Ruim de helft vo-scholen eist enkelvoudig schooladvies

1-7-2016 - Meer dan de helft van de middelbare scholen eist (uitsluitend) enkelvoudige schooladviezen van het basisonderwijs. Dit blijkt uit een analyse van 35 plaatsingswijzers die betrekking hebben op 775 (van de ruim 1400) vo-scholen. Staatssecretaris Sander Dekker schrijft aan de Tweede Kamer dat hij dit najaar met een voorstel komt waarin staat dat basisscholen niet uitsluitend enkelvoudige schooladviezen mogen geven.   Dekker meent dat bepaalde leerlingen baat hebben bij een meervoudig schooladvies. Hij vindt het onaanvaardbaar dat een flink aantal scholen in het po en vo ondanks...
Thema's:

Geen draagvlak voor staatssecretaris Dekker bij vo-directeuren

30-6-2016 - Sinds de installatie van staatssecretaris Sander Dekker (november 2012) is het vertrouwen in hem sterk gedaald. Had in 2012 nog 79 procent van de directeuren in het voortgezet onderwijs vertrouwen in hem, in 2016 is dit percentage teruggezakt naar 28 procent. Dat blijkt uit een in juni verricht onderzoek onder 248 directeuren uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek. Het percentage directeuren dat geen vertrouwen heeft in de staatssecretaris is in krap vier jaar tijd gestegen van 10 procent in 2012 naar 52 procent in 2016. Slechts 5 procent van de directeuren heeft veel...
Thema's:

Subsidieregeling verduurzamen schoolgebouw in maak

30-6-2016 - In een gezond en duurzaam schoolgebouw leren kinderen beter, is er minder ziekteverzuim en zijn de exploitatielasten lager. Daarom bereidt de overheid een subsidieregeling voor die schoolbesturen helpt bij de verduurzaming van hun schoolgebouwen. Er is ruimte voor ongeveer 150 aanvragen en de subsidie zal naar verwachting in het najaar van 2016 beschikbaar worden gesteld. Met de subsidieregeling kunnen schoolbesturen een externe adviseur inschakelen. Het betreft cofinanciering, dus ook van de schoolbesturen zelf wordt een bijdrage gevraagd. De subsidie is naar...

OCW onderstreept belang burgerschapsonderwijs

30-6-2016 - ‘Het is belangrijk dat docenten er niet alleen voor staan bij het burgerschapsonderwijs en het voeren van het moeilijke gesprek, dat ze zich gesteund weten door de schoolleiding en weten waar ze ondersteuning kunnen vinden.” Dat schrijft minister Bussemaker in een beleidsreactie op de ‘Verkenning Dialoog als burgerschapsinstrument’. “Burgerschapsvorming behoort tot de vaste opdracht van het onderwijs. Het onderwijs bereidt jonge mensen voor op wat het betekent om te leven in een open, vrije en betrokken samenleving. Daarbij zijn de fundamentele...

95 procent van de docenten is bevoegd

28-6-2016 - Een kleine 95 procent van de lessen op middelbare scholen werd in 2014 gegeven door een voor het vak bevoegde docent of een leraar in opleiding. “De afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt. Dat komt ten goede aan de prestaties van leerlingen en aan hun plezier op school”, schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs op 28 juni in een brief aan de Tweede Kamer. De cijfers komen uit de laatste integrale personeelstelling onderwijs (IPTO 2014). “Deze cijfers zijn mooi nieuws – maar we zijn er nog niet. We willen de best opgeleide leraren voor de...
Thema's:

Grote behoefte aan nascholing bij leraren

27-6-2016 - Bestuurders, schoolleiders en leerkrachten onderschatten elkaars ambitie, motivatie en mogelijkheden als het om nascholing gaat. Er is een grotere opleidingsbereidheid bij leerkrachten dan schoolleiders en bestuurders veronderstellen. Dat blijkt uit een onderzoek van ResearchNed onder po-leerkrachten. Bestuurders en schoolleiders in het vo zien duidelijk de meerwaarde van masteropgeleide docenten voor hun school. Dit komt naar voren in een onderzoek van Ecorys naar de aansluiting vraag-aanbod vo. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker boden beide onderzoeksrapporten...
Thema's:

