Leraren negatief over Passend onderwijs; schoolleiders positief over toewijzing

24-6-2016 - Veel leraren hebben er geen vertrouwen in dat Passend onderwijs op hun school in de toekomst een succes gaat worden (basisonderwijs 43%, voortgezet onderwijs 54%), blijkt uit een enquête van DUO Onderwijsonderzoek. Schoolleiders zijn positiever en ervaren onder andere minder bureaucratie bij de toewijzing van ondersteuning, blijkt uit onderzoek in het kader van de negende voortgangsrapportage Passend onderwijs. Leraren geven aan dat op hun school de meeste of zelfs alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte het moeilijk hebben, ondanks de hulp die zij krijgen....

Sancties mogelijk bij sociaal onveilige school

23-6-2016 - Vanaf komend schooljaar zal de inspectie scholen aanspreken op de inspanning die ze plegen om al hun leerlingen een sociaal veilige leeromgeving te bieden. Dat schrijft staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer in een reactie op het NOS-bericht dat een op de negen middelbare scholieren wordt gepest. Het websitebericht van de NOS gaat in op een van de bevindingen uit de recent gepubliceerde Jeugdgezondheidsmonitor van de landelijke GGD’en en het RIVM. Uit de monitor blijkt dat bijna 11 procent van de jongeren op het vo de afgelopen drie maanden te maken heeft gekregen...

Minder leerlingen naar speciaal onderwijs

23-6-2016 - Het aantal leerlingen dat les krijgt op het speciaal (basis)onderwijs is het afgelopen schooljaar sneller gedaald dan in voorgaande jaren. Ook in het vso is sprake van een daling. “Dit zijn in totaal bijna vijfduizend kinderen” meldt staatssecretaris Sander Dekker op 22 juni aan de Tweede Kamer in de negende voortgangsrapportage over Passend onderwijs. In het s(b)o is het aantal kinderen het afgelopen schooljaar gedaald met bijna 3600 kinderen. In het vso is het aantal leerlingen voor het eerst sinds jaren omlaag gegaan, het gaat om een afname van 1250 kinderen...

Enquête OCW over carrièreperspectief leraar

23-6-2016 - De onderwijssector wil een aantrekkelijke werkgever zijn, zowel voor zittende leraren als voor toekomstige leraren (zij-instroom en studenten). Het carrièreperspectief vormt daarvan een belangrijk onderdeel. Om inzicht te krijgen hoe scholen hier invulling aan geven,  laat het ministerie van OCW een onderzoek uitvoeren.  De deelname van schoolleiders aan dit onderzoek is van groot belang om een representatief beeld te schetsen, het wordt daarom op prijs gesteld als schoolleiders de vragenlijst invullen.  De resultaten van het onderzoek komen dit najaar...
Thema's:

Extra investeringen blijven cruciaal

21-6-2016 - Het beeld van een financieel gezonde onderwijssector betekent niet dat er geen extra investeringen nodig zijn, schrijft de Stichting van het Onderwijs half juni aan de Tweede Kamer. Extra investeringen in onderwijs en wetenschap zijn en blijven cruciaal. Dat is ook duidelijk in de strategische agenda van de stichting.   De Stichting van het Onderwijs, waar de AVS deel van uitmaakt, reageert hiermee op een brief van de bewindslieden van OCW aan de Tweede Kamer, waarin staat dat de onderwijssectoren financieel gezond zijn. De stichting ziet voor de komende vier jaar drie...

Boeiend open gesprek tussen Sander Dekker en AVS Ledenraad

21-6-2016 - Staatssecretaris Sander Dekker ging vrijdag 17 juni in gesprek met de AVS Ledenraad. In een open gesprek kwamen diverse thema’s aan bod: de staat van de schoolleider, OCW-beleid rond schoolleiders, vluchtelingenonderwijs, vervangingen in de school en goed werkgeverschap. “Enorm leuk gesprek met de ledenraad” twitterde de staatssecretaris na afloop. Hij gaf aan graag gevoed te worden met een aantal ‘uitdagingen’ waar schoolleiders voor staan. Vol verwachting en een beetje spanning werd uitgekeken naar de komst van Sander Dekker. Bij aankomst gaf hij...
Thema's:

