Twee landelijke schoolconsultaties SLO over curriculumontwikkeling

16-12-2016 - In de huidige discussie over veranderingen in het onderwijs blijken schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen meer ruimte te vragen om het curriculum op school- en op klasniveau mee vorm te geven. SLO, expert in curriculumontwikkeling, wil graag in gesprek komen met schoolleiders en leraren en organiseert twee landelijke schoolconsultaties: op 23 januari (vo) en 25 januari (po). Basis voor het gesprek is het document ‘Curriculum in beweging. Concept strategische agenda 2017-2020’ dat de deelnemers van deze bijeenkomsten in januari toegestuurd krijgen. De...
Thema's:

Regionale samenwerking en aansluiten bij reële kosten nodig voor dekkend onderwijsaanbod

16-12-2016 - Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft een vereenvoudigd bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs voor ogen. Hij vroeg de Onderwijsraad hoe – gegeven dit model – voldoende diversiteit in het onderwijsaanbod en met name een dekkend aanbod van vmbo techniek behouden kunnen blijven. Naast het advies om het model beter aan te laten sluiten bij reële kosten, stelt de Onderwijsraad ook dat regionale samenwerking tussen scholen en besturen essentieel is om een dekkend onderwijsaanbod in stand te houden.   De Onderwijsraad vindt een dekkend aanbod van...
Thema's:

Voorwaarden vrijstelling leerplicht strenger

15-12-2016 - Voordat gemeenten kinderen vanwege psychische of lichamelijke problematiek vrijstellen van de leerplicht, moeten zij voortaan eerst overleggen met het samenwerkingsverband van scholen in de regio. Op die manier kunnen meer kinderen met een psychische of fysieke beperking alsnog een vorm van onderwijs aangeboden krijgen. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs gaat deze verplichting tot overleg met scholen in de Leerplichtwet opnemen. In een aantal regio’s wordt al vrijwillig overleg gevoerd met de samenwerkingsverbanden. Dan wordt bij elk kind dat een vrijstelling...
Thema's:

Investeren in leesmotivatie positief effect op leesvaardigheid

13-12-2016 - Leesmotivatieprogramma’s, en de manier waarop deze worden aangeboden, hebben een positief effect op leesmotivatie én op begrijpend lezen. Vooral bij zwakke lezers of middelbare scholieren die niet zo gemotiveerd zijn om te lezen kan dit baat hebben, zo blijkt uit een reviewstudie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Er zijn bepaalde principes die leraren kunnen toepassen om de motivatie te verhogen. Daarmee kun je verschil maken voor leerlingen, ook voor de groep die moeite heeft met lezen”, concludeert onderzoeker Roel van Steensel. De programma...
Thema's:

Kinderrechtentour: kinderen ervaren te hoge werkdruk

13-12-2016 - Veel kinderen en jongeren ervaren een te hoge werkdruk. Ook willen ze meer hulp bij schoolzaken en een breder vakkenaanbod. Dit komt naar voren uit de Kinderrechtentour door Nederland, die Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in september startte. De Kinderombudsvrouw zet deze onderwerpen hoog op haar agenda. Kalverboer wil nader onderzoeken waar het probleem van de hoge werkdruk nu precies zit en dit agenderen bij politici, beleidsmakers en professionals in het onderwijs. Ook blijkt uit de resultaten van de tour dat kinderen en jongeren echte aandacht van de mensen om hen...
Thema's:

1000ste schoolleider geregistreerd in Schoolleidersregister VO

13-12-2016 - Op 10 december werd Benedict Hamans, rector Stedelijk Gymnasium Schiedam, op de Nationale Schoolleiders Top in het zonnetje gezet als 1000ste geregistreerde schoolleider in het Schoolleidersregister VO. Het Schoolleidersregister is een professionaliseringsplatform dat door schoolleiders zelf wordt beheerd en doorontwikkeld. Leezan van Wijk, directeur SRVO, bood Hamans als dank voor zijn inschrijving een professionaliseringsactiviteit aan, beschikbaar gesteld door NL2025 (partner van de Nationale Schoolleiders Top). De Nationale Schoolleiders Top VO is een jaarlijkse...

