Inspirerende schoolbezoeken en afsluiting ESHA-conferentie in Maastricht

22-10-2016 - De 600 Europese schoolleiders die hebben deelgenomen aan de ESHA-conferentie in Maastricht zijn inmiddels met een goed gevoel weer naar huis gereisd. Het was een inspirerend congres, met op de laatste dag schoolbezoeken en een lezing van Mark van Vugt. “Mensen houden er niet van om gedomineerd te worden.”   “De kinderen nemen hun eigen brood mee naar school”, merkt een van de buitenlande schoolleiders op tijdens een rondleiding bij VMBO Maastricht. Een rondleiding, die voor een deel werd verzorgd door een leerling. De schoolleiders bezochten in...
Thema's:

Europese schoolleiders vinden elkaar in Maastricht

20-10-2016 - “Het is echt een feestje”, zegt een Nederlandse schoolleider opgetogen na weer een dag vol boeiende sprekers, entertainment met inhoud en vooral ook ontmoetingen en het uitwisselen van ervaringen met collega’s uit heel Europa tijdens de ESHA-conferentie in Maastricht. De Amerikaan Zachary Walker, van het Singapore institute of education, weet het publiek bij de aftrap van de tweede dag meteen te vangen. Walker vertelt hoe hij ooit begon als mainstream leraar “die mobieltjes meteen verbood in de klas.” Totdat hij zag hoe zeer leerlingen met...
Thema's:

Scholen geven OSO een 7

20-10-2016 - De gebruikers van de Overstapservice Onderwijs zijn over het algemeen tevreden over deze service. Zij waarderen met name de volledigheid van de dossiers. Maar de helpdesk en de mogelijkheid verbeteringen aan te geven, worden niet vaak benut. Dat blijkt uit het tevredenheidsonderzoek dat Stichting Kennisnet in de maanden mei en juni van dit jaar liet uitvoeren door Marktonderzoek- en adviesbureau The Choice. OSO is een initiatief van de PO-Raad en de VO-raad. Stichting Kennisnet zorgt sinds 2015 voor de uitvoering van OSO. In totaal hebben 1.620 medewerkers van scholen in...
Thema's:

ESHA-conferentie succesvol gestart

19-10-2016 - "We leren samen, we wisselen onze kennis uit en we bouwen vriendschappen op.” Hiermee besluit AVS-voorzitter Petra van Haren haar warme welkomstwoord bij de start van de ESHA-conferentie in Maastricht waarin ze benadrukt dat schoolleiders ervan houden te leren van anderen. De reacties van de deelnemers zijn na de eerste conferentiedag zeer positief. Clive Byrne, voorzitter van ESHA, geeft aan dat schoolleiders veel maatschappelijke zaken proberen op te lossen, "maar we komen niet aan onszelf toe." In Ierland, waar hij vandaan komt, is nu een...
Thema's:

Codeweek van start met Wereldrecord programmeren

18-10-2016 - Nederland heeft het Wereldrecord programmeren gevestigd door met 11.368 kinderen op 473 basisscholen door heel Nederland tegelijk te programmeren. De activiteit is de aftrap voor de Nederlandse Codeweek. Veel ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen leren programmeren. De Codeweek is een jaarlijkse campagne tijdens de herfstvakantie die leerlingen en docenten in het primair en voortgezet onderwijs laat kennismaken met programmeren. Ook moet de Codeweek kinderen stimuleren zelf aan de slag te gaan met programmeren. Het thema van 2016 is: ‘Programmeren? Natuurlijk!...
Thema's:

OCW wil snellere fusietoets

18-10-2016 - Na alle kritiek vanuit het onderwijsveld stellen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker voor de Wet fusietoets aan te passen. Naast de zware inhoudelijk toets voor risicovolle fusies komt er een snellere toets voor fusies van beperkte omvang. Daarnaast willen de bewindslieden een zorgplicht menselijke maat voor alle besturen introduceren. Dit staat in een brief die op 17 oktober naar de Tweede Kamer is gestuurd. Uit zowel de evaluatie van de Wet fusietoets als een veldraadpleging over dit onderwerp komen stevige kritiekpunten naar voren. “De fusietoets...
Thema's:

Amsterdam start pilot academici voor de klas in vmbo

17-10-2016 - De gemeente Amsterdam start met een pilot waarbij recent afgestudeerde academici met interesse in het onderwijs een half jaar lang ervaring kunnen opdoen binnen een vmbo school als ‘co-docent’.  Co-docenten ondersteunen onderwijsinstellingen en de leraren binnen en buiten de klas. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om cursussen te volgen die relevant zijn voor het lesgeven in een diverse stad als Amsterdam. Met de pilot krijgen jonge academici de kans om het vmbo-onderwijs te leren kennen, werkervaring op te doen en tegelijkertijd de huidige leraren...
Thema's:

67 procent vo-werknemers vindt aanvullende maatregelen tegen werkdruk nodig

13-10-2016 - Ruim 80 procent van de werknemers in het vo is tevreden tot zeer tevreden met hun baan en 74 procent is, alles bij elkaar genomen, tevreden tot zeer tevreden met hun arbeidsomstandigheden. Dat blijkt uit de analyse van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) voor het voortgezet onderwijs. De NEA is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de arbeidssituatie van werknemers in Nederland. De reguliere NEA doet verslag van de bevindingen over alle sectoren en de hele onderwijssector. Voion, het A&O-fonds voor het voortgezet onderwijs, laat tweejaarlijks...

Leraren houden het liefst collectief pensioen

13-10-2016 - Leraren geven hun salaris een krappe voldoende en ook het pensioen scoort onder de maat. Toch houden ze hun pensioen het liefst zoals het is, namelijk als collectief stelsel. Dat blijkt uit een enquête van Ambtenarensalaris.nl onder ruim 1.100 medewerkers in het onderwijs. Werkdruk en salaris niet in verhouding Met gemiddeld een 5,7 hebben docenten geen hoge pet op van hun salaris. Zij noemen daarbij vooral de verantwoordelijkheid en werkdruk die niet in verhouding staan tot wat zij maandelijks op hun rekening gestort krijgen. Zeker in vergelijking met HBO’ers in...
Thema's:

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel lerarenregister

13-10-2016 - Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 11 oktober ingestemd met het wetsvoorstel lerarenregister. Toch heerst er verdeeldheid onder de fracties over de te verwachten effecten en opbrengsten van het register. De sectorraden uitten hun kritiek al voor het debat op 5 oktober. Staatssecretaris Dekker van OCW schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij vindt dat schoolleiders niet in het lerarenregister moeten worden opgenomen. Het lerarenregister is een initiatief van de Onderwijscoöperatie en verplicht leraren om zich vanaf 2017 te registreren. Leraren moeten...
Thema's:

Onderwijsatlas vo toont arbeidsmarktontwikkelingen

11-10-2016 - Dalende leerlingenaantallen, vergrijzing, tekortvakken, onbevoegd gegeven lessen, rendement van lerarenopleidingen, werktevredenheid. Dat zijn de thema’s die aan bod komen in de Onderwijsatlas vo, een initiatief van Voion. Aan de hand van grafieken en kengetallen laat de atlas een samenhangend beeld zien van recente en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De landkaarten laten de regionale verschillen zien. Enkele opvallende highlights: -      De komende jaren zal het aantal leerlingen in veel gebieden afnemen; -   ...
Thema's:

Drie publicaties InnovatieImpuls Onderwijs

11-10-2016 - Vijf jaar lang stimuleerde InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) onderwijsvernieuwing van onderop. Het afgelopen jaar onderzocht IIO in verschillende scenario’s hoe deze onderwijsvernieuwingsbeweging ook na IIO, dat na de zomer afloopt, kan blijven bestaan. Over een van de pijlers – de succesfactoren van samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen in het po en vo zichtbaar maken- schreef IIO drie publicaties. De publicaties gaan over de uitdagingen voor vernieuwende scholen en lerarenopleidingen, over de beste tips voor een goede samenwerking volgens...

