‘Spreek vertrouwen uit in de school’

14-3-2014 - “Spreek vertrouwen uit in de school en respecteer de professionals.” Dat is de oproep van vertrekkend AVS-voorzitter Ton Duif op het AVS-congres ‘Leiders voor de toekomst’ op vrijdag 14 maart. “Zij helpen kinderen hun weg te vinden naar de toekomst waarbij het totale kind telt. Vat de resultaten van leerlingen niet in kille cijfers, maar kijk naar de processen in het geheel.” Duif, die de AVS heeft opgericht en tijdens het congres na twintig jaar afscheid neemt als voorzitter, geeft zijn achterban negen overwegingen mee. Van governance tot...
Thema's:

Aanmelden Excellente School 2014

12-3-2014 - Scholen kunnen zich tot en met 18 april aanmelden om in aanmerking te komen voor het predicaat Excellente School 2014. Scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs die excellent onderwijs bieden aan hun leerlingen en daarmee een voorbeeld zijn voor andere scholen, kunnen zich dit jaar weer tot en met 18 april aanmelden voor het predicaat Excellente School. Het predicaat wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt aan scholen. Vorig jaar ontvingen 28 basisscholen, 36 middelbare scholen en twaalf scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en...
Thema's:

Kabinet legt topinkomens verder aan banden

12-3-2014 - De norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector wordt aangescherpt. Vanaf 2015 mogen topbestuurders in de (semi)publieke sector niet meer verdienen dan het salaris van een minister. Nu is dat nog 130 procent van het ministerssalaris. Het kabinet heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken om de norm voor topinkomens te verlagen. Vanaf 1 januari 2015 wordt het maximum inkomen 144.108 euro salaris (plus onkosten en pensioenbijdrage, samen 177.410 euro). Met dit besluit wil de regering de beloning van topfunctionarissen naar...
Thema's:

‘Geld dwingt gemeenten tot verkeerde keuzes AMHK’s’

12-3-2014 - Gemeenten voelen zich door de besluitvorming rondom de Transitie jeugd gedwongen tot het maken verkeerde keuzes met betrekking tot het toekomstig Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). Dat stelt de MOgroep in een brief aan de Tweede Kamer. Een aantal gemeenten willen het AMHK onderbrengen bij een gecertificeerde jeugdzorginstelling uit angst voor hoge frictiekosten bij de Transitie jeugd per 1 januari 2015. Hierdoor komt er volgens de MOgroep, brancheorganisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening, een te groot accent te liggen op de...

Pabo wil mbo-student kunnen weigeren

10-3-2014 - De gebrekkige kennis aan reken- en taalvaardigheden waarmee mbo-studenten de pabo binnenkomen, gaat ten koste van de onderwijskwaliteit van de pabo. De Vereniging Hogescholen wil daarom dat pabo’s mbo-studenten kunnen screenen bij aanmelding.   Docenten zijn nu nog te veel tijd kwijt aan het bijspijkeren van kennis die een mbo-student eigenlijk al moet hebben voor aanvang van de lerarenopleiding, stelt de Vereniging Hogescholen (VH). Daarom pleit de vereniging in een brief aan de Tweede Kamer voor de mogelijkheid voor pabo’s om mbo-studenten bij aanmelding te...

Ook cum laude mogelijk op diploma vo-leerling

10-3-2014 - Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen binnenkort vakken op een hoger niveau volgen en het predicaat cum laude op hun diploma krijgen. Dat zijn enkele maatregelen van staatssecretaris Dekker van Onderwijs om excellente leerlingen meer aandacht te geven.   Volgens de staatssecretaris voelen bovengemiddeld presterende leerlingen zich niet uitgedaagd op school. Hun talent wordt - ondanks een aantal initiatieven als plusklassen, business colleges en pre-university programma’s voor vwo’ers - nog niet genoeg gestimuleerd en beloond. Ook is er in het huidige...
Thema's:

Verplicht onderwijs voor jonge delinquent

10-3-2014 - Jongeren van 12 tot 23 jaar kunnen straks bij een veroordeling worden gedwongen weer naar school te gaan om hun diploma te halen. Het kabinet stemde onlangs in met het wetsvoorstel maatregel terbeschikkingstelling aan het onderwijs (tbo-maatregel). Het wetsvoorstel, afkomstig van de staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie en gesteund door minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, heeft als doel te voorkomen dat jonge criminelen zich opnieuw schuldig maken aan strafbare feiten. Ook kan het hun kansen op werk vergroten. In 2010 kwam...

