Spanningen in klas door ruzies op WhatsApp

24-4-2015 - Leraren op de basisschool en het voortgezet onderwijs hebben last van problemen tussen leerlingen die zich afspelen op sociale media. Dit blijkt uit een peiling van Kennisnet onder 324 leraren basisonderwijs en voortgezet onderwijs.  Leerlingen maken bijvoorbeeld ruzie via WhatsApp, wat zorgt voor spanningen in de klas. Verder plaatsen ze ongevraagd opmerkingen over of beelden van elkaar op sociale media. Of ze sturen elkaar tijdens de les afleidende berichtjes. Scholen worstelen met de vraag hoe zij hen online positief met elkaar kunnen laten omgaan. 80 procent van de...

Pensioenen 2016: geen verlaging, geen verhoging

24-4-2015 - De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP is in het eerste kwartaal van 2015 verder gedaald naar 102,6 procent. Naar verwachting zal de dekkingsgraad in de loop van dit jaar verder zakken. Daarom kan ABP de pensioenen in 2016 waarschijnlijk niet indexeren.  Voorzitter Corien Wortmann-Kool: “De verwachting is gelukkig dat we de pensioenen in 2016, naar huidige inzichten, ook niet hoeven te verlagen.” De daling van de dekkingsgraad komt voornamelijk door de extreem lage rente. Ook de nieuwe spelregels die vanaf 2015 voor pensioenfondsen gelden, hebben invloed...
Thema's:

VN Onderwijsdoelen 2015 nog lang niet bereikt

24-4-2015 - Slechts een op de drie landen in de wereld heeft alle onderwijsdoelen gehaald waaraan de internationale gemeenschap zich in 2000 committeerde. Wereldwijd gaan meer dan honderdtwintig miljoen kinderen en adolescenten nog steeds niet naar school. De ongelijkheid in toegang tot onderwijs is toegenomen. En zonder extra financiering lukt het de armste landen ook de komende vijftien jaar niet om het recht op onderwijs te garanderen. Dat stelt het onlangs verschenen UNESCO Education for All Global Monitoring Report 2015 (GMR) ‘Achievements and Challenges 2000-2015’. In...

Beloning schoolbestuurders meer in lijn met cao

24-4-2015 - De beloningen van schoolbestuurders liggen meer in lijn met de in de cao’s vastgestelde criteria. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker hebben er vertrouwen in dat het aantal bestuurders met een bezoldiging boven de norm de komende jaren daalt. Dat schrijven de OCW-bewindslieden in een brief aan de Tweede Kamer over de tweede monitor beloningscodes/cao’s 2013. De rapportage beschrijft in hoeverre de beloningen in de onderwijssectoren in overeenstemming zijn met de door de sector zelf opgestelde salarisklassen. In vergelijking met de nulmeting van...
Thema's:

Vacatures leraren Duits moeilijk op te vullen

23-4-2015 - Bijna de helft van de vo-scholen heeft veel moeite om docenten Duits te vinden. Dat blijkt uit een enquête van DUO Onderwijsonderzoek. Onderzoeksbureau DUO Onderwijsonderzoek heeft, in opdracht van de Actiegroep Duits, 321 directeuren van vo-scholen gevraagd naar de positie van het vak Duits op hun school. De resultaten zijn op de Dag van de Duitse taal, op 23 april, gepresenteerd. De ondervraagde directeuren geven aan dat er zeer weinig aanbod van geschikte docenten is, wat hen zorgen baart. Dit meldt het Duitsland Instituut. Het komt vaak voor dat er slechts een of...
Thema's:

Nieuwe website Schoolleidersregister VO

23-4-2015 - Alle informatie over het Schoolleidersregister VO, de ontwikkeling ervan en wat dit voor schoolleiders of bestuurders betekent, is gebundeld op de nieuwe website schoolleidersregistervo.nl Via de site kunnen schoolleiders, opleiders of bestuurders zich aanmelden voor diverse sessies, waarin zij kunnen aangeven welke meerwaarde, opbrengsten en risico’s zij zien als het gaat om het schoolleidersregister. De uitkomsten van deze sessies worden meegenomen in het programmaplan dat momenteel wordt ontwikkeld. Die programmaplan dient als basis voor de verdere...
Thema's:

DUO vervroegt voorlopige vo foto

23-4-2015 - DUO heeft de datum waarop de leerlingenaantallen moeten zijn uitgewisseld met BRON met een maand vervroegd, namelijk op 15 oktober 2015. Na de 1-oktobertelling maakt DUO een voorlopige foto, waarmee de bekostiging aan de school wordt berekend. Dit betekent dat mutaties op inschrijvingsgegevens die na 15 oktober 2015 bij DUO worden aangeleverd, niet worden meegenomen in de voorlopige bekostiging in december 2015. Hiermee volgt DUO de bestaande wettelijke voorschriften van het ministerie van OCW. De aanleiding hiervoor is de wet integratie lwoo en pro in Passend onderwijs, die...
Thema's:

Meerderheid docenten wil eigen beroepsethiek

23-4-2015 - De belangrijkste motivatie van docenten voor hun lessen is dat ze vormend bezig zijn. Ze hebben een grote behoefte aan ondersteuning in de vorm van een gedeelde beroepsethiek. Dit blijkt uit onderzoek van Wouter Sanderse, lector Beroepsethiek van de leraar op Fontys Hogescholen. Sanderse deed, in samenwerking met Duo Onderwijsonderzoek en Van Twaalf tot Achttien, onderzoek onder 510 leraren in het voortgezet onderwijs. Verus interviewde de lector. De overgrote meerderheid van de ondervraagden geeft aan dat ze een taak hebben in de overdracht van waarden. Ook vinden leraren dat...
Thema's:

Bekostiging vo wordt vereenvoudigd

23-4-2015 - Staatssecretaris Sander Dekker wil de bekostigingssystematiek voor het voortgezet onderwijs vereenvoudigen. Het huidige stelsel is te complex, sluit te weinig aan bij de onderwijspraktijk en is niet transparant. De nieuwe systematiek wil hij vastleggen in een wetsvoorstel. In een brief aan de Tweede Kamer legt de staatssecretaris de verschillen tussen de huidige en de nieuwe systematiek uit. De invoering van de lumpsum in 1996 was de laatste grote wijziging in het stelsel. De berekening van de lumpsum is echter complex. “Het is een stelsel waarin tientallen parameters een...
Thema's:

‘Taal en rekenen op vo-scholen kan nog verder verbeterd worden’

23-4-2015 -   Leraren hebben vaak wel gegevens over de taal- en rekenachterstanden van hun leerlingen, maar doen er nog (te) weinig mee in hun les, blijkt uit onderzoek van de inspectie. De vraag in welke mate scholen opbrengstgericht werken aan de referentieniveaus taal en rekenen en hoe ze zich daarin zouden kunnen verbeteren, stond daarbij centraal. De meeste scholen in het voortgezet onderwijs hebben een vorm van opbrengstgericht werken rond taal en rekenen. Zo verzamelt het overgrote deel van de scholen gegevens over het taal- en rekenniveau van hun leerlingen. Vaak...

Regionale Arbeidsmarkt Ramingen 2015-2020 beschikbaar voor vo

21-4-2015 - De Regionale Arbeidsmarkt Ramingen 2015-2020, die CentERdata in opdracht van het ministerie van OCW heeft gemaakt, zijn beschikbaar op de site van Voion. Met de ramingen kunnen vo-scholen anticiperen op mogelijk kwantitatieve of kwalitatieve lerarentekorten om hun personeelsvoorziening op orde te houden.   Scholen kunnen de ramingen van hun regio als benchmark gebruiken voor de werkgelegenheidsontwikkeling van hun eigen school. Ook krijgen zij per regio inzicht in het geraamde tekort voor de verschillende vakken. De ramingen zijn gemaakt met Mirror, een ramingsmodel voor de...
Thema's:

Regelen onderwijs en zorg EMB-leerling vereenvoudigd

20-4-2015 - De Tweede Kamer heeft diverse moties aangenomen die het makkelijker moeten maken om de benodigde zorg en ondersteuning in het onderwijs te regelen voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen (EMB).    Zo komt er één loket waar deze kinderen en hun ouders terecht kunnen voor de benodigde ondersteuning en vragen hierover. Nu moeten ouders vaak langs diverse instanties en loketten om financiële ondersteuning te regelen. De Kamer nam ook een motie aan die regelt dat er een handreiking wordt gemaakt voor leerlingen met Zvw-indicatie (...
Thema's:

Kinderombudsman: ‘Jeugdhulp is grote proeftuin’

20-4-2015 - Kinderombudsman Marc Dullaert constateert dat de hulp voor kinderen en jongeren na de decentralisatie van de jeugdzorg nog een grote proeftuin is. Kinderen en jongeren die al voor 1 januari 2015 jeugdhulp ontvingen, ervaren tot op heden weinig last van de veranderingen. Maar Dullaert is bezorgd over de kinderen die ná 1 januari voor het eerst jeugdhulp nodig hebben. De toegang is nog niet goed genoeg georganiseerd door de gemeenten en hij is bang dat kinderen die hulp nodig hebben niet tijdig in beeld zijn.   De Kinderombudsman constateert in een onderzoek dat...

Kwaliteitszorg in scholen sterk verbeterd

15-4-2015 - Leerlingen en studenten in Nederland halen sneller een diploma dan voorheen. Maar het onderwijssysteem lijkt wel minder flexibel te worden en biedt mogelijk minder kansen. De kwaliteitszorg in de scholen is sterk verbeterd. Dit constateert de onderwijsinspectie het Onderwijsverslag over vorig schooljaar. Schoolleiders, bestuurders en leraren hebben de afgelopen jaren de kwaliteitszorg in hun scholen sterk verbeterd. Op meer scholen worden onderwijs en resultaten gemonitord en geanalyseerd, passende doelen gesteld en het onderwijs waar nodig bijgesteld. Mede als gevolg hiervan...
Thema's:

CAO VO 2014 / 2015

15-4-2015 - CAO VO 2014 / 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs Via onderstaande link kunt u de CAO VO 2014/2015 downloaden vanaf de site van de VO-raad.
Thema's:

Onderwijsverslag: scholen werken weinig doelgericht aan burgerschap

13-4-2015 - Scholen zijn nog te weinig doelgericht en planmatig bezig met burgerschapsontwikkeling. Vooral in het voortgezet onderwijs weten veel scholen onvoldoende hoe de leerlingen ervoor staan en zich ontwikkelen. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in het Onderwijsverslag 2013-2014 dat ze op 15 april presenteert. Volgens de inspectie voldoen de meeste scholen aan de wettelijke minimumeisen wat betreft de bevordering van burgerschap. De laatste jaren verzamelen steeds meer basisscholen dergelijke informatie wel: ze brengen de sociale ontwikkeling van hun leerlingen in kaart en...

Inspectierapport: scholen voeren weinig beleid om zittenblijven te voorkomen

13-4-2015 - In vergelijking met andere landen is het aantal zittenblijvers (5,8 procent) in Nederland hoog. Scholen zouden meer kunnen doen om het aantal zittenblijvers te verminderen of om zittenblijven te voorkomen. Dat blijkt uit het inspectierapport ‘zittenblijven in het voortgezet onderwijs’, dat staatssecretaris Dekker onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. Het rapport is gebaseerd op een steekproef onder 130 vo-scholen. Uit die steekproef blijkt dat zittenblijven op veel scholen geen onderdeel is van de kwaliteitszorg. Scholen kijken in eerste instantie naar het falen...
Thema's:

‘Onderwijs moet eigen toezicht bepalen’

10-4-2015 - Weg met de afvinklijstjes van de Inspectie van het Onderwijs. De onderwijssector zelf moet bepalen wanneer onderwijs goed is en hoe ze gecontroleerd wil worden. Maar is de sector wel klaar voor die verantwoordelijkheid? Verslag van Onderwijspoort op 9 april, een debat over het toezicht van de toekomst. “Als het gaat om toezicht en verantwoording, ligt de bal bij het onderwijs.” Aan het woord is Paul Frissen, hoogleraar Bestuurskunde in een vlammende beschouwing over het onderwijs en hoe daarop in de toekomst toezicht moet worden gehouden. ‘Hoe moet het?...