Vernieuwd inspectietoezicht per 1 augustus 2017

21-6-2016 - Scholen krijgen minder werk aan het inspectietoezicht. De inspectie maakt voortaan meer gebruik van de verantwoording die scholen al hebben. Scholen kunnen behalve het oordeel ‘voldoende’ straks ook de waardering ‘goed’ krijgen. Dat kondigden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker op 20 juni aan in een brief aan de Tweede Kamer. Het vernieuwde toezicht gaat per 1 augustus 2017 in. De afgelopen jaren heeft de Inspectie van het Onderwijs deze nieuwe werkwijze in pilots getest. Uit de evaluatie van de pilots komt een overwegend positief...

MR is onzichtbaar voor 70 procent scholieren

20-6-2016 - Ongeveer een derde van de scholieren is tevreden over de leerlingenraad. De MR is veel minder bekend dan de leerlingenraad: 30 procent geeft aan dat er een MR op de school is. Dit staat in de LAKS-monitor 2016 waarvoor ruim 88.000 middelbare scholieren enquêtes hebben ingevuld. Ook andere onderwerpen, als het motiveren van leerlingen door docenten, ict-gebruik, extra-curriculaire activiteiten, veiligheid en Passend onderwijs, komen in de monitor aan bod. Enkele opvallende resultaten in het kort: -      Ongeveer een op de drie leerlingen (32...
Thema's:

CPB: meeste leerwinst in klassen van gelijke niveaus

20-6-2016 - Kinderen presteren het best in een klas met kinderen op hun eigen niveau, is een opvallende conclusie uit het onderzoek 'Kansrijk onderwijsbeleid' van het Centraal Planbureau (CPB) dat 20 juni verscheen. Daarin zijn de effectiviteit en kosten van 160 onderwijsmaatregelen onderzocht. Leerlingen trekken zich weliswaar op aan slimmere klasgenoten, maar halen de beste resultaten in een klas met kinderen van hun eigen niveau, aldus het CPB. Dit laatste geldt alleen als er hoge eisen gesteld worden aan alle leerlingen. Ook moeten scholen regelmatig controleren of...

Onderwijsraad steunt voorstel Dekker meer ruimte nieuwe scholen

17-6-2016 - De Onderwijsraad steunt het principe van het wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker om de procedure van het starten van scholen te moderniseren, maar vindt dat dit zorgvuldig en behoedzaam moet gebeuren. Dit staat in het advies over het ‘Wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen’ dat de Onderwijsraad op 17 juni heeft gepubliceerd. De raad sluit aan bij de zienswijze van de staatssecretaris dat ‘richting’ geen criterium meer hoort te zijn bij het besluit om een school te bekostigen en dat bij het starten van een nieuwe school naar de verwachte...
Thema's:

CvTE pleit voor twee examenperiodes

17-6-2016 - Eindexamenleerlingen die op twee momenten in het jaar, bijvoorbeeld juni en november, examens kunnen maken. Daarvoor pleit voorzitter Pieter Hendrikse van het College voor toetsen en examens (CvTE) in Trouw. Middelbare scholen, leerlingen en docenten steunen het plan. Ook de leerlingen van het Landelijk aktie komitee scholieren (LAKS) zijn blij met dit voorstel. “Absoluut een goede stap. Iedereen is het erover eens dat het onderwijs meer maatwerk moet beiden”, zegt voorzitter Andrej Josic in het interview in Trouw. Het idee is dat leerlingen zelf kunnen kiezen...

Nieuw convenant privacy gesloten

16-6-2016 - PO-Raad en VO-raad sloten onlangs een nieuw convenant privacy met leveranciers en uitgevers. Dit convenant moet het scholen en hun besturen gemakkelijker maken afspraken te maken over hoe zij veilig met leerlinggegevens omgaan. Twee jaar geleden is het eerste convenant gesloten. Dit nieuwe convenant is een uitbreiding met naast afspraken over leermiddelen ook afspraken voor digitale toetsen en school- en leerlinginformatiesystemen. Ook is het convenant aangepast aan de nieuwe regels over het melden van datalekken. In het convenant is de Wet bescherming persoonsgegevens vertaald...
Thema's:

Vóór 30 juni aanmelden voor NRO-onderwijsprijs

16-6-2016 - Schoolleiders, leraren en zorgcoördinatoren die relevant wetenschappelijk onderzoek op een doeltreffende manier vertaald hebben naar de onderwijspraktijk in het schooljaar 2015-2016, maken kans op de NRO-onderwijsprijs 2016. Om mee te kunnen dingen, dient de inzending voor 30 juni bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) binnen te zijn. Uit de inzendingen selecteert een jury per onderwijssector (po, vo, mbo) een inzending. Zij ontvangen een prijs van 2000 euro. Een filmmaker maakt vervolgens op de winnende scholen een professioneel filmpje, die op de website...
Thema's:

Twee basisscholen winnaars TechniekTrofee

16-6-2016 - RK Basisschool St. Trudo in Helmond en de Wethouder Luidensschool in Gouda zijn de winnaars van de TechniekTrofee 2016. Beide basisscholen ontvingen een cheque ter waarde van 2500 euro. De Trudoschool won de TechniekTrofee Ir. W. Maas Geesteranusprijs 2016 voor het beste voorbeeld van Wetenschap & Techniek op de basisschool. De Wethouder Luidensschool is de winnaar van de TechniekTrofee Inspiratieprijs 2016. Met hun ‘Verwonderlab’ middenin de school, waar leerlingen uit alle klassen hun vragen kunnen onderzoeken, verankert de school Wetenschap & Techniek in...

Wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht aangenomen

14-6-2016 - De Eerste Kamer heeft op 14 juni ingestemd met het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker . Hierdoor wordt de medezeggenschap in het onderwijs versterkt. Leerlingen, ouders en leraren krijgen meer inspraak in alle onderwijssectoren. Minister Bussemaker is blij dat de medezeggenschap binnen onderwijsinstellingen met deze wet verstevigd wordt: “Met deze wet wordt de medezeggenschap beter in positie gebracht om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijsbestuur. Want van meer...
Thema's:

Gedragswetenschappers bezorgd over privacy in onderwijs

14-6-2016 - Veel pedagogen en psychologen die bij scholen en samenwerkingsverbanden werken, maken zich zorgen over privacy. Ze voelen zich vaak alleen staan in hun pleidooi binnen scholen om (meer) aandacht aan privacy te besteden. Dit blijkt uit een kleine enquête van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). NVO en NIP gaan de zorgen ook bespreken met de AVS. Om beter zicht te krijgen op de zorgen, zeten NVO en NIP in mei een korte enquete onder hun leden uit. In totaal reageerden 88 pedagogen en...
Thema's:

Meeste vwo-leerlingen slagen voor rekentoets

14-6-2016 - Vwo-leerlingen hebben de rekentoets dit jaar goed gemaakt. 97 procent van de leerlingen heeft een cijfer gehaald op de rekentoets waarmee ze het diploma kunnen halen. Dit kan nog meer worden, omdat de laatste herkansingsronde nog niet meegeteld is. Dit schooljaar telt de rekentoets op het vwo voor het eerst mee voor het behalen van het eindexamen. Vanwege de goede resultaten hoeft geen coulanceregeling, de zogeheten vangnetconstructie, te worden toegepast.   Volgens staatssecretaris Dekker tonen de resultaten aan dat het belangrijk is in te blijven zetten op goed...
Thema's:

200 miljoen om onderwijsachterstanden te verkleinen

14-6-2016 - De PvdA wil 200 miljoen euro extra besteden aan het verkleinen van kansenongelijkheid bij kinderen. Het geld wordt onder andere ingezet voor de extra kosten voor onderwijs aan asielkinderen. Dat is een van de resultaten van het begrotingsoverleg tussen VVD en PvdA. AVS-voorzitter Petra van Haren is blij met de aanvulling voor onderwijs in de begroting. Petra van Haren: “De financiële ruimte in het primair onderwijs staat al zwaar onder druk en het is van groot belang dat we instromende asielkinderen maximale kansen kunnen bieden op een goede schoolloopbaan zonder dat...

