Akkoord bereikt over nieuwe CAO VO

16-4-2014 - Werkgeversorganisatie VO-raad en vakbonden AOb, Abvakabo, CNV onderwijs en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO VO 2014/2015. De CAO-onderhandelingen tussen de vakbonden en werkgeversorganisaties in het voortgezet onderwijs verliepen lange tijd zeer moeizaam. Loon, werkdrukverlaging en de seniorenregeling bleken vaak breekpunten in de onderhandelingen. In het akkoord is hierover nu overeenstemming bereikt. Zo is er onder meer een loonsverhoging van tenminste 1,2 procent afgesproken. Als het kabinet in 2015 meer dan 1,2 procent aan loonruimte...
Thema's:

Onderwijsverslag inspectie: ‘Rol schoolleider essentieel’

16-4-2014 - De schoolleider maakt het verschil, constateert de inspectie in ‘De staat van het onderwijs’, het Onderwijsverslag over schooljaar 2012/2013. Passend onderwijs staat dan nog onvoldoende op de rails en bij het opbrengstgericht werken is (nog) geen verbetering zichtbaar. Verder zijn leerlingen gelukkig en  gaan ze graag naar school, maar ze gaan niet met plezier naar de lessen. De kwaliteit van de schoolleider is een belangrijke factor in de kwaliteit van het onderwijs op een school. Hoe beter de schoolleider, hoe beter de kwaliteit van de lessen. AVS-voorzitter...

Regeling bekostiging 2014/2015 bekend

14-4-2014 - De ‘Regeling personele bekostiging bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in schooljaar 2014/2015’ is bekend. De belangrijkste inhoudelijke wijziging ten opzichte van de regeling in voorgaande schooljaren houdt verband met de invoering van Passend onderwijs per 1 augustus 2014. De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt elk schooljaar toegekend. In de regeling worden de bedragen daarvoor vastgesteld. Een aantal artikelen zijn komen te vervallen, zoals de artikelen over de leerlinggebonden...

Lage opkomst verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP

14-4-2014 - 84.528 mensen hebben in maart hun stem uitgebracht op één van de 236 kandidaten voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP. Bij de verkiezingen voor het ‘Verantwoordingsorgaan nieuwe stijl’ behaalden de bonden een duidelijke meerderheid (73 procent) onder de actieve deelnemers. Vanaf 1 juli 2014 zullen in totaal 48 vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren bij de beleidsvorming en beoordelen zij jaarlijks het bestuur. Ook dragen zij kandidaten voor de Raad van Toezicht voor. Van die 48...
Thema's:

Verslag Ledenraad 28 maart 2014

14-4-2014 - De Ledenraad heeft versterking gekregen van Mogens Domela Nieuwenhuis. Met het vertrek van Jos de Bruijn naar het AVS-bestuur kwam er in de Ledenraad een plek vrij, die na verkiezingen is ingevuld door Domela Nieuwenhuis. De Ledenraad kwam op vrijdag 28 maart voor de derde keer dit cursusjaar bijeen. In de vergadering is verder aandacht besteedt aan onder meer de bevestiging van het besluit tot benoeming van Petra van Haren tot nieuwe voorzitter van de AVS. Petra van Haren volgt daarmee Ton Duif op, die medio maart met pensioen is gegaan. Daarnaast is de Ledenraad geï...
Thema's:

Run op Lerarenbeurs

14-4-2014 - Op 11 april, anderhalve week nadat de nieuwe aanvraagronde voor de Lerarenbeurs van start ging, hadden al ruim 2.800 leraren een beurs aangevraagd. Totaal zijn er dit jaar 7.000 opleidingsbeurzen beschikbaar voor leraren die hun vakkennis willen verbreden of zich willen specialiseren door een bachelor- of masteropleiding. Leraren kunnen met de beurs een tegemoetkoming krijgen in de kosten van les- en collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Scholen kunnen daarnaast een vergoeding krijgen om een leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. De...
Thema's:

Onderwijspoort: 'Problemen zijn regionaal goed op te lossen'

8-4-2014 - De krimp gaat snel en schoolbesturen, gemeenten en scholen moeten daarop anticiperen. Daarover zijn politici, bestuurders, schoolleiders en andere betrokkenen het eens. Maar een voortvarende aanpak stuit vaak op wetten en bezwaren. “Het gaat niet alleen om regelgeving, maar ook om emoties.” “Bij krimp is de eerste reflex om meer leerlingen te werven. En dat doet de buurman ook”, zegt Arnold Jonk, hoofdinspecteur po en expertisecentra bij Inspectie van het Onderwijs. “Wij kijken naar de kwaliteit van scholen en zien dat kleine scholen een risico...

Advies Onderwijsraad: Toegevoegde waarde niet geschikt voor oordeel over kwaliteit school

7-4-2014 - Leerwinst en toegevoegde waarde zijn waardevolle instrumenten voor scholen om hun onderwijs te verbeteren. Als algemeen oordeel over de kwaliteit van de school is toegevoegde waarde echter níet geschikt. Dat stelt de Onderwijsraad in het advies ‘Toegevoegde waarde: een instrument voor onderwijsverbetering – niet voor beoordeling’. Inzicht in de ontwikkeling van leerlingen (leerwinst) helpt leraren hun onderwijs goed af te stemmen op hun leerlingen. Kennis over wat de school aan de groei van leerlingen bijdraagt (toegevoegde waarde) stelt scholen in staat...

Gerichter studeren door tussentijds toetsen

7-4-2014 - Als leerlingen na een tussentijdse toets de stof opnieuw doornemen, besteden ze extra aandacht aan de onderdelen waarop ze slecht scoorden. Ze studeren dus gerichter, met betere resultaten op eindtoetsen als gevolg. Dat blijkt uit het onderzoek dat Kim Dirkx uitvoerde bij leerlingen in het voortgezet onderwijs in Nederland en Duitsland. Dirkx onderzocht of tussentijds toetsen een effectieve leerstrategie is voor het voortgezet onderwijs en wat de richtlijnen zijn om deze strategie in deze setting te gebruiken. De onderzoekster bij het Welten-instituut van de Openbare...

Krimp: een veelkantig vraagstuk

4-4-2014 - Hoe kunnen we anticiperen op de bevolkingskrimp in sommige regio’s? Hoe behouden we onderwijskwaliteit en geven we samenwerking vorm? In het debat tijdens Onderwijspoort KRIMP - dat de AVS samen met de VO-raad en de PO-Raad op woensdag 2 april organiseerde - zijn schoolleiders, besturen en overheden het over één ding eens: de urgentie is hoog. Samenwerkingsscholen oprichten makkelijker maken en de fusietoets afschaffen. Dat zijn twee van de oplossingen die schoolbesturen aandragen om het krimpvraagstuk aan te pakken. In veel regio’s daalt het...
Thema's:

Fusietoets onderwijs stelt menselijke maat centraal

3-4-2014 - Sinds oktober 2011 zijn er meer dan zeventig adviezen uitgebracht over voorgenomen fusies van schoolbesturen in diverse onderwijssectoren. In 2013 gaat het om 44 adviezen waarover in het merendeel een positief advies is uitgebracht. Dat staat in het Jaarverslag 2013 van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) dat onlangs is aangeboden aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. De CFTO geeft advies over fusies tussen besturen of scholen in het primair en voortgezet onderwijs, en in het middelbaar beroepsonderwijs. In 2013 is de tijd dat een advies in beslag neemt,...
Thema's:

Scholen bepalen zelf klassengrootte

3-4-2014 - Scholen blijven zelf bepalen hoeveel leerlingen er in een klas zitten. Een meerderheid van de Tweede Kamer en ook staatssecretaris Dekker zien niets in een voorstel om de maximale klassengrootte bij de wet vast te leggen. Dat blijkt uit een debat op woensdag 2 april over klassengrootte in het primair onderwijs. Het onderwerp kwam op de politieke agenda dankzij het burgerinitiatief ‘Stop de overvolle klassen’ van een groep leraren van de vakbond Leraren in Actie. De initiatiefnemers van de actie vindt dat de schoolklassen vanaf schooljaar 2014/2015 maximaal 28...

