Toezichthouders onderwijs verplicht risico’s te melden

16-7-2015 - Raden van Toezicht in het onderwijs moeten veel alerter zijn op dreigende misstanden op de scholen die zij controleren en mogen die ook niet onder de pet houden. Toezichthouders worden verplicht om wanbeheer te melden bij de inspectie. Dat staat in het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht dat minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker onlangs naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De meldplicht geldt eveneens als de toezichthouders risico’s op het gebied van kwaliteit of continuïteit van onderwijs signaleren. In het wetsvoorstel wordt ook de medezeggenschap...

Bovensectoraal akkoord: meer loonruimte voor onderwijs

10-7-2015 - De afspraken die vrijdag 10 juli gemaakt zijn in de loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015-2016 worden gesteund door de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). De loonruimte zal bestaan uit 2,05 procent in 2015 plus een eenmalige nominale uitkering (bonus) van 500 euro. In 2016 stijgt het loon nogmaals met 3 procent. Over de inzet zal aan de cao-tafel verder worden onderhandeld.    Via de aansluiting bij het Ambtenaren Centrum (AC) heeft de AVS actief deelgenomen aan de dialoog over de inzet en afspraken. Er is met de partijen intensief gesproken over het...
Thema's:

Vakbonden CCOOP, CMHF en AC sluiten onderhandelaarsovereenkomst overheidspersoneel

10-7-2015 - CCOOP (waaronder CNV Overheid, CNV Onderwijs, ACOM en ACP), CMHF en Ambtenarencentrum (AC) hebben afgelopen weken met vertegenwoordigers van het kabinet de arbeidsvoorwaardenruimte voor overheidspersoneel verkend. Deze verkenningen hebben op vrijdag 10 juli geleid tot een onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector 2015/2016 tussen betrokken bonden en overheids- en onderwijswerkgevers. In de onderhandelaarsovereenkomst zijn afspraken over de arbeidsvoorwaardenruimte vastgelegd. Het gaat hierbij om loonafspraken in alle kabinets- en onderwijssectoren. Ook de...
Thema's:

'Breed investeren in kinderen met achterstand'

10-7-2015 - "Het probleem dat vo-scholen extra geld nodig hebben om achterstanden weg te werken is veel groter", zegt AVS-voorzitter Petra van Haren op 9 juli bij BNR Nieuwsradio. "Het begint al voor de basisschool. Er is een goede investering in deze leerlingen nodig."   Van Haren reageert op het bericht in de Volkskrant die ochtend over dat er meer geld moet komen voor vo-scholen met veel achterstandskinderen. Niet alles hoeft op het bordje van het onderwijs terecht te komen, meent de AVS-voorzitter. Ze pleit ervoor samen met partners en de ouders alle zorg in...

Selectie op basis van talent goed voor leerresultaten

6-7-2015 - Het indelen van leerlingen in verschillende onderwijsniveaus in het voortgezet onderwijs heeft een positief effect op de leerresultaten, mits de selectie plaatsvindt op basis van talent. Dit blijkt uit onderzoek van Roxanne Korthals die onlangs gepromoveerd is aan de Universiteit Maastricht. Bij twijfelgevallen (havo of vwo?) is het beter dat die leerlingen op het vwo terechtkomen. Volgens de onderzoekster kunnen homogene klassen een positieve uitwerking hebben op leerresultaten. Voorwaarde is dan dat de behaalde resultaten op de basisschool bepalen op welke school een kind...
Thema's:

NRO-VOR-Praktijkprijs ook voor onderwijsprofessionals

6-7-2015 - Op het NRO-congres op 4 november wordt de NRO-VOR-Praktijkprijs uitgereikt aan een Nederlandse onderzoeker of onderwijsprofessional wiens onderzoek is vertaald naar een product of activiteit voor de onderwijspraktijk of het onderwijsbeleid. Het onderzoek draagt zo bij aan de vernieuwing of verbetering van het onderwijs. NRO en VOR willen onderzoekers stimuleren om te streven naar kennisbenutting, en onderwijsprofessionals stimuleren om gebruik te maken van wetenschappelijk onderzoek en producten die daarop zijn gebaseerd. De prijs bedraagt 2000 euro. Onderwijsprofessionals die...
Thema's:

Nieuwe online tool voor een veilig schoolklimaat

2-7-2015 - Om scholen te ondersteunen bij hun nieuwe wettelijke taken rondom een sociaal veilige leeromgeving hebben de PO-Raad en VO-raad, in samenwerking met Stichting School & Veiligheid, een Modelveiligheidsplan gerealiseerd: het Digitaal Veiligheidsplan. Deze online tool helpt scholen bij het updaten van het veiligheidsbeleid. Het Digitaal Veiligheidsplan is een van de instrumenten uit het Actieplan sociale veiligheid op school dat is opgesteld door de sectorraden. In dit plan zijn alle punten uit de nieuwe wet geborgd om zo tot een effectieve aanpak te komen. De online tool maakt...
Thema's:

Bijna 7000 leerlingen spijkeren bij op zomerschool

2-7-2015 - Deze zomer leveren 7000 leerlingen een deel van hun vakantie in om naar een zomerschool te kunnen. 3030 havisten, 2035 vmbo’ers en 1859 vwo’ers krijgen twee weken begeleiding in één of enkele vakken waarin ze een achterstand hebben en kunnen zo voorkomen dat ze een heel jaar moeten overdoen. Na twee succesvolle pilotjaren wordt het initiatief van de VO-raad en CNV Onderwijs tegen onnodig zittenblijven landelijk uitgerold. Deze zomer worden 128 zomerscholen georganiseerd waaraan 267 scholen meewerken. Dat zomerscholen effectief zijn, bleek uit een...
Thema's:

Geen nieuwe CAO VO per augustus 2015

1-7-2015 - De VO-raad heeft de cao voor het voortgezet onderwijs, die op 1 augustus 2015 afloopt, opgezegd. De vakbonden en de VO-raad hebben 30 juni opnieuw om tafel gezeten, maar konden het niet eens worden. Grootste struikelblokken zijn de onderwerpen loon en Wet werk en zekerheid (Wwz).   Juist omdat de VO-raad het gesprek met de bonden wil voortzetten om zo spoedig mogelijk tot nieuwe afspraken te komen, heeft de raad ervoor gekozen de cao op te zeggen. Dat is de beste stap om snel tot een nieuwe cao te komen. Bij het alternatief - verlenging van de huidige cao - is dit...
Thema's:

Onderwijsvernieuwing door schoolleiders en leraren leidt tot beste resultaten

30-6-2015 - Innovaties, mits aan de juiste voorwaarden voldaan, kunnen leiden tot efficiëntiewinst en een toename van de onderwijskwaliteit. Een belangrijke succesfactor hierbij is dat scholen zelf concepten bedenken en uitvoeren. Dat blijkt uit onderzoek  naar de effecten van vijf concepten van de InnovatieImpuls Onderwijs. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs: “Goed dat er nu wetenschappelijk bewijs is dat innovatieve maatregelen lonen.” Vier jaar lang, van 2011 tot en met 2014, hebben bijna 150 scholen in het primair en voortgezet onderwijs elk met een...

Bijna kwart lessen gegeven door onbevoegde docenten

30-6-2015 - Bijna een kwart van alle lessen in het voortgezet onderwijs wordt gegeven door docenten die nog niet over het juiste diploma beschikken. Ruim driekwart van de docenten is dus wel bevoegd. Scholen met meer bevoegde docenten scoren aanzienlijk beter in de opbrengsten of prestaties. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws, die cijfers hierover heeft opgevraagd bij het ministerie van Onderwijs en zelf ook onderzoek deed.   RTL Nieuws meldt dat 77,4 procent van alle lessen wordt gegeven door docenten met het juiste diploma. 15,9 procent wordt gegeven door docenten zonder...
Thema's:

Brochure Spelregels sponsoring op scholen

29-6-2015 - Het Ministerie van OCW heeft, in samenwerking met diverse organisaties waaronder de AVS, de brochure ‘spelregels sponsoring op scholen’ uitgegeven. In de brochure staan onder andere de spelregels, een stappenplan en aandachtspunten met betrekking tot sponsoring. Als scholen bijdragen van sponsors aannemen, moet dat zorgvuldig gebeuren. Het is belangrijk goede afspraken te maken met sponsoren. Sponsoring mag het onderwijsproces niet beïnvloeden en de belangen van leerlingen niet schaden. Sponsoring kan alleen met instemming van de medezeggenschapsraad. In de...
Thema's:

Stem schoolleiders telt voortaan mee bij onderhandelingen over sectorakkoorden

29-6-2015 - De Tweede Kamer heeft onlangs een belangrijke motie aangenomen waarin CDA-lid Rog de regering verzoekt ook de vertegenwoordigers van schoolleiders en leraren te betrekken bij toekomstige onderhandelingen over de sectorakkoorden. De AVS is blij met deze aangenomen motie en vindt een breed gedragen overleg - waarbij de stem van schoolleiders en leerkrachten wordt gehoord - essentieel. AVS-voorzitter Petra van Haren: "Dit is ook wenselijk voor het po."   In de motie geeft Rog aan dat de sectorakkoorden in het onderwijs tot nu toe slechts worden afgesloten...
Thema's:

Bewustwordingscampagne Pensioen Aan van start

26-6-2015 - Vier grote pensioenuitvoerders hebben de campagne Pensioen Aan gestart om baanstarters eerder over hun pensioen te laten nadenken. Voor schoolleiders is divers materiaal beschikbaar om deze campagne onder de aandacht te brengen bij startende medewerkers.   Met de campagne slaan de pensioenuitgevers APG, PGGM, MN Service en Syntrus Achmea de handen ineen om starters op de arbeidsmarkt meer bewust te maken van hun collectieve pensioenregeling. Onderzoek van Motivaction laat zien dat meer dan de helft van de starters weinig besef heeft of zelfs geen idee heeft dat pensioen een...
Thema's:

Hogere score op rekentoets

26-6-2015 - Middelbare scholieren maken hun rekentoets dit jaar beter dan in 2014. Gemiddeld halen zij een 6,1. Dat is 0,2 punten hoger dan vorig schooljaar. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten over het eerste halfjaar van 2015 die staan in de net verschenen Voortgangsrapportage Rekenen. De resultaten van de herkansingen zijn nog niet meegenomen in de cijfers.  Vanaf komend schooljaar gaat de rekentoets voor veel examenkandidaten in het voorgezet onderwijs en het mbo meetellen voor het diploma. In het eerste jaar moeten leerlingen een 5 of hoger scoren. Op dit moment haalt...
Thema's:

Opvoed- en opgroeiproblemen ongelijk verdeeld

26-6-2015 - Met de meeste kinderen en jongeren in Nederland gaat het goed. Dat toont de trendstudie 'Die jeugd van tegenwoordig' van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) aan. Laagopgeleide jongeren en kinderen en jongeren in multiprobleemgezinnen worstelen echter met onevenredig veel hardnekkige problemen.   In het maatschappelijk debat over jeugd- en opvoedingsvraagstukken lijkt het alsof de problemen voor jongeren toenemen. De trendstudie van het NJi weerlegt dat deels op grond van feiten en cijfers. Zo scoren Nederlandse kinderen volgens Unicef het best van alle...
Thema's:

Spelling telt in 2016 weer mee bij centraal examen Nederlands

25-6-2015 - Vanaf 2016 gaat spelling weer meetellen bij het centraal examen Nederlands. Dekker heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verzocht de variant met toets op spelling bij de examens in 2016 weer in te voeren. Dit schrijft de bewindsman in antwoorden op de vragen van Jasper van Dijk (SP) hierover.   “Mijn conclusie is dat het niet meer toetsen op spelling een voor mij ongewenst effect is van de verandering van het onderdeel leesvaardigheid van het centraal examen Nederlands”, aldus de staatssecretaris. In 2016 worden bij deze examens de aftrek van...
Thema's:

Kamer steunt LAKS om scholieren te betrekken bij beoordeling docenten

25-6-2015 - De Tweede Kamer steunt het voorstel van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) om scholieren te betrekken bij de beoordeling van docenten. De Inspectie van het Onderwijs gaat hierop controleren. LAKS-voorzitter Andrej Josic: “Scholieren zien hun docenten het vaakst. Het is daarom niet meer dan logisch dat zij een belangrijke stem hebben bij de beoordeling van docenten. Helaas gebeurt dat nu nog lang niet altijd.”   Uit een onderzoek van de Inspectie voor het Onderwijs blijkt dat maar 42 procent van de scholieren zich momenteel gemotiveerd voelt...
Thema's:

Dekker bereid omkering correctievolgorde terug te draaien

25-6-2015 - Staatssecretaris Dekker van Onderwijs is bereid om zijn besluit over de omkering van de eerste en tweede correctie nog niet uit te voeren en de huidige werkwijze nog een jaar aan te houden. Dit schrijft hij in antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer. Dekker wil een jaar lang bekijken of de huidige werkwijze, eerste correctie door de ‘eigen’ leraar en tweede correctie door de externe docent, met de inzet van alle betrokken partijen toch goed ingevuld kan worden. “Hierbij stel ik wel de uitdrukkelijke voorwaarde dat de betrokken partijen zich hier aan...
Thema's:

Zelfregulatie bij groep 8 helpt bij overgang po-vo

24-6-2015 - Door formatief toetsen is het mogelijk leerlingen in groep 8 zelfregulatievaardigheden bij te brengen, zodat deze kinderen beter voorbereid zijn op de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit promotie-onderzoek van Kelly Meusen aan de Open Universiteit in Heerlen. Meusen, pabo-docent bij Avans Hogeschool en jarenlang juf in de bovenbouw van het basisonderwijs, zette een programma op om bij leerlingen van groep 8 de zelfregulatievaardigheid te stimuleren. Dat is de vaardigheid om eigen werk te beoordelen, verbeterpunten te signaleren en daaraan te werken. In...
Thema's:

Grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren

23-6-2015 - Er zijn grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren van verschillende leeftijden, onderwijsniveaus en geslacht. Jongeren van lagere onderwijsniveaus lijken minder te profiteren van voordelen die media kunnen bieden voor schoolprestaties dan andere jongeren. Meisjes gebruiken sociale media meer om school- en huiswerk samen met klasgenoten te maken dan jongens. Dit blijkt uit de monitor Jeugd en Media 2015 van Kennisnet en Mediawijzer.net.   Dit onderzoek,  uitgevoerd onder 1741 jongeren van 10 tot en met 18 jaar, brengt in beeld hoe jongeren media inzetten...
Thema's:

Onderwijsraad pleit voor ‘vakmanschap’ en ‘mavo’

23-6-2015 - Het vmbo heeft te kampen met afnemende leerlingenaantallen in de basis- en beroepsgerichte leerwegen, een onoverzichtelijk aanbod en een negatief imago. Dit stelt de Onderwijsraad in zijn advies ‘Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap’ dat onlangs aan de Tweede Kamer is aangeboden. De raad adviseert het vmbo te vereenvoudigen tot twee leerwegen: vakmanschap en mavo.   De raad wil de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg samenvoegen tot de opleiding ‘vakmanschap’. De gemengde en theoretische leerweg kunnen samen verder onder de noemer ‘...
Thema's:

Eerste digitale klaslokaal in vluchtelingenkamp Kenia

22-6-2015 - De Nederlandse Vodafone-medewerker Jeroen Aanraad (1987) is naar Kenia vertrokken om daar in het grootste vluchtelingenkamp van de wereld, Kakuma, samen met vluchtelingenhulporganisatie UNHCR twee digitale klaslokalen op te zetten. Het door de Vodafone Foundation geïnitieerde project zorgt ervoor dat 15.000 kinderen in vluchtelingenkampen digitaal onderwijs kunnen genieten.   De zogenaamde Instant Classroom is speciaal gemaakt voor plekken waar geen of slechte toegang is tot elektriciteit en internet. De 25 tablets kunnen lokaal met de laptop contact maken...

Structuur en leiderschap nodig voor kwaliteitsverbetering

19-6-2015 - Wanneer op scholen een cultuur heerst waarin leraren intrinsiek nieuwsgierig zijn naar de resultaten van hun handelen, gaat de kwaliteit van de school omhoog. Ook een goede structuur en leiderschap kunnen het kwaliteitsbewustzijn bevorderen. Dat zijn enkele bevindingen van het rapport ‘Informatiegebruik voor kwaliteitsverbetering’ van Oberon, KBA Nijmegen en Universiteit Twente, in opdracht van het ministerie van OCW. Een belangrijke bevorderende factor om de kwaliteit van een school te verbeteren is een ‘kwaliteitsgerichte schoolcultuur’, waarin...
Thema's:

Lichte daling werkloosheid in onderwijs

19-6-2015 - Het aantal lopende WW-uitkeringen is van april naar mei 2015 gedaald met 0,4 procent. Mei 2015 ten opzichte van mei 2014 laat een daling zien van 5,2 procent. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in januari tot en met mei 2015 ook gedaald met 10,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit de Nieuwsflits arbeidsmarkt van uitkeringsinstantie UWV. In mei 2015 hadden 13.372 medewerkers een uitkering ten opzichte van 13.429 in april 2015, een daling van 57 oftewel 0,4 procent. Ten opzichte van een jaar eerder, in mei 2014, is er een daling te zien van 5,2 procent (14....
Thema's:

Pagina's