Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).

€ 70 korting op een opleiding of training OF een cadeaukaart van € 35 cadeau!

15-7-2014 - Lid worden van de AVS loont! Nieuwe leden krijgen maar liefst 70 euro korting op een cursus/opleiding of ontvangen een cadeaukaart ter waarde van 35 euro. Wie vóór 1 oktober aanstaande lid wordt van de AVS ontvangt 70 euro korting op een cursus of opleiding van de AVS (van minimaal 150 euro) of krijgt een cadeaukaart van 35 euro. Dit geldt ook voor aspirant-leden. Aspirant-mailleden komen alleen in aanmerking voor 70 euro korting op een cursus/opleiding (geen cadeaukaart). Cadeaukaarten waaruit nieuwe leden kunnen kiezen: V&D, Intratuin, Podium, Boekkado, Lunch...
Thema's:

Meer financiële ruimte bij samenvoeging school

11-7-2014 - Pas rond de zomer van 2015 komt staatssecretaris Dekker met wetsvoorstellen die het scholen en besturen makkelijker kunnen maken de negatieve gevolgen van krimp te beteugelen. Wel krijgen scholen al meteen na de zomer ondersteuning en meer financiële ruimte als scholen worden samengevoegd. Dat bleek uit het debat in de Tweede Kamer op 30 juni jl over de daling van het aantal leerlingen. De bewindsman kondigde eerder dit jaar aan de drempel voor fuseren te willen leggen bij 2500 leerlingen in het primair en 5000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. De partijen...
Thema's:

​Antipestwet vrijwel zeker van de baan

11-7-2014 - De Tweede Kamer heeft op 3 juli een motie aangenomen waardoor schoolbesturen straks niet meer verplicht zijn erkende anti-pestprogramma’s te gebruiken. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de school te zorgen voor een effectieve aanpak van pesten. De motie van Vera Bergkamp van D66 en Brigitte van der Burg van de VVD stelt wel als voorwaarde dat de VO-raad en de PO-Raad voor 1 oktober komen met een aanpak voor veilige scholen en een effectieve bestrijding van pesten. Slagen sectorraden daar samen met de scholen in, dan kan de verplichting om erkende antipestprogramma...
Thema's:

Geen kind tussen wal en schip!

8-7-2014 - Na de invoering van Passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter hebben aangemeld verplicht is om een passende plek te vinden als hun kind extra ondersteuning nodig heeft. De school kan ouders meer informatie geven over Passend onderwijs en de ondersteuning en begeleiding die de school biedt. Hieronder leest u welke stappen ouders samen met de school doorlopen om een passende plek voor een kind te vinden. Een passende plek vinden in vier stappen: Ouders melden hun zoon of dochter aan op de...

Oppers nieuwe directeur-generaal po en vo bij OCW

8-7-2014 - Alida Oppers wordt de nieuwe directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van OCW. Zij volgt André de Jong op, die met ingang van 1 augustus 2014 zijn functie heeft neergelegd. De benoeming van Oppers gaat in op 1 september 2014.  Ze werkt sinds 1985 binnen de Rijksdienst. Bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bekleedde zij diverse functies. In 2002 begon zij bij de VROM-Inspectie als directeur Bestuurszaken. In 2006 stapte zij over naar het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit...
Thema's:

Noodzaak professionalisering bedrijfsvoering blijft

8-7-2014 - Er bestaat een grote variatie in de financiële situatie van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. De noodzaak blijft om in te zetten op een verdere verzakelijking en professionalisering van de bedrijfsvoering, concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek.  Er bestaan verschillende beelden over de financiële stand van zaken in de sector voortgezet onderwijs. Volgens de VO-raad kunnen scholen nog maar net het hoofd boven water houden, volgens de Algemene Onderwijsbond (Aob) is de situatie van de sector kerngezond. Staatssecretaris Dekker van OCW verzocht de...

Regeling nadere voorschriften opting out

8-7-2014 - Door de invoering van Passend onderwijs wordt de leerlinggebonden financiering (lfg) afgeschaft. Dit heeft personele gevolgen. De wet voorziet nu in een overgangsregeling voor het verleggen van de geldstroom ambulante begeleiding. In artikel XI van de Wet passend onderwijs is aangegeven dat de middelen voor de ambulante begeleiding in schooljaar 2014/2015 nog bij het (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4 blijven. De samenwerkingsverbanden maken afspraken met deze scholen over de inzet van de ambulante begeleiding. Het kan daarbij gaan om begeleiding van individuele...

