Anculus: nieuwe AVS Voordeelpartner

2-10-2015 - Anculus, specialist op het gebied van vastgoed en facilitaire dienstverlening voor onderwijs en kinderopvang, is een nieuwe voordeelpartner van de AVS. AVS-leden krijgen 5 procent korting op het uurtarief als zij ondersteuning van Anculus inroepen. Zowel onderwijs als kinderopvang hebben te maken met sterk veranderende omstandigheden zoals krimp van het aantal leerlingen en steeds krapper wordende budgetten. Anculus ondersteunt onderwijs en kinderopvang organisaties bij efficiencyverbetering en het verbeteren van de doelmatigheid, waardoor een reductie van de uitgaven wordt...
Thema's:

Onderwijstoezicht beperkt tot deugdelijkheidseisen

2-10-2015 - Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ging eind september akkoord met het wetsvoorstel van oppositie-Kamerleden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA) dat het toezicht door de inspectie beperkt tot de deugdelijkheidseisen. In het nieuwe systeem is volgens Rog een centrale rol weggelegd voor de schoolleider. “Hij is de onderwijskundige leider van het team. Zijn verantwoordelijkheid wordt dubbel onderstreept.” Het wetsvoorstel kent twee hoofdlijnen. De overheid moet helder afbakenen welke elementen in het onderwijs zo fundamenteel zijn dat ze onder het...
Thema's:

Eis FNV over intrekken loonruimteovereenkomst afgewezen

1-10-2015 - De Haagse kortgedingrechter heeft de eis van de FNV, om genomen besluiten over de pensioenen uit de loonruimteovereenkomst voor de publieke sector in te trekken, afgewezen. Op 10 juli 2015 is tussen de betrokken ministers, de overheidswerkgevers en de overige vakcentrales voor overheidspersoneel een onderhandelingsakkoord bereikt over loonruimte voor de publieke sector. Daarbij zijn zowel loon- als pensioenafspraken gemaakt, die – voor wat betreft de pensioenafspraken – één op één zijn bekrachtigd in de Pensioenkamer. Op basis...
Thema's:

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel doorwerken na AOW

1-10-2015 - Vanaf volgend jaar wordt het voor AOW’ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen of bij een andere werkgever. Op dit moment zijn AOW’ers die willen doorwerken vaak aangewezen op werk via een uitzendbureau of als zzp’er. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel hierover van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister van der Steur van Veiligheid en Justitie en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om...
Thema's:

Tweede Kamer akkoord: Leerlingen gaan docenten evalueren

1-10-2015 - Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is blij dat de Tweede Kamer het amendement van kamerleden Straus (VVD) en Jadnanansing (PvdA) heeft aangenomen. Hiermee wordt het voor scholen verplicht om de inbreng van leerlingen op personeelsbeleid in het schoolplan op te nemen. LAKS-voorzitter Andrej Josic: “Dat leerlingen betrokken worden bij de evaluatie van docenten zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn. Dit is een grote stap in de goede richting.”   Voor de zomer presenteerde het LAKS voorbeelden van scholen waar scholieren betrokken worden bij de...
Thema's:

AVS over Onderwijs2032: ‘Autonomie school respecteren’

1-10-2015 - “Het is goed dat er een basiscurriculum komt”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren, “maar respecteer de autonomie van de school. Het is belangrijk dat scholen zelf keuzes kunnen maken, de schoolleider en het team zijn hier aan zet.”   Het voorstel van Onderwijs2032 is dat er drie domeinen aan essentiële kennis komen met thema’s die over de grenzen van de bestaande vakken heengaan. De thema’s garanderen een samenhangend aanbod met een soepele aansluiting van basisonderwijs op het voortgezet onderwijs. Engels en digitale vaardigheden...
Thema's:

Nederland in de top 5 door excellent onderwijssysteem

30-9-2015 - Nederland is onder meer door een excellent onderwijssysteem terecht gekomen in de top 5 van meest concurrerende economieën ter wereld. Nederland is dit jaar van de achtste naar de vijfde plaats gestegen door onder meer een excellent onderwijssysteem, efficiënte infrastructuur, betrouwbare overheid en blijvende focus op innovatie. Dit blijkt uit de jaarlijks ranking door het World Economic Forum van 140 landen, de Rotterdam Management School verzamelde de gegevens voor Nederland. Nederland presteert excellent op het gebied van onderwijs (3e plaats), is één...
Thema's:

Tablets vooral ingezet voor onderwijs op maat

30-9-2015 - Het gebruik van tablets en laptops blijft stijgen in het onderwijs. Vooral in het primair onderwijs is het kunnen bieden van onderwijs op maat de belangrijkste reden om tablets en laptops in te zetten in de les. Dit blijkt uit een peiling van Kennisnet onder 700 leidinggevenden en leraren in het po, vo en mbo. Enkele conclusies uit het onderzoek: In alle drie de onderwijssectoren stijgt het aantal apparaten: ruim 80 procent van de ondervraagde leerkrachten (po) en bijna 90 procent van de docenten (vo en mbo) zet deze apparaten in; In het po heeft 6 procent een...
Thema's:

Bijna een op de tien leerkrachten gepest

29-9-2015 - Bijna een op de tien leerkrachten geeft aan in 2014 te zijn gepest. Dit gebeurde het meest door leerlingen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Naast pesten hebben werknemers in het onderwijs – onder wie ook het niet-onderwijzend personeel – te maken met intimidatie en lichamelijk geweld door scholieren of hun ouders. Een op de vijf voelde zicht ten minste een keer geïntimideerd in 2014. Uit de cijfers blijkt dat er een verband is tussen pesten en ziekteverzuim: wie wordt gepest, meldt zich vaker ziek. De meeste meldingen gaan over...
Thema's:

Onderwijs hoogste ziekteverzuim

29-9-2015 - In het tweede kwartaal van 2015 was het ziekteverzuim in het onderwijs het hoogst (4,9 procent), op de voet gevolgd door de zorg en openbaar bestuur (4,8 procent). Het gemiddelde ziekteverzuim in alle sectoren ligt op 3,7 procent. In de horeca is het ziekteverzuim het laagst (2,1 procent). Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het ziekteverzuim in het onderwijs ligt in het tweede kwartaal van 2015 net zo hoog als een jaar daarvoor. Werknemers in het onderwijs verzuimden in 2015 bijna anderhalf keer zo vaak als het landelijk gemiddelde van...
Thema's:

Handreiking schoolverzuim en voorkomen van thuiszitten aangepast

29-9-2015 - De handreiking ‘Schoolverzuim en het voorkomen van thuiszitten’ is aangepast voor het schooljaar 2015-2016. Hierin zijn de eerste ervaringen van Passend onderwijs ook verwerkt. Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) paste de handreiking aan in samenwerking met po- en vo-scholen.   In het document staat deze samenwerking beschreven en wordt uitgelegd hoe de aspecten schoolverzuim en thuiszitten moeten worden gesignaleerd en gemeld. Ook zijn de eerste ervaringen met de opvang van zorgleerlingen in het reguliere onderwijs en de problemen die hierbij komen kijken...
Thema's:

Winnaars eTwinning prijzen bekend

29-9-2015 - Drie scholen mogen zich winnaar noemen in de Nationale eTwinning competitie. De prijsuitreiking vindt plaats op 7 oktober in het EYE Film Museum in Amsterdam. In de categorie meest succesvolle project gaat de prijs naar ‘Care2Feed’ van de Christelijke scholengemeenschap Willem van Oranje uit Oud-Beijerland. Vmbo-leerlingen voeren in het langdurende project tijdens diverse vakken verschillende taken uit over een actueel maatschappelijk probleem. Het project toont aan dat integratie van vakken in het curriculum heel goed mogelijk is. Het Hervormd Lyceum West uit...

Europese taskforce Kinderombudsmannen voor vluchtelingenkinderen

28-9-2015 - De Europese Kinderombudsmannen uit 33 landen formeren  een taskforce die erop toeziet dat Europese leiders de rechten van deze kwetsbare kinderen respecteren. Dat is onlangs besloten tijdens de jaarlijkse Top van Europese Kinderombudsmannen. De Nederlandse Kinderombudsman Marc Dullaert gaat de taskforce leiden. Europa moet alle vluchtelingenkinderen die Europa bereiken de veiligheid, het onderwijs en de zorg bieden waar zij recht op hebben. De Kinderombudsmannen zijn van mening dat Europese regeringen deze kinderen moeten beschermen en toegang moeten bieden tot...

