Vierslagleren VO wordt niet verlengd

8-12-2016 - Er kunnen geen nieuwe lerarenduo’s meer worden aangemeld voor Vierslagleren. Het ministerie van OCW heeft besloten om deze subsidieregeling niet te verlengen. Dit meldt Voion. Via Vierslagleren konden een startende en een ervaren leraar een eerste- of tweedegraads bevoegdheid halen in een van de tekortvakken.  In het schooljaar 2016-2017 zijn 184 leraren met Vierslagleren aan een opleiding voor een tweedegraads of eerstegraads bevoegdheid in een tekortvak gestart. De meeste leraren hebben gekozen voor de opleiding wiskunde (81 deelnemers), daarnaast voor vakken als...

Belangstelling voor tienerscholen neemt toe

8-12-2016 - Tot nu toe waren er op drie plaatsen in Nederland zogenaamde tienerscholen, voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Vanaf 2017 komen daar nog minimaal zes locaties bij. En zeventig schoolbesturen onderzoeken de mogelijkheden. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De afgelopen jaren zijn er tienerscholen gestart in Gorinchem, Amsterdam en Ridderkerk. De komende schooljaren komen daar zeker zes locaties bij, onder andere in Zwolle en de regio Parkstad (Zuid-Limburg). De tienerscholen zijn in het leven geroepen om de kloof tussen het primair en voortgezet onderwijs te verkleinen. Kinderen...
Thema's:

Onduidelijkheden rond afspraak over rekentoets

8-12-2016 - De rekentoets zorgt weer voor rumoer. Volgens de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) heeft staatssecretaris Dekker beloofd dat hij een alternatief voor de rekentoets zou zoeken. Als dat alternatief goed zou zijn, dan zou de rekentoets afgeschaft kunnen worden. Dit meldt de Volkskrant. Dekker schrijft op 6 december aan de Tweede Kamer dat er geen afspraken zijn. Hij heeft juist aangegeven voorlopig op de ingezette koers door te willen gaan een eerst aan de slag te gaan met het verbeteren van de inhoud en kwaliteit van het rekenonderwijs. De NVvW heeft nog een...
Thema's:

Dekker: geld voor Passend onderwijs moet in de klas terechtkomen

6-12-2016 - Ruim 111 miljoen euro dat voor Passend onderwijs bestemd is, is de afgelopen anderhalf jaar niet uitgegeven. Dat een deel van de samenwerkingsverbanden de middelen nog niet (geheel) heeft besteed, vindt Dekker geen goed teken. De staatssecretaris van Onderwijs schrijft dat op 6 december aan de Tweede Kamer, in inmiddels de Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs. Samenwerkingsverbanden kregen vorig jaar 1,16 miljard euro van de overheid om kinderen te helpen die een steuntje in de rug nodig hebben. De samenwerkingsverbanden verdelen het geld onder scholen die kinderen...

Internetconsultatie ‘Onderwijs op een andere locatie’

6-12-2016 - Kinderen die, soms tijdelijk, niet naar school kunnen, moeten toch onderwijs krijgen dat kwalitatief in orde is. Dat schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. Hij zet in de brief uiteen in welke situaties hij onderwijs op een andere locatie dan de school mogelijk wil maken. Belangstellenden kunnen reageren op het conceptwetsvoorstel. Om het recht van kinderen op goed onderwijs te waarborgen, wil staatssecretaris Dekker in vier situaties onderwijs op een andere locatie mogelijk maken. Ten eerste gaat het erom dat leerlingen met...

