Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Kabinet schaft fusietoets af

20-4-2018 - Het wordt voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs makkelijker om te fuseren. Het kabinet heeft besloten de fusietoets voor basis- en middelbare scholen af te schaffen. Wel moeten de betrokken medezeggenschapsraden instemmen met de voorgenomen fusie en moet er een rapport worden opgesteld met daarin een onderbouwing voor de keuze om te fuseren. Fuseren wordt vanaf schooljaar 2018/2019 al gemakkelijker. Dat is vooral een uitkomst voor schoolbesturen in krimpregio’s. Daar is fuseren soms de enige manier om het onderwijsaanbod in de regio in stand te houden....
Thema's:

Advies Onderwijsraad: een krachtige rol voor schoolleiders

19-4-2018 - De Algemene Vereniging Schoolleiders onderschrijft de aanbevelingen van de Onderwijsraad in het op 19 april verschenen rapport ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’, over hoe de rol van de schoolleider in po, vo en mbo kan worden versterkt. Schoolleiders moeten in staat zijn tot strategisch denken en handelen, meent de raad. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Een goede strategische rol voor de schoolleider is uitermate belangrijk op alle niveaus: meepraten bij het bepalen van landelijk beleid en een formele rol bij het vormen van beleid in de schoolorganisatie....
Thema's:

Actieprogramma: Zorg voor de Jeugd

17-4-2018 - Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. Alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen. Dit zijn twee van de zes actielijnen van het actieprogramma Zorg voor de jeugd, dat de ministeries van VWS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid onlangs presenteerden. Het actieprogramma heeft als hoofddoel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Om alle kinderen de kans te bieden zich te ontwikkelen moeten er flexibele...

Internetconsultatie wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans

16-4-2018 - Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in (vaste) dienst te nemen. Minister Koolmees wil dat meer werkenden zekerheid krijgen, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar het nodig is. De maatregelen die dit moeten bereiken zijn gebundeld in het wetsvoorstel 'Wet arbeidsmarkt in balans' (WAB) van minister Koolmees (SZW). Tot 7 mei is het mogelijk om op het wetsvoorstel te reageren. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat deze samenhangende maatregelen: Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van...
Thema's:

Wet- en regelgeving biedt ruimte voor vermindering aantal lesuren in vo

16-4-2018 - Schoolleiders en leraren hebben binnen de wettelijke kaders veel ruimte om het onderwijs naar eigen inzicht te organiseren. Dat is de hoofdboodschap die minister Slob geeft in een brief aan de Tweede Kamer over de toepassing van de urennorm in het voortgezet onderwijs. “De ruimte die de wettelijke urennorm biedt, maakt veel maatwerk mogelijk”. Per 1 augustus 2015 zijn de urennormen voor het vo substantieel verruimd. Onder de vernieuwde wetgeving kunnen meer onderwijsactiviteiten volledig meetellen als onderwijstijd dan alleen ‘reguliere’ lesuren. “...
Thema's:

Staat van het Onderwijs

11-4-2018 - De teneur in de Staat van het Onderwijs (Onderwijsverslag 2016/2017) is redelijk negatief. De prestaties van leerlingen in het funderend onderwijs zijn gelijk gebleven of nemen af. In vergelijking met andere landen is het segregatieniveau in het po hoog. Leerlingen in het vo hebben minder burgerschapskennis dan leerlingen in landen om ons heen. Maar een klein deel van de schoolleiders stuurt actief op kwaliteit(sverbetering). De inspectie vraagt zich daarbij af of de randvoorwaarden goed zijn. “Schoolleiders moeten vaak moeilijke keuzes maken als het gaat om kwaliteit of...

Decaan beter gewaardeerd als keuzebegeleider dan mentor

10-4-2018 - Hoewel leerlingen vaker een studiekeuzegesprek hebben met hun mentor dan met hun decaan, zien de meeste leerlingen hun decaan als belangrijkste informatiebron bij het maken van hun studiekeuze. Dat is de conclusie van het jaarlijkse onderzoek van DeDecaan.net onder leerlingen en oud-leerlingen, de Landelijke Monitor 2017. Van de ruim 23 duizend respondenten geeft 45 procent aan een studiekeuzegesprek met hun mentor gehad te hebben en slechts 30 procent heeft dat met hun decaan. Volgens de onderzoekers past dit beeld bij de trend dat steeds meer scholen een tweedelijns...
Thema's:

Cadeaubon 50 euro én boek over werkdruk cadeau!

