Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).

​Tablets voor personeel belastingvrij

17-9-2014 - Werkgevers hoeven per 1 januari 2015 geen belasting meer te betalen over het verstrekken van tablets aan personeel. Dit staat in een brief die Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën, begin juli aan de Tweede Kamer stuurde.   In de brief kondigt hij aan dat het zogenaamde ‘noodzakelijkheidscriterium’ in de werkkostenregeling wordt verruimd. Het noodzakelijkheidscriterium is een open norm die ervan uitgaat dat hetgeen een werkgever in het kader van zijn bedrijfsvoering aan voorzieningen noodzakelijk acht, aan de werknemer kan worden verstrekt zonder...
Thema's:

Tot 30 september subsidie aanvragen internationalisering (vios)

17-9-2014 - Tot 30 september kunnen scholen subsidie aanvragen in het kader van Vios Curriculumontwikkeling (talen) voor dit schooljaar. Het subsidieprogramma Vios is bedoeld voor het verankeren van internationalisering in het schoolbeleid.   Het Europees Platform vindt het van belang dat de school een visie heeft op deze verankering en oog heeft voor kwaliteit. Bij aanvragen voor alle Vios-onderdelen wordt hierop gelet. Vragen richten zich bijvoorbeeld op hoe de leeropbrengst wordt verspreid binnen de school en hoe deze verankerd is voor de toekomst, en hoe de kwaliteit en voortgang...

Veel sportleraren kans op gehoorbeschadiging

17-9-2014 - Sportleraren op vo-scholen dragen steeds vaker speciale oordoppen om gehoorbeschadiging te voorkomen. Gillende kinderen en de echo’s van bijvoorbeeld basketballen produceren rond de 85 decibel aan geluid. De Arbowet schrijft voor dat een werkgever bij 80 decibel al gehoorbescherming moet aanbieden.   De inspectie SZW maakt na klachten risico-inventarisaties in gymzalen. De uitkomst leggen scholen vaak naast zich neer, volgens audicien Freek Manheere die werkt bij arbo-instantie Centrum Arbeid & Gezondheid, zo meldt Metro op 4 september jl. “Ze betalen liever...
Thema's:

Regeling fusietoets gewijzigd per 11 september

17-9-2014 - In bepaalde situaties is het mogelijk om zonder advies van de Commissie Fusietoets (CFTO) een fusie te realiseren. Leerlingendaling is nu als expliciete rechtvaardigingsgrond in de Regeling fusietoets opgenomen. De Staatscourant publiceerde onlangs een wijziging op de regeling fusietoets die op 11 september in werking treedt. Bij een (gemiddelde) leerlingendaling van 15 procent of meer in een periode van vijf jaar, hoeft geen advies meer te worden gevraagd aan de CFTO (zie artikel 4). Dit geldt ook bij dreigende opheffing van een school doordat het aantal leerlingen al voor het...
Thema's:

​Onderzoek Kennisnet: Pleion-onderwijs biedt bij zelfsturend leren meerwaarde

17-9-2014 - Leerlingen bij Pleion-scholen ervaren meer ruimte en iets meer ruggensteun bij hun school dan leerlingen uit het reguliere onderwijs. Ook scoren leerlingen bij Pleion-scholen hoger bij competenties voor met name leerstrategieën inzetten en samenwerkend leren. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van Kennisnet. In het onderzoek heeft Kennisnet bij integrale vernieuwingsscholen, verenigd in het netwerk Pleion, gekeken welke interventies effectief zijn voor het leren van 21st century skills en dan vooral het leren leren van leerlingen. De effecten bij deze leerlingen zijn...
Thema's:

Onderwijs moet verder excelleren

16-9-2014 - Het onderwijs moet beter. Meer aandacht voor het uitdagen van leerlingen, voor alle docenten een persoonlijk opleidingsbudget en modernisering van het onderwijscurriculum voor het funderend onderwijs. Dat staat in de Onderwijsbegroting. Veel leerlingen voelen zich onvoldoende uitgedaagd en presteren onder hun kunnen. En niet elke leerkracht haalt het beste uit zichzelf. Voor 2015 is er €115 miljoen beschikbaar is voor lerarenbeurzen. Hiermee kunnen circa 15.000 leraren een bachelor- of masteropleiding volgen. Daarnaast krijgen alle leerkrachten een persoonlijk...