Maassen van den Brink nieuwe voorzitter Onderwijsraad

2-7-2014 - De Onderwijsraad heeft een nieuwe voorzitter benoemd. Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink treedt per 1 januari 2015 in functie. Maassen van den Brink is als hoogleraar Economie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en tevens verbonden als hoogleraar Evidence Based Education aan de Universiteit van Maastricht. Het adviescollege ziet in haar persoon onderwijspraktijk, wetenschappelijk onderzoek en kennis van evidence based beleidsevaluaties verenigd. Maassen van den Brink volgt bij de Onderwijsraad prof. dr. Geert ten Dam op, die het wettelijk maximum aantal...
Thema's:

Verslag Ledenraad 13 juni 2014

1-7-2014 - Op vrijdag 13 juni kwam de Ledenraad voor de vierde keer bijeen in het schooljaar 2013/2014. Een bijzondere bijeenkomst, omdat het de eerste Ledenraad was met het bestuur in haar nieuwe samenstelling. Voorzitter Petra van Haren, penningmeester Jos de Bruijn, vice-voorzitter Jan Morsink en secretaris Hans Pennings vormen sinds medio maart het nieuwe AVS-bestuur. De bijeenkomst was ditmaal niet in het kantoor van de AVS. De Ledenraad was te gast bij ‘Stichting Mijn Plein’ in Raalte. Er werd een korte welkomstpresentatie gegeven door de voorzitter van de Ledenraad en...
Thema's:

‘Tekort aan gekwalificeerde leraren belemmert goed onderwijs’

26-6-2014 - Bijna driekwart van de schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (71 procent) geeft aan dat het bieden van goed onderwijs gehinderd wordt door een tekort aan gekwalificeerde en/of goede leraren. Internationaal geldt dat voor 38 procent van de schoolleiders. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek van de OESO onder schoolleiders en leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Een goed personeelsbeleid is essentieel voor de kwaliteit van leraren en het onderwijs. Ook uit de Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2013 blijkt dat er...

Samenwerkingsverbanden krijgen meer tijd voor aanvragen opting out

25-6-2014 - Samenwerkingsverbanden krijgen meer tijd om een opting out aan te vragen in het kader van de personele gevolgen Passend onderwijs. Tot 15 augustus 2014 kan een aanvraag (mits compleet) ingediend worden. Eerder was er sprake van dat de opting out-verklaring in het kader van de personele gevolgen Passend onderwijs uiterlijk 1 juni 2014 bij DUO ingediend zou moeten zijn. Inmiddels is duidelijk geworden dat er iets meer tijd is om het overleg af te ronden. Aanvragen worden tot en met 15 augustus 2014 in behandeling genomen indien ze compleet zijn. Complete aanvragen die...

Verschillen in stedelijke sturing onderwijskwaliteit groot

19-6-2014 - Op stedelijk niveau sturen op onderwijs- en schoolverbetering heeft zin. Maar wel onder de juiste condities. Dat concludeert Prof. Edith Hooge, hoogleraar Onderwijsbestuur bij TIAS School for Business and Society, die de onderwijsverbeteringsprogramma’s van Rotterdam, Almere en Amsterdam met elkaar vergeleek in haar rapport ‘Leren van beter presteren, stedelijk sturen van onderwijskwaliteit’. In de drie steden werkten gemeente en schoolbesturen tussen 2010 en 2014 samen om de onderwijs- en schoolkwaliteit te verbeteren. In Rotterdam had dit te maken met...
Thema's:

Leraar en schoolleider denken anders over leermiddelen

19-6-2014 - Leraren en leidinggevenden blijken nogal eens van opvatting te verschillen als het gaat om het gebruik van leermiddelen. Zo hebben leidinggevenden duidelijk een zonniger kijk op de toepassing van ict dan leraren. En terwijl leidinggevenden het idee hebben dat er in toenemende mate sprake is van leermiddelenbeleid, ervaren leraren juist het tegenovergestelde. Deze en andere opvallende verschijnselen zijn te vinden in de Leermiddelenmonitor 2013-2014. De monitor is een tweejaarlijks landelijk onderzoek naar trends op het gebied van leermiddelen in het primair, voortgezet en...
Thema's:

OCW wil invoering digitale leermiddelen stimuleren

19-6-2014 - In het Algemeen Overleg (AO) over onderwijs en digitalisering van 11 juni benadrukten minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker dat ze de verdere invoering van digitale leermiddelen in het onderwijs willen bevorderen. De VO-raad meldt dat OCW echter geen oplossing biedt voor de belemmeringen die de sectorraden po en vo onlangs aan de orde stelden. De bewindslieden van OCW willen dat devices zoals tablets en digitaal lesmateriaal breed worden ingezet om het onderwijs eigentijdser te maken. De staatssecretaris verwees hierbij onder andere naar het Doorbraakproject Onderwijs...

Afscheid AVS-directeur Michiel Wigman met levendige bijeenkomst

19-6-2014 - ‘Trots en noodzakelijke attitude in het onderwijs’ was het thema van het debat dat op 18 juni tijdens het afscheid van AVS-directeur Michiel Wigman werd gevoerd in Zeist. Het pittige debat volgde op een meer dan een uur durende levendige presentatie van leiderschapsdeskundige Remco Claassen. AVS-voorzitter Petra van Haren richtte zich in een kort welkomstwoord tot Michiel Wigman en overhandigde hem het nieuwste boek van Remco Claassen. Met dit symbolische gebaar bood Van Haren de vertrekkend directeur deze dag in Woudschoten in Zeist aan als afscheidscadeau....
Thema's:

Onderwijssocioloog stopt met roemruchte ranglijsten

19-6-2014 - De zeventigjarige onderwijssocioloog Jaap Dronkers stopt na zeventien jaar met het maken van ranglijsten van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. De hoeveelheid tijd en de stress door de kritiek in de (sociale) media speelden een rol bij zijn besluit. Dronkers publiceerde zeventien jaar geleden zijn eerste ranglijst van scholen in het voortgezet onderwijs in dagblad Trouw. De laatste twee jaar publiceerde hij de lijsten in de Volkskrant. Vorig jaar maakte Dronkers samen met RTL Nieuws voor het eerst een ranglijst naar aanleiding van de Citoscores in het primair...
Thema's:

‘Al doende leren’ belangrijke leervorm voor schoolleiders

19-6-2014 - Schoolleiders leren in de praktijk minstens zoveel als via formele vormen van professionalisering. Informeel leren vindt vooral plaats wanneer schoolleiders werken aan het doorvoeren van verbeteringen en vernieuwingen in de school. Maar ook door te reflecteren op ervaringen in interactie met leraren. Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek naar non- en informeel leren van schoolleiders in het voortgezet onderwijs, uitgevoerd in opdracht van de VO-raad. Onderzocht is welke bestaande vormen van non- en informeel leren worden toegepast door schoolleiders en welke vormen voor...

Eerste Kamer stemt in met afschaffing verplichte maatschappelijke stage

19-6-2014 - Ook de Eerste Kamer wil af van het verplichte karakter van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs. Dat bleek al eerder uit een debat (10 juni). Staatssecretaris Dekker van OCW wist daarin de twijfelende PvdA over de streep te trekken. Op 17 juni stemde de Eerste Kamer definitief in met het wetsvoorstel. De fracties van VVD, PvdA, D66, SGP en GroenLinks stemden voor. De fracties van PVV, CDA, CU, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden tegen. Hiermee volgt de Kamer het besluit van Dekker, dat al eerder werd opgenomen in het regeerakkoord. Ruim drie jaar geleden is de...

'Geld direct aan scholen uitkeren is niet voordeliger'

19-6-2014 - Het levert geen besparing op om het onderwijsgeld direct aan de scholen uit te keren. De kosten zouden zelfs hoger kunnen zijn dan nu het geval is. Dat stelt minister Bussemaker van OCW in een reeks antwoorden op Kamervragen. Vanuit de Tweede Kamer was de vraag gekomen of het voordeliger zou zijn het onderwijsgeld direct aan de scholen uit te keren in plaats van aan de schoolbesturen. “Het lukt niet op die manier meer geld in de klas terecht te laten komen”, aldus Bussemaker. “Als de bekostiging direct aan scholen wordt uitgekeerd zal dat op zich geen...

