Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Leraren stellen pensioen uit vanwege lerarentekort

26-9-2017 - Het aantal leraren dat doorwerkt na de pensioengerechtigde leeftijd is in twee jaar tijd verviervoudigd. Dat meldt Trouw op 26 september. Het dagblad baseert zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ABP. Volgens de AVS speelt het lerarentekort een rol in de keuze om het pensioen nog even uit te stellen. Eind 2016 werkten 1201 medewerkers uit het po nog na hun pensioengerechtigde leeftijd. Twee jaar eerder waren dat er 341. In het vo is dat aantal in twee jaar tijd zelfs verzevenvoudigd: van 164 in 2014 naar 1164 in 2016. Het zijn niet alleen...
Thema's:

Gebruikers geven Overstapservice Onderwijs een kleine 7

25-9-2017 - In totaal maakt 92 procent van de scholen gebruik van OSO voor het overdragen van leerlingdossiers, blijkt uit het Tevredenheidsonderzoek OSO 2016/2017. Het algemene rapportcijfer dat gebruikers OSO geven, is een 6,8. Bijna tweederde van de gebruikers vindt de veiligheid en snelheid van de overdracht het meest waardevol. In de maanden mei en juni 2017 heeft The Choice in opdracht van Kennisnet inzichtelijk gemaakt in hoeverre gebruikers tevreden zijn over OSO. 1.959 medewerkers van verschillende scholen in het basis-, voortgezet-, speciaal- en praktijkonderwijs hebben...
Thema's:

Teach-nasium: nieuw wapen in de strijd tegen lerarentekort

22-9-2017 - Op de middelbare school al ervaren hoe het is om leraar te zijn en kijken of het onderwijs bij je past. Dit idee werd vorig jaar maart gelanceerd en volgend jaar start het Teach-nasium op twee locaties in Rotterdam. Het Teach-nasium is vooral bedoeld voor leerlingen in het vo die niet in eerste instantie aan een carrière in het onderwijs denken. Pabo-directeur Emile van Velsen (CHE) bedacht het Teach-nasium, als oplossing voor de lage instoom in de pabo en het voorziene lerarentekort voor de Randstad. Zijn idee luidt: zorg dat de beste leerlingen van havo en vwo in een...
Thema's:

Stille reserve onderwijspersoneel minimaal 83.000

22-9-2017 - Voor het bestrijden van de verwachte lerarentekorten kan onder andere een beroep gedaan worden op de ‘stille reserve’, personen met een lesbevoegdheid voor het po die momenteel ergens anders werken of niet werken. Uit onderzoek van CentERdata, in opdracht van het Ministerie van OCW, blijkt dat minimaal 17.000 mensen met een po-lesbevoegdheid buiten het onderwijs werken. Voor de hele sector (met vo en mbo erbij) ligt dat aantal op minimaal 83.000 personen. Van de personen met een lerarenopleiding van Pabo of SEN (de lesbevoegdheid voor het po) hebben minimaal 14.000...
Thema's:

LOF-subsidie voor leraren die onderwijs willen verbeteren

21-9-2017 - In 2015 is het LerarenOntwikkelFonds (LOF) van start gegaan. De  subsidieregeling is bedoeld als impuls om leraren meer mogelijkheden te geven om het onderwijs van onderop te vernieuwen en te verbeteren. Daarnaast stelt het LOF leraren in staat om een leerproces door te maken samen met andere leraren, waardoor de leraar zich professionaliseert en de beroepsgroep wordt versterkt.   Door de taken die de Onderwijscoöperatie uitvoert (zie de toelichting op artikel 2), zorgt het LerarenOntwikkelFonds ook voor kennisdeling, zodat leraren op elkaars werk kunnen...
Thema's:

Bedragen personele bekostiging schooljaar 2016 – 2017 aangepast

21-9-2017 - Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de aanpassing van de bedragen voor de bekostiging van het personeel primair onderwijs voor het schooljaar 2016 – 2017 bekendgemaakt. Het gaat om de definitieve bedragen voor genoemd schooljaar. In de toelichting wordt aangegeven welke wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de Regeling voor het schooljaar 2015 – 2016. De toelichting meldt het volgende. De opgenomen prijsaanpassingen betreffen ten opzichte van de vastgestelde prijzen voor het schooljaar 2015–2016 de verwerking van de resterende kabinetsbijdrage die is...