Gratis advies en ondersteuning Passend onderwijs

10-3-2014 - Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt gratis ondersteuning en advies op het gebied van medezeggenschap binnen Passend onderwijs. De komende periode zijn nieuwe diensten en producten te verwachten. Hieronder bevinden zich een handreiking achterbancommunicatie van de ondersteuningsplanraad, de handreiking faciliteitenregeling van de ondersteuningsplanraad, een online verkiezingsmodule en begeleiding bij de instemming op het ondersteuningsplan. Daarnaast komen er handreikingen beschikbaar voor onder andere het beoordelen van het schoolondersteuningsprofiel....

Petra van Haren nieuwe voorzitter AVS

5-3-2014 - De voorzitter en oprichter van de Algemene Vereniging Schoolleiders Ton Duif is met pensioen, Petra van Haren is sinds 15 maart voorzitter van de AVS. Van Haren (48) was de afgelopen tien jaar algemeen directeur/voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting PCBO Voorst, waaronder vijf scholen voor primair onderwijs vallen. Eerder is ze ook als  directeur en leerkracht werkzaam geweest. Sinds 2007 is ze bestuurder bij de AVS in de functie van penningmeester. “De kwaliteit van de schoolleider bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de school en het...
Thema's:

Extra geld voor ondersteuning in de klas

4-3-2014 - Het kabinet gaat inzetten op meer en betere handen in de klas om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Dat staat in een brief van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer. Hiermee geven zij invulling aan afspraken uit het Herfstakkoord. Er komt extra geld voor ondersteuning in de klas. Door uitbreiding van het aantal conciërges en klassenassistenten moet de werkdruk voor leraren in het po, vo en mbo worden verlaagd. Ook wordt er een kwaliteitsslag gemaakt door leraren in het primair en voortgezet onderwijs te...
Thema's:

Onderwijsraad: Waak voor aanvullende selectie

3-3-2014 - De toegankelijkheid van het onderwijs staat onder druk doordat overgangen in het onderwijs niet soepel genoeg verlopen. Dat constateert de Onderwijsraad in het briefadvies ‘Overgangen in het onderwijs’ begin maart aan onderwijsminister Jet Bussemaker.   Het is belangrijk dat leerlingen in het basisonderwijs meer tijd en mogelijkheden krijgen om leerachterstanden weg te werken voordat ze overstappen naar het vervolgonderwijs, vindt de Onderwijsraad. De raad adviseert daarom te investeren in zomerscholen, voetklassen en andere vormen van leertijdverlenging....

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP

27-2-2014 - 236 Kandidaten in de leeftijd 22 tot 82 jaar doen mee aan de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP.  Iedereen die op 1 maart 2014 pensioen bij ABP opbouwt of een ABP-pensioen ontvangt, kan van 11 tot en met 28 maart via www.abp.nl/medezeggenschap  stemmen. Actieve deelnemers kunnen kiezen uit 123 kandidaten,  pensioengerechtigden  uit 113 kandidaten. In het Verantwoordingsorgaan is plek voor 19 actieve deelnemers, 13 pensioengerechtigden en 16 vertegenwoordigers van werkgevers. Deze laatste groep komt er niet via verkiezingen in. Het...
Thema's:

In debat over krimp

26-2-2014 - Wat kunnen we doen om te anticiperen op krimp? Welke creatieve oplossingen zijn er om de onderwijskwaliteit ondanks krimp hoog te houden? En hoe geven we samenwerking vorm om krimp het hoofd te bieden? In Onderwijspoort KRIMP gaat het onderwijsveld onder leiding van Boris van der Ham en samen met Kamerleden van D66, PvdA, CDA en de VVD op zoek naar antwoorden op deze vragen. In 2020 zitten er 140.000 leerlingen minder op de basisschool dan in 2012 en ook een groot deel van de vo-scholen krijgt of heeft al te maken met de gevolgen van krimp. Teruglopende leerlingenaantallen...
Thema's:

Werkloosheid onderwijs licht gestegen

26-2-2014 - Het aantal werkzoekenden in de onderwijssector is in januari voor het eerst sinds een aantal maanden weer licht gestegen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. In januari is de werkloosheid in de onderwijssector 1,5 procent gestegen; er zijn 300 ww-uitkeringen meer verstrekt dan in december 2013. Het aantal werkzoekenden in het onderwijs ligt nu op 15.600. In vergelijking met een jaar geleden is het aantal werklozen flink gestegen; met bijna 23 procent. De stijging van het aantal werklozen in het onderwijs valt in vergelijking met andere sectoren lager uit. De...

Extra geld voor Gezonde School-beleid

20-2-2014 - Po-, vo- en mbo-scholen kunnen in 2014 en 2015 extra ondersteuning krijgen voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stellen hiervoor  2 miljoen euro extra beschikbaar. De belangstelling onder scholen voor het Gezonde School-beleid (ondersteuning vanuit de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl) bleek zo groot, dat het huidige budget niet toereikend is. 1.200 van de 8.000 basisscholen, 300 van de 750 scholen in het voortgezet onderwijs en vijftig mbo-...
Thema's:

Cultuurkaart blijft bestaan

20-2-2014 - De Cultuurkaart voor het voortgezet onderwijs blijft bestaan. Het ministerie van OCW stelt er de komende zes jaar 4,9 miljoen euro voor beschikbaar. Minister Bussemaker heeft daar op 19 februari voor getekend. De Stichting Cultureel Jongerenpaspoort (CJP) is de komende zes jaar opnieuw de uitvoerder van de Cultuurkaart. De 4,9 miljoen euro per jaar komt ten goede aan de vo-leerlingen die een Cultuurkaart hebben.  Met de Cultuurkaart kunnen scholen in het voortgezet onderwijs culturele activiteiten betalen. Ook geeft de kaart kortingen voor leerlingen. Volgens Bussemaker...
Thema's:

Professioneel kapitaal

14-2-2014 - Andy Hargreaves en Michael Fullan schreven ‘Professional Capital’ in 2012. Het boek werd kort daarna door NTO-Effekt in het Nederlands vertaald. Een goede actie, omdat het een belangrijk en goed boek is dat – zoals de ondertitel zegt – de transformatie van het onderwijs in elke school voor ogen heeft. Als je Fullan of Hargreaves zelf over hun boek hoort, beginnen ze hun betoog met een quote van Woody Allen: “Duidelijker dan ooit staan we als mensheid op een kruispunt in de geschiedenis. Het ene pad leidt tot totale en uiterste hopeloosheid, het...
Thema's:

80 miljoen voor beginnende leraar

13-2-2014 - Een kwart van de beginnende leraren verlaat binnen de eerste vijf jaar het onderwijs. “Dat is echt onnodige verspilling van talent dat wij hard nodig hebben voor de klas”, vindt de minister van Onderwijs, Jet Bussemaker. Het ministerie van Onderwijs zal daarom ruim 80 miljoen euro uittrekken om beginnende leraren beter voor te bereiden op hun werk voor de klas. Volgens het ministerie ligt het vooral bij de begeleiding van jonge leraren. Het geld gaat naar circa zestig initiatieven die het onderwijs op de pabo's en lerarenopleidingen beter laten aansluiten op de...

Kinderverkiezingen in aantocht

13-2-2014 - Hoe ziet de gemeenteraad er uit als jongeren het voor het zeggen hebben? Leerlingen van groep 7 en 8 en scholieren uit het voortgezet onderwijs en mbo kunnen hun stem laten horen tijdens schaduwverkiezingen medio maart. ProDemos, een organisatie die burgers informeert over de democratische rechtsstaat en hen in staat stelt om actief aan politieke besluitvorming deel te nemen, organiseert voorafgaand aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart voor de 21e keer landelijke Scholierenverkiezingen. Het is de vierde editie van de Kinderverkiezingen. Scholen kunnen zich nu opgeven...

