Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Nieuw Steunpunt Onderwijs: hulp voor ouders en leerlingen

2-5-2017 - Er is een nieuw steunpunt voor ouders van leerlingen met een beperking die kiezen voor regulier onderwijs maar daarin vastlopen. Deze ouders kunnen voortaan een beroep doen op het NSGK Steunpunt Onderwijs, voor praktische hulp om de hindernissen te overwinnen. Ook jongeren met een beperking die vastlopen in het reguliere onderwijs, kunnen bij het steunpunt terecht.  Ouders van leerlingen met een beperking lopen vaak tegen problemen aan. Het kost bijvoorbeeld moeite om aanpassingen en zorg te regelen op een reguliere school. Het Steunpunt Onderwijs is een nieuw project van...
Thema's:

Regeling subsidie zij-instroom 2017 gepubliceerd

1-5-2017 - De Regeling subsidie zij-instroom 2017, gepubliceerd op 13 april 2017,  is een voortzetting van wat voorheen hoofdstuk 3 van de Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009 – 2017 was. De subsidies die in de oude regeling waren neergelegd, waaronder de subsidie voor zij-instroom, worden in afzonderlijke regelingen voortgezet. De minister kan aan het bevoegd gezag subsidie verstrekken voor de kosten van een zij-instromer, waaronder wordt verstaan het laten volgen van scholing. Daarnaast kunnen de kosten voor de volgende activiteiten...
Thema's:

Gezocht: bijzondere verhalen uit het voortgezet onderwijs

1-5-2017 - FACTA, een bedrijf dat conferenties voor het onderwijs organiseert, is op zoek naar schoolleiders en docenten uit het voortgezet onderwijs die verhalen van een bijzonder onderwijsmoment, oneliners of anekdotes kunnen aanleveren om te bundelen in een boek dat na de zomervakantie verschijnt.  De deadline voor het inleveren van verhalen is 11 juni 2017. Het wordt een boek voor en door onderwijsprofessionals, vol bijzondere verhalen en anekdotes uit het vo en mbo. Deze verhalen kunnen bijvoorbeeld gaan over ontroerende, gekke, grappige of verbazingwekkende lesmomenten of...
Thema's:

Agenda Een Vak Apart vraagt aandacht voor versterking schoolleiderschap

21-4-2017 - Er is meer aandacht nodig voor de professionalisering van vo-schoolleiders, voor de positie en kwaliteit van team- en afdelingsleiders en voor de aanwas van nieuwe schoolleiders. Dit vraagt op de eerste plaats de inzet van schoolleiders zelf en schoolbesturen, maar ook een extra investering door een nieuw kabinet. Dat is de kern van de op 20 april gepresenteerde Schoolleidersagenda Een Vak Apart, die de VO-raad, de Stichting Schoolleidersregister VO en het Netwerk van Schoolleiders in nauwe samenwerking met het Schoolleidersplatform van de...

Tweede Kamer zet curriculumherziening door

21-4-2017 - Een Kamermeerderheid wil door met de ontwikkeling van een eigentijds onderwijsaanbod in het basis- en voorgezet onderwijs. Dit is de uitkomst van het Algemeen Overleg van donderdag 20 april. De Kamerleden spraken met staatssecretaris Dekker (OCW) over de volgende stap naar een nieuw onderwijsaanbod, waarvoor de Coördinatiegroep een voorstel heeft ingediend. De Kamer stelt een aantal aanpassingen voor op dit plan. De Tweede Kamer heeft hiertoe een aantal moties aangenomen. Als eerste stap wordt begonnen met Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale...

Onderwijsraad zoekt tafelgenoten voor schoolleidersdiner 10 mei

21-4-2017 - Ondanks dat het belang van de schoolleider steeds meer op het netvlies komt te staan en maatregelen worden genomen om de functie te formaliseren, is verdere versteviging van de positie van de schoolleider in het primair, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs nodig. Het ministerie van OCW heeft de Onderwijsraad gevraagd hier een advies over te schrijven. Ter voorbereiding wil de raad graag van gedachten wisselen met schoolleiders. Schoolleiders kunnen zich tot en met vandaag (21 april) opgeven voor het gratis diner op 10 mei 2017, van 16.30 – 20.30 uur,...
Thema's:

Hoorzittingen en Algemeen Overleg over curriculumherziening

20-4-2017 - Deze week waren er in de Tweede Kamer diverse hoorzittingen over de curriculumherziening (voorheen Onderwijs2032). In 7 blokken zijn maar liefst 41 personen uitgenodigd om hun visie op dit onderwerp te geven.  Het Algemeen Overleg (AO) vindt vanmiddag plaats van 13.00 – 16.00 uur. Tijdens het AO wordt onder ander de brief van staatssecretaris Dekker van 10 februari aan de Tweede Kamer behandeld. Hierin stelt hij dat leraren de tijd en ruimte moeten krijgen om aan curriculumontwikkeling op landelijk niveau te werken. Hiervoor stelde Dekker voor de periode tot mei 2018...

Volgend kabinet moet bezuinigingen onderwijsachterstanden stoppen

20-4-2017 - De politieke partijen moeten de komende jaren zorgen voor voldoende middelen om de onderwijsachterstanden blijvend in te lopen. Als de politiek niet ingrijpt neemt ook het komend jaar het totale onderwijsachterstandenbudget af met 65 miljoen. Dit heeft negatieve gevolgen voor onder ander het kwalitatieve voorschoolse aanbod. Dit stellen diverse partijen, waaronder de AVS, de PO-Raad en gemeenten, in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Deze heeft de discussie over een nieuw achterstandsmiddelenbeleid controversieel verklaard.   De Kamer verklaart onderwerpen controversieel...

Aan de slag met policy governance

20-4-2017 - Helmie van Ravestein en Hartger Wassink hebben daar, als vertalers/bewerkers van het boek ‘Aan de slag met Policy Governance’ van Caroline Oliver, een verklaring voor. Policy Governance is ontwikkeld in de Angelsaksische wereld en die verschilt nogal van onze Rijnlandse besturingsstructuur. Daarom hebben ze toezichthoudend en bestuurlijk Nederland met hun uitgave een dienst bewezen met het volledig bewerken naar de Nederlandse situatie. De publicatie is opgebouwd in drie delen die verschillende doelgroepen aanspreken. Deel een (hoofdstuk 1, 3 en 4) biedt voor hen...

Grenzeloze ambitie

20-4-2017 - Het nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie komt eraan. Vanuit de aard van de inspectie gaat het dan om de toepassing van externe kwaliteitsnormen en een extern vastgestelde ondergrens daarbij. Het toezicht begint en eindigt voortaan bij het schoolbestuur. De rol van de schoolleider in deze nieuwe werkwijze is vooral die van gesprekspartner van de inspectie. Het is dan ook belangrijk om als schoolleider de rollen en verantwoordelijkheden bij het realiseren van onderwijskwaliteit te bespreken met het bestuur. Dat geldt ook voor de manier waarop de dialoog met de inspectie...
Thema's:

Promotieonderzoek: iedere leerkracht kan een onderzoekende houding ontwikkelen

18-4-2017 - De onderzoekende houding is al ruim tien jaar een onderwerp van gesprek binnen lerarenopleidingen. Ook het Ministerie van Onderwijs vindt het belangrijk dat professionals opgeleid worden met een onderzoekende houding. Maar wat is dat: een ‘onderzoekende houding’? Kun je iedere leraar-in-opleiding die houding bijbrengen en zo ja, hoe dan? Deze vragen beantwoordt Marie-Jeanne Meijer, promovenda bij de Open Universiteit én hoofddocent bij hogeschool Windesheim, in haar promotieonderzoek, dat ze op vrijdag 21 april 2017 verdedigt bij de Open Universiteit in Heerlen...
Thema's:

Uiterlijk 8 mei aanmelden voor Leraar van het Jaar

13-4-2017 - Tot en met maandag 8 mei kunnen schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen hun favoriete leraar opgeven voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2017. Dit jaar is er een ludieke challenge bedacht voor leerlingen: #onderstebovenvanmijnleraar. De verkiezing Leraar van het Jaar is een initiatief van de Onderwijscoöperatie en wordt sinds 1999 jaarlijks georganiseerd. De Leraren van het Jaar zijn een jaar lang het gezicht van de beroepsgroep binnen hun sector. Zij krijgen een podium om hun inspiratie en passie uit te dragen en te delen met de rest van lesgevend Nederland....