Bijna 6 miljoen voor aanpak ‘Jong Leren Eten’

11-10-2016 - Met de aanpak ‘Jong Leren Eten’, die onlangs werd gepresenteerd, wil het kabinet zoveel mogelijk kinderen voedsel laten proeven, ervaren en beleven. Nieuwe en bestaande activiteiten, zoals smaak- en kooklessen, groente en fruit in de klas, schooltuinen, bedrijfsbezoeken en voedingslessen – worden voortaan via één loket aangeboden. De staatssecretarissen Van Dam van Economische Zaken en Van Rijn van VWS trekken hiervoor jaarlijks 5,7 miljoen euro uit. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse kinderen nu onvoldoende gezond eten: minder dan 1 procent...
Thema's:

Landelijk netwerk voor medezeggenschap scholen

10-10-2016 - Ouders & Onderwijs, de belangenorganisatie voor ouders van schoolgaande kinderen, lanceert een landelijk netwerk dat medezeggenschapsraden gaat ondersteunen in hun werk. De MR’en van duizenden scholen in Nederland lopen vaak tegen dezelfde problemen aan. Het netwerk van Ouders & Onderwijs wil deze ouders in MR’en met elkaar in contact brengen. Zo kunnen ook best practices en ervaringen worden gedeeld. MR’en kunnen zich vrijwillig aansluiten bij het netwerk. Slechts 40 procent van de ouders vindt de inspraak via de MR goed geregeld. Dit blijkt uit...

Vier vrouwen Leraren van het Jaar

10-10-2016 - Vier vrouwen, Daisy Mertens, Anna Hinkema, Joke de Jong en Merel Brugman, zijn zaterdag Leraar van het jaar 2016 geworden. Zij namen op 8 oktober op het Lerarencongres in Amersfoort hun awards in ontvangst uit handen van minister Jet Bussemaker van OCW. De winnaars zijn allemaal uitblinkers en gaan komend jaar o pad als ambassadeur van het onderwijs. Vlnr: Joke de Jong, Daisy Mertens, Jet Bussemaker, Merel Brugman, Anna Hinkema                       Copyright foto: Fred...

Meedenken over advies Passend onderwijs van Onderwijsraad

7-10-2016 - De Onderwijsraad brengt een advies uit over het systeem van Passend onderwijs zoals dat op 1 augustus 2014 in werking is getreden. De raad gebruikt daarbij de resultaten uit het lopende evaluatieonderzoek door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Voor de voorbereiding van het advies vraagt de Onderwijsraad input van onderwijsprofessionals. Over de manier waarop Passend onderwijs vorm krijgt in de praktijk en de uitkomsten daarvan, brengt de Onderwijsraad advies uit aan het ministerie van OCW. Vragen die in de advisering centraal staan zijn: Hoe pakt Passend...

Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo

6-10-2016 - Op 30 september 2016 heeft de minister Bussemaker van OCW de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo gepubliceerd. In deze beleidsregel wordt een uiteenzetting gegeven hoe het met de bekwaamheden zit. Verder is het mogelijk om in bijzondere gevallen ontheffing te vragen voor bepaalde vakgebieden. In de beleidsregel worden de situaties via tabellen weergegeven.
Thema's:

Sectorraden kritisch over wetsvoorstel lerarenregister

6-10-2016 - De Tweede Kamer heeft op 5 oktober, de Dag van de Leraar, lang gedebatteerd over de invoering van het lerarenregister. In aanloop naar het debat hebben de sectorraden een brief naar de Kamer gestuurd waarin zij kritiek uiten op het wetsvoorstel. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer geeft aan de wet Beroep Leraar en het lerarenregister te steunen. Er zijn diverse moties ingediend. De Kamer stemt dinsdag 11 oktober over het wetsvoorstel. “De meerwaarde van het register kan aanzienlijk groter worden als het is verbonden aan school- en teamontwikkeling. Voor...
Thema's:

Regeling bekostiging exploitatiekosten VO 2015 en 2016 bekend gemaakt

5-10-2016 - De Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 en 2016 is op 7 oktober 2016 is op 7 oktober 2016 gepubliceerd. Deze regeling regelt voor scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs het volgende: - de aanpassing van de bekostiging voor de exploitatiekosten in 2015 in verband met de kabinetsbijdrage voor de prijsontwikkeling 2015; - vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten en het lesmateriaal voor het kalenderjaar 2016 in verband met doorwerking van de prijsontwikkeling 2015 en een correctie om de...
Thema's:

Regeling bekostiging exploitatiekosten VO 2016 – 2017 gepubliceerd

5-10-2016 - Op 26 september 2016 heeft staatssecretaris Dekker van OCW de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2016 – 2017 bekend gemaakt. Deze regeling regelt voor scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs het volgende: - de aanpassing van de bekostiging voor de exploitatiekosten in 2016 in verband met de kabinetsbijdrage voor de prijsontwikkeling 2016; - vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten en het lesmateriaal voor het kalenderjaar 2017 in verband met doorwerking van de prijsontwikkeling 2016. 2016...
Thema's:

Winnaars eTwinning-prijs 2016 bekend

5-10-2016 - De jaarlijkse eTwinning-prijzen voor het beste online uitwisselingsproject in het onderwijs worden op 5 oktober uitgereikt op het eTwinning-congres. De drie winnaars brengen vakoverstijgend onderwijs op een innovatieve manier in de praktijk en ze laten de leerlingen echt samenwerken met leerlingen uit een ander land, aldus de jury.   Drentse basisscholen maken films voor Poolse leeftijdsgenoten Lerares Clair Mulder wint met het project ‘Step by step’ dat zij uitvoert op CBS het Stroomdal en CBS de Rietzanger, in de categorie basisonderwijs. In dit...
Thema's:

Onderwijscampagne: scholen, ga aan de slag met informatiebeveiliging en privacy

4-10-2016 - Oktober is de Maand van de Informatiebeveiliging en Privacy. De campagne van de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet roept scholen op snel aan de slag te gaan met dit thema. Een nieuwe Europese verordening stelt aanzienlijk hogere eisen aan het onderwijs. Scholen die zich daarvan niet bewust zijn, overtreden mogelijk de wet. Scholen worden uitgenodigd deel te nemen aan een peiling over informatiebeveiliging en privacy. Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze AVG is op een aantal punten strenger dan de huidige Wet...
Thema's:

Dekker: Scholen en regio’s moeten werken aan terugdringen thuiszitters

3-10-2016 - Duizenden kinderen zitten ‘volstrekt onnodig’ thuis doordat een deel van de scholen en gemeenten onvoldoende zijn best doet een passende onderwijsplek te vinden. Dit stelt voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert in de Volkskrant. Het aantal kinderen dat maanden of jaren geen onderwijs krijgt, ligt in Nederland al jaren rond de tienduizend. In juni hebben scholen, gemeenten en drie ministeries het Thuiszitterspact ondertekend, met het doel het aantal thuiszitters terug te dringen. Ook het in 2014 ingevoerde Passend onderwijs moest mede het aantal thuiszitters...

Subsidie beschikbaar voor gezond en duurzaam schoolgebouw

3-10-2016 - De overheid stelt vanaf 3 oktober een subsidie beschikbaar waarmee schoolbesturen extern advies kunnen inhuren voor verduurzaming van hun schoolgebouwen. De subsidie bedraagt 50 procent van de advieskosten tot een maximum van 3.500 euro. Hiervan kunnen honderdvijftig schoolbesturen gebruik maken. De subsidie maakt onderdeel uit van de Green Deal Scholen die besturen op weg helpt met praktische informatie en stappenplannen. De subsidie is bedoeld als steuntje in de rug voor schoolbesturen. “Het verbeteren van het binnenklimaat op school of het groener maken van het gebouw...

Wijzigingen bekostiging nieuwkomers voor po en vo

3-10-2016 - Voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs wijzigt de bekostiging voor nieuwkomers. In de nieuwe regeling kan ieder kwartaal bekostiging aangevraagd worden. Voor het po zijn de teldata 1 augustus (met terugwerkende kracht), 1 november, 1 februari en 1 mei. Omdat scholen op 1 augustus nog op vakantie waren , kan de eerste schooldag als telmoment gehanteerd worden. Het formulier hiervoor kan tot 30 oktober worden ingevuld. Voor het vo zijn de nieuwe peildata: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober 2017. De regeling geeft aan dat de bestaande aanvullende regelingen voor...

Pagina's