Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Eerste Kamer stemt in met wet vereenvoudiging samenwerkingsschool

13-7-2017 - De Eerste Kamer heeft op 11 juli 2017 na een uitgebreid debat de ‘Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool’ aangenomen. VVD, PvdA, 50PLUS, SP, D66 en PVV stemden voor. SGP, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, PvdD en OSF stemden tegen. Een samenwerkingsschool is een fusieschool waarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs wordt aangeboden. Het wetsvoorstel is bedoeld om - door de vereenvoudiging van de bestuurlijke vormgeving - de mogelijkheden om een samenwerkingsschool tot stand te brengen te verruimen. Zo wordt het continuïteitscriterium...

Leraren en schoolleiders gaan curriculum actualiseren

7-7-2017 - Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Dit gebeurt voor 9 thema’s of vakgebieden, zoals Nederlands, wiskunde en digitale geletterdheid. Eind 2018 presenteren de teams hun resultaten, die de basis leggen voor nieuwe kerndoelen en eindtermen. Dit staat in de brief die staatssecretaris Dekker vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In april debatteerde de Tweede Kamer over een plan van aanpak voor een eigentijds onderwijsaanbod. Met een...

Terugdringen bureaucratie en meer transparantie nog speerpunten Passend onderwijs

7-7-2017 - Het lukt steeds beter om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een plek te geven in het reguliere onderwijs. Staatssecretaris Dekker heeft tijdens een Kamerdebat op 5 juli over de elfde voortgangsrapportage Passend onderwijs zijn waardering uitgesproken voor de passie en de toewijding waarmee scholen en samenwerkingsverbanden de uitdagingen aangaan. Toch kan het nog beter. Speerpunten zijn meer transparantie en het terugdringen van onnodige bureaucratie.   De AVS vindt het vooral ook van belang dat schoolleiders met hun teams in de scholen zoeken naar de eigen...

Bussemaker wil inzet zij-instromers faciliteren, stimuleren en versnellen

7-7-2017 - Op dinsdag 27 juni voerde minister Bussemaker van OCW in Utrecht een besloten discussie in Utrecht met schoolleiders, zij-instromers, HR-managers, onderzoekers, bestuurders, opleiders, leerkrachten en begeleiders over de mogelijkheden om zij-instroomtrajecten te verbeteren. Deze discussie werd gevoerd om in te spelen op het lerarentekort nu en in de toekomst. Bij deze discussie was ook vertegenwoordiging vanuit de AVS aanwezig. Tijdens deze discussie kwamen vele onderwerpen op tafel met als kernvragen: - hoe werf je (de juiste) zij-instromers? - hoe leren ze het vak op een...
Thema's:

Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo

7-7-2017 - Scholen die samen aan de slag willen met doorstroomprogramma’s po-vo kunnen hiervoor een subsidie aanvragen. Het gaat om programma’s die basisscholen en middelbare scholen zelf inrichten om zo de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen voor kwetsbare leerlingen. Samenwerkende scholen kunnen tot 1 oktober 2017 een subsidieaanvraag indienen bij DUS-I.   Soepele overgangen, met lage drempels, hoge verwachtingen en goede begeleiding zijn cruciaal om talenten te benutten. De regeling is bedoeld als stimulans voor...
Thema's:

Studenten als rolmodellen voor gelijke kansen

6-7-2017 - Minister Bussemaker lanceert op 6 juli de campagne Students-4-Students. Studenten in het hoger onderwijs worden als coach of als rolmodel gekoppeld aan jongeren in het voorgezet onderwijs, in het mbo of aan jongeren die net zijn gestart in het hoger onderwijs. Students-4-Students moet zorgen voor een betere doorstroom en minder studie-uitval naar en in het hoger onderwijs.   Studenten die de rol van coach op zich nemen zullen hierin getraind worden en kunnen voor hun inzet mogelijk studiepunten verdienen. Het is bewezen dat door het gebruik van rolmodellen, die dicht bij de...
Thema's:

Gat van 467 miljoen euro op OCW-begroting

6-7-2017 - In 2018 moet er een gat van 467 miljoen euro worden gedicht op de begroting van het ministerie van OCW. Dat bevestigde demissionair minister Jeroen Dijsselbloem tijdens het debat op 5 juli in de Tweede Kamer over de Voorjaarsnota. Die 467 miljoen stond reeds in de Voorjaarsnota, die in juni werd bekendgemaakt. In Bijlage 2 (meerjarig uitgavenbeeld) staat onder ‘ taakstelling OCW-begroting’  dat er in 2018 en verder ‘diverse problematiek op de OCW-begroting is, voornamelijk als gevolg van hogere leerling- en studentenaantallen dan geraamd.’ Dit is een...
Thema's:

Terugblik op slotbijeenkomst ‘Regels ruimen’

4-7-2017 - Op 21 juni 2017 heeft bij het ministerie van OCW de slotbijeenkomst ‘Operatie Regels Ruimen’ plaatsgevonden. Met bijna veertig scholen uit het po en vo werd samen met staatssecretaris Dekker teruggeblikt op de operatie die in januari van start ging en waaraan zes scholen meededen.   Onder begeleiding van Kennisland, een onafhankelijk bureau dat zich inzet voor maatschappelijke vernieuwing, werd in januari gestart met het aanpakken van onnodige administratieve handelingen bij vijf po-scholen en één vo-school. Het project heeft zes maanden geduurd....
Thema's:

Openbaar bestuur, zorg en onderwijs zorgen voor veel werkgelegenheid

4-7-2017 - Ruim een kwart van alle banen is bij een van de sectoren openbaar bestuur, zorg en onderwijs. Ook in de handel, vervoer en horeca en in de zakelijke dienstverlening is het aantal banen hoog. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2016 is bijna de helft van alle werknemersbanen in handen van vrouwen en in dat jaar is 66 procent van de Nederlandse bevolking van 15 tot 75 jaar werkzaam. Ook geven de cijfers informatie over vacatures en werklozen in Nederland.
Thema's:

Steeds meer Vlaamse en Duitse vo-leraren voor de klas

4-7-2017 -   In Nederland staan steeds meer Vlaamse en Duitse vo-leraren voor de klas, met name in de grensgebieden. De leraren worden ingezet vanwege het urgente lerarentekort.   Steeds meer Vlamingen laten hun diploma accrediteren bij DUO, zodat ze in Nederland les mogen geven. Het aantal Vlaamse leraren steeg in vier jaar tijd van acht (in 2012) naar 50 (in 2016). In 2016 kwamen 12 Duitse vo-docenten naar Nederland. Voor Duitse studenten is de stap groter, omdat vaak vanwege de taalbarrière een nieuw diploma vereist is.   De drempels waar leraren uit buurlanden...
Thema's:

Onderwijsraad: Maatschappelijk belang van onderwijs weegt het zwaarst

4-7-2017 - De Onderwijsraad heeft op verzoek van het ministerie van OCW de verkenning De leerling centraal? uitgebracht over de vraag wat het betekent om de leerling meer centraal te stellen in het onderwijs en waar deze ambitie grenzen ontmoet.  De Onderwijsraad vindt dat daar waar maatschappelijke belangen en wensen van individuen of groepen botsen, het maatschappelijk belang van onderwijs het zwaarst moet wegen. De verkenning is op  4 juli door de voorzitter van de Onderwijsraad overhandigd aan minister Bussemaker.   De raad stelt vast dat er in het onderwijs de afgelopen...
Thema's:

AVS Centrum Educatief Leiderschap ontvangt NRTO-keurmerk

29-6-2017 - Het AVS Centrum Educatief Leiderschap heeft op 22 juni jl. het NRTO-keurmerk ontvangen. Dit keurmerk geldt voor alle opleidingen, leergangen en trainingen die het centrum aanbiedt. Het verkrijgen van dit keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze producten en de professionaliteit van onze dienstverlening. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft getoetst of ons opleidingen- en trainingscentrum aan de...

