LAKS: strenger toezien op verplicht rekenonderwijs

17-11-2016 - Het rekenonderwijs in Nederland is van een belabberd niveau, constateert het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Dit blijkt uit een inventarisatie van de scholierenorganisatie onder middelbare scholieren. Het LAKS roept de Tweede Kamer op de rekentoets uit de kernvakkenregel van het vwo te halen en de staatssecretaris aan te sporen strenger toe te zien op scholen die hun verplichting niet nakomen. Volgens het LAKS wordt op veel scholen geen rekenonderwijs gegeven, terwijl de scholen verplicht zijn leerlingen te ondersteunen in het verbeteren van hun rekenniveau. 55 van...
Thema's:

AVS ledenraadverkiezingen 2016

17-11-2016 - De Ledenraad vraagt uw aandacht voor de Ledenraadverkiezingen. De ledenraad is een uit AVS-leden bestaand verenigingsorgaan van 20 personen, gekozen door de leden. Dit orgaan adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd. De raad heeft op een aantal belangrijke aspecten instemmingsrecht en vergadert drie a vier keer per jaar in aanwezigheid van het AVS-bestuur en de directie van de AVS. Onder andere door het aflopen van zittingstermijnen heeft de AVS Ledenraad heeft per 1 januari 2017 vijf vacatures.  Tot 1 december a.s. (de stemming sluit op...
Thema's:

Medewerkers primair onderwijs deels tevreden over baan

16-11-2016 - Bijna 80 procent van de onderwijsondersteuners, leerkrachten en schoolleiders in het primair onderwijs is tevreden tot heel tevreden met hun baan. De werkinhoud, samenwerking met collega’s en mate van zelfstandigheid scoren hoog. Over de beloning, loopbaanmogelijkheden en hoeveelheid werk is men minder tevreden. Dit blijkt uit de jaarlijkse Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs van het Arbeidsmarktplatform PO. Onderwijspersoneel werkt vaak lang in dezelfde functie op dezelfde school. In de kleine en platte schoolorganisatie zijn de doorgroeimogelijkheden vaak beperkt....
Thema's:

Speciale website over verlof: verlofregelaar.nl

15-11-2016 - Werknemers hebben recht op verschillende soorten verlof. De website www.verlofregelaar.nl biedt hulp bij diverse verlofaanvragen. Er zijn antwoorden te vinden over de rechten van werknemers bij diverse verloven, zoals: -zwangerschaps- of bevallingsverlof -kraamverlof voor partners -ouderschapsverlof -kortdurend zorgverlof -langdurend zorgverlof -calamiteitenverlof -adoptie- of pleegzorgverlof Daar waar de eigen cao afwijkt, is dit meestal in het voordeel van de werknemer. Meer informatie: www.verlofregelaar.nl  
Thema's:

Scholen gezocht voor Operatie Regels Ruimen

15-11-2016 - Onnodig papierwerk kan afbreuk doen aan het werkplezier van leraren, schoolleiders en bestuurders. Een team van experts gaat scholen helpen om prioriteiten te stellen. Tijdens het programma Operatie Regels Ruimen van het ministerie van OCW wordt op een aantal voorbeeldscholen gesneden in zelfopgelegde regels. Staatssecretaris Dekker zoekt scholen met lef die een metamorfose aandurven.   Op sommige scholen voelt men zich vaak overstelpt met taken, regels en opdrachten van scholen, besturen en samenwerkingsverbanden. “Tijd en energie in het onderwijs moeten gericht...
Thema's:

Onderwijs2032, meldcode en Passend onderwijs

14-11-2016 - De beleidscommissie Onderwijs van de AVS heeft eerder dit najaar gesproken over Onderwijs2032, sociale veiligheid en het werken met de meldcode en over Passend onderwijs. De bevindingen en adviezen zijn voorgelegd aan het AVS-bestuur. Ook zijn verschillende nieuwe leden verwelkomd. Van belang voor de directeuren in het po en vo is dat het denken over Onderwijs2032 in de school gaandeweg plaatsvindt en dat de thema’s die aangereikt worden een houvast vormen voor gesprekken in de school en met ouders. Sociale veiligheid en meldcode De AVS, PO-Raad, VO-raad,...

