Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).

Eerste Kamer stemt in met afschaffing verplichte maatschappelijke stage

19-6-2014 - Ook de Eerste Kamer wil af van het verplichte karakter van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs. Dat bleek al eerder uit een debat (10 juni). Staatssecretaris Dekker van OCW wist daarin de twijfelende PvdA over de streep te trekken. Op 17 juni stemde de Eerste Kamer definitief in met het wetsvoorstel. De fracties van VVD, PvdA, D66, SGP en GroenLinks stemden voor. De fracties van PVV, CDA, CU, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden tegen. Hiermee volgt de Kamer het besluit van Dekker, dat al eerder werd opgenomen in het regeerakkoord. Ruim drie jaar geleden is de...

'Geld direct aan scholen uitkeren is niet voordeliger'

19-6-2014 - Het levert geen besparing op om het onderwijsgeld direct aan de scholen uit te keren. De kosten zouden zelfs hoger kunnen zijn dan nu het geval is. Dat stelt minister Bussemaker van OCW in een reeks antwoorden op Kamervragen. Vanuit de Tweede Kamer was de vraag gekomen of het voordeliger zou zijn het onderwijsgeld direct aan de scholen uit te keren in plaats van aan de schoolbesturen. “Het lukt niet op die manier meer geld in de klas terecht te laten komen”, aldus Bussemaker. “Als de bekostiging direct aan scholen wordt uitgekeerd zal dat op zich geen...

Een op vijf scholieren ontevreden over manier van lesgeven

19-6-2014 - Uit de LAKS-monitor 2014, het landelijke tevredenheidsonderzoek onder 60.000 scholieren, blijkt dat 20 procent slecht te spreken is over de manier waarop hun leraar lesgeeft. De ontevredenheid van scholieren over hoe leraren hen weten te motiveren nam ook toe. De ontevredenheid over de manier van lesgeven nam toe van 11 procent in 2010 tot 20 procent in 2014. Het aantal scholieren dat tevreden is over hun leraren bleef gelijk op 60 procent. De ontevredenheid van scholieren over de motivatie door leraren nam toe van 14 procent in 2010 tot 19 procent in 2014. Over de vakkennis...

OSO landelijke standaard digitale uitwisseling leerlinggegevens

19-6-2014 - Het Digitaal Overdrachtsdossier (DOD) wordt vervangen door een nieuwe, uniforme en veilige procedure, de Overstapservice Onderwijs (OSO). In 2011 startten de PO-Raad en de VO-raad het project OSO met als doel  een uniforme en veilige digitale uitwisseling te garanderen. Voorheen werden leerlinggegevens op verschillende manieren digitaal uitgewisseld en lang niet altijd volgens de wettelijke eisen. De methode van overdragen via OSO is veiliger en de inhoud van het OSO overstapdossier voldoet aan de laatste wettelijke eisen. Het DOD is als basis gebruikt bij de ontwikkeling...

Resultaten eindexamens nagenoeg hetzelfde als vorig jaar

16-6-2014 - Het College voor Examens (CvE) meldt dat de eindexamens in het voortgezet onderwijs ongeveer net zo goed zijn gemaakt als vorig jaar. Vmbo-leerlingen van 2014 zijn even vaardig gebleken als de leerlingen van 2013, aldus het CvE. De vaardigheidsverbetering ten opzichte van 2011 en eerder is geconsolideerd. Bij havo en vwo is ook sprake van een vaardigheidsstijging ten opzichte van 2011 en eerder voor de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde). Bij de niet-kernvakken is echter sprake van een vaardigheidsdaling ten opzichte van 2012 en 2013. ‘Onregelmatigheden’...
Thema's:

Ruime steun in Eerste Kamer voor Wet werk en zekerheid

11-6-2014 - Werknemers met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding en de WW richt zich meer op het snel vinden van werk. Dit is de kern van de Wet werk en zekerheid (WWZ) van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die op 10 juni met ruime steun van de VVD, PvdA, D66, CDA, SGP, GroenLinks en de CU, in de Eerste Kamer is aangenomen. Werknemers met een tijdelijk contract krijgen vanaf 1 juli 2015 niet na drie jaar, zoals nu, maar na twee jaar aanspraak op een vast contract. Zo...

