Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).

Relatief veel leraren van 50 jaar of ouder in Duitsland en Nederland

5-11-2014 - In vergelijking met andere landen zijn er in Nederland en Duitsland relatief veel leraren van 50 jaar of ouder. In Nederland is ruim 37 procent van de docenten 50 jaar of ouder, in Duitsland geldt dit voor bijna 39 procent. In het Verenigd Koninkrijk en Zweden ligt het aandeel 50-plussers tussen de 20 en 25 procent. Dit blijkt uit gegevens van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Verder blijkt uit het jaarlijks rapport Education at a Glance van de OECD dat in Nederland en Duitsland het merendeel van de leraren op basis van een parttime aanstelling...
Thema's:

Beroep leraar volop in beweging

5-11-2014 - Leraren en scholen hebben veel initiatieven genomen om het vak leraar te ontwikkelen en aantrekkelijker te maken, blijkt uit een voortgangsrapportage van de Lerarenagenda van het ministerie van OCW. Zo werken leraren van 160 scholen in het voortgezet onderwijs inmiddels samen met een universitaire lerarenopleiding om lessen te verbeteren en worden startende leraren beter begeleid. Een jaar geleden presenteerden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker de Lerarenagenda 2013-2020. De agenda kwam samen met leraren tot stand. Belangrijke thema’s zijn onder andere groei...
Thema's:

’Kinderraden dragen bij aan maatschappelijke dialoog’

5-11-2014 - Het protestants-christelijk basisonderwijs van Goeree-Overflakkee kwam begin oktober bij elkaar voor de tweede eilandconferentie met als thema ‘Elkaar verstaan’. Plenaire sprekers waren professor Luc Stevens en prinses Laurentien van Oranje, die ervoor pleit om Kinderraden mee te laten denken met besluitvormers op het gebied van strategische dilemma's. Professor Luc Stevens wees op het gegeven dat je als leraar het verschil kunt maken voor kinderen. Een kind dat de school binnenkomt, komt niet binnen als leerling, maar als kind en brengt zijn eigen wereld met...
Thema's:

​Debat over ‘Vijf jaar na Dijsselbloem’

5-11-2014 - Mensen uit het onderwijs gaan op 13 november  in debat met Tweede Kamerleden over ‘Vijf jaar na Dijsselbloem’.  Wilt u bij het debat zijn, meld u dan aan via www.hetonderwijscafe.nl. Vijf jaar geleden kwam de commissie-Dijsselbloem met stevige kritiek op het onderwijsbeleid en een groot aantal aanbevelingen voor verbeteringen. Begin oktober presenteerde de Onderwijsraad een kritisch rapport waaruit blijkt dat de rolverdeling tussen politiek en onderwijsveld niet wezenlijk is veranderd. De politiek bemoeit zich te veel op detailniveau met het onderwijs en...

​Verslag Ledenraad-tweedaagse oktober 2014

5-11-2014 - Op 2 en 3 oktober kwam de ledenraad bijeen voor zijn jaarlijkse tweedaagse bijeenkomst. Het doel van de tweedaagse was en is nog steeds om met het AVS-bestuur te spreken over de strategische koers van de AVS. Daarbij staan onder andere de volgende vragen centraal: Is de huidige koers aan herziening toe en zo ja: waarom? Op welke onderdelen moet de koers worden bijgesteld? Wat zijn in- en externe ontwikkelingen waar bestuur en ledenraad in het beleid op moeten inspelen? Gezamenlijk is vastgesteld dat de AVS blijft vasthouden aan haar kerntaak: de vakorganisatie voor...
Thema's:

Advies Onderwijsraad: Onderwijs en jeugdhulpverlening moeten beter samenwerken

3-11-2014 - Onderwijs en jeugdhulpverlening moeten beter samenwerken en een samenhangende aanpak bieden aan jongeren die extra begeleiding nodig hebben. Een ononderbroken schoolloopbaan zou daarbij het uitgangspunt moeten zijn. Schoolbesturen moeten zich actiever opstellen in het overleg met gemeenten. Jeugdhulpverlening zou een structureel onderdeel moeten worden van de ondersteuningsstructuur op school. Dit stelt de Onderwijsraad in zijn advies Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan dat op 3 november is verschenen. Volgens het advies komt de samenwerking tussen onderwijs en...