Brexit nadelig voor onderwijspensioenen

27-6-2016 - De uitslag van het referendum, waarin de Britse bevolking zich heeft uitgesproken tegen de Europese Unie, heeft een negatieve invloed op de dekkingsgraad van het ABP. Dat meldt het ABP op zijn site. De uitslag van het referendum zorgt voor onzekerheid op de financiële markten. Beleggers kiezen nu vooral voor ‘veilige’ staatsleningen. Daardoor daalt de rente. Een ander gevolg van deze zogenaamde Brexit is dat beleggers aandelen verkopen, waardoor de koersen dalen. Ook dat is op korte termijn niet gunstig voor de beleggingen van het ABP. Beide ontwikkelingen...
Thema's:

Enquête OCW over carrièreperspectief leraar

27-6-2016 - De onderwijssector wil een aantrekkelijke werkgever zijn, zowel voor zittende leraren als voor toekomstige leraren (zij-instroom en studenten). Het carrièreperspectief vormt daarvan een belangrijk onderdeel. Om inzicht te krijgen hoe scholen hier invulling aan geven,  laat het ministerie van OCW een onderzoek uitvoeren.  De deelname van schoolleiders aan dit onderzoek is van groot belang om een representatief beeld te schetsen, het wordt daarom op prijs gesteld als schoolleiders de vragenlijst invullen.  De resultaten van het onderzoek komen dit najaar...
Thema's:

Leraren negatief over Passend onderwijs; schoolleiders positief over toewijzing

24-6-2016 - Veel leraren hebben er geen vertrouwen in dat Passend onderwijs op hun school in de toekomst een succes gaat worden (basisonderwijs 43%, voortgezet onderwijs 54%), blijkt uit een enquête van DUO Onderwijsonderzoek. Schoolleiders zijn positiever en ervaren onder andere minder bureaucratie bij de toewijzing van ondersteuning, blijkt uit onderzoek in het kader van de negende voortgangsrapportage Passend onderwijs. Leraren geven aan dat op hun school de meeste of zelfs alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte het moeilijk hebben, ondanks de hulp die zij krijgen....

Sancties mogelijk bij sociaal onveilige school

23-6-2016 - Vanaf komend schooljaar zal de inspectie scholen aanspreken op de inspanning die ze plegen om al hun leerlingen een sociaal veilige leeromgeving te bieden. Dat schrijft staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer in een reactie op het NOS-bericht dat een op de negen middelbare scholieren wordt gepest. Het websitebericht van de NOS gaat in op een van de bevindingen uit de recent gepubliceerde Jeugdgezondheidsmonitor van de landelijke GGD’en en het RIVM. Uit de monitor blijkt dat bijna 11 procent van de jongeren op het vo de afgelopen drie maanden te maken heeft gekregen...

Minder leerlingen naar speciaal onderwijs

23-6-2016 - Het aantal leerlingen dat les krijgt op het speciaal (basis)onderwijs is het afgelopen schooljaar sneller gedaald dan in voorgaande jaren. Ook in het vso is sprake van een daling. “Dit zijn in totaal bijna vijfduizend kinderen” meldt staatssecretaris Sander Dekker op 22 juni aan de Tweede Kamer in de negende voortgangsrapportage over Passend onderwijs. In het s(b)o is het aantal kinderen het afgelopen schooljaar gedaald met bijna 3600 kinderen. In het vso is het aantal leerlingen voor het eerst sinds jaren omlaag gegaan, het gaat om een afname van 1250 kinderen...

Extra investeringen blijven cruciaal

21-6-2016 - Het beeld van een financieel gezonde onderwijssector betekent niet dat er geen extra investeringen nodig zijn, schrijft de Stichting van het Onderwijs half juni aan de Tweede Kamer. Extra investeringen in onderwijs en wetenschap zijn en blijven cruciaal. Dat is ook duidelijk in de strategische agenda van de stichting.   De Stichting van het Onderwijs, waar de AVS deel van uitmaakt, reageert hiermee op een brief van de bewindslieden van OCW aan de Tweede Kamer, waarin staat dat de onderwijssectoren financieel gezond zijn. De stichting ziet voor de komende vier jaar drie...

