Wetenschappelijk onderzoek wordt volledig toegankelijk

9-2-2017 - Over drie jaar moet open science in de Europese Unie niet langer uitzondering maar de regel zijn. Dan zijn alle wetenschappelijke artikelen en zoveel mogelijk van de daarvoor gebruikte onderzoeksgegevens vrij toegankelijk voor iedereen. Tien organisaties nemen met het Nationaal Plan Open Science, dat op 9 februari aan staatssecretaris Sander Dekker is aangeboden, het voortouw hierin. Met open science zijn wetenschappelijke artikelen en resultaten uit praktijkgericht onderzoek niet meer alleen beschikbaar voor kapitaalkrachtige instellingen en bedrijven, maar voor alle geï...
Thema's:

'Dyslexie vooral gevolg van slecht onderwijs'

9-2-2017 - Het feit dat een groeiend aantal kinderen de diagnose dyslexie en dyscalculie krijgt, is het gevolg van slecht onderwijs. Dat stellen drie hoogleraren in het AD. “Ze moeten gewoon weer stampen.” Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) vindt dat dit artikel in de media dyslexie in een kwaad daglicht stelt zonder dat hier bewijzen voor zijn. AVS-voorzitter Petra van Haren vindt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders om kinderen heel vroeg gevoelig te maken voor geletterdheid. Onnodig veel kinderen worden gediagnosticeerd met...
Thema's:

Stichting van het Onderwijs: te weinig investeringen in onderwijs staan gelijke kansen in de weg

7-2-2017 - De Stichting van het Onderwijs, waar ook de AVS in participeert, pleit voor een ontwikkelrecht voor alle kinderen vanaf twee jaar en onderwijs op maat dwars door onderwijssoorten heen. Daarvoor zijn sectoroverstijgende maatregelen en extra investeringen nodig in alle onderwijssectoren. Alleen dan krijgen kinderen, leerlingen, studenten, schooluitvallers en werkenden gelijke kansen. De stichting werkte haar visie op toekomstbestendig onderwijs uit in een zes-puntenplan, dat centraal stond tijdens het Nationale Onderwijsdebat op 6 februari in Nieuwspoort. De Stichting van het...
Thema's:

Verdere ontwikkeling burgerschapsonderwijs nodig

7-2-2017 - Bijna alle scholen in Nederland besteden in hun onderwijs aandacht aan burgerschap, zoals de wet ook voorschrijft. Maar het burgerschapsonderwijs is wel voor verbetering vatbaar, omdat het weinig planmatig is ingericht en er kansen blijven liggen. Dit concludeert de Inspectie van het Onderwijs in het rapport ‘Burgerschap op school’. De conclusies zijn gebaseerd op vragenlijstonderzoek op 200 scholen en evaluaties van inspecteurs op 67 (po-, vo-, so- en mbo-)scholen. De wet- en regelgeving geeft scholen veel ruimte voor een eigen invulling van het...

G4 en samenwerkingsverbanden maken afspraken tegen thuiszitten

6-2-2017 - De vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en acht samenwerkingsverbanden hebben voor het eerst samen concrete afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters fors te laten dalen. Ze gaan onder andere regelen dat jongeren die thuiszitten sneller hulp krijgen vanuit de zorg, dat leerlingenvervoer geen probleem meer vormt als er een onderwijsplek is gevonden en dat alles op alles wordt gezet qua preventie.   De steden en de samenwerkingsverbanden maken hun afspraken bekend aan de vooravond van de tweede Thuiszitterstop, op 6 februari. De afspraken zijn een...
Thema's:

Pabo-instroom herstelt zich deels

3-2-2017 - De instroom op de pabo heeft zich in 2016 gedeeltelijk hersteld. Na de eerdere krimp van 32 procent door de invoering van de nieuwe instroomeisen, is de instroom weer voorzichtig toegenomen met 8,2 procent. Dit blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. De instroom is echter nog steeds maar de helft van de instroom in 2006. Dit jaar startten 4.200 studenten met de pabo-opleiding, tegen vorig jaar 3.900 studenten. Over bijna de hele linie is de instroom in het hbo in studiejaar 2016/2017 gegroeid met 5,1 procent ten opzichte van 2015/2016. Daarmee is het niveau van de...
Thema's:

Pabo’s starten specialisatie ‘sportieve en gezonde school’

3-2-2017 - De pabo van hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft op 1 februari de nieuwe specialisatie ‘sportieve en gezonde school’ gepresenteerd. Vijf andere pabo’s nemen de specialisatie ook op in hun opleiding. De opleiding gaat in op signalering, educatie, omgeving en beleid van de gezonde school. Zowel overheid als scholen willen meer aandacht besteden aan de gezondheid en leefstijl van leerlingen. Twee derde van de kinderen tussen 4 en 12 jaar eet onvoldoende groente en fruit en nog niet de helft van de kinderen tussen de 6 en 12 beweegt voldoende. Kinderen zitten...