Vacature Voorzitter Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

19-9-2017 - De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) doet bindende uitspraken over geschillen tussen een bevoegd gezag in het funderend onderwijs en een medezeggenschapsorgaan. Vanwege het reglementair terugtreden van de huidige Voorzitter ontstaat per 1 januari 2018 een vacature voor Voorzitter LCG WMS.   De Voorzitter is een vooraanstaand jurist die voldoet aan de vereisten voor benoembaarheid als rechter. Hij/zij wordt benoemd door de minister van OCW, op bindende voordracht van de leden van de Commissie. De LCG WMS is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen...

Programma Nationale Onderwijsweek 2017 in het teken van gelijke kansen

19-9-2017 - In Nijmegen gaat op 29 september de Nationale Onderwijsweek van start rondom het thema gelijke kansen. Met een goed gevuld programma voor schoolleiders, bestuurders, leraren, studenten, ouders en andere geïnteresseerden belooft #NOW2017 een week te worden die de kracht en pracht van het onderwijs viert.   De gemeente Nijmegen en de Stichting Nationale Onderwijsweek hebben in samenwerking met documentaireproducent Viewpoint, KRO-NCRV en Nijmeegse organisaties een programma samengesteld dat het thema ‘gelijke kansen’ landelijk en regionaal op de...
Thema's:

Ga zorgvuldig om met beeldmateriaal leerlingen

19-9-2017 - De Autoriteit Persoonsgegevens roept scholen op zorgvuldig om te gaan met (online) beeldmateriaal van leerlingen. Foto’s en video’s van leerlingen vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Scholen moeten om toestemming vragen voor het gebruik van foto’s en moeten gepubliceerde foto’s goed beveiligen. Boetes bij onzorgvuldig gebruik kunnen torenhoog zijn.   De Autoriteit wijst op twee regels: 1.    Scholen moeten expliciete toestemming hebben voor het publiceren van foto’s of video’s van leerlingen....
Thema's:

Professionaliseer leraren om bijbel een goede plek te geven

18-9-2017 - In het Christelijke onderwijs wordt de Bijbel op veel verschillende manieren gebruikt. De uitdagingen waar leidinggevenden en leraren voor staan kunnen te maken hebben met desinteresse van leerlingen of ‘onkunde’ van leraren. Leraren geven ook aan dat ze kennis en vaardigheden missen, met name om het gesprek met leerlingen te voeren en hen in staat te stellen zelf betekenis in de Bijbel te ontdekken. Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek in opdracht van Verus naar de plaats van de Bijbel in het christelijk primair en voortgezet onderwijs. Het onderzoek schetst...
Thema's:

Aanleverdata schoolexamencijfers eerder vanaf dit schooljaar

18-9-2017 - Tot nog toe leverden scholen uiterlijk drie werkdagen voor de aanvang van het centraal examen (CE) hun schoolexamencijfers aan bij BRON. Met ingang van het examenjaar 2017-2018 (dit schooljaar dus) moeten de schoolexamencijfers uiterlijk 10 werkdagen vóór het CE worden aangeleverd in BRON. De aanlevering van schoolexamencijfers moet uiterlijk 30 april 2018 gebeuren aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), door middel van het onderwijsnummer via Mijn DUO (voorheen de beveiligde site). De aangeleverde gegevens kunnen tot uiterlijk drie werkdagen voor de aanvang van...
Thema's:

Rekentoets vmbo en havo telt dit schooljaar niet mee voor behalen diploma

18-9-2017 - Het resultaat van de rekentoets telt in het schooljaar 2017-2018 niet mee voor het behalen van het diploma vmbo en havo. De tot dusverre behaalde resultaten op de rekentoets in vmbo en havo geven onvoldoende basis om het resultaat van de toets te laten meetellen voor het behalen van het diploma vmbo en havo, zo laat staatssecretaris Dekker de Tweede Kamer weten.   Alternatieve rekentoets  Momenteel is staatssecretaris Dekker samen met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW) bezig met de ontwikkeling van een alternatief voor de rekentoets. Dit...
Thema's:

LAKS start project Versterking leerlingenparticipatie

18-9-2017 - Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) start, door financiële ondersteuning van het project Versterking medezeggenschap, met een nieuw project: Versterking leerlingenparticipatie. Het LAKS kan hierdoor een projectmedewerker aannemen die trainingen geeft aan vo-scholieren die zich bezighouden met medezeggenschap en leerlingenparticipatie. Door meer scholieren in de leerlingenraad en in de medezeggenschapsraad te trainen, hoopt het LAKS op een professionelere medezeggenschap van leerlingen in het voortgezet onderwijs en een toename van de leerlingenparticipatie....
Thema's:

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort vo

18-9-2017 - Scholen die een goed idee hebben voor het vergroten van het aantal en de kwaliteit van docenten voor de tekortvakken kunnen een beroep doen op de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs. Tot 15 november kunnen schoolbesturen ideeën aandragen en deze laten toetsen. Arbeidsmarkt en opleidingsfonds Voion biedt cofinanciering aan om het lerarentekort in de regio terug te dringen en faciliteert schoolbesturen en lerarenopleidingen om regionale projecten te starten die helpen het lerarentekort in de regio terug te dringen. Door in de regio samen...
Thema's:

Inschrijving voor herziening onderwijscurriculum gestart

18-9-2017 - Vanaf maandag 18 september kunnen schoolleiders, leraren en scholen zich inschrijven voor Curriculum.nu. Zo’n 20 schoolleiders en 130 leraren uit het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) krijgen de kans om te werken aan de herziening van het curriculum. Voor negen vakgebieden buigen zij zich, in zogenoemde ontwikkelteams, over de vraag wat leerlingen moeten leren om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan. Inschrijven kan tot 13 oktober via www.curriculum....
Thema's:

AVS verzorgt lezing op WMS-congres 29 november

15-9-2017 - ‘Medezeggenschap, zo doe je dat!’ is het thema van het 11e WMS-congres op 29 november in de Reehorst in Ede. Naast een plenair deel zijn er tal van workshops. AVS-adviseur Jan Stuijver verzorgt de interactieve lezing ‘Inzicht geeft overzicht en overzicht geeft inzicht’ In deze lezing wordt het belang van een goede planning toegelicht en besproken: hoe doe je dat en wat is er voor nodig? Het gaat om planmatigheid, tijdigheid en flexibiliteit. Een goede planning en afstemming tussen school, bestuur en MR is een voorwaarde voor het goed ...

Tot 15 oktober aanvragen subsidie zij-instroom

12-9-2017 - Er is een beperkt aantal subsidieplekken voor zij-instromers die in 2016 en 2017 begonnen zijn met scholing. Binnenkort kan een vo-docent die de overstap wil maken naar het basisonderwijs ook in aanmerking komen voor de verruimde subsidie zij-instroom. Schoolbesturen kunnen tot 15 oktober een aanvraag indienen voor zij-instromers. In de aangepaste subsidieregeling voor zij-instroom die OCW binnenkort publiceert, wordt geregeld dat docenten met een vo-lesbevoegdheid ook in aanmerking kunnen komen voor een zij-instroomtraject. Hiermee krijgen docenten uit het vo de mogelijkheid...
Thema's:

Professionalisering leraar moet aan specifieke eisen voldoen

11-9-2017 - Met het dreigende lerarentekort is goede scholing en begeleiding van beginnende en ervaren leraren van belang om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Ook is effectieve professionalisering van belang om leraren te behouden voor het onderwijs. Deze scholing moet wel aan een aantal kenmerken voldoen, zo blijkt uit een literatuurstudie door de Rijksuniversiteit Groningen. De studie laat zien dat het vooral vruchten afwerpt als maatwerk wordt geleverd, de persoonlijke context van de leraar erbij wordt betrokken en het leerproces van leerlingen centraal staat....

