Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Week tegen Kindermishandeling: 20 t/m 26 november

17-10-2017 - Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2017 is ‘verbind voor het kind’. Iedereen, ook scholen, kunnen activiteiten organiseren tijdens deze week. De kick-off bijeenkomst is op maandagmorgen 20 november in Den Haag. Tijdens deze weken worden diverse activiteiten, zoals conferenties, symposia, lezingen, themamiddagen en een theatervoorstelling, georganiseerd. Ook wordt er in aanloop naar de Week tegen Kindermishandeling elke dag een vlog gedeeld: 52 ervaringsdeskundigen, professionals en politici delen hun boodschap over de aanpak van kindermishandeling en...

Nieuwe kabinet rekt kwalificatieplicht op tot 21 jaar

17-10-2017 - Het nieuwe kabinet wil dat jongeren die nog geen diploma hebben waarmee ze aan het werk kunnen, doorleren tot hun 21ste. Deze kwalificatieplicht gold tot nu toe voor leerlingen tot 18 jaar. Dat meldt het AD een dag voor het regeerakkoord werd afgesloten.   Leerlingen moeten in ieder geval een diploma van havo, vwo of mbo niveau 2 op zak hebben voordat ze mogen stoppen met school. Door de jongeren drie jaar langer op school te houden hebben ze meer kans op een baan en hangen ze minder op straat rond. Uit onderzoek blijkt dat jongeren zonder zo’n basisdiploma...
Thema's:

Week van de werkstress van 13 tot en met 16 november

17-10-2017 - Van 13 t/m 16 november 2017 is het voor de vierde keer de landelijke Week van de Werkstress. In het hele land organiseren bedrijven activiteiten om werkstress aan te pakken en het werkplezier te vergroten. Ook scholen kunnen meedoen aan de Week van de Werkstress. Een vader met een kort lontje of een moeder die thuis vaak achter de werkcomputer zit. Of die ene leerkracht die geen energie voelt voor de nieuwe schooldag. Werkstress raakt iedereen, ook kinderen. Vorig jaar had groep 7a van Basisschool Paschalis in Den Haag nagedacht over goede tips om werkstress te...
Thema's:

Vanaf 1 november start aanmelding voor Excellente Scholen 2018

16-10-2017 - Van woensdag 1 november tot en met donderdag 1 februari 2018 kunnen scholen zich aanmelden voor deelname aan Excellente Scholen 2018. Een Excellente school is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. Een school bepaalt zelf in welke mate en op welke wijze zij zich wil profileren. Meedoen aan het traject levert niet alleen het predicaat Excellente School op, maar heeft vaak een positief effect op de school, het team en de leerlingen. Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is...

Stem mee voor verkiezing AVS Ledenraad

13-10-2017 - De AVS Ledenraad vraagt uw aandacht voor de ledenraadverkiezingen. Tot 1 november aanstaande (de stemming sluit op 31 oktober 2017) kunt u kiezen welke van de 8 kandidaten er volgens u in de ledenraad zouden moeten plaatsnemen. De ledenraad is een uit AVS-leden bestaand verenigingsorgaan van 20 personen, gekozen door de leden. Dit orgaan adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd. De raad heeft op een aantal belangrijke aspecten instemmingsrecht en vergadert drie a vier keer per jaar in aanwezigheid van het AVS-bestuur en de directie van de AVS. Onder...
Thema's:

Onderwijsraad kritisch over lerarenregister

12-10-2017 - De Onderwijsraad publiceerde op 11 oktober zijn advies over het ontwerpbesluit lerarenregister. Hierin uit de raad zijn zorgen over hoe het register vorm krijgt en daarmee zijn doel voorbij schiet. Het dreigt vooral een technisch-bureaucratische exercitie te worden die ver afstaat van de leraren in de klas en van de praktijk binnen scholen, is de kritiek. De raad benadrukt dat het oorspronkelijke doel van het register voorop moet blijven staan: een garantie dat leraren bekwaam zijn en blijven.   Voorzitter prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink van de Onderwijsraad...

