Kinderrechtenmonitor 2014: Veiligheid kinderen moet beter

18-12-2014 - De veiligheid van kinderen en jongeren in Nederland moet beter. Nog teveel kinderen zijn slachtoffer van seksueel geweld, kindermishandeling, mensenhandel, kinderporno of pestgedrag. Ook het aantal kinderen dat opgroeit in armoede is gestegen. Dat blijkt uit de derde kinderrechtenmonitor. Kinderombudsman Marc Dullaert pleit onder andere voor een kinderrechtentoets. De monitor laat op basis van feiten en cijfers zien hoe het staat met de naleving van kinderrechten in Nederland. Jaarlijks worden circa 62 duizend kinderen voor het eerst slachtoffer van strafbaar seksueel geweld....
Thema's:

​Nieuwe modules in Scenariomodel-VO

17-12-2014 - In het Scenariomodel-VO zijn nieuwe modules toegevoegd die inzicht geven in de normatieve formatie, huisvesting en bekostiging. Het Scenariomodel-VO is een online tool waarin per bestuur, regionaal samenwerkingsverband of Regionaal Platform Arbeidsmarkt de basisprognoses met betrekking tot het aantal leerlingen te vinden zijn. Het instrument geeft inzicht in de leerlingenprognoses voor de komende jaren, zodat een effectief meerjarig personeelsbeleid gevoerd kan worden. Daarnaast zijn op basis van de verstrekte prognoses eigen scenario’s door te rekenen. Voor...
Thema's:

​Leraar Jelmer Evers dingt mee naar The Global Teacher Prize

17-12-2014 - Geschiedenisleraar, schrijver en onderwijsinnovator Jelmer Evers, die tevens een workshop verzorgt op het AVS-congres, staat op de short lists voor The Global Teacher Prize, waarmee hij kans maakt op een miljoen dollar. Van over de hele wereld zijn 50 leraren geselecteerd die bijzondere prestaties hebben geleverd. Jelmer Evers is in onderwijsland redelijk bekend vanwege zijn pionierswerk op het gebied van onderwijstechnologie en lerarenbeleid. Evers, leraar geschiedenis op de innovatieve school UniC in Utrecht, was ook een van de samenstellers van Het Alternatief, een dit jaar...
Thema's:

Norm Werkstress en Explosieveiligheid uit Arbocatalogus-VO goedgekeurd

17-12-2014 - De Inspectie SZW heeft de norm Werkstress en de uitgebreide norm Explosieveiligheid uit de Arbocatalogus-VO goedgekeurd. De Inspectie SZW (I-SZW) hanteert de normen uit de Arbocatalogus-VO als uitgangspunt bij haar inspecties. Werkstress De werkstressnorm beschrijft de stappen die nodig zijn om tot een gedegen en gedragen aanpak van werkstress te komen. Elke onderwijswerkgever moet beleid voeren om het risico op werkstress te voorkomen of te beperken. Dat beleid besteedt aandacht aan oorzaken die liggen in de organisatie en inhoud van het werk én aan persoonsgebonden...
Thema's:

Aanvraagtermijn Vios-subsidie verlengd

17-12-2014 - De aanvraagtermijn voor Vios-subsidie voor het schooljaar 2014-2015 is verlengd tot 31 maart 2015. Met de subsidie lerarenmobiliteit kunnen schoolleiders, leraren en lerarenopleiders nascholing volgen in het buitenland. Ook voor een educatieve reis van de AVS is deze subsidie aan te vragen. Het ministerie van OCW heeft in mei 2014 de nieuwe Vios-subsidieregeling gepubliceerd. De vios-subsidie staat in het teken van de verankering van internationalisering in schoolbeleid. Behalve nascholing volgen in het buitenland (bijvoorbeeld via een educatieve reis van de AVS) komt ook een...

Dekker: vmbo moet beter aansluiten op bedrijfsleven

17-12-2014 - Staatssecretaris Dekker wil de betrokkenheid van het bedrijfsleven vergroten voor de versterking van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (lob) in alle leerwegen van het vmbo. Dat meldt Dekker in een brief op 15 december aan de Tweede Kamer. Dekker wil vmbo-scholen en het regionale bedrijfsleven samenbrengen om te werken aan een vernieuwd vmbo dat beter aansluit bij de actuele beroepspraktijk. Onderwijs en bedrijfsleven kunnen samen invulling geven aan de beroepsgerichte keuzedelen. Dekker wil dat vmbo’ers uit tien richtingen met basisvakken kunnen kiezen en dit...
Thema's:

​Steeds meer meisjes kiezen voor bèta

17-12-2014 - Het aantal meisjes dat kiest voor een technische en exacte onderwijsrichting is de afgelopen 10 jaar sterk gestegen. Dat blijkt uit de achtste Emancipatiemonitor 2014 die op 16 december is verschenen. ‘Eindelijk lijkt er schot te komen in de groei van het aantal meisjes dat voor een beta- of techniekopleiding kiest’, meldt de Volkskrant. De vernieuwde overheidsaanpak van de laatste jaren lijkt zijn vruchten af te werpen. Op de havo nam sinds het schooljaar 2003/2004 het percentage meisjes met het Natuur en Techniekprofiel toe van 9 naar 26 procent. Op het vwo...

​Strengste rekeneisen voor toekomstige pabo-student

17-12-2014 - Uiterlijk in 2020 moeten alle jongeren kunnen rekenen op het niveau dat ze nodig hebben voor hun vervolgopleiding en werk. De komende jaren werken scholen gestaag verder aan het verder verbeteren van het rekenonderwijs. De rekentoets groeit mee en wordt ieder jaar wat moeilijker. Ook komen aangepaste toetsen voor leerlingen die moeite hebben met rekenen. De bewindslieden van onderwijs hebben de Tweede Kamer hierover op 17 december geïnformeerd   In 2010 werden op verzoek van de Tweede Kamer de rekeneisen aangescherpt. Aanleiding waren de grote zorgen bij hogescholen,...
Thema's:

Kennisnet neemt Overstapservice Onderwijs over

17-12-2014 - Kennisnet neemt het beheer van de Overstapservice Onderwijs (OSO) over van Schoolinfo. Schoolbesturen moeten hiervoor dus voortaan bij Kennisnet zijn. De overname gebeurt in opdracht van de PO-Raad en VO-raad, die melden dat zij nauw betrokken blijven bij het vervolg van OSO. Kennisnet is vanaf 15 januari tijdens kantooruren te bereiken via de servicedesk: 0800-3212233, servicedesk@oso-od.nl. OSO is bedoeld voor een veilige digitale overdracht van studie- en begeleidingsgegevens van een leerling van de ene naar de andere school.
Thema's:

Scholenopdekaart.nl wordt website voor schoolvergelijkingen po en vo

17-12-2014 - Vanaf februari 2015 is scholenopdekaart.nl de website waar ouders en leerlingen scholen met elkaar kunnen vergelijken. De sites schoolkompas.nl en schoolvo.nl gaan daarin op. Tot die datum is schoolkompas.nl de vergelijkingssite voor middelbare scholen. De informatie over alle middelbare scholen in Nederland op schoolvo.nl is in oktober 2014 overgezet op scholenopdekaart.nl. Op deze nieuwe site is ook de informatie van alle basisscholen te vinden. Met het samengaan van twee sectoren op scholenopdekaart.nl is de volgende stap om het vergelijken van scholen ook op deze website...

Deadlines aanvragen promotiebeurs 2015 bekend

17-12-2014 - De deadline van de eerste ronde waarin aanvragen voor een promotiebeurs voor leraren kunnen worden ingediend is 3 maart 2015. De deadline van de tweede ronde is in september. Het NWO organiseert voor potentiele aanvragers in januari 2015 twee soorten informatiebijeenkomsten.   Leraren kunnen voor promotieonderzoek studieverlof krijgen voor de helft van hun aanstellingsomvang, tot een maximum van 0,4 fte. De werkgevers van de geselecteerde leraren ontvangen van het ministerie van OCW subsidie voor de vervanging van de leerkracht met studieverlof. Het doel van de...
Thema's:

Wet Normering Topinkomens in ruime mate nageleefd

17-12-2014 - Van alle topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector werkt 95 procent in 2013 voor een salaris onder de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT). In de 5 procent waar dat niet het geval was, valt de bezoldiging meestal onder het overgangsrecht. Dat blijkt uit de eerste WNT-jaarrapportage van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer. Deze 5 procent bestaat uit 383 topbestuurders, 416 interne toezichthouders en 120 extern ingehuurde topbestuurders. De topbestuurders met een bezoldiging boven de toepasselijke norm...

Onderwijssocioloog Dronkers: Ouders zetten leraren onder druk voor hoger schooladvies

16-12-2014 - Volgens het Algemeen Dagblad blijkt uit onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers dat basisscholieren uit groep 8 steeds vaker ten onrechte een vwo-advies krijgen. Vooral hoogopgeleide ouders zetten leraren onder druk om hoger te adviseren voor de middelbare school, vindt hij. AVS-voorzitter Petra van Haren gelooft niet dat basisscholen zich geheel laten inpakken door mondige ouders. Vanaf dit jaar is het advies van de basisschool leidend bij de doorstroming naar het voortgezet onderwijs. Dat advies komt vóór 1 maart, de eindtoets van Cito of een andere...

Op gelijkwaardige basis met elkaar leren leidt tot positieve opbrengsten

13-12-2014 - Activiteiten waarin leraren op gelijkwaardige basis met elkaar leren, leiden tot positieve opbrengsten op het niveau van de individuele leraar (kennis en lesgedrag) en leerlingen. Dat is een van de uitkomsten van de literatuurstudie ‘Leraren leren als gelijken’, uitgevoerd door Marieke Thurlings en Perry den Brok aan de Eindhoven School of Education van de Technische Universiteit Eindhoven. Het leren van leraren wordt als een van de belangrijkste middelen gezien om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. Niet alleen door onderzoekers, maar ook door de...
Thema's:

​Eerste Kamer neemt Verzamelwet pensioenen aan

12-12-2014 - De Eerste Kamer heeft op 9 december het wetsvoorstel ‘Verzamelwet pensioenen’ aangenomen. Dit voorstel bevat verschillende wijzigingen in een aantal wetten op het terrein van pensioenen. Het betreft technische en beleidsmatige wijzigingen met als doel de pensioenwetgeving te verbeteren. Het voorstel voorziet onder andere in het in overeenstemming brengen van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling met de situatie waarin De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten per 1 januari 2013 onder de werkingssfeer van de Kaderwet...
Thema's:

Ondersteuning voor ouders bij Passend onderwijs

12-12-2014 - Ouders moeten voldoende worden geïnformeerd en ondersteund. In de volgende voortgangsrapportage Passend onderwijs komen de exacte cijfers te staan van leerlingen die van het speciaal naar het regulier onderwijs gaan. Dat zegde staatssecretaris Sander Dekker toe aan de Tweede Kamer tijdens het debat over Passend onderwijs op 11 december. En meer. Er komen good practices met betrekking tot het medisch handelen op school en er wordt een inventarisatie van goede protocollen gemaakt. De Kamer vraagt om aparte financiering voor de ernstig meervoudig gehandicapten (cluster 3...

Gelijke ondersteuning voor werkgevers bij uitvoering Participatiewet

11-12-2014 - Er komt een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk basispakket van voorzieningen voor werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft hierover afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de sociale partners. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om deze harmonisatie in het aanbod voor werkgevers per 1 januari 2016 wettelijk te regelen. In 2015 kunnen gemeenten en UWV, in de geest van de wet, alvast aan de slag. De VNG en sociale partners hebben staatssecretaris Klijnsma gevraagd...
Thema's:

Kosteloze ondersteuning via Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs

5-12-2014 - Met het van kracht worden van de wet Passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn er daarmee ook veranderingen in de medezeggenschap. Vooral schoolleiders vervullen hierin een cruciale rol. Het Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs biedt ondersteuning bij en advies over de medezeggenschap binnen Passend onderwijs aan medezeggenschapsraden, personeelsleden en ouders/leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Directeuren en bestuurders kunnen bij het Steunpunt terecht voor ondersteuning en advies over het schoolondersteuningsprofiel, de ondersteuningsplanraad en de...

Zesde voortgangsrapportage: invoering Passend onderwijs verloopt goed

5-12-2014 - De start van Passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid om voor leerlingen een passende onderwijsplek te vinden. Dit blijkt uit de zesde voortgangsrapportage die staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs op 2 december naar de Eerste en Tweede Kamer stuurde. De zesde rapportage is gebaseerd op een vragenlijst onder de samenwerkingsverbanden, indrukken van de inspectie en gesprekken in het land. Scholen en samenwerkingsverbanden kiezen voor een stapsgewijze ontwikkeling, die aansluit bij de...

Zorgen over privacy leerlingen

4-12-2014 - Educatieve uitgeverijen en scholen gaan onzorgvuldig om met digitale privégegevens van leerlingen, zo meldden diverse media de afgelopen week. De AVS is bezorgd over de privacy. “Maar minstens zo belangrijk is de interne afstemming, op bestuurlijk en schoolniveau, hoe autorisaties geregeld zijn”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. Bijvoorbeeld voor BRON, het werken in het leerlingvolgsysteem of toegang tot de personeelsadministratie, de verzuimadministratie en dossiers. “Daar wordt al jaren mee gewerkt, de zaken zijn daar zeer divers belegd en daar...

Nederlandse havo- en vwo-leerlingen scoren boven ICILS-gemiddelde

3-12-2014 - De gemiddelde digitale geletterdheid van Nederlandse leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs doet niet onder voor die van hun leeftijdsgenoten in andere landen. Maar de mate waarin leerlingen digitaal geletterd zijn, verschilt sterk tussen de verschillende onderwijstypen. Ook komen de meeste leerlingen niet verder dan het basisniveau. Dit blijkt uit de Nederlandse deelname aan de International Computer and Information Literacy Study (ICILS), die in opdracht van Kennisnet en het NRO is uitgevoerd. Zo’n 60.000 leerlingen in het tweede leerjaar van het...
Thema's:

Inspectie organiseert bijeenkomsten opbrengstenmodel

3-12-2014 - De Inspectie van het Onderwijs houdt in december bijeenkomsten over het nieuwe model om in het voortgezet onderwijs opbrengsten te meten. De doelgroep van de bijeenkomsten: schoolbestuurders, schoolleiders en leraren. De deelnemers krijgen informatie over het model, kunnen vragen stellen en feedback ontvangen. Het model, dat de inspectie in 2016 gaat gebruiken, is nog niet definitief. Via de bijeenkomsten of via een contactformulier dat te vinden is op de website Onderwijsresultatenmodel vo 2016, kunnen belangstellenden feedback geven op het model. De bijeenkomsten vinden...
Thema's:

CITAVERDE College winnaar verkiezing beste onderwijsjaarverslag

3-12-2014 - Stichting CITAVERDE College uit Herten-Roermond heeft in de categorie vo de verkiezing van het beste onderwijsjaarverslag van Nederland gewonnen. De prijs, de Bestuursbokaal 2014 en een oorkonde, werd uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst op 27 november in Zeist. Het jaarverslag van het CITAVERDE College onderscheidde zich ‘doordat het een zeer volledig beeld gaf van wat er op de school gebeurt en wat het beleid voor de komende jaren is’, aldus de jury. Er waren vijf genomineerde scholen. De verkiezing vond ook plaats in de categorie po, waar Stichting...
Thema's:

Christelijk College Schaersvoorde wint InnovatieImpuls Onderwijs Award

3-12-2014 - Bij het Christelijk College Schaersvoorde uit Aalten staat de ontwikkeling volop voorop. De school haalt met live videolessen de ogen van buiten naar binnen - en omgekeerd en heeft van het probleem lerarentekort een kans gemaakt. Daarom koos de jury Schaersvoorde eind november als winnaar van de ‘IIO Award’, tijdens een landelijke bijeenkomst van de InnovatieImpuls Onderwijs (IIO), waarin de experimentperiode werd afgesloten. Jurylid Safae Zaaj (leerlinge Aloysiuscollege, Den Haag) zei dat de school “de middelen gebruikt waaraan leerlingen van de 21e eeuw...
Thema's:

​Aantal voortijdig schoolverlaters sterk gedaald

3-12-2014 - Afgelopen schooljaar daalde het aantal voortijdig schoolverlaters fors naar 27.950 jongeren. Ten opzichte van het schooljaar 2011-2012 is dit een daling van 8.300 jongeren. Nederland behoort daarmee tot de kopgroep van Europese landen met een laag aantal jongeren dat zonder diploma van school gaat. Dit bericht Het Parool op 13 november, gebaseerd op cijfers van OCW. Steeds meer jongeren in het vo en mbo halen hun diploma. In de leeftijdsgroep van 18-25-jarigen bedroeg  in 2013 het aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland 9,2 procent. Het gemiddelde aantal voortijdig...
Thema's:

Pagina's