Lesmateriaal Prinsjesdag van ministerie van Financiën

11-9-2017 - Het ministerie van Financiën heeft ook dit jaar lesmateriaal voor scholen in het funderend onderwijs gemaakt over onderwerpen die te maken hebben met Prinsjesdag. Op een speciale website van de rijksoverheid is alles te vinden. De (vernieuwde) digiles en de digitale quizzen gaan onder andere over de tradities van Prinsjesdag, de Miljoenennota en de Rijksbegroting. De animaties leggen uit wat er gebeurt op en na Prinsjesdag en hoe onze democratie werkt. De nieuwe Miljoenennotaposter heeft ook dit jaar een interactieve variant, met uitlegfilmpjes over bijvoorbeeld het EMU-...
Thema's:

Publicaties over schooltijden en MR geactualiseerd

8-9-2017 - De AVS-publicaties ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ en ‘Goed onderwijs goede MR’ zijn in september geactualiseerd. De herziene versies zijn nu te bestellen via de website van de AVS. In de (vijfde herziene) uitgave ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ zijn daar waar relevant enkele gegevens geactualiseerd en wijzigingen, zoals over de verlenging van het experiment flexibiliseren onderwijstijd’, verwerkt. Goed onderwijs goede MR Met het van kracht worden van de wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met maatregelen voor...
Thema's:

Kwaliteit Passend onderwijs meten

8-9-2017 - Student Onderwijskunde Surya Carrilho heeft onder begeleiding van Bas Warner van adviesbureau OOG onderwijs en jeugd een artikel geschreven over de 'kijk op kwaliteit' als het gaat om Passend onderwijs en samenwerkingsverbanden in het bijzonder. Samenwerkingsverbanden hebben toenemende aandacht voor kwaliteitszorg. In plaats van alleen een sterke focus op het beheer van de organisatie, kijken zij daarbij steeds meer naar zelfkritische verhalen en praktijkvoorbeelden bij het beantwoorden van de vraag of ze 'doen wat nodig is'. Carrilho onderzocht deze trend op...

Kandidatenpool tekortvakken blijft voorlopig online

7-9-2017 - Werkgevers die nog docenten zoeken voor de tekortvakken kunnen voorlopig gebruik blijven maken van de gratis Kandidatenpool tekortvakken. In de Kandidatenpool zitten ruim 600 (aankomende) docenten die een baan zoeken in een tekortvak. Ruim de helft daarvan heeft al een bevoegdheid in een tekortvak.   De Kandidatenpool tekortvakken is in maart 2017 in opdracht van Voion opgericht door MeesterBaan om extra leraren te werven die de juiste bevoegdheid kunnen halen en het werkgevers makkelijker te maken geschikte leraren te vinden voor de tekortvakken. In de Kandidatenpool...

Traditionele kijk op onderwijsrol gemeente is achterhaald

7-9-2017 - Actualiseer de rol van de gemeenten in het onderwijs om te komen tot een betere samenwerking bij decentraal onderwijs- en jongerenbeleid. Dat stelt de Onderwijsraad in het vandaag gepubliceerde advies Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd. De raad adviseert om de bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk, schoolbesturen en gemeenten tegen het licht te houden. Zowel gemeenten als onderwijsinstellingen hebben door decentralisaties in de jeugdhulp en op het gebied van de arbeidsmarkt de afgelopen jaren een sterkere rol gekregen in het beleid over opvoeding en ontwikkeling van...
Thema's:

Nieuwe handreiking Starter in de (G)MR en vernieuwde website

4-9-2017 - Een nieuw schoolseizoen gaat vaak van start met nieuwe (G)MR-leden. Hoe kunnen zij zich zo goed en snel mogelijk inwerken? Het project Versterking medezeggenschap heeft een handreiking gepubliceerd op www.infowms.nl speciaal voor nieuwe (G)MR-leden: Starter in de (G)MR. Wat houdt het medezeggenschapswerk in het funderend onderwijs in? Waar vind ik informatie over de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) en de statuten en reglementen? Wie is waarvoor verantwoordelijk en wat wordt er van mij verwacht? Waar kan ik een introductiecursus volgen? Welke ontwikkelingen spelen er in en...

Effectief formatief toetsen moeilijk in te zetten

4-9-2017 - Er wordt veel van formatief toetsen verwacht en er is veel belangstelling voor. Maar toch blijft dit moeilijk in te zetten. Niet alle vijf fasen van de zogenaamde formatieve toetscyclus worden in samenhang ingezet. Dat blijkt uit literatuurstudie van de Universiteit Wageningen en de Hogeschool Utrecht.   “Het beste kan de docent heel klein beginnen in zijn eigen lespraktijk met zijn eigen leerlingen”, zeggen onderzoekers Judith Gulikers en Liesbeth Baartman die in de literatuur zochten naar formatief evalueren in de praktijk. “Door kleine stappen te zetten...
Thema's:

Pagina's