Meer salaris en vrijheid noodzakelijk voor kwaliteit leraar

11-6-2014 - Om de kwaliteit en kwantiteit van het lerarenkorps te garanderen in het primair en voortgezet onderwijs, moet de salariëring voor met name eerstegraads leraren marktconform worden. Ook is het noodzakelijk dat alle leraren, en in het bijzonder mbo-docenten, meer vrijheid hebben om hun werk in te richten. Dat zijn enkele aanbevelingen van bijzonder hoogleraren Frank Cörvers en Marc van der Meer, die samen de bijzondere leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt aan Tilburg University bezetten. Zij spraken op vrijdag 6 juni hun inaugurele redes uit. Cörvers pleit voor grotere...

Goedkoper Licht: nieuwe AVS voordeelpartner

5-6-2014 - Goedkoper Licht biedt AVS-leden de mogelijkheid om meer dan 40 procent te besparen op het energieverbruik van de schoolverlichting. Het schoolbestuur of de schooldirectie in het po en vo hoeven niet zelf te investeren: Goedkoper Licht biedt een kostenneutrale oplossing, waarbij AVS-leden zeven jaar service (en zorgeloos licht) ontvangen. Met het lichtconcept blijft een groter deel van het onderwijsbudget beschikbaar voor de primaire onderwijstaken en nemen schoolleiders eenvoudig concrete maatregelen om kosten te besparen, de scholen te verduurzamen en de binnenmilieukwaliteit in...
Thema's:

Controle over vervangingsdeclaraties tijdens zomervakantie 2014

4-6-2014 - In de loop van 2014 vindt – net als vorig jaar – controle plaats op de gedeclareerde vervangingskosten van onderwijzend personeel over de maanden juli en augustus 2014. Er is specifiek regelgeving voor het declareren van vervangingskosten tijdens de zomervakantie. In artikel 19 van het Reglement Vervangingsfonds schooljaar 2013/2014 is bepaald dat de bekostiging van vervanging stopt in de zomervakantie. Alleen als de vervanger aanspraak maakt op bekostiging van salaris zoals beschreven in artikel 6.12 van de CAO PO kan voor OP en OOP met lesgebonden taken en /of...

Reglement voor schooljaar 2014/2015 definitief

4-6-2014 - Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft het reglement voor het schooljaar 2014/2015 definitief vastgesteld. De tekstversie is nu beschikbaar. De opgemaakte versie komt beschikbaar in juli. Het reglement regelt voor het schooljaar 2014/2015 de bekostiging van de vervanging van afwezig onderwijspersoneel ten laste van het Vervangingsfonds in het primair onderwijs. Enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2013/2014 zijn: Er is slechts één intrededatum voor eigenrisicodragers (ERD) en dat is 1 augustus 2014; Premiedifferentiatie is niet...

Eerste Kamer stemt in met aanpassing pensioenopbouw

4-6-2014 - De Eerste Kamer heeft op 27 mei ingestemd met de novelle Wijziging Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Belastingplan 2014 en de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen. Daarmee is de parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen afgerond. De veranderingen bij de pensioenopbouw, waaronder verlaging van het opbouwpercentage, treden op 1 januari 2015 in werking. Als gevolg van de aanpassingen zullen pensioenpremies dalen. De aanpassingen...
Thema's:

Slechts deel anti-pestmethodes effectief

27-5-2014 - Driekwart van de anti-pestprogramma’s die op effectiviteit zijn beoordeeld, voldoen niet aan de gestelde criteria. Dat concludeert de Commissie anti-pestprogramma’s die in opdracht van staatssecretaris Dekker 61 methodes heeft beoordeeld. Volgens de Commissie anti-pestprogramma’s, ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), is het bij 48 van de ingediende methodes niet aannemelijk dat ze pesten terugdringen. Tekortkomingen van beoordeelde anti-pestmethodes variëren. Zo komt het voor dat er in de methode simpelweg geen onderdeel pesten is...