‘Je voelt je soms in een spagaat zitten’

31-10-2014 - Schoolleiders hebben bijna dagelijks te maken met mondige ouders, leerlingen en leraren. Soms dreigt er een conflict te ontstaan en staat de schoolleider tussen twee partijen in. Welke positie neem je in en hoe ga je een constructief gesprek aan? Of belangrijker, hoe voorkom je dat er een conflict ontstaat? In twee eendaagsen leren schoolleiders de fijne kneepjes. “Voor ouders en leraren wil je er zijn, maar je voelt je soms in een spagaat zitten. Ik heb geleerd om duidelijk mijn rol en verwachtingen aan te geven voordat ik een gesprek in ga”, zegt Marlou van...

Terreurdreiging, zonnepanelen en achterhaalde lesstof

31-10-2014 - AVS-voorzitter Petra van Haren sprak op vrijdag 3 oktober Radio 1 over veiligheid naar aanleiding van het afgelasten van een schoolreis naar Parijs door een middelbare school uit Etten-Leur. De school nam aanwijzingen voor aanslagen door ISIS in de stad serieus. De AVS steunt de autonomie in eindverantwoordelijkheid van de betrokken leidinggevende(n) van de school. Van Haren in De Telegraaf van zaterdag 4 oktober (pagina 2) over de keuze van de voschool: “Schoolleiders moeten zelf de afweging maken. Als ze dat doen op basis van feiten en in overleg maken ze in principe...
Thema's:

VMBO-techniekleerlingen helpen op basisschool

31-10-2014 - Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in zo kan het ook!: Een basisschool en een vmbo-school werken samen om leerlingen warm te maken voor wetenschap en techniek. “Als school willen wij niet alleen de cognitieve kanten van een kind ontwikkelen, maar ook de nieuwsgierigheid en de creativiteit”, zegt Frans Larooi, directeur van openbare basisschool Het Palet in Krommenie. “Wetenschap en techniek zijn gebieden waarbij kinderen ontdekkend en onderzoekend...

Onderwijs vooruitstrevend in race naar digitale volwassenheid

31-10-2014 - Het onderwijs is de meest progressieve sector als het gaat om de overgang naar ‘digitale volwassenheid’. Leidinggevenden in het onderwijs kennen - meer dan in andere sectoren - de hoogste prioriteit toe aan het bereiken van digitale volwassenheid (80 procent). 34 procent verwacht binnen twee jaar digitaal volwassen te kunnen zijn, 71 procent denkt in 2019 zover te zijn. Dit blijkt uit het Europese onderzoek ‘Digital Maturity: The next big step’ van Coleman Parkes, uitgevoerd in opdracht van Ricoh in diverse sectoren. Een organisatie is digitaal...
Thema's:

Onderwijsraad onderzoekt zichtbaar maken van moeilijk meetbare onderwijsresultaten

31-10-2014 - Op verzoek van de Eerste Kamer onderzoekt de Onderwijsraad of niet-meetbare onderwijsresultaten in het funderend onderwijs toch in beeld te brengen zijn. Dat is een van de onderzoeksgebieden uit het Werkprogramma 2015. De afgelopen jaren is er een landelijke tendens geweest om zo veel mogelijk resultaten van processen in het onderwijs meetbaar te maken. Door de nadruk te leggen op meetbare resultaten kunnen bepaalde thema’s, zoals vorming, burgerschap en cultuureducatie, onderbelicht raken. Daarnaast kan het uitsluitend gebruik van meetbare resultaten voor de beoordeling...
Thema's:

Capaciteiten autochtone achterstandsleerling nog onbenut

30-10-2014 - Autochtone achterstandsleerlingen kunnen betere onderwijsresultaten behalen. Een combinatie van factoren draagt bij aan het ontstaan en in stand houden van de achterstand. Er zijn mogelijke oplossingen voorhanden. Dit blijkt uit onderzoek door onder andere Lia Mulder van het ITS (Radboud Universiteit Nijmegen) en het Kohnstamm Instituut. Behalve de lagere cognitieve capaciteiten spelen ook andere aspecten een rol: de lage verwachtingen van de leraar en de lage betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. In die richting ligt dan ook een deel van de oplossing: scholen kunnen...

