Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).

Onderwijsdebat ‘Vijf jaar na Dijsselbloem’

20-11-2014 - Tijdens de Onderwijspoort ‘Vijf jaar na Dijsselbloem’ debatteerden de politiek en het onderwijsveld kritisch soms fel over de rol van de overheid en van ‘het veld’ zelf. De overheid bepaalt het Wat in het onderwijs en het veld gaat over het Hoe. Maar zijn de referentieniveaus nu Wat of Hoe?   Tijdens de Onderwijspoort gaan politici en onderwijsmensen onder leiding van Boris van der Ham met elkaar in discussie over actuele onderwijsthema’s. Op 13 november stond het onlangs uitgekomen rapport van de Onderwijsraad ‘Onderwijspolitiek na de...

Meer aandacht voor talentontwikkeling op havo

19-11-2014 - Steeds meer scholen zijn ervan overtuigd dat ook havisten gebaat zijn bij meer uitdaging. In de publicatie ‘Talentontwikkeling op de havo’ staan acht good practices van scholen die hierin voorop lopen.  De scholen die in het rapport worden geportretteerd, stimuleren ieder op een eigen manier talent. Verschillende scholen doorlopen het reguliere programma in vier in plaats van vijf dagen, zodat een dag vrijvalt voor andere activiteiten waarin leerlingen geïnteresseerd zijn: een evenement organiseren, een bedrijfje starten of producten ontwerpen....
Thema's:

Docenten: ‘Anti-pestafspraken leiden niet tot structurele afname’

19-11-2014 - Veel docenten denken dat het nieuwe anti-pestbeleid van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs niet zal leiden tot een structurele afname van pesten op hun school. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim driehonderd docenten in het voorgezet onderwijs, dat EenVandaag begin november naar buiten bracht. Vorige maand maakte Dekker afspraken met de VO-raad en PO-raad om pesten aan te pakken. Volgens deze afspraken staat het scholen vrij om zelf te bepalen hoe ze pesten aanpakken, als maar kan worden aangetoond dat de aanpak werkt. Acht op de tien ondervraagde docenten (79...
Thema's:

​Oudergeleding MR moet toezien op schoolkosten

19-11-2014 - De oudergeleding in de medezeggenschapsraad moet erop toezien dat de kosten voor onder andere schoolexcursies voor ouders betaalbaar blijven. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen over de ouderbijdrage voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.   Dekker geeft schriftelijk antwoord op de vragen die PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing stelde naar aanleiding van berichten dat steeds meer ouders de kosten voor onder andere schoolexcursies niet kunnen betalen. Het aantal signalen over hoge schoolkosten dat bij de Inspectie van het...

​Steeds meer asielzoekerskinderen op vo-scholen

19-11-2014 - Door de groei van het aantal asielzoekers in Nederland vangen scholen in het voortgezet onderwijs steeds meer asielzoekerskinderen (tijdelijk) op. De VO-raad signaleert dat nog niet bij alle scholen bekend is hoe de bekostiging hiervoor precies is geregeld.   Scholen kunnen voor problemen komen te staan door de instroom van asielzoekerskinderen in het onderwijs. Deze leerlingen moeten vaak voor (zeer) korte tijd onderwijs krijgen en/of zijn de taal niet machtig. Voor scholen die niet weten dat en hoe ze (extra) bekostiging kunnen krijgen, is er de regeling...
Thema's:

Speciale website rond regelgeving overgang po-vo

19-11-2014 - Vanaf dit schooljaar verandert de regelgeving rond de overgang van po naar vo. De vo-school mag de toetsgegevens van leerlingen niet langer gebruiken als enig of doorslaggevend criterium bij de toelating van leerlingen. Informatie over deze veranderingen is te vinden op een speciale website: www.nieuweregelgevingovergangpovo.nl   Door het verschuiven van de eindtoets naar een later moment in het schooljaar komt het schooladvies centraal te staan bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De regelgeving voor de toelating voor het vo verandert als gevolg van de nieuwe...
Thema's:

​VO-directeuren meegewerkt aan ‘Samen leren’

