Verdieping Onderwijs2032 van start

7-6-2016 - Op 7 juni is de verdiepingsfase Onderwijs 2032 gestart. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan het in januari gepresenteerde advies ‘Ons Onderwijs 2032’. Deze verdiepingsfase bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste wordt onder regie van de Onderwijscoöperatie met leraren over het advies gesproken. Ten tweede wordt door een breed samengestelde regiegroep in kaart gebracht hoe haalbaar en toepasbaar onderdelen van het advies in de praktijk zijn en wat daar voor nodig is. De Onderwijscoöperatie en de regiegroep rapporteren in november van dit jaar aan...
Thema's:

Kamer steunt motie minder lesuren voor leraren

7-6-2016 - Op 7 juni, tijdens het vervolgdebat over Onderwijs2032, heeft de Kamer gestemd over de motie van Van Meenen (D66) en Ypma (PvdA), waarin zij stellen dat leraren in po en vo minder uren moeten lesgeven. De vierde poging voor het indienen van deze motie is dan toch gelukt, omdat Loes Ypma, een van de PvdA-onderwijswoordvoerders in de Kamer, nu ook de motie ondertekend heeft. De motie stelt voor om naar maximaal 20 lesuren voor een fulltime-docent in het voortgezet onderwijs en maximaal acht dagdelen voor een voltijds leraar in het basisonderwijs te streven. Zo hebben leraren meer...
Thema's:

Twee derde basisscholen stelt vo-advies bij na eindtoets

7-6-2016 - 65 Procent van de schoolleiders in het basisonderwijs geeft aan dat na de eindtoets de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven zijn bijgesteld. Herplaatsen van een leerling met een bijgesteld advies levert echter vaak problemen op. Dit blijkt uit een peiling begin juni van de Algemene Vereniging Schoolleiders waar 525 schoolleiders op hebben gereageerd. In 31 procent van de gevallen betrof het slechts één leerling, in 69 procent  van de gevallen twee, drie of meer. Tweederde van de bijstellingen gebeurde op initiatief van de basisschool, een...

Cingel College in Breda wint Onderwijs Pioniers-trofee

6-6-2016 - Marja van der Velden van het Cingel College in Breda (mbo) is winnaar geworden van Onderwijs Pioniers met haar project Talent Coaching. Op 3 juni is zes jaar Onderwijs Pioniers afgesloten met een feestelijke slotdag en de uitreiking van de trofee.   Van der Velden won met haar idee om realistische arbeidsmarktomstandigheden in het onderwijs van haar studenten te creëren. Via het programma Onderwijs Pioniers hebben leraren uit po, vo en mbo in de afgelopen jaren hun eigen innovatieve ideeën voor het onderwijs kunnen realiseren en uit kunnen groeien tot architecten...

Dekker vraagt gemeenten leerplichtvrijstellingen door te lichten

3-6-2016 - Staatssecretaris Sander Dekker heeft alle Nederlandse gemeenten opgeroepen om vrijstellingen voor kinderen met een psychische of fysieke beperking nog eens goed te bekijken. Indien mogelijk moet leerlingen met een vrijstelling van de leerplicht alsnog een passend onderwijsaanbod worden aangeboden.   “Het is belangrijk dat gemeenten, samen met het onderwijs, kijken naar alternatieven en die ook aanbieden aan leerlingen en hun ouders”, aldus Dekker. De afgelopen jaren krijgen steeds meer kinderen een vrijstelling op grond van artikel 5a van de Leerplichtwet. Dat...
Thema's:

Lerares hogere kans op stemproblemen dan leraar

3-6-2016 - Vrouwen in het onderwijs kampen vaker met stemproblemen dan hun mannelijke collega. Volgens Amerikaans onderzoek heeft dit te maken met de manier waarop vrouwen ademhalen. Lesgeven is een beroep met een verhoogde kans op stemproblemen: onderwijsgevenden hebben twee keer zoveel kans op stemproblemen dan werknemers in andere beroepen. Het gaat dan om klachten als stemvermoeidheid, pijn en een schorre of krakende stem. De stem wordt veel gebruikt in de klas en wordt vaak langdurig gebruikt in een lawaaierige omgeving. Voor het eerst is in een onderzoek, van twee Amerikaanse...

