Kwaliteit lerarenopleidingen toegenomen

6-11-2015 - De inspanningen om de kwaliteit van de lerarenopleidingen te verbeteren, werpen hun vruchten af. Dat schrijven minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in de Tweede voortgangsrapportage Lerarenagenda. De accreditatie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) toont aan dat de opleidingen hard gewerkt hebben aan hun kwaliteit. In 2007 had de NVAO nog twijfels bij de kwaliteit van zeven pabo’s. Nu zijn alle 24 pabo’s die beoordeeld zijn, positief geaccrediteerd en zijn zeven pabo’s als ‘goed’ beoordeeld....
Thema's:

Opbrengsten algemene vergadering ESHA

6-11-2015 - Eind oktober vond de algemene vergadering van de European School Head Association (ESHA) in Bergen (Noorwegen) plaats. ESHA-leden zijn de nationale schoolleidersorganisaties met al hun leden uit 28 landen. Een aantal belangrijke thema’s kwamen aan bod.   De ESHA is belangrijk bij het delen van kennis op leiderschapsthema’s en overkoepelende thema’s die scholen en leidinggevenden aangaan. Alle individuele AVS- leden zijn ook automatisch lid. Onder andere de volgende zaken zijn dit keer aan de orde gekomen:   Op  gebied van...

Motie aangenomen: alle jaarverslagen online

5-11-2015 - Schoolbesturen moeten vanaf komend jaar hun jaarverslag publiekelijk toegankelijk publiceren, minimaal op internet. Deze motie van de leden Ypma (PvdA) en Van Dijk (SP) is onlangs aangenomen in de Tweede Kamer. Aanleiding voor de motie was de onduidelijkheid over hoe schoolbesturen de extra middelen voor banen voor nieuwe, jonge leraren hebben besteed. Voor de transparantie over de besteding van onderwijsmiddelen door een schoolbestuur is het noodzakelijk dat ouders, leerlingen en personeel hier kennis van moeten kunnen nemen, aldus de motie-opstellers. Door de verplichting...
Thema's:

Engels in groep 1, ‘vaste’ meivakantie en jonge leraren

5-11-2015 - Het Platform Onderwijs2032 lanceerde op 1 oktober haar eerste visie op een toekomstbestendig curriculum. Verplicht Engels leren vanaf groep 1 is een van de speerpunten. AVS-voorzitter Petra van Haren reageerde naar aanleiding hiervan bij BNR Nieuwsradio op de stelling ‘Kleuters zijn heel goed in staat tegelijkertijd Nederlands en Engels te leren’. Van Haren is het daarmee eens. “Meerdere talen leren heeft een positief effect op het taalcentrum in het brein van een kind. In het kader van doorlopende leerlijnen in het po en vo is het goed om meertaligheid te...
Thema's:

Het korte geheugen van de politiek

5-11-2015 - Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Harm Beertema, woordvoerder Onderwijs namens de PVV in de Tweede Kamer. Ik zal u vertellen hoe ik het eerste gesprek ervaren heb met het Platform Onderwijs2032. Enkele mensen van het platform kwamen met voorzitter Paul Schnabel verslag doen van de eerste vorderingen in het traject. Ik had al twijfels over de ideeënarmoede van het onderwijsveld en de bewindspersonen. Waarom anders een prijsvraag uitschrijven over het onderwijs in de toekomst? Een prijsvraag...
Thema's:

Zwarte Piet vooral probleem volwassenen

5-11-2015 - Al ruim voor 5 december breken schoolleiders en bestuurders zich het hoofd over de kleur van Zwarte Piet. Schoolbesturen geven hun scholen een richting aan of laten hen vrij. Scholen kiezen steeds vaker voor een kleine of grote aanpassing van de traditionele zwarte Zwarte Piet. De sinterklaasviering zal in het hele land veelkleuriger zijn. Wessel (11) staat zoekend voor het rek chocoladeletters in de supermarkt. Hoe vindt hij dat Zwarte Piet er uit moet zien: helemaal zwart, met roetvegen, regenboogkleuren of een stroopwafelpiet? “Hij is altijd zwart geweest. Ik vind dat...
Thema's:

‘Iedereen doet zijn best en toch is het te weinig’

5-11-2015 - Steeds meer basisscholen vangen vluchtelingen op. Dat gebeurt met volle inzet, maar het is altijd te weinig, zeggen schoolleiders. “We doen ons uiterste best, toch verliezen kinderen kostbare tijd.” In ’sGravenzande zei een schoolleider onlangs ‘nee’ tegen drie Syrische kinderen die bij zijn school werden aangemeld. “Wij kunnen deze kinderen nu niet bieden wat ze nodig hebben.” Het is niet zomaar botweg ‘nee’, benadrukt directeur Erik de Jong van basisschool De Driekleur in ’s-Gravenzande. Maar zijn weigering kenmerkt...
Thema's:

Wennen aan school met de webchair

5-11-2015 - Met online videoles krijgen leerlingen die niet naar school kunnen toch de mogelijkheid klassikaal onderwijs te volgen. Zo kunnen ze leren én een sociaal isolement voorkomen of doorbreken. Ook de eerste bevindingen van een pilotonderzoek naar de ‘webchair’ wijzen in die richting. Momenteel wordt onderzocht of het apparaat thuiszitters met autisme kan helpen bij de overstap om ook fysiek (weer) naar school te gaan. Met de webchair zit de leerling niet fysiek, maar via een scherm in de klas. Denk aan Facetime of Skype. Leraar en leerlingen zien en horen de...
Thema's:

Kunst ervaren met digitale scheurkalender

5-11-2015 - Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Jenaplanschool De Kleine Prins in Ede speelde een rol in de ontwikkeling van de digitale scheurkalender van het Kröller-Müller Museum, winnaar van de Museumeducatieprijs 2015. Niet voor elke school is het vanzelfsprekend dat een kunstproject een vast onderdeel is van het curriculum. Op jenaplanschool De Kleine Prins hoort het er helemaal bij. De cultuurcoördinator van de school werd twee jaar...
Thema's:

Regionaal samenwerken is sleutel tot succes

5-11-2015 - Doorlopende technologieen vakmanschapsroutes, vakcolleges, specifieke mavoprogramma’s, techniekambassadeurs en vakwedstrijden. Het vmbo probeert op allerlei manieren leerlingen warm te maken voor en goed voor te bereiden op een baan in de techniek en technologie. Samenwerking in de regio is de sleutel tot succes, ook in de toekomst. Want het vmbo is bezig met een ingrijpende vernieuwingsslag. Het vernieuwde vmbo moet volgend schooljaar zijn gerealiseerd en behelst de invoering van tien profielen die de huidige 36 afdelingsprogramma’s vervangen, het realiseren van...

‘Vragen stellen waar de leraar geen antwoord op weet’

5-11-2015 - Schoolleiders, bestuurders en leraren zien zich door onderzoekend en ontwerpend leren – dat techniekonderwijs met zich meebrengt – vaak geconfronteerd met een andere manier van werken. Steeds meer scholen in het primair en voortgezet onderwijs geven daadwerkelijk handen en voeten aan vernieuwende bètadidactiek. Een kijkje in de praktijk. “Het gaat erom dat we de nieuwsgierigheid prikkelen. We willen toe naar een onderzoekende en ontwerpende leerhouding, en het is steeds de vraag hoe je dat vertaalt naar het onderwijs”, vertelt bestuursvoorzitter...