Onderwijs, opvang en ouders werken samen bij aanpak kindermishandeling

14-11-2016 - De aftrap van de nieuwe Beweging tegen Kindermishandeling, waarin ook de AVS vertegenwoordigd is,  vond plaats op woensdag 16 november op basisschool Op Dreef in Utrecht. Presentatrice Nicolette van Dam ging in gesprek met de kinderen van groep 7 over kindermishandeling en hoe zij kunnen helpen wanneer ze het vermoeden hebben dat een klasgenootje slachtoffer is van mishandeling. Een leerling vertelt hoe vier kinderen uit een bevriend gezin zijn weggehaald bij hun moeder omdat ze werden mishandeld. We moeten voorkomen dat het van generatie op generatie doorgaat, merkt een...

Week tegen Kindermishandeling lanceert campagne #ikkijknietweg

11-11-2016 - “Een mishandeld kind heeft maar één persoon nodig om voor hem of haar de cirkel van geweld te doorbreken. Kijk dus niet weg, maar kom in actie bij een vermoeden van kindermishandeling’. Deze oproep staat centraal in de campagne #ikkijknietweg tijdens de Week tegen Kindermishandeling van 14 tot en met 20 november 2016. “We weten uit cijfers dat helaas nog te veel mensen niets doen bij een vermoeden van kindermishandeling. Zo komt 45 procent van de Nederlanders bijvoorbeeld pas in actie als ze zeker weet dat er sprake is van kindermishandeling....

Tot 1 december aanvragen regionale procesbegeleider leerlingendaling

10-11-2016 - Tot 1 december kunnen schoolbesturen voor de laatste keer subsidie aanvragen voor de bekostiging van een onafhankelijke regionale procesbegeleider leerlingendaling. Deze procesbegeleider helpt de samenwerking tussen schoolbesturen, gemeenten en andere stakeholders in de regio op gang te brengen, zodat er maatwerkoplossingen komen voor leerlingendaling.   In 2016 is nog ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor regionale procesbegeleiding in het primair en voortgezet onderwijs. Per aanvraag gaat het om maximaal 80.000 euro. Het is de bedoeling dat er een gezamenlijk gebiedsplan...
Thema's:

Ambtenaren worden gewone werknemers

10-11-2016 - De Eerste Kamer is op 8 november akkoord gegaan met het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. Dit betekent dat de rechtspositie van ambtenaren, waaronder werknemers in het openbaar onderwijs, gelijkgetrokken wordt met die van werknemers in de marktsector.  Vanwege de complexe uitwerking kan de daadwerkelijke invoering nog enkele jaren duren. De rechtspositie van de meeste ambtenaren (rechters, officieren van justitie, werknemers bij politie en defensie uitgezonderd) wordt gelijkgetrokken met die van werknemers in de marktsector. Het gaat bijvoorbeeld om de...
Thema's:

Nieuwe beleidsregel bekwaamheidserkenning

10-11-2016 - Het ministerie van OCW heeft een nieuwe beleidsregel ‘Ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo’ gepubliceerd. In de nieuwe beleidsregel, die geldt per 1 oktober 2016, staat beschreven wanneer leraren hiervoor in aanmerking komen en wat ze moeten aanleveren bij het doen van een aanvraag. Leraren kunnen wegens diverse redenen geen lerarenopleiding hebben gevolgd. Persoonlijke omstandigheden kunnen het volgen van een lerarenopleiding verhinderen, maar ook zijn er voor sommige vakken in het voortgezet onderwijs geen lerarenopleidingen. Voor deze...

Scholen mogen ouders niet verplichten tot aanschaf tablet

8-11-2016 - Middelbare scholen verplichten ouders steeds vaker peperdure tablets aan te schaffen voor hun kinderen. Wettelijk gezien moet de school het lesmateriaal betalen. De ouderbijdrage hiervoor is dus vrijwillig, maar dat het om een vrijwillige bijdrage gaat wordt vaak achterwege gelaten. Dit melden diverse media. De regering heeft strikte regels over de aanschaf van digitale middelen. Als de tablets noodzakelijk zijn om de lessen te volgen, zijn scholen verplicht die zelf te betalen voor hun leerlingen. Scholen mogen wel een vrijwillige bijdrage vragen, maar veel scholen laten na te...
Thema's:

Onderwijsdata beter beschikbaar maken

8-11-2016 - Schoolleiders, docenten, scholieren en ouders uit het basis- en middelbaar onderwijs gaan op vrijdag 11 november samen met staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in Utrecht op expeditie door nieuwe open datasets. Ze brengen in kaart welke informatie over het onderwijs ze graag makkelijk beschikbaar zouden willen hebben. Daarna gaan hackers, bedrijven en experts 24 uur lang aan de slag om apps en toepassingen te bouwen om de informatie makkelijk toegankelijk te maken.   Steeds meer...
Thema's:

Nieuwe onderzoekskaders inspectie online

7-11-2016 - Minister Bussemaker van Onderwijs heeft, mede namens staatssecretaris Dekker, de vernieuwde onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden. De onderzoekskaders 2017 beschrijven hoe het toezicht is ingericht en omvatten het waarderingskader en de werkwijze van de inspectie. De vernieuwde onderzoekskaders treden op 1 augustus 2017 in werking.   Het komende schooljaar gebruikt de inspectie om verder ervaring op te doen met het voorgenomen nieuwe toezicht. In het voorjaar van 2017 zal OCW hierover een voortgangsrapportage naar de Kamer...
Thema's:

Programma leerKRACHT doorbreekt eilandjescultuur

7-11-2016 - Leraren gaan meer samenwerken en hun kennis met elkaar delen wanneer gewerkt wordt met het programma leerKRACHT. Daardoor verbeteren zij hun onderwijs, zo blijkt uit een rapport van het Kohnstamm Instituut in het kader van NRO-onderzoek naar kennisbenutting door docenten. Door leerKRACHT, het programma aangeboden door stichting leerKRACHT waar inmiddels circa 500 scholen aan deelnemen, zien leraren meer overleg en samenwerking ontstaan en worden lesbezoeken meer vanzelfsprekend. Ook zien leraren een meer open cultuur, meer onderling vertrouwen en een goede sfeer ontstaan....
Thema's:

Extra kosten ondanks dalende asielinstroom

7-11-2016 - Door het dalende aantal asielzoekers zijn sommige scholen in de problemen gekomen door extra gemaakte kosten.   Schoolleiders die op hun school te maken hebben met sterk dalende instroom of zelfs met het opheffen van klassen, kunnen de reëel gemaakte kosten bespreken met OCW. Het gaat bijvoorbeeld om het huren van klasruimte, het aannemen van leerkrachten, het inkopen van extra lesmateriaal, et cetera.   Schoolleiders die kosten hebben gemaakt (bijvoorbeeld voor de opstart van een schoolgebouw), maar nog geen leerlingen ontvangen, kunnen voor deze extra kosten...

Dekker complimenteert schoolleiders in debat onderwijsbegroting

4-11-2016 - “Het aantal (zeer) zwakke scholen is het laagst ooit”, meldt staatssecretaris Sander Dekker tijdens de bespreking van de onderwijsbegroting deze week. “Een compliment aan de schoolleiders die hieraan hebben gewerkt.” Kansenongelijkheid, levenlang leren en  schooladviezen kwamen tijdens het debat aan de orde. Vmbo-t-leerlingen moeten gemiddeld een 6,8 hebben om te kunnen doorstromen naar de havo.  “Met een ‘smal’ mavo-diploma kun je dus niet meer doorstromen naar de havo”, merkt Jasper van Dijk (SP) op. “Dat helpt...

Debat Cultureel Kapitaal Live: cultuur van en voor iedereen, maar hoe?

4-11-2016 - Het is geen vraag meer óf cultuureducatie er toe doet, maar wel hóe dit onderdeel wordt van onderwijs en opvoeding in de school. Dit was de kernboodschap van het debat Cultureel Kapitaal Live dat op 2 november ’s avonds plaatsvond in de Oude Zaal van de Tweede Kamer in Den Haag. AVS-voorzitter Petra van Haren riep, als een van de panelleden uit de praktijk, politiek en cultuur op om vooral ook met de schoolleiders in gesprek te gaan. “Schoolleiders zijn cruciaal: als een schoolleider cultuureducatie niet belangrijk vindt of agendeert, is het moeilijk...
Thema's:

Ouders bereid verder te reizen voor hun schoolvoorkeur

4-11-2016 - Ouders hebben bij de schoolkeuze voor hun kind voorkeur voor een denominatie, een pedagogisch-didactische visie of bijzondere kenmerken (zoals nadruk op ICT, cultuur of sport). Ze zijn bereid (hun kind) hiervoor verder te (laten) reizen. Dit is een van de conclusies van het onderzoekscentrum ROA van de Universiteit van Maastricht die in opdracht van staatssecretaris Dekker onderzoek deed naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs. “De uitkomsten onderstrepen de grote diversiteit in het Nederlandse scholenaanbod, die ouders en leerlingen de mogelijkheid geeft om...
Thema's:

Docente Rodica Ernst wint NRO-onderwijsprijs 2016

4-11-2016 - Rodica Ernst, docente aan het Udens College, is tijdens het NRO-congres op 2 november tot winnaar uitgeroepen van de NRO-onderwijsprijs 2016. Samen met haar team ontwikkelde Ernst een META-methode, toepasbaar voor alle havo- en vwo-scholen bij wiskunde en Management & Organisatie,  voor het verbeteren van leerprestaties, zelfregulatie, leerstrategieën en motivatie van de leerlingen. Om de leerlingen te leren denken in stapjes, heeft Ernst met haar team de META-methode ontwikkeld die drie elementen bevat: een META-kaart, mindmappen en het bespreken van...

Initiatiefwet tegen diagnostische toets

3-11-2016 - Er mag geen diagnostische toets komen in het voortgezet onderwijs. Dat vinden SGP en CDA. SGP-kamerlid Roelof Bisschop en CDA-kamerlid Rog dienden hierover deze week een wetsvoorstel in, omdat het kabinet hierover nog steeds onduidelijk is. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft de bevoegdheid om een diagnostische toets in het voortgezet onderwijs te verplichten. Ook na druk uit de Kamer blijft de staatssecretaris de mogelijkheid openhouden om die toets in te voeren. SGP en CDA vinden dat het kabinet er voorgoed vanaf moet zien. Leraren kunnen de begeleiding en toetsing...
Thema's:

Utrecht en Amsterdam krijgen scholen voor Persoonlijk Onderwijs

3-11-2016 - De School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) start nieuwe vestigingen in Amsterdam en Utrecht. Staatssecretaris Dekker heeft onlangs besloten om nog acht van dergelijke scholen te bekostigen; de scholen in Utrecht en Amsterdam zijn de vierde en vijfde. In Amsterdam en Utrecht kunnen scholieren vanaf volgend jaar in klassen van gemiddeld zestien leerlingen voortgezet onderwijs volgen. Zeven jaar geleden begon de SvPO met de eerste school in Kapelle, Zeeland. De SvPO biedt onderwijs in kleine klassen van gemiddeld nog geen zestien leerlingen. Het onderwijs lijkt bijna op dat van...

Amsterdam maakt 700.000 euro vrij voor integrale kindcentra

1-11-2016 - Amsterdam wil de komst van integrale kindcentra (‘alles-in-één-scholen’) versnellen. Daarom maakt de gemeente 700.000 euro aan subsidie vrij waar samenwerkende partijen gebruik van kunnen maken. Landelijk bestaat er een groot maatschappelijk draagvlak voor integrale kindcentra (IKC) die kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang combineren met regulier onderwijs. Amsterdam ziet ook de voordelen ervan: er kan vanuit één team en één didactische visie worden gewerkt. Op die manier zou er beter zicht zijn op...
Thema's:

OCW presenteert actieplan en alliantie voor gelijke kansen

31-10-2016 - Soepeler overgangen tussen schoolsoorten, leren van elkaars ervaringen, bewustwording bij alle betrokkenen, ruimte om te experimenteren en een investering van 87 miljoen euro de komende drie jaar. Daarmee gaan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker, samen met betrokkenen binnen en buiten het onderwijs, bevorderen dat kinderen met gelijke talenten ook gelijke kansen krijgen in het onderwijs. Hun actieplan en het initiatief voor een Gelijke Kansen Alliantie, beschrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.   Bussemaker en Dekker hebben de maatregelen bekendgemaakt...
Thema's:

‘Huidige anti-pestmethodes werken alleen voor de korte termijn’

31-10-2016 - Kinderen moeten hun hele schoolloopbaan les krijgen in sociaal-emotionele vaardigheden om pestgedrag de mond te snoeren. De  huidige anti-pestmethodes werken alleen voor de korte termijn en zijn gericht op ‘scherven opruimen’ in plaats van preventie, aldus gedragsdeskundige Kees van Overveld in Metro op 31 oktober. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs had Van Overveld in 2013 gevraagd, als voormalig coördinator van het Expertisecentrum Gedrag van de Hogeschool Utrecht met als specialisatie pesten, input te leveren voor de nieuwe Wet Veiligheid op school...
Thema's:

Pagina's