Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Stille reserves onderwijsarbeidsmarkt onderzocht

1-9-2017 - Onderzoeksbureau CentERData heeft op verzoek van het ministerie van OCW onderzoek gedaan naar de omvang van de groep personen met een lesbevoegdheid die momenteel elders werkt of niet werkt. Deze ‘stille reserve’ kan een van oplossingen zijn voor het lerarentekort. In het primair onderwijs wordt de stille reserve becijferd op minimaal 31.000 personen: minimaal 17.000 mensen met een pabo/sen-diploma werken buiten het onderwijs en minimaal 14.000 personen hebben geen baan en zijn ook niet arbeidsongeschikt. Voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs wordt de...
Thema's:

Tweedaagse Passend onderwijs op 5 en 6 oktober 2017

1-9-2017 - Schoolbestuurders en hun partners bij gemeenten, jeugdhulpverlening en leerplicht, leidinggevenden en medewerkers van samenwerkingsverbanden po en vo, jongeren en ouders ontmoeten elkaar op 5 en 6 oktober 2017 tijdens de tweedaagse conferentie Passend onderwijs in Congrescentrum De Werelt in Lunteren. Samen buigen zij zich over de vraag: hoe kunnen wij werken aan een duurzame transitie in het belang van een inclusieve maatschappij? Keynote spreker Jan Rotmans deelt niet alleen zijn visie over de duurzame transitie, maar stimuleert de deelnemers om ook mee te doen aan deze...

Wijziging besluit verplichte meldcode gepubliceerd

31-8-2017 - De wijziging van het Besluit verplichte meldcode is gepubliceerd in het Staatsblad en gaat in op 1 januari 2019. De wijziging van het besluit regelt dat in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een afwegingskader komt te staan. Op basis van het afwegingskader weegt de hulpverlener het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Het kader stelt de professionals in staat te beoordelen of sprake is van (een vermoeden van) dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dat melden bij Veilig Thuis aangewezen is...

Budgetten scholenbouw zijn te laag

31-8-2017 - De recente prijsstijging in de bouw heeft vrijwel iedereen verrast. Bij de helft van de aanbestedingen voor scholenbouw is 20 procent meer financiering nodig dan gebudgetteerd. Daardoor worden projecten vertraagd. Dat is de uitkomst van een onderzoek, uitgevoerd door Bouwstenen voor Sociaal, onder gemeenten en scholen naar de recente aanbestedingspraktijk voor onderwijsgebouwen. Uit de enquête blijkt dat in slechts 9 procent van de gevallen het gereserveerde budget toereikend is. In alle andere gevallen kwam het aanbestedingsresultaat boven het budget uit. Bij 42 procent...
Thema's:

NPO Radio 1-programma’s in teken van onderwijs

31-8-2017 - Onder het motto ‘NPO Radio 1 bij de les’ stelt de publieke radiozender van 3 tot en met 8 september luisteraars de vraag: hoe kan het onderwijs in Nederland nog beter? In de week dat de meeste scholen, opleidingen en universiteiten weer beginnen, geeft NPO Radio 1 een week lang aandacht aan het thema onderwijs. Online op nporadio1.nl/bijdeles en in het land gaan presentatoren en verslaggevers actief op zoek naar suggesties en verbeteringen in het Nederlandse onderwijs. NPO Radio 1 gaat op zoek naar inspirerende aanbevelingen van luisteraars, zonder de nadruk te...
Thema's:

20-26 november: Week tegen Kindermishandeling

28-8-2017 - Van 20 tot en met 26 november vindt voor de vijfde keer de Week tegen Kindermishandeling plaats. Scholen kunnen hun good practices delen en activiteiten organiseren. Het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie zijn de nieuwe organisatoren van de week die het stokje overnemen van de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik. De nieuwe organisatoren willen veel aandacht besteden aan de wijze waarop professionals en organisaties bijdragen aan de aanpak van kindermishandeling. Ze stimuleren partijen om de krachten te bundelen, kennis en ervaring met elkaar te delen en van...
Thema's:

13 september: opening sportieve schooljaar

25-8-2017 - De 14e Nationale Sportweek is dit jaar dé sportpromotieweek van Nederland. Van 9 t/m 17 september staat de kracht van sport en ‘we winnen veel met sport’ centraal. Op 13 september is de opening van het sportieve schooljaar. Dit meldt NOC*NSF op haar site.   Gedurende de gehele sportweek worden in heel Nederland bovendien op lokaal niveau activiteiten georganiseerd, meestal geïnitieerd door de lokale sportservice organisatie en uitgevoerd in samenwerking met buurtsportcoaches en lokale sportclubs. Deze activiteiten hebben vooral een ‘...
Thema's:

Schoolkantines gezonder met begeleiding

24-8-2017 - De Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum worden beter geïmplementeerd als scholen daarbij begeleid worden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Met de Richtlijnen kan het aanbod van schoolkantines gezonder gemaakt worden, zodat jongeren makkelijker gezond kunnen kiezen. In totaal namen 20 scholen deel aan het onderzoek: 10 scholen kregen begeleiding en hulpmiddelen van het Voedingscentrum aangeboden, zoals een adviesgesprek, een rapportage met aanbevelingen hoe zij hun kantine gezonder konden maken en een zogenaamde...
Thema's:

Verlenging subsidie voor gezond en duurzaam schoolgebouw

24-8-2017 - De aanvraagperiode voor het aanvragen van subsidie voor verduurzaming en verfrissing van schoolgebouwen is verlengd tot en met 29 december 2017. Voor aanvragen vanaf 15 september geldt ook een verlenging: de subsidieactiviteiten moeten niet uiterlijk op 1 januari 2018, maar uiterlijk op 31 maart 2018 zijn verricht.   De reden voor de verlenging van de aanvraagperiode is dat de aanvragen blijven binnenstromen, meldt demissionair staatssecretaris Dekker van OCW in een toelichting. Met de subsidie kunnen scholen extern advies inhuren voor verduurzaming van hun schoolgebouwen....

Subsidieregeling snel internet vanaf 1 september

24-8-2017 - Vanaf 1 september 2017 kunnen scholen met een langzame internetverbinding subsidie aanvragen voor de aanleg van een snelle, toekomstbestendige internetverbinding. Na aftrek van een eigen bijdrage van 2.500 euro vergoedt de overheid de helft van de aanlegkosten. De regeling geldt voor scholen die nu alleen toegang hebben tot een koperverbinding, bijvoorbeeld ADSL. Tot en met 31 oktober 2019 kan subsidie worden aangevraagd voor de aanleg van een kabel- of glasvezelverbinding. De overheid vergoedt bij een offertebedrag tot 15.000 euro de helft van de kosten, minus een...
Thema's:

Eerst kennis- en vaardigheidsbasis, daarna hogere-orde denkvaardigheden ontwikkelen

21-8-2017 - Naar schatting 65 procent van de basisschoolleerlingen van vandaag zullen later gaan werken in beroepen die nu nog niet bestaan. Tegelijkertijd leiden we nu duizenden leerlingen op voor banen die in de nabije toekomst verdwijnen door automatisering. Wat moet het onderwijs doen om jongeren toekomstbestendig te maken? Dat is de centrale vraag van een onderzoek van prof. dr. Paul A. Kirschner, universiteitshoogleraar bij de Open Universiteit. Het rapport ‘Het voorbereiden van leerlingen op (nog) niet bestaande banen’ is in augustus 2017 gepubliceerd. Kirschner...

Vacaturegraad het laagst in het onderwijs

17-8-2017 - Het onderwijs heeft de laagste vacaturegraad, dat wil zeggen het minste aantal vacatures per 1000 banen. Het aantal banen in het onderwijs is in diezelfde periode in 2017 met ongeveer 4000 gegroeid. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De vacaturegraad in het onderwijs is het laagst: 13 vacatures per 1000 banen. In de bedrijfstak informatie en communicatie is de vacaturegraad met 55 het hoogst. Ook de horeca, de financiële dienstverlening en de bouwnijverheid kennen inmiddels relatief veel openstaande vacatures, met een vacaturegraad van respectievelijk...
Thema's:

Studiebeurs voor universitaire lerarenopleiding in tekortvak

17-8-2017 - Per 1 augustus 2017 is de regeling Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters verruimd. De tegemoetkoming is nu ook aan te vragen voor universitaire lerarenopleidingen in een tekortvak in deeltijd. De studiebeurs is ook beschikbaar voor young professionals die minder dan vijf jaar geleden zijn afgestudeerd of gepromoveerd.   In het voortgezet onderwijs is er een tekort aan eerstegraads leraren in de talen (Nederlands, Frans, Duits, Engels, klassieke talen) en exacte vakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica). Om extra eerstegraads leraren op te leiden...
Thema's:

Schoolleiders profiteren van scholing voor hun eigen ontwikkeling en die van de school

15-8-2017 - Professionalisering van schoolleiders heeft veel effect op de schoolleider zelf. Daarnaast versterkt professionalisering de schoolvernieuwing. Ook kan scholing helpen het schoolklimaat te verbeteren. Of er effecten zijn op de kwaliteit van onderwijs is nauwelijks onderzocht. Dit blijkt uit een reviewstudie in opdracht van de VO-academie en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).  Stages en intensieve, praktijkgerichte opdrachten in de school blijken de kennis, houding en vaardigheden van de schoolleider positief te beïnvloeden. Wanneer schoolleiders in...

Per 1 augustus 2017 ook lichtere fusietoets

15-8-2017 - Met ingang van 1 augustus jl is een lichtere en snellere fusietoets mogelijk voor scholen die kampen met leerlingendaling. Een dergelijke procedure kan binnen vier weken afgerond zijn. Met deze aanpassing komt het lokale besluitvormingsproces en de menselijke maat centraal te staan. Uit de evaluatie van de fusietoets in 2015 kwam naar voren dat de fusietoets scholen en besturen afschrikt om proactief beleid te voeren met het oog op leerlingendaling. De fusietoets had niet het beoogde effect waar het veld om vroeg. Met de aanpassing zijn belangrijke bezwaren van het veld...
Thema's:

Kennismaken met het nieuwe lerarenregister als koploperschool

15-8-2017 - Vanaf september kunnen schoolbesturen en koploperscholen samen met hun leraren kennismaken met het nieuwe register. Belangstellende scholen kunnen zich tot 1 oktober aanmelden als koploperschool en zo proefdraaien in de praktijk. Koploperscholen kunnen het hele proces ervaren: van aanleveren van de basisgegevens van leraren tot en met voorlichting aan en de registratie van de leraren in het register. In september starten ook meedenksessies waarin wordt voortgeborduurd op opbrengsten uit de eerdere meedenksessies. Per 1 augustus 2017 treedt de Wet Beroep Leraar in werking....
Thema's:

Subsidie voor opstarten regionaal netwerk binnen Toptechniek in bedrijf

15-8-2017 - Het ministerie van OCW stelt subsidie beschikbaar voor zeven nieuwe vmbo-mbo netwerken binnen het programma Toptechniek in bedrijf. In deze netwerken werken de partijen samen aan het behoud van goed, aantrekkelijk techniekonderwijs en het verbeteren van de aansluiting tussen het vmbo, mbo en bedrijfsleven. Tot 1 oktober kan subsidie worden aangevraagd via de site van DUS-I. Hoofddoel van de subsidie is dat er voldoende nieuwe technische vakkrachten beschikbaar komen voor de regionale arbeidsmarkt. Naast de 21 al bestaande Toptechniek in bedrijf-netwerken is er nu subsidie...

Stichting School & Veiligheid biedt scholen ondersteuning bij calamiteiten

15-8-2017 - Bij calamiteiten kunnen scholen voortaan een beroep doen op het calamiteitenteam bij Stichting School & Veiligheid. Via de telefonische helpdesk ondersteunt dit team de school in eerste instantie met advies en voorlichting. Bij een zeer ernstige calamiteit kan in overleg met de school de adviseur van het calamiteitenteam acht uren kosteloos op locatie worden ingezet. De helpdesk is op werkdagen van 9-16 uur telefonisch bereikbaar via 030-2856616. Ook is het mogelijk een mail te sturen naar helpdesk@schoolenveiligheid.nl. Vindt een calamiteit buiten werkdagen of in...

Subsidie voor begeleiding van achterstandsleerlingen

15-8-2017 - Scholen met veel achterstandsleerlingen kunnen deelnemen aan een tweejarige pilot waarbij leraren worden vrijgeroosterd voor coachingsactiviteiten en het intensief begeleiden van leerlingen. De pilot vloeit voort uit het actieplan gelijke kansen van demissionair minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. Scholen kunnen tot en met 3 september subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld voor de professionalisering van leraren en het gericht ondersteunen van achterstandsleerlingen. Met de subsidie kunnen leraren twee jaar worden vrij geroosterd voor deelname aan...

