Congres Staat van het Onderwijs

9-2-2016 - Voor het eerst wordt dit jaar ‘De Staat van de Schoolleider’ gepresenteerd. Meer dan 500 AVS-leden hebben daar de afgelopen week via een enquête aan meegewerkt. De Staat van de Schoolleider wordt gepresenteerd op 13 april, tegelijk met de jaarlijkse Staat van het Onderwijs van de inspectie, de Staat van de Leraar en De Staat van de Leerling.   AVS-leden en andere geïnteresseerden kunnen het congres De Staat van het Onderwijs op 13 april bijwonen. Het programma begint om 10.00 uur en sluit om 16.00 uur af met een netwerkborrel. Leerlingen, studenten,...
Thema's:

Roken op schoolplein verboden

9-2-2016 - Roken op het schoolplein is vanaf 1 januari 2020 verboden. De Tweede Kamer nam hierover een amendement van CU-Kamerlid Dik-Faber aan. Het rookverbod gaat gelden voor alle onderwijsinstellingen, van primair tot hoger onderwijs. Dik-Faber motiveert in haar amendement dat veel jongeren op het schoolterrein beginnen met roken. Met een rookvrij schoolterrein wordt een norm neergezet dat roken niet normaal is. In het primair onderwijs is 79 procent van de schoolterreinen geheel rookvrij, blijkt uit een vorig jaar gehouden onderzoek van het Mulier Instituut dat sportonderzoek doet...
Thema's:

Meer scholen aan de slag met versneld vwo

8-2-2016 - Vanaf volgend schooljaar mogen 24 extra vo-scholen versneld vwo aanbieden aan toptalenten. Deze leerlingen doorlopen het vwo in vijf in plaats van zes jaar. Versneld vwo is een van de maatregelen uit het Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018. Op dit moment volgen leerlingen op twee vo-scholen al versneld vwo, het Pallas Athene College en het Ludger College in Doetinchem. De eerste ervaringen zijn positief. De scholen werken aan een passend curriculum voor getalenteerde leerlingen, met aandacht voor versnelling, verbreding en verdieping met een bijpassend didactisch concept....
Thema's:

Jongens vertonen machogedrag door groepsdruk

4-2-2016 - Onder groepsdruk vertonen jongens vaak machogedrag. Jongens blijken erg gemotiveerd om over mannelijkheid en machogedrag te praten, zij het onder bepaalde voorwaarden. Dit blijkt uit het onderzoek van Rutgers (kenniscentrum seksualiteit) in het kader van de campagne Beat the Macho, gefinancierd door het ministerie van OCW, waaraan bijna 7.000 jongens participeerden. Het doel van de campagne was jongens tussen de 12 en 18 jaar te laten nadenken hoe je man kunt zijn zonder machogedrag te vertonen. Voor jongens in de puberteit is de druk om je als ‘echte man’ te...
Thema's:

Nieuwe vragenlijst leerlingtevredenheid op scholenopdekaart.nl

4-2-2016 - Schoolvergelijkingssite scholenopdekaart.nl biedt nieuwe mogelijkheden om de sociale veiligheid van leerlingen te meten. Op mijn.vensters.nl is een nieuwe leerlingtevredenheidvragenlijst beschikbaar. In deze vragenlijst is ook aandacht voor de sociale veiligheid van leerlingen. De uitslag verschijnt in de managementrapportage in mijn.vensters.nl, de ‘achterkant’ van de site, die scholen kunnen delen met de Inspectie van het Onderwijs. Omdat een apart monitoringsinstrument voor sociale veiligheid niet nodig is, bespaart dit tijd. Met het invullen van SchoolVenster...
Thema's:

Vo-scholen moeten meervoudig schooladvies accepteren

4-2-2016 - Vo-scholen mogen meervoudige schooladviezen van basisscholen niet meer weigeren. De motie van SP-Kamerlid Tjitske Siderius hierover is onlangs aangenomen. Ook mogen vo-scholen alle afgenomen toetsen (LVS en methodegebonden) op de basisschool niet meer opvragen, behalve de eindtoets. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil niet meer dat scholen in het voortgezet onderwijs slechts enkelvoudig schooladviezen accepteren. In de motie van Siderius e.a. staat dat het geven van meervoudig schooladvies leerlingen kansen kan bieden en hen het voordeel van de twijfel geeft. De motie-...

