Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).

Winnaars eTwinning-project bekend

2-10-2014 - Drie scholen hebben op 1 oktober 1.000 euro in ontvangst genomen voor het beste eTwinning-project van 2014. Jaarlijks wijst het Europees Platform de beste internationale samenwerkingsprojecten van het afgelopen jaar aan. Hierbij wordt vooral gelet op het gebruik van technologie, de samenwerking, creativiteit en duurzaamheid. De prijs, bestemd voor ict-middelen, was in drie categorieën te verdienen. In de categorie ‘meest innovatieve project’ is St. Michaël College uit Zaandam de winnaar. Obs Kastanjepoort uit Erichem won met het project Growing Mystery...
Thema's:

'Kosteloos funderend onderwijs is een groot goed'

30-9-2014 - Het consumentenprogramma Kassa besteedde op 27 september uitgebreid aandacht aan de schoolkosten in het voortgezet onderwijs. Ouders, staatssecretaris Sander Dekker, Stichting Leergeld, de Landelijke Ouderraad en de AVS zaten in de uitzending. Staatssecretaris Sander Dekker betreurt het ten zeerste als ouders zich verplicht voelen om schoolkosten te betalen die onder de vrijwillige ouderbijdrage vallen, zo antwoordt hij een dag voor de uitzending op Kamervragen. Bij Kassa kwamen veel klachten binnen van ouders die ervaren dat ze onder druk zijn gezet door de school, met name...
Thema's:

​Steeds meer besturen onder financieel inspectietoezicht

24-9-2014 - Het aantal besturen in het funderend onderwijs dat onder verscherpt financieel toezicht staat, neemt de afgelopen jaren toe, zo meldt de AOb. Op dit moment houdt de Onderwijsinspectie 40 schoolbesturen in het po, vo en so verscherpt in de gaten vanwege financiële problemen. Dit blijkt uit nieuwe gegevens van de inspectie. In september 2012 stonden er nog twaalf scholen in het funderend onderwijs onder aangepast financieel toezicht. In juli 2013 waren dat er al 34 en eind vorig jaar ging het om 36 besturen. Dit jaar zijn het er ruim drie keer zoveel als twee jaar geleden....
Thema's:

​Rekenkamer onderzoekt kwaliteit onderwijshuisvesting

24-9-2014 - De Algemene Rekenkamer start een onderzoek naar de kwaliteit van huisvesting in het po en vo. Leerlingen en leraren kunnen helpen bij het onderzoek door een vragenlijst in te vullen op www.checkjeschoolgebouw.nl De Rekenkamer kijken hoe gemeenten en schoolbesturen het rijksbeleid voor onderwijshuisvesting uitvoeren. Ook onderzoeken ze hoe gebruikers hun schoolgebouw beoordelen. De Rekenkamer onderzoekt hoe het gesteld is met de (functionele) kwaliteit van gebouwen, hoe gemeenten en schoolbesturen hun huisvestingsverantwoordelijkheid invullen, hoe zij met elkaar samenwerken,...
Thema's:

Kabinet wil verlofregelingen voor ouders aanpassen

24-9-2014 - Het kabinet wil dat werknemers verlofregelingen flexibeler kunnen gebruiken. Ouders kunnen dan bijvoorbeeld zelf bepalen hoe zij het ouderschapsverlof verdelen en opnemen. Ook wil het kabinet het vaderverlof en adoptieverlof uitbreiden. Het gaat om voorgenomen beleid. De ingangsdatum van de wetswijziging is nog niet bekend. De Tweede en de Eerste Kamer moeten de plannen nog goedkeuren. Uitbreiding vaderverlof Op dit moment hebben vaders twee dagen kraamverlof. Het kabinet wil dat daar drie dagen onbetaald verlof bijkomen. Deze drie dagen worden in mindering gebracht op het...

Routekaart naar profielen vmbo

24-9-2014 - Naar verwachting worden vanaf 1 augustus 2016 de sectoren en afdelingen in het vmbo vervangen door tien bredere profielen. Inhoudelijk wordt het beroepsgerichte onderwijs geactualiseerd. De structuur van profielen moet er voor zorgen dat het beroepsgerichte vmbo-onderwijsaanbod toekomstbestendig wordt. Met behulp van de routekaart naar de profielen vmbo kunt u bepalen welke profielen u straks op basis van uw huidige aanbod mag aanbieden. De routekaart is bedoeld als servicedocument, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet Profielen vmbo. Meer informatie: www....
Thema's:

Commissie verantwoorde invoering rekentoets

24-9-2014 - Vanaf schooljaar 2015-2016 gaat de rekentoets meetellen voor het diploma van het voortgezet onderwijs en mbo-4. Een jaar later volgen mbo-2 en mbo-3. Afgelopen mei heeft een commissie onder leiding van prof. Bosker aan de staatssecretaris en minister van OCW onder andere geadviseerd de referentiecesuur (de lat tussen een voldoende en een onvoldoende) van de rekentoets voorlopig nog niet vast te leggen. Reden voor deze aanbeveling is – kijkend naar de resultaten op de rekentoets de afgelopen jaren – dat het een aanzienlijk deel van de leerlingen nog niet lukt om de...
Thema's:

​Pilot diagnostische tussentijdse toets gaat van start

24-9-2014 - In september gaat het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) van start met een meerjarige pilot voor de ontwikkeling van de DTT, de diagnostische tussentijdse toets.  De eerste fase van de pilot is het werven van 150 scholen om mee te doen aan de pretest in februari. Alle vo-scholen kunnen deelnemen aan de pilot. De DTT is een diagnostisch instrument voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. De toets geeft een adequaat beeld van de onderliggende vaardigheden die een leerling nodig heeft om leergroei te realiseren. Het is geen toets waarvoor leerlingen kunnen...

Zelden beloning boven sectorale maximum

24-9-2014 - In het voortgezet onderwijs komt een beloning hoger dan het sectorale maximum nauwelijks nog voor. Dat staat in de ‘Monitor beloningscodes/cao’s bij WNT –Nulmeting’, die de bewindslieden van OCW aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Op 31 december 2012 waren er in het vo twee bestuurders die boven het voor hen geldende sectorale maximum zaten dat vanaf 2013 geldt. Dit kwam overeen met ongeveer een procent. Uit de monitoring blijkt tevens dat de zelfregulering die volgt uit de CAO Bestuurders VO goed werkt, bijna 80 procent  ontvangt een bezoldiging...
Thema's:

Bedragen gemiddelde personeelslast verhoogd

24-9-2014 - De gemiddelde personeelslast (gpl-)bedragen van de Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2013 en 2014, worden per 1 januari 2014 verhoogd.  Ook de ondersteuningsbedragen per leerling lwoo en pro van de Regeling vaststelling ondersteuningsbedragen per leerling lwoo en pro, kalenderjaar 2014, worden verhoogd. Dat staat in deze gewijzigde regelingen van de staatssecretaris van OCW.   De verhoging heeft te maken met de toevoeging van de kabinetsbijdrage voor de financiering van de...

Dekker accepteert kleine verschillen in urennorm

24-9-2014 - Scholen hebben de mogelijkheid om per schooljaar een andere verdeling van de onderwijsuren over de leerjaren vast te stellen. Voor een bepaald cohort kan dat als consequentie hebben dat zij over de gehele opleiding meer of minder onderwijs krijgen aangeboden dan de voor hun opleiding wettelijk vastgestelde norm. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een toelichting op een wetswijziging ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. In het nieuwe systeem geldt er niet een minimale urennorm per leerjaar, maar per...
Thema's:

Gezond gedrag scholieren neemt toe

24-9-2014 - De afgelopen twaalf jaar is het middelengebruik van jongeren (roken, drinken, blowen) aanzienlijk afgenomen. Ouders zijn van groot belang bij de afname van middelengebruik onder jongeren. Sinds 2001 zijn jongeren vaker gaan ontbijten, meer groente gaan eten en minder gaan snoepen. Jongeren geven minder vaak aan dat zij ander kinderen pesten. Ook hebben jongeren minder seks. Dit blijkt uit het rapport Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland van de Universiteit Utrecht, het Trimbos Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. In 2003 had nog ruim 70...

Regionale benadering essentieel voor verbeteren overgang po-vo

23-9-2014 - Een regionale benadering met het betrekken van leidinggevenden uit het funderend onderwijs, waaronder schoolleiders en besturen, is essentieel voor een verbetering van de overgang van po naar vo. Dat schrijft AVS-voorzitter Petra van Haren in een brief aan de commissie Onderwijs van de Tweede Kamer. De AVS signaleert dat er vele succesvolle en minder succesvolle initiatieven genomen zijn in het land, maar die staan vaak op zichzelf en missen veelal een verankering in landelijk of regionaal onderwijsbeleid. Belangrijke factoren die een rol spelen bij de overgang van po naar vo...
Thema's:

Samenwerkingsverbanden beslissen zelf over doorverwijzen naar pro en lwo

19-9-2014 - De regionale samenwerkingsverbanden Passend onderwijs voortgezet onderwijs krijgen vanaf 2018 de ruimte om op basis van de lokale situatie, visie en criteria te bepalen welke leerling het beste naar het praktijkonderwijs (pro) kan en welke leerling beter leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) kan volgen op het vmbo. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Dekker.   Al vanaf 1 januari 2016 worden de onderwijsvormen leerwegondersteunend onderwijs (lwo) en het praktijkonderwijs (pro) onderdeel van het stelsel Passend onderwijs. De eerste...

​Onderwijsraad: ‘Geen verplichte antipestprogramma’s’

19-9-2014 - De Onderwijsraad adviseert staatssecretaris Dekker het concept wetsvoorstel sociale veiligheid op school te heroverwegen. Scholen zijn nu al wettelijk verplicht te zorgen voor een veilig schoolklimaat, en daarmee ook voor sociale veiligheid. Antipestbeleid maakt daarvan onderdeel uit, zo stelt de raad. Scholen kunnen hierbij gebruikmaken van een antipestprogramma, maar moeten ook ruimte houden een andere aanpak te kiezen. Op verzoek van de staatssecretaris heeft de Onderwijsraad advies uitgebracht over het concept wetsvoorstel sociale veiligheid op school. Dit wetsvoorstel...

​Tablets voor personeel belastingvrij

17-9-2014 - Werkgevers hoeven per 1 januari 2015 geen belasting meer te betalen over het verstrekken van tablets aan personeel. Dit staat in een brief die Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën, begin juli aan de Tweede Kamer stuurde.   In de brief kondigt hij aan dat het zogenaamde ‘noodzakelijkheidscriterium’ in de werkkostenregeling wordt verruimd. Het noodzakelijkheidscriterium is een open norm die ervan uitgaat dat hetgeen een werkgever in het kader van zijn bedrijfsvoering aan voorzieningen noodzakelijk acht, aan de werknemer kan worden verstrekt zonder...
Thema's:

Tot 30 september subsidie aanvragen internationalisering (vios)

17-9-2014 - Tot 30 september kunnen scholen subsidie aanvragen in het kader van Vios Curriculumontwikkeling (talen) voor dit schooljaar. Het subsidieprogramma Vios is bedoeld voor het verankeren van internationalisering in het schoolbeleid.   Het Europees Platform vindt het van belang dat de school een visie heeft op deze verankering en oog heeft voor kwaliteit. Bij aanvragen voor alle Vios-onderdelen wordt hierop gelet. Vragen richten zich bijvoorbeeld op hoe de leeropbrengst wordt verspreid binnen de school en hoe deze verankerd is voor de toekomst, en hoe de kwaliteit en voortgang...

Veel sportleraren kans op gehoorbeschadiging

17-9-2014 - Sportleraren op vo-scholen dragen steeds vaker speciale oordoppen om gehoorbeschadiging te voorkomen. Gillende kinderen en de echo’s van bijvoorbeeld basketballen produceren rond de 85 decibel aan geluid. De Arbowet schrijft voor dat een werkgever bij 80 decibel al gehoorbescherming moet aanbieden.   De inspectie SZW maakt na klachten risico-inventarisaties in gymzalen. De uitkomst leggen scholen vaak naast zich neer, volgens audicien Freek Manheere die werkt bij arbo-instantie Centrum Arbeid & Gezondheid, zo meldt Metro op 4 september jl. “Ze betalen liever...
Thema's:

Regeling fusietoets gewijzigd per 11 september

17-9-2014 - In bepaalde situaties is het mogelijk om zonder advies van de Commissie Fusietoets (CFTO) een fusie te realiseren. Leerlingendaling is nu als expliciete rechtvaardigingsgrond in de Regeling fusietoets opgenomen. De Staatscourant publiceerde onlangs een wijziging op de regeling fusietoets die op 11 september in werking treedt. Bij een (gemiddelde) leerlingendaling van 15 procent of meer in een periode van vijf jaar, hoeft geen advies meer te worden gevraagd aan de CFTO (zie artikel 4). Dit geldt ook bij dreigende opheffing van een school doordat het aantal leerlingen al voor het...
Thema's:

​Onderzoek Kennisnet: Pleion-onderwijs biedt bij zelfsturend leren meerwaarde

17-9-2014 - Leerlingen bij Pleion-scholen ervaren meer ruimte en iets meer ruggensteun bij hun school dan leerlingen uit het reguliere onderwijs. Ook scoren leerlingen bij Pleion-scholen hoger bij competenties voor met name leerstrategieën inzetten en samenwerkend leren. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van Kennisnet. In het onderzoek heeft Kennisnet bij integrale vernieuwingsscholen, verenigd in het netwerk Pleion, gekeken welke interventies effectief zijn voor het leren van 21st century skills en dan vooral het leren leren van leerlingen. De effecten bij deze leerlingen zijn...
Thema's:

Onderwijs moet verder excelleren

16-9-2014 - Het onderwijs moet beter. Meer aandacht voor het uitdagen van leerlingen, voor alle docenten een persoonlijk opleidingsbudget en modernisering van het onderwijscurriculum voor het funderend onderwijs. Dat staat in de Onderwijsbegroting. Veel leerlingen voelen zich onvoldoende uitgedaagd en presteren onder hun kunnen. En niet elke leerkracht haalt het beste uit zichzelf. Voor 2015 is er €115 miljoen beschikbaar is voor lerarenbeurzen. Hiermee kunnen circa 15.000 leraren een bachelor- of masteropleiding volgen. Daarnaast krijgen alle leerkrachten een persoonlijk...

Nullijn voor onderwijspersoneel opgeheven

16-9-2014 - Na een nullijn van jaren kunnen de inkomens van leraren en ander overheidspersoneel weer meestijgen met de loonontwikkeling in de markt, aldus de koning in de troonrede op 16 september. De AVS is hier blij mee. In het voorliggende onderhandelaarsakkoord is slechts ruimte voor 1,2 procent loonruimte en dat is nog lang niet marktconform. Een toekomstgericht onderwijsstelsel is nodig voor een structureel herstel en groei van de economie en werkgelegenheid. De hoge werkloosheid is het grootste zorgpunt van de regering en dat heeft dan ook de hoogste prioriteit. Het wordt mogelijk...
Thema's:

Christelijk college De Populier ontvangt eerste certificaat Stichting LeerKRACHT

12-9-2014 - Vandaag reikt staatssecretaris Sander Dekker het eerste certificaat uit van Stichting LeerKRACHT aan Christelijk college De Populier in Den Haag. Dekker praat op De Populier met schoolleiders, leraren en leerlingen om te ervaren hoe zij de verbetercultuur vorm hebben gegeven. De Populier is een van de vijftien pilotscholen die in 2012-2013 haar onderwijs heeft weten te verbeteren met behulp van stichting leerKRACHT. Het college wist eerder al het predikaat ‘excellente school’ te verwerven, terwijl de school enkele jaren geleden nog het oordeel ‘zwak’...
Thema's:

Ministerie biedt ruim honderd pas afgestudeerden een baan als leraar

11-9-2014 - Voor sommige vakken in het voortgezet onderwijs dreigt een tekort aan leraren. Pas afgestudeerde masters in vakken waarvoor dit tekort geldt, kunnen zich nu melden voor een baan als onderwijstrainee.   Het gaat om de vakken wis-, natuur-, scheikunde, informatica, economie, Nederlands, Frans, Duits, Engels en klassieke talen. De pas afgestudeerden staan drie à vier dagen voor de klas en volgen daarnaast een opleiding. Het tweejarige leerwerktraject wordt afgesloten met een eerstegraads bevoegdheid. Verschillende universitaire lerarenopleidingen verzorgen het...
Thema's:

RIVM beoordeelt lespakket ‘Lang Leve de Liefde’ als beste

11-9-2014 - Het RIVM heeft  ‘Lang Leve de Liefde’, een lespakket over relaties en seksualiteit, erkend als effectief. Dit is het enige programma in Nederland over seksuele voorlichting dat zo hoog wordt beoordeeld.  Het lespakket, dat ontwikkeld is door Soa Aids Nederland in samenwerking met Rutgers WPF, is bedoeld voor de tweede klas van het voortgezet onderwijs. De hoge erkenning is mede gebaseerd op grootschalig evaluatieonderzoek van TNO onder 4623 leerlingen van 53 scholen, waaruit blijkt dat de lessen van Lang Leve de Liefde effectief zijn. De kennis over...

Pagina's