‘Technologiekompas voor het onderwijs’ gepubliceerd

5-4-2016 - Wat is de impact van technologie op het onderwijs in de komende vijf jaar? Op welke ontwikkelingen moet je je voorbereiden en waar liggen de kansen? Veel scholen willen wel ict gebruiken, maar weten niet goed hoe. Kennisnet publiceert daarom het technologiekompas voor schoolbestuurders in het po, vo en mbo, dat scholen helpt met het maken van de juiste keuzes. Robots, virtual reality, learning analytics… Welke technologietrends zijn blijvend? Welke vernieuwingen kunnen scholen negeren en welke niet? Wanneer moeten ze ergens echt mee aan de slag? Die inschatting maken is...
Thema's:

Regeling vaststelling bedragen personele bekostiging po 2016-2017 bekend

4-4-2016 - Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft op 31 maart 2016 de Regeling bekostiging personeel PO 2016 – 2017 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016 – 2017 gepubliceerd. De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In deze regeling over het schooljaar 2016–2017 worden de daarvoor noodzakelijke prijzen en bedragen vastgesteld.   De inhoudelijke wijzigingen in de regeling voor schooljaar 2016–2017 ten opzichte van de regeling voor het voorgaande schooljaar...

Onderwijsuitgaven laatste 10 jaar gestegen

4-4-2016 - De totale uitgaven van onderwijsinstellingen die de overheid bekostigt, zijn in de periode 2004-2014 toegenomen met 3,6 miljard. De kosten zijn in 2014 opgelopen tot in totaal 33,4 miljard euro. Deze toename komt vooral door de groei van het aantal studenten in het hoger onderwijs, maar ook door hogere loonkosten.  Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tussen 2004 en 2014 zijn meer leerlingen en studenten onderwijs gaan volgen, vooral in het hbo en wo, maar ook in vo en mbo. Dit verklaart voor 3,2 miljard euro de stijging van de uitgaven. In het...
Thema's:

Afwegingskader onderwijshuisvesting voor schoolbestuur en gemeente

1-4-2016 - In opdracht van het ministerie van OCW heeft Berenschot samen met ICSadviseurs een afwegingskader ontwikkeld dat schoolbesturen in het funderend onderwijs en gemeenten ondersteunt bij het vinden van een samenwerkingsvorm en het maken van afwegingen rond de bekostiging, het eigendom en beheer van hun onderwijshuisvesting. Het afwegingskader helpt de partijen om binnen de betreffende lokale context de juiste keuzes te maken, zowel inhoudelijk als procesmatig. Het instrument is ingericht naar drie pijlers: kennis, inzicht en draagvlak. Het afwegingskader is nadrukkelijk samen...
Thema's:

Inschrijven voor VierSlagLeren weer mogelijk

1-4-2016 - Komend schooljaar is het weer mogelijk om deel te nemen aan VierSlagLeren. In dit project van het Arbeidsmarktplatform PO vinden startende leraren een baan en behalen een masterdiploma; tegelijkertijd behalen zittende leraren een master. In het vo volgen startende en zittende leraar als duo een bachelor- of masteropleiding in een ‘tekortvak’. Binnen VierSlagLeren po volgen een startende leerkracht en een zittende leerkracht als tweetal een masteropleiding. Beiden kunnen hiervoor een lerarenbeurs aanvragen. Daarnaast kan de werkgever voor beiden subsidie voor...
Thema's:

VO-raad: ‘Meer roostervrije uren leraren vo’

1-4-2016 - Scholen per jaar per leraar 100 uren extra geven om ruimte op schoolniveau te creëren voor de ontwikkeling van het onderwijs. Dit staat in een actieplan dat de VO-raad eind maart op haar jaarlijkse congres presenteerde. Om de kloof tussen lerarenopleidingen en onderwijspraktijk te dichten is het van belang dat een groter deel van de opleiding van leraren in de school plaatsvindt, en dat scholen en de beroepsgroep mede-eigenaar worden van de lerarenopleidingen, stelt de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen een rol spelen in het meer ruimte cre...
Thema's:

Plan van aanpak ‘Doorbraakproject onderwijs en ict’