2,5 miljoen voor themaprogramma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’

14-8-2017 - Het themaprogramma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ ontvangt 2,5 miljoen euro uit de Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Een breed samengesteld consortium onder leiding van prof. dr. Monique Volman (UvA) en prof. dr. Judi Mesman (UL) geeft hiermee invulling aan de NWA-Route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’.    Het consortium zal onderzoek doen naar kansen(on)gelijkheid onder jongeren. Het kijkt naar de processen en mechanismen die hierbij een rol spelen binnen de veranderende omgevingen waarin jongeren...
Thema's:

Panelleden Gezonde School gezocht

14-8-2017 - De Gezonde School is op zoek naar onderwijsprofessionals voor deelname aan een gebruikerspanel dat meedenkt over inhoudelijke thema’s en vraagstukken. Doel is dat de Gezonde School nog beter aansluit op de wensen en behoeften van de professionals op school. Zowel directies als afdelingsmanagers, mentoren, zorgcoördinatoren, intern begeleiders en leerkrachten van so, po, vo en mbo worden uitgenodigd mee te doen. De bijdragen van de panelleden zorgen er mede voor dat de onderdelen van Gezonde School en de landelijke ondersteuning aansluiten bij wat de school nodig...
Thema's:

Veld moet eigen afwegingskader meldcode kindermishandeling ontwikkelen

14-8-2017 - Vanaf 1 januari 2019 moet het onderwijs een eigen afwegingskader hanteren voor het melden van vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat staat in het aangepaste 'Besluit verplichte meldcode', dat in juli werd gepubliceerd in het Staatsblad. Aanleiding voor de aanscherping van de meldcode was een advies van Jan-Dirk Sprokkereef, een ervaren bestuurder uit de jeugdzorg, waaruit naar voren kwam dat de huidige Meldcode onvoldoende functioneert. Hij constateerde in 2016 dat er geen sluitend systeem is waar signalen van verschillende partijen (...
Thema's:

Pensioenregeling eenvoudiger en pensioenrekenleeftijd naar 68

14-8-2017 - Sociale partners hebben deze zomer een akkoord bereikt over het eenvoudiger maken van de pensioenregeling van ABP. Daarnaast is in dit akkoord besloten dat de pensioenrekenleeftijd van 67 naar 68 gaat. Deze veranderingen gaan in per 1 januari 2018. Om de pensioenregeling eenvoudiger te maken, wordt deze op punten als het nabestaandenpensioen, pensioenopbouw tijdens WW en arbeidsongeschiktheidspensioen aangepast. De wijzigingen bevatten meestal een verbetering van het nabestaandenpensioen. Het ABP probeert voor de deelnemers die door de vereenvoudiging erop achteruitgaan dit...
Thema's:

Internetconsultatie wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen

14-8-2017 - Scholen, ouders en leerlingen kunnen tot en met 1 september via een internetconsultatie reageren op het conceptwetsvoorstel ‘Actualisatie deugdelijkheidseisen funderend onderwijs’. De voorstellen in dit wetsvoorstel actualiseren en verbeteren de wetgeving voor het funderend onderwijs. Alles heeft betrekking op de bekostigingsvoorwaarden voor en verplichtingen van scholen en het toezicht daarop. De Kamerleden Bisschop, Van Meenen en Rog verzochten tijdens de parlementaire behandeling van de initiatiefwet 'Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht' de...

Eerste Kamer stemt in met wet vereenvoudiging samenwerkingsschool

13-7-2017 - De Eerste Kamer heeft op 11 juli 2017 na een uitgebreid debat de ‘Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool’ aangenomen. VVD, PvdA, 50PLUS, SP, D66 en PVV stemden voor. SGP, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, PvdD en OSF stemden tegen. Een samenwerkingsschool is een fusieschool waarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs wordt aangeboden. Het wetsvoorstel is bedoeld om - door de vereenvoudiging van de bestuurlijke vormgeving - de mogelijkheden om een samenwerkingsschool tot stand te brengen te verruimen. Zo wordt het continuïteitscriterium...

Pagina's