Informatiebijeenkomst Promotiebeurs

27-5-2014 - Op vrijdag 27 juni 2014 organiseert NWO een informatiebijeenkomst voor leraren die een promotiebeurs willen aanvragen. De bijeenkomst biedt praktische informatie over het schrijven van het voorstel en de te volgen procedure en oud-commissieleden en laureaten delen hun ervaringen. Vanaf juli kunnen bevoegde leraren weer een aanvraag indienen voor een Promotiebeurs. Deze beurs biedt leraren de kans om een promotieonderzoek uit te voeren. In 2014 zijn circa 90 beurzen beschikbaar. Aanvragen kan tot 2 september 2014. Geselecteerde leraren worden vier jaar lang voor maximaal 0,4 fte...
Thema's:

AVS roept op tot zorgvuldige invulling ontslagrecht

26-5-2014 - Het wetsvoorstel Werk en zekerheid (WWZ) van minister Asscher van Sociale Zaken is afgelopen dinsdag 3 juni in de Eerste Kamer behandeld en in grote lijnen door de Kamer overgenomen. Een definitieve besluitvorming volgt medio juni. Eerder riep de AVS de Eerste Kamer in een brief op tot zorgvuldige invulling van het ontslagrecht, dat ongewenste gevolgen kan hebben voor het onderwijs. In de onderwijssector is veel onrust ontstaan over de verandering van het ontslagrecht. Zo wordt de ketenregeling aangepast. De huidige situatie is zo dat het tijdelijke contract wordt omgezet naar...

Vorming samenwerkingsschool wordt eenvoudiger

26-5-2014 - Het wordt voor openbare en bijzondere scholen die vanwege krimp samen verder willen gaan, eenvoudiger om te fuseren. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Dekker van OCW. De complexe regelgeving rondom vorming van samenwerkingsscholen wordt vereenvoudigd. Schoolleiders en bestuurders in krimpgebieden krijgen met deze en andere maatregelen nieuwe mogelijkheden om adequaat om te gaan met teruglopende leerlingenaantallen. Eerder al werd in het regeerakkoord afgesproken dat in krimpgebieden alle vormen van samenwerking tussen scholen mogelijk...
Thema's:

Samenwerking tussen AVS en Nationale Academie voor Media en Maatschappij van start

21-5-2014 - De AVS wil een concrete bijdrage leveren aan de innovatie van het onderwijs. Ook de Onderwijsraad constateerde onlangs in het advies ‘Een eigentijds curriculum’ (mei 2014) dat het bij de tijd houden van het onderwijs vooral een taak voor leraren en schoolleiders is. De AVS heeft daarom de samenwerking gezocht met de Nationale Academie voor Media & Maatschappij en de opleiding Trendprofessional Onderwijs opgenomen in het AVS-professionaliseringsaanbod. Tijdens de opleiding worden onderwijsprofessionals getraind in het herkennen, evalueren en toepassen van trends...

‘Versterking bestuurskracht noodzakelijk’

20-5-2014 - Tot 12 juni is het mogelijk om deel te nemen aan de internetconsultatie over de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. Het wetsvoorstel bevat een reeks van voorstellen tot wijziging van onderwijswetten ten behoeve van versterking van de bestuurskracht in het onderwijs. Zo kunnen betere en meer betrokken bestuurders en intern toezichthouders een bijdrage leveren aan beter onderwijs. Ook meer inspraakmogelijkheden voor de medezeggenschap komen het onderwijs ten goede. Daarnaast is goed bestuur vereist om demografische krimp en de gevolgen van de economische crisis...

Aandacht voor LHBT’s op scholen zorgt voor meer acceptatie

20-5-2014 - Aandacht voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) zorgt voor meer acceptatie: leerlingen hebben hierdoor minder moeite met LHBT’s, met name in het basisonderwijs, zo blijkt uit een evaluatie van een pilot op ruim 130 scholen, uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op verzoek van het ministerie van OCW. Daarnaast zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs die lesbische, homoseksuele of biseksuele gevoelens hebben, zich veiliger gaan voelen in de klas. De tolerantie voor en veiligheid van LHBT’s op de scholen is...

Meer maatwerk en flexibele indeling lesuren mogelijk

20-5-2014 - Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen meer ruimte om de onderwijstijd over de leerjaren te spreiden. Ook komt er meer ruimte om het programma aan te passen aan de eigen onderwijsvisie en aan de behoeften van hun leerlingen. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van staatssecretaris Dekker. De huidige urennorm per leerjaar en per leerling in het vo wordt met de wet Modernisering onderwijstijd vervangen door een urennorm per opleiding. Scholen mogen zelf grotendeels bepalen hoe ze deze uren verdelen over alle jaren die een middelbareschoolopleiding duurt. Het...
Thema's:

Onderwijsraad: 'Meer aandacht nodig voor systematische vernieuwing curriculum'

