Feedbackcultuur in plaats van tussentijdse toets in vo

21-7-2016 - Het voortgezet onderwijs krijgt niet te maken met een centrale uniforme diagnostische tussentijdse toets (dtt). Maar de overheid gaat wel de ‘feedbackcultuur’ op scholen bevorderen. Dit blijkt uit stemmingen tijdens de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer voor het zomerreces. Wat de coalitiepartijen betreft wordt de pilot, die nog één schooljaar te gaan heeft, wel afgemaakt. Daarna dient de opgedane kennis aan de marktpartijen te worden overgedragen. Alle partijen waren het erover eens dat het idee achter de dtt wel goed is, namelijk dat...

‘Nog veel pestincidenten op scholen’

15-7-2016 - De meeste leraren vinden niet dat het schoolklimaat er al veiliger op is geworden sinds een jaar geleden de Wet (sociale) veiligheid op school ingevoerd is. Een minderheid - een kleine 20 procent - geeft aan dat dat wel het geval is, blijkt uit cijfers van DUO Onderwijsonderzoek. Incidenten met leerlingen op het gebied van sociale veiligheid komen op veel scholen voor. Het gaat dan vooral om pesten. In schooljaar 2015-2016 hebben zich op veel scholen incidenten op het gebied van sociale veiligheid voorgedaan. De meest voorkomende incidenten op scholen zijn volgens DUO...

‘Huidige regels belemmeren oprichting nieuwe scholen Amsterdam nog’

14-7-2016 - Amsterdam schreef afgelopen schooljaar de prijsvraag Onze Nieuwe School uit voor betere scholen. De winnaars lopen bij de oprichting echter nog tegen belemmerende regels aan, meldt Trouw op 13 juli.   Een school speciaal gericht op jongensonderwijs of op het denken van uitvinder Alan Turing. Twee van de vier ideeën die in februari de prijsvraag Onze Nieuwe School wonnen. Een wedstrijd om tot vernieuwende basis- en middelbare scholen in Amsterdam te komen. Maar de oprichting ervan blijkt 'uitermate ingewikkeld tot onmogelijk', schreef wethouder Simone...
Thema's:

Bekostiging procesbegeleider leerlingendaling verlengd

14-7-2016 - De regeling ‘Bekostiging regionale procesbegeleiders leerlingendaling po en vo wordt verlengd. Ook in schooljaar 2016/2017 kunnen schoolbesturen met leerlingendaling bijzondere bekostiging aanvragen voor de inzet van een regionale procesbegeleider leerlingendaling. In februari 2015 is deze regeling van kracht geworden. 
Thema's:

Docenten willen meer aandacht voor techniek op vmbo-tl

14-7-2016 - Een aantal vmbo-docenten techniek heeft op 13 juli de publicatie ‘Meer bèta en technologie op vmbo-tl’ overhandigd aan Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland. Ze willen meer aandacht voor de technische talenten op het vmbo-tl, die onvoldoende kansen krijgen om in aanraking te komen met technologie. Scholen die alleen havo, vwo en mavo aanbieden, missen de ruimte, middelen, aansluiting met het bedrijfsleven en faciliteiten voor het aanbieden van praktijkgericht technologisch beroepsonderwijs. Dit terwijl de op twee na grootste groep van alle...
Thema's:

Scholieren zitten te veel

11-7-2016 - Scholieren (12-20 jaar) zitten gemiddeld 10,4 uur per dag. Basisschoolleerlingen zitten gemiddeld 7,3 uur per dag. Te veel zitten is slecht voor de gezondheid. Dat blijkt uit de Leefstijlmonitor 2015, een samenwerkingsverband van onder andere RIVM, VeiligheidNL en CBS. Nederlanders brengen dagelijks gemiddeld 8,7 uur zittend door. Het zitgedrag verschilt per leeftijd. Kinderen van 4 tot 12 jaar zitten het minst, gemiddeld 7,3 uur per dag. Jongeren zitten gemiddeld drie uur meer dagelijks. Deze hoge score wordt bereikt door zitten tijdens de les, huiswerk maken, computeren of...
Thema's:

Ruim 90 procent scholieren doet vervolgopleiding

7-7-2016 - In het schooljaar 2014/2015 behaalden bijna 180 duizend leerlingen een diploma in het vo. Daarvan ging ongeveer 92 procent het volgende schooljaar een vervolgopleiding doen. Meisjes die een havo- of vwo-diploma behaalden, meldden zich het minst vaak (direct) voor een nieuwe studie. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Bijna 98 procent van de vmbo-gediplomeerden studeerde verder. Dat heeft ermee te maken dat vmbo’ers met een diploma nog geen startkwalificatie hebben. Van de havo-leerlingen die vorig jaar hun diploma ontvingen, is meer dan drie kwart gaan studeren in het hbo...
Thema's:

Rekentoetsopgaven openbaar

7-7-2016 - Ongeveer 90 procent van de in 2015-2016 gebruikte opgaven van de rekentoets zijn openbaar gemaakt op de website van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De rekentoetsopgaven staan op rekenopgaven-etalage.nl Na de vraag om meer transparantie uit het onderwijsveld kondigden de minister en staatssecretaris van OCW in juni 2015 aan dat het merendeel van de opgaven uit de rekentoetsen en rekenexamens openbaar gemaakt wordt. Dat is nu met de opening van de rekenopgaven-etalage gerealiseerd. De 10 procent niet-openbare opgaven zijn controle-opgaven, nodig om te garanderen dat...
Thema's:

Vrouwelijke managers vaker burn-out

7-7-2016 - Burn-outklachten komen meer voor bij vrouwen die manager zijn dan bij mannen met dit beroep. In 2015 had 14 procent van de vrouwelijke managers dergelijke klachten, bij de mannen 10 procent. De werkdruk is vooral hoog in het onderwijs en gezondheids- en welzijnszorg. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015, die door CBS en TNO wordt uitgevoerd. Bij de vrouwelijke managers (in alle sectoren) gaf 29 procent aan zich meerdere keren per maand leeg te voelen aan het einde van een werkdag. Ook zei 17 procent regelmatig emotioneel uitgeput te zijn of...
Thema's:

Ondersteunend personeel vo wil waardering en doorgroeimogelijkheden

5-7-2016 - Hoe kan de positie en dan met name het loopbaanbeleid voor ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs versterkt worden? Welke loopbaanmogelijkheden, verticaal en horizontaal, zijn er voor ondersteuners en hoe ontwikkelt deze functie zich? Voion heeft, in opdracht van de cao-tafel voortgezet onderwijs, een onderzoek laten uitvoeren naar de loopbaanmogelijkheden en - wensen van conciërges, ict-medewerkers, secretaresses en (technisch) onderwijsassistenten in het voortgezet onderwijs. Inherent aan de functie van onderwijsondersteunend personeel zijn de...
Thema's:

Werkgelegenheid jonge leraren is verbeterd

5-7-2016 - De positie van jonge leraren is verbeterd. Het relatieve aandeel van jonge leraren ten opzichte van het totale lerarenteam in het po is tussen 2014 en 2015 licht gestegen. In het vo is het aantal voltijdsbanen voor jonge leraren met ongeveer 500 fte gestegen. Dit blijkt uit cijfers van DUO en voorlopige cijfers uit de Loopbaanmonitor 2016. Dekker schreef hierover op 1 juli een brief aan de Tweede Kamer. De personeelsgegevens van DUO laten zien dat de totale werkgelegenheid in het po in 2015 met ongeveer 1.700 voltijdbanen is afgenomen ten opzichte van 2014. Deze daling wordt...
Thema's:

Samenwerkingsschool is ‘pragmatische oplossing’

5-7-2016 - Openbare en bijzondere scholen kunnen voortaan makkelijker fuseren als ze te klein dreigen te worden om voort te bestaan. Dit zal vooral voorkomen in krimpgebieden, waar het aantal leerlingen soms met wel 30 procent terugloopt. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs stuurde hiertoe maandag 4 juli het wetsvoorstel ‘Samen sterker’ naar de Tweede Kamer.   In artikel 23 van de Grondwet is geregeld dat scholen openbaar óf bijzonder zijn (veelal gestoeld op geloofsovertuiging). “Met deze wetswijziging is het niet langer het één of het...

