Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Internetconsultatie in verband met Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

1-2-2018 - Er is een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee op termijn de huidige rechtspositionele verschillen tussen het openbaar en bijzonder onderwijspersoneel komen te vervallen. Na inwerkingtreding van deze Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs vallen werknemers in het openbaar onderwijs niet langer onder het ambtenarenrecht, maar onder het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Het private arbeidsrecht geldt al voor het personeel dat werkzaam is in het bijzonder onderwijs. Tot 12 maart kan via een internetconsultatie gereageerd worden op dit...
Thema's:

Breder loopbaanperspectief maakt leraarschap aantrekkelijker

30-1-2018 - 40 procent van de beroepsbevolking die nu (nog) niet in het onderwijs werkt, zou dat wel willen als het loopbaanperspectief breder is. Ook het gemakkelijker kunnen halen van een lesbevoegdheid is een belangrijke factor om te kiezen voor het onderwijs, en dus het lerarentekort te verminderen. Dat blijkt uit het Onderwijsdrijfverenonderzoek ‘Wie zijn de leraren van morgen?” dat Motivaction heeft uitgevoerd in opdracht van het Platform Bèta Techniek. Aanleiding voor het onderzoek is de remmende werking van het toenemende lerarentekort op de groei van het aantal...
Thema's:

Ook niet-excellente scholen kunnen meedoen aan pilot regelluwe scholen

29-1-2018 - Ook scholen die niet excellent zijn, kunnen - mits hun onderwijskwaliteit aantoonbaar goed is -  in aanmerking komen voor deelname aan het experiment Regelluwe scholen. De bedoeling is dat deze scholen nog dit schooljaar van start kunnen gaan, zodat ze nog drie jaar ervaring op kunnen doen met de regelruimte. Dat schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. In het experiment Regelluwe scholen mogen scholen in het basisonderwijs (met het predicaat excellente school) afwijken van de bepalingen uit de Wet op het primair onderwijs. Doel van het experiment is om te...
Thema's:

Lunchpresentaties over 'onbekend fortuin' op AVS-congres

26-1-2018 - Op het AVS-congres zijn er diverse inloopsessies rond lunchtijd (lunchpresentaties, voorheen: praktijksessies genaamd) waarin diverse onderwerpen aan bod komen onder de titel ‘Onbekend fortuin’. De lunchpresentaties zijn van Nuffic, het Vervangingsfonds en het netwerk voor Nederlands onderwijs wereldwijd (NOB). Het amfitheater in het NBC te Nieuwegein wordt dit keer omgebouwd als dé verzamelplaats van voor veel schoolleiders tot nog toe onbekende subsidiekansen. Nuffic presenteert het Erasmus+-programma, het Vervangingsfonds de subsidie Lerend Werken en NOB...
Thema's:

Slob trekt wetsvoorstel leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets in

26-1-2018 - Het wetsvoorstel dat scholen verplicht om in de onderbouw van het voortgezet onderwijs een leerlingvolgsysteem te gebruiken en aan het eind van de onderbouw een diagnostische tussentijdse toets af te nemen, is ingetrokken. Minister Slob laat dat de Tweede Kamer weten in een brief die hij onlangs verstuurde. Het leerlingvolgsysteem zou de vorderingen van de onderbouwleerlingen in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen moeten meten. Aan het eind van de onderbouw zouden scholen verplicht zijn een diagnostische tussentijdse toets af te nemen bij alle leerlingen. Daarnaast...
Thema's:

Doelmatigheidskorting blijft gehandhaafd

26-1-2018 - Minister Wopke Hoekstra van Financiën blijft vasthouden aan de doelmatigheidskorting voor het onderwijs, zo geeft hij aan in een brief aan de Eerste Kamer. Deze maatregel is noodzakelijk om de begroting van OCW sluitend te maken. De minister reageert daarmee op de motie - van onder andere André Postema - die in december was aangenomen door de Eerste Kamer. In deze motie wordt de regering opgeroepen om de doelmatigheidskorting voor het onderwijs te verzachten en bij voorkeur ongedaan te maken. Dit omdat er niet bezuinigd, maar juist geïnvesteerd moet worden...
Thema's:

Online consultatie praktijkgericht onderwijsonderzoek

25-1-2018 - Praktijkgericht onderzoek heeft de afgelopen tien jaar lerarenteams in staat gesteld het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Schoolleiders en leraren in het po, vo, s(v)o en mbo kunnen tot en met 11 februari meedoen aan een (tweede ronde) digitale consultatie over dit onderwerp. De opbrengsten hiervan staan centraal op een werkconferentie die 8 maart plaatsvindt. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en Regieorgaan SiA willen van schoolleiders, leraren, lerarenopleiders en lectoren/onderzoekers weten hoe zij denken dat praktijkgericht onderzoek het onderwijs...
Thema's:

Aanvullende bekostiging pedologische instituten overgeheveld naar NRO

25-1-2018 - Sinds de invoering van lumpsumbekostiging in het onderwijs in 2006 wordt geen formatie meer toegekend aan scholen. De aanvullende formatie in verband met de invoering van leerlinggebonden financiering (Stb. 2003, 108) is omgezet naar een aanvullende bekostiging. Scholen verbonden aan pedologische instituten ontvangen deze aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding. De bekostiging is nader uitgewerkt in de Aanvullende regeling invoering LGF. In afstemming met de betrokken pedologische instituten is ervoor gekozen om deze aanvullende bekostiging per 1 augustus 2017...
Thema's:

Anw-compensatie verlengd tot 1 mei 2018

25-1-2018 - ABP heeft op verzoek van sociale partners (met name via de vakbondskoepels, waar ook AVS deel van uitmaakt en de inbreng van haar leden heeft ingebracht) besloten de huidige Anw-compensatie te verlengen tot 1 mei 2018. Dat betekent dat de personeelsleden tot 1 mei recht houden op Anw-compensatie volgens de oude voorwaarden. De huidige Anw-compensatie vervalt dus niet op 1 februari, zoals eerder gecommuniceerd. De verlenging met drie maanden geeft sociale partners meer tijd om met een oplossing te komen voor de werknemers. Vanuit de AVS wordt gekeken naar een oplossing...

Subsidies voor muziekonderwijs en versterking cultuureducatie

25-1-2018 - Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft onlangs de subsidiemogelijkheden voor 2018 bekendgemaakt. Op het gebied van cultuureducatie vergroot het Fonds de investeringen in cultuuronderwijs in het vmbo. Basisscholen en pabo’s die werk willen maken van hun muziekonderwijs kunnen ook in 2018 een subsidieaanvraag doen. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor projecten op gebied van mediakunst- en erfgoededucatie. Omdat de vraag naar financieringsmogelijkheden voor cultuuronderwijs in het vmbo, vso en praktijkonderwijs groot is, breidt het Fonds zijn investeringen uit. Het...
Thema's:

Aantal Excellente scholen toegenomen

22-1-2018 - Er zijn 49 nieuwe scholen of schoolsoorten bijgekomen die vanaf nu de komende drie jaar het predicaat excellent mogen dragen. Het totaal aantal Excellente scholen bedraagt nu 248 scholen. Op maandag 22 januari reikte minister Slob op een vmbo-school in Denekamp het Predicaat Excellente School 2017 uit.   De toekenning van het predicaat betekent dat een school (of schoolsoort) onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. Een Excellente school is een school die op de een of andere...

Budget voor stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort verruimd

22-1-2018 - Voion heeft extra budget beschikbaar gesteld om meer initiatieven van schoolbesturen en lerarenopleidingen om het lerarentekort aan te pakken mogelijk te maken. Er is nog plaats voor nieuwe projectplannen die de onderwijsarbeidsmarkt in een regio versterken. Aanmelden voor 1 februari 2018.   Mogelijk projecten zijn aanpakken die zorgen voor extra instroom in de lerarenopleiding, bijvoorbeeld door imagoverbetering of het aansporen van nieuwe doelgroepen. Of projecten op regionaal niveau die de in-, door- en uitstroom op vo-scholen vergroten, bijvoorbeeld een plan voor een...
Thema's:

‘Van repareren naar floreren’

19-1-2018 - Goede samenwerking tussen leidinggevenden of tussen schoolleider en leraar leidt uiteindelijk tot betere resultaten. Hoe doe je dat en waar moet je op letten? Hoe verdeel je de taken slim en zorg je tegelijk voor meer werkplezier? “Focus op wat goed is, dan is de kans groter dat jij en je collega’s floreren.” Paul ’t Mannetje, naast Mil van Beek trainer van de nieuwe tweedaagse training Power of 2: “Je merkt vaak dat er weinig wordt stilgestaan bij het proces van samenwerken. In het bedrijfsleven en ook op scholen zie je dat teams hollen van het...
Thema's:

‘Een gesprek dat energie geeft’

19-1-2018 - Iedereen is erbij gebaat als leraren vol energie en gemotiveerd terugkomen uit een gesprek met hun leidinggevende. In deze nieuwe eendaagse training, gebaseerd op de wetenschappelijke kennis van de progressiegerichte en waarderende aanpak, leren deelnemers deze gesprekken voor te bereiden, te voeren en te evalueren.   Paul ’t Mannetje, samen met Mil van Beek trainer van de eendaagse, schetst de aanleiding voor de training: “In een artikel in de Volkskrant werd het faillissement van functionerings­gesprekken aangekondigd. Hierin stond dat veel medewerkers...
Thema's:

Gratis hulpmiddel voor aanpak verduurzamen schoolgebouw

19-1-2018 - Een gezonder binnenklimaat, het dak isoleren of zonnepanelen voor de school? Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet welke maatregelen zij het beste kunnen treffen. De Beslisboom Verduurzaming Scholen van de Green Deal Scholen is een gratis beschikbare online tool om een passende aanpak te kiezen. Inclusief doorgerekende en integrale maatregelpakketten.   De Beslisboom geeft voor schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs uit drie verschillende bouwjaarklassen een maatregelpakket met oplossingen. Het gaat hierbij om ...

Inschrijven voor AVS-congres ‘Leiderschap in evenwicht’

18-1-2018 - ‘Leiderschap in evenwicht’ is het thema van het AVS- congres op 16 maart 2018.  Centrale inleider is consultant, columnist, docent en auteur Jeroen Busscher. De afsluiting wordt verzorgd door oud-wereldkampioen judo Ruben Houkes. Verder zijn er dertig sessies en workshops binnen de subthema’s Leiderschapsontwikkeling, Mensontwikkeling en Innovatieontwikkeling. Profiteer van de vroegboekkorting tot en met 12 februari en schrijf u nu in! Jeroen Busscher houdt zich al dertig jaar bezig met de vraag hoe menselijk wordt gedrag gevormd wordt en hoe je dat kunt...
Thema's:

Tieners lezen steeds minder

18-1-2018 - In de afgelopen tien jaar is het lezen in de vrije tijd teruggelopen. Vooral onder 13-19-jarigen (tieners) en 20-34-jarigen (jongvolwassenen) is er een sterke daling. Tussen 2006 en 2016 is er onder tieners een daling van 65 naar 40 procent. Ook daalde het percentage lezers onder laagopgeleiden sterker dan onder hoogopgeleiden. Dat blijkt uit het rapport Lees:Tijd van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), in opdracht van het ministerie van OCW. Ook blijkt dat Nederlanders het vaakst van papier lezen, ondanks de grote beschikbaarheid aan schermen en een groot digitaal...
Thema's:

Voion stopt met Kandidatenpool tekortvakken

18-1-2018 - Na een jaar de ‘Kandidatenpool tekortvakken’ op MeesterBaan te hebben gehad, stopt Voion met de pool. De daadwerkelijke plaatsingen van kandidaten uit de pool viel tegen. Voion wil nog wel op andere manieren blijven bijdragen aan het beperken van het lerarentekort.   Voion heeft met MeesterBaan de Kandidatenpool tekortvakken opgericht om extra leraren aan te trekken voor de tekortvakken en het makkelijker te maken voor (toekomstige) leraren en vo-scholen om elkaar te vinden en vacatures te vervullen. Uit de in november gehouden enquête onder vo-scholen...
Thema's:

Dialoog bewegingsonderwijs op 8 februari

16-1-2018 - Hoe kunnen scholen hun leerlingen stimuleren tot sporten of bewegen? Welke activiteiten worden er nu al georganiseerd, met welke instanties vindt samenwerking plaats, en wat zijn knelpunten en succesfactoren? Deze vragen staan centraal tijdens de dialoog die de Onderwijsraad, de Nederlandse Sportraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving organiseren op donderdag 8 februari (15.30-19.00 uur) in openbare basisschool De Springbok in Den Haag. Deze dialoog onder schoolleiders, gymleraren, docenten lichamelijke opvoeding en andere betrokkenen bij onderwijs en sport,...
Thema's:

Ouders willen gezonde eetomgeving voor hun kinderen

16-1-2018 - Ouders met kinderen in het basis- of voortgezet onderwijs willen dat het hun kind makkelijker wordt gemaakt om iets gezonds te eten. Zoals school- en sportkantines en supermarkten waar kinderen minder verleid worden tot ongezonde keuzes. Dat blijkt uit een onderzoek van het Voedingscentrum onder ruim 1000 ouders van kinderen van 8 tot 16 jaar. Bijna alle ouders (93 procent) vinden het belangrijk dat hun kind ‘voedselvaardig’ is en de meeste ouders (82 procent) ziet het vooral als een taak voor zichzelf om hun kind ‘voedselvaardig’ te maken. ‘...
Thema's:

Gemeentelijk Onderwijsdebat in Rotterdam op 8 februari

15-1-2018 - De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Wat zijn de plannen van de verschillende politieke partijen voor het onderwijs en het jeugdbeleid? En wat willen de onderwijsinstellingen, van het primair onderwijs tot en met de universiteiten, aan de gemeentelijke politiek meegeven als het gaat om thema’s als gelijke kansen voor leerlingen en studenten, het lerarentekort en een leven lang ontwikkelen? Praat mee op het Gemeentelijk Onderwijsdebat dat Zadkine en de Stichting van het Onderwijs op 8 februari organiseren. Tijdens het onderwijsdebat gaan lokale politici,...
Thema's:

Nog plek op voorlichtingsbijeenkomst privacy

15-1-2018 - Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in heel Europa gaat gelden. Deze nieuwe wetgeving stelt hogere en aanvullende eisen aan privacy. Waar komt de AVG in het kort en goed op neer? Wat zijn de nieuwe eisen? Waar moet ik op school rekening mee houden? De AVS organiseert op dinsdagmiddag 30 januari 2018 in samenwerking met ‘priviteer’ Martijn Faber* een voorlichtingsbijeenkomst over privacy en de nieuwe wet AVG voor directeuren/bestuurders van eenpitters. Andere...
Thema's:

Regeling informatievoorziening WVO gewijzigd

12-1-2018 - De Regeling informatievoorziening WVO bevat de verplichtingen voor structurele gegevensleveringen van bevoegde gezagsorganen in het voortgezet onderwijs aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De kaders hiervoor zijn onder andere vastgelegd in het Besluit informatievoorziening WVO.   Met deze regeling zijn de verplichtingen rondom informatie-uitwisseling in het vo integraal in één ministeriële regeling opgenomen, doordat hierin ook de Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO en de op het voortgezet onderwijs betrekking hebbende bepalingen uit de...

Regeling lente- en zomerscholen vo 2017 verlengd

12-1-2018 - Minister Slob heeft de ‘Regeling lente- en zomerscholen vo 2017 in verband met het verlengen van de regeling en vaststelling van het subsidieplafond 2018, alsmede aanpassing van de hoogte van het subsidiebedrag per leerling’ gepubliceerd. Door deze wijziging krijgen middelbare scholen ook in 2018 de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het organiseren van lente- en zomerscholen. Uitvoerende scholen kunnen zich in 2018 aanmelden door uiterlijk 9 maart 2018 een door alle deelnemende scholen ondertekende aanvraag in te dienen bij de Dienst Uitvoering...
Thema's:

‘Professionele ongehoorzaamheid is nodig in het onderwijs’

12-1-2018 - Het onderwijs is van ‘iedereen’, dat idee zit een beetje ingebakken in Nederland. Iedereen praat overal over mee. Maar het probleem is: “Dan is het dus van niemand. Als iets van iedereen is, laten veel mensen hun eigen stuk los.” Volgens sociaal ondernemer en trainer groepsdynamica Annette Dölle moet dat veranderen. Een voorproefje van haar sessie tijdens het AVS-congres ‘Leiderschap in evenwicht’ op 16 maart aanstaande.   Dölles opdracht aan onderwijsmensen is dat zij hun professionele autonomie moeten pakken. “Of je nu...
Thema's:

Pagina's