Drank geen invloed op hersenen, wel op schoolprestaties

19-6-2015 - De kinderen die van hun ouders geen alcohol mogen drinken tot hun achttiende, gaan later drinken. Er treden geen hersenveranderingen op bij kinderen die drinken, maar schoolprestaties kunnen er wel onder lijden. Dat concludeert psycholoog Tim Janssen die op 17 juni promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.   De onderzoeker volgde twee jaar lang honderden jongeren tussen de 12 en 16 jaar en hun middelengebruik. Zij vulden via internet diverse vragenlijsten in. Hij ontdekte dat door een consistente aanpak van strenge ouders jongeren, die door hun impulsieve aard...
Thema's:

Pilot regelluwe scholen blijft alleen toegankelijk voor excellente scholen

19-6-2015 - De motie van CDA, D66, SP en SGP om ook andere scholen dan ‘excellente’ toe te laten tot de pilot regelluwe scholen, heeft het niet gehaald. Dat bleek onlangs tijdens een stemming over de motie in de Tweede Kamer. De regeringsfracties van VVD en PvdA stemden tegen. Diverse besturen- en sectororganisaties hadden eerder een brief geschreven aan de Tweede Kamer met het verzoek de pilot voor meer scholen open te stellen. De AVS is ook van mening dat de pilot voor alle scholen toegankelijk moet zijn.   Scholen in het primair onderwijs die deelnemen aan de pilot...

Meeste scholen vinden inspectiebezoek de moeite waard

18-6-2015 - De meeste scholen en onderwijsinstellingen die bezocht zijn door de Inspectie van het Onderwijs (77 tot 85 procent) vinden de (tijds-)investering die ze moeten doen ter voorbereiding de moeite waard en opwegen tegen wat ze ervoor terugkrijgen. Dat meldt de inspectie in het tevredenheidsonderzoek over schooljaar 2014-2015. De inspectie geeft aan dat bijna alle scholen vinden dat het inspectiebezoek zal leiden tot een verbeterde onderwijskwaliteit (90 procent in po, 95 procent in so, 90 procent in vo). Een grote meerderheid van de scholen en instellingen is (zeer) tevreden over...

Jaargids voor po en vo

18-6-2015 - Ook dit jaar biedt de AVS weer een uitgave boordevol informatie. Op verzoek van zeer veel schoolleiders hebben po-leden inmiddels wederom een jaargids mét agenda-gedeelte ontvangen. In de uitgave staan verder het professionaliseringsaanbod  voor leidinggevenden, veel vakinformatie voor schoolleiders en informatie over de AVS. De jaargids voor vo-leden (zonder calendarium) is eind mei verschenen. Zowel de jaargids po als die voor het vo is (na) te bestellen bij de AVS, ook door niet-leden, via: www.avs.nl/vereniging/onsaanbod (Publicaties).  
Thema's:

LAKS voor omdraaien eerste en tweede correctie eindexamen

16-6-2015 - Het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is voorstander van het omdraaien van de eerste en tweede correctie tijdens de eindexamens. LAKS denkt dat dit ervoor zal zorgen dat het eindexamen objectiever en eerlijker wordt nagekeken. LAKS-voorzitter Andrej Josic: “Wij vinden het belangrijk dat het eindexamen zo objectief en goed mogelijk wordt nagekeken. Het mag niet zo zijn dat de band tussen jou en jouw docent invloed heeft op je cijfers.” Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de eerste en...
Thema's:

Passend onderwijs nu in teken van doorontwikkeling

16-6-2015 - Het eerste jaar Passend onderwijs is goed verlopen. Veel samenwerkingsverbanden hebben de procedures op papier in orde. De komende periode staat in het teken van het bieden van maatwerk en het doorontwikkelen van Passend onderwijs. Dat is de kern van de zevende voortgangsrapportage Passend onderwijs die staatssecretaris Dekker van Onderwijs onlangs  aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat scholen, ouders en samenwerkingsverbanden door het jaar heen beter bekend zijn geraakt met de wet- en regelgeving en de ruimte beginnen te gebruiken...

