Wijziging bekwaamheidseisen vmbo

29-3-2017 - In verband met de invoering van beroepsgerichte profielen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) zijn de 35 vroegere afdelingsvakken, intrasectorale programma’s en intersectorale programma’s omgevormd tot 10 beroepsgerichte profielen. Deze profielen zijn met ingang van 1 augustus 2016 ingevoerd. Vorenstaande betekent een inhoudelijke verbreding van de opleidingsroutes. Daarnaast zijn de onderwijsprogramma’s inhoudelijk veranderd. De nieuwe profielvakken zijn vaak beperkt vergelijkbaar met de oude afdelingsvakken. Dit betekent voor de meeste...
Thema's:

Bedragen personele bekostiging PO voor het schooljaar 2017–2018 bekendgemaakt

29-3-2017 - De staatssecretaris van OCW, de heer Dekker ,heeft op 28 maart 2016 de Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018 gepubliceerd. De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In deze regeling over het schooljaar 2017–2018 worden de daarvoor noodzakelijke prijzen en bedragen vastgesteld.   De staatssecretaris geeft in de regeling aan dat er geen inhoudelijke wijzigingen zijn ten opzichte van regeling voor schooljaar 2016...

Tips voor medezeggenschap: vergroot betrokkenheid achterban

28-3-2017 - Het project ‘Versterking medezeggenschap’ heeft een aantal tips op de website www.infowms.nl gepubliceerd voor medezeggenschapsraden om de betrokkenheid van hun achterban te vergroten. Voor een goed functionerende medezeggenschap is deze betrokkenheid essentieel.   Veel MR-leden vinden het lastig ouders, collega’s en leerlingen te interesseren in het medezeggenschapswerk. Het is juist belangrijk om te weten wat er leeft en om input te krijgen, zodat het draagvlak van de MR toeneemt en ook de kwaliteit van de besluitvorming kan verbeteren. Tips en...

Nijmegen is Nationale Onderwijsstad 2017/2018

28-3-2017 - Met ingang van 1 oktober draagt Nijmegen een jaar lang de titel van Nationale Onderwijsstad 2017/2018. De Stichting Nationale Onderwijsweek heeft deze stad gekozen vanwege het brede scala aan onderwijsvoorzieningen in Nijmegen en de prioriteit die de stad geeft aan de ontwikkeling van jonge mensen.   Doorslaggevend was de verbinding van het Nijmeegse onderwijsbeleid met het thema van de Nationale Onderwijsweek 2017: gelijke kansen, aldus de Stichting Nationale Onderwijsweek die elk jaar de Nationale Onderwijsweek samen met partners organiseert. In deze week geeft de...
Thema's:

Onderwijsraad: leerlingen moeten internationaal competent het onderwijs verlaten

28-3-2017 - De Onderwijsraad pleit ervoor dat alle leerlingen internationaal competent het onderwijs verlaten. De raad wil internationalisering structureel inbedden in het onderwijs en vindt dat het bereik van de activiteiten voor internationalisering vergroot moet worden. Dat staat in het advies ´internationaliseren met ambitie´waarop demissionair minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker onlangs een beleidsreactie gaven. Scholen kunnen vanaf volgend schooljaar subsidie krijgen voor de invoering en verdere ontwikkeling van internationalisering. Die internationale...

Uiterlijk 2 mei aanvragen tweede jaar bekostiging asielzoekerskinderen

27-3-2017 - Sinds 1 december 2016 kunnen schoolbesturen bijzondere bekostiging aanvragen voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen in hun tweede verblijfsjaar in Nederland. Omdat de oorspronkelijke uiterlijke ontvangstdatum (voor 24 december 2016) voor veel scholen onhaalbaar was, is deze met terugwerkende kracht verschoven naar 2 mei 2017. Op 1 december 2016 is een wijziging van de Regeling bekostiging personeel PO 2016-2017 gepubliceerd (nr. 64504) die voorziet in een tweede jaar aanvullende bekostiging voor asielzoekerskinderen met ingang van het schooljaar 2016-2017. In die regeling...