Uitslag ledenraadverkiezingen 2016

12-12-2016 - De AVS Ledenraad is verheugd te kunnen meedelen dat vijf nieuwe leden zullen toetreden tot de raad, waarmee die weer voltallig is. Zij werden in de periode van 1 tot en met 30 november gekozen uit acht kandidaten. De ledenraad verwelkomt: Stefan van Haaren Liny Demandt Ferdinand ter Haar Yvonne Geelhoed Marten Hazenberg De ledenraad van de AVS is een verenigingsorgaan, gekozen door de leden. De raad heeft alle taken van de ALV overgenomen en adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd. Ook heeft de ledenraad op een aantal belangrijke...
Thema's:

Vierslagleren VO wordt niet verlengd

8-12-2016 - Er kunnen geen nieuwe lerarenduo’s meer worden aangemeld voor Vierslagleren. Het ministerie van OCW heeft besloten om deze subsidieregeling niet te verlengen. Dit meldt Voion. Via Vierslagleren konden een startende en een ervaren leraar een eerste- of tweedegraads bevoegdheid halen in een van de tekortvakken.  In het schooljaar 2016-2017 zijn 184 leraren met Vierslagleren aan een opleiding voor een tweedegraads of eerstegraads bevoegdheid in een tekortvak gestart. De meeste leraren hebben gekozen voor de opleiding wiskunde (81 deelnemers), daarnaast voor vakken als...

Belangstelling voor tienerscholen neemt toe

8-12-2016 - Tot nu toe waren er op drie plaatsen in Nederland zogenaamde tienerscholen, voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Vanaf 2017 komen daar nog minimaal zes locaties bij. En zeventig schoolbesturen onderzoeken de mogelijkheden. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De afgelopen jaren zijn er tienerscholen gestart in Gorinchem, Amsterdam en Ridderkerk. De komende schooljaren komen daar zeker zes locaties bij, onder andere in Zwolle en de regio Parkstad (Zuid-Limburg). De tienerscholen zijn in het leven geroepen om de kloof tussen het primair en voortgezet onderwijs te verkleinen. Kinderen...
Thema's:

Onduidelijkheden rond afspraak over rekentoets

8-12-2016 - De rekentoets zorgt weer voor rumoer. Volgens de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) heeft staatssecretaris Dekker beloofd dat hij een alternatief voor de rekentoets zou zoeken. Als dat alternatief goed zou zijn, dan zou de rekentoets afgeschaft kunnen worden. Dit meldt de Volkskrant. Dekker schrijft op 6 december aan de Tweede Kamer dat er geen afspraken zijn. Hij heeft juist aangegeven voorlopig op de ingezette koers door te willen gaan een eerst aan de slag te gaan met het verbeteren van de inhoud en kwaliteit van het rekenonderwijs. De NVvW heeft nog een...
Thema's:

Dekker: geld voor Passend onderwijs moet in de klas terechtkomen

6-12-2016 - Ruim 111 miljoen euro dat voor Passend onderwijs bestemd is, is de afgelopen anderhalf jaar niet uitgegeven. Dat een deel van de samenwerkingsverbanden de middelen nog niet (geheel) heeft besteed, vindt Dekker geen goed teken. De staatssecretaris van Onderwijs schrijft dat op 6 december aan de Tweede Kamer, in inmiddels de Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs. Samenwerkingsverbanden kregen vorig jaar 1,16 miljard euro van de overheid om kinderen te helpen die een steuntje in de rug nodig hebben. De samenwerkingsverbanden verdelen het geld onder scholen die kinderen...