31-3-2016 - Op scholen gebeurt veel op het gebied van ict. Maar er zijn diverse obstakels die een optimale toepassing van ict voor leren op maat belemmeren. Het plan van aanpak 'Doorbraakproject onderwijs en ict' kan ondersteunen.   Het Doorbraakproject heeft als doel om deze belemmeringen weg te nemen, zodat ict nog slimmer, efficiënter en op grotere schaal inzetbaar wordt. De vier initiatiefnemers (OCW, EZ, PO-raad en VO-raad) hebben hiertoe de krachten gebundeld, en willen scholen handvatten bieden om keuzes te maken voor de inzet van ict bij het realiseren van...
Thema's:

Ontmoet Europese collega’s in Maastricht

30-3-2016 - Van 19 tot en met 21 oktober organiseert de AVS de tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads Association (ESHA). Dit jaar vormt Maastricht het decor waar schoolleiders uit verschillende landen elkaar ontmoeten. Onder het motto ‘International inspiration in education: leadership matters!’ staat het uitwisselen van ervaringen centraal. Keynotes tijdens deze internationale meeting zijn: Michael Fullan, Zachary Walker, Mark van Vugt en Daan Roosegaarde (ovb). Daarnaast zijn er interactieve parallelsessies en lezingen rondom 21st century pedagogies,...
Thema's:

Netwerkbijeenkomst: positieve gezondheid en Gezonde School

30-3-2016 - De Gezonde School organiseert op 18 mei 2016 een netwerkbijeenkomst in het midden van het land over positieve gezondheid. Positieve gezondheid focust niet op afwezigheid van ziekte, maar op persoonlijke veerkracht die tegenslag helpt overwinnen. Het gaat over leven, kunnen meedoen, zingeving, geluk en eigenwaarde. Die benadering beïnvloedt hoe we in het onderwijs aandacht hebben voor de gezondheid van leerlingen. Waar liggen kansen? Wat betekent dit voor het vormgeven van de Gezonde School? Verken deze vragen en kom nieuwe ideeën opdoen voor je eigen school of...

Survivalgids voor leerlingen in de medezeggenschapsraad

30-3-2016 - In het kader van het project Versterking Medezeggenschap heeft het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) een MR-handboek voor leerlingen samengesteld.   Scholen die beschikken over een leerlingenraad of waar een leerlinggeleding in de medezeggenschapsraad vertegenwoordigd is, kunnen gebruikmaken van deze uitgave. De gids geeft informatie over onder andere de WMS, vaardigheden, model leerlingenstatuut en bevat checklists en een begrippenlijst.   Het handboek is ook door iedereen gratis te bestellen door een mailtje te sturen naar info@laks.nl.
Thema's:

Gratis gebruik schoolleidersplatform Educatiemaster

30-3-2016 - AVS-leden mogen tot de zomervakantie gratis gebruikmaken van het schoolleidersplatform van AVS Voordeelpartner Educatiemaster, die vakliteratuur digitaal toegankelijk maakt. Het platform is door het Schoolleidersregister PO erkend voor informeel leren. Het lezen van vakliteratuur is nuttig en leuk. Als alternatief voor rondslingerende bladen op een leestafel maakt Educatiemaster allerlei vakinhoudelijke informatie (onderwijsregelingen en -recht), E-learning modules en artikelen uit vakbladen digitaal toegankelijk. Een soort Blendle voor vakliteratuur over onderwijs. Een...
Thema's:

Informatiedocument asielzoekers en nieuwkomers PO en VO

23-3-2016 - Informatiedocument voor gemeenten, scholen en schoolbesturen over onderwijs aan nieuwkomers bij de vestiging van een opvanglocatie of bij de komst van leerplichtige nieuwkomers . Wanneer een opvangvoorziening voor asielzoekers wordt gevestigd of asielzoekers in een gemeente gaan wonen, zijn er vaak vragen over het organiseren van onderwijs voor asielzoekerskinderen.   Dit document geeft gemeenten en scholen/schoolbesturen antwoorden op:   Leerplicht voor asielzoekerskinderen Wie doet wat bij het regelen van onderwijs aan...