Extra lunchsessies tijdens AVS-congres

11-2-2014 - Twee organisaties verzorgen tijdens de lunch van het AVS-congres op vrijdag 14 maart aanstaande extra sessies (demonstraties) op de informatiemarkt waar u zich niet voor hoeft in te schrijven. Bij de stands van DUO/Kennisnet en Yalp kunt u zich hiervoor op de congresdag zelf melden. De rol van informatie voor de schoolleider van vandaag en de toekomst (DUO/Kennisnet) Er is steeds meer informatie beschikbaar voor u als schoolleider en er wordt van u verwacht dat u stuurt op kwaliteit, op opbrengsten, op de tevredenheid van leerlingen en ouders en vaak ook op uw financiën...
Thema's:

Aantal schorsingen vo in 2012/2013 gestegen

11-2-2014 - Scholen in het voortgezet onderwijs hebben vorig schooljaar meer leerlingen geschorst dan het jaar ervoor. Het aantal geschorste leerlingen steeg met ongeveer 7 procent. Dat heeft de Inspectie van het Onderwijs bekendgemaakt. In het schooljaar 2012/2013 zijn in het voortgezet onderwijs 5.359 leerlingen voor kortere tijd van school geschorst en zijn 596 leerlingen van een school verwijderd. Het aantal geschorste leerlingen steeg ten opzichte van vorig schooljaar met ongeveer 7 procent. Het aantal verwijderde leerlingen daalde daarentegen met ongeveer 4,5 procent. De meest...

Mogelijke versoepeling fusietoets

11-2-2014 - Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil de fusietoets versoepelen om samenwerking in krimpgebieden te vergemakkelijken. De Tweede Kamer boog zich begin februari in een debat over deze maatregel. Een meerderheid van de Kamer gaf in het debat aan dat versoepeling van de fusietoets noodzakelijk is in regio’s waar sprake is van dalende leerlingenaantallen. Scholen die vanwege een terugloop in het aantal leerlingen willen samenwerken, worden dan niet langer belemmerd. VVD, CDA, ChristenUnie en SGP steunen een versoepeling van de fusietoets, terwijl D66 helemaal af wil van...
Thema's:

Honderdste leraar ontvangt promotiebeurs

11-2-2014 - De beurs voor leraren die promotieonderzoek willen doen, is begin februari voor de honderdste keer uitgereikt. De betreffende leraar ontving de Promotiebeurs uit handen van onderwijsminister Jet Bussemaker. Sinds de promotiebeurs is gestart in 2011, kiezen steeds meer leraren voor een promotietraject om zich zo verder te ontwikkelen, binnen of buiten hun vakgebied. De beurs, bedoeld voor leraren uit het primair-, voortgezet-, middelbaar beroeps-, hoger beroeps-, en speciaal onderwijs die willen promoveren, werd in 2012 door ruim 150 leraren aangevraagd. Dit terwijl er 33...

Scholieren dupe door fout Cito

11-2-2014 - Ruim 85.000 eindexamenleerlingen havo en vwo moeten door een fout van Cito een deel van het landelijke schoolexamen Engels opnieuw afleggen. Dat meldt De Telegraaf. De toetsontwikkelaar had de pauzes tussen de vragen bij kijk- en luistertoetsen Engels voor havo en vwo per ongeluk te kort gemaakt, waardoor de leerlingen onvoldoende tijd kregen om de vragen te lezen. Het betrof het videodeel van de toets havo Engels en het audiodeel van de toets vwo Engels. De fout gold voor zowel de reguliere versie als de versie voor dyslectische leerlingen. Remco Barendregt, voorzitter van...
Thema's:

Meting sociale veiligheid in en rond scholen

10-2-2014 - Komend voorjaar wordt een nieuwe meting gehouden van de tweejaarlijkse digitale monitor over sociale veiligheid in en rond scholen, kortweg de Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor wordt in opdracht van OCW opgesteld door onderzoeksbureau ITS. Alle basisscholen, (v)so-scholen en scholen voor voortgezet onderwijs kunnen zich hiervoor aanmelden. Via de Veiligheidsmonitor krijgt een school een beeld van de sociale veiligheid: Hoe veilig is deze school in de beleving van leerlingen, personeel, schoolleiding en ouders van leerlingen? Welke plekken binnen en rondom de...

Pagina's