Internetconsultatie ‘Onderwijs op een andere locatie’

6-12-2016 - Kinderen die, soms tijdelijk, niet naar school kunnen, moeten toch onderwijs krijgen dat kwalitatief in orde is. Dat schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. Hij zet in de brief uiteen in welke situaties hij onderwijs op een andere locatie dan de school mogelijk wil maken. Belangstellenden kunnen reageren op het conceptwetsvoorstel. Om het recht van kinderen op goed onderwijs te waarborgen, wil staatssecretaris Dekker in vier situaties onderwijs op een andere locatie mogelijk maken. Ten eerste gaat het erom dat leerlingen met...

Dekker over PISA: ‘Nederland moet beter kunnen’

6-12-2016 - Uit driejaarlijks onderzoek van de OESO (PISA-2015) blijkt dat Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs vergeleken met leerlingen in andere landen nog steeds bovengemiddeld presteren op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Tegelijk zijn de resultaten op verschillende onderdelen en voor verschillende schoolsoorten iets achteruit gegaan. Dekker wil daarom de komende maanden met verschillende partijen, waaronder schoolleiders, in gesprek over de resultaten en mogelijke vervolgstappen. Vooral de neerwaartse trend die zich aftekent bij wiskunde op havo en...
Thema's:

Sectorakkoorden: professionalisering en verbetercultuur kan beter

6-12-2016 - Het primair onderwijs heeft de afgelopen twee jaar veel vooruitgang geboekt op de hoofdambitie uitdagend onderwijs en maatwerk. Bij de andere twee hoofdambities, professionalisering en verbetercultuur, is nog extra inzet nodig. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker in de tweede voortgangsrapportage sectorakkoorden primair en voortgezet onderwijs die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dekker ziet positieve resultaten op een aantal onderdelen: meer startende leraren worden begeleid, het aandeel onbevoegd gegeven lessen is lager en meer schoolleiders zijn...
Thema's:

Onderwijsraad: meer informatie en inzicht nodig om Passend onderwijs waar te maken

5-12-2016 - Twee jaar na invoering van Passend onderwijs signaleert de Onderwijsraad een aantal aandachtspunten die succesvolle evaluatie en invoering van Passend onderwijs in de weg staan: de ontoereikende informatie op leerlingniveau en het ontbreken van een dekkend ondersteuningsaanbod. Bovendien is de onderwijspraktijk nog te weinig betrokken. Dit staat in het briefadvies Passend onderwijs dat de Onderwijsraad op 5 december publiceert.   De landelijke criteria om in aanmerking te komen voor extra onderwijsondersteuning zijn losgelaten, wat het volgen van leerlingen die extra...

AVS op de NOT

5-12-2016 - De NOT is de grootste vakbeurs voor onderwijsprofessionals in de Benelux en vindt plaats van 24 tot en met 28 januari 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht. Ook de AVS is er te vinden. Bezoekers vinden de AVS onder standnummer 8B034, binnen het thema Management en organisatie/diensten. Ze kunnen er terecht voor informatie over het scholingsaanbod van de AVS, advies van de AVS Helpdesk en korte, thematische ‘zeepkist’ pitches – bijvoorbeeld over het inrichten van een IKC, loopbaanmogelijkheden, registreren, de cao – waarover op meer individuele basis het...
Thema's:

Professionele ruimte

2-12-2016 - Het invoeren van de functiemix is een proces dat hard op weg is het decennium te halen zonder de streefdoelen waar te maken. Diverse besturen hebben de functiemix opgepakt als een krachtig HR-instrument waarbij een kwaliteitsimpuls is ontstaan in het professionaliseren van leraren. Vanuit de functie- en taakinvulling is er op veel plekken een directe vertaling vanuit de kwaliteit van expertleerkrachten naar het onderwijs in de klas gemaakt. Schoolleiders geven daarbij ruimte aan een andere inzet en ontwikkeling van hun leraren. De onderlinge professionele dialoog krijgt een nieuwe...
Thema's:

Door invoering functiemix omslag in beoordelingscultuur

1-12-2016 - Schoolleiders en leraren in po en vo zijn van mening dat met de invoering van de functiemix een omslag in de beoordelingscultuur heeft plaatsgevonden. Toch zijn leraren, zowel in po als vo, overwegend ontevreden over hun carrièreperspectieven. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Carrièreperspectieven van leraren in het kader van de functiemix primair en voortgezet onderwijs’ van de CAOP en de Universiteit Maastricht. Ook OCW refereert aan dit onderzoek in de derde voortgangsrapportage Lerarenagenda: samen werken aan een doorlopende leerlijn voor leraren....
Thema's:

Vmbo’er uit onbemiddeld gezin minder vaak naar hbo

1-12-2016 - Vmbo’ers uit rijke gezinnen maken vaker de overstap naar het hbo dan leerlingen uit arme gezinnen. Van de 91 duizend vmbo’ers die in schooljaar 2010/’11 een diploma behaalden, volgde vijf jaar later een op de vijf een hbo-opleiding. Dat meldt het CBS op basis van het Jaarrapport 2016 Landelijke Jeugdmonitor. Het CBS keek voor het inkomenseffect alleen naar de leerlingen die de gemengde of theoretische leerweg (vmb-g/t) volgden, omdat zij het vaakst op het hbo terechtkomen. Leerlingen uit huishoudens met weinig of juist een hoog inkomen gaan vanuit het vmbo-g/t...
Thema's:

Regeling lerarenbeurs, zij-instroom en bewegingsonderwijs gewijzigd

1-12-2016 - De Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017 (de Regeling) is op onderdelen gewijzigd, omdat er enige onduidelijkheden inzitten. De wijziging heeft betrekking op de subsidie voor zij-instroom, die is bedoeld voor personen die nog geen onderwijsbevoegdheid hebben en in het onderwijs (willen) werken. Om in het onderwijs te kunnen (blijven) werken, dienen ze een zij-instroomtraject te volgen dat binnen twee jaar leidt tot een onderwijsbevoegdheid. De subsidie wordt verstrekt aan de werkgever van de zij-instromer.
Thema's:

Stand van zaken Regeldrukagenda 2014 - 2017

29-11-2016 - Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs hebben de Voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2015 – 2016 op 15 november 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapportage maakt onderdeel uit van de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017. Uitgangspunt van de Regeldrukagenda 2014 – 2017 is het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving, maar ook een betere omgang met regels. Teveel regels of onduidelijke regels kunnen zorgen voor een hoge werkdruk en goed onderwijs in de weg staan. De AVS is vanuit de organisatie en vanuit het...
Thema's:

Kansenongelijkheid sterker in vo dan po

29-11-2016 - De toename van kansenongelijkheid is sterker in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) dan in het basisonderwijs. Van de schoolleiders in het vo geeft 18 procent aan dat de kansenongelijkheid van leerlingen de laatste jaren op de eigen school is opgelopen, tegenover 12 procent van de schoolleiders in het po. Zowel voor po als vo geldt dat het motto ‘gelijke kansen voor iedereen’ het minst opgaat voor kinderen uit lagere sociale milieus. Dat blijkt uit een in oktober 2016 verricht onderzoek door DUO Onderwijsonderzoek (gepubliceerd in november 2016) onder 2.203...

Jasmijn Kester beste schoolleider 2016

28-11-2016 - Tijdens de 10e editie van de Dyade Bestuursbokaal op 24 november ontving schoolleider Jasmijn Kester van het Vathorst College de prijs voor beste schoolleider van Nederland in 2016. Directeur-bestuurder Toon Kuijs van Stichting VierTaal nam de prijs voor beste schoolbestuurder mee naar huis. Het decor hiervoor vormde het seminar 'Onderwijs Ontregelt!' op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Voor het eerst werd de verkiezing 'Beste schoolbestuurder/schoolleider van Nederland' georganiseerd. Naar aanleiding van een oproep voor de beste schoolbestuurder/...
Thema's:

Pagina's