Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Onderwijscoöperatie trekt zich terug uit Lerarenregister

27-3-2018 - Het bestuur van de Onderwijscoöperatie, dat bestaat uit AOb, CNV Onderwijs, FvOv en Platform VVVO, geeft de ondersteuning van de implementatie van de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister terug aan Onderwijsminister Slob. Het bestuur geeft aan dat de zeggenschap over het Lerarenregister volledig bij leraren moet liggen. In de overgang naar het verplichte register heeft het zichzelf altijd een tijdelijke rol gegeven. “De tijd is nu aangebroken om afstand te nemen van die rol. Het Lerarenregister is van, voor en door leraren. De implementatie van de wet moet...
Thema's:

Project Versterking medezeggenschap biedt kosteloze begeleiding

27-3-2018 - Medezeggenschapsraden kunnen bij het project Versterking medezeggenschap, een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties, terecht voor advies en begeleiding. Wat nog niet iedereen weet, is dat dit kosteloos is. Het ministerie van Onderwijs heeft hier geld voor beschikbaar gesteld gedurende de looptijd van het project.  Medezeggenschapsraden die tegen een specifiek probleem aanlopen kunnen een aantal uren gratis ondersteuning ontvangen van een medezeggenschapstrainer. Het kan gaan om hulp bij het versterken van de positie van de MR in de school...

Regeling personele bekostiging 2018 – 2019 vastgesteld

26-3-2018 - Minister Slob van Onderwijs heeft de Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019 gepubliceerd. Volgens de minister zijn er geen inhoudelijke wijzigingen in deze regeling voor schooljaar 2018–2019 ten opzichte van de regeling voor het voorgaande schooljaar. In hoofdstuk 6 is een algemeen artikel ingevoegd waarin de Algemene termijnenwet van toepassing is verklaard op deze regeling en is geregeld dat voor zover een peildatum op een dag valt waarop geen onderwijs verzorgd...
Thema's:

Slob kondigt subsidie voor (hoog)begaafdheid aan

26-3-2018 - Minister Slob kondigt in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij voornemens is nog dit jaar een subsidieregeling (hoog)begaafdheid te publiceren. Hiermee wil hij samenwerkingsverbanden Passend onderwijs stimuleren om een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in te richten. De subsidie voor primair en voortgezet onderwijs samen bedraagt 15 miljoen, zoals het kabinet in het regeerakkoord al aankondigde. Samenwerkingsverbanden en scholen hebben steeds meer aandacht voor de specifieke onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen, schrijft...
Thema's:

Inschrijving NRO-verbindingsprijzen gestart

26-3-2018 - Onderwijsprofessionals die resultaten uit onderzoek hebben gebruikt in de klas en wetenschappers die onderzoeksresultaten hebben vertaald naar de onderwijspraktijk kunnen zich aanmelden voor de verbindingsprijzen 2018 van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Maandag 18 juni is de deadline voor het aanmelden van een project. Het NRO reikt ieder jaar twee verbindingsprijzen uit: een voor onderwijsprofessionals en een voor onderzoekers. De NRO-verbindingsprijs voor leraren gaat naar een onderwijsprofessional in de school die op effectieve wijze gebruikmaakt van...
Thema's:

Aanvraagronde Lerarenbeurs 2018/2019 gestart

23-3-2018 - Vanaf 1 april is het weer mogelijk een Lerarenbeurs aan te vragen. Dat kan nog tot en met 30 juni 2018.   Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs een bachelor- of masteropleiding volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren. Dit is niet alleen verrijkend voor de leraar zelf, maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op een school. De Lerarenbeurs biedt leraren een stevige financiële tegemoetkoming voor...
Thema's:

1 t/m 8 juni: Landelijke actieweek thuiszitters

23-3-2018 - Een belangrijk doel van Passend onderwijs is het thuiszitten van leerlingen terug te dringen. Met de juiste hulp op het juiste moment moet ieder kind een schoolloopbaan krijgen die bij hem of haar past. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. De Landelijke actieweek thuiszitters, van 1 tot en met 8 juni, vraagt hier aandacht voor en organiseert daartoe activiteiten door het hele land. Scholen kunnen zich opgeven om deel te nemen aan de actieweek of om zelf een activiteit te organiseren. Stuur een mail naar...

