In oktober versneld en/of verrijkt vwo aanvragen

26-9-2016 - Tussen 1 oktober en 1 november kunnen vo-scholen weer versneld en verrijkt vwo aanvragen voor schooljaar 2017-2018. In het schooljaar 2016-2017 bieden 24 scholen een versnelde vijfjarige vwo-opleiding aan groepen leerlingen aan. Daarnaast mag een aantal van deze scholen hun zesjarige vwo-traject verrijken met extra programmaonderdelen. Het versneld vwo is een vijfjarig vwo-traject voor een groep talentvolle vwo’ers. Zij starten al in het derde jaar met profielvakken uit het bovenbouwprogramma en zijn in vijf jaar klaar met hun opleiding. Het verrijkt vwo biedt meer...

Investering in onderwijs minder rooskleurig

23-9-2016 - De door het kabinet tijdens Prinsjesdag voorgeschotelde investering van 200 miljoen euro voor het onderwijs, blijkt een verkapte bezuiniging te zijn. D66 berekende op basis van de Miljoenennota dat er tegenover de zogenoemde investering van 200 miljoen een korting van 400 miljoen euro staat. De motie van D66-leider Pechtold tegen deze bezuiniging op onderwijs kon op een meerderheid in de Tweede Kamer rekenen. In de motie staat dat het onderwijs in de begroting van 2017 wordt geconfronteerd met een lumpsum- en subsidietaakstelling en een nog in te vullen ‘...
Thema's:

Brandbrief leraren: meer tijd en autonomie nodig

23-9-2016 - Meer tijd en autonomie. Dat zijn twee zaken die nu aangepakt moeten worden. Dit schrijven 22 leraren in een brandbrief in het kader van de verdiepingsfase van Onderwijs2032. Ruim 1500 collega’s schaarden zich al achter hen. Ze geven aan dat ze concrete en praktische oplossingen missen in het eindrapport van Schnabel. Eerst moeten de randvoorwaarden op orde gemaakt worden. “Het gevaar is anders groot dat een nieuw curriculum wordt ontwikkeld door enkele oncontroleerbare instituten (bijvoorbeeld SLO en Cito) en niet door degenen die het curriculum uiteindelijk moeten...
Thema's:

Verzuimcijfers voortgezet onderwijs 2015 nagenoeg gelijk gebleven

22-9-2016 - Het ziekteverzuimpercentage bij het onderwijzend personeel is met 4,9 procent in 2015 gelijk gebleven aan 2014. Bij het onderwijs ondersteunend personeel is het ziekteverzuim in 2015 licht gestegen met 0,1 procentpunt naar 5,2 procent. Deze lichte stijging komt overeen met de landelijke trend; in Nederland steeg het ziekteverzuim van 3,8 procent in 2014 naar 3,9 procent in 2015 (CBS, 2016). Het extreem lage verzuim in 2014 (het laagste sinds 1996) werd toegeschreven aan de (slechte) economische situatie en de milde griepgolf (CBS, 2015). Uit de verzuimkengetallen in het...

Meepraten over verdieping advies Platform Onderwijs2032

22-9-2016 - De regiegroep roept schoolleiders, schoolbesturen, leraren, leerlingen en ouders op mee te praten over de verdieping van het advies van Platform Onderwijs2032 over de onderwijsinhoud in het po en vo. Ervaringen kunnen gedeeld worden tijdens bijeenkomsten, via de website Onsonderwijs2032.nl en sociale media. Via haar ledenraad en commissie Onderwijs voert de AVS een professionele dialoog vanuit het perspectief van schoolleiders over de curriculumontwikkeling van platform Onderwijs2032.   In juni is de ‘Verdiepingsfase Onderwijs 2032’ gestart. Het gaat om een...
Thema's:

Vacatures werknemersleden Commissie van beroep funderend onderwijs (po, (s)vo)

21-9-2016 - In de cao-po en cao-vo is geregeld dat er per 1 januari 2017 één landelijke Commissie van beroep is waar alle bijzondere scholen en instellingen voor primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs bij zijn aangesloten. De Commissie van beroep geldt ook voor scholen en instellingen onder samenwerkingsbesturen voor openbaar en bijzonder onderwijs. Bij de Commissie van beroep kunnen werknemers beroep instellen tegen bepaalde besluiten van hun werkgever die in de cao-po en de cao-vo staan opgesomd. Cao-partijen brengen deze nieuwe landelijke Commissie van...