Dekker over PISA: ‘Nederland moet beter kunnen’

6-12-2016 - Uit driejaarlijks onderzoek van de OESO (PISA-2015) blijkt dat Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs vergeleken met leerlingen in andere landen nog steeds bovengemiddeld presteren op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Tegelijk zijn de resultaten op verschillende onderdelen en voor verschillende schoolsoorten iets achteruit gegaan. Dekker wil daarom de komende maanden met verschillende partijen, waaronder schoolleiders, in gesprek over de resultaten en mogelijke vervolgstappen. Vooral de neerwaartse trend die zich aftekent bij wiskunde op havo en...
Thema's:

Sectorakkoorden: professionalisering en verbetercultuur kan beter

6-12-2016 - Het primair onderwijs heeft de afgelopen twee jaar veel vooruitgang geboekt op de hoofdambitie uitdagend onderwijs en maatwerk. Bij de andere twee hoofdambities, professionalisering en verbetercultuur, is nog extra inzet nodig. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker in de tweede voortgangsrapportage sectorakkoorden primair en voortgezet onderwijs die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dekker ziet positieve resultaten op een aantal onderdelen: meer startende leraren worden begeleid, het aandeel onbevoegd gegeven lessen is lager en meer schoolleiders zijn...
Thema's:

Onderwijsraad: meer informatie en inzicht nodig om Passend onderwijs waar te maken

5-12-2016 - Twee jaar na invoering van Passend onderwijs signaleert de Onderwijsraad een aantal aandachtspunten die succesvolle evaluatie en invoering van Passend onderwijs in de weg staan: de ontoereikende informatie op leerlingniveau en het ontbreken van een dekkend ondersteuningsaanbod. Bovendien is de onderwijspraktijk nog te weinig betrokken. Dit staat in het briefadvies Passend onderwijs dat de Onderwijsraad op 5 december publiceert.   De landelijke criteria om in aanmerking te komen voor extra onderwijsondersteuning zijn losgelaten, wat het volgen van leerlingen die extra...

AVS op de NOT

5-12-2016 - De NOT is de grootste vakbeurs voor onderwijsprofessionals in de Benelux en vindt plaats van 24 tot en met 28 januari 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht. Ook de AVS is er te vinden. Bezoekers vinden de AVS onder standnummer 8B034, binnen het thema Management en organisatie/diensten. Ze kunnen er terecht voor informatie over het scholingsaanbod van de AVS, advies van de AVS Helpdesk en korte, thematische ‘zeepkist’ pitches – bijvoorbeeld over het inrichten van een IKC, loopbaanmogelijkheden, registreren, de cao – waarover op meer individuele basis het...
Thema's:

Professionele ruimte

2-12-2016 - Het invoeren van de functiemix is een proces dat hard op weg is het decennium te halen zonder de streefdoelen waar te maken. Diverse besturen hebben de functiemix opgepakt als een krachtig HR-instrument waarbij een kwaliteitsimpuls is ontstaan in het professionaliseren van leraren. Vanuit de functie- en taakinvulling is er op veel plekken een directe vertaling vanuit de kwaliteit van expertleerkrachten naar het onderwijs in de klas gemaakt. Schoolleiders geven daarbij ruimte aan een andere inzet en ontwikkeling van hun leraren. De onderlinge professionele dialoog krijgt een nieuwe...
Thema's:

Door invoering functiemix omslag in beoordelingscultuur

1-12-2016 - Schoolleiders en leraren in po en vo zijn van mening dat met de invoering van de functiemix een omslag in de beoordelingscultuur heeft plaatsgevonden. Toch zijn leraren, zowel in po als vo, overwegend ontevreden over hun carrièreperspectieven. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Carrièreperspectieven van leraren in het kader van de functiemix primair en voortgezet onderwijs’ van de CAOP en de Universiteit Maastricht. Ook OCW refereert aan dit onderzoek in de derde voortgangsrapportage Lerarenagenda: samen werken aan een doorlopende leerlijn voor leraren....
Thema's:

Vmbo’er uit onbemiddeld gezin minder vaak naar hbo

1-12-2016 - Vmbo’ers uit rijke gezinnen maken vaker de overstap naar het hbo dan leerlingen uit arme gezinnen. Van de 91 duizend vmbo’ers die in schooljaar 2010/’11 een diploma behaalden, volgde vijf jaar later een op de vijf een hbo-opleiding. Dat meldt het CBS op basis van het Jaarrapport 2016 Landelijke Jeugdmonitor. Het CBS keek voor het inkomenseffect alleen naar de leerlingen die de gemengde of theoretische leerweg (vmb-g/t) volgden, omdat zij het vaakst op het hbo terechtkomen. Leerlingen uit huishoudens met weinig of juist een hoog inkomen gaan vanuit het vmbo-g/t...
Thema's:

Regeling lerarenbeurs, zij-instroom en bewegingsonderwijs gewijzigd

1-12-2016 - De Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017 (de Regeling) is op onderdelen gewijzigd, omdat er enige onduidelijkheden inzitten. De wijziging heeft betrekking op de subsidie voor zij-instroom, die is bedoeld voor personen die nog geen onderwijsbevoegdheid hebben en in het onderwijs (willen) werken. Om in het onderwijs te kunnen (blijven) werken, dienen ze een zij-instroomtraject te volgen dat binnen twee jaar leidt tot een onderwijsbevoegdheid. De subsidie wordt verstrekt aan de werkgever van de zij-instromer.
Thema's:

Stand van zaken Regeldrukagenda 2014 - 2017

29-11-2016 - Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs hebben de Voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2015 – 2016 op 15 november 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapportage maakt onderdeel uit van de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017. Uitgangspunt van de Regeldrukagenda 2014 – 2017 is het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving, maar ook een betere omgang met regels. Teveel regels of onduidelijke regels kunnen zorgen voor een hoge werkdruk en goed onderwijs in de weg staan. De AVS is vanuit de organisatie en vanuit het...
Thema's:

Kansenongelijkheid sterker in vo dan po

29-11-2016 - De toename van kansenongelijkheid is sterker in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) dan in het basisonderwijs. Van de schoolleiders in het vo geeft 18 procent aan dat de kansenongelijkheid van leerlingen de laatste jaren op de eigen school is opgelopen, tegenover 12 procent van de schoolleiders in het po. Zowel voor po als vo geldt dat het motto ‘gelijke kansen voor iedereen’ het minst opgaat voor kinderen uit lagere sociale milieus. Dat blijkt uit een in oktober 2016 verricht onderzoek door DUO Onderwijsonderzoek (gepubliceerd in november 2016) onder 2.203...

Jasmijn Kester beste schoolleider 2016

28-11-2016 - Tijdens de 10e editie van de Dyade Bestuursbokaal op 24 november ontving schoolleider Jasmijn Kester van het Vathorst College de prijs voor beste schoolleider van Nederland in 2016. Directeur-bestuurder Toon Kuijs van Stichting VierTaal nam de prijs voor beste schoolbestuurder mee naar huis. Het decor hiervoor vormde het seminar 'Onderwijs Ontregelt!' op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Voor het eerst werd de verkiezing 'Beste schoolbestuurder/schoolleider van Nederland' georganiseerd. Naar aanleiding van een oproep voor de beste schoolbestuurder/...
Thema's:

Eindexamens 2016 beter gemaakt

28-11-2016 -   De eindexamens op middelbare scholen zijn dit jaar goed gemaakt. Het slagingspercentage was met 92,7 procent op het hoogste punt sinds 2008. In totaal haalden ruim 3300 scholieren een 8,0 of hoger op hun diploma, waarmee ze cum laude geslaagd zijn.    Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs op 28 november in een brief aan de Tweede Kamer. “Sinds 2009 daalde het slagingspercentage gestaag. Dat betekende dat het een steeds grotere groep kinderen niet lukte om het diploma binnen te slepen. Sinds we de exameneisen hebben...
Thema's:

ABP-premie stijgt flink in 2017

25-11-2016 - De pensioenpremie gaat volgend kalenderjaar omhoog. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2017 vastgesteld op 21,1 procent – nu is dat 18,8 procent. Het kabinet neemt compenserende maatregelen. Voor een ABP-deelnemer met een maandinkomen van 3.500 euro bruto betekent de verhoging van de premie in 2017 dat hij per maand ongeveer 11 euro netto meer betaalt. Werknemers betalen 30 procent van de pensioenpremie. De werkgever, in dit geval de rijksoverheid, draait op voor de overige 70 procent. De belangrijkste redenen voor de stijging zijn...
Thema's:

Leermotivatie vo-docenten niet optimaal

25-11-2016 - Een aanzienlijk percentage docenten in het voortgezet onderwijs is ongunstig gemotiveerd voor professioneel leren. Factoren in de werkomgeving, zoals ondersteuning van schoolleiders en organisatie van taken, spelen een belangrijke rol bij de leermotivatie van docenten. Dit blijkt uit het promotieonderzoek 'Secondary school teachers' motivation for professional learning' van Joost Jansen in de Wal aan de Open Universiteit. Docenten zijn gunstiger gemotiveerd wanneer hun leidinggevende geïnteresseerd is in hun leerwensen en hen uitdaagt om zichzelf te...
Thema's:

Arbeidsmarktpositie leraren moet verbeteren om jonge leraren te behouden

24-11-2016 - De arbeidsmarktpositie van de jonge leraar kan en moet verbeterd worden. Zowel beroep als carrièreperspectief moeten aantrekkelijker gemaakt worden om jonge leraren te behouden. Dat stellen de vakbonden AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv in een brief aan de Tweede Kamer, die op 1 december een Algemeen Overleg voert over dit onderwerp. De verjonging in het po en vo verloopt moeizaam. Een onacceptabel aantal startende leraren verlaat binnen vijf jaar het onderwijs. Redenen voor (vroegtijdig) vertrek uit het onderwijs zijn de werkdruk, elkaar opvolgende...
Thema's:

ICT kan werkdruk verlagen

18-11-2016 - In het po ervaart 67 procent een (zeer) hoge werkdruk, in het vo is dit 71 procent. De inzet van ict geeft leraren meer plezier en gemak en kan tijdswinst opleveren. Dit blijkt uit een peiling van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Een meerderheid van de leraren (75 procent) geeft aan dat lesgeven gemakkelijker is geworden door het gebruik van ict, dat het hun werk in algemene zin makkelijker maakt, en dat het ervoor zorgt dat ze ander lesmateriaal kunnen gebruiken. Dit creëert ruimte waardoor leraren meer tijd hebben zich te richten op het lesgeven. Het...
Thema's:

Subsidie voor kinderen met overgewicht

18-11-2016 - Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen, samen met scholen en de lokale (jeugd)gezondheidszorg, vanaf 9 januari tot 23 februari 2017 subsidie aanvragen bij ZonMw voor de Sportimpuls Kinderen Sportief op gewicht (KSG). De Sportimpuls sluit aan bij een van de ambities van de Gezonde school. Gemiddeld heeft een op de acht kinderen in Nederland overgewicht. De afgelopen dertig jaar zijn overgewicht en obesitas flink toegenomen. Het ministerie van VWS stelt in 2017 via het programma Sport en Bewegen in de Buurt 1,8 miljoen euro beschikbaar voor kinderen van 0-18 jaar met (risico...
Thema's:

Leraren tegen van bovenaf opgelegd lerarenregister

17-11-2016 - Vakbond Leraren in Actie (LIA) is een online petitie gestart tegen het Lerarenregister dat het kabinet volgend jaar wil invoeren. Het register is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Inmiddels hebben al ruim 18.000 docenten de petitie ‘Stop dit lerarenregister’ getekend. Het LIA is niet per se tegen een lerarenregister. Een lerarenregister dat wordt georganiseerd door de beroepsgroep zelf, is het onderzoeken waard, vermeldt de website stopditlerarenregister.nl. Het LIA geeft aan tegen dit Lerarenregister te zijn, omdat dit van bovenaf wordt...
Thema's:

Pagina's