Ruim de helft vo-scholen eist enkelvoudig schooladvies

1-7-2016 - Meer dan de helft van de middelbare scholen eist (uitsluitend) enkelvoudige schooladviezen van het basisonderwijs. Dit blijkt uit een analyse van 35 plaatsingswijzers die betrekking hebben op 775 (van de ruim 1400) vo-scholen. Staatssecretaris Sander Dekker schrijft aan de Tweede Kamer dat hij dit najaar met een voorstel komt waarin staat dat basisscholen niet uitsluitend enkelvoudige schooladviezen mogen geven.   Dekker meent dat bepaalde leerlingen baat hebben bij een meervoudig schooladvies. Hij vindt het onaanvaardbaar dat een flink aantal scholen in het po en vo ondanks...
Thema's:

Geen draagvlak voor staatssecretaris Dekker bij vo-directeuren

30-6-2016 - Sinds de installatie van staatssecretaris Sander Dekker (november 2012) is het vertrouwen in hem sterk gedaald. Had in 2012 nog 79 procent van de directeuren in het voortgezet onderwijs vertrouwen in hem, in 2016 is dit percentage teruggezakt naar 28 procent. Dat blijkt uit een in juni verricht onderzoek onder 248 directeuren uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek. Het percentage directeuren dat geen vertrouwen heeft in de staatssecretaris is in krap vier jaar tijd gestegen van 10 procent in 2012 naar 52 procent in 2016. Slechts 5 procent van de directeuren heeft veel...
Thema's:

Subsidieregeling verduurzamen schoolgebouw in maak

30-6-2016 - In een gezond en duurzaam schoolgebouw leren kinderen beter, is er minder ziekteverzuim en zijn de exploitatielasten lager. Daarom bereidt de overheid een subsidieregeling voor die schoolbesturen helpt bij de verduurzaming van hun schoolgebouwen. Er is ruimte voor ongeveer 150 aanvragen en de subsidie zal naar verwachting in het najaar van 2016 beschikbaar worden gesteld. Met de subsidieregeling kunnen schoolbesturen een externe adviseur inschakelen. Het betreft cofinanciering, dus ook van de schoolbesturen zelf wordt een bijdrage gevraagd. De subsidie is naar...

OCW onderstreept belang burgerschapsonderwijs

30-6-2016 - ‘Het is belangrijk dat docenten er niet alleen voor staan bij het burgerschapsonderwijs en het voeren van het moeilijke gesprek, dat ze zich gesteund weten door de schoolleiding en weten waar ze ondersteuning kunnen vinden.” Dat schrijft minister Bussemaker in een beleidsreactie op de ‘Verkenning Dialoog als burgerschapsinstrument’. “Burgerschapsvorming behoort tot de vaste opdracht van het onderwijs. Het onderwijs bereidt jonge mensen voor op wat het betekent om te leven in een open, vrije en betrokken samenleving. Daarbij zijn de fundamentele...

95 procent van de docenten is bevoegd

28-6-2016 - Een kleine 95 procent van de lessen op middelbare scholen werd in 2014 gegeven door een voor het vak bevoegde docent of een leraar in opleiding. “De afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt. Dat komt ten goede aan de prestaties van leerlingen en aan hun plezier op school”, schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs op 28 juni in een brief aan de Tweede Kamer. De cijfers komen uit de laatste integrale personeelstelling onderwijs (IPTO 2014). “Deze cijfers zijn mooi nieuws – maar we zijn er nog niet. We willen de best opgeleide leraren voor de...
Thema's:

Grote behoefte aan nascholing bij leraren

27-6-2016 - Bestuurders, schoolