Onderwijstoezicht in de toekomst

26-2-2015 - De AVS, PO-Raad en VO-raad organiseren op donderdag 9 april aanstaande een Onderwijspoort over het thema Onderwijstoezicht in de toekomst. Het debat tussen het onderwijsveld en Tweede Kamerleden vindt vanaf 16 uur plaats in Nieuwspoort te Den Haag en is voor iedereen vrij toegankelijk. Het kabinet en de onderwijsinspectie streven naar een meer gedifferentieerd toezicht in het funderend onderwijs. SGP, CDA en D66 hebben juist een initiatiefwetsvoorstel ingediend om het onderwijstoezicht te beperken tot de wettelijk vastgestelde deugdelijkheidseisen. Hoe organiseren we...

OCW-jaarkalender 2015

25-2-2015 - De OCW-jaarkalender 2015 is gepubliceerd. In deze kalender is een overzicht opgenomen wanneer welke actie dient te worden ondernomen. De kalender is te downloaden via de AVS-website onder publicaties en instrumenten.
Thema's:

Amsterdamse mavo eerste school op humanistische grondslag

25-2-2015 - Het ministerie van OCW heeft een aanvraag van een humanistische mavo in Amsterdam goedgekeurd. Dit is de eerste school in Nederland op humanistische grondslag en daarmee is nu ook humanisme een ‘erkende richting’. Waarschijnlijke startdatum is 1 augustus 2016. Dit meldt Verus, die van DUO de goedkeuring ontving. De Stichting De Amsterdamse MAVO in Amsterdam deed in 2013 een aanvraag bij DUO voor bekostiging van een categorale mavo op humanistische grondslag. Om voor bekostiging van bijzonder onderwijs in aanmerking te komen, moet de school binnen een erkende...
Thema's:

Voortgangsrapportage aanpak regeldruk gepubliceerd

24-2-2015 - Met verschillende maatregelen wil OCW bijdragen aan de vermindering van regeldruk in het onderwijs. Die regeldruk draagt bij aan hoge werkdruk en kan het werkplezier ondergraven. De rapportage ‘Aanpak regeldruk Onderwijs 2013-2014’ bevat een totaal overzicht van alle gezette stappen, gerealiseerde maatregelen en nieuwe voornemens. De minister en staatssecretaris van Onderwijs, Jet Bussemaker en Sander Dekker, boden de voortgangsrapportage onlangs aan de Tweede Kamer aan. In hun begeleidende brief aan de Kamer benadrukken de OCW-bewindslieden het belang van het goed...
Thema's:

Onderzoek naar moslimdiscriminatie in het vo

23-2-2015 - Bijna twee op de drie docenten geeft aan in 2014 getuige te zijn geweest van incidenten in de klas die zij in verband brengen met moslimdiscriminatie. Dit blijkt uit het rapport van onderzoeksbureau Panteia onder bijna 500 vo-docenten, dat in opdracht van de Anne Frank Stichting en FORUM onderzoek deed naar moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs. Docenten die getuige waren van incidenten die zij in verband brengen met moslimdiscriminatie geven veelal les in het praktijkonderwijs of op het VMBO, in weinig stedelijk gebied (61 procent). Daders zijn over het algemeen...

‘Landelijk interventieteam nodig tegen radicalisering jongeren’

23-2-2015 - Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) wil dat er een landelijk interventieteam komt dat gemeenten en scholen helpt die te maken hebben met radicaliserende moslimjongeren. Volgens burgemeester Aboutaleb en de directeur van COT is het creëren van banen voor de radicaliserende jeugd niet de oplossing, meldt de NOS.   In een landelijk interventieteam zitten ervaringsdeskundigen die met geradicaliseerde jongeren praten over bijvoorbeeld psychische problemen of een fascinatie voor geweld. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is van mening dat het...
Thema's:

Tot 12 maart aanvragen subsidie zomerscholen mogelijk

20-2-2015 -   Om zittenblijven in het vo terug te dringen, stelt het ministerie van OCW in 2015, in het kader van het Sectorakkoord VO, 8,4 miljoen beschikbaar voor subsidieverstrekking aan zomerscholen. Tot uiterlijk 12 maart kunnen scholen hiervoor subsidie aanvragen bij DUO. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat zomerscholen effectief zijn tegen zittenblijven. Volgens de onderzoekers helpt de zomerschool zittenblijvers in alle leerjaren van het voortgezet onderwijs. Vooral leerlingen van havo-4 hebben baat bij de zomerschool. Leerlingen die naar een...
Thema's:

AVS: verwijzingsprotocol belangrijk bij schooladvies

19-2-2015 - Het is de basisscholen goed duidelijk dat zij bepalend zijn bij het uitbrengen van het schooladvies. Een verwijzingsprotocol is hierbij belangrijk. De commissie Onderwijs van de AVS heeft de eerste ervaringen met schoolverwijzing met elkaar besproken. Nieuwe wetgeving schrijft voor dat de toelating tot een bepaald voortgezet-onderwijsniveau alleen nog gebaseerd wordt op het advies van de basisschool, niet meer op de uitslag van de eindtoets, die dan ook naar april verschuift. Onderzoek toont aan dat het basisschooladvies een betrouwbare en krachtige voorspeller is voor de...

Scholen gaan door met omstreden antipestmethoden

19-2-2015 - Scholen blijven werken met afgekeurde antipestmethoden. Kinderombudsman Marc Dullaert verbaast zich erover dat er nog steeds scholen zijn die afgekeurde programma’s gebruiken. Ook Daan Wienke, voorzitter van de commissie die namens het ministerie 61 methoden onderzocht en er 48 afkeurde, vindt het “verbazingwekkend.” Dit schrijft dagblad Trouw op 18 februari. De AVS is van mening dat schoolleiders en hun scholen goed in staat zijn om zelf de afweging te maken welke programma’s er nodig zijn in de context van hun school in het kader van de sociale veiligheid...
Thema's:

Zorgleerling geen nadeel voor klasgenoten

18-2-2015 - De aanwezigheid van zorgleerlingen in reguliere klassen is niet nadelig voor de schoolprestaties van hun klasgenoten. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Nienke Ruijs, die onlangs promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Ruijs keek in het bijzonder naar zorgleerlingen met een ‘rugzakje’.    De extra aandacht die nodig is voor zorgleerlingen, bijvoorbeeld leerlingen met aanzienlijke leer- of gedragsproblemen, zou ten koste kunnen gaan van de andere niet-zorgleerlingen in de klas. Vaak wordt ook gedacht dat kinderen met gedragsproblemen hun...

‘Vrijwillige’ ouderbijdrage onterecht drempel voor ouders

17-2-2015 - Ouders met een laag inkomen overwegen sneller, vanwege een hoge ouderbijdrage, hun kind op een andere school te doen. Dat signaleert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer discussieerde afgelopen week over de vrijwillige ouderbijdrage naar aanleiding van een eerder rapport van de Inspectie van het Onderwijs. De AVS vindt dat geen leerling mag worden buitengesloten van het geboden onderwijs. In de begeleidende brief bij het rapport van de Inspectie concludeert staatssecretaris Dekker dat de toegankelijkheid van het onderwijs niet in...

Voor 6 april inschrijven voor ‘Onderwijs Pioniers’

17-2-2015 - Leraren in het primair en voortgezet onderwijs die ideeën hebben over wat er beter kan op school, kunnen zich voor 6 april aanmelden voor het programma Onderwijs Pioniers. Het programma Onderwijs Pioniers helpt ruimte creëren voor ambitieuze leraren door middel van begeleiding, budget, een netwerk en een podium. Het programma is bedoeld voor leraren met ideeën over de ontwikkeling van hun vak, het curriculum, het team of de school als geheel. Voor de beste ideeën is een budget van 4000 euro beschikbaar. De geselecteerde leraren volgen een jaar lang een...

Maatwerk voor scholen die kampen met grote toestroom asielzoekerskinderen

17-2-2015 - “Door recente groei van het aantal asielzoekerskinderen staan scholen voor de uitdaging deze kinderen – vaak tijdens het schooljaar – op te vangen en hiervoor is adequate bekostiging noodzakelijk.” Dit schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs aan de Tweede Kamer, in reactie op een motie van Kamerlid Jesse Klaver (GroenLinks). Drie scholen hebben inmiddels gemeld dat de instroom van asielzoekerskinderen zo groot is, dat er financiële tekorten ontstaan. Dekker is met deze drie scholen in gesprek om te bekijken of een specifieke...
Thema's:

Bijna helft vo-scholen heeft rookvrij schoolterrein

17-2-2015 - Bijna de helft (48 procent) van alle scholen uit het voortgezet onderwijs heeft inmiddels een geheel rookvrij schoolterrein. Vier procent van de scholen is op dit moment in het geheel niet rookvrij. Dit blijkt uit de rapportage ‘rookvrije scholen 2014’ van DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van het Longfonds (voorheen Astma Fonds). Het aantal rookvrije schoolpleinen is ten opzichte van twee jaar geleden bijna verdubbeld.   De belangrijkste redenen om het schoolterrein rookvrij te maken zijn: de verantwoordelijkheid als school om jongeren een gezonde...

Dekker treedt op bij niet naleven basisschooladvies

13-2-2015 - Vo-scholen mogen zich bij de plaatsing van leerlingen niet laten leiden door andere toetsen of selectie-instrumenten dan het schooladvies van de basisschool. Dat schrijft Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. De directe aanleiding is de berichtgeving in de media dat er scholen voor voortgezet onderwijs zijn die niet handelen volgens de nieuwe regelgeving. “Ik zal niet aarzelen op te treden wanneer blijkt dat het evident is dat een school bij de feitelijke beslissingen tot toelating, de regelgeving systematisch niet naleeft’, aldus Dekker in de uitvoerige brief....
Thema's:

Brief aan Tweede Kamer over problemen WWZ

12-2-2015 - De AVS heeft op 11 februari een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de problemen die de invoering van de Wet Werk en Zekerheid veroorzaakt voor de vervanging op scholen en voor de verantwoordelijkheden van de schoolleider. De AVS betreurt het dat er geen plannen zijn de WWZ af te schaffen dan wel aan te passen voor de sector primair onderwijs.   Vervangingspools zullen in piekperiodes niet in staat zijn de problematiek op te vangen. De scholen zijn niet in staat de verplichte benoemingen, met navenante financiële gevolgen die dreigen te ontstaan door kortdurende...

Traineeprogramma Eerst de klas bestaat vijf jaar

11-2-2015 - Eerst de Klas, het traineeprogramma voor excellente academici in het bedrijfsleven en het onderwijs, bestaat vijf jaar. Ter gelegenheid hiervan werd het boekje ‘5 jaar Eerst de klas’ uitgegeven. Dit jaar komt het aantal Eerst de Klassers op 200. Driekwart van de alumni is nog steeds actief in het onderwijs. Sommigen als ‘hybride docent’, die de koppeling legt tussen leraren, scholen en bedrijfsleven. Zij hebben bijvoorbeeld denktanks en trainings- of adviesbureaus opgericht op onderwijsgebied, of daarbuiten.   Eerst de Klas is een...
Thema's:

Vergelijkingswebsite Schoolkompas.nl definitief over op Scholenopdekaart.nl

11-2-2015 - Sinds kort is Scholenopdekaart.nl de website waarop leerlingen uit groep 8 en hun ouders vo-scholen met elkaar kunnen vergelijken. Scholenopdekaart.nl vervangt daarmee de voormalige vergelijkingssite Schoolkompas.nl Op scholenopdekaart.nl publiceren vo-scholen informatie over tal van aspecten die bij de schoolkeuze een rol spelen en met name voor groep 8 leerlingen en hun ouders van belang kunnen zijn, zoals het profiel van de school, examencijfers, de ervaren veiligheid op school en de doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs. In totaal kunnen scholen op 13...
Thema's:

Wettelijk recht op bedrijfsarts en second opinion

11-2-2015 - De mogelijkheid om een second opinion aan te vragen, een andere bedrijfsarts te raadplegen bij ontbreken van een vertrouwensband en een toelichting op de inrichting van de klachtenregeling. Dit zijn enkele minimumgaranties die een basiscontract voor professionele dienstverlening van arbodienstverleners moet bevatten. Dat schrijft minister Asscher van SZW in een reactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). De ministerraad heeft onlangs ingestemd met de kabinetsreacties aan de Tweede Kamer. In de kabinetsreactie staat dat preventie en werken aan duurzame...
Thema's:

Tot 16 februari internetconsultatie rekentoets vo

9-2-2015 - Scholen en andere belanghebbenden kunnen tot 16 februari meedoen aan de internetconsultatie ‘wijzigingsbesluit in verband met rekentoets vo en mbo’. Dit conceptbesluit regelt dat examenkandidaten met ernstige rekenproblemen of dyscalculie een aangepaste rekentoets kunnen afleggen en dat leerlingen een extra herkansing krijgen voor de rekentoets. Ook is de gewijzigde uitslagregeling, naar aanleiding van het advies van de commissies Boskes en Steur, erin vastgelegd. Leerlingen is het voortgezet onderwijs krijgen meer kansen om de rekentoets te halen in de nieuwe...
Thema's:

Aantal voortijdig schoolverlaters daalt

9-2-2015 - Meer jongeren in het voortgezet onderwijs en mbo ronden met succes hun opleiding af. Het aantal jongeren dat vorig schooljaar voortijdig de schoolbanken verliet, daalde met 1970 ten opzichte van het jaar ervoor. Dat maakte minister Jet Bussemaker van Onderwijs op 9 februari bekend tijdens een bezoek aan ROC Midden Nederland.   Minister Bussemaker is positief over de stijging van het aantal jongeren dat met een diploma van school komt. “Een goede toekomst begint gewoon met een diploma. Bij een sollicitatie sta je zonder diploma meteen 1-0 achter. Het is daarom...

Ondersteuning aanvragen voor gezond gedrag op school

6-2-2015 -   Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs kunnen op drie manieren ondersteuning krijgen bij het werken aan een gezonde school. Van 12 februari tot en met 16 maart kunnen scholen weer ondersteuning aanvragen om meer te doen met gezond gedrag op school. De drie manieren van ondersteuning zijn: gratis advies-op-maat van een Gezonde School-adviseur, een bijdrage in de kosten of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit en een vergoeding van de taakuren van eigen medewerkers.   Advies-op-maat Een Gezonde School-adviseur geeft gratis...

Laatste kans vroegboekkorting!

6-2-2015 - ‘Leiden vanuit kracht’ is het thema van het 20e AVS-congres dat plaatsvindt op vrijdag 20 maart 2015 in het NBC te Nieuwegein. Profiteer van de vroegboekkorting en schrijf u uiterlijk 9 februari in! Visie, ontwikkelen van binnenuit en samenwerken zijn drie belangrijke ‘sporen’ waarop leiden vanuit kracht is gestoeld. Binnen deze ‘sporen’ kunnen congresbezoekers kiezen uit tal van andere (plenaire) sessies, workshops en lezingen. Kijk in het congreskatern in het hart van deze Kader Primair voor een greep hieruit en meer informatie over...
Thema's:

Doeners laten doen

6-2-2015 - Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Door al in het eerste jaar praktijkvakken te geven, weet het Rotterdamse Beroepencollege De Swaef (vmbo) de motivatie van leerlingen vast te houden, resultaten te verbeteren en nieuwe leerlingen te trekken. Vmbo-locatie De Swaef van het Wartburg College in Rotterdam zag zes jaar geleden haar leerlingenaantal steeds verder teruglopen. “We hadden last van het niet al te beste imago van het vmbo”,...
Thema's:

Krachtige schoolleiders

5-2-2015 - Leidinggevenden in het funderend onderwijs zijn van doorslaggevend belang voor de toekomst van ons onderwijs. Er is veel diversiteit in de manier waarop de positie van de schoolleiding op scholen wordt ingevuld. Schoolleiders zitten in een bijzondere rol. Ze vervullen naast het onderwijskundig leiderschap, een gemandateerde werkgeversrol op schoolniveau. De AVS vind het belangrijk dat de schooleider een duidelijke plek in de schoolorganisatie heeft, met scherp gedefinieerde taken, rollen en verantwoordelijkheden. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de professionaliteit...
Thema's:

Pagina's