19-5-2014 - Onderwijsvernieuwing vindt te ad hoc en fragmentarisch plaats. Een overladen lesprogramma dat dreigt achter te gaan lopen bij maatschappelijke ontwikkelingen is het gevolg, concludeert de Onderwijsraad in het advies ‘Een eigentijds curriculum’. Bovendien is niemand verantwoordelijk voor doorlopende leerlijnen, waardoor samenhang ontbreekt. De raad pleit voor periodieke herijking van het curriculum. De Onderwijsraad stelt voor deze taak te beleggen bij een permanent college met een brede maatschappelijke vertegenwoordiging. Dit college organiseert de periodieke...

Bussemaker geen voorstander van verlenging leerplicht

15-5-2014 - Minister Bussemaker van OCW vindt de initiatiefwet van PvdA en CDA om de leerplicht te verlengen naar 21 jaar voorbarig. Als het aan de twee partijen ligt, wordt het voor jongeren zonder diploma verplicht om tot hun 21e naar school te gaan. Nu ligt die leeftijdsgrens nog op 18 jaar. CDA-Kamerlid Michel Rog en Tanja Jadnanansing (PvdA) willen met het voorstel gemeenten de mogelijkheid geven om jongeren die niet minimaal een mbo-2, havo- of vwo-diploma hebben, terug naar de schoolbanken te sturen. Volgens de indieners van het voorstel hebben de gemeenten hier zelf op aangedrongen...
Thema's:

Passend onderwijs: ook voor hoogbegaafde leerlingen

15-5-2014 - Passend onderwijs mag niet alleen gaan over kinderen met een beperking of leerprobleem, maar ook over hoogbegaafde leerlingen. Dat geeft staatssecretaris Sander Dekker aan in reactie op een motie van de VVD en PvdA. De Tweede Kamerleden Karin Straus van de VVD en Loes Ypma van de PvdA dienden in april 2013 een motie in, waarin zij aandacht vroegen voor hoogbegaafdheid in relatie tot Passend onderwijs. Vrijwel de gehele Tweede Kamer steunde de motie, behalve de SGP. De staatssecretaris reageert in een Kamerbrief op de motie door te benadrukken dat Passend onderwijs inderdaad...

Ouders onvoldoende vertrouwen in Passend onderwijs

15-5-2014 - Uit een enquête die bureau Centron uitvoerde in opdracht van het NCRV-programma ‘Altijd Wat’ in samenwerking met ouderorganisatie Balans blijkt dat bijna de helft van de ouders Passend onderwijs geen goed idee vindt. Eind april stuurden Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) een brandbrief naar staatssecretaris Dekker, waarin zij de zorgen van ouders over Passend onderwijs uiten en een eerste aanzet voor oplossingen geven. Uit het onderzoek blijkt dat 70 procent van de ouders vreest dat leraren niet zijn toegerust om een kind met een beperking...

Onderwijs Pioniers po en vo gezocht

15-5-2014 - Leraren po en vo die ideeën hebben over wat er beter kan op school, kunnen meedoen met Onderwijs Pioniers. Tot 1 juni 2014 kunnen leraren zich aanmelden voor het programma dat loopt in schooljaar 2014/2015. Leraren hebben als onderwijsexperts vaak goede ideeën voor de school. Het is echter niet altijd even gemakkelijk om ook daadwerkelijk leiding te geven aan een gewenste verandering. Onderwijs Pioniers biedt enthousiaste leraren en hun leidinggevenden de kans om samen concreet invulling te geven aan het vergroten van de professionele ruimte van de leraar en het...

Kosten leerlingenvervoer gedaald

15-5-2014 - Landelijk zijn de kosten voor leerlingenvervoer tussen 2011 en 2012 gedaald met ongeveer 10 miljoen euro. Dat blijkt uit de eerste monitor Leerlingenvervoer over het schooljaar 2012/2013. Met de monitor Leerlingenvervoer wordt tweejaarlijks de aard en omvang van het leerlingenvervoer in Nederland in beeld gebracht. Uit de nulmeting blijkt dat ongeveer vier op de tien gemeenten signaleren dat de kosten toenemen tussen 2011 en 2012 (41 procent). Een bijna even groot percentage (38 procent) ziet een afname van de vervoerskosten. In de gemeenten waar de kosten stijgen, gaat het in...

Pagina's