Passend onderwijs voor leerlingen met autisme is zeker mogelijk

13-6-2016 - Tijdens de thuiszitterstop in Utrecht, op 13 juni, hebben de staatssecretarissen Dekker van Onderwijs en Van Rijn van VWS het rapport ‘Passend onderwijs vanuit autisme bekeken’ uit handen van ervaringsdeskundigen met autisme in ontvangst genomen. Het rapport beschrijft oplossingen voor knelpunten en misvattingen die Passend onderwijs voor leerlingen met autisme belemmeren. Vanuit autisme bekeken analyseerde ruim 60 praktijksituaties en sprak met leerlingen met autisme en hun ouders en betrokkenen uit onderwijs, zorg en gemeenten. Uit de analyses die in twee jaar...

Nederland valt uit top 10 in ranglijst KidsRights

13-6-2016 - Nederland is dit jaar in de ranglijst van de KidsRights Index gezakt van de 2e naar de 13e plaats. Nederland presteert minder op de indicatoren ‘beschikbaar budget’ en ‘faciliterende wetgeving’. Dat heeft de internationale kinderrechtenstichting op 13 juni in samenwerking met de Erasmus Universiteit gepubliceerd. De index is een jaarlijks vastgestelde ranglijst die meet hoe kinderrechten wereldwijd worden nageleefd en in hoeverre landen zich inzetten om de rechten van kinderen te verbeteren. De verslechterde ranking is met name het gevolg van de...
Thema's:

Doorstroom scholieren naar hoger niveau is gestegen

13-6-2016 - Het percentage leerlingen dat ‘stapelt’ binnen het voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren gestegen. Mogelijk komt dat omdat schoolleiders en leraren hun verantwoordelijkheid hebben genomen om leerlingen meer kansen te bieden of beter te begeleiden in hun schoolloopbaan. Dat schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer over ‘flexibilisering in het voortgezet onderwijs’. Flexibilisering en maatwerk kunnen in potentie de doorstroom tussen onderwijsniveaus verbeteren, schrijft Dekker. De meest recente cijfers van DUO laten een...
Thema's:

Dekker en Van Rijn tekenen Thuiszitterspact

13-6-2016 - Op maandag 13 juni tekenen staatssecretarissen Sander Dekker van Onderwijs en Martin van Rijn van Volksgezondheid het zogeheten Thuiszitterspact. Op de top worden afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters te verminderen. Voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert is aangesteld om de afspraken uit dit pact aan te jagen. Doel is dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod. Afgelopen schooljaar zaten een kleine 10.000 leerlingen voor kortere of langere tijd thuis. Redenen hiervoor waren bijvoorbeeld langdurig spijbelen, een te lange...
Thema's:

VO2020-scan biedt inzicht in ambitie en realisatie Sectorakkoord

9-6-2016 - In het Sectorakkoord is afgesproken dat de VO-sector zelf de regie heeft om het onderwijs toekomstbestendig te maken. Iedere school legt eigen accenten als het gaat om de ambities. De VO2020-scan maakt inzichtelijk welke vorderingen er gemaakt zijn bij de realisatie van de ambities uit het Sectorakkoord. Bestuurders en schoolleiders kunnen de scan tot 1 juli 2016 invullen. Vanwege de relatieve vrijheid van besteding is het lastig om een directe link te leggen tussen de inzet van middelen en de realisatie van beleidsdoelen. De scan, ontwikkeld door de VO-raad, geeft hier inzicht...
Thema's:

Pleidooi voor jaar extra vmbo

8-6-2016 - Vmbo-leerlingen moeten een jaar langer de tijd krijgen om hun diploma te halen, bepleitten de VO-raad en de Stichting Platforms Vmbo (SPV) onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. Ook willen ze meer geld voor de invoering van de tien nieuwe profielen vanaf augustus 2016. De Tweede Kamer sprak hierover op 9 juni in een overleg over ‘Herkenbaar vakmanschap’. Met een vijfjarige vmbo bied je de jongeren dezelfde kansen als havisten en vwo’ers. Het mbo ziet wel wat in het plan van de vo-scholen, schrijft Trouw. Ook de MBO-Raad vindt het raar dat de meest...
Thema's:

Pagina's