Een op vijf scholieren ontevreden over manier van lesgeven

19-6-2014 - Uit de LAKS-monitor 2014, het landelijke tevredenheidsonderzoek onder 60.000 scholieren, blijkt dat 20 procent slecht te spreken is over de manier waarop hun leraar lesgeeft. De ontevredenheid van scholieren over hoe leraren hen weten te motiveren nam ook toe. De ontevredenheid over de manier van lesgeven nam toe van 11 procent in 2010 tot 20 procent in 2014. Het aantal scholieren dat tevreden is over hun leraren bleef gelijk op 60 procent. De ontevredenheid van scholieren over de motivatie door leraren nam toe van 14 procent in 2010 tot 19 procent in 2014. Over de vakkennis...

OSO landelijke standaard digitale uitwisseling leerlinggegevens

19-6-2014 - Het Digitaal Overdrachtsdossier (DOD) wordt vervangen door een nieuwe, uniforme en veilige procedure, de Overstapservice Onderwijs (OSO). In 2011 startten de PO-Raad en de VO-raad het project OSO met als doel  een uniforme en veilige digitale uitwisseling te garanderen. Voorheen werden leerlinggegevens op verschillende manieren digitaal uitgewisseld en lang niet altijd volgens de wettelijke eisen. De methode van overdragen via OSO is veiliger en de inhoud van het OSO overstapdossier voldoet aan de laatste wettelijke eisen. Het DOD is als basis gebruikt bij de ontwikkeling...

Resultaten eindexamens nagenoeg hetzelfde als vorig jaar

16-6-2014 - Het College voor Examens (CvE) meldt dat de eindexamens in het voortgezet onderwijs ongeveer net zo goed zijn gemaakt als vorig jaar. Vmbo-leerlingen van 2014 zijn even vaardig gebleken als de leerlingen van 2013, aldus het CvE. De vaardigheidsverbetering ten opzichte van 2011 en eerder is geconsolideerd. Bij havo en vwo is ook sprake van een vaardigheidsstijging ten opzichte van 2011 en eerder voor de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde). Bij de niet-kernvakken is echter sprake van een vaardigheidsdaling ten opzichte van 2012 en 2013. ‘Onregelmatigheden’...
Thema's:

Ruime steun in Eerste Kamer voor Wet werk en zekerheid

11-6-2014 - Werknemers met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding en de WW richt zich meer op het snel vinden van werk. Dit is de kern van de Wet werk en zekerheid (WWZ) van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die op 10 juni met ruime steun van de VVD, PvdA, D66, CDA, SGP, GroenLinks en de CU, in de Eerste Kamer is aangenomen. Werknemers met een tijdelijk contract krijgen vanaf 1 juli 2015 niet na drie jaar, zoals nu, maar na twee jaar aanspraak op een vast contract. Zo...

Meer salaris en vrijheid noodzakelijk voor kwaliteit leraar

11-6-2014 - Om de kwaliteit en kwantiteit van het lerarenkorps te garanderen in het primair en voortgezet onderwijs, moet de salariëring voor met name eerstegraads leraren marktconform worden. Ook is het noodzakelijk dat alle leraren, en in het bijzonder mbo-docenten, meer vrijheid hebben om hun werk in te richten. Dat zijn enkele aanbevelingen van bijzonder hoogleraren Frank Cörvers en Marc van der Meer, die samen de bijzondere leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt aan Tilburg University bezetten. Zij spraken op vrijdag 6 juni hun inaugurele redes uit. Cörvers pleit voor grotere...

Goedkoper Licht: nieuwe AVS voordeelpartner

5-6-2014 - Goedkoper Licht biedt AVS-leden de mogelijkheid om meer dan 40 procent te besparen op het energieverbruik van de schoolverlichting. Het schoolbestuur of de schooldirectie in het po en vo hoeven niet zelf te investeren: Goedkoper Licht biedt een kostenneutrale oplossing, waarbij AVS-leden zeven jaar service (en zorgeloos licht) ontvangen. Met het lichtconcept blijft een groter deel van het onderwijsbudget beschikbaar voor de primaire onderwijstaken en nemen schoolleiders eenvoudig concrete maatregelen om kosten te besparen, de scholen te verduurzamen en de binnenmilieukwaliteit in...
Thema's:

Pagina's