd, waaruit blijkt dat leerkrachten overwegend positieve effecten zien van buiten lesgeven. Uit de literatuurstudie van wetenschapsjournalist Mark Mieras blijkt dat leerlingen cognitief beter presteren als zij meer bewegen en buiten spelen. Tweederde van alle leerkrachten zou vaker buiten les willen geven. Ze geven aan dat de ideale verhouding tussen binnen en buiten les voor leerlingen 75 procent binnen en 25 procent buiten is. Nu is de verhouding gemiddeld 99,...
Thema's:

‘Spierballenbestuur’ niet altijd effectief

9-4-2016 - Bestuurders die van hun scholen een bestuurlijke gemeenschap weten te maken zijn effectiever dan ‘spierballenbestuurders’. Dat is een van de conclusies uit Tias-onderzoek naar het bestuurlijk vermogen in het (primair) onderwijs. “Een relatie opbouwen met de schooldirecteur, relaties tussen schoolleiders onderling stimuleren. Dat is veel vruchtbaarder.”   Kennis van managementtechnieken. Kennis van en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Een ervaren netwerker. Kennis van en ervaring met cultuur- en organisatieverandering. Het zijn...
Thema's:

Van vindplaats naar werkplaats

9-4-2016 - Op de weg naar een ononderbroken schoolloopbaan en een doorlopende zorglijn liggen flink wat hobbels. Primair en voortgezet onderwijs zijn nog te veel gescheiden werelden. En door ingewikkelde overlegstructuren komt een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg op veel plaatsen niet goed van de grond. Bovendien ontbreekt effectieve regie. Knelpunten en oplossingen op een rij.   Tijdens regionale bijeenkomsten die de AVS in januari en februari organiseerde in Venlo, Duiven, Heerenveen en Middelharnis gingen schoolleiders uit basis- en voortgezet onderwijs met elkaar in...

Margrite Kalverboer nieuwe Kinderombudsman

8-4-2016 - De Tweede Kamer heeft Margrite Kalverboer benoemd tot Kinderombudsman. Kalverboer is bijzonder hoogleraar Kind, Pedagogiek en Vreemdelingenrecht aan de Universiteit Groningen. Zij vervangt Marc Dullaert die tot 1 april Nederlands eerste Kinderombudsman was.   Kalverboer rondde de studies Nederlands Recht, Orthopedagogiek en de kunstacademie af en promoveerde in 1996 in de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Naast haar werk als hoogleraar is zij voorzitter van het College van Beroep van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen en lid van de Raad voor de...
Thema's:

Aantal meldingen seksuele intimidatie en seksueel misbruik neemt toe

7-4-2016 - In het schooljaar 2014/2015 is het aantal meldingen rond seksuele intimidatie en seksueel misbruik, na een eerdere daling, weer toegenomen. Ook steeg het aantal meldingen over discriminatie en radicalisering. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs. Het totaal aantal meldingen van alle onderwijssectoren aan vertrouwensinspecteurs daalde ten opzichte van schooljaar 2013/2014 (van 2.182 naar 2.000), maar de meldingen zijn qua inhoud wel ingewikkelder en urgenter. Er kwamen minder meldingen binnen rond psychisch geweld en fysiek geweld, maar het aantal meldingen rond seksuele...

Krachtgericht coachen: diepgaand, duurzaam en doorwerkend in gedrag

6-4-2016 - Het uitgangspunt van ‘Krachtgericht coachen’ door Fred Korthagen en Ellen Nuijten is dat mensen talenten en kwaliteiten hebben, die niet altijd uit de verf komen. Hoe herken je de kernkwaliteiten bij jezelf en anderen en hoe ondersteun je de duurzame ontwikkeling ervan? Hoe kun je het innerlijk potentieel optimaal benutten?Allemaal vragen die in het boek op een enthousiasmerende manier besproken worden. De auteurs vinden een belangrijke pijler voor de aanpak in de ‘positieve psychologie’. Die leert ons hoe belangrijk de focus op kracht is. Persoonlijke...
Thema's:

Gezonde lunch, wankelende basis(school) en jaarrede

6-4-2016 - Een gezonde, liefst warme lunch op alle scholen, zouden hoogleraren Alexander Rinnooy Kan en Jaap Seidell graag zien. De pleitbezorgers van het preventieprogramma ‘Alles is gezondheid’ constateren dat veel kinderen te weinig groenten eten. AVS-voorzitter Petra van Haren ging hierover op 14 maart in gesprek met Rinnooy Kan en CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog op Radio 1. Van Haren erkent het probleem maar heeft ook vraagtekens. “Het is de vraag of (alleen) het onderwijs dit moet oppakken. Het vergt een brede maatschappelijke discussie op alle niveaus, inclusief...
Thema's:

Meer tijd en ruimte voor leraren

6-4-2016 - Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Paul van Meenen, woordvoerder Onderwijs namens D66 in de Tweede Kamer. Eén van de grote uitdagingen voor schoolleiders is het gemotiveerd houden van leraren. Waarom is dit zo lastig? Dat komt onder andere doordat de politiek dit niet bepaald bevordert. Integendeel zelfs. Haagse regeltjes zitten leraren in de weg, waardoor de taak om hen toch gemotiveerd te houden op de schouders van de schoolleiders komt te liggen. Leraar zijn is niet zomaar een beroep....
Thema's:

Vo-scholen verplichten basisonderwijs nog altijd extra informatie te geven

6-4-2016 - Bijna de helft van de basisscholen geeft aan dat de school voor voortgezet onderwijs verplichtend of vanuit een plaatsingswijzer aanvullende informatie heeft gevraagd over de groep 8 leerling alvorens tot inschrijving over te gaan. Dit is in strijd met de regelgeving dat het schooladvies leidend is. “Het aantal is schokkend”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Vo-scholen mogen wel aanvullende informatie vragen maar in ieder geval niet om deze te gebruiken als second opinion op het gegeven schooladvies.” En het is altijd de basisschool – en niet...
Thema's:

‘Technologiekompas voor het onderwijs’ gepubliceerd

5-4-2016 - Wat is de impact van technologie op het onderwijs in de komende vijf jaar? Op welke ontwikkelingen moet je je voorbereiden en waar liggen de kansen? Veel scholen willen wel ict gebruiken, maar weten niet goed hoe. Kennisnet publiceert daarom het technologiekompas voor schoolbestuurders in het po, vo en mbo, dat scholen helpt met het maken van de juiste keuzes. Robots, virtual reality, learning analytics… Welke technologietrends zijn blijvend? Welke vernieuwingen kunnen scholen negeren en welke niet? Wanneer moeten ze ergens echt mee aan de slag? Die inschatting maken is...
Thema's:

Regeling vaststelling bedragen personele bekostiging po 2016-2017 bekend

4-4-2016 - Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft op 31 maart 2016 de Regeling bekostiging personeel PO 2016 – 2017 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016 – 2017 gepubliceerd. De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In deze regeling over het schooljaar 2016–2017 worden de daarvoor noodzakelijke prijzen en bedragen vastgesteld.   De inhoudelijke wijzigingen in de regeling voor schooljaar 2016–2017 ten opzichte van de regeling voor het voorgaande schooljaar...

Onderwijsuitgaven laatste 10 jaar gestegen

4-4-2016 - De totale uitgaven van onderwijsinstellingen die de overheid bekostigt, zijn in de periode 2004-2014 toegenomen met 3,6 miljard. De kosten zijn in 2014 opgelopen tot in totaal 33,4 miljard euro. Deze toename komt vooral door de groei van het aantal studenten in het hoger onderwijs, maar ook door hogere loonkosten.  Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tussen 2004 en 2014 zijn meer leerlingen en studenten onderwijs gaan volgen, vooral in het hbo en wo, maar ook in vo en mbo. Dit verklaart voor 3,2 miljard euro de stijging van de uitgaven. In het...
Thema's:

Pagina's