‘Aanpakken kansengelijkheid belangrijk’

20-9-2016 - Er wordt jaarlijks 200 miljoen euro vrijgemaakt om bijvoorbeeld de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen, voor aanvullende bekostiging voor asielzoekerskinderen in hun tweede jaar in het primair onderwijs, voor cultuur en het verzachten van de korting op de lumpsum. Dit staat in de Onderwijsbegroting 2017. Ook komt er volgend jaar 100 miljoen euro extra beschikbaar voor kinderen die in armoede opgroeien. Daarmee kunnen kinderen mee op schoolreisje, zich aanmelden bij zwemles of sportattributen aanschaffen. Aanpakken van kansengelijkheid is vooral ook belangrijk om de...
Thema's:

Initiatiefwetsvoorstel PvdA en GroenLinks voor meer rechten asielkind

20-9-2016 - Bij het verstrekken van een verblijfsvergunning moet meer rekening worden gehouden met het belang van het kind. Dat staat in een nieuwe initiatiefwet van de PvdA en GroenLinks dat is ingediend en onlangs naar de Raad van State is gestuurd. De partijen willen hun initiatiefwet nog voor de verkiezingen behandelen in de Tweede Kamer, zodat ze grote kans maken op een linkse meerderheid. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat het belang van het kind voorop moet staan bij de afweging voor het verstrekken van een verblijfsvergunning, en dat de rechter daar ook aan kan toetsen. In de...

Nederlandse schoolleiders voeren weinig lesobservaties uit

20-9-2016 - 70 procent van de Nederlandse Schoolleiders zet zich actief in om ervoor te zorgen dat leraren hun verantwoordelijkheid nemen in het verbeteren van hun vaardigheden. In vergelijking met andere landen voeren Nederlandse schoolleiders weinig lesobservaties uit. Internationaal gezien neemt Nederland een sterke onderwijspositie in. Dit zijn enkele conclusies uit het rapport Education at a glance 2016 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs hebben de publicatie onlangs aan de...
Thema's:

Minder kinderen gepest; aandacht blijft nodig

19-9-2016 - In 2016 zijn in het basis- en voortgezet onderwijs minder kinderen gepest dan in 2014. Toch krijgen er nog steeds iedere dag te veel kinderen mee te maken. De strijd tegen het pesten moet daarom onverminderd worden doorgezet, meldde staatssecretaris Sander Dekker aan het begin van de Week tegen het Pesten (19 tot en met 23 september).   Op de basisschool wordt volgens de nieuwste cijfers 10 procent van de leerlingen een keer per maand of vaker gepest. Twee jaar geleden was dat nog 14 procent. In het voorgezet onderwijs is sprake van een daling van 11 naar 8 procent...

Controles sociaal veilige leeromgeving door onderwijsinspectie

16-9-2016 - Dit schooljaar voert de onderwijsinspectie controles uit op basis van de Wet Veiligheid op school. De inspectie controleert of scholen zich voldoende (effectief) inzetten voor een sociaal veilige leeromgeving voor leerlingen. Volgens de Wet Veiligheid op school (art. 3b en art. 123b) hebben scholen sinds 1 augustus 2015 de zorgplicht voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid van kinderen op school. Dit houdt in dat een school actief beleid moet voeren gericht op de veiligheid van leerlingen, een coördinator moet aanstellen en jaarlijks moet...
Thema's:

Toelaatbaarheidsverklaring pro en aanwijzing lwoo vóór 1 oktober 2016

15-9-2016 - Dit jaar wordt de toewijzing van praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) voor het eerst door de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs gedaan, en niet meer door de RVC’s. Een belangrijke wijziging daarbij is dat scholen de toewijzing van lwoo of pro eerder binnen moeten hebben. Leerlingen moeten dit jaar vóór 1 oktober een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het pro of een aanwijzing voor het lwoo hebben. Zonder tlv of aanwijzing mag de leerling niet worden ingeschreven in het pro of als lwoo-leerling in het vmbo. De school...