Professioneel statuut geeft invulling aan zeggenschap leraren

12-10-2017 - De Wet Beroep Leraar is per 1 augustus 2017 van kracht. Hierin staat dat leraren, schoolleiding en -bestuur in een professioneel statuut invulling geven aan de zeggenschap van leraren in hun school. Dit schooljaar is een invoeringsjaar voor het professioneel statuut: in 2017/2018 kunnen scholen werken aan het realiseren ervan.   Met het professioneel statuut spreken leraren, schoolleiding en -bestuur vertrouwen in elkaar uit. Om van het statuut een levend document te maken, is vooral het gesprek belangrijk dat daaraan voorafgaat: in een open dialoog...
Thema's:

Informatiefolder van project Versterking medezeggenschap

10-10-2017 - Het project Versterking medezeggenschap, waar de AVS ook in vertegenwoordigd is, heeft onlangs een informatiefolder verspreid onder (G)MR-en en scholen/besturen. Hierin vinden zij informatie over het project Versterking medezeggenschap en de activiteiten die het verzorgt. Het project is het centrale punt waar leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, ondersteuningsplanraden en schoolleiders/bestuurders ondersteuning vinden op het gebied van medezeggenschap. Op www.infowms.nl vinden scholen praktisch bruikbare informatie, kunnen scholen vragen stellen of begeleiding...
Thema's:

Europese Codeweek t/m 22 oktober

9-10-2017 - Zaterdag 7 oktober is de vijfde Europese Codeweek gestart. Overal in Europa vinden activiteiten plaats voor kinderen, georganiseerd door scholen, bibliotheken en andere maatschappelijke organisaties. Het doel van de Codeweek is om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met digitale geletterdheid. In Nederland zijn circa 50 organisaties actief in de Codeweek. Zij organiseren van 7 t/m 22 oktober tal van activiteiten. Op maandag 9 oktober is de kick-off van de Nederlandse activiteiten van de Codeweek bij het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs in Den Haag. Bij de...
Thema's:

Vier Leraren van het Jaar 2017 bekend

9-10-2017 - Onder luid applaus van hun leerlingen en collega’s namen de vier winnaars op zaterdag 7 oktober hun award in ontvangst, uit handen van minister Bussemaker van Onderwijs. De winnaars zijn stuk voor stuk uitblinkers in hun vak en gaan komend jaar op pad als ambassadeur van het onderwijs.   De Leraren van het Jaar zijn een jaar lang het gezicht van de beroepsgroep binnen hun sector. Zij krijgen een podium om hun inspiratie, innovatie en enthousiasme uit te dragen en te delen met de rest van lesgevend Nederland. Daarmee draagt de verkiezing bij aan een positief imago...
Thema's:

Tot 13 oktober aanmelden voor ontwikkelschool of –team Curriculum.nu

9-10-2017 - Curriculum.nu zoekt scholen, leraren en schoolleiders die willen meedenken over het landelijk curriculum voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Vanuit verschillende schooltypen en door heel Nederland. Aanmelden kan tot 13 oktober.   Curriculum.nu zoekt 130 leraren en 18 schoolleiders die in teams willen werken aan het curriculum: wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Ook zijn 84 schoolteams nodig die bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum, door inbreng en feedback te geven vanuit hun praktijk. De herziening van het curriculum is...
Thema's:

Twee talentvolle jonge leraren ontvangen OnderwijsTopTalentPrijs 2017

6-10-2017 - De OnderwijsTopTalentPrijs 2017 is gewonnen door Ruth van Ringelesteijn van de Katholieke Pabo Zwolle en Zuzana Molcanova van Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Zij namen de prijs op 5 oktober in de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in ontvangst vanwege de hoge kwaliteit van hun afstudeerprojecten en zijn verkozen tot de meest talentvolle jonge leraren van 2017. Ruth van Ringelesteijn wint de prijs in de categorie basisonderwijs (pabo’s) met een veelgeprezen onderzoek naar ‘zelfregulerend leren’ op de basisschool. Ze vindt het van groot belang dat de leerlingen...
Thema's:

Schoolleiders en bestuurders in gesprek met Alma Harris

4-10-2017 - Schoolleiders en -bestuurders hebben op 8 november de gelegenheid hun ervaringen en visie te toetsen aan die van prof. dr. Alma Harris. Zij heeft een grote reputatie vanwege haar internationaal vergelijkend onderzoek naar leiderschap in het onderwijs. De AVS en de PO-Raad organiseren de bijeenkomst voor hun leden in samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen en Stichting de Brink op woensdag 8 november van 14 tot 17 uur in Helmond (Hogeschool De Kempel). Alma Harris is begin november in Nederland ter gelegenheid van de presentatie van de Nederlandse vertaling van The Dutch Way...
Thema's:

Commissie OCW wil input over lumpsumbekostigingssystematiek

3-10-2017 - De Kamerleden van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap willen een breder en dieper inzicht krijgen in de voor- en nadelen van de lumpsumbekostigingssystematiek in met name het primair en voortgezet onderwijs. Daarom is er een oproep geplaatst via de website en sociale media van de Tweede Kamer.  Ook schoolleiders kunnen tot en met 29 oktober een reactie sturen. Instellingen bepalen zelf hoe ze de lumpsum besteden. Dit geeft scholen bestedingsvrijheid. Tegelijkertijd wil de overheid wel sturing en verantwoording over de beleidsdoelen houden én wil de Tweede...
Thema's:

Onderwijsraad kritisch over wetsvoorstel modernisering WVO

3-10-2017 - De Onderwijsraad adviseert om de herziening WVO (Wet op het voortgezet onderwijs) te beperken tot een technische herziening. De raad constateert dat een aantal taalkundige aanpassingen kan leiden tot wijzigingen in de inhoudelijke betekenis van begrippen en bepalingen, waardoor interpretatieverschillen kunnen optreden. Ook vindt de raad dat de relatie tussen gebruiksgemak en ervaren regeldruk, die de wet veronderstelt, niet voldoende wordt waargemaakt. Dat schrijft de Onderwijsraad op 3 oktober in een advies aan staatssecretaris Dekker. De raad vindt het positief dat de wet...
Thema's:

Regeling bekostiging exploitatiekosten VO 2017 en 2018

2-10-2017 - Op 29 september 2017 heeft staatssecretaris Dekker van OCW de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2017 en 2018, gepubliceerd.   Deze regeling regelt voor scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs het volgende: - de aanpassing van de bekostiging voor de exploitatiekosten in 2017 in verband met de kabinetsbijdrage voor de prijsontwikkeling 2017 (17,2 mln. euro); - vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten en het lesmateriaal voor het kalenderjaar 2018 in verband met doorwerking van de prijsontwikkeling...
Thema's:

Subsidieregeling zij-instroom voor korte scholingstrajecten vo

29-9-2017 - De minister van OCW kan in de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019 aan leraren in het primair en voortgezet onderwijs, of aan personen die zich voornemen als leraar in het voortgezet onderwijs werkzaam te zijn, subsidie verstrekken voor het volgen van een kort scholingstraject dat opleidt tot de bekwaamheid die nodig is om les te geven in het vo of onderdelen daarvan.   Hiervoor komen in aanmerking korte scholingstrajecten die: a. toegankelijk zijn voor personen die de pabo met goed gevolg hebben afgerond, en die gericht zijn op het verkrijgen van een bekwaamheid om les te...

Programma’s van eisen materiële instandhouding 2018 bekendgemaakt

28-9-2017 - Op 24 september 2017 is de Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2018 gepubliceerd. In de toelichting wordt vermeld dat een prijsbijstelling van 2,21 procent heeft plaatsgevonden om op het prijsniveau voor het bekostigingsjaar 2018 te komen. De afzonderlijke vergoedingsbedragen voor het jaar 2017 zijn overeenkomstig dit percentage aangepast. Deze prijsbijstelling kan door de gehanteerde methodiek, waarin ook een verwachting is meegenomen, afwijken van de...
Thema's:

Zorgwekkende daling aantal Nederlandse scholen wereldwijd

28-9-2017 - Sinds de bezuinigingsmaatregelen in 2014 en de geleidelijke afbouw van aanvullende subsidies voor Nederlandse leerlingen in het buitenland, heeft een toenemend aantal Nederlandse scholen in het buitenland haar deuren gesloten. Dit blijkt uit een rapport van de Onderwijsinspectie naar de gevolgen van het nieuwe budgettaire kader voor Nederlands onderwijs. Het rapport komt voort uit Nederlands-Vlaamse afspraken op het gebied van Nederlands onderwijs in het buitenland, het zogeheten Damesakkoord uit 2016. De resultaten bevestigen de eerder geuite zorg van onder meer Stichting NOB...
Thema's:

Leraren stellen pensioen uit vanwege lerarentekort

26-9-2017 - Het aantal leraren dat doorwerkt na de pensioengerechtigde leeftijd is in twee jaar tijd verviervoudigd. Dat meldt Trouw op 26 september. Het dagblad baseert zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ABP. Volgens de AVS speelt het lerarentekort een rol in de keuze om het pensioen nog even uit te stellen. Eind 2016 werkten 1201 medewerkers uit het po nog na hun pensioengerechtigde leeftijd. Twee jaar eerder waren dat er 341. In het vo is dat aantal in twee jaar tijd zelfs verzevenvoudigd: van 164 in 2014 naar 1164 in 2016. Het zijn niet alleen...
Thema's:

Gebruikers geven Overstapservice Onderwijs een kleine 7

25-9-2017 - In totaal maakt 92 procent van de scholen gebruik van OSO voor het overdragen van leerlingdossiers, blijkt uit het Tevredenheidsonderzoek OSO 2016/2017. Het algemene rapportcijfer dat gebruikers OSO geven, is een 6,8. Bijna tweederde van de gebruikers vindt de veiligheid en snelheid van de overdracht het meest waardevol. In de maanden mei en juni 2017 heeft The Choice in opdracht van Kennisnet inzichtelijk gemaakt in hoeverre gebruikers tevreden zijn over OSO. 1.959 medewerkers van verschillende scholen in het basis-, voortgezet-, speciaal- en praktijkonderwijs hebben...
Thema's:

Teach-nasium: nieuw wapen in de strijd tegen lerarentekort

22-9-2017 - Op de middelbare school al ervaren hoe het is om leraar te zijn en kijken of het onderwijs bij je past. Dit idee werd vorig jaar maart gelanceerd en volgend jaar start het Teach-nasium op twee locaties in Rotterdam. Het Teach-nasium is vooral bedoeld voor leerlingen in het vo die niet in eerste instantie aan een carrière in het onderwijs denken. Pabo-directeur Emile van Velsen (CHE) bedacht het Teach-nasium, als oplossing voor de lage instoom in de pabo en het voorziene lerarentekort voor de Randstad. Zijn idee luidt: zorg dat de beste leerlingen van havo en vwo in een...
Thema's:

Stille reserve onderwijspersoneel minimaal 83.000

22-9-2017 - Voor het bestrijden van de verwachte lerarentekorten kan onder andere een beroep gedaan worden op de ‘stille reserve’, personen met een lesbevoegdheid voor het po die momenteel ergens anders werken of niet werken. Uit onderzoek van CentERdata, in opdracht van het Ministerie van OCW, blijkt dat minimaal 17.000 mensen met een po-lesbevoegdheid buiten het onderwijs werken. Voor de hele sector (met vo en mbo erbij) ligt dat aantal op minimaal 83.000 personen. Van de personen met een lerarenopleiding van Pabo of SEN (de lesbevoegdheid voor het po) hebben minimaal 14.000...
Thema's:

LOF-subsidie voor leraren die onderwijs willen verbeteren

21-9-2017 - In 2015 is het LerarenOntwikkelFonds (LOF) van start gegaan. De  subsidieregeling is bedoeld als impuls om leraren meer mogelijkheden te geven om het onderwijs van onderop te vernieuwen en te verbeteren. Daarnaast stelt het LOF leraren in staat om een leerproces door te maken samen met andere leraren, waardoor de leraar zich professionaliseert en de beroepsgroep wordt versterkt.   Door de taken die de Onderwijscoöperatie uitvoert (zie de toelichting op artikel 2), zorgt het LerarenOntwikkelFonds ook voor kennisdeling, zodat leraren op elkaars werk kunnen...
Thema's:

Pagina's