Voortgangsrapportage Passend onderwijs pas in juni

23-3-2018 - De voortgangsrapportage Passend onderwijs komt pas op zijn vroegst begin juni. Dat schrijft Onderwijsminister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. De redenen zijn dat cijfers nog niet beschikbaar zijn en onderzoeken en overleggen met het veld nog niet afgerond zijn. In de voortgangsrapportage informeert de minister de Tweede Kamer over de uitkomst van bijvoorbeeld de financiering van zorg in onderwijstijd, de mogelijkheden voor maatwerk, het intern toezicht bij samenwerkingsverbanden en de eerste resultaten van het onderzoek naar regionale verschillen in basisondersteuning....

Nieuw privacyconvenant aangepast aan AVG

23-3-2018 - Het privacyconvenant en de model verwerkersovereenkomst zijn vernieuwd en in lijn gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt. Het privacyconvenant 3.0, dat per 1 april in werking treedt, bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. De school is verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van leerlingen en de communicatie met ouders. Het privacyconvenant en het model verwerkersovereenkomst zijn opgesteld om het scholen en besturen...
Thema's:

VO-personeel is meer tevreden met baan dan met organisatie

20-3-2018 - Om meer zicht te krijgen op de werktevredenheid in de vo-sector heeft Arbeidsmarkt en opleidingsfonds Voion in kaart laten brengen hoe tevreden het personeel in het voortgezet onderwijs is en welke factoren hierop van invloed zijn. Een ruime meerderheid van het personeel is tevreden met hun baan, maar het personeel is minder tevreden over de organisatie waar zij werken. Ruim 84 procent van het personeel geeft aan tevreden te zijn met hun baan, terwijl zo’n 5 procent aangeeft ontevreden te zijn. Daarnaast is 68 procent van het vo-personeel tevreden met de organisatie waar...
Thema's:

Wettelijke grondslag diagnostische toets van de baan

20-3-2018 - Het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP) en Rog (CDA) is aangenomen door de Tweede Kamer. Dit betekent dat de wettelijke bevoegdheid om een diagnostische toets te kunnen verplichten is geschrapt. Schoolleiders en leraren in het voortgezet onderwijs kunnen nu zelf bepalen of het afnemen van de diagnostische toets past in hun werkwijze en bijdraagt aan de onderwijskwaliteit. In de Wvo en Wec was de mogelijkheid opgenomen om een diagnostische toets in te voeren via een algemene maatregel van bestuur, dus zonder tussenkomst van de Kamer. De initiatiefnemers...
Thema's:

App voor hybride docent om werk en lesgeven te combineren

20-3-2018 - Expertisecentrum Hybride docent heeft een web-app gelanceerd waarmee hoogopgeleiden inzicht krijgen in hoe zij hun huidige baan met het leraarschap kunnen combineren. Eerder onderzoek wees uit dat er in potentie 500.000 hoogopgeleiden lesgeven willen combineren met hun huidige baan, als dat mogelijk is.   Met de web-app wil het expertisecentrum concrete stappen zetten richting het oplossen van het lerarentekort en op de lange termijn het onderwijs helpen aan voldoende goede leraren. “Dagelijks krijgen wij vragen van high potentials die in het onderwijs willen werken,...
Thema's:

Excellente scholen en gelijkschakeling salaris met vo

20-3-2018 - In de tv-uitzending van Kassa (BNN/Vara) van 17 maart liet AVS-voorzitter Petra van Haren zich kritisch uit over het label Excellente School van de onderwijsinspectie. Uit onderzoek van Kassa blijkt dat ook scholen zonder het predicaat even goed zijn als, of zelfs beter kunnen zijn dan scholen die het label niet dragen. Dat is verwarrend. Van Haren is dan ook geen voorstander van het predicaat: “De inspectie moet vooral zijn rol als inspectie pakken: waarderen of een school voldoet aan de basiskwaliteit en aan de wetgeving. En alle andere predicaten aan de sector overlaten....