We zijn niet zo'n alfaland als we dachten

5-11-2015 - Alle basisscholen bieden in 2020 structureel Wetenschap & Technologie aan en meer leerlingen in het voortgezet onderwijs kiezen een techniekprofiel. Dat zijn de belangrijkste doelen van het Techniekpact 2020 en de bestuurs- en sectorakkoorden voor po en vo. Betrokkenen bij het pact zijn gematigd positief: “Ik denk dat we het gaan halen.” Maar: “Er moet nog veel gebeuren.” “Weet je wat dit is?”, André van der Leest, voorzitter van TechniekTalent.nu en projectleider Teqnow bij de Metaalunie, haalt een soort schroef uit een vitrine...

Vakinhoud verbinden

5-11-2015 - Tijd voor techniek, tijd voor burgerschap, tijd voor Engels, tijd voor bewegingsonderwijs, tijd voor sociaal emotionele ontwikkeling, tijd voor… vult u maar in! De inhoud van het curriculum heeft ons de afgelopen periode behoorlijk beziggehouden. Het rapport van het Platform Onderwijs2032 is verschenen en waar een basiscurriculum op de zaakvakken wel voor de hand ligt, wordt er in het veld nog stevig doorgepraat over Engels in de onderbouw van het basisonderwijs, maar ook over de keuzes die moeten worden gemaakt om overladenheid te voorkomen. Afgelopen maand mocht ik als...
Thema's:

Volgend schooljaar maatwerkdiploma

4-11-2015 - VO-scholen krijgen vanaf het schooljaar 2016-2017 wettelijk de mogelijkheid om de vakken die leerlingen op verschillende niveaus hebben gevolgd en afgerond, te verzilveren in een diploma op maat. De Tweede Kamer heeft zich daarover op 3 november uitgesproken in een motie die door een brede meerderheid werd aangenomen.   De VO-raad pleitte al langer voor een maatwerkdiploma en is blij met de steun vanuit de Tweede Kamer. Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad: “Dit is pure winst voor leerlingen. Met een diploma op maat kunnen we maximaal recht doen aan hun...
Thema's:

Uitvoering Green Deal Scholen van start

3-11-2015 - Op 10 november vindt tijdens de kennisdag van Ruimte-OK de centrale start van het uitvoeringsprogramma van de Green Deal Scholen plaats. De ondertekenaars geven hiermee invulling aan de Green Deal Scholen die vorig jaar is ondertekend. De activiteiten in het uitvoeringsprogramma hebben tot doel schoolbesturen te ondersteunen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen. Dit moet leiden tot een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. De Green Deal Scholen is onder andere ondertekend door PO-Raad, VO-raad, VNG, ministerie van OCW, Ruimte-OK...

‘Geen verplicht diploma internet’

2-11-2015 - “Een verplicht digitaal vaardigheidsbewijs voor kinderen is geen goed idee”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren bij BNR op 2 november. “Het is wel belangrijk dat er op school in het curriculum veel aandacht wordt besteed aan het veilig omgaan met internet.”   De Nationale Cybersecurity Raad schrijft in haar ‘Advies over cybersecurity in onderwijs en bedrijfsleven’ dat het noodzakelijk is kinderen een digitaal vaardigheidsbewijs te laten halen om de Nederlandse interneteconomie veilig te stellen. Van Haren: “Er is al  aandacht...
Thema's:

Experiment regelluwe scholen start per 1 januari

30-10-2015 - Tot nu toe hebben 44 scholen zich aangemeld voor het experiment regelluwe scholen. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft ervoor gekozen om het experiment te starten met scholen die twee keer het predicaat ‘excellent’ hebben gekregen. Het experiment start per 1 januari 2016. Excellente basis- en middelbare scholen die meedoen aan het experiment regelluwe scholen mogen de komende jaren van bijna alle regels afwijken. Regels kunnen nieuwe initiatieven en innovatie in de weg staan. Zij mogen bijvoorbeeld afwijken van het vastgelegde aantal uren dat er les gegeven...