Aantal thuiszitters neemt nog niet substantieel af

4-2-2016 - Het aantal leerplichtige kinderen dat korte of langere tijd niet naar school ging is vorig schooljaar nauwelijks afgenomen: van 10.680 naar 9.972. Veertig procent van deze leerlingen stond wel op een school ingeschreven, maar bezocht deze langer dan vier weken niet. Het lijkt erop dat deze groep nog niet profiteert van het in augustus 2014 ingevoerde Passend onderwijs.   “Er zit wel beweging in de cijfers, maar het gaat nog lang niet hard genoeg”, aldus staatssecretaris Dekker. Hij wil dat in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuis zit zonder dat er een...
Thema's:

Meivakantie naar twee weken?

2-2-2016 - Nadat staatsecretaris Sander Dekker op 10 november 2015 het rapport van de door Regioplan uitgevoerde ‘Evaluatie Regeling vaststelling schoolvakanties’ heeft aangeboden aan de Tweede Kamer, wordt momenteel een verkenning uitgevoerd over de eventuele effecten van daadwerkelijke uitvoering van de plannen van OCW om twee verplichte weken meivakantie aan te wijzen. In de aanbiedingsbrief bij het rapport van Regioplan gaf de Dekker al aan dat er nog nader onderzoek nodig is om de meivakantie verplicht op twee weken te stellen en dat nog nader aandacht zal worden besteed...
Thema's:

Geen spellingcontrole voor dyslectische leerlingen op eindexamen

1-2-2016 - Dit jaar mogen leerlingen met dyslexie tijdens het eindexamen geen gebruik meer maken van spellingcontrole op de pc. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft deze strenge maatregel afgelopen najaar stilletjes ingevoerd. Veel Kamerleden zijn onaangenaam verrast en ook Balans, de landelijke vereniging van ouders met kinderen met een leer- en of gedragsstoornis, is tegen. Balans heeft een petitie opgestart. Dit melden diverse media afgelopen weekend. Het CvTE wijzigde afgelopen oktober de regels, staatssecretaris Sander Dekker van OCW besloot vorig jaar juni spelling weer...
Thema's:

Resultaten rekentoets 2015 bekend

1-2-2016 - Het ministerie van OCW heeft de resultaten van de rekentoets 2015 in het voortgezet onderwijs op school- en vestigingsniveau bekendgemaakt. De landelijke resultaten van 2015 zijn al eerder openbaar gemaakt. Vo-scholen hebben in 2015 gemiddeld betere resultaten behaald met hun rekenonderwijs dan in 2014. Dit geldt voor alle schoolsoorten en leerwegen. De resultaten zijn nu beschikbaar per school. Nieuw dit jaar is dat de gegevens zijn gepubliceerd op het niveau van de schoolvestiging in plaats van alleen de BRIN-code. In 2015 telde de toets nog niet mee voor het behalen van...
Thema's:

Winnende schoolmakers mogen nieuwe school stichten

1-2-2016 - De zoektocht ‘Onze nieuwe school’ van de gemeente Amsterdam en Kennisland naar schoolmakers met innovatieve plannen heeft geresulteerd in vier winnende schoolmakers, die hun nieuwe school mogen stichten. Een intensieve zoektocht leverde 124 plannen op voor vernieuwend onderwijs in de stad. Uiteindelijk zijn uit vijftien geselecteerde initiatieven vier schoolmakers gekozen die een nieuwe school mogen stichten in Amsterdam. Dit zijn: Laterna Magica 0-18 à doorgaande leer- en ontwikkellijnen van 0 tot 18 jaar, geen scheiding tussen kinderopvang en...
Thema's:

ABP verhoogt pensioenpremie per 1 april

29-1-2016 - ABP verhoogt definitief de pensioenpremie: er komt een opslag van 1%-punt. De nieuwe premie gaat 18,8 procent bedragen. De reden hiervoor is dat de dekkingsgraad onvoldoende is.    De berekeningen laten zien dat de dekkingsgraad uitkomt op 97,2 procent. Dat is niet voldoende, dus komt er een opslag op de premie. ABP meldt dat verlaging van de pensioenen in 2016 niet aan de orde is.   Volgens berekeningen van ABP komt de totale premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 april uit op 18,8 procent. Werknemers betalen 30 procent premie,...
Thema's:

Nieuw online loket: Kennisrotonde

29-1-2016 - Onderwijsprofessionals die vragen hebben over de onderwijspraktijk en daar een wetenschappelijk antwoord op willen krijgen, kunnen nu terecht bij een nieuw online loket: de Kennisrotonde. De medewerkers van dit loket zijn onder andere afkomstig van het Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Dit nieuwe loket beantwoordt vragen uit en over het onderwijs op basis van wetenschappelijke kennis. Vragen kunnen online worden ingediend via www.kennisrotonde.nl, een initiatief van het Ministerie van OCW, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Onderwijscoöperatie. Door de vragen en...
Thema's:

Tot 10 februari aanmelden LerarenOntwikkelFonds

29-1-2016 - Tot en met 10 februari kunnen po- en vo-leraren met een goed initiatief voor het onderwijs zich aanmelden voor de tweede ronde van het LerarenOntwikkelFonds. Het LerarenOntwikkelFonds (LOF), in oktober 2015 gelanceerd, stelt individuele PO- en VO-leraren in staat op eigen initiatief en naar eigen inzicht vorm te geven aan de versterking van hun professioneel handelen. Met als uiteindelijk doel het verbeteren van het onderwijs en het versterken van de beroepsgroep. Het bouwt voort op de ervaringen van programma’s als ´Onderwijs Pioniers´ in Nederland, en het...
Thema's:

Aanmelding Veiligheidsmonitor 2016 staat open

28-1-2016 - Scholen kunnen zich gratis aanmelden voor de tweejaarlijkse digitale monitor sociale veiligheid in en rond scholen. De veiligheidsmonitor 2016 is in opdracht van OCW opgesteld door onderzoeksbureau ITS. De veiligheidsmonitor geeft de schoolleiding inzicht in vragen over de beleving van veiligheid, pesten, duidelijkheid over aanspreekpunt et cetera. De afname vindt plaats van januari tot en met april 2016. Het invullen van de digitale  vragenlijst kost voor personeel ongeveer 15 minuten. Voor leerlingen geldt een invultijd van gemiddeld 20 minuten. Aangeraden wordt een...
Thema's:

Maurice de Hond op AVS-congres

27-1-2016 - “De Steve JobsScholen gebruiken de iPad om de hele opzet en aanpak van het onderwijs te veranderen.” Maurice de Hond, een van de initiatiefnemers van de Steve JobsSchool, spreekt hierover op het AVS-congres.   Inmiddels zijn er meer dan 25 scholen in Nederland met het Steve Jobs schoolmodel aan de slag. Ook zijn de eerste scholen in het buitenland geopend, zoals twee in Johannesburg.  Zowel leerlingen, leerkrachten als ouders geven aan tevreden te zijn. Ook de inspectie komt met goede rapporten. In tegenstelling tot wat velen denken, is de kern van de...
Thema's:

Twee nieuwe instrumenten voor verduurzamen schoolgebouwen

26-1-2016 - De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft twee nieuwe instrumenten ontwikkeld voor het verduurzamen van schoolgebouwen (po en vo). Schoolbesturen, gemeenten, adviseurs en installateurs kunnen deze gratis downloaden. RVO.nl ondersteunt hiermee de Green Deal Scholen. Met de ‘Installatiescan Scholen’ kunnen scholen de inregeling en het functioneren van (klimaat)installaties in het schoolgebouw (ventilatie, verlichting, koeling en elektrische apparatuur) laten controleren en optimaliseren door hun installateur. De scan bestaat uit een handleiding en...
Thema's:

‘Loonsverhoging nog steeds aan de orde bij cao-bespreking’

25-1-2016 - AVS-voorzitter Petra van Haren zegt in een reactie op het artikel in het AD van 25 januari dat bij de cao-onderhandelingen nog steeds wordt gesproken over eerder afgesproken loonsverhoging. ,,Het kan niet zo zijn dat bij elk nieuw probleem een akkoord wordt opengebroken.’’   Het ABP dreigt dreigt roet in het eten te gooien van de loonsverhoging, schrijft het AD. Het fonds verhoogt de premies met één procent, omdat de verplichte dekkingsgraad te laag is. De schoolbesturen zeggen dat bedrag niet te kunnen betalen, omdat ze hun werknemers ook al een...
Thema's:

Lancering Kunstuur in de klas

25-1-2016 - Kunstuur in de klas is een nieuw programma over kunst speciaal voor het voortgezet onderwijs. Het programma wordt op maandag 25 januari gelanceerd op ARTtube.nl en Schooltv.nl. In twaalf korte video’s licht AVRO’s Kunstuur presentator Lucas De Man verschillende hoogtepunten uit de beeldende kunst, design, mode, fotografie en architectuur uit. NTR Schooltv en ARTtube dragen met deze nieuwe serie bij aan een grote wens vanuit het onderwijs: het maken van een toegankelijke, visuele content die aansluit bij het curriculum van de leerlingen. Aan de hand van vijf thema...
Thema's:

Bruggen bouwen tijdens PO-VO tour

25-1-2016 - Schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs voerden op 20 januari 2016 de dialoog over het  ‘bruggen bouwen’  - bevorderen van de inhoudelijke samenwerking - tussen deze sectoren tijdens de eerste regionale netwerkbijeenkomst van de AVS over de overgang po-vo. Hierbij stond het principe ‘Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan’, naar het gelijknamige adviesrapport van de Onderwijsraad, centraal. Het Blariacum College in Venlo was gastheer. Adrie van der Rest, secretaris-directeur van de Onderwijsraad hield een inleiding en...
Thema's:

Meer regie op curriculuminvulling vergt sterk educatief leiderschap

23-1-2016 - “Onderwijs zal in toenemende mate op instellingsniveau eigen accenten kunnen leggen. Dat vergt creativiteit en ondernemerschap vanuit de school”, reageert AVS-voorzitter Petra van Haren op het eindadvies van Platform Onderwijs 2032, dat zaterdag 23 januari werd gepresenteerd.   Om het ontwerpproces van een nieuw, toekomstbestendig curriculum voor het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs te organiseren, wil staatssecretaris Sander Dekker een onafhankelijk ontwerpteam instellen. Bestaande uit onder meer leraren en schoolleiders. Anders dan...
Thema's:

Nu ook online helpdesk voor Green Deal Scholen

21-1-2016 - Op de site greendealscholen.nl kunnen schoolbesturen en gemeenten vanaf nu terecht voor vragen over de Green Deal Scholen. Het uitvoeringsprogramma van de Green Deal Scholen loopt tot december 2017 Het uitvoeringsprogramma van de Green Deal Scholen, dat sinds eind vorig jaar bestaat, helpt schoolbesturen bij het nemen van energiebesparende maatregelen door middel van kennisdeling en ondersteuning. De initiatiefnemers, waaronder de PO-Raad, willen dit bereiken door beschikbare kennis en informatie te bundelen en centraal aan te bieden op greendealscholen.nl en door het openen...
Thema's:

EU-maatregel voor meer groente en fruit op scholen

21-1-2016 - De landbouwcommissie heeft toegezegd de financiering voor een EU-regeling te versterken die zal zorgen voor groenten en fruit op scholen om kinderen te onderwijzen over gezond eten. De afzonderlijke schoolregelingen voor melk en fruit worden samengevoegd en het budget is vergroot. Dit meldt AGF, het branchemedium voor de AGF (aardappelen, groente, fruit)-sector. Volgens Europees parlementslid Marc Tarabella (België), die de wetgeving door het Europees Parlement heeft gehaald, is het programma essentieel wegens de daling van de hele groenten- en fruitconsumptie in de EU. De...
Thema's:

Manifest vraagt om fundamentele herziening van het Nederlands op school

21-1-2016 - Veel leerlingen vinden Nederlands saai en docenten lijden vaak onder zware werkdruk. Het programma heeft te weinig inhoud, is niet uitdagend genoeg en het sluit onvoldoende aan bij de maatschappelijke eisen voor taalvaardigheid en geletterdheid. Dat vindt een aantal wetenschappers die een manifest hebben opgesteld. Uit intensief overleg in 2015 tussen docenten, wetenschappers, didactici, onderwijsonderzoekers en allerlei bij het schoolvak Nederlands betrokken instanties is naar voren gekomen dat het vak zich moet ontwikkelen naar ‘bewuste geletterdheid’. Dit is...
Thema's:

Vereenvoudiging bekostiging en modernisering van de WVO

19-1-2016 - De bekostiging in het voortgezet onderwijs wordt vereenvoudigd. De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) ondergaat een moderniseringsslag met als doel deze begrijpelijker en duurzamer te maken. Tot 29 januari is het mogelijk te reageren op een internetconsultatie. Het vereenvoudigde model bevat drie bekostigingsparameters: • eenzelfde prijs voor leerlingen in de onderbouw en leerlingen in de bovenbouw van het algemeen vormend onderwijs; • een (hogere) prijs voor leerlingen in het praktijkonderwijs en leerlingen in de bovenbouw van het voorbereidend beroepsonderwijs...

Pagina's