Ondanks daling is onderwijs koploper bij burn-out

3-6-2016 - Burn-outklachten in het onderwijs zijn het afgelopen jaar gedaald. Toch heeft het onderwijs de meeste werknemers met een burn-out vergeleken met andere beroepen. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS over 2015. In de NEA over 2014 gaf nog 21 procent van de werknemers in het onderwijs aan dat zij last hadden van burn-out. In de recentelijk verschenen nieuwe meting NEA 2015 is dat gedaald naar 18 procent. Ten opzichte van een jarenlange stijging, is er nu sprake van een serieuze daling. Wel blijft onderwijs ver boven het gemiddelde...
Thema's:

Gebruikersonderzoek leerlingendaling.nl

3-6-2016 - Schoolbesturen en scholen die te maken krijgen met leerlingendaling kunnen informatie en praktijkvoorbeelden vinden op de speciale website www.leerlingendaling.nl, het resultaat van een gezamenlijke aanpak van OCW en de sectororganisaties PO en VO. De site wil graag informatie van bezoekers via een enquête om een mogelijke verbetering in de toekomst te bewerkstellingen. De makers van de site willen graag weten hoe de gebruikers de site beoordelen en hoe de website mogelijk nog beter kan aansluiten bij de behoeften van de bezoekers. Vinden de bezoekers wat ze zoeken of...
Thema's:

Toch twee jaar extra bekostiging voor asielonderwijs

2-6-2016 - Er komt toch twee jaar maatwerkbekostiging voor onderwijs aan asielkinderen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor een motie van GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff waarin dit werd verzocht. Goed nieuws dus, na maandenlange drukuitoefening vanuit meerdere onderwijsorganisaties, waaronder de AVS. AVS-voorzitter Petra van Haren is blij: “Onze maandenlange lobby voor extra bekostiging, samen met andere partijen en in samenwerking met de PO-raad, heeft dan toch zijn vruchten afgeworpen.” Een eerder dit jaar ingediende en aangenomen motie voor twee jaar aanvullende...

Wijziging eigenrisicodragerschap WGA

2-6-2016 - De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt bij brief van 27 mei 2016 mede, dat er een wijziging gaat optreden in het eigenrisicodragerschap Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA). Werkgevers moeten aan de Belastingdienst een schriftelijke garantie overleggen waaruit blijkt dat een bank of verzekeraar garant staat voor eventuele door de werkgever niet nagekomen financiële verplichtingen. Deze bepaling geldt tot en met 2016 en heeft betrekking op vast personeel. Per 1 januari 2017 gaat de verplichting ook gelden voor het flex-personeel. In...
Thema's:

Miljoenen mógelijke bezuinigingen op ombuigingslijst

2-6-2016 - De Ombuigingslijst van het ministerie van Financien, met daarin 400 bezuinigingsvoorstellen, is openbaar gemaakt. De lijst die normaal gesproken vertrouwelijk is voor de fracties van de Tweede Kamer, is gepubliceerd omdat deze was uitgelekt naar de Volkskrant. Het gaat in totaal om miljarden euro’s. De Volkskrant meldde dat de extra investeringen van 350 miljoen in het po en vo nog kunnen worden geannuleerd. Volgens de lijst zou er ruim 200 miljoen euro bezuinigd kunnen worden in het po. In het vo gaat het mogelijk om ruim 270 miljoen euro. De opties in deze...
Thema's:

Thuisonderwijs belemmert ontwikkeling sociale vaardigheden

31-5-2016 - “Thuisonderwijs of thuis zitten zonder onderwijs is in principe schadelijk voor de ontwikkeling en het welzijn van het kind. Uit vrijwel alle gesprekken met de kinderen blijkt dat het ontwikkelen van sociale vaardigheden, met name in relatie tot leeftijdsgenoten, ontzettend belangrijk is.” Dat schrijft Marieke Hopman, auteur van het rapport ‘(W)elk kind heeft recht op onderwijs? en promovendus aan de Tilburg University. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag heeft ieder kind recht op onderwijs, maar in Nederland zitten duizenden kinderen thuis omdat school,...
Thema's:

Sectoroverstijgende leerlijnen en structurele investeringen in internationalisering nodig

31-5-2016 - Het onderwijs hoort alle jongeren voor te bereiden op een maatschappij die globaliseert. Deze ambitie vraagt om een stevige verankering van internationalisering in het reguliere onderwijs en een betere afstemming tussen de sectoren. Vooral in het vmbo en het mbo is meer inzet nodig. Dit stelt de raad in het advies Internationaliseren met ambitie, dat dinsdagmiddag 31 mei wordt aangeboden aan staatssecretaris Dekker van Onderwijs.   Internationalisering hoort volgens de raad overal in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs vorm te krijgen....