Boeiend open gesprek tussen Sander Dekker en AVS Ledenraad

21-6-2016 - Staatssecretaris Sander Dekker ging vrijdag 17 juni in gesprek met de AVS Ledenraad. In een open gesprek kwamen diverse thema’s aan bod: de staat van de schoolleider, OCW-beleid rond schoolleiders, vluchtelingenonderwijs, vervangingen in de school en goed werkgeverschap. “Enorm leuk gesprek met de ledenraad” twitterde de staatssecretaris na afloop. Hij gaf aan graag gevoed te worden met een aantal ‘uitdagingen’ waar schoolleiders voor staan. Vol verwachting en een beetje spanning werd uitgekeken naar de komst van Sander Dekker. Bij aankomst gaf hij...
Thema's:

Vernieuwd inspectietoezicht per 1 augustus 2017

21-6-2016 - Scholen krijgen minder werk aan het inspectietoezicht. De inspectie maakt voortaan meer gebruik van de verantwoording die scholen al hebben. Scholen kunnen behalve het oordeel ‘voldoende’ straks ook de waardering ‘goed’ krijgen. Dat kondigden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker op 20 juni aan in een brief aan de Tweede Kamer. Het vernieuwde toezicht gaat per 1 augustus 2017 in. De afgelopen jaren heeft de Inspectie van het Onderwijs deze nieuwe werkwijze in pilots getest. Uit de evaluatie van de pilots komt een overwegend positief...

MR is onzichtbaar voor 70 procent scholieren

20-6-2016 - Ongeveer een derde van de scholieren is tevreden over de leerlingenraad. De MR is veel minder bekend dan de leerlingenraad: 30 procent geeft aan dat er een MR op de school is. Dit staat in de LAKS-monitor 2016 waarvoor ruim 88.000 middelbare scholieren enquêtes hebben ingevuld. Ook andere onderwerpen, als het motiveren van leerlingen door docenten, ict-gebruik, extra-curriculaire activiteiten, veiligheid en Passend onderwijs, komen in de monitor aan bod. Enkele opvallende resultaten in het kort: -      Ongeveer een op de drie leerlingen (32...
Thema's:

CPB: meeste leerwinst in klassen van gelijke niveaus

20-6-2016 - Kinderen presteren het best in een klas met kinderen op hun eigen niveau, is een opvallende conclusie uit het onderzoek 'Kansrijk onderwijsbeleid' van het Centraal Planbureau (CPB) dat 20 juni verscheen. Daarin zijn de effectiviteit en kosten van 160 onderwijsmaatregelen onderzocht. Leerlingen trekken zich weliswaar op aan slimmere klasgenoten, maar halen de beste resultaten in een klas met kinderen van hun eigen niveau, aldus het CPB. Dit laatste geldt alleen als er hoge eisen gesteld worden aan alle leerlingen. Ook moeten scholen regelmatig controleren of...

Onderwijsraad steunt voorstel Dekker meer ruimte nieuwe scholen

17-6-2016 - De Onderwijsraad steunt het principe van het wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker om de procedure van het starten van scholen te moderniseren, maar vindt dat dit zorgvuldig en behoedzaam moet gebeuren. Dit staat in het advies over het ‘Wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen’ dat de Onderwijsraad op 17 juni heeft gepubliceerd. De raad sluit aan bij de zienswijze van de staatssecretaris dat ‘richting’ geen criterium meer hoort te zijn bij het besluit om een school te bekostigen en dat bij het starten van een nieuwe school naar de verwachte...
Thema's:

CvTE pleit voor twee examenperiodes

17-6-2016 - Eindexamenleerlingen die op twee momenten in het jaar, bijvoorbeeld juni en november, examens kunnen maken. Daarvoor pleit voorzitter Pieter Hendrikse van het College voor toetsen en examens (CvTE) in Trouw. Middelbare scholen, leerlingen en docenten steunen het plan. Ook de leerlingen van het Landelijk aktie komitee scholieren (LAKS) zijn blij met dit voorstel. “Absoluut een goede stap. Iedereen is het erover eens dat het onderwijs meer maatwerk moet beiden”, zegt voorzitter Andrej Josic in het interview in Trouw. Het idee is dat leerlingen zelf kunnen kiezen...