Leerlingendaling nu ook in vo verwacht

11-4-2017 - Na een stijging van het aantal leerlingen in het vo in de jaren 2010 tot en met 2016 is deze groei in schooljaar 2016/2017 afgevlakt. De daling zoals die al jaren in het basisonderwijs plaatsvindt, zet de komende jaren naar verwachting ook door in het voortgezet onderwijs. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. In de schooljaren 2010/’11 tot en met 2015/’16 nam het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs met gemiddeld 10 duizend leerlingen per jaar toe. In 2016/’17 vlakte deze groei af, en steeg het aantal leerlingen met nog geen 200 tot...
Thema's:

Scholieren havo en vwo oriënteren zich beter op vervolgstudie dan mbo

11-4-2017 - Scholieren oriënteren zich meer en vaker op een vervolgstudie en hebben een betere kennis van de uiterste aanmelddatum dan mbo-studenten. Qua financiële voorbereidingen zijn er echter weinig verschillen tussen mbo-studenten en scholieren. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Studeer met een plan 2016’ van TNS in opdracht van het ministerie van OCW. Het primaire doel van de campagne is om scholieren en studenten (samen met hun ouders) in staat te stellen om in de aanloop naar een studie in het hoger onderwijs en tijdens het studeren bewuste keuzes te...
Thema's:

Vertrouwen, ontwikkeltijd en professionalisering nodig voor toekomstig curriculum

10-4-2017 - Wat hebben scholen nodig om hun curriculum klaar te maken voor de toekomst? Deze vraag stond centraal tijdens de drukbezochte werkconferentie ‘De toekomst van het curriculum: wat heeft de school nodig?’ op 5 april in Utrecht. De werkconferentie was een gezamenlijk initiatief van de AVS, SLO, VO-raad, PO-Raad en de Onderwijscoöperatie.   Scholen hebben vertrouwen nodig, ontwikkeltijd en mogelijkheden voor professionalisering, zo luidde de conclusie van de werkconferentie. De conferentie had tot doel alle partijen die met de curriculumontwikkeling van doen...
Thema's:

Wetsvoorstel samenwerkingsschool strijdig met grondwet

7-4-2017 - De Raad van State heeft onlangs weer bevestigd dat het wetsvoorstel om te komen tot vereenvoudiging van de samenwerkingsschool in strijd is met artikel 23 van de Grondwet. De Tweede Kamer nam het (iets aangepaste) wetsvoorstel eind 2016 aan. De Eerste Kamer heeft nog niet ingestemd met het voorstel.   Het gaat om twee aspecten: het continuïteitscriterium en de bestuurlijke vormgeving. Concreet gaat het om de vraag of de getalscriteria waaraan scholen moeten voldoen om een samenwerkingsschool op te richten niet te ruim zijn, zodat de samenwerkingsschool op termijn geen...
Thema's:

De 21e eeuwse schoolleider:van mekkerend schaap naar selfies maken met leerlingen

7-4-2017 - Voor de ene schoolleider is het jaarlijkse AVS-congres een moment om even een stap naar achteren te zetten en te reflecteren op de onderwijspraktijk en de eigen rol daarin. Voor de ander is het een gezellige reünie en schoolreisje ineen. Maar voor de meesten van de duizend aanwezigen zijn zowel inhoud als sfeer belangrijk. Een impressie van het AVS-congres 2017 op 17 maart in Nieuwegein. Foto's: Hans Roggen  Download de handouts van diverse sprekers AVS-voorzitter Petra van Haren schetst in haar welkomstrede een beeld van de ontwikkelingen en uitdagingen...
Thema's:

Aanvraag ondersteuningsaanbod Gezonde School weer gestart

7-4-2017 - Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Daarom kunnen scholen die Gezonde School willen worden tot en met 5 mei ondersteuning aanvragen. Voor het schooljaar 2017-2018  is er plek voor 750 schoollocaties uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.  De aanvraag is al gestart op 15 maart, maar er is nog voldoende ruime om een aanvraag in te dienen. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van 3.000 euro per school. Met dit geldbedrag kan de school de taakuren vergoeden van...
Thema's:

Proef ‘recht op maatwerk’ op middelbare scholen

6-4-2017 - Dertig middelbare scholen doen mee aan een proef met verschillende vormen van onderwijs op maat voor leerlingen. Met de proef willen het ministerie van OCW, de VO-raad en scholierenorganisatie LAKS onderzoeken hoe een ‘recht op maatwerk’ van leerlingen in de praktijk uitpakt en wat het leerlingen oplevert. De leerlingen krijgen veel meer ruimte om hun opleiding zo samen te stellen dat hun talenten het beste tot uiting komen. Zij worden bijvoorbeeld aangemoedigd om hun beste vakken op een hoger niveau te volgen, extra vakken te volgen naast het standaard lesprogramma of...
Thema's:

Voion richt kandidatenpool tekortvakken op

6-4-2017 - Voion, het Arbeidsmarkt en opleidingsfonds voor het vo, heeft met Meesterbaan een gratis kandidatenpool tekortvakken opgericht om het makkelijker te maken voor (toekomstige) leraren en vo-scholen om elkaar te vinden en vacatures te vervullen. Werkgevers kunnen de Kandidatenpool tekortvakken vanaf nu bekijken via MeesterBaan.   Landelijk gezien is er een lerarentekort voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Nederlands, Engels, Duits, Frans en klassieke talen. Het is van belang dat er meer leraren voor deze vakken worden opgeleid. Via de Kandidatenpool tekortvakken...
Thema's:

Meer zittenblijvers door dubbel advies

6-4-2017 - Het aantal zittenblijvers in het voortgezet onderwijs is voor het eerst sinds 2012  weer toegenomen. De stijging geldt voor alle leerjaren en op alle niveaus. Vorig schooljaar bleven 54.720 middelbare scholieren zitten (5,7 procent). Het jaar daarvoor bleef 5,4 procent van de leerlingen zitten. Dit blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), waarover meerdere media deze week berichtten. Dit is een tegenvaller voor demissionair staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs die het aantal zittenblijvers wil terugdringen tot onder de vier procent in 2020....
Thema's:

Schoolleiders stellen andere prioriteiten dan OCW

6-4-2017 - Als het aan schooldirecteuren ligt, staan agendapunten als het herzien van het Passend onderwijs, verlaging van de werkdruk, kleinere klassen en meer budget/financiële ruimte voor het onderwijs bovenaan de onderwijsagenda. Schooldirecteuren geven de volgende minister en staatssecretaris van OCW (in het aankomende kabinet) de tips mee om vooral te blijven luisteren naar het werkveld, de administratieve lasten te verlichten en het onderwijs de ruimte te geven: “formuleer het ‘wat’ en laat het ‘hoe’ over aan scholen”. Dit blijkt uit een in...
Thema's:

Versterking burgerschapsvorming niet per se via maatschappelijke stage

4-4-2017 - De verbetering van de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs is nodig. De maatschappelijke stage is “een van de manieren waarop scholen invulling kunnen geven aan hun burgerschapsopdracht.” Dit schrijft demissionair staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Eerste Kamer, waarin hij reageert op vragen van de kamercommissie van OCW. “Scholen maken hun eigen keuzes, passend bij hun specifieke situatie.” “Ik zie geen aanleiding voor een bredere inventarisatie van de factoren die van belang zijn bij het al of niet aanbieden van een...

Leraren in Actie biedt petitie tegen overvolle klassen aan

3-4-2017 - Al bijna 50.000 handtekeningen heeft de petitie van de vakbond Leraren in Actie (LIA) tegen overvolle klassen in het primair en voortgezet onderwijs. Op maandagmiddag 3 april wordt de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. LIA heeft speciaal voor deze gelegenheid een glazen klaslokaal geplaatst op het Plein in Den Haag. Pal voor de Tweede Kamer krijgen 24 leerlingen uit Den Haag in dat lokaal les van kamerleden Peter Kwint (SP) en Paul van Meenen (D66), Amerika-deskundige Willem Post en Stichting Vluchtelingenwerk. Tussen de lessen door wordt de petitie aangeboden aan de leden...
Thema's:

Pagina's