Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).

‘Je voelt je soms in een spagaat zitten’

31-10-2014 - Schoolleiders hebben bijna dagelijks te maken met mondige ouders, leerlingen en leraren. Soms dreigt er een conflict te ontstaan en staat de schoolleider tussen twee partijen in. Welke positie neem je in en hoe ga je een constructief gesprek aan? Of belangrijker, hoe voorkom je dat er een conflict ontstaat? In twee eendaagsen leren schoolleiders de fijne kneepjes. “Voor ouders en leraren wil je er zijn, maar je voelt je soms in een spagaat zitten. Ik heb geleerd om duidelijk mijn rol en verwachtingen aan te geven voordat ik een gesprek in ga”, zegt Marlou van...

Terreurdreiging, zonnepanelen en achterhaalde lesstof

31-10-2014 - AVS-voorzitter Petra van Haren sprak op vrijdag 3 oktober Radio 1 over veiligheid naar aanleiding van het afgelasten van een schoolreis naar Parijs door een middelbare school uit Etten-Leur. De school nam aanwijzingen voor aanslagen door ISIS in de stad serieus. De AVS steunt de autonomie in eindverantwoordelijkheid van de betrokken leidinggevende(n) van de school. Van Haren in De Telegraaf van zaterdag 4 oktober (pagina 2) over de keuze van de voschool: “Schoolleiders moeten zelf de afweging maken. Als ze dat doen op basis van feiten en in overleg maken ze in principe...
Thema's:

VMBO-techniekleerlingen helpen op basisschool

31-10-2014 - Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in zo kan het ook!: Een basisschool en een vmbo-school werken samen om leerlingen warm te maken voor wetenschap en techniek. “Als school willen wij niet alleen de cognitieve kanten van een kind ontwikkelen, maar ook de nieuwsgierigheid en de creativiteit”, zegt Frans Larooi, directeur van openbare basisschool Het Palet in Krommenie. “Wetenschap en techniek zijn gebieden waarbij kinderen ontdekkend en onderzoekend...

Onderwijsraad onderzoekt zichtbaar maken van moeilijk meetbare onderwijsresultaten

31-10-2014 - Op verzoek van de Eerste Kamer onderzoekt de Onderwijsraad of niet-meetbare onderwijsresultaten in het funderend onderwijs toch in beeld te brengen zijn. Dat is een van de onderzoeksgebieden uit het Werkprogramma 2015. De afgelopen jaren is er een landelijke tendens geweest om zo veel mogelijk resultaten van processen in het onderwijs meetbaar te maken. Door de nadruk te leggen op meetbare resultaten kunnen bepaalde thema’s, zoals vorming, burgerschap en cultuureducatie, onderbelicht raken. Daarnaast kan het uitsluitend gebruik van meetbare resultaten voor de beoordeling...
Thema's:

Onderwijs vooruitstrevend in race naar digitale volwassenheid

31-10-2014 - Het onderwijs is de meest progressieve sector als het gaat om de overgang naar ‘digitale volwassenheid’. Leidinggevenden in het onderwijs kennen - meer dan in andere sectoren - de hoogste prioriteit toe aan het bereiken van digitale volwassenheid (80 procent). 34 procent verwacht binnen twee jaar digitaal volwassen te kunnen zijn, 71 procent denkt in 2019 zover te zijn. Dit blijkt uit het Europese onderzoek ‘Digital Maturity: The next big step’ van Coleman Parkes, uitgevoerd in opdracht van Ricoh in diverse sectoren. Een organisatie is digitaal...
Thema's:

Capaciteiten autochtone achterstandsleerling nog onbenut

30-10-2014 - Autochtone achterstandsleerlingen kunnen betere onderwijsresultaten behalen. Een combinatie van factoren draagt bij aan het ontstaan en in stand houden van de achterstand. Er zijn mogelijke oplossingen voorhanden. Dit blijkt uit onderzoek door onder andere Lia Mulder van het ITS (Radboud Universiteit Nijmegen) en het Kohnstamm Instituut. Behalve de lagere cognitieve capaciteiten spelen ook andere aspecten een rol: de lage verwachtingen van de leraar en de lage betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. In die richting ligt dan ook een deel van de oplossing: scholen kunnen...