Scholen hebben signalerende functie bij armoede

24-3-2017 - Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. Dit blijkt uit advies Opgroeien zonder armoede van de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER vindt dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur. De gevolgen van langdurige armoede voor kinderen zijn groot. Armoede kan heel direct leiden tot...
Thema's:

Informatie over veranderende toezicht op een rij

24-3-2017 - Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs verandert vanaf augustus 2017. Een van de grootste veranderingen is dat het toezicht voortaan bij het bestuur start. Om alles uit te leggen heeft de Inspectie van het Onderwijs video’s en een brochure gemaakt. Via een brief aan schoolbesturen hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker onlangs de schoolbesturen geïnformeerd over deze wijziging, die voor alle instellingen in het po, vo, (v)so en het mbo geldt.   De inspectie legt uit waarom het toezicht is vernieuwd. Omdat het onderwijs verandert,...

Onderwijsketen in beweging, maar ook reden tot zorg

17-3-2017 - “De onderwijsketen is in beweging, maar er is ook reden tot zorg. Er ontstaan op allerlei plekken vormen van schaduwonderwijs voor extra instructie of huiswerkbegeleiding, vooral omdat leerlingen meer nodig hebben dan ons onderwijs blijkbaar biedt.” Dat zegt AVS-voorzitter Petra van Haren op 17 maart tijdens het congres ‘Daadkrachtig leiderschap, van nu naar 2032’ van de Algemene Vereniging Schoolleiders in Nieuwegein, waar bijna duizend aanwezigen zijn. “We hebben als sector een verantwoordelijkheid om tweedeling tegen te gaan en gelijke kansen voor...
Thema's:

Vraag subsidie voor gezonde school aan

17-3-2017 - Tot en met 5 mei kunnen scholen die een Gezonde School willen worden subsidie aanvragen. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een bedrag van 3.000 euro en maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Het programma Gezonde School kan in het schooljaar 2017-2018 maximaal 750 schoollocaties financiële ondersteuning bieden.  De toekenning vindt eind mei plaats, zodat de school tijdig een Gezonde School-coördinator kan aanwijzen en één of meer Gezonde School-thema’s kan opnemen in het schoolwerkplan...
Thema's:

Landelijke Actieweek Thuiszitters

16-3-2017 - Van 8 tot en met 12 mei organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad in nauwe samenwerking met partners (zoals de ministeries van OCW en VWS) de Landelijke Actieweek Thuiszitters. Tijdens deze week kunnen scholen deelnemen aan een groot aantal activiteiten, waarbij ze nieuwe contacten op kunnen doen, bestaande samenwerkingen kunnen versterken en aanpakken kunnen uitwisselen. Goede voorbeelden over het voorkomen en terugdringen van thuiszitten kunnen worden gemaild naar steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl. Deze worden gedeeld op de site van het steunpunt, zodat...
Thema's:

Aanmelding Leraar van het Jaar van start

16-3-2017 - Schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen kunnen weer hun favoriete leraar opgeven voor de verkiezing Leraar van het Jaar. De verkiezing, georganiseerd door de Onderwijscoöperatie, draagt bij aan een positief imago en het bespreekbaar maken van kwaliteit in de beroepsgroep. De verkiezing is onderdeel van de Dag van de Leraar die op donderdag 5 oktober plaatsvindt. Doelstelling van de verkiezing Leraar van het Jaar is kwaliteiten van leraren in po, vo, so en mbo  zichtbaar en bespreekbaar te maken en het leraarschap op een positieve manier in beeld te brengen. De...