Onderwijspartners tekenen convenant ‘tienercollege’

3-2-2017 - Hogeschool Windesheim, Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ), Stichting Primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) en de Regionale Scholengemeenschap (RSG) Noord Oost-Veluwe in Epe tekenden onlangs een convenant voor scholen voor leerlingen tussen 10 en 14 jaar. Hieraan lag de vraag ten grondslag of de brugklas en de ‘harde knip’ tussen basis- en voortgezet onderwijs nog wel van deze tijd is. Het convenant sluit aan op de visie van onder andere de AVS dat voor sommige kinderen een definitieve keuze op 11- of 12-jarige leeftijd te vroeg is. Zij weten...
Thema's:

Bijna 9 duizend asielkinderen onder de twaalf in 2016

3-2-2017 - In 2016 kwamen 31,2 duizend asielzoekers en nareizende gezinsleden naar Nederland. Onder hen waren bijna 4 duizend kinderen onder de vijf jaar, en 4,6 duizend kinderen in de basisschoolleeftijd. Dat meldt het CBS. Van de kinderen in de basisschoolleeftijd kwam twee derde als nareizend gezinslid van een asielzoeker naar Nederland. Bij de jongste kinderen was dat ongeveer de helft. De grootste groep asielzoekers is tussen de 18 en 35 jaar. Het gaat om 12,7 duizend mensen. De meesten van hen vroegen zelf asiel aan, 22 procent kwam als nareizend gezinslid....
Thema's:

Toptalentengala zet scholieren met talent in schijnwerpers

2-2-2017 - Jonge toptalenten uit de bovenbouw van het vmbo, de havo en het vwo worden op zaterdag 8 april in de schijnwerpers gezet op het eerste Toptalentengala. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs nodigt alle leerlingen met talent uit om zich via www.toptalentengala.nl op te geven voor dit evenement waarbij zij – mits ze geselecteerd worden - aan 13 masterclasses kunnen deelnemen. Vo-leidinggevenden kunnen hun beste leerlingen erop attenderen dat zij zich vóór 24 februari moeten inschrijven om mee te dingen. De leerlingen krijgen in het Museon in Den Haag les...
Thema's:

Deel scholen vindt integratie mislukt

2-2-2017 - Po- en vo-scholen denken verschillend over de vraag of de integratie op hun school gelukt is. In het primair onderwijs vindt 27 procent van de schoolleiders en leraren dat de integratie een beetje of helemaal is mislukt. In het voortgezet onderwijs vindt 39 procent dat. Maar een groter deel (48 procent in po en 46  procent in vo) herkent dit beeld juist helemaal niet. Dit blijkt uit de rapportage Integratie op school van DUO Onderwijsonderzoek onder ruim 2200 schoolleiders en leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. In de vier grote steden wordt dit beeld door meer...
Thema's:

Plenaire sessie over organiseren van 21e eeuws leren op AVS-congres 2017

31-1-2017 - De wereld kantelt, er is sprake van een tweede renaissance door de digitale revolutie waarin robots en slimme machines ons helpen en soms zelfs vervangen. Het onderwijs lijkt vooralsnog slechts voorzichtig mee te bewegen. Innovatiemanager Erno Mijland laat schoolleiders zien hoe ze hier daadkrachtiger op in kunnen spelen. In alleen voorzichtig meebewegen zitten twee risico’s: (1) we blijven achter de feiten aanhobbelen en (2) meebewegen maakt ons tot volgers, terwijl we juist nu schoolleiders nodig hebben, die een nieuwe generatie mee willen geven wat nodig is om een...
Thema's:

Dekker wil kwaliteit eindtoetsen onderzoeken

30-1-2017 - Staatssecretaris Dekker van Onderwijs vraagt zich af of het toelaten van verschillende eindtoetsen meerwaarde heeft. Daarvoor wil hij de mogelijke positieve effecten en keerzijden in kaart brengen. Daarnaast wil hij de ontwikkeling van de schooladvisering en kansengelijkheid nauwlettend volgen. Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer waarin de tussentijdse evaluatie van de Wet eindtoets primair onderwijs aan de orde komt. Met deze wet, die in 2013 is aangenomen, is er een nieuw evenwicht gekomen tussen het schooladvies van de basisschool en de...
Thema's:

Pensioen niet verlaagd in 2017

30-1-2017 - Het ABP hoeft de pensioenen in 2017 niet te verlagen. Toch sluit het ABP verlagingen in de komende jaren niet uit. “De financiële situatie is nog steeds niet op het niveau waar we willen staan. De grilligheid van de renteontwikkeling is daarin heel bepalend”, aldus bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool. In het vierde kwartaal verbeterde de financiële situatie van het ABP aanzienlijk en de actuele dekkingsgraad steeg naar 96,6 procent. Omdat dit niveau ruim boven de kritische grens ligt waarbij pensioenen verlaagd zouden worden, is dit niet aan de orde in...
Thema's:

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel samenwerkingsschool nog niet in behandeling

27-1-2017 - De Eerste Kamer heeft besloten de procedure om het wetsvoorstel ‘Samen sterker’ in behandeling te nemen nog even uit te stellen. De senatoren willen eerst voorlichting van de Raad van State. Dat is een uitzonderlijke situatie. De Raad van State was in haar advies van bijna een jaar geleden zeer kritisch over het feit dat deze wet regelt dat een samenwerkingsschool onder openbaar bestuur kan vallen. Dan wordt namelijk de overheid (of de gemeente) verantwoordelijk voor op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag gebaseerd onderwijs. Dat vindt de Raad strijdig...

VO-raad wil herijking schooladvies in tweede jaar vo

26-1-2017 - De VO-raad vindt het eindadvies in het primair onderwijs momenteel te doorslaggevend. Zij vindt dat het schooladvies in groep 8 een advies voor de start in de onderbouw is en niet een advies over het eindniveau. Dat schrijft de raad in een brief aan de Tweede Kamer. AVS-voorzitter Petra van Haren vindt het idee van Rosenmöller erg sympathiek, maar vreest dat er met dit plan weinig verandert, zegt ze in NRC. De VO-raad wil dat middelbare scholen na twee jaar vo een nieuw advies geven aan alle leerlingen. “Het is een van de antwoorden op de kansenongelijkheid in het...
Thema's:

5,5 miljoen om scholen aan internet te helpen

26-1-2017 - Meer dan 800 scholen die geen of slecht internet hebben, kunnen met hulp van de overheid een snelle verbinding aan laten leggen. Het gaat om basis- en middelbare scholen die nu geen kabel of glasvezelverbinding hebben, maar het nog moeten doen met een koperen lijntje. Door het gebrek aan voldoende snel internet is het voor deze scholen moeilijk om optimaal gebruik te maken van  eigentijdse leermiddelen, zoals digitale reken- of taallessen op een iPad of digibord. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en minister Kamp (Economische Zaken) trekken samen 5,5 miljoen euro...
Thema's:

Impressies NOT 2017

26-1-2017 - Hare Majesteit Koningin Máxima op de NOT 2017 in gesprek met vertegenwoordigers uit het onderwijs, waaronder AVS-voorzitter Petra van Haren. Koningin Máxima opende dinsdag 24 januari de Nationale Onderwijstentoonstelling in de Jaarbeurs in Utrecht. Dat deed zij samen met minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Foto: NOT 2017 - Jaarbeurs) (Foto: NOT 2017 - Jaarbeurs) De stand van de AVS op de NOT
Thema's:

‘Zeepkist’ pitches in AVS-stand op NOT

24-1-2017 - In de AVS-stand op de NOT (standnummer 8B034) kunnen bezoekers zogenaamde ‘zeepkist’ pitches bijwonen. Op woensdagmorgen zijn er drie pitches. Om 12 uur houdt de AVS een pitch voor leraren die de ambitie hebben om leidinggevende te worden.  Deze vijf minuten durende pitch wordt verzorgd door AVS-adviseur en –trainer Tom Roetert. Verder zijn er woensdagmorgen 25 januari pitches van Wiebe Broekema van Exova (over leidinggeven aan gepersonaliseerd leren) en Marielle Rumph en Pia Umans van Plata Onderwijsacademie (over ‘veranderen in de onderstroom...
Thema's:

Zachary Walker afsluitende spreker op AVS-congres

24-1-2017 - De AVS is zeer verheugd met de komst van de Amerikaan Zachary Walker, van het Singapore institute of education, naar het AVS-congres, dat vrijdag 17 maart plaatsvindt in Nieuwegein. Op de ESHA-conferentie in Maastricht, waar ruim 600 Europese schoolleiders zich verzamelden, werd zijn plenaire sessie al met veel enthousiasme ontvangen. Walker vertelde op de ESHA-conferentie hoe hij ooit begon als mainstream leraar, “die mobieltjes meteen verbood in de klas.” Totdat hij ontdekte dat leerlingen met beperkingen er juist baat bij kunnen hebben. Devices kunnen, indien...
Thema's:

Leraren in actie tegen te grote klassen

23-1-2017 - De vakbond Leraren in Actie (LIA) voert actie tegen overvolle klassen in het voortgezet onderwijs. De bond vindt dat de Tweede Kamer maatregelen moet nemen en een maximum moet stellen aan het aantal leerlingen in een klas. Ouders, leerlingen en leraren kunnen een petitie tekenen, zodat de politiek de komende verkiezingen onder druk wordt gezet. Een op de elf klassen telt momenteel dertig schoolkinderen of meer, meldt Metro. LIA krijgt de afgelopen jaren steeds meer signalen van ouders en leraren uit zowel basis- als voortgezet onderwijs dat de klassen steeds groter worden....
Thema's:

Recordaantal excellente scholen

23-1-2017 - Het aantal excellente scholen is tot een recordaantal gestegen: 54 nieuwe scholen mogen voortaan het predicaat excellent dragen. Daarmee komt het totaal aantal excellente scholen op 184.   Het aantal excellente scholen is sinds de uitreiking van het predicaat in 2012 fors gegroeid. In het primair onderwijs gaat het om een ruime verdubbeling, van 31 naar 69 scholen. In het voortgezet onderwijs is het zelfs een verviervoudiging en stijgt het aantal excellente afdelingen van 22 naar 93.   Met 69 heeft het primair onderwijs de meeste excellente scholen. Op het vmbo zijn...

Verkiezingsstunt LAKS noodkreet

18-1-2017 - LAKS kwam op 16 januari met spectaculair nieuws: ze zouden zich verkiesbaar stellen voor de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart. Waarom? Omdat het tijd wordt dat de politiek zich bewust wordt van de fundamentele problemen in het onderwijs. Op 18 januari maakt het LAKS bekend zich niet verkiesbaar te gaan stellen. Het eerdere nieuws was een stunt, maar de boodschap was geen grap, zo laat LAKS weten. ‘We roepen de politiek op scholieren serieus te nemen en het onderwijs eindelijk eens écht te veranderen.’ Met de stunt hoopt het LAKS onderwijs weer op de radar...
Thema's:

Koningin Maxima in gesprek met onderwijsvertegenwoordigers op NOT

17-1-2017 - Koningin Maxima opent op dinsdag 24 januari de Nationale Onderwijstentoonstelling in de Jaarbeurs in Utrecht en gaat dan in gesprek met vertegenwoordigers uit het onderwijs, waaronder de AVS. De NOT is de grootste vakbeurs voor onderwijsprofessionals in de Benelux en vindt plaats van 24 tot en met 28 januari. Bezoekers vinden de AVS onder standnummer 8B034, binnen het thema Management en organisatie/diensten. Ze kunnen er terecht voor informatie over het scholingsaanbod van de AVS, advies van de AVS Helpdesk en korte, thematische ‘zeepkist’ pitches, bijvoorbeeld...
Thema's:

Jef Staes: centrale inleider op het AVS-congres

17-1-2017 - Het onderwijs moet innoveren, zegt de Belgische organisatiedeskundige en bestsellerauteur Jef Staes. ”Schoolleiders kunnen hun teamleden de energie geven die nodig is om het onderwijs te vernieuwen.” Volgens Staes herkent een goede schoolleider in de veranderende wereld die elementen die binnen het onderwijs belangrijk zijn. Jef Staes is de centrale inleider op het AVS-congres dat 17 maart plaatsvindt. Hoe komt het dat organisaties niet snel genoeg leren en innoveren? Staes, expert op het gebied van leerprocessen en innovatieve organisaties, biedt een antwoord op...
Thema's:

Pagina's