Manifest leraren over curriculum voor #Onderwijs2032

28-8-2015 - Een samenhangend kerncurriculum, een dynamisch curriculummodel en een op te richten nationale Lerarenraad. Dat zijn de standpunten die 19 leraren uit primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het mbo aan de orde stellen in een manifest dat zij bij Paul Schnabel, voorzitter van Platform #Onderwijs2032, onlangs hebben ingediend. De indieners, op de achtergrond ondersteund door circa 800 leraren, zijn voorstander van een ‘gelaagd’ curriculum, opgebouwd uit een basisdeel en een dynamisch deel. Het afgewogen, samenhangende en doorgaande kerncurriculum moet worden...
Thema's:

Strategie hoe om te gaan met leerlingendaling in het voortgezet onderwijs

28-8-2015 - In het primair onderwijs is al jaren sprake van leerlingendaling. Daar is nu ook sprake van in het voortgezet onderwijs. Van 2016 tot 2028 daalt het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs met twaalf procent. Dat betekent 115.000 leerlingen minder. In zijn kamerbrief van 20 augustus 2015 komt staatssecretaris Dekker van OCW met een strategische aanpak om het probleem van de daling van het aantal leerlingen in goede banen te leiden. In zijn brief constateert hij dat een groot deel van de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs de daling onderschat. Om te zorgen voor een...
Thema's:

Pilots leerwinst en toegevoegde waarde po en vo stap in ontwikkeling datagestuurd onderwijs

28-8-2015 - In maart 214 heeft de Tweede Kamer het eindrapport voor de pilots Leerwinst/ Toegevoegde Waarde Primair Onderwijs ontvangen. Op 20 augustus heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs het eindrapport over de vo-pilots aan de Tweede Kamer gestuurd met een toelichting. De pilots zijn opgezet om te achterhalen in hoeverre het mogelijk is om de leerwinst van (groepen) leerlingen en eventueel ook de toegevoegde waarde van de school in beeld te brengen. Bij leerwinst gaat het om de toename van kennis en vaardigheden van leerlingen tussen twee meetmomenten. De...
Thema's:

Oratie 4 september: Onderwijsleiderschap vereist wijsheid in de praktijk

25-8-2015 - Onderwijsleiderschap is na het docentschap de tweede bepalende factor voor de kwaliteit van het onderwijs, volgens Femke Geijsel, professor bij de programmagroep Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. De complexiteit van onderwijsleiderschap doet een beroep op praktijkwijsheid waarin rationele oplossingen niet voldoende zijn om die complexiteit te omvatten. Onderzoek naar praktijken en de professionele ontwikkeling van onderwijsleiders is van belang om die wijsheid te voeden en de kwaliteit van het onderwijs te kunnen vergroten. Geijsel houdt een oratie op 4 september...
Thema's:

Meer lesuren taal en rekenen in Rotterdam

25-8-2015 - Voor veel Rotterdamse scholen is het huidige aantal lesuren niet voldoende om taal- en rekenachterstanden weg te werken. Een gemeentelijke subsidie maakt het mogelijk dat zeventig procent van de basisscholen en negentig van de middelbare scholen extra lesuren gaan geven om achterstanden weg te werken. Dit meldt Trouw onlangs. De subsidie van de gemeente van 28,5 miljoen euro is onderdeel van het onderwijsprogramma Leren Loont. In totaal hebben 290 Rotterdamse scholen zich voor de subsidie aangemeld. De scholen zijn vrij te kiezen waarvoor zij het geld willen inzetten: voor...

Aantal ‘zwakke’ scholen is gedaald dankzij sanctiemogelijkheid sluiting school

24-8-2015 - Het aantal (zeer) zwakke scholen is de afgelopen jaren gedaald. Dit komt onder andere door wetswijzigingen en de wet Goed onderwijs, goed bestuur die sinds 1 augustus 2010 in werking is, waarbij de overheid slagvaardig kan optreden in gevallen van ernstig tekortschietende kwaliteit op een school en/of bestuurlijk wanbeheer. Dit schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer, waarin deze wet over de afgelopen vijf jaar wordt geëvalueerd. Om in te kunnen grijpen bij tekortschietende scholen zijn deugdelijkheidseisen voor de minimumkwaliteit geformuleerd in...
Thema's:

Convenant ‘Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ afgesloten

24-8-2015 - Binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ICT is het convenant ‘Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen’ afgesloten, met een bijbehorende modelbewerkersovereenkomst. Bij dit convenant zijn de PO-Raad, VO-raad, de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU), de Vereniging Digitale Onderwijsdienstverleners (vDOD) en de leden van de sectie Educatief van de Koninklijke Boekverkopersbond betrokken. Het convenant is opgesteld om de digitale wereld binnen het onderwijs in goede banen te leiden. Het gaat dan met name over het gebruik van de digitale...
Thema's:

Ook vo krijgt te maken met krimp

21-8-2015 - Ook scholen in het voortgezet onderwijs krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met de gevolgen van demografische krimp. Vooral in het vmbo wordt het lastig om overal in Nederland alle schoolsoorten aan te bieden. Schoolbesturen en gemeenten moeten daarom in actie komen, schrijft staatssecretaris Dekker (onderwijs) in de voortgangsrapportage over de aanpak van leerlingendaling. Dekker: “Middelbare scholen zullen vanwege krimp steeds vaker afdelingen moeten sluiten, dat is onontkoombaar. De beschikbaarheid van alle schoolsoorten komt zo echter in het...
Thema's:

Publieksstemming bepaalt nieuwe scholen Amsterdam

20-8-2015 - Amsterdammers kunnen online stemmen voor een nieuwe school die zij de grootste aanwinst voor hun stad vinden. Op www.onzenieuweschool.nl kan het publiek tot en met 23 augustus stemmen op een van de 124 uitgewerkte plannen. Voor de gemeente Amsterdam is de maatschappelijke denktank Kennisland sinds april op zoek naar initiatieven om de leerlingengroei in de hoofdstad op te vangen. Deze onderwijschallenge is voor Amsterdam het startpunt van een dialoog over onderwijs in de stad: Waar ligt de vraag eigenlijk voor nieuwe scholen, waar heeft Amsterdam behoefte aan? Opvallend is...
Thema's:

Cyberpesten groeiend probleem

18-8-2015 - Cyberpesten is, ondanks alle overheidscampagnes, niet verminderd. Dat zegt de Bredase kinderpsycholoog Marjolijn van Loenhout naar aanleiding van cijfers over cyberpesten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Cyberpesten is een groeiend probleem, aldus de kinderpsycholoog. “Op het schoolplein is pesten zichtbaar en kan het relatief makkelijk aangepakt worden, maar online krijg je hier een stuk minder makkelijk grip op. Ouders hebben totaal niet door wat hun kinderen uitspoken op internet”, vertelt Van Loenhout aan het ANP. Een van de problemen is volgens...
Thema's:

OCW wil meer in gesprek met het veld

17-8-2015 - Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs willen meer in gesprek met het onderwijsveld en de Tweede Kamer over hoe de overheid zich bij het maken van beleid meer tot de hoofdlijnen kan beperken zonder haar stelselverantwoordelijkheid uit het oog te verliezen. Dat schrijven de bewindslieden net voor het zomerreces in een beleidsreactie aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het advies van de Onderwijsraad van 4 oktober 2014 met de titel ‘Onderwijspolitiek na de commissie Dijsselbloem.’ De raad constateerde in zijn advies van 4 oktober 2014 dat de...

Nationale DenkTank richt zich op Leren van de Toekomst

17-8-2015 - Het onderwijs in Nederland kan en moet beter. Daarom gaat vanaf 17 augustus een Nationale DenkTank van start om oplossingen voor een aantal knelpunten te vinden. “Er is de laatste tijd veel aandacht voor de noodzaak van verandering in het onderwijs. Nederland doet het niet slecht, maar voor een ambitieuze kenniseconomie nog lang niet goed genoeg”, aldus Alexander Rinnooy Kan, lid van de Raad van Advies van de Nationale DenkTank. Daarom richt de DenkTank zich dit jaar op ‘Het Leren van de Toekomst’. Er zijn verbeteringen mogelijk wat betreft de motivatie...
Thema's:

ABP PartnerPlusPensioen (PPP) wordt opgeheven

14-8-2015 - Het ABP heft het PartnerPlusPensioen (PPP) op per 1 januari 2016. Alle ABP-deelnemers kunnen vanaf die datum dus niet meer sparen voor PPP. Aanleiding voor de opheffing is dat het ABP Partnerpensioen, dat bij overlijden van de pensioengerechtigde op of na het 67e jaar het pensioen van de partner aanvult tot 70 procent, per 1 januari 2016 voor alle ABP-deelnemers wordt verhoogd. Hierdoor spaart iedereen dus voortaan voor een aanvulling tot 70 procent voor de partner.  De opbouw hiervan begint echter nu pas op 1 januari 2016. Oudere werknemers kunnen niet veel meer...
Thema's:

Cyperpesten minder schadelijk dan persoonlijk pesten

14-8-2015 - Puur cyberpesten is minder schadelijk dan persoonlijk pesten. Pesterijen waarbij online en persoonlijk pesten gecombineerd worden, zijn het meest schadelijk voor kinderen en jongeren. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek onder 791 jongeren die 311 pestincidenten meldden. Bij cyberpesten duurt pesten minder lang, is minder vaak sprake van significante disbalans in machtsverhoudingen en is er minder schade. Verder is bij puur online pesten sprake van meer getuigen en zijn er minder vaak meerdere daders bij betrokken. Omdat daders bij online pesten vaker onbekenden zijn of anoniem...
Thema's:

Sociaal gedrag peuters voorspelt latere succes in maatschappij

14-8-2015 - Kinderen die in de peuterspeelzaal in hoge mate sociaal competent zijn, boeken als jongvolwassene meer succes. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek waarbij twintig jaar lang achthonderd kinderen gevolgd werden. Dit meldt Trouw half juli. Peuters die kunnen delen, behulpzaam zijn en goed kunnen luisteren, hebben een grotere kans de universiteit af te ronden en voor hun vijfentwintigste fulltime te werken. Van de kinderen die minder sociaal waren, slaagt een kleiner percentage op de middelbare school of universiteit. Deze kinderen zijn ook in hogere mate vatbaar voor drank- en...
Thema's:

Vernieuwende aanpakken bètaonderwijs invloed op leerprestaties en interesse

13-8-2015 - Leerlingen die bètaonderwijs krijgen volgens een vernieuwende onderwijsaanpak zijn positiever over een bètastudie of –loopbaan. Ook de studieprestaties van bètaleerlingen verbeteren door de innovatieve onderwijsmethodes. Dit blijkt uit een grootschalige overzichtsstudie door de Universiteit Utrecht. De onderwijsonderzoekers keken naar de effecten van vernieuwend onderwijs op de attitude en prestaties van leerlingen bij wiskunde en natuurwetenschappen (natuurkunde, biologie en scheikunde). Ze analyseerden de resultaten van 65 geselecteerde experimenten...
Thema's:

Een op de vijf leraren moeite met bespreken gevoelig thema

13-8-2015 - Na de aanslagen in Parijs in januari zijn veel leraren in de klas geconfronteerd met fundamentele vragen over deze gebeurtenissen en het recht op vrijheid van meningsuitingen. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft onderzoeksinstituut ITS laten uitzoeken waar leraren in het po en vo tegenaanlopen bij het bespreken van gevoelige onderwerpen. 20 procent van de leraren geeft aan het soms moeilijk te vinden om een gevoelig onderwerp te bespreken met leerlingen. Er zijn wel grote verschillen tussen leraren en tussen scholen. Het ITS-onderzoek (Radboud Universiteit) onder...

Landelijke regeling emb-leerlingen: voor 15 september aanvragen

11-8-2015 - Scholen voor (v)so cluster 3 dienen voor het schooljaar 2015-2016 uiterlijk 15 september bij DUO een aanvraag in te dienen voor bijzondere bekostiging ten behoeve van het onderwijs en de zorg aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (emb). Samenwerkingsverbanden raken een klein deel van hun budget hierdoor kwijt. Voor de regeling is in totaal in het schooljaar 2015-2016 maximaal 5 miljoen euro beschikbaar. Per leerling kan maximaal 4000 euro per schooljaar worden toegekend. Bij overschrijding van het beschikbare bedrag, daalt het bedrag per leerling evenredig....

Toezichthouders onderwijs verplicht risico’s te melden

16-7-2015 - Raden van Toezicht in het onderwijs moeten veel alerter zijn op dreigende misstanden op de scholen die zij controleren en mogen die ook niet onder de pet houden. Toezichthouders worden verplicht om wanbeheer te melden bij de inspectie. Dat staat in het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht dat minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker onlangs naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De meldplicht geldt eveneens als de toezichthouders risico’s op het gebied van kwaliteit of continuïteit van onderwijs signaleren. In het wetsvoorstel wordt ook de medezeggenschap...