Meivakantie blijft bij één week centraal vaststellen

14-9-2016 - Staatssecretaris Dekker zal met ingang van schooljaar 2017/2018 adviesdata geven voor een eventuele tweede week meivakantie, zodat scholen die ervoor kiezen de verplichte meivakantieweek te verlengen hiervoor in beginsel dezelfde week zullen aanhouden. Mocht dit niet voldoende effect hebben, dan zal Dekker voor scholen die een tweede meivakantie willen inplannen een vaste week wettelijk vaststellen. OCW zal voortaan data publiceren voor twee weken meivakantie. Een van die twee weken wordt als verplichte vakantieweek aangewezen. De andere week is facultatief. Scholen kunnen dan...
Thema's:

Denk mee over de uitwerking van het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

13-9-2016 - Staatssecretaris Dekker wil meer ruimte voor nieuwe scholen creëren door de regels voor het oprichten van scholen in het funderend onderwijs aan te passen. De afgelopen maanden is dit voornemen in overleg met een groot aantal partijen uitgewerkt tot het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS).   Het wetsvoorstel MRvNS moet leiden tot meer dynamiek en ruimte bij het oprichten van nieuwe bijzondere scholen in het funderend onderwijs. Het wetsvoorstel regelt onder meer dat initiatiefnemers belangstelling van ouders en leerlingen voor hun nieuwe school...
Thema's:

Handreiking Medezeggenschapsraad voor personeel

13-9-2016 - Het project Versterking medezeggenschap heeft een handreiking gepubliceerd op www.infowms.nl voor het opzetten van een medezeggenschapsraad voor personeel (MRp). De handreiking bevat een duidelijk stappenplan en modellen voor een medezeggenschapsreglement en – statuut en een huishoudelijk reglement.   De modellen zijn in samenwerking met de PO-Raad en de VO-raad ontwikkeld. Daarnaast wordt in de handreiking duidelijk beschreven wat de taken en bevoegdheden van een MRp zijn en wat de relatie is tot de ondersteuningsplanraad (OPR). In het kader van passend onderwijs...

Kennisnet organiseert in oktober de maand van de privacy

13-9-2016 - Scholen krijgen steeds vaker de vraag of de privacy van leerlingen en de digitale beveiliging op orde is. Om scholen hierin te ondersteunen, organiseert Kennisnet in oktober de maand van de informatiebeveiliging en privacy. De themamaand sluit aan bij de landelijke campagne Alert Online en de Europese maand van de cybersecurity en behelst verschillende bijeenkomsten en lanceringen. Zo organiseert Kennisnet op 7 oktober, samen met de PO-Raad en de VO-raad de werkconferentie informatiebeveiliging en privacy (IBP). Onderwerpen zijn onder andere de meldplicht datalekken en de...
Thema's:

Ruime meerderheid vo-scholen betrekt leerlingen bij evaluatie docenten

13-9-2016 - Een jaar na een wetswijziging over de (verplichte) inbreng van vo-leerlingen bij de evaluatie van docenten, blijkt dat op een ruime meerderheid van de vo-scholen (84 procent) leerlingen daadwerkelijk worden betrokken bij de evaluatie van docenten. Op ruim een kwart van de vo-scholen (27 procent) worden leerlingen (zelfs) betrokken bij sollicitaties van docenten. Dit blijkt uit onderzoek door DUO Onderwijsonderzoek onder 251 directeuren in het vo. Van vo-scholen waar leerlingen nog geen inbreng hebben geeft een flink deel van de directeuren aan dat hun leerlingen in de toekomst...
Thema's:

Gratis lesmateriaal Prinsjesdag van overheid

12-9-2016 - Het ministerie van Financiën maakt ieder jaar lesmateriaal voor po- en vo- scholen over onderwerpen rondom Prinsjesdag. Zo is er uitleg over de Miljoenennota, de rijksbegroting en belastingen. Dit jaar is het materiaal aangevuld met een nieuwe module en een nieuw animatiefilmpje. Voor de docenten is er een uitgebreide digitale handleiding. Het lesmateriaal voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs, vmbo en havo/vwo is aanvullend op de verplichte lesstof.
Thema's:

Prinsjesdagcijfers uitgelekt: 200 miljoen extra voor OCW

9-9-2016 - Onderwijs, zorg en veiligheid: vooral die terreinen profiteren van de 300 miljoen euro die het kabinet beschikbaar stelt boven op de 1,2 miljard waarover eerder al een akkoord werd bereikt. Dat staat in de Prinsjesdag-stukken die uitlekten via RTL Nieuws. Voor 2017 en de jaren daarna geeft het kabinet dus in totaal 1,5 miljard euro extra uit. Vóór de zomer besloten regeringspartijen VVD en PvdA al tot extra uitgaven van 1,2 miljard euro. Op Prinsjesdag komt daar nog eens 300 miljoen euro bij. Dat geld gaat naar onderwijs, zorg en veiligheid. Het ministerie van...