Schoolleiders vinden veiligheid op internet belangrijk

29-6-2017 - Bestuurders en schoolleiders voorzien in de komende jaren een sterk aanhoudende toename van ict-toepassingen. Er is een groot verschil tussen wensen van deze leidinggevenden en het huidige gebruik van leraren. Leidinggevenden hechten veel waarde aan gesprekken met leerlingen over veiligheid op internet en instructies hoe om te gaan met sociale media. In de praktijk doen ouders dit grotendeels. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse Vier in balans-monitor van Kennisnet. Ook blijkt uit de monitor dat leraren die variëren in de manier waarop ze lesgeven en daarbij gebruik maken...
Thema's:

Input gevraagd voor enquête ‘scholenbouw valt stil’

27-6-2017 - Er zijn steeds meer signalen uit het werkveld dat de bouw van scholen stil valt door de stijgende bouwprijzen. De VNG wil samen met de PO-Raad, VO-raad en andere betrokkenen op zoek naar een oplossing. Ter voorbereiding daarvan hebben deze partijen een enquête opgesteld, waarvoor ze input vragen van gemeenten en po- en vo-scholen. Doordat de bouw aantrekt, wordt het voor publieke partijen steeds moeilijker bouwprojecten aan te besteden. De kosten zijn hoger dan verwacht en soms moet het over. Partijen zijn benieuwd of gemeenten en scholen met de huidige normvergoeding uit...
Thema's:

Meer jongeren kiezen voor techniek

26-6-2017 - Sinds 2013 stijgt het aantal jongeren dat een technisch profiel of studie kiest gestaag. Het behalen van de gestelde doelen van het Techniekpact ten aanzien van de instroom komt hiermee in zicht. Namens het kabinet nam minister Bussemaker van OCW op 26 juni tijdens de Jaarconferentie de voortgangsrapportage en monitor van het Nationaal Techniekpact 2020 in ontvangst. De grootste stijging in een keuze voor techniek is zichtbaar in de vmbo gl/tl opleidingen. Daar waar het aandeel bètatechniek gediplomeerden bij de start van het kabinetsbeleid op een dieptepunt zat (vmbo-gl...
Thema's:

Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs aangeboden

22-6-2017 - Staatssecretaris Dekker concludeert in de 11e voortgangsrapportage Passend onderwijs, die hij op 20 juni aan de Tweede Kamer aanbood, dat “ we goed op weg zijn: nog niet alle doelen zijn bereikt, maar we hebben al veel positieve resultaten behaald.” Dekker stelt dat het stelsel in de huidige vorm werkt en er geen grote nadere stelselwijzigingen nodig zijn. Dekker ziet geen aanleiding om in de landelijke verevening in te grijpen. In deze voortgangsrapportage kijkt de staatssecretaris terug op (bijna) drie jaar Passend onderwijs. Bij de start van Passend onderwijs is...

Week Tegen Pesten: 18 – 22 september

20-6-2017 - Het thema van de nationale Week Tegen Pesten van 18 tot en met 22 september 2017 is dit jaar: Online pesten. Pak ’t aan! Samenwerking met ouders, het team en de leerlingen is daarbij onmisbaar. Want online pesten pak je samen aan. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs vinden op de website www.weektegenpesten.com informatie over hoe ze mee kunnen doen aan de Week Tegen Pesten 2017. De Week Tegen Pesten is een initiatief van Stichting School & Veiligheid. Voorafgaand aan en in de Week Tegen Pesten krijgen leerkrachten tips en tools om samen met leerlingen,...
Thema's:

Besturen en schoolleiders uiten zorgen over tijdsbesteding vernieuwd toezicht

15-6-2017 - Negen op de tien scholen en besturen vinden het nieuwe toezicht een verbetering. Wel uiten enkele besturen en schoolleiders hun zorgen over de tijdsbesteding die het vernieuwde toezicht van hen vereist. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer waarin ze hun beleidsreactie geven over de voortgangsrapportage ‘Naar Vernieuwd Toezicht’ van de Inspectie van het Onderwijs. De voortgangsrapportage laat zien dat de ervaringen tijdens de pilotfase met het vernieuwd toezicht positief zijn. “De besturen waarderen...