Pensioenkamer eens over pensioen in onderhandelaarsovereenkomst (vo)

25-9-2015 - Sociale partners zijn het definitief eens over de pensioenwijzigingen uit de onderhandelaarsovereenkomst van 10 juli 2015. Dat kwam in september naar voren uit het overleg in de Pensioenkamer tussen de overheidswerkgevers en drie van de vier vakcentrales. De overeenkomst is gesloten zonder de FNV. Het akkoord dat met minister Asscher is gesloten omvat onder andere een loonsverhoging van 5,05 procent en eenmalig een bedrag van 500 euro. Ook de VO-Raad is akkoord gegaan met het loonakkoord. De implementatie van het besluit moet nog nader uitgewerkt worden in de CAO VO. In...
Thema's:

Toezeggingen overheid voor onderwijs aan vluchtelingen

25-9-2015 - Er komt een regieteam, dat op zowel korte als lange termijn aan oplossingen gaat werken om vluchtelingenkinderen van 0 tot 18 jaar een goede plek te geven in de samenleving. Dit is afgesproken in het overleg op 24 september met ministeries, sectorraden, vakorganisaties, LOWAN, COA en VNG.   In het overleg is duidelijk naar voren gekomen dat het huidige systeem niet meer aansluit bij de huidige toestroom van nieuwkomers, het regieteam gaat aan de slag om op korte termijn werkbare veranderingen te bewerkstelligen. Belangrijke thema’s waar toezeggingen op zijn gedaan,...

Lagere resultaten door te lang achter de pc

24-9-2015 - Leerlingen die de pc op school zeer vaak gebruiken, halen veel lagere resultaten. Dat is de opvallende conclusie uit een internationale studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in 31 landen. Volgens het onderzoek kunnen scholen beter investeren in vakken als begrijpend lezen en rekenen. Als elke leerling een basisniveau in begrijpend lezen en wiskunde bereikt, zal dat in onze digitale wereld meer bijdragen tot gelijke kansen dan simpelweg de toegang tot hoogtechnologische apparaten en diensten te vergroten of te subsidiëren, aldus de...
Thema's:

Fysiek actieve leerlingen beter op aandachtstaken

24-9-2015 - Fysiek actieve adolescenten presteren beter op aandachtstaken, maar halen geen hogere schoolcijfers. Meisjes die naar hun middelbare school lopen of fietsen presteren beter op school dan meisjes die met de auto of bus komen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Martin van Dijk (Open Universiteit). Van Dijk promoveerde begin september op de relaties tussen lichamelijke activiteit en schoolprestaties, cognitieve prestaties en mentaal welbevinden. Hij deed objectief en observationeel onderzoek. Om het beweeggedrag te meten, kregen 440 proefpersonen uit de klassen 1 en 3 havo en...
Thema's:

‘Inzetten op taalbarrière en traumaverwerking’

23-9-2015 - Schoolleiders lopen keihard aan tegen de taalbarrière met de komst van vluchtelingen- en asielkinderen. Een intakegesprek met ouders is nauwelijks mogelijk. Een enorme uitdaging is het omgaan met de verschillende trauma’s en culturele achtergronden. “Hier moet door de overheid maximaal op worden ingezet met veel deskundigheid en voldoende tijd”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. De Algemene Vereniging Schoolleiders heeft de afgelopen twee dagen een achterbanraadpleging gedaan om schoolleiders die betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingenkinderen...