19-11-2014 - Minister Bussemaker van Onderwijs is enthousiast over het onderwijsplan van een groep van negen leraren, schoolleiders en onderwijsprofessionals. Ze  wil de groep betrekken bij de totstandkoming van nieuw beleid. De groep uit het onderwijsveld heeft een half jaar gewerkt aan de notitie 'Samen Leren' met als doel het Nederlandse voortgezet onderwijs naar een nog hoger plan te tillen. Ze denken daarbij onder meer aan minder vakken, betere leraren en een innovatiefonds voor onderwijs. De bewindslieden zien heil in een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs door...
Thema's:

Ononderbroken schoolloopbaan: regie bij één persoon

19-11-2014 - “Geef één iemand de regie  op het hele dossier van een kind”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren bij de lancering van het rapport ‘Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan’.   Aanleiding voor het advies van de Onderwijsraad zijn de invoering van Passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdhulpverlening naar de gemeenten. Gevolg van de maatregelen is dat onderwijs en jeugdhulpverlening veel meer tot een samenhangende aanpak moeten komen.  Tijdens de discussie over het advies wijst Petra van Haren erop dat...
Thema's:

Gemiddeld rapportcijfer van 6,5 voor schoolgebouw

19-11-2014 - Het schoolgebouw krijgt gemiddeld een 6,5 van leraren, ouders en leerlingen in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. Dat maakt de Algemene Rekenkamer bekend via een online enquête op www.checkjeschoolgebouw.nl   Via de website konden leraren, leerlingen en ouders hun mening geven en foto’s van schoolgebouwen uploaden. Meer dan 8000 deelnemers beoordeelden ruim 2700 gebouwen. Per beoordeelde school is op de website de score te vergelijken met het landelijk gemiddelde. De komende maanden gebruikt de Algemene Rekenkamer de verzamelde gegevens voor...
Thema's:

Excellente scholen krijgen meer ruimte om te experimenteren

19-11-2014 - Excellente scholen kunnen last hebben van regels  die nieuwe initiatieven en innovatie in de weg staan. Staatssecretaris Sander Dekker start komend schooljaar een pilot waarin hij experimenteert met deze ‘regelluwe scholen’. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De AVS wil concrete handvatten voor alle scholen in de toekomst. “Regels zijn er ook niet voor niets, ze zijn nodig om de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Soms zitten regels echter nieuwe initiatieven en innovatie in de weg...
Thema's:

Start nationale dialoog wat kinderen van nu moeten leren voor later

19-11-2014 - Hoe bereiden po- en vo-scholen kinderen optimaal voor op de uitdagingen in de (toekomstige) samenleving? Staatssecretaris Dekker is op 17 november gestart met een nationaal gesprek over de belangrijkste vraag in het onderwijs: wat moeten kinderen leren op school zodat ze klaar zijn voor hun toekomst? Dit is het startpunt van een traject dat een paar jaar duurt. De dialoog moet leiden tot een vernieuwd curriculum en een vernieuwing van de kerndoelen en eindtermen. Om het gesprek op stoom te helpen, heeft Dekker vijftien smaakmakers gevraagd om hun visie op het onderwijs van de...
Thema's:

AVS-congres 2015: thema en beeldmerk bekend

19-11-2014 - Het thema van het 20ste AVS-congres luidt: Leiden vanuit kracht. Jos Collignon heeft hier weer een passend beeldmerk voor ontworpen. Leiden vanuit kracht. Kracht is de basis van een goede leidinggevende. Het gaat hier niet om individuele kracht, maar om gezamenlijke kracht of inspanning. Juist in deze maatschappij, waarin er veel verwacht wordt van schoolleider en bestuurder, moeten de neuzen dezelfde kant op staan. Leiden vanuit kracht roept op aan de slag te gaan met een gedroomde visie, waar het team warm voor loopt. Passend bij dit thema, heeft Jos Collignon weer een...
Thema's:

​Politiek vergeet schoolleider

13-11-2014 - 83 procent van de schoolleiders vindt dat de politiek zich onvoldoende richt op het belang van de schoolleider. En vrijwel alle leidinggevenden vinden dat de politiek zich te veel bemoeit met zaken die bottom-up geregeld kunnen worden op school, zoals pest- en toetsbeleid. Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder haar leden. De politiek richt zich vooral op bestuurders en leerkrachten, de schoolleider voelt zich te vaak gepasseerd. De politiek vergeet de positie en de faciliteiten voor schoolleiders te benoemen en te borgen. Schoolleiders...
Thema's:

​Scholen ondersteunen demonstratie tegen het leenstelsel

12-11-2014 - Steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs verlenen hun medewerking aan de landelijke demonstratie tegen het leenstelsel op 14 november door de scholieren die dag vrij te geven. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) blijft zich inzetten om zoveel mogelijk scholieren op het Malieveld te krijgen. Het LAKS houdt nauw contact met een groot aantal vo-scholen. “We verwachten dat nog vele tientallen scholen dit goede voorbeeld gaan volgen.” , zegt Annelotte Lutterman, voorzitter van het LAKS. Onder andere het Heerbeck College in Best, het Coornhert Gymnasium in...
Thema's:

​Handreikingen goede medezeggenschap gelanceerd op WMS-congres

12-11-2014 - Het project Versterking Medezeggenschap, waar de AVS en andere organisaties aan deelnemen, heeft op het WMS-congres op 12 november in Ede het advies ‘goede medezeggenschap’ en een aantal handreikingen gelanceerd. Met deze officiele kick-off zijn deze documenten nu digitaal beschikbaar.  Met het advies ‘goede medezeggenschap’ vragen de dragende organisaties van leerlingen, ouders werknemers en schoolleiders en bestuurders aandacht voor het gezamenlijke belang van medezeggenschap in onze sector. Dit advies vult de wetten en reglementen aan met een...
Thema's:

Startende leraren in grote stad vaker gestrest

12-11-2014 - Veel beginnende basisschoolleraren die werken in een grote stad voelen een hoge werkdruk en ervaren een hoge mate van stress. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Lisa Gaikhorst aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Gaikhorst onderzocht hoe een beginnende leraar beter toegerust kan worden op het lesgeven in het basisonderwijs in een grootstedelijke omgeving. Ze vroeg leraren van verschillende type ‘stadse’ scholen in Amsterdam en Utrecht waar ze tegenaan lopen. “De leraren ervaren bijvoorbeeld regelmatig problemen, bijvoorbeeld in het contact met ouders...
Thema's:

Lerarentekort loopt op vanaf 2016

12-11-2014 - Hoewel op dit moment veel (met name jonge) leerkrachten moeilijk een baan vinden in het primair onderwijs, zal er vanaf 2016 een flink lerarentekort ontstaan. In het vo is de verwachting dat het huidige lerarentekort, in de exacte vakken en sommige talen, de komende twee à drie jaar nog groeit. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW aan de Tweede Kamer. De arbeidsmarktraming laat zien dat vooral in het primair onderwijs een tekort ontstaat vanaf 2016. Dat loopt in 2025 op tot ruim 6500 voltijdsbanen als er geen maatregelen worden genomen...
Thema's:

​Brede dialoog met veld over curriculum

8-11-2014 - Staatssecretaris Sander Dekker wil de brede dialoog aangaan met leerkrachten en schoolleiders over vernieuwing van het curriculum. Daarmee volgt hij het onlangs uitgekomen advies van de Onderwijsraad op om het veld meer te betrekken bij onderwijsbeleid. Dekker zegde dit toe aan de Kamer tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting op 6 november.   Uit het onlangs uitgekomen rapport van de Onderwijsraad ‘Onderwijspolitiek van de commissie-Dijsselbloem’ werd veel geciteerd tijdens de bespreking van de Onderwijsbegroting. Door Kamerleden en door de...

Afnamecondities vmbo-examens kunnen beter

5-11-2014 - De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo verloopt beter dan in 2008. Toch is er nog veel ruimte voor verbetering. Dat concludeert de Onderwijsinspectie in haar onderzoeksrapport ‘Op weg naar een verbeterde afnamepraktijk van het CSPE’. Het CSPE is anders dan de centrale examens in de algemene vakken, omdat praktische opdrachten centraal staan, die meer tijd, ruimte en middelen in beslag nemen. Daarnaast worden theoretische minitoetsen afgenomen. Het Cito heeft in 2013, in opdracht van de...
Thema's:

Dekker: ‘flexibele urennorm leidt niet tot extra druk in eindexamenjaar’

5-11-2014 - Eindexamenleerlingen kampen niet met een te zware belasting vanwege de flexibilisering van de urennorm in het voortgezet onderwijs. Omdat de school per schooljaar aangeeft hoeveel onderwijstijd per opleiding cumulatief is gerealiseerd en hoe het aantal uren verdeeld is over de verschillende leerjaren, worden scholen, ouders en leerlingen niet pas in het examenjaar geconfronteerd met eventueel nog in te halen lesstof. Dat schrijft staatssecretaris Dekker in de nota over de modernisering van de onderwijstijd. In het nieuwe systeem voor onderwijstijd zal het voortgezet onderwijs...
Thema's:

Samenwerking scholen en ouders bevordert gezond gedrag jongeren

5-11-2014 - Gezondheidswetenschapper aan de VU Monique Ridder concludeert dat ouders steun uit de schoolomgeving nodig hebben om gezond gedrag bij hun kinderen te stimuleren. Scholen moeten uitnodigen tot gezond gedrag; lessen over eten en bewegen moeten daarop aansluiten.   Ridder bracht het eet- en beweeggedrag van leerlingen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs in kaart. Ook bestudeerde ze de opvattingen van leerlingen, leraren en ouders bij het stimuleren van gezond gedrag. Voor jongeren is gezondheid belangrijk, maar niet bepalend voor het maken van keuzes in hun eet- en...
Thema's:

Minister Bussemaker stuurt aankomend studenten brief

5-11-2014 - Alle eindexamenkandidaten havo, vwo en mbo-4 (bol) hebben eind oktober een brief ontvangen van minister Bussemaker van OCW met informatie over studiekeuze, aanmelding en de te wijzigen studiefinanciering. Het kabinet is van plan om per 1 september 2015 de studiefinanciering voor studenten aan hbo en universiteit te wijzigen. De basisbeurs wordt dan afgeschaft en studenten kunnen dan een lening in de vorm van een studievoorschot aanvragen. En er verandert meer, zo kunnen er nieuwe toelatingseisen gelden voor mbo-ers die willen doorstromen naar bepaalde hbo-opleidingen. Sinds...
Thema's:

Actueel overzicht financieringsmiddelen professionalisering

5-11-2014 - Voor de professionalisering van schoolleiders, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, P&O’ers en MR-leden zijn verschillende financiële middelen beschikbaar. Op de website van Voion staat een actueel overzicht van de bestaande financieringsmiddelen voor professionalisering voor het voortgezet onderwijs. In het overzicht staan de algemene financieringsmiddelen die aan scholen beschikbaar worden gesteld (onder andere nieuwe afspraken in de CAO VO en het Sectorakkoord VO), en ook een aantal subsidies waar onderwijspersoneel individueel aanspraak op kan...

​Internetconsultatie wetsvoorstel samenwerkingsschool

5-11-2014 - De huidige wet om een samenwerkingsschool te vormen is te ingewikkeld. Hierdoor worden samenwerkingsscholen buiten de wettelijke regeling om gevormd. Er ligt nu een nieuw wetsvoorstel dat tot doel heeft de vorming van een samenwerkingsschool te vereenvoudigen. Tot en met 15 december kunnen schoolleiders en andere belangstellenden via een internetconsultatie hun mening geven over het voorstel van staatssecretaris Dekker. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 23 mei over de maatregelen om in te spelen op leerlingendaling kondigde Dekker al aan dat hij de wettelijke regeling van...
Thema's:

'Plezier op school' helpt bij sociale angst en pesten

5-11-2014 - De training 'Plezier op school' maakt onzekere en weinig weerbare kinderen sociaal vaardiger waardoor ze minder gepest worden. Negatieve gedachten nemen ook af. Dat blijkt uit onderzoek waarop Saskia Mulder eind oktober is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Sociaal angstige kinderen zijn bang voor afwijzing, sociaal onhandig, niet assertief en niet weerbaar. Eerder onderzoek toont de relatie aan tussen sociale angst en gepest worden, maar niet alle sociaal angstige kinderen worden gepest. Wie extravert of vriendelijk is, loopt minder risico. 'Plezier op...

Pagina's