Meer instroom in bètatechniekopleidingen

16-6-2015 - Twee jaar na de ondertekening van het Nationaal Techniekpact 2020 hebben bedrijfsleven, onderwijs en overheid in regio’s elkaar rond techniek gevonden. Dat concluderen de ministers Bussemaker en Kamp en staatssecretaris Dekker tijdens de jaarconferentie van het Techniekpact op 15 juni. De positieve trend van meer instroom in bètatechniekopleidingen zet zich door. Dat er sprake is van toegenomen instroom blijkt uit de voortgangsrapportage en monitor van het Techniekpact waarop de bewindslieden zich baseren. Duizenden bedrijven zijn betrokken bij het verbeteren van...

‘Cum laude’ op diploma beste vo-scholieren

15-6-2015 - Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen vanaf volgend schooljaar de vermelding cum laude op hun diploma als ze gemiddeld een 8 of hoger halen. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker.   Hiermee krijgen toptalenten meer erkenning voor hun prestaties. Dekker: “Voor leerlingen is het ervaren van succes en beloning voor prestaties een enorme stimulans om zich te blijven ontwikkelen. Een derde van de Nederlandse leerlingen in het vo vindt dat ze te weinig worden uitgedaagd om het beter te doen. De vermelding ‘cum laude...
Thema's:

‘Twijfelgevallen beter af in hoger onderwijsniveau’

12-6-2015 - Bij twijfelgevallen tussen bijvoorbeeld havo of het vwo is het beter dat die leerlingen op het vwo terechtkomen, blijkt uit onderzoek van Roxanne Korthals, die op 18 juni promoveert aan de Universiteit Maastricht. Het indelen van leerlingen in verschillende onderwijsniveaus in het voortgezet onderwijs heeft een positief effect op de leerresultaten, mits de selectie plaatsvindt op basis van talent, concludeert zij eveneens. Korthals’ onderzoek wijst uit dat twijfelgevallen beter af zijn als ze in een hoger onderwijsniveau worden geplaatst. "Leerlingen die op het vwo...
Thema's:

Lerarenfonds: 5 miljoen voor leraren met goede ideeën over onderwijskwaliteit

12-6-2015 - Staatssecretaris Dekker van Onderwijs stelt vanaf komend schooljaar 5 miljoen euro beschikbaar via het nieuwe Lerarenfonds. Dit bericht de Onderwijscoöperatie, die het fonds beheert, op haar site. Doel is het stimuleren van vernieuwend denken onder leraren over hun eigen professionalisering en de kwaliteit van onderwijs. Leraren richten zelf het nieuwe fonds in, selecteren en beoordelen de ideeën, begeleiden elkaar bij de uitvoering en delen de opgedane kennis met elkaar. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het Lerarenfonds is...
Thema's:

Zeer zwakke scholen nog maar één jaar de tijd om zich te verbeteren

12-6-2015 - Zeer zwakke scholen hebben vanaf het schooljaar 2015-2016 nog maar een jaar de tijd zich te verbeteren naar ten minste ‘zwak’. Deze strengere aanpak moet ervoor zorgen dat de onderwijskwaliteit sneller op orde is en leerlingen weer onderwijs van voldoende niveau krijgen. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs. De wetswijziging treedt op 1 augustus 2015 in werking. Scholen die de Inspectie van het Onderwijs na 1 augustus bezoekt, krijgen na een jaar een volledig onderzoek naar de kwaliteitsverbetering. Voorheen was dit na twee jaar en was er een tussentijds...
Thema's:

‘Alleen basisschool mag om heroverweging vragen’

12-6-2015 - AVS-voorzitter Petra van Haren lichtte 12 juni bij RTL Nieuws kort de resultaten toe van een peiling van de AVS over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs, nu voor het eerste jaar het basisschooladvies leidend is en niet de – later in het jaar afgenomen – eindtoets. Uit de peiling blijkt dat een deel van de VO-scholen toch leerlingen aanneemt onder voorbehoud van de eindtoetsresultaten. Van Haren: “Het komt voor dat leerlingen dan na de uitslag van de toets alsnog te horen krijgen dat zij niet op een bepaald niveau of school worden toegelaten....