Wijziging Regeling Lerarenbeurs

3-4-2014 -  De Regeling Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 is gewijzigd. Zo wordt de aanvraagtermijn voor de Lerarenbeurs ingekort en is er een nieuwe categorie ingesteld binnen de zij-instroomregeling. De aanvraagtermijn voor de Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom wordt met twee weken ingekort en loopt van 1 april tot en met 31 mei. Dit geeft werkgevers meer ruimte voor roostertechnische aanpassingen. De meeste leraren worden tijdens hun studie namelijk voor een aantal uren per week vervangen of vrijgesteld. Ook komt er ruimte voor deelname aan het project...
Thema's:

Groningen Onderwijsstad 2014/2015

3-4-2014 - Groningen is verkozen tot de Onderwijsstad van het schooljaar 2014/2015. De Stichting Nationale OnderwijsWeek maakte dat onlangs bekend. Groningen is hiermee de derde Onderwijsstad, na Breda in 2012/2013 en Almere in 2013/2014. Volgens de Commissie van Toetsing van de Nationale Onderwijsweek heeft laten zien hoe intensief en structureel de stad en onderwijspartijen samen werken aan de ontwikkeling van het onderwijs. Onderwijswethouder Ton Schroor is trots op het gezamenlijke resultaat: “Dit is een hele mooie erkenning voor onze inspanningen van het afgelopen jaar....

Inspectie wijzigt toezicht

3-4-2014 - De Inspectie van het Onderwijs gaat het toezicht anders inrichten. Bij het oordeel ‘basiskwaliteit’ zal voortaan onderscheid gemaakt worden tussen scholen die ‘voldoende’, ‘goed’ en ‘excellent’ zijn. Vanaf 2016 worden scholen die het vertrouwen hebben van de inspectie minder gecontroleerd. De toezichthouder gaat niet alleen de basiskwaliteit van onderwijsinstellingen bewaken, maar ook de scholen die voldoende kwaliteit leveren stimuleren zich verder te verbeteren. Er komt meer variatie in het oordeel van de inspectie. Bij...
Thema's:

Overleg personele gevolgen Passend onderwijs

2-4-2014 - Op het niveau van het samenwerkingsverband moet tripartiet overleg worden gevoerd over de personele gevolgen van Passend onderwijs. Dit zijn de PO-Raad, VO-raad, vakorganisaties en het ministerie van OCW overeengekomen in de tripartiete overeenkomst personele gevolgen Passend onderwijs. Maar wanneer en met wie voert u het overleg over de personele gevolgen van Passend onderwijs? Alle samenwerkingsverbanden ontvangen hierover digitaal informatie die de sector-, vakorganisaties en het ministerie van OCW gezamenlijk hebben opgesteld. De samenwerkingsverbanden ontvangen een...

‘Investeren in professionalisering schoolleider loont’

31-3-2014 - “Investeren in de professionalisering van schoolleiders loont”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren in reactie op het inspectierapport over de kwaliteit van schoolleiders in basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. “Nadere stappen dienen te worden verankerd in de cao’s van po en vo.” Voor beter onderwijs zijn betere schoolleiders nodig. Er is een groot verschil in kwaliteit van schoolleiders en hoe sterker besturen de kwaliteit van scholen bewaken en stimuleren, hoe beter de schoolleiders zijn. Dit zijn de bevindingen van de inspectie. Het rapport...