Nullijn voor onderwijspersoneel opgeheven

16-9-2014 - Na een nullijn van jaren kunnen de inkomens van leraren en ander overheidspersoneel weer meestijgen met de loonontwikkeling in de markt, aldus de koning in de troonrede op 16 september. De AVS is hier blij mee. In het voorliggende onderhandelaarsakkoord is slechts ruimte voor 1,2 procent loonruimte en dat is nog lang niet marktconform. Een toekomstgericht onderwijsstelsel is nodig voor een structureel herstel en groei van de economie en werkgelegenheid. De hoge werkloosheid is het grootste zorgpunt van de regering en dat heeft dan ook de hoogste prioriteit. Het wordt mogelijk...
Thema's:

Christelijk college De Populier ontvangt eerste certificaat Stichting LeerKRACHT

12-9-2014 - Vandaag reikt staatssecretaris Sander Dekker het eerste certificaat uit van Stichting LeerKRACHT aan Christelijk college De Populier in Den Haag. Dekker praat op De Populier met schoolleiders, leraren en leerlingen om te ervaren hoe zij de verbetercultuur vorm hebben gegeven. De Populier is een van de vijftien pilotscholen die in 2012-2013 haar onderwijs heeft weten te verbeteren met behulp van stichting leerKRACHT. Het college wist eerder al het predikaat ‘excellente school’ te verwerven, terwijl de school enkele jaren geleden nog het oordeel ‘zwak’...
Thema's:

Ministerie biedt ruim honderd pas afgestudeerden een baan als leraar

11-9-2014 - Voor sommige vakken in het voortgezet onderwijs dreigt een tekort aan leraren. Pas afgestudeerde masters in vakken waarvoor dit tekort geldt, kunnen zich nu melden voor een baan als onderwijstrainee.   Het gaat om de vakken wis-, natuur-, scheikunde, informatica, economie, Nederlands, Frans, Duits, Engels en klassieke talen. De pas afgestudeerden staan drie à vier dagen voor de klas en volgen daarnaast een opleiding. Het tweejarige leerwerktraject wordt afgesloten met een eerstegraads bevoegdheid. Verschillende universitaire lerarenopleidingen verzorgen het...
Thema's:

RIVM beoordeelt lespakket ‘Lang Leve de Liefde’ als beste

11-9-2014 - Het RIVM heeft  ‘Lang Leve de Liefde’, een lespakket over relaties en seksualiteit, erkend als effectief. Dit is het enige programma in Nederland over seksuele voorlichting dat zo hoog wordt beoordeeld.  Het lespakket, dat ontwikkeld is door Soa Aids Nederland in samenwerking met Rutgers WPF, is bedoeld voor de tweede klas van het voortgezet onderwijs. De hoge erkenning is mede gebaseerd op grootschalig evaluatieonderzoek van TNO onder 4623 leerlingen van 53 scholen, waaruit blijkt dat de lessen van Lang Leve de Liefde effectief zijn. De kennis over...

Ruim helft ouders moeite met huiswerkbegeleiding

11-9-2014 - 56 procent van de ouders geeft aan niet in staat te zijn hun kind inhoudelijk goed te begeleiden tijdens het maken van huiswerk. Vooral de vakken wiskunde, scheikunde, Frans en natuurkunde vormen voor ouders een struikelblok. Online uitlegvideo’s maken het onderwijs volgens leerlingen makkelijker en leuker. Dit blijkt uit onderzoek van online lerentool Snapput onder 500 scholieren tussen de 12 en 18 jaar en 500 ouders. 67 procent van alle vo-scholieren vindt dat hun school inspeelt op de trend van digitaal onderwijs. Een trend binnen dit onderwijs is de opkomst van...
Thema's:

Pilot bevoegdheidsgegevens voorlopig stopgezet

11-9-2014 - De pilot Bevoegdheidsgegevens is voorlopig on hold gezet. Er moeten eerst meer eenduidige definities van ‘bevoegd’, ‘onder-/anders bevoegd’ en ‘onbevoegd’ geformuleerd worden. De VO-raad is hierover in gesprek met de bonden, de Onderwijscoöperatie, OCW en de inspectie. Als de VO-raad tot eenduidige afspraken komt, verwacht zij de pilot te kunnen voortzetten. De pilot Bevoegdheidsgegevens werd in januari 2013 in opdracht van het ministerie van OCW gestart door de VO-raad (via Schoolinfo). Samen met 33 deelnemende scholen werd onderzocht...
Thema's:

​Nieuw bestuur voor Landelijke Ouderraad

10-9-2014 - De Landelijke Ouderraad heeft een nieuw bestuur. Voorzitter is René Verhulst, in het dagelijks leven burgemeester van Goes. Eerder was hij wethouder van onder meer onderwijs in Utrecht. Onder het nieuwe bestuur zal de Landelijke Ouderraad zich verder ontwikkelen. De Landelijke Ouderraad is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Het is een informatiepunt over onderwijs, dat ouders en oudergroepen met elkaar in contact brengt, ouderinitiatieven versterkt en namens alle ouders aanspreekpunt is voor de onderwijssector en de overheid. Het oprichtingsbestuur van...
Thema's:

Ondersteuningsaanbod toelating pabo online

10-9-2014 - Om havo’ers voor te bereiden op de toelatingseisen voor de pabo die per 1 augustus 2015 wijzigen, zijn studiematerialen en regionale bijscholingsprogramma’s nu beschikbaar op goedvoorbereidnaardepabo.nl Op 1 augustus 2015 wijzigen de toelatingseisen voor de pabo: havo’ers die geen examen deden in aardrijkskunde, geschiedenis of natuur & techniek, moeten hier een toelatingstoets over gaan maken. Voor het domein natuur & techniek geldt dat een leerling aan de kenniseis voldoet als hij/zij examen heeft gedaan in natuurkunde of biologie. Drie...
Thema's:

Peiling Kennisnet: leraren onvoorbereid op gebruik tablets in de klas

10-9-2014 - Het laptop- en tabletonderwijs in het po en vo is de pioniersfase voorbij. Kinderen willen op school vaker werken met de tablet en leraren zijn positief over het gebruik van tablets. Toch is er nauwelijks aandacht voor de training van leraren. Dit blijkt uit een peiling in opdracht van Kennisnet. Het onderzoek toont aan dat zo’n 65 procent van de leraren in po en vo minder dan vier uur ict-training heeft gekregen. Zij weten dus weinig over hoe ze het beste tablets en computers kunnen inzetten voor het onderwijs. Een grote meerderheid van 70 procent betwijfelt of het...
Thema's:

Door groei extra scholen nodig in Amsterdam

10-9-2014 - Vanwege een geboortegolf in 2010 en het feit dat meer gezinnen in de stad blijven wonen, raken de scholen in Amsterdam de komende jaren overvol. Het college van B&W is daarom genoodzaakt extra geld voor de bouw van nieuwe scholen te reserveren. Dit meldt Het Parool. De Amsterdamse krant refereert aan een brief die Simonie Kukenheim, wethouder Onderwijs, aan de gemeenteraad schreef, waarin zij aangeeft dat het aantal leerlingen op de Amsterdamse basisscholen en in het voortgezet onderwijs de komende jaren flink stijgt. Voor de basisscholen gaat het om een stijging van 7,4...
Thema's:

Werkstress in Arbocatalogus-VO

10-9-2014 - De VO-sector heeft wat minimaal nodig is om werkstress aan te pakken vastgelegd in de Arbocatalogus-VO. Met deze toevoeging bevat de Arbocatalogus-VO nu de normen en oplossingsvoorbeelden van de grootste arbeidsrisico’s in het voortgezet onderwijs en biedt daarmee duidelijke aanknopingspunten om een veilig en gezond werk- en leerklimaat te creëren. De werkstressnorm beschrijft de stappen die nodig zijn om tot een gedegen en gedragen aanpak van werkstress te komen. Van elke onderwijswerkgever wordt verwacht dat hij beleid voert om het risico op werkstress te voorkomen...
Thema's:

​Mijn.schoolvo.nl is voortaan mijn.vensters.nl

10-9-2014 - Op 9 oktober 2014 wordt een vernieuwd Vensters VO gelanceerd. De website schoolvo.nl gaat dan op in scholenopdekaart.nl (hier zijn dan de SchoolVensters van po- én vo-scholen te vinden). Vanaf 1 september kunnen vo-scholen al met hun huidige gebruikersnaam en wachtwoord inloggen in het nieuwe beheervenster van deze website: mijn.vensters.nl.  Het huidige beheervenster mijn.schoolvo.nl is niet meer toegankelijk, meldt de VO-raad. De gegevens hieruit zijn op 28 augustus automatisch overgezet naar mijn.vensters.nl. VO-scholen kunnen hier de informatie over hun school...
Thema's:

Baanbrekende voorstellen voor kwalitatief beter onderwijs

8-9-2014 - Strengere toelatingseisen bij pabo’s en docentenopleidingen, aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden en minder vakken in het voortgezet onderwijs. Dit zijn enkele voorstellen van een kleine groep leraren, schoolleiders en bekende namen uit het onderwijsveld, die moeten leiden tot kwalitatief beter onderwijs. Doel is het Nederlandse onderwijs een van de beste ter wereld te maken. Een kamermeerderheid van VVD en PvdA heeft inmiddels laten weten de plannen te steunen. Ook de AVS is positief. De initiatiefnemers, negen leraren, schoolleiders en bekende namen uit het onderwijsveld...

Na een doorleefde winter wordt het weer lente

4-9-2014 - Boekbespreking van Jezelf zijn – Over autonomie in het onderwijs, Dolf van den Berg, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2014 Het gebeurt niet vaak dat een managementboek op hoogglanspapier verschijnt. Het blijkt nodig te zijn om de vele kunstwerken die in ‘Jezelf zijn’ van Dolf van den Berg een rol spelen tot hun recht te laten komen. De inhoudelijke kwaliteit van de publicatie dringt pas na uren verdiepen in de tekst tot je door. Een van die zeldzame publicaties met diepgang, een boek om te ‘verteren’. Jezelf zijn is...
Thema's:

Opvoeden doe je samen

3-9-2014 - De impact van pestgedrag is vaak groot. Helaas hebben ons de afgelopen tijd via diverse (sociale) media indringende voorbeelden bereikt van pestproblematiek in en om de school. Pesten is een serieus probleem waarbij zowel de ‘pester’ als het slachtoffer geholpen moeten worden om uit de negatieve spiraal te komen. Hierbij raak je meteen de complexiteit van de materie. Pesten is een vorm van antisociaal gedrag waarbij grenzen, normen en waarden overschreden worden. Een aantal vragen wordt dan relevant, zoals: Welke normen en waarden...
Thema's:

Educatiemaster nieuwe AVS Voordeelpartner

3-9-2014 - De AVS heeft een nieuwe voordeelpartner: Educatiemaster. Educatiemaster biedt leraren een online database van duizenden recente artikelen over het onderwijs. AVS-leden profiteren van een kennismakingsvoordeel. De overheid stelt in de nieuwe cao de leraar zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen professionalisering. Ook zal binnen afzienbare tijd het lerarenregister een verplicht karakter krijgen. Elke leraar dient 10 procent van zijn of haar tijd te besteden aan de eigen professionalisering, waarvan 5 procent aan zelfstudie. Dit betekent dat een fulltime leraar per jaar 80...

Klijnsma: Pensioencommunicatie moet eenvoudiger

3-9-2014 - De communicatie over het pensioen moet beter aansluiten bij de behoefte van de deelnemers. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag 2 september j.l. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens de staatssecretaris geven de huidige wettelijke informatieverplichtingen een ‘te rooskleurig beeld’ over het pensioen.      Klijnsma stelt dat de pensioenuitvoerders hun communicatie verder moeten verbeteren en daarbij de deelnemer nog centraler stellen. Mensen moeten beter en makkelijker kunnen zien...
Thema's:

Innovatieve leraren beloond

1-9-2014 - Zo’n 45 leraren mogen hun idee om het onderwijs op hun school te vernieuwen of te verbeteren in praktijk gaan brengen. De leraren krijgen extra geld en ondersteuning om hun plannen dit schooljaar in gang te zetten. Het beste idee komt in aanmerking voor de Onderwijs Pionierstrofee. Het ministerie van OCW stelt voor het project Onderwijs Pioniers een bedrag van € 150.000 beschikbaar aan leraren om hun plannen te ontwikkelen en op hun school te realiseren. Tot 1 juni 2014 konden basisschoolleraren of leraren uit het voortgezet onderwijs met een goed idee op zak zich...
Thema's:

Pagina's