Subsidieregeling Lerarenbeurs gepubliceerd

16-3-2017 - De Subsidieregeling Lerarenbeurs is gepubliceerd. Deze Regeling is van toepassing voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs. De Subsidieregeling Lerarenbeurs stelt bevoegde leraren in staat een geaccrediteerde bachelor- of masteropleiding te volgen om daarmee hun kwalificatieniveau te verhogen. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten die aangewend kan worden voor de dekking van de kosten van studie, studiemiddelen en reiskosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Aanvragen kunnen ingediend...
Thema's:

Nieuwe praktijksessie lerarenregister op AVS-congres

14-3-2017 - ‘Het lerarenregister toegelicht’ is onlangs toegevoegd aan de praktijksessies die op het AVS-congres van vrijdag 17 maart plaatsvinden. In een praktijksessie deelt een spreker in 10 minuten zijn of haar ervaringen over een bepaald thema met het aanwezige congrespubliek. Voor deze sessies hoeven deelnemers zich niet van tevoren op te geven. De wet ‘Beroep Leraar’  is recent door de Tweede en Eerste Kkamer aangenomen. Hiermee wordt wettelijk verankerd dat de leraar een professional is, hoogopgeleid, met een verantwoordelijke opdracht. Dat...
Thema's:

Schooldirecteuren zeer kritisch over Rutte II onderwijsbeleid

13-3-2017 - Het eindoordeel van directeuren in het basis- en voortgezet onderwijs over de onderwijsbewindslieden in het kabinet Rutte II is negatief: minister Jet Bussemaker krijgt gemiddeld een 5,7 als rapportcijfer en staatssecretaris Sander Dekker scoort met een 4,6 nog lager. Dit blijkt uit een in maart 2017 verricht onderzoek door DUO Onderwijsonderzoek onder 562 directeuren in het basisonderwijs en 316 directeuren in het voortgezet onderwijs. Sinds de installatie van beide bewindslieden (in november 2012) is het vertrouwen in hen sterk gedaald, met name het...
Thema's:

Gratis lespakket digitale fraude

10-3-2017 - De Fraudehelpdesk heeft een gratis lespakket ontwikkeld waarmee basisschoolleerlingen inzicht krijgen in de risico’s op internet. Het lespakket richt zich op leerlingen van groep 5 tot en met groep 8 en bestaat uit een presentatie op digibord, diverse werkbladen en huiswerkopdrachten voor leerlingen. De makers geven tips hoe kinderen risico’s kunnen verminderen. Voor leraren bevat het pakket een handleiding. De Fraudehelpdesk is een particuliere stichting die met subsidie van de overheid mensen weerbaarder wil maken op internet. Partners zijn onder meer het Openbaar...

Drentse scholen onderschatten leerlingen

10-3-2017 - Drentse basisscholen onderschatten leerlingen van  groep 8. Zij geven vaker dan landelijk een lager schooladvies dan het toetsadvies. Dit blijkt uit de Drentse Onderwijsmonitor 2016. De Drentse Onderwijsmonitor laat al een aantal jaren zien dat scholen in Drenthe lagere schooladviezen geven dan landelijk, terwijl de prestaties in het basisonderwijs niet onderdoen voor de landelijke. De Drentse scholen geven in 51 procent van de gevallen een vmbo-advies, landelijk krijgt 46 procent dit advies. 17 procent van de Drentse kinderen krijgt een vwo advies, landelijk is dit 20....
Thema's:

Zomerschoolleerling gaat vaker over

9-3-2017 - Leerlingen in het voortgezet onderwijs die deelnemen aan de zomerschool, hebben meer kans om over te gaan. Deelname aan de lenteschool laat een minder groot effect zien. Dit blijkt uit een onderzoek van het instituut voor onderwijsonderzoek van Universiteit Maastricht. Tegelijk is er een lichte stijging te zien in het totale aantal zittenblijvers. Lente- en zomerscholen worden ingezet in het kader van het sectorakkoord voortgezet onderwijs als een van de manier om zittenblijven terug te dringen. In 2015 en 2016 zijn veel scholen in de zomervakantie zomerscholen georganiseerd....