Onderwijsverlatersdag op 17 mei

19-3-2018 - De commissie Duurzaam vitaal van de AVS organiseert op donderdag 17 mei aanstaande van 10 tot 15.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur) in Utrecht een gratis onderwijsverlatersdag voor (bijna) gepensioneerde leidinggevenden in het funderend onderwijs. In een afwisselend en interessant programma gaan de commissieleden in gesprek met deelnemers over hun wensen en mogelijkheden. Er is een groot potentieel aan (toekomstig) postactieve schoolleiders dat op basis van ervaring en competenties inzetbaar is en graag nog iets wil betekenen voor het onderwijs. De AVS heeft op haar beurt...
Thema's:

Discussie over begrip ‘excellent’ in Kassa

19-3-2018 - Het predicaat ‘excellent’ dat de onderwijsinspectie aan scholen kan toekennen, schept verwarring en kan beter worden afgeschaft. Dat stellen AVS-voorzitter Petra van Haren en VO-Raad voorzitter Paul Rosenmöller zaterdag 17 maart in het consumentenprogramma Kassa. Rosenmöller geeft twee bezwaren aan. Ten eerste wekt de term de suggestie dat de betreffende scholen over de hele linie beter zijn dan andere scholen. Dat is niet het geval, omdat een ‘excellente’ school zich op ‘slechts’ een of meer specifieke punten onderscheidt (...

‘Urgentie is enorm, er moet geïnvesteerd worden in de sector’

16-3-2018 - “Onze sector funderend onderwijs en onze scholen bevinden zich in een turbulente tijd, waar werkdruk op veel manieren een thema is. Er staat een enorme druk op de arbeidsmarkt, dagelijks merkt u hoe het tekort aan leerkrachten en invallers zich steeds harder doet voelen. De urgentie is enorm. Ook het schoolleiderstekort dient zich steeds scherper aan. Er moet geïnvesteerd worden in onze sector.” Dat zegt AVS-voorzitter Petra van Haren in haar jaarrede tijdens het AVS-congres ‘Leiderschap in evenwicht’ op 16 maart. De AVS heeft haar eigen aanvullende...
Thema's:

Jaarrede Petra van Haren live te volgen

15-3-2018 - Vrijdag 16 maart is het jaarlijkse AVS-congres. Veel schoolleiders hebben zich hiervoor al aangemeld. Voor AVS-leden die er echt niet bij konden zijn, is de jaarrede van AVS-voorzitter Petra van Haren via een livestream op Twitter te volgen (vanaf 9.45 uur). Ga naar https://twitter.com/schoolleider of gebruik de hashtags #AVScongres en #wijschoolleiders om de livestream te volgen.
Thema's:

Lancering nieuw boek over ontschotting in sociale domein op AVS-congres

15-3-2018 - Het boek ‘Op naar een integrale aanpak, ontschotting in het sociale domein’ van de AVS en Stichting Kinderopvang Humanitas wordt gelanceerd tijdens het AVS-congres op 16 maart aanstaande.   Herontwerp van het sociale domein rondom het kind is een noodzakelijke vereiste. Het huidige stelsel biedt voldoende ruimte om deze beweging in gang te zetten. Ook als u vindt dat de politiek blijft achterlopen, is er eigenlijk geen reden om niet nu al in beweging te komen. De auteurs sporen leidinggevenden in onder meer het onderwijs aan om actie te ondernemen: laten we...
Thema's:

Thijs Roovers en Jan van de Ven bij AVS-congres

12-3-2018 - De voormannen van PO in actie, Thijs Roovers en Jan van de Ven, worden tijdens het AVS-congres op 16 maart bevraagd over hun leiderschap.   In een jaar tijd hebben deze leraren een facebookgroep laten uitgroeien tot een vakbond en het voor elkaar gekregen - met de partnes in het PO-Front -dat de grootste onderwijsstaking plaatsvond. Leiderschap is daarbij onontbeerlijk. Roovers en Van de Ven worden over hun leiderschap bevraagd door Ingrid Doornbos, vicevoorzitter van de AVS. Tijdens het AVS-congres ‘Leiderschap in evenwicht’, waar zo'n 800 aanwezigen...
Thema's:

Internetconsultatie Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

12-3-2018 - De Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo regelt dat leerlingen met een diploma vmbo in de theoretische (tl) of gemengde leerweg (gl) toegelaten moeten worden tot havo 4, indien zij voldoen aan voorwaarden die bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld die betrekking hebben op het door hen afgelegde eindexamen. Tot 2 april is het mogelijk om op deze internetconsultatie te reageren. De ruimte van het bevoegd gezag om te beslissen over de toelating van deze leerlingen tot de school wordt ingeperkt, voor leerlingen ontstaat er een gelijke kans op doorstroom. Het...
Thema's:

Onderwijsraad vraagt reactie over rol toetsen en examens

12-3-2018 - De Onderwijsraad bereidt op verzoek van de minister van OCW een advies voor over de rol en invulling van toetsing en examinering in het onderwijs. Schriftelijk reageren kan tot 1 april via toetsing@onderwijsraad.nl De afgelopen decennia is de rol van toetsing en examinering prominenter geworden, geeft de Onderwijsraad aan. Zo zijn in het primair onderwijs gestandaardiseerde eindtoetsen en volgtoetsen ingevoerd. In het voortgezet onderwijs is het aantal vakken met centrale examens toegenomen. Dergelijke ontwikkelingen hebben een debat op gang gebracht over de rol van toetsing...

Kabinet investeert in muziekonderwijs en museumbezoek scholen

12-3-2018 - Het Fonds voor Cultuurparticipatie maakt bekend dat het budget van de derde ronde van de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs met 5 miljoen euro is verhoogd, naar 10 miljoen euro in totaal. Dit staat in de brief ‘Cultuur in een open samenleving’ die minister Ingrid van Engelshoven van OCW op 9 maart publiceerde. Door dit besluit is er ruimte voor meer scholen om subsidie te ontvangen. Met de verdubbeling van het budget van deze ronde kan het Fonds in totaal ongeveer 600 scholen ondersteunen. Ook wordt er geïnvesteerd in museumbezoek van scholen tijdens...
Thema's:

Waarom… Bildung?

9-3-2018 - In de leergang Bildung voor schoolleiders van het AVS Centrum Educatief Leiderschap in samenwerking met de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) staat het handen en voeten kunnen geven aan het brede – persoonlijke, maatschappelijke en culturele – vormingsideaal centraal. Waarbij moreel, praktisch en professioneel handelen hand in hand gaan. Een ‘reis’ van zes korte weekenden op het landgoed van ISVW, die voor een ieder anders verloopt, blijkt uit de ervaringen van schoolleiders die eerder deelnamen.   “In een snel veranderende...
Thema's:

De duidelijke directeur

9-3-2018 -       ‘De duidelijke directeur’ is geschreven door Karina Verhoeven, sinds de jaren negentig freelancer met een focus op de ontwikkeling van thema’s over communicatie en leiderschap, specifiek toegespitst op schooldirecteuren. De ondertitel van het boek is dan ook ‘Gouden communicatietips voor elke school’.        Het eerste hoofdstuk gaat over basis­communicatie. Welke modellen zijn er, welke vormen en welke kanalen? Een aardig uitstapje hierin is het onderdeel over reptielengedrag. Het...
Thema's:

Cadeaubon 50 euro én boek over werkdruk cadeau!

9-3-2018 - Leidinggevenden in het funderend onderwijs of van een samenwerkings­verband die vóór 21 april lid worden van de AVS ontvangen een cadeaubon van 50 euro én de publicatie ‘Jaartaak in het primair onderwijs – van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde’.*   Daarnaast is er het voordelige kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap. AVS-leden die een nieuw lid aanbrengen ontvangen 10 procent korting op het persoonlijk deel van hun eerstvolgende contributie. Bij twee leden is het 25 procent, bij drie 45 procent, bij vier 70...
Thema's:

Pagina's