Voorzieningen en maatregelen onderwijs aan asielzoekers

29-10-2015 - Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker stuurden de Tweede Kamer onlangs een overzicht van bestaande voorzieningen en de maatregelen die zij nemen om de opvang van asielzoekers vanuit het onderwijs te accommoderen.   Op grond van internationale verdragen hebben vluchtelingen tot 18 jaar, ongeacht hun verblijfsstatus, recht op een passende plek in het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs. Over de taakverdeling schrijven Dekker en Bussemaker: “Onderwijsinstellingen zorgen voor een aanbod dat geschikt is voor anderstaligen. Gemeenten dragen...

OCW biedt Onderwijsmonitor aan

27-10-2015 - De minister en staatssecretaris van Onderwijs, Jet Bussemaker en Sander Dekker, hebben de onderwijsmonitor aan de Tweede Kamer aangeboden. De monitor, die inzicht geeft in de prestaties van het onderwijs, komt later dit najaar volledig beschikbaar. Veel gegevens zijn nu al te raadplegen (zie download). De wegwijzer biedt belangrijke beleids- en verantwoordingsinformatie over wat er in de diverse sectoren gebeurt om de kwaliteit van onderwijs verder te verbeteren. Doel is om een beter overzicht te geven van de ontwikkelingen in het brede onderwijsstelsel en op die manier de...
Thema's:

Dekker niet tevreden over transparantie onderwijs

27-10-2015 - Gegevens over scholen in het primair en voortgezet onderwijs moeten beter inzichtelijk worden voor ouders en leerlingen. Dit helpt hen bij het kiezen van de juiste school en bovendien wordt de kwaliteit van scholen beter zichtbaar. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. Dekker vindt transparantie in het onderwijs belangrijk en is nog niet tevreden over de stand van zaken. De staatssecretaris heeft een quick scan laten uitvoeren onder ouders waaruit blijkt dat te veel informatie moeilijk vindbaar is, gebrekkig gepresenteerd...
Thema's:

Aanbieding petitie voor behoud Nederlands onderwijs in het buitenland

26-10-2015 - Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) biedt dinsdag 27 oktober tussen 13.45 en 14.00 uur een petitie aan de vaste commissie voor OCW van de Tweede Kamer aan. De petitie, in de vorm van een woordzoeker,  bevat de reacties van bezorgde ouders, docenten en scholen van ruim 15.000 leerlingen in het buitenland. De briefschrijvers zijn bezorgd over het voortbestaan van de scholen bij het stopzetten van de leerlingensubsidie. Onderzoek van ITS, Radboud Universiteit Nijmegen, had uitgewezen dat 30 procent van de Nederlandse scholen in het buitenland moeten...
Thema's:

Kinderombudsman: rechten van vluchtelingenkinderen geschonden?

22-10-2015 - Kinderombudsman Marc Dullaert ontvangt signalen dat de rechten van kinderen van asielzoekers mogelijk geschonden worden door het gesleep van opvang naar opvang. Dullaert gaat nu onderzoeken of Nederland de rechten van kinderen schendt door die tijdelijke opvang. Dat meldt de NOS. Dullaert vraagt zich af of het recht op onderwijs, onderdak en gezondheidszorg in het geding komt doordat die vluchtelingenkinderen zo vaak moeten verhuizen. Dullaert: “We moeten gewoon de veiligheid en het onderdak voor die kinderen garanderen. Dat er in Nederland een organisatorisch probleem...
Thema's:

Sociale partners vragen overheid om duidelijkheid bij stijging ABP-premie

20-10-2015 - De sociale partners in het onderwijs, waaronder de AVS, doen in een brief een dringend beroep op de overheid duidelijkheid te verschaffen over wat er gebeurt als het komt tot een premieverhoging van het ABP. ‘De enige oplossing is dat de overheid de kosten voor haar rekening neemt.’   Op initiatief van het kabinet is in de zomer het  loonakkoord gesloten, waarin de onderwijsinstellingen zich hebben gecommitteerd aan een loonstijging voor 2015 en 2016. Er is daarbij gerekend met een vermindering van de ABP-premie als een van de bronnen voor deze...
Thema's:

Pagina's