‘Meldcode kindermishandeling minder vrijblijvend’

18-1-2016 - Professionals die zelf hulp regelen bij een vermoeden van kindermishandeling moeten dat hulptraject laten registreren bij Veilig Thuis. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn van VWS aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.   In de laatste stap van de meldcode kunnen professionals een melding doen bij Veilig Thuis of zelf hulp regelen. Regelen ze zelf hulp, dan moeten ze dat straks laten registeren bij Veilig Thuis. Als bij de registratie van een hulptraject blijkt dat er eerder zorgen waren over het betreffende kind, volgt er actie. Van Rijn benadrukt dat Veilig...
Thema's:

Meisjes soepeler door onderwijs, meer jongens later economisch zelfstandig

18-1-2016 - Meisjes komen minder vaak in aanraking met jeugdzorg en doorlopen ook het onderwijs soepeler dan jongens. Jongens volgen vaker speciaal onderwijs en verlaten vaker voortijdig het onderwijs. Op de arbeidsmarkt zijn de rollen omgekeerd: jonge mannen werken vaker voltijd, hebben een gunstiger carrièreperspectief en zijn vaker economisch zelfstandig. Dit blijkt uit het Jaarrapport 2015 van de Landelijke Jeugdmonitor. Het rapport geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland. Het ministerie van VWS...
Thema's:

Veel scholen onderbouwen schooladvies met IQ-test

15-1-2016 - Nu de Citotoets sinds vorig jaar ná het schooladvies wordt afgenomen, nemen steeds meer basisscholen een intelligentietest bij groep 8-leerlingen af om hun advies voor vervolgonderwijs mee te onderbouwen. Dat meldt het AD. De AVS is van mening dat het overbodig is zo’n IQ-test af te nemen. Scholen die zo’n intelligentietest afnemen bij leerlingen uit groep 8 geven aan dat ze sterker willen staan tegenover kritische ouders, die steeds meer eisen stellen of een second opinion willen. Om er zeker van te zijn dat hun aanbeveling de juiste is, gebruiken zij nu...

European Administrators Program ook voor Nederlandse schoolleiders

15-1-2016 - Het European Administrators Program is een programma van tien dagen gericht op professionele ontwikkeling van leidinggevenden in het basis- en voortgezet onderwijs. Het geeft schoolleiders inzicht in de verschillende manieren waarop de sociale en economische positie van leerlingen uit minderheidsgroepen kan worden verbeterd. Nederlandse kandidaten kunnen zich tot 1 maart aanmelden. Het programma bestaat uit bezoeken aan Amerikaanse scholen en gemeenschapscentra en gesprekken met experts en leidinggevenden op het gebied van onderwijs. De deelnemers krijgen de gelegenheid om op...
Thema's:

Meer regels geen oplossing

15-1-2016 - In zowel opvoeding als onderwijs is het belangrijk dat het goede wordt voorgeleefd en dat een kind hulp en sturing krijgt om te kunnen groeien. Het gezin, de school en maatschappij hebben normaal gesproken een aantal normen en waarden. Daarbij horen ook kaders en regels. Het is een terugkerend vraagstuk in elke sociale context hoe handhaving van gedrag daarbinnen bereikt wordt. Ivan Pavlov is onder andere bekend door zijn onderzoek naar reflexieve conditionering. Binnen het behaviorisme is het een gangbare gedachte geworden dat conditionerende processen de basis vormen van alle...
Thema's:

Meer mogelijkheden om nieuwe school te starten

14-1-2016 - Het begrip ‘richting’ is niet meer leidend om een nieuwe school te starten. Wel moet een school kunnen aantonen dat er voldoende belangstelling voor de school is en dat de kwaliteit in orde is. Dat is het nieuwe wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker. Tot 29 februari kunnen scholen en andere belangstellenden reageren op het conceptwetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs gaf in juli 2015 al aan dat de uitwerking van artikel 23 in de Grondwet al lang niet meer van deze tijd is. “De vrijheid van...
Thema's:

OCW wil resultaten rekentoets binnenkort openbaar maken

14-1-2016 - De resultaten van de rekentoets vo van 2015 worden openbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl. Het gaat om de resultaten per school, vestiging en afdeling (schoolsoort), niet herleidbaar tot individuele leerlingen. Dat staat in een brief van Matthijssen, directeur VO, die namens staatssecretaris Sander Dekker naar de Tweede Kamer is gestuurd.   Een aantal scholen heeft bedenkingen kenbaar gemaakt. Deze weerlegt Matthijssen in de brief. Ze wijst er ook op dat ouders met vragen terecht kunnen bij de school of op www.rijksoverheid.nl/rekentoets, waar antwoorden op de meest...
Thema's:

LAKS opent meldpunt voor digibete docenten

12-1-2016 - Uit onderzoek blijkt dat maar weinig scholieren tevreden zijn met de manier waarop hun leraren omgaan met elektronica en het internet. Daarom heeft Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS) een meldpunt geopend waar zij een klacht kunnen indienen. De gebundelde klachten worden later aangeboden aan lerarenopleidingen en schoolbesturen. Minder dan de helft van de ondervraagde scholieren in de LAKS-monitor van 2014 geeft aan dat zij tevreden zijn over de mate waarin docenten omgaan met ICT. Vaak weten scholieren beter dan de docent hoe de ICT werkt. Dit roept bij scholieren...
Thema's:

Scholen en ouders spelen ondersteunende rol in gebruik sociale media jongeren

12-1-2016 - Scholen kunnen een ondersteunende rol spelen in het gebruik van sociale media onder jongeren, zodat ze hier op een gezonde manier mee leren omgaan. Dat zegt staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid in antwoord op Kamervragen van Kamerlid Volp (PvdA) en staatssecretaris Dekker van Onderwijs over verslaving aan sociale media. De vragen werden gesteld naar aanleiding van een publicatie van het CBS over verslaving van jongeren aan sociale media. Uit het onderzoek van het CBS bleek dat 17 procent van de jongeren aangaf verslaafd te zijn aan sociale media. Ook kunnen sociale...
Thema's:

LAKS lanceert site voor informatie en klachten over rekentoets

12-1-2016 - Onlangs  heeft het Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS) de site rekentoetsklacht.nl gelanceerd, waar scholieren informatie vinden over de rekentoets en klachten kunnen indienen. Via de website kunnen scholieren eenvoudig een klacht indienen over de rekentoets, die de komende weken weer door vele scholieren gemaakt wordt. De binnenkomende klachten bespreekt het LAKS zowel met het College van Toetsen en Examens (CvTE) als met het Ministerie van Onderwijs. Het LAKS geeft aan het belangrijk te vinden dat scholieren goed op de hoogte zijn over de regelgeving rondom de...
Thema's:

Werkdruk leerkrachten te hoog

11-1-2016 - Ruim de helft van de leerkrachten in het basisonderwijs (56 procent) vindt de eigen werkdruk niet acceptabel. Dat is een stijging van 15 procent ten opzichte van 2012 (41 procent) en ten opzichte van alle werknemers in Nederland is het 41 procent hoger (15 procent). Dit blijkt uit een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek in samenwerking met het televisieprogramma De Monitor (KRO-NCRV). In de uitzending van De Monitor roept staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs leerkrachten op om te stoppen met overbodige administratie in het basisonderwijs. “Leerkrachten die d...
Thema's:

Sectorraden: 'Stap tijdig over op OSO'

8-1-2016 - De sectorraden in het po en vo roepen schoolbestuurders op hun scholen tijdig te laten overstappen naar de digitale Overstapservice Onderwijs (OSO) en vooral ook afspraken te maken binnen de regio over het gebruik ervan. OSO is vanaf komend jaar officieel de landelijke standaard voor de digitale uitwisseling van leerlinggegevens tussen scholen.    In 2011 startten de sectorraden het project OSO, met als doel uniforme en veilige digitale uitwisseling te garanderen. In Nederland wordt al enkele jaren op verschillende manieren digitaal...
Thema's:

Project Versterking Medezeggenschap gaat door

8-1-2016 - Het project Versterking Medezeggenschap gaat vanaf 1 januari 2016 met een aantal activiteiten door. Het Ministerie van OCW heeft toegezegd nog drie jaar geldelijke ondersteuning te bieden. De Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen gaat waarschijnlijk per 1 augustus 2016 in. Het Project Versterking Medezeggenschap is per 1 januari 2016 samengegaan met het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. De initiatiefnemers van Versterking Medezeggenschap, de ouder- en onderwijsorganisaties, zijn met het ministerie overeengekomen een aantal activiteiten te blijven...

Voorlopig nog geen nieuwe cao vo

7-1-2016 - De aangekondigde verhoging van de pensioenpremies staat een cao-akkoord in de weg. Zolang het kabinet niet toezegt een eventuele premieverhoging te compenseren, kunnen de partijen geen cao afsluiten. Dat meldt de VO-raad. Er kan pas een akkoord gesloten worden als de financiële ruimte bekend is. Dat geldt ook voor de cao loonsverhoging. In de loonruimte-overeenkomst is afgesproken dat de lonen met 3 procent stijgen. Ook is de afspraak gemaakt dat er tot 2021 geen opslag wordt geheven op de pensioenpremie. Het ABP-bestuur had al eerder aangekondigd per april de...
Thema's:

In vo lichte stijging aantal geschorste en verwijderde leerlingen

4-1-2016 - In het voortgezet onderwijs zijn in het schooljaar 2014-2015 4899 leerlingen voor kortere tijd geschorst. In het basisonderwijs zijn vorig schooljaar 287 leerlingen geschorst. In het speciaal onderwijs zijn afgelopen schooljaar 1165 leerlingen geschorst. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs in een factsheet. In het vo zijn 594 leerlingen van hun school verwijderd, 0,8 procent meer dan het jaar ervoor. Het aantal geschorste leerlingen steeg ten opzichte van het vorig schooljaar met 1,5 procent. Gemiddeld worden leerlingen voor drie dagen geschorst. Als reden voor schorsing of...
Thema's:

Schatting: 1.100 leraren nodig om les te geven aan vluchtelingen

4-1-2016 - Het kabinet weet niet hoeveel extra leraren Nederland nodig heeft voor het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Een berekening wijst uit dat in het po bijna 500 leerkrachten nodig zijn en in het vo ruim 600 docenten. Dat meldt de Volkskrant eind december. ‘Het kost tijd om voldoende geschikt personeel te vinden’ schreef staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs onlangs aan de Tweede Kamer. Hij en anderen weten niet hoe groot het tekort aan geschikte leraren precies is. De getallen van 500 extra leerkrachten in po en ruim 600 docenten in vo zijn gebaseerd op de 1...
Thema's:

LerarenOntwikkelFonds zoekt ideeën voor beter onderwijs

22-12-2015 - Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) biedt leraren budget, begeleiding/coaching en een podium om zelf te aan de slag te gaan om hun idee voor beter onderwijs op hun school te realiseren. In 2016 zijn er twee rondes. De uiterste inschrijfdatum voor de eerste ronde is 10 februari, de uiterste datum voor de laatste ronde is 9 mei. Leraren met een goed idee om het onderwijs te verbeteren en die het leuk vinden om dit met collega’s uit te werken, kunnen hun idee indienen bij het LerarenOntwikkelFonds. Zo ontstaat een netwerk van leraren die met en van elkaar leren. Leraren die in...
Thema's:

Kennisrotonde: loket voor vragen uit en over onderwijs

22-12-2015 - Begin 2016 lanceert het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een nationaal loket voor vragen uit en over het onderwijs; de Kennisrotonde. Hiervoor zoekt het NRO partners: soortgelijke vraaggedreven onderwijsinitiatieven, kennismakelaars, onderwijsexperts en uitvoerders van onderzoeksopdrachten.  Er zijn al samenwerkingsverbanden tussen scholen en onderzoeksinstellingen die een soortgelijke vraagbaakfunctie als de Kennisrotonde kennen. Graag komt NRO met deze organisaties in contact om te kijken welke vormen van samenwerking mogelijk zijn, bijvoorbeeld in het...
Thema's:

Jelmers Evers weer genomineerd voor Global Teacher Prize

22-12-2015 - Jelmer Evers, leraar geschiedenis aan het UniC in Utrecht, is voor de tweede keer genomineerd voor de prestigieuze Global Teacher Prize, bedoel om onderwijsinnovatie te stimuleren. De prijs van 1 miljoen dollar is ingesteld door de Varkey Foundation en  wordt  wel de Nobelprijs voor het Onderwijs genoemd. Evers is met zijn ideeën om het onderwijs van onderop - door leraren - te verbeteren een inspiratiebron voor veel vakgenoten. Hij schreef diverse publicaties over Flip the system, is medeauteur van het Alternatief I en II en medeontwerper van Samen Leren....
Thema's:

Aanmelden veldraadpleging fusietoets

18-12-2015 - De fusietoets biedt niet voldoende ruimte en zekerheid voor besturen. In januari 2016 voert OCW gesprekken met het onderwijsveld over de uitwerking van de aanbevelingen uit het evaluatierapport om de fusietoets aan te passen. Schoolleiders, besturen, leraren en ouders die willen meedoen aan deze veldraadpleging kunnen zich bij OVW via mail melden. In 2011 is de fusietoets voor het onderwijs ingevoerd. Er is een evaluatie uitgevoerd naar de werking van de Wet fusietoets in de eerste drie jaar. De OCW-bewindslieden hebben het  evaluatierapport op 11 november 2015 naar de...
Thema's:

Duizenden leraren slachtoffer van verbaal of fysiek geweld op school

18-12-2015 - Duizenden leraren hebben op school te maken met verbaal of fysiek geweld door ouders of leerlingen. In het po gaat het om meer leraren dan in het vo. Dit heeft gevolgen voor het welbevinden van leraren. Dit blijkt uit een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek onder 431 po- en 652 vo-leraren. In het basisonderwijs hebben in het afgelopen schooljaar (2014-2015) zo’n 7.800 leraren te maken gehad met op henzelf gericht fysiek geweld (zoals duwen, schoppen, slaan) door leerlingen. Zo’n 16.400 leraren hadden te maken met op henzelf gericht verbaal geweld (zoals schelden,...
Thema's:

Tegemoetkoming voor leraren tekortvakken

18-12-2015 - Recent afgestudeerde bachelor- en masterstudenten die een universitaire onderwijsmaster willen gaan volgen voor het docentschap Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks of Latijn kunnen een eenmalige tegemoetkoming aanvragen van 3000 euro. Voor wiskunde, natuurkunde en scheikunde bedraagt de eenmalige tegemoetkoming 5000 euro. De tegemoetkoming geldt voor educatieve masters aan hbo of universiteit of een universitaire lerarenopleiding in een tekortvak. Dit is een tijdelijke regeling, die loopt van 2015 tot 2018. Voor het lopende studiejaar 2015-2016 is de uiterlijke...
Thema's:

Chinees officieel examenvak

18-12-2015 - Met een wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO is het mogelijk gemaakt om in het vwo onderwijs aan te bieden en examen af te laten leggen in de vakken Chinese taal en cultuur en Chinese taal en cultuur (elementair). Deze wijziging is met terugwerkende kracht in werking getreden per 1 augustus 2015. De invoering per 1 augustus 2015 betreft de instroom vanaf klas 4 vwo en heeft pas gevolgen voor de examens vanaf schooljaar 2017-2018. Binnenkort worden ook de bijbehorende examenprogramma’s officieel gepubliceerd. Vooralsnog wordt het vak uitsluitend afgesloten met een...
Thema's:

Pagina's