Aantal leerlingen met ernstig overgewicht daalt

13-6-2017 - Het aantal kinderen (4-20 jaar) met ernstig overgewicht daalt sinds 2014. Daarentegen stijgt het aantal volwassenen met ernstig overgewicht al sinds 1981. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2014 kampte 3,3 procent van de leerlingen met ernstig overgewicht. In 2016 nog 2,7 procent. Daarbij zijn er in dat jaar meer meisjes veel te dik (3 procent) dan jongens (2,5). In de categorie 20 jaar of ouder neemt het aantal mannen en vrouwen met ernstig overgewicht sterk toe. In 1981 ging het nog om 5,3 procent, dit steeg in de jaren daarna om...
Thema's:

Veilig op schoolreis

13-6-2017 - Schoolreisjes en excursies zijn een welkome aanvulling op het leren in de klas. Wel is het belangrijk om tijdens het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van een schoolreis rekening te houden met de veiligheid. Het gratis infoblad ‘Wijs op schoolreis’ op de site van School en Veiligheid biedt hierbij hulp. Het infoblad geeft een overzicht van het plannen van de schoolreis, het inschatten van en voorlichting geven over risico’s tot en met informatie over het calamiteitenplan en afspraken in geval van incidenten. School en Veiligheid wijst erop dat het...
Thema's:

Weinig bekend over invloed schoolbesturen op onderwijskwaliteit

13-6-2017 - In Nederland hebben we hoge verwachtingen van schoolbesturen om onderwijskwaliteit te verbeteren. Veel onderwijsbeleid leunt op het functioneren van besturen. Maar of en hoe besturen invloed kunnen uitoefenen op onderwijskwaliteit, daarover is weinig bekend, zo blijkt uit een systematische literatuurstudie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Onderzoeker Marlies Honingh zocht in internationale studies naar de relatie tussen schoolbesturen en onderwijskwaliteit in het po en vo. Er is weinig empirisch bewijs gevonden voor het huidige beleid dat verondersteld dat goed bestuur...

Tot 3 juli aanmelden voor NRO-onderwijsprijs

12-6-2017 - Heeft een onderwijsprofessional op uw school onderzoeksresultaten ingezet om het onderwijs te verbeteren? Dan kan hij of zij meedingen naar de NRO verbindingsprijs die op 1 november 2017 tijdens het NRO-congres uitgereikt wordt. De prijs bedraagt 2000 euro. Aanmelden voor de prijs kan tot 3 juli 2017. De NRO-verbindingsprijzen onderstrepen het belang van onderzoek met relevantie voor de onderwijspraktijk. De prijzen stimuleren onderwijsprofessionals om gebruik te maken van wetenschappelijk onderzoek en daarop gebaseerde producten. Dit draagt bij aan de vernieuwing en...
Thema's:

Maatschappelijk aanzien leraar gedaald

9-6-2017 - “Een evenwichtiger verdeling van het salaris in het primair en voortgezet onderwijs om het aanzien van de basisschoolleerkracht en het beroep te laten stijgen.” Dat bepleit Frank Cörvers, bijzonder hoogleraar op de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van het CAOP. Hij vindt het onterecht dat leraren basisonderwijs beduidend minder aanzien hebben dan collega’s in het voortgezet onderwijs.   Het maatschappelijk aanzien van de leraar in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is vooral in de laatste tien jaar achteruit gegaan. De leraar...

Financiële geletterdheid Nederlandse leerlingen bovengemiddeld

9-6-2017 - Nederlandse 15-jarige leerlingen presteren bovengemiddeld op het gebied van financiële geletterdheid, blijkt uit een rapport van de OESO. Nederland heeft in vergelijking met andere landen meer leerlingen die op het hoogste niveau scoren. Het aandeel 15-jarigen met een bankrekening is in Nederland het grootst van de onderzochte landen.

Vanaf 2017 tegenvaller van 200 miljoen euro per jaar op OCW-begroting

8-6-2017 - Het begrotingsoverschot loopt naar verwachting op van 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2017 naar 1,3 procent van het bbp in 2021. Desondanks is er vanaf 2017 een tegenvaller van gemiddeld 200 miljoen euro per jaar op de OCW-begroting. Dit blijkt uit de Voorjaarsnota 2017 die minister Dijsselbloem van Financiën op 1 juni aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. AVS-voorzitter Petra van Haren: “In het po mag niet meer bezuinigd worden. Onze zorg is juist dat er in het po geïnvesteerd moet worden.” De tegenvaller van gemiddeld 200 miljoen euro...
Thema's:

Pagina's