Update Programma van Eisen Frisse Scholen

22-9-2015 - Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) is een update gepubliceerd van het Programma van Eisen Frisse Scholen (PVE). Het PVE dient als leidraad voor opdrachtgevers (schoolbesturen en gemeenten) van nieuw- en verbouw van scholen (po en vo) bij het realiseren van energiezuinige en Frisse Scholen. Dit PVE Frisse Scholen 2015 (versie september 2015) is een update het PVE Frisse Scholen 2015 (versie november 2014). De belangrijkste aanpassingen zijn: · De (prestatie)eisen voor energie zijn onderscheiden naar eisen voor nieuwbouw en eisen voor...
Thema's:

Digitale handreiking sociale veiligheid voor scholen

22-9-2015 - Op de website van Stichting School & Veiligheid is de digitale handreiking ‘Samenwerken aan sociale veiligheid op school’ gepubliceerd. Er is voor gekozen de handreiking in de Week tegen pesten te verspreiden. De handreiking informeert scholen in het primair en voortgezet onderwijs over de uitwerkingen van activiteiten zoals die in het ‘Actieplan sociale veiligheid op school’ staan aangekondigd. Werken aan sociale veiligheid is sinds 1 augustus een wettelijke plicht voor scholen. Samenwerken aan sociale veiligheid op school moet ertoe leiden dat de...

Begeleiding startende leraren vanuit universiteiten

21-9-2015 - De Universiteit Leiden is een project gestart waarbij scholen zelf een eigen aanpak ontwikkelen voor de ondersteuning van jonge docenten. Ook de Technische Universiteit Delft en Hogeschool Rotterdam bieden begeleiding hierin. De verwachting is dat ruim 900 beginnende docenten tijdens de projectperiode, die duurt tot en met schooljaar 2016-2017, extra steun ontvangen. Het project Begeleiding Startende Leraren is een voortvloeisel van het landelijk beleid van het ministerie van Onderwijs om te voorkomen dat jonge docenten het onderwijs vroegtijdig verlaten. Veel beginnende...
Thema's:

PO-Raad wil met Regieteam problematiek asielkinderen aanpakken

18-9-2015 - De PO-Raad wil op zeer korte termijn een bestuurlijke Ronde Tafel organiseren met alle partijen die betrokken zijn bij de komst van asielkinderen. Doel hiervan is het komen tot gezamenlijke afspraken die de knelpunten rondom de ondersteuning van deze kinderen moeten wegnemen. Het gaat hierbij niet alleen om het kunnen bieden van goed onderwijs aan de kinderen, maar om ondersteuning in brede zin. Ook het bieden van bijvoorbeeld jeugdhulp, huisvesting en vervoer vallen daaronder. De PO-Raad wil samen met het Rijk en betrokken partijen, zoals het COA, Lowan, de VNG, AOb...

22 miljoen voor vitaal houden werknemer

18-9-2015 - Bedrijven en instellingen kunnen van 19 oktober tot en met 13 november weer een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW voor subsidie om mensen langer en productief aan het werk te houden. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van, aldus het ministerie van SZW. Deze betrokkenheid zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen door het Europees Sociaal Fonds...
Thema's:

Wedstrijd Elk talent telt!

18-9-2015 - Scholen kunnen hun aanwezige talenten en creatieve ideeën etaleren in de wedstrijd Elk talent telt! De wedstrijd is voor leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor het oplossen van de opdrachten zijn creatieve, praktische en analytische geesten nodig. Teams bestaande uit vier leerlingen gaan aan de hand van vakoverstijgende opdrachten de strijd met elkaar aan. Elke school kan een onbeperkt aantal teams inschrijven. Dit mogen ook combinatieteams po en vo zijn. Aanmelden kan tot en met 30 september via...
Thema's:

Nieuwe financiële regeling voor vo-scholen die willen fuseren

17-9-2015 - Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft op 17 september bekendgemaakt dat vo-scholen die vanwege krimp samengaan hiervoor financiële compensatie krijgen. De regeling treedt met terugwerkende kracht in werking tot 1 augustus 2013. Tot nu toe gaan scholen er bij een fusie vaak financieel op achteruit. Alle scholen krijgen namelijk een bepaald basisbedrag, los van het aantal leerlingen. Na fusie valt hiervan een deel weg, omdat twee kleine scholen een groter basisbedrag krijgen dan één school. Dit weerhoudt scholen van samenwerking. Dekker: “In...
Thema's:

Pagina's