Jongeren en studenten pleiten samen voor ‘bildung’ in het onderwijs

31-5-2016 - Diverse jongeren- en studentenorganisaties bieden dinsdag 31 mei om 14:45 de Tweede Kamer een manifest aan waarin wordt opgeroepen voor bildung (‘vorming’) in het onderwijs. Deze roep om een eigentijdse bildung komt voort uit de constatering dat er te weinig aandacht en waardering is voor de ontwikkeling van het individu. Met bildung wordt een persoonlijke, brede, betrokken en bewuste vorming bedoeld. Het onderwijs in Nederland geeft te weinig aandacht aan de ontwikkeling van het individu en het geven van uitdagend, persoonlijk en prikkelend onderwijs. Er zijn meer...
Thema's:

Dekker weigert bekostiging Islamitische school Amsterdam

31-5-2016 - Staatsecretaris Dekker van Onderwijs weigert Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) geld te geven om een islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam te starten. Reden hiervoor zijn de radicale uitlatingen van een bestuurder, die indruisen tegen de wettelijke burgerschapstaak van de school. Dat schrijft Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Het is voor het eerst dat een schoolbestuur op deze grond geen bekostiging krijgt.   Dekker: “Iedere leerling verdient een school die burgerschap...
Thema's:

Dekker: ’Scholieren voelen zich blijkbaar niet genoeg uitgedaagd’

30-5-2016 - Nergens ter wereld zijn scholieren zo ongemotiveerd als in Nederland, zo blijkt uit onderzoek van de OESO. Volgens staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs ligt dat niet alleen aan de jongeren zelf. “Het is uiteindelijk een samenspel tussen leerlingen en leraar, zegt hij in een interview met 7Days en Scholieren.com. De jongerenkrant en scholierenwebsite riepen jongeren op om een concreet voorstel te schrijven om het voortgezet onderwijs te verbeteren. De vijftien beste plannen zijn aan Dekker overhandigd. Omdat veel plannen gaan over een gebrek aan motivatie en hoe...
Thema's:

Naima Azough wordt speciaal rapporteur preventie van extremisme

30-5-2016 - Minister Jet Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) hebben Naima Azough gevraagd als speciaal rapporteur om extremisme te helpen voorkomen. Tot het einde van dit jaar brengt Azough in kaart wat goed en minder goed werkt in de Nederlandse praktijk. Doel is het gesprek te stimuleren tussen onderwijsprofessionals, jeugdwelzijnwerkers en hulpverleners, om extremisme in een vroeg stadium te herkennen en er iets tegen te doen. In welke gemeenten lukt het docenten, jeugdwelzijnswerkers, zorgprofessionals, wijkagenten en ouders goed om te voorkomen dat kwetsbare...
Thema's:

Leraren benutten specifieke mogelijkheden ict te weinig

26-5-2016 - Leraren zetten ict vooral klassikaal in of laten hun leerlingen, zeker in het primair onderwijs, met oefensoftware werken. Sociale media worden nauwelijks gebruikt en ict toepassen voor samenwerking gebeurt heel weinig. In het vo maken leraren en leerlingen meer gebruik van internet dan in het po, vooral om informatie op te zoeken. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere de universiteit van Amsterdam. Van primair onderwijs tot hbo gebruiken leraren en docenten ict grotendeels voor dezelfde doeleinden: voor klassikale instructie en om leerlingen en studenten zelfstandig te...
Thema's:

Dekker: geen onderzoek naar segregatie in het onderwijs

26-5-2016 - Amsterdam heeft het grootste aantal categorale scholen voor mavo, havo of vwo. Volgens onderzoek van de gemeente Amsterdam is het Amsterdamse voortgezet onderwijs gesegregeerd. Staatssecretaris Dekker ziet echter geen meerwaarde aan verder onderzoek naar segregatie in het onderwijs, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief geeft de bewindsman van OCW zijn schriftelijke reactie op vragen van de leden Vermue en Jadnanansing van de PvdA over onder andere segregatie en de rol van brede scholengemeenschappen. Dekker reageert hierop: “Scholen hebben de...
Thema's:

Eindexamenklachtenlijn bereikt recordaantal klachten

24-5-2016 - De eindexamenklachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft de meeste klachten ooit bereikt. Het record lag op 161.124 klachten, maar de teller staat op 24 mei op 185.996. En de eindexamens zijn nog niet voorbij. Het vwo-examen Nederlands bereikte vorige week vrijdag al een klachtenrecord van 24.490. Afgelopen vrijdag werd dat record opnieuw gebroken door het havo-examen Engels (24.847 klachten). Hiermee telt het havo-examen Engels de meeste klachten aller tijden. Het LAKS meldt dat 71 procent van de scholieren het examen ‘moeilijk’ of ‘...
Thema's:

Groen licht voor verdiepingsfase Onderwijs2032

23-5-2016 - De verdiepingsfase Onderwijs2032 kan van start gaan nu de Tweede Kamer staatssecretaris Dekker van Onderwijs groen licht hiervoor heeft gegeven. Dekker had hierom gevraagd in zijn brief van 22 april aan de Kamer. De AVS wil zeker deelnemen in de regiegroep, zodat diverse belanghebbenden, waaronder schoolleiders, ook kunnen bijdragen aan de gewenste verdieping. In eerdere debatten gaven diverse fracties al aan de rol van leraren bij de ontwikkeling van Onderwijs2032 te willen versterken en de Onderwijscoöperatie meer regie te geven. Ook een motie van Kamerleden Van Meenen (...
Thema's:

Ledenraadplegingen positief over onderhandelaarsakkoord CAO VO

23-5-2016 - De leden van de VO-raad en CNV Onderwijs hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord CAO VO 2016-2017. De verwachting is dat de overige vakbonden in de loop van volgende week de uitslag van hun ledenraadplegingen binnen hebben. Als deze ook instemmen, gaat de nieuwe cao in per 1 juli 2016. Van de leden van de VO-raad heeft 79 procent een geldige stem uitgebracht. Daarvan is ruim 89 procent positief over het akkoord. Conform de statuten kan de VO-raad nu een nieuwe CAO VO 2016-2017 afsluiten, meldt de VO-raad. Per 1 juli 2016 kan dan de nieuwe CAO VO van kracht worden. De...
Thema's:

Schoolkeuzeleeftijd verhogen heeft voordelen

19-5-2016 - Het is beter als kinderen niet op 12-jarige, maar op latere leeftijd (bijvoorbeeld 16 jaar) kiezen welke voortgezet onderwijs ze gaan volgen. Dat concludeert gezondheidseconoom Bastian Ravesteijn die in mei aan de Erasmus Universiteit Rotterdam promoveerde op het onderzoek naar het effect van beleid op de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk. Een van de studies in het proefschrift ‘Measuring the Impact of Public Policy on Socioeconomic Disparities in Health’ gaat over de effecten van een latere schoolkeuze op gelijke kansen in het onderwijs en op de gezondheid...
Thema's:

Dekker geeft voorrang aan asielzoekersonderwijs boven aanpak leerlingendaling

17-5-2016 - In de meivakantie is er een verontrustende brief van staatssecretaris Dekker uitgegaan naar de Tweede Kamer. Hierin stelt de bewindsman dat hij meer prioriteit geeft aan het asielzoekersonderwijs boven het programma leerlingendaling. De AVS  is blij met de aandacht voor het belang van asielleerlingen in het onderwijs, maar betreurt het dat dit nu ten koste gaat van het zeer belangrijke thema leerlingendaling. “De afgelopen maanden is de ondersteuningsbehoefte in het onderwijsveld toegenomen bij de organisatie van asielzoekersonderwijs. Ik heb er daarom voor gekozen...

Vrouwen in onderwijs verdienen stuk minder dan mannen

13-5-2016 - In het onderwijs en de zorg is er sprake van een grotere kloof dan gemiddeld tussen mannelijke en vrouwelijke salarissen. Het verschil is hier 15 procent, terwijl het gemiddelde verschil 5 procent is. In vergelijking met andere landen is de loonkloof in Nederland kleiner. Dat blijkt uit de jaarlijkse Loonwijzer/Monsterboard WageIndex. Vrouwen in het Nederlandse onderwijs hebben een gemiddeld bruto-uurloon van 15,70 euro, terwijl mannen in het onderwijs gemiddeld 18,50 euro bruto per uur verdienen. Dit verschil komt procentueel overeen met de loonkloof in de zorg, maar daar...
Thema's:

Pagina's