Ruimte voor gericht personeelsbeleid

29-10-2014 - Het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe CAO PO wordt inmiddels vertaald naar een uitgewerkte cao. Voor schoolleiders geeft deze cao veel ruimte voor het voeren van gericht personeelsbeleid. Voor velen van hen voelt het echter – zeker als gekozen wordt voor het overlegmodel – als een veelheid aan extra werk en gesprekken. Maar we zijn al zo’n twintig jaar bezig met integraal personeelsbeleid (IPB). Het aantal en soort gesprekken dat gevoerd dient te worden verandert niet significant. De invulling van IPB had zo zijn beperkingen, of gebrek aan faciliteiten in...
Thema's:

Regeling bekostiging exploitatiekosten vo 2015 gepubliceerd

22-10-2014 - Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft de ‘Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs kalenderjaar 2015’ bekend gemaakt. Hierin staat dat de bekostiging exploitatiekosten vo voor het jaar 2014 niet gewijzigd wordt. In het kader van het begrotingsakkoord 2014 wordt een bedrag van 33,8 miljoen euro aan de materiële lumpsum toegevoegd voor kwaliteitsverbetering en prijsontwikkelingen. In het kader van de huisvesting wordt voor het onderhoud van gebouwen een bedrag van 106,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit laatste vloeit voort uit...
Thema's:

​AVS Ledenraad zoekt nieuwe leden

22-10-2014 - De AVS Ledenraad heeft met ingang van januari 2015 elf vacatures en zoekt, per direct, enthousiaste leden die in de raad plaats willen nemen. In de ledenraad zitten 25 AVS-leden. Van de elf ontstane vacatures zijn er vijf van zittende leden, die zich herkiesbaar stellen. Als zich meer dan elf kandidaten opgeven, zullen er verkiezingen worden georganiseerd. De AVS Ledenraad is een afvaardiging vanuit de leden, die het beleid van het AVS-bestuur kritisch volgt en vanuit diverse invalshoeken onder de loep neemt. De raad discussieert gevraagd en ongevraagd over alle zaken die de...
Thema's:

‘Leraren geven leuke leerlingen hogere cijfers’

22-10-2014 - Leerlingen in het voortgezet onderwijs die dezelfde eigenschappen en interesses hebben als hun docent, vergroten daarmee de kans hoge cijfers te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Harvard’s Graduate School of Education uit Boston en onderwijsadviesbureau Panorama. De relatie tussen mensen wordt sterker als zij gemeenschappelijke eigenschappen en interesses hebben. Dit geldt ook voor leraren en leerlingen. Hoewel van leraren niet kan worden verwacht dat ze fan worden van Justin Bieber, blijkt volgens onderzoeker Hunter Gehlbach dat ze meer eigenschappen en interesses...
Thema's:

​Eric van der Donk beste geschiedenisleraar van 2014

22-10-2014 - Eric van der Donk, geschiedenisdocent van de openbare regionale scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg, is verkozen tot Geschiedenisleraar 2014. Een vakjury onder leiding van historicus en tv-presentator Hans Goedkoop heeft hem tot winnaar uitgeroepen tijdens de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum. De verkiezing, een initiatief van omroep NTR en het Rijksmuseum, werd dit jaar voor de eerste keer georganiseerd. Winnaar Van der Donk (1966) werd gekozen uit een shortlist van tien geschiedenisleraren van middelbare scholen in heel Nederland. Na een uitvoerige...
Thema's:

Meer zomerscholen tegen zittenblijven

22-10-2014 - Er komen meer mogelijkheden voor vo-scholen om zomerscholen tegen zittenblijven in te richten, meldt de VO-raad. Hiervoor komt de komende jaren extra geld beschikbaar. Dit is een van de afspraken uit het Sectorakkoord VO. Zomerscholen moeten bijdragen aan een substantiële vermindering van zittenblijven in het voortgezet onderwijs, wat door veel leerlingen wordt ervaren als demotiverend.   In de zomer van 2013 en 2014 heeft de VO-raad samen met CNV Onderwijs een kleinschalige pilot geïnitieerd, om leerlingen die door een achterstand op een of twee vakken dreigen...
Thema's:

​Dekker wil ongeoorloofd schoolverzuim aanpakken

22-10-2014 - Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil met een drieledige aanpak het ongeoorloofd schoolverzuim terugdringen. Dat schreef hij op 14 oktober aan de Tweede Kamer. Uit een rapport dat onderzoeksinstituut  ITS opstelde voor Ingrado, de brancheorganisatie voor leerplicht, blijkt dat er duizenden thuiszitters zijn maar dat een precies cijfer moeilijk te geven is. Dat komt door verschillen in de manier waarop gemeenten en samenwerkingsverbanden met verzuimregistratie omgaan. Dekker wil daar verandering in brengen. De staatssecretaris doet dat op...
Thema's:

​Regionaal onderwijspact voor verbetering aansluiting vo-hbo

22-10-2014 - In de regio Rotterdam gaan 52 vo-scholen samen met vier hogescholen de komende jaren samenwerken aan de verbetering van de overgang van leerlingen naar het hbo. Doel is het studiesucces te verhogen en de uitval te verminderen. Daarvoor ondertekenden de onderwijsinstellingen een intentieverklaring tijdens de zesde Studiebeurs Rotterdam. Samen gaan de onderwijsinstellingen werken aan het ontwikkelen van concrete instrumenten op het terrein van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB), vakinhoudelijke aansluiting en hbo-vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn een...

Scenariomodel-VO en Planmirror beschikbaar

22-10-2014 - Naast het Scenariomodel PO is nu ook een online tool voor het voortgezet onderwijs beschikbaar om toekomstige ontwikkelingen rond leerlingenaantallen en de formatie te voorspellen. Met het Scenariomodel-VO kan ingespeeld worden op toekomstige ontwikkelingen rond leerlingenaantallen en de formatie die hierbij hoort. Ook levert de berekening een goede basis voor het opstellen van de meerjarige begroting en bij het maken van de personeelsplanning. In het Scenariomodel-VO is de basisprognose met een aantal standaardrapportages opgenomen. In elk van de rapportages kan...
Thema's:

VO-resultaten uit Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013

22-10-2014 - Burn-out onder docenten in het voortgezet onderwijs ligt in vergelijking met niet onderwijzend personeel en de overige sectoren fors hoger. Daarentegen zijn docenten en niet onderwijzend personeel in het vo meer tevreden dan medewerkers in andere sectoren. Bovendien zijn ze de meest bevlogen werknemers in Nederland. Dat zijn enkele resultaten uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2013, die door Voion uitgesplitst zijn voor het vo. Het voortgezet onderwijs is vergeleken met andere sectoren en het overige onderwijs en vo-docenten zijn vergeleken met het niet...
Thema's:

Meer hbo’ers kiezen voor lerarenopleiding

22-10-2014 - In vergelijking met vorig studiejaar zijn er dit jaar meer studenten begonnen met een hbo-opleiding in de onderwijssector. De sector onderwijs is met een stijging van bijna 7 procent de grootste groeier, meldt de Vereniging Hogescholen. In totaal startten er ruim 12.500 studenten met een lerarenopleiding. Belangrijke stijgers zijn de 2e graads lerarenopleidingen Nederlands en Wiskunde. Beide opleidingen groeien met bijna 25 procent tot rond de 550 eerstejaars per opleiding. Ook de opleiding voor leraar basisonderwijs (pabo) groeit met ruim driehonderd extra nieuwe studenten...
Thema's:

​Amerikaans uitwisselingsprogramma voor leraren

22-10-2014 - Rond de zestig talentvolle leraren uit het primair en voortgezet onderwijs en het mbo krijgen de komende drie jaar de kans mee te lopen op een Amerikaanse school. Dat maakten minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker tijdens het Lerarencongres op 8 oktober bekend. De bewindslieden vinden het belangrijk dat meer leraren de kans krijgen zich breed te ontwikkelen en internationale ervaring op te doen.   Volgens Bussemaker biedt het nieuwe uitwisselingsprogramma leraren een uitstekende kans om zich verder te ontwikkelen, binnen of buiten hun vakgebied. Bovendien verbetert...