9-4-2018 - Leidinggevenden in het funderend onderwijs of van een samenwerkingsverband die vóór 21 april lid worden van de AVS ontvangen een cadeaubon van 50 euro én de publicatie ‘Jaartaak in het primair onderwijs – van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde’.* Daarnaast is er het voordelige kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap. AVS-leden die een nieuw lid aanbrengen ontvangen 10 procent korting op het persoonlijk deel van hun eerstvolgende contributie. Bij twee leden is het 25 procent, bij drie 45 procent, bij vier 70 procent en bij...
Thema's:

Verbinding met praktijk maakt techniek betekenisvol

7-4-2018 - Een vmbo-advies stuit veel ouders tegen de borst. Vooral de deelname aan de beroeps­gerichte leerwegen daalt. Bovendien hebben de technische profielen te maken met een negatief imago en onbekendheid, terwijl er op dit vlak enorme behoefte is aan vakmensen. Sommige basisscholen werken samen met vmbo basis en kader én met technische bedrijven om het tij te keren. “We kweken goodwill voor technische beroepen.”   Veel schoolleiders in het primair onderwijs ervaren dat met een zeker dedain gesproken wordt over beroeps- en praktijkgericht techniekonderwijs....

Creatief en probleemoplossend denken bij schoolontwikkeling

7-4-2018 - Het boek ‘Hoe komen we van deze rotonde? Over het belang van creatief en probleemoplossend denken bij schoolontwikkeling’ is bestemd voor hen die geïnteresseerd zijn in veranderingen en daar leiding aan geven. De uitgave biedt voldoende stof tot nadenken, dialoog en acties. Met maar één doel: ontdekken, groeien en leren om tot optimaal onderwijs te komen.   In de inleiding wordt meteen stelling genomen. Ben je tevreden met waar je nu bent met het onderwijs in je school, dan is lezen niet hoognodig. De metafoor die hiervoor wordt gebruikt is een...

Schoolontwikkeling als legpuzzel in plaats van waslijst

7-4-2018 - “Als leidinggevende denk je vaak dat je zelf de vinger aan de pols moet houden, maar leerkrachten kunnen ook aan elkaar verantwoording afleggen”, zegt Marc Hendriks, schoolleider van basisschool De Schatgraver in Landgraaf. In de nieuwe zesdaagse leergang ‘Verbindend leiderschap’ leren leidinggevenden in het onderwijs zowel inhoudelijke schoolvernieuwingen als leraren met elkaar te verbinden.    “We zijn met veel veranderingen bezig”, vertelt schoolleider Marc Hendriks van basisschool De Schatgraver in Landgraaf. “We willen daar...

Onderwijsrevolutie

7-4-2018 - Onze kinderen leven in een netwerksamenleving. Zij maken deel uit van de nieuwe generatie ‘homo socius’. Deelnemen in disruptieve economische modellen, omgaan met veel informatie en moderne media als regulier onderdeel van het leven zijn al vanzelfsprekend. Als onderwijs komen wij niet meer weg met de kreet dat wij leerlingen opleiden voor een samenleving waarvan wij niet weten hoe die eruit ziet. Dat weten wij namelijk wél.   Een exact beeld doet er niet toe. Wij weten dat onze leerlingen straks vaardigheden nodig hebben om te leven in een continu...
Thema's:

Een goede schoolleider maakt teamleden zelf verantwoordelijk

7-4-2018 - Een goede schoolleider bemoeit zich nauwelijks met de dagelijkse gang van zaken op de school, want de leraren zijn professionals en kunnen problemen prima zelf oplossen. Buiten de lijntjes kleuren, een helikopterview hanteren, mensen met elkaar verbinden, ‘werkgeluk’: dat zijn de belangrijkste begrippen op het AVS-congres 2018, dat 16 maart plaatsvond in Nieuwegein. Een impressie. ‘Leiderschap in evenwicht’ is het thema van het 24e congres van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). “Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap is een belangrijke...
Thema's:

Girlsday 2018 laat 11.000 meisjes kennismaken met technologie

6-4-2018 - Minister Ingrid van Engelshoven van OCW opent op donderdag 12 april Girlsday 2018. Daarna starten in het hele land Girlsday-activiteiten voor ruim 11.000 meisjes uit het basis- en voortgezet onderwijs (van 10 tot 15 jaar) bij 350 bèta, technische en ICT-bedrijven. De Kick-off is dit jaar bij bouwbedrijf BAM bij de bouwplaats van de Rotterdamsebaan in Den Haag. De meisjes ontwerpen hier een school met de nieuwste BIM-technologie en zien hoe de HoloLens, een ‘mixed reality’-bril waardoor de echte wereld gecombineerd wordt met virtuele informatie, in de bouw...

Doelstelling functiemix nog niet gehaald

5-4-2018 - Op basis van de recentste cijfers van de functiemix in het primair onderwijs is door de Tweede Kamer geconstateerd dat één van de doelstellingen uit het Convenant LeerKracht niet is gehaald. In genoemd convenant was opgenomen dat 40 procent van de leerkrachten bekostigd zou worden in de salarisschaal  LB en 2 procent in de salarisschaal LC. Als de salarisschaal LC niet wordt toegepast, dan bedraagt het percentage LB 46 procent. De percentages dienen op grond van de cao-bepalingen op 1 augustus 2014 te zijn gerealiseerd. Voor het speciaal basisonderwijs, speciaal...
Thema's:

Week van Burgerschap vestigt aandacht op burgerschapsvorming in de klas

5-4-2018 - De Week van Burgerschap, van 21 t/m 25 mei 2018, wil het onderwijs inspireren tijd te besteden aan burgerschapsvorming in de klas. Het thema van 2018 is: ‘van wijk naar wereld’. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse leerlingen lager scoren op kennis over burgerschap, ten opzichte van landen als Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en België. Het is voor scholen sinds 2003 verplicht om tijd te besteden aan burgerschap. Het concept burgerschap is echter (nog) niet expliciet en de school staat vrij in de invulling. De Week van Burgerschap wil daarom de dialoog...

Meerlingenverlof per 1 april 2018 gewijzigd

5-4-2018 - Per 1 april 2018 verandert de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwen die zwanger zijn van een tweeling of meerling. Het totale verlof duurt dan minimaal 20 weken. Momenteel is het al geregeld dat vrouwen, die zwanger zijn van een meerling, op dit moment al meer zwangerschapsverlof krijgen. Zij hebben recht op zwangerschapsverlof vanaf 10 tot 8 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling, terwijl voor andere vrouwen het zwangerschapsverlof 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke datum aanvangt. In de praktijk leidt dit echter vaak niet...

Motie overdragen bestuur Onderwijscoöperatie aangenomen

3-4-2018 - Op dinsdag 3 april  heeft een meerderheid van de Tweede Kamer de motie van de leden Van Meenen en Rog aangenomen. In de motie verzoeken D66 en CDA de regering om het bestuur van de Onderwijscoöperatie op een zo kort mogelijke termijn over te dragen aan een interim-bestuur van leraren. De motie meldt dat de Onderwijscoöperatie er niet in is geslaagd ‘dat leraren zich organiseren in een zelfbewuste, professionele beroepsgroep’. De organisatie heeft nimmer het noodzakelijke draagvlak en het vertrouwen van leren verworven, aldus de motieopstellers. Door de...
Thema's:

Advies VNG: verhoog normbedragen nieuwbouw met 40 procent

3-4-2018 - De VNG adviseert gemeenten om de normbedragen voor de nieuwbouw van scholen eenmalig te verhogen met 40 procent. De reden hiervoor is dat de jaarlijkse indexering van de normbedragen over de afgelopen jaren de werkelijke prijsontwikkelingen in de markt niet goed blijkt te hebben gevolgd. Dit schrijft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op haar site. De afgelopen jaren overschreden sommige gemeenten de normvergoeding al, omdat deze bij lange na niet toereikend was om goede schoolgebouwen van te kunnen betalen. Andere schoolbesturen hadden te maken met gemeenten die aan de...
Thema's:

Feedback gevraagd op eerste tussenresultaten curriculum.nu

3-4-2018 - De eerste conceptvisies op de diverse leergebieden staan online. De ontwikkelteams vragen nu feedback op de eerste tussenresultaten. Dit zijn algemene consultatievragen. Later volgen er specifieke vragen voor de ontwikkelscholen, vakverenigingen en het vervolgonderwijs. Op basis van de conceptvisies benoemen de ontwikkelteams in de volgende ontwikkelsessies wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen in hun leergebied. Er zijn spelregels voor het geven van feedback op de eerste conceptvisies geformuleerd (zie downloads). Voor de specifieke vragen voor de ontwikkelscholen,...
Thema's:

Oud AVS-bestuurder Hans Pennings verkiesbaar voor verantwoordingsorgaan ABP

3-4-2018 - Er zijn verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP. Oud AVS-bestuurder Hans Pennings (69) is in de kiesgroep gepensioneerden de afgevaardigde namens het Ambtenarencentrum (lijst 6), waar de AVS bij aangesloten is.  “De problematiek van de pensioenen is niet mis!  Als ik in het Verantwoordingsorgaan gekozen word, zal ik een transparante open houding aannemen en de resultaten van de bespreking graag terugkoppelen naar de vakbonden.” Stemmen kan tot en met 30 april. Na een korte loopbaan in het bedrijfsleven is Hans Pennings (69) uit Oisterwijk in...
Thema's:

Afwegingskader in meldcode kindermishandeling gereed vóór 1 juli 2018

29-3-2018 - De AVS, BOinK, Bracheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Ouders & Onderwijs, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland en VO-raad bundelen binnen de Beweging kindermishandeling hun krachten om de signalering en de aanpak van kindermishandeling te verbeteren. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt aangescherpt. Het afwegingskader in de meldcode voor onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen is voor 1 juli 2018 gereed.   De bundeling van krachten is hard nodig, aangezien er in Nederland jaarlijks bijna 119.000 kinderen...

Roep vanuit politiek: Bestuur Onderwijscoöperatie moet plaatsmaken voor leraren

29-3-2018 - Het voltallige bestuur van de Onderwijscoöperatie moet opstappen en plaatsmaken voor leraren. Regeringspartijen CDA en D66 willen dat de Onderwijscoöperatie echt van, voor en door de leraren wordt. Daartoe dienen ze op donderdagmiddag 29 maart een motie in.   De twee partijen in de Tweede Kamer constateren dat leraren geen vertrouwen hebben in de Onderwijscoöperatie. D66 Kamerlid Paul van Meenen: “De Onderwijscoöperatie is niet de groep ‘van, voor en door de leraar’, maar de groep ‘van, voor en door vakbondsbestuurders en andere...
Thema's:

Examinering voortgezet onderwijs toe aan herijking

29-3-2018 - De examinering in het voortgezet onderwijs is toe aan een herijking. De huidige examensystematiek beperkt de diepgang in het onderwijs en sluit niet goed meer aan bij het vervolgonderwijs en de eisen die de maatschappij stelt. Daardoor staat de waarde van het diploma onder druk. Dit stelt de VO-raad die op donderdag 29 maart zijn ‘Pleidooi voor herijking van de examinering in het vo’ publiceert. De sectororganisatie wil daarom in gesprek met alle betrokkenen over aanpassing van de examinering om zo de waarde van het diploma te versterken. Daarnaast pleit de Raad voor...
Thema's:

VO voert actie voor goede cao

27-3-2018 - Op 29 maart voeren vo-docenten actie omdat ze een betere cao willen. Dit vindt plaats tijdens het congres van de VO-raad in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein. De actie duurt van 8.30 – 10.30 uur. Sinds februari zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao in het vo stilgelegd. De bonden en de VO-raad verschillen van mening over de werkdruk en de loonontwikkeling. De bonden vragen  nu docenten om te verschijnen op het congres van de VO-raad op 29 maart, om zo samen de werkgevers op te roepen alsnog tot een eerlijke cao te komen. Het Landelijk Aktie Komitee...
Thema's:

Pagina's