Eindtoetsresultaten spelen toch nog vaak een rol

12-6-2015 - Er is vaak sprake van een plaatsing of schooladvies onder voorbehoud van de eindtoetsresultaten. Dat is dan veelal onderdeel van regionale afspraken met het voortgezet onderwijs. Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het is kwalijk dat er allerlei additionele afspraken zijn gemaakt die niet binnen het wettelijke kader van de schooladvisering passen.”   De AVS heeft afgelopen week een peiling gehouden onder schoolleiders in het basisonderwijs rond het proces van verwijzing naar het VO. Dit jaar is...

Ieder kind telt

12-6-2015 - We sluiten een turbulent jaar af. Zeker als het gaat over zaken als de caoonderhandelingen, ontwikkelingen rond de Wet Werk en Zekerheid, een aantal kleine scholen dat haar deuren moet sluiten, een inspectiekader in transitie, de invoering van Passend onderwijs en sinds afgelopen januari de transitie jeugdzorg. Met name de laatste twee hebben een enorme impact op het leven van een aantal leerlingen en soms ook het betrokken gezin. De invoering van Passend onderwijs zou een ontwikkeling moeten zijn waarbij ieder kind, nog beter dan voorheen, maatwerk krijgt in onderwijs en zorg....
Thema's:

Onderwijsmonitor moet zicht geven of onderwijsgeld doelmatig wordt besteed

11-6-2015 - De Algemene Rekenkamer heeft op verzoek van de Tweede Kamer een dashboard ontwikkeld waarmee de Kamer en andere belanghebbenden eenvoudiger zicht kunnen krijgen op de mate waarin beoogde onderwijsdoelen worden behaald. Het dashboard werd onlangs met het rapport van de Onderwijsmonitor gepresenteerd. Het dashboard brengt in kaart of de beoogde doelen van de diverse onderwijssectoren, die daarvoor extra geld hebben ontvangen vanuit OCW, op koers liggen. Daarnaast kan het dashboard schoolbesturen helpen bij het selecteren van de onderwerpen waarover zij managementinformatie...
Thema's:

Plasterk verwacht weinig boetes door boerkaverbod

11-6-2015 - Wel een boerkaverbod aankondigen maar het niet handhaven getuigt van symboolpolitiek, zegt Tweede Kamerlid Schouw (D66) tijdens een debat hierover eind mei. Voor de handhaving zullen niet veel boetes nodig zijn, denkt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Het dragen van een boerka wordt verboden in het onderwijs, de zorgsector, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer. Schouw betwijfelt of de wet zal worden gehandhaafd omdat de minister heeft gezegd dat er nauwelijks boetes zullen worden uitgeschreven. Daarom noemt de D66-woordvoerder het symboolpolitiek. De wet zal wel...
Thema's:

Langetermijnevaluatie Passend onderwijs gestart

10-6-2015 - Een multidisciplinair onderzoeksteam onder leiding van drs. Guuske Ledoux (Kohnstamm Instituut, UvA) is vanaf mei 2015 gestart met de Langetermijnevaluatie Passend onderwijs. Een integrale evaluatie is opgezet om beleid en praktijk van informatie te voorzien over implementatie en effecten. De onderzoekers bouwen voort op resultaten van de kortetermijnevaluatie. In het onderzoek worden alle voor Passend onderwijs relevante onderwijssectoren betrokken: primair en voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Vijf deelvragen staan...

Schatkistbankieren in het onderwijs mogelijk onder voorwaarden

10-6-2015 - Het is voor alle onderwijsinstellingen mogelijk bij de schatkist te bankieren, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op verzoek van de Tweede Kamer geven minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Dekker in een brief nadere informatie over deze vorm van lenen.   Het ministerie van OCW stelt een aantal voorwaarden, omdat het departement garant staat voor leningen bij de schatkist en stelselverantwoordelijk is. Bij de voorwaarden voor het schatkistbankieren bij onderwijsinstellingen maakt OCW onderscheid tussen een rekeningcourantkrediet (roodstandfaciliteit) en een...
Thema's:

Weinig vo-docenten stimuleren zelfgestuurd leren met sociale media

9-6-2015 - Nog maar weinig docenten in het voortgezet onderwijs gebruiken sociale media voor het bevorderen van zelfgestuurd leren. En dat terwijl sociale media hiervoor een geschikt instrument kunnen zijn. Dit blijkt uit onderzoek onder 460 vo-docenten van dr. Uwe Matzat van de Technische Universiteit Eindhoven. Vooruitlopend op de presentatie van Matzat op 24 juni tijdens de Onderzoeksconferentie van Kennisnet en het NRO, publiceert Kennisnet een interview met de universitair docent. Matzat vindt het verrassend dat docenten sociale media nog niet inzetten om zelfgestuurd leren te...
Thema's:

Puberbrein sneller gealarmeerd na langdurig buitensluiten

9-6-2015 - Bij pubers die jarenlang zijn buitengesloten door klasgenoten wordt een alarmsysteem in de hersenen sterker geactiveerd op het moment dat ze opnieuw worden buitengesloten. Deze jongeren zijn waarschijnlijk extra gevoelig voor nare sociale ervaringen zoals uitsluiting. Dit blijkt uit onderzoek van psycholoog Geert-Jan Will, die onlangs promoveerde aan de Universiteit Leiden. Jarenlange uitsluiting door klasgenoten kan ernstige gevolgen hebben: van slechtere schoolprestaties tot het ontwikkelen van psychische problemen zoals angst en depressie. Geert-Jan Will bracht de...
Thema's:

Ouders en klasgenoten hebben invloed op interetnische vriendschappen

9-6-2015 - Scholen zijn steeds vaker etnisch divers. Toch blijken jongeren relatief vaker vriendschappen te sluiten met klasgenoten met dezelfde etnische herkomst. Sociologe Sanne Smith van de Universiteit Utrecht onderzocht in haar proefschrift mogelijke oorzaken voor dit fenomeen. Een gebrek aan interetnische vriendschappen kan deels verklaard worden door de invloed van ouders. Smith gebruikte in haar onderzoek Engelse, Duitse, Zweedse en Nederlandse data over vriendschappen in de klas. In totaal beschikte ze over gegevens van zo’n 18.000 jongeren in de leeftijd van 14 jaar, in...
Thema's:

Dekker wil elke school van snel internet voorzien

9-6-2015 - Staatssecretaris Dekker van Onderwijs streeft ernaar dat alle scholen in Nederland over snel internet beschikken. Met name op het platteland kampen sommige scholen nog met traag internet. Het Doorbraakproject Onderwijs en ICT onderzoekt om hoeveel scholen het gaat. Dit schrijft de bewindsman in een reactie op vragen van de Kamerleden Voordewind (ChristenUnie) en Bisschop (SGP). In zijn brief geeft de staatssecretaris aan dat de capaciteit van internetverbindingen sterk verschilt per school. Vooral in landelijke gebieden zijn er scholen waar de maximaal beschikbare capaciteit van...
Thema's:

Aanvragen Lerarenbeurs nog tot 1 juli 2015

8-6-2015 - Er is nog ruimte voor het aanvragen van een Lerarenbeurs  voor een master- of bachelorstudie om de deskundigheid van leraren te vergroten of zich te specialiseren. De aanvraag kan tot 1 juli 2015 ingediend worden. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Voor collegegeld is maximaal 7.000 euro per leraar per jaar beschikbaar, voor studie- en reiskosten maximaal 700 euro. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Vanaf dit jaar (1 april 2015) krijgen leraren meer studietijd...
Thema's:

Bussemaker wil mbo’ers en vwo’ers prikkelen om voor het hbo te kiezen

8-6-2015 - De universiteiten zijn volgens minister Jet Bussemaker van Onderwijs overvol. “Wat mij stoort is dat iedereen altijd maar ‘hogerop’ wil”, zegt de minister in een interview met de Volkskrant. “Met een vwo-diploma wil iedereen naar de universiteit.” Bussemaker voelt daarom wel wat voor combinatiestudies. De AVS vindt het belangrijk dat er goede aansluiting en onbelemmerd toegang is tot onderwijs door de hele kolom. Minister Bussemaker vindt dat vo-scholieren na hun eindexamen te vanzelfsprekend de hoogste vorm van vervolgonderwijs kiezen. Met de...

Pagina's