Liliane Fonds pleit voor inclusief onderwijs

8-3-2017 - Het Liliane Fons vraagt de Tweede Kamer en het toekomstige kabinet speciale aandacht te hebben voor onderwijs aan kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden. Hiervoor wordt een petitie gelanceerd. Inclusief onderwijs doorbreekt de vicieuze cirkel van armoede en handicap en is daarmee een belangrijk middel voor de bestrijding van armoede in de wereld, concludeert het Liliane Fonds in een rapport dat vandaag verschijnt. De organisatie roept de nieuwe Tweede Kamer en het toekomstige kabinet op tot speciale aandacht voor onderwijs aan kinderen met een beperking in...
Thema's:

Onderzoek naar didactiek van cultuureducatie

7-3-2017 - Onderwijsprofessionals en onderzoekers kunnen gezamenlijk weer een proposal indienen bij het NRO voor het doen van kortlopend en praktijkgericht onderwijsonderzoek. Didactiek voor andere vakken dan taal en rekenen (zoals cultuureducatie, levensbeschouwing en bewegingsonderwijs) is een van de thema’s. Praktijkgericht onderzoek bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) richt zich op voor- en vroegschoolse educatie (vve), primair en voortgezet onderwijs (po en vo), speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (so en vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo...
Thema's:

Meer geschillen over verwijdering van leerlingen

7-3-2017 - In 2016 zijn er evenveel geschillen bij Geschillencommissie Passend onderwijs ingediend als vorig jaar. Maar inhoudelijk verschoof de balans: 78 procent van de geschillen gaat over verwijdering, 22 procent over toelating. Die verhouding was vorig jaar ongeveer fifty-fifty. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Geschillencommissie. In 2016 zijn er 78 verzoekschriften ingediend. Daarvan zijn er dertien niet doorgezet, meestal omdat de ouders en het schoolbestuur toch een oplossing vonden. In het primair onderwijs gingen zes geschillen om een toelatingsbeslissing en 22 om een...
Thema's:

Museumeducatie Prijs 2017

3-3-2017 - Scholen in het primair onderwijs en musea kunnen weer een lopend educatieproject aanmelden voor de tweejaarlijkse Museumeducatie Prijs. Het beste educatieprogramma wordt beloond met 40.000 euro. Het prijzengeld is bestemd voor verdere ontwikkeling en uitbreiding van dit programma. Dit jaar wordt er ook een aanmoedigingsprijs uitgeloofd van 5.000 euro voor het beste projectplan. Om in aanmerking te komen voor de prijzen moet er aantoonbare samenwerking bestaan tussen de school of scholen en één of meer musea, het programma moet aansluiten bij het curriculum in het po...
Thema's:

Wijziging subsidieregeling lente- en zomerscholen vo 2017

1-3-2017 - Op basis van de Regeling lente- en zomerscholen vo 2017 kunnen scholen subsidie aanvragen voor het organiseren van (onder andere) een lenteschoolprogramma in de meivakantie van 2017. Aanvankelijk werd onder “meivakantie” verstaan: de periode die centraal is vastgesteld in de Regeling vaststelling schoolvakanties 2016-2019, dat wil zeggen de periode van 22 tot en met 30 april 2017. Dit jaar valt Koningsdag (27 april) echter op een donderdag, waardoor in de schoolweek van 24 tot en met 28 april redelijkerwijs maar op drie aaneengesloten dagen een lenteschoolprogramma kan...

Alternatieve rekentoets

28-2-2017 - Het alternatief voor de rekentoets zal rond de zomer van 2017 klaar zijn. Dit kondigt staatssecretaris Sander Dekker aan in een brief aan de Tweede Kamer. Die vroeg vorig jaar in een motie om een alternatief voor de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Er komen twee alternatieven voor de rekentoets: één voor het vmbo en één voor havo en vwo. De expertgroepen die de alternatieven uitwerken, bestaan uit wiskundeleraren en wetenschappers die zijn aangedragen door de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) en leerplankundige experts van het...
Thema's:

Pagina's