Aantal (zeer) zwakke scholen verder gedaald

25-3-2014 - Steeds minder scholen zijn zwak of zeer zwak. In het basisonderwijs voldeden in het afgelopen schooljaar 97,8 procent van de scholen aan de minimumeisen van de inspectie. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs.   In het speciaal basisonderwijs voldoet 96,6 procent van de scholen in 2012/2013 aan de minimumeisen van de inspectie. In het voortgezet onderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs geldt dat voor respectievelijk 89,9 procent en 91,0 procent van de scholen.   Snelle daling In het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (...

Op stage bij de buren

21-3-2014 - Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Leerlingen van STIP VSO Utrecht lopen sinds september stage bij de nabijgelegen IKEA. Dankzij een goede afstemming tussen beide partijen kunnen leerlingen er ervaring opdoen met werken in een winkel. Het vinden van stageplekken voor hun leerlingen van 16 tot en met 20 jaar met een cognitieve beperking is niet gemakkelijk, stelt stagecoördinator van STIP VSO Karin van Vliet. “Ze hebben meer begeleiding...
Thema's:

Kwaliteit school leider bepaalt kwaliteit school

20-3-2014 - Maidenspeech van Petra van Haren, de nieuwe voorzitter van de AVS, uitgesproken tijdens het 19e AVS-congres ‘Leiders voor de toekomst’ op 14 maart 2014. Geweldig dat ik hier voor u mag staan, als nieuwe voorzitter van de AVS. En wie staat hier dan? Een korte introductie is op zijn plaats. Mijn naam is Petra van Haren. Ik ben 48 jaar en moeder van drie zoons tussen 18 en 23 jaar. Ik ben leerkracht, schooldirecteur en schoolbestuurder geweest en ben via bestuurlijke functies in samenwerkingsverbanden nauw betrokken bij Passend onderwijs in vele aspecten. Ik ben ervan...
Thema's:

Nog lang is niet alles gezegd

20-3-2014 - Jaarrede van scheidend AVS-voorzitter Ton Duif, uitgesproken tijdens het 19e AVS-congres ‘Leiders voor de toekomst’ op 14 maart 2014. Welkom op het inmiddels traditionele AVS-congres met ditmaal de toepasselijke titel: ‘Leiders voor de toekomst’. Mooi gekozen op de dag waarop ik afscheid neem als uw voorzitter. Zoals gewoonlijk is de opkomst weer groots, meer dan 1.200 professionals vinden elkaar vandaag in een ontspannen, maar ook leerzame omgeving. Een speciaal welkom voor onze gasten uit binnen- en buitenland, in het bijzonder mijn goede vrienden...
Thema's:

Onderwijsraad: Geen bekostiging nieuwe school voor falend schoolbestuur

19-3-2014 - Beperk onderwijsbesturen die een aanwijzing van de minister hebben gekregen in de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor bekostiging van een nieuwe school of nevenvestiging. Deze aanbeveling doet de Onderwijsraad om te voorkomen dat besturen die aantoonbaar en langdurig tekort zijn geschoten opnieuw een school of nevenvestiging oprichten die door de overheid moet worden gefinancierd. Verder adviseert de Onderwijsraad om een directe meting toe te passen om het te verwachten aantal leerlingen op een nieuwe school te bepalen. Zo kan de levensvatbaarheid van nieuwe scholen...

Verkiezing Leraar van het Jaar 2014

17-3-2014 - In het kader van de Dag van de Leraar wordt ook dit jaar de verkiezing Leraar van het Jaar georganiseerd. Met deze verkiezing wil de Onderwijscoöperatie aandacht vragen voor het vakmanschap van vier individuele leraren en de beroepsgroep als geheel. Tot en met vrijdag 11 april aanstaande kan iedereen zijn of haar favoriete leraar aanmelden voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2014 via www.deleraarvanhetjaar.nl. Naast leraren, schoolleiders, onderwijspersoneel en ondersteunend personeel kunnen ook leerlingen en ouders kandidaten aanmelden. Uit alle aanmeldingen kiest een...
Thema's:

Pagina's