​Promotiebeurs populair onder leraren

22-10-2014 - Steeds meer leraren kiezen voor een promotietraject om zich naast hun werk voor de klas verder te ontwikkelen, binnen of buiten hun vakgebied. Op het Lerarencongres op 8 oktober ontvingen 29 talentvolle leraren een promotiebeurs uit handen van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW. Volgens de bewindslieden van OCW is het een positieve ontwikkeling dat steeds meer leraren kiezen voor een promotietraject, omdat zij hierdoor niet alleen zelf betere leraren worden, maar ook omdat hun school profiteert van die extra kennis en ervaring. Het brengt volgens de...

Btw-vrijstelling Passend onderwijs tot 1 augustus 2016

22-10-2014 - In verband met de invoering van de Wet Passend onderwijs per 1 augustus 2014 hebben de staatssecretarissen van Financiën en OCW besloten dat vanaf deze datum tot 1 augustus 2016 bij wijze van overgangsmaatregel een btw-vrijstelling geldt. De vrijstelling geldt voor werkzaamheden die de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs verrichten als uitvloeisel van het ondersteuningsplan, zoals omschreven in de Wet Primair Onderwijs en de Wet Voortgezet Onderwijs. Ook de werkzaamheden die scholen verrichten aan de samenwerkingsverbanden waarin zij deelnemen zijn vrijgesteld,...

Eerste ervaringen Passend onderwijs

21-10-2014 - In zijn brief van 14 oktober gaat staatssecretaris Sander Dekker in op enkele eerdere moties en toezeggingen rondom Passend onderwijs en bespreekt hij kort de eerste ervaringen. De samenwerkingsverbanden en scholen zijn per 1 augustus goed van start gegaan. Veel scholen en samenwerkingsverbanden gebruiken de ruimte om voor leerlingen een passende plek te zoeken. Tegelijkertijd gaan nog te veel leerlingen ongeoorloofd niet naar school. Tweede Kamerlid Loes Ypma kondigde in het algemeen overleg aan dat ze vijftig signalen had van thuiszitters. In 47 cases bleek het om...

Onderhandelaarsakkoord ABP-middelloonregeling

20-10-2014 - Per 1 januari 2015 veranderen de fiscale spelregels die bepalen hoeveel pensioen iemand mag opbouwen. Eerder gebeurde dat op 1 januari 2004. Deze wijziging raakt de pensioenopbouw van alle deelnemers aan de ABP-middelloonregeling.   De nieuwe pensioenregeling heeft alleen effect op het nog op te bouwen pensioen vanaf 1 januari 2015. De nieuwe regeling heeft geen gevolgen voor gepensioneerden. De nieuwe regels die op 1 januari in werking treden, in vakjargon aangeduid als Witteveen 2, leiden tot een (opgelegde) versobering van de pensioenopbouw. Lees: tot een uiteindelijk...
Thema's:

​Akkoord over verlaging pensioenpremies

20-10-2014 - De overheid heeft een akkoord bereikt met de vakbonden van ambtenaren en onderwijspersoneel over de pensioenregeling voor 2015. De pensioenpremies gaan omlaag voor werkgevers en de in totaal 2,8 miljoen werknemers die zijn aangesloten bij het ABP-pensioenfonds. De totale pensioenpremie daalt met 3,7 procent. Door deze ontwikkeling stijgt de koopkracht en komt er ruimte voor hogere brutolonen. Dat kan een plus opleveren voor werknemers van 1,6 procent, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. De koopkrachtverbetering is gemiddeld ruim 1 procent, door verlaging van de...
Thema's:

Pagina's