Ruimte voor gericht personeelsbeleid

29-10-2014 - Het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe CAO PO wordt inmiddels vertaald naar een uitgewerkte cao. Voor schoolleiders geeft deze cao veel ruimte voor het voeren van gericht personeelsbeleid. Voor velen van hen voelt het echter – zeker als gekozen wordt voor het overlegmodel – als een veelheid aan extra werk en gesprekken. Maar we zijn al zo’n twintig jaar bezig met integraal personeelsbeleid (IPB). Het aantal en soort gesprekken dat gevoerd dient te worden verandert niet significant. De invulling van IPB had zo zijn beperkingen, of gebrek aan faciliteiten in...
Thema's:

Regeling bekostiging exploitatiekosten vo 2015 gepubliceerd

22-10-2014 - Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft de ‘Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs kalenderjaar 2015’ bekend gemaakt. Hierin staat dat de bekostiging exploitatiekosten vo voor het jaar 2014 niet gewijzigd wordt. In het kader van het begrotingsakkoord 2014 wordt een bedrag van 33,8 miljoen euro aan de materiële lumpsum toegevoegd voor kwaliteitsverbetering en prijsontwikkelingen. In het kader van de huisvesting wordt voor het onderhoud van gebouwen een bedrag van 106,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit laatste vloeit voort uit...
Thema's:

​AVS Ledenraad zoekt nieuwe leden

22-10-2014 - De AVS Ledenraad heeft met ingang van januari 2015 elf vacatures en zoekt, per direct, enthousiaste leden die in de raad plaats willen nemen. In de ledenraad zitten 25 AVS-leden. Van de elf ontstane vacatures zijn er vijf van zittende leden, die zich herkiesbaar stellen. Als zich meer dan elf kandidaten opgeven, zullen er verkiezingen worden georganiseerd. De AVS Ledenraad is een afvaardiging vanuit de leden, die het beleid van het AVS-bestuur kritisch volgt en vanuit diverse invalshoeken onder de loep neemt. De raad discussieert gevraagd en ongevraagd over alle zaken die de...
Thema's:

‘Leraren geven leuke leerlingen hogere cijfers’

22-10-2014 - Leerlingen in het voortgezet onderwijs die dezelfde eigenschappen en interesses hebben als hun docent, vergroten daarmee de kans hoge cijfers te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Harvard’s Graduate School of Education uit Boston en onderwijsadviesbureau Panorama. De relatie tussen mensen wordt sterker als zij gemeenschappelijke eigenschappen en interesses hebben. Dit geldt ook voor leraren en leerlingen. Hoewel van leraren niet kan worden verwacht dat ze fan worden van Justin Bieber, blijkt volgens onderzoeker Hunter Gehlbach dat ze meer eigenschappen en interesses...
Thema's:

​Eric van der Donk beste geschiedenisleraar van 2014

22-10-2014 - Eric van der Donk, geschiedenisdocent van de openbare regionale scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg, is verkozen tot Geschiedenisleraar 2014. Een vakjury onder leiding van historicus en tv-presentator Hans Goedkoop heeft hem tot winnaar uitgeroepen tijdens de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum. De verkiezing, een initiatief van omroep NTR en het Rijksmuseum, werd dit jaar voor de eerste keer georganiseerd. Winnaar Van der Donk (1966) werd gekozen uit een shortlist van tien geschiedenisleraren van middelbare scholen in heel Nederland. Na een uitvoerige...
Thema's:

Meer zomerscholen tegen zittenblijven

22-10-2014 - Er komen meer mogelijkheden voor vo-scholen om zomerscholen tegen zittenblijven in te richten, meldt de VO-raad. Hiervoor komt de komende jaren extra geld beschikbaar. Dit is een van de afspraken uit het Sectorakkoord VO. Zomerscholen moeten bijdragen aan een substantiële vermindering van zittenblijven in het voortgezet onderwijs, wat door veel leerlingen wordt ervaren als demotiverend.   In de zomer van 2013 en 2014 heeft de VO-raad samen met CNV Onderwijs een kleinschalige pilot geïnitieerd, om leerlingen die door een achterstand op een of twee vakken dreigen...
Thema's:

​Dekker wil ongeoorloofd schoolverzuim aanpakken

22-10-2014 - Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil met een drieledige aanpak het ongeoorloofd schoolverzuim terugdringen. Dat schreef hij op 14 oktober aan de Tweede Kamer. Uit een rapport dat onderzoeksinstituut  ITS opstelde voor Ingrado, de brancheorganisatie voor leerplicht, blijkt dat er duizenden thuiszitters zijn maar dat een precies cijfer moeilijk te geven is. Dat komt door verschillen in de manier waarop gemeenten en samenwerkingsverbanden met verzuimregistratie omgaan. Dekker wil daar verandering in brengen. De staatssecretaris doet dat op...
Thema's:

​Regionaal onderwijspact voor verbetering aansluiting vo-hbo

22-10-2014 - In de regio Rotterdam gaan 52 vo-scholen samen met vier hogescholen de komende jaren samenwerken aan de verbetering van de overgang van leerlingen naar het hbo. Doel is het studiesucces te verhogen en de uitval te verminderen. Daarvoor ondertekenden de onderwijsinstellingen een intentieverklaring tijdens de zesde Studiebeurs Rotterdam. Samen gaan de onderwijsinstellingen werken aan het ontwikkelen van concrete instrumenten op het terrein van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB), vakinhoudelijke aansluiting en hbo-vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn een...

Scenariomodel-VO en Planmirror beschikbaar

22-10-2014 - Naast het Scenariomodel PO is nu ook een online tool voor het voortgezet onderwijs beschikbaar om toekomstige ontwikkelingen rond leerlingenaantallen en de formatie te voorspellen. Met het Scenariomodel-VO kan ingespeeld worden op toekomstige ontwikkelingen rond leerlingenaantallen en de formatie die hierbij hoort. Ook levert de berekening een goede basis voor het opstellen van de meerjarige begroting en bij het maken van de personeelsplanning. In het Scenariomodel-VO is de basisprognose met een aantal standaardrapportages opgenomen. In elk van de rapportages kan...
Thema's:

VO-resultaten uit Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013

22-10-2014 - Burn-out onder docenten in het voortgezet onderwijs ligt in vergelijking met niet onderwijzend personeel en de overige sectoren fors hoger. Daarentegen zijn docenten en niet onderwijzend personeel in het vo meer tevreden dan medewerkers in andere sectoren. Bovendien zijn ze de meest bevlogen werknemers in Nederland. Dat zijn enkele resultaten uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2013, die door Voion uitgesplitst zijn voor het vo. Het voortgezet onderwijs is vergeleken met andere sectoren en het overige onderwijs en vo-docenten zijn vergeleken met het niet...
Thema's:

Meer hbo’ers kiezen voor lerarenopleiding

22-10-2014 - In vergelijking met vorig studiejaar zijn er dit jaar meer studenten begonnen met een hbo-opleiding in de onderwijssector. De sector onderwijs is met een stijging van bijna 7 procent de grootste groeier, meldt de Vereniging Hogescholen. In totaal startten er ruim 12.500 studenten met een lerarenopleiding. Belangrijke stijgers zijn de 2e graads lerarenopleidingen Nederlands en Wiskunde. Beide opleidingen groeien met bijna 25 procent tot rond de 550 eerstejaars per opleiding. Ook de opleiding voor leraar basisonderwijs (pabo) groeit met ruim driehonderd extra nieuwe studenten...
Thema's:

Pagina's