Akkoord CAO VO nog ver weg

9-4-2015 - Een akkoord over een nieuwe CAO VO is voorlopig niet aan de orde. De VO-raad en vakbonden concludeerden in het overleg dat zij op 7 april voerden, dat de partijen op een aantal grote punten ver van elkaar staan. Dit schrijft de VO-Raad op haar site. De bonden geven aan dat ze alleen over loonruimte en de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) willen praten. Voor de VO-raad is het ook van belang om afspraken te maken over meer beleidsvrijheid om belangrijke innovaties in het onderwijs te kunnen realiseren. De door de vakorganisaties gewenste loonsverhoging vindt de VO-raad ‘...
Thema's:

Dekker: meer aandacht voor toptalent in gewone lessen

9-4-2015 - Meer dan de helft van de basisscholen en meer dan driekwart van de middelbare scholen heeft aandacht voor toptalenten in het onderwijskundig beleid. Extra activiteiten voor toptalenten vinden wel vaak buiten de reguliere les plaats, terwijl deze toptalenten juist veel baat hebben bij extra verdieping tijdens de les. Dit schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs in zijn eerste voortgangsrapportage Plan van Aanpak Toptalenten. Volgens de staatssecretaris is er al veel in gang gezet op scholen. Dekker: “De cultuuromslag naar ambitieuzer onderwijs is zichtbaar. De meeste...
Thema's:

Tot 1 juli: aanmelden voor VierSlagLeren en lerarenbeurs

8-4-2015 - Tot 1 juli kunnen scholen en leraren zich aanmelden voor het project VierSlagLeren. Bij deelname ontvangen zij de subsidie uit de Lerarenbeurs en daarnaast een extra financiële bijdrage. In het project VierSlagLeren volgen duo’s van startende en ervaren leraren allebei een eerste- of tweedegraadsopleiding in een tekortvak en staan ze samen voor de klas. De duo’s kunnen veel van elkaar leren en voor scholen levert dit uiteindelijk meer goede leraren voor de tekortvakken op. Landelijk gezien is er een lerarentekort voor de vakken Wiskunde, Natuurkunde,...
Thema's:

Vo: van elite-onderwijs naar onderwijs voor velen

8-4-2015 - In de twintigste eeuw veranderde het voortgezet onderwijs steeds meer van elite-onderwijs naar onderwijs voor velen, aldus het CBS. Het aantal leerlingen in deze sector is sinds 1900 gestegen van 13 duizend tot bijna een miljoen. De toename komt vooral door het verlengen van de leerplicht, de toename van het aantal 12- tot 18-jarigen en de invoering van de Mammoetwet. In 1900 werd de leerplicht voor 6- tot 12-jarigen ingevoerd. In 1969 werd de leerplicht verlengd voor kinderen tot 15 jaar en in 1975 tot 16 jaar, met verplicht deeltijdonderwijs tot en met het schooljaar waarin...
Thema's:

85 procent scholen gebruikt smartphone in de klas

8-4-2015 - De smartphone is definitief doorgedrongen tot de schoolklas: 85 procent van de scholen voor voortgezet onderwijs  gebruikt de smartphone bij het onderwijs. Dat concludeert de NOS, die onderzoek deed op 137 middelbare scholen. Scholen gaan verschillend om met smartphones. Op de helft van de scholen mag de smartphone mee de klas in, maar mag hij alleen worden gebruikt met toestemming van de leraar. Een kwart van de scholen laat het gebruik helemaal vrij. Slechts op tien van de 137 scholen die aan de enquête meededen, moet de smartphone thuis of in de locker blijven....
Thema's:

Onderzoek Effectory: werkdruk vo te hoog

8-4-2015 - Meer dan de helft (52 procent) van de medewerkers in het voortgezet onderwijs vindt de werkdruk te hoog. Zij beoordelen de mate waarin zij tijd hebben om goed werk te leveren gemiddeld met een 4,7. Dat blijkt uit recent onderzoek van Effectory. Volgens consultant Simon Visser van Effectory scoort de onderwijsbranche als geheel iets beter, al is het verschil minimaal. In andere sectoren is gemiddeld 35 procent van de medewerkers ontevreden over de werkdruk. Visser noemt twee redenen waarom docenten in het voortgezet onderwijs hun werkdruk als hoog ervaren. In de eerste plaats is...
Thema's:

Onderwijsincijfers.nl: bundeling cijfers van OCW, CBS en DUO

7-4-2015 - Nederland telt 642 scholen voor voortgezet onderwijs. In de Europese Unie is het percentage voortijdig schoolverlaters 12 procent. Van elke honderd leerlingen die op de basisschool beginnen, halen er uiteindelijk 13 een master. Deze en nog veel meer actuele cijfers over het onderwijs in Nederland zijn vanaf nu te raadplegen op www.onderwijsincijfers.nl Op deze nieuwe website bundelen het ministerie van OCW, het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hun belangrijkste cijfers op het gebied van onderwijs. De website bevat in totaal zo’n 115...

Pagina's