Bovensectoraal akkoord: meer loonruimte voor onderwijs

10-7-2015 - De afspraken die vrijdag 10 juli gemaakt zijn in de loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015-2016 worden gesteund door de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). De loonruimte zal bestaan uit 2,05 procent in 2015 plus een eenmalige nominale uitkering (bonus) van 500 euro. In 2016 stijgt het loon nogmaals met 3 procent. Over de inzet zal aan de cao-tafel verder worden onderhandeld.    Via de aansluiting bij het Ambtenaren Centrum (AC) heeft de AVS actief deelgenomen aan de dialoog over de inzet en afspraken. Er is met de partijen intensief gesproken over het...
Thema's:

Vakbonden CCOOP, CMHF en AC sluiten onderhandelaarsovereenkomst overheidspersoneel

10-7-2015 - CCOOP (waaronder CNV Overheid, CNV Onderwijs, ACOM en ACP), CMHF en Ambtenarencentrum (AC) hebben afgelopen weken met vertegenwoordigers van het kabinet de arbeidsvoorwaardenruimte voor overheidspersoneel verkend. Deze verkenningen hebben op vrijdag 10 juli geleid tot een onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector 2015/2016 tussen betrokken bonden en overheids- en onderwijswerkgevers. In de onderhandelaarsovereenkomst zijn afspraken over de arbeidsvoorwaardenruimte vastgelegd. Het gaat hierbij om loonafspraken in alle kabinets- en onderwijssectoren. Ook de...
Thema's:

'Breed investeren in kinderen met achterstand'

10-7-2015 - "Het probleem dat vo-scholen extra geld nodig hebben om achterstanden weg te werken is veel groter", zegt AVS-voorzitter Petra van Haren op 9 juli bij BNR Nieuwsradio. "Het begint al voor de basisschool. Er is een goede investering in deze leerlingen nodig."   Van Haren reageert op het bericht in de Volkskrant die ochtend over dat er meer geld moet komen voor vo-scholen met veel achterstandskinderen. Niet alles hoeft op het bordje van het onderwijs terecht te komen, meent de AVS-voorzitter. Ze pleit ervoor samen met partners en de ouders alle zorg in...

Selectie op basis van talent goed voor leerresultaten

6-7-2015 - Het indelen van leerlingen in verschillende onderwijsniveaus in het voortgezet onderwijs heeft een positief effect op de leerresultaten, mits de selectie plaatsvindt op basis van talent. Dit blijkt uit onderzoek van Roxanne Korthals die onlangs gepromoveerd is aan de Universiteit Maastricht. Bij twijfelgevallen (havo of vwo?) is het beter dat die leerlingen op het vwo terechtkomen. Volgens de onderzoekster kunnen homogene klassen een positieve uitwerking hebben op leerresultaten. Voorwaarde is dan dat de behaalde resultaten op de basisschool bepalen op welke school een kind...
Thema's:

NRO-VOR-Praktijkprijs ook voor onderwijsprofessionals

6-7-2015 - Op het NRO-congres op 4 november wordt de NRO-VOR-Praktijkprijs uitgereikt aan een Nederlandse onderzoeker of onderwijsprofessional wiens onderzoek is vertaald naar een product of activiteit voor de onderwijspraktijk of het onderwijsbeleid. Het onderzoek draagt zo bij aan de vernieuwing of verbetering van het onderwijs. NRO en VOR willen onderzoekers stimuleren om te streven naar kennisbenutting, en onderwijsprofessionals stimuleren om gebruik te maken van wetenschappelijk onderzoek en producten die daarop zijn gebaseerd. De prijs bedraagt 2000 euro. Onderwijsprofessionals die...
Thema's:

Nieuwe online tool voor een veilig schoolklimaat

2-7-2015 - Om scholen te ondersteunen bij hun nieuwe wettelijke taken rondom een sociaal veilige leeromgeving hebben de PO-Raad en VO-raad, in samenwerking met Stichting School & Veiligheid, een Modelveiligheidsplan gerealiseerd: het Digitaal Veiligheidsplan. Deze online tool helpt scholen bij het updaten van het veiligheidsbeleid. Het Digitaal Veiligheidsplan is een van de instrumenten uit het Actieplan sociale veiligheid op school dat is opgesteld door de sectorraden. In dit plan zijn alle punten uit de nieuwe wet geborgd om zo tot een effectieve aanpak te komen. De online tool maakt...
Thema's:

Pagina's