Resultaten praktijkgerichte onderzoeken NRO

22-3-2016 - In 2013 financierde het NRO 16 praktijkgerichte onderzoeksprojecten, die nu grotendeels zijn afgerond en resultaten hebben opgeleverd. Meer dan 30 basisscholen, ruim 20 middelbare scholen, zes mbo-scholen, negen universiteiten en één hogeschool waren de afgelopen periode bij deze projecten betrokken. De thema’s van de onderzoeken waren: differentiatie in de klas; opbrengsten van leren met ict; en vakdidactiek in relatie tot taal en tot rekenen/wiskunde. Binnen elk onderzoeksproject werkten onderwijsonderzoekers en professionals van een of meerdere...
Thema's:

LAKS opent meldpunt ‘Help ik mag geen examen doen’

21-3-2016 - Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft een meldpunt geopend voor scholieren die zijn uitgesloten van hun examen. Jaarlijks worden vele scholieren illegaal uitgesloten van hun examen. Scholen sluiten regelmatig scholieren uit van hun eindexamen omdat ze verwachten dat deze leerling het examen niet gaat halen. Dit gaat ten kosten van hoge slagingspercentages. Vorig jaar heeft het LAKS 31 meldingen ontvangen van scholieren die geen examen mochten doen, dit jaar zijn het er al 28. Bij scholen waar dit het geval is, moeten scholieren een contract ondertekenen aan...
Thema's:

‘Herijking visie op funderend onderwijs nodig’

18-3-2016 - Zo’n duizend schoolleiders, bestuurders en onderwijsexperts ontmoetten elkaar tijdens het AVS-congres 2016 op 18 maart. Ervaringen uitwisselen, nieuwe kennis en inzichten opdoen en elkaar inspireren staan voorop. Een impressie. “Het funderend onderwijs is de basis van een goede schoolloopbaan”, zegt Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders in haar jaarrede. “Binnen de sector onderwijs heeft het primair onderwijs het grootste aantal leerlingen, leerkrachten en instellingen, maar het kleinste aandeel in het...
Thema's:

Draagvlak ontwerpproces Onderwijs2032 onder druk

17-3-2016 - De Onderwijscoöperatie heeft voortschrijdende inzichten bij het ontwerpproces van Onderwijs2032. De vijf vertegenwoordigende organisaties binnen de coöperatie willen een tussenfase in het proces inlassen, zodat de lerarenorganisaties eerst hun achterban kunnen vragen of er wel draagvlak is. De Onderwijscoöperatie wil de periode tot 1 december 2016 benutten om het debat te voeren over de uitgangspunten van Onderwijs2032, het draagvlak te onderzoeken en de betrokkenheid van leraren bij het curriculum te vergroten. In hun brief daarover zegt de coöperatie op...
Thema's:

15 april: Schoolleidersregister On Tour

17-3-2016 - Schoolleidersregister PO organiseert op 15 april voor schoolleiders een kostenloze bijeenkomst met informatie over basis- en herregistratie. Op diezelfde dag is er voor P&O- en HR-functionarissen een bijeenkomst (11.00-12.30 uur) over hetzelfde onderwerp, beide in de Jaarbeurs MeetUp in Utrecht. Na de succesvolle vier ‘On Tour’-bijeenkomsten in 2015 heeft het Schoolleidersregister PO besloten nog een bijeenkomst te plannen in het voorjaar. Net als vorig jaar is er een scholingsmarkt, waar schoolleiders in gesprek kunnen met aanbieders van opleidingen, EVC-...

Kinderen krijgen weinig les over seksualiteit

17-3-2016 - Kinderen van 9-12 jaar zijn veel bezig met onderwerpen als verliefdheid, relaties en puberteit, maar geven aan er geen les over te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, in samenwerking met het NOS Jeugdjournaal. Slechts 25 procent geeft aan les te krijgen over seksuele grenzen en slechts 27 procent over seksuele diversiteit. Het is voor het eerst dat kinderen van 9-12 jaar zelf zijn bevraagd over onderwerpen rond seksualiteit. De resultaten zijn gepubliceerd in de ‘Week van de Lentekriebels’ (14 t/m 18 maart), een landelijke...
Thema's:

Green Deal Scholen zoekt pilots

17-3-2016 - Green Deal Scholen (GDS) zoekt gemeenten en schoolbesturen die hun Integraal Huisvestingsplan (IHP)  in 2016 gaan actualiseren en verduurzamen. GDS kan ongeveer vijf gemeenten en schoolbesturen die deelnemen aan de pilot ondersteunen via een onafhankelijke adviseur. GDS biedt de mogelijkheid 50 procent van de kosten van een adviseur (tot een maximum van 7.500 euro) te vergoeden. Zowel op het onderwerp ‘verduurzaming’ bij het opstellen van een nieuw IHP als voor het updaten van een bestaand IHP kan de adviseur advies geven. Het gaat dan om zaken als het...
Thema's:

Gelukskoffer nieuwe voordeelpartner AVS

16-3-2016 - Gelukskoffer wil ‘ieder kind in zijn kracht zetten’. Hiervoor zijn lespakketten voor de basisschool ontwikkeld en masterclasses en studiedagen voor directies en schoolteams. Gebaseerd op positieve psychologie en gericht op persoonlijke ontwikkeling. AVS-leden krijgen korting op de masterclasses. Kinderen die vroeg leren over persoonlijk leiderschap, de kracht van gedachten en de eigen invloed op geluk hebben een positievere levenshouding. Gelukskoffer heeft ‘7 lessen in Geluk’ ontwikkeld die door de leerkracht...
Thema's:

17 maart is Dag van de Leerplicht

15-3-2016 - Op donderdag 17 maart 2016 vindt de Dag van de Leerplicht plaats. In heel Nederland organiseren gemeenten en scholen diverse acties om het recht op onderwijs te benadrukken. Om te voorkomen dat jongeren voortijdig de schoolbanken verlaten, is het belangrijk om zoveel mogelijk bewustzijn te creëren voor het belang van een diploma.   Het recht op onderwijs is sterk verankerd in de Nederlandse samenleving. Desondanks zijn er nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Wel is het aantal voortijdige schoolverlaters ook in 2015 gedaald. In...
Thema's:

Kerngroep Schrijven 32: schrijfonderwijs is al op niveau 2032

15-3-2016 - Dertig neerlandici, onlangs verenigd in de Kerngroep Schrijven32, stuurden staatssecretaris Dekker van Onderwijs een brandbrief, waarin zij hem wijzen op belangwekkende innovaties binnen het schrijfonderwijs, waar het Platform2032 met geen woord over rept. Volgens de Kerngroep is niet zorgvuldig kennis genomen van wat zich op de werkvloer afspeelt.   De Kerngroep, die enkele honderden collega's vertegenwoordigt, betreurt het dat noch de staatssecretaris, noch de voorzitter van Platform2032, noch de opstellers van het 'Manifest Nederlands op school' (januari 2016...
Thema's:

Toptalenten vervelen zich minder op school

15-3-2016 - Het aantal toptalenten dat zich op school zit te vervelen is in twee jaar bijna gehalveerd. Steeds meer scholen bieden onderwijs op maat aan voor hun talentvolle leerlingen. Zo kunnen leerlingen bij een vak waarin ze echt goed zijn examen doen op een hoger niveau en wordt de pilot ‘versneld VWO’ (in 5 jaar) uitgebreid. Dit zijn de eerste resultaten van het Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs stuurde de voortgangsrapportage onlangs naar de Tweede Kamer. “Er is steeds meer een cultuur waarin toptalenten op school mogen...
Thema's:

Primair onderwijs mag vo-leraren inzetten

14-3-2016 - Het primair onderwijs mag met ingang van schooljaar 2016/2017 leraren uit het voortgezet onderwijs inzetten. Het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES zijn in verband met de uitbreiding van de inzet van vakdocenten in het primair onderwijs gewijzigd. Het besluit maakt het mogelijk dat vakleerkrachten die bevoegd en bekwaam zijn om in het voortgezet onderwijs les te geven (deels) onderwijs in het (speciaal) basisonderwijs kunnen verzorgen. Doel is scholen meer ruimte te geven om toptalenten uitdagend onderwijs te...
Thema's:

Inspectietaken duidelijker afgebakend

14-3-2016 - De Eerste Kamer heeft in navolging van de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat een doeltreffender onderwijstoezicht regelt. De nieuwe wet moet duidelijker maken waarop de Inspectie van het Onderwijs scholen beoordeelt. Het bakent de inspectietaken duidelijker af. Stimuleren blijft een taak, maar beoordelen mag alleen nog op basis van de deugdelijkheidseisen. De onderwijsinspectie mag enkel nog oordelen of een school voldoet aan de wettelijke (45) deugdelijkheidseisen, de minimumkwaliteit. Het voorstel keert zich tegen de kwaliteitseisen die de afgelopen jaren aan het...

Pagina's