Nieuw convenant privacy gesloten

16-6-2016 - PO-Raad en VO-raad sloten onlangs een nieuw convenant privacy met leveranciers en uitgevers. Dit convenant moet het scholen en hun besturen gemakkelijker maken afspraken te maken over hoe zij veilig met leerlinggegevens omgaan. Twee jaar geleden is het eerste convenant gesloten. Dit nieuwe convenant is een uitbreiding met naast afspraken over leermiddelen ook afspraken voor digitale toetsen en school- en leerlinginformatiesystemen. Ook is het convenant aangepast aan de nieuwe regels over het melden van datalekken. In het convenant is de Wet bescherming persoonsgegevens vertaald...
Thema's:

Vóór 30 juni aanmelden voor NRO-onderwijsprijs

16-6-2016 - Schoolleiders, leraren en zorgcoördinatoren die relevant wetenschappelijk onderzoek op een doeltreffende manier vertaald hebben naar de onderwijspraktijk in het schooljaar 2015-2016, maken kans op de NRO-onderwijsprijs 2016. Om mee te kunnen dingen, dient de inzending voor 30 juni bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) binnen te zijn. Uit de inzendingen selecteert een jury per onderwijssector (po, vo, mbo) een inzending. Zij ontvangen een prijs van 2000 euro. Een filmmaker maakt vervolgens op de winnende scholen een professioneel filmpje, die op de website...
Thema's:

Twee basisscholen winnaars TechniekTrofee

16-6-2016 - RK Basisschool St. Trudo in Helmond en de Wethouder Luidensschool in Gouda zijn de winnaars van de TechniekTrofee 2016. Beide basisscholen ontvingen een cheque ter waarde van 2500 euro. De Trudoschool won de TechniekTrofee Ir. W. Maas Geesteranusprijs 2016 voor het beste voorbeeld van Wetenschap & Techniek op de basisschool. De Wethouder Luidensschool is de winnaar van de TechniekTrofee Inspiratieprijs 2016. Met hun ‘Verwonderlab’ middenin de school, waar leerlingen uit alle klassen hun vragen kunnen onderzoeken, verankert de school Wetenschap & Techniek in...

Wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht aangenomen

14-6-2016 - De Eerste Kamer heeft op 14 juni ingestemd met het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker . Hierdoor wordt de medezeggenschap in het onderwijs versterkt. Leerlingen, ouders en leraren krijgen meer inspraak in alle onderwijssectoren. Minister Bussemaker is blij dat de medezeggenschap binnen onderwijsinstellingen met deze wet verstevigd wordt: “Met deze wet wordt de medezeggenschap beter in positie gebracht om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijsbestuur. Want van meer...
Thema's:

Gedragswetenschappers bezorgd over privacy in onderwijs

14-6-2016 - Veel pedagogen en psychologen die bij scholen en samenwerkingsverbanden werken, maken zich zorgen over privacy. Ze voelen zich vaak alleen staan in hun pleidooi binnen scholen om (meer) aandacht aan privacy te besteden. Dit blijkt uit een kleine enquête van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). NVO en NIP gaan de zorgen ook bespreken met de AVS. Om beter zicht te krijgen op de zorgen, zeten NVO en NIP in mei een korte enquete onder hun leden uit. In totaal reageerden 88 pedagogen en...
Thema's:

Meeste vwo-leerlingen slagen voor rekentoets

14-6-2016 - Vwo-leerlingen hebben de rekentoets dit jaar goed gemaakt. 97 procent van de leerlingen heeft een cijfer gehaald op de rekentoets waarmee ze het diploma kunnen halen. Dit kan nog meer worden, omdat de laatste herkansingsronde nog niet meegeteld is. Dit schooljaar telt de rekentoets op het vwo voor het eerst mee voor het behalen van het eindexamen. Vanwege de goede resultaten hoeft geen coulanceregeling, de zogeheten vangnetconstructie, te worden toegepast.   Volgens staatssecretaris Dekker tonen de resultaten aan dat het belangrijk is in te blijven zetten op goed...
Thema's:

Pagina's