Label in lumpsum voor lesmateriaal wordt afgeschaft

8-9-2016 - Staatssecretaris Dekker van Onderwijs gaat het label dat nu nog aan het lumpsumbedrag voor lesmateriaal is verbonden, schrappen. Dat schrijft hij in een brief waarin hij de Tweede Kamer informeert over de belangrijkste bevindingen uit het evaluatierapport ‘Gratis maakt nog niet goed(koop)’.   ‘Gratis maakt nog niet goed(koop)’, de evaluatie Wet Gratis Schoolboeken (WGS), is in 2008 van kracht geworden. De WGS heeft twee hoofddoelen: de schoolkosten voor ouders met kinderen in het vo beperken en de marktwerking op de leermiddelenmarkt verbeteren. Uit...

Tot 16 september aanmelden voor schoolfruit

8-9-2016 - Po- en vo-scholen kunnen zich tot en met 16 september inschrijven voor gratis schoolfruit. De fruitleveringen starten in de week van 7 november en lopen tot en met 15 april 2017. Schoolfruit is bedoeld om kinderen te stimuleren gezond te eten. Er kan een maximum aantal scholen deelnemen. Als aan het eind van de inschrijfperiode het maximumaantal wordt overschreden, vindt loting plaats. Dit schooljaar kunnen maximaal 50 middelbare scholen meedoen. VO-scholen die mee mogen doen worden onder andere door GGD’en aangedragen. Naast drie stuks fruit voor klas 1 en 2 maken vo-...
Thema's:

Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs gewijzigd

6-9-2016 - Op 5 september 2016 is de Regeling tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasteropleidingen gepubliceerd. Deze regeling is een voortzetting van wat voorheen hoofdstuk 2b (‘subsidie voor het aantrekken van studenten in het lerarenberoep’) van de Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017 was. Dit hoofdstuk was per 1 september 2015 van kracht. Met uitzondering van de toevoeging van de masteropleiding ‘talentontwikkeling en diversiteit’, is de subsidie inhoudelijk niet gewijzigd. Primair onderwijs In het primair...
Thema's:

Nieuw verzuimregister brengt duur schoolverzuim beter in beeld

5-9-2016 - DUO heeft, in opdracht van het ministerie van OCW, een nieuwe uniforme werkwijze ontwikkeld om relatief schoolverzuim van een leerling te melden. De werkwijze geldt vanaf 1 augustus 2016. Sinds 1 augustus gaat verzuim melden anders. Tot nu toe meldden vo-scholen de ongeoorloofde afwezigheid van een leerling elk op hun eigen wijze in het verzuimregister van DUO. Er waren geen uniforme afspraken over het openen en sluiten van een melding, het doen van herhaalmeldingen of de (diverse) definities van verzuim. In de nieuwe werkwijze van DUO zijn deze knelpunten weggenomen. De...
Thema's:

Onderwijsraad stelt onderwijsblogprijs in

5-9-2016 - Sociale media spelen inmiddels een grote rol in het onderwijsdebat. Met de prijs voor het beste onderwijsblog wil de Onderwijsraad de kwaliteit van het publieke debat over onderwijs via sociale media bevorderen. Het hele onderwijsveld, van basis- tot hoger onderwijs, kan meedingen naar de prijs. Voor de prijs komen in aanmerking Nederlandstalige blogposts, podcasts of vodcasts van mensen uit het onderwijsveld (schoolleiders, leraren, onderwijsbeleidsmakers, onderwijsadviseurs et cetera) afkomstig uit alle sectoren. De prijs bestaat uit een kunstwerk van Christine van der Ree en...
Thema's:

Een schooladvies voor gelijke kansen

2-9-2016 - De huidige kritiek op het – tegenwoordig leidende – schooladvies ten opzichte van de eindtoets heeft onder andere te maken met de vermeende subjectiviteit van het oordeel van de betrokken leerkrachten. Gio Witjes, directeur van basisschool De Kameleon in Driel, is daar echter niet bang voor. “Wij volgen de kinderen alle jaren dat ze bij ons op school zitten. De leerkrachten weten hoe het kind het in de voorgaande jaren heeft gedaan, en ook hoe het hem de jaren erna vergaat. In groep 7 komen we met het bovenbouwteam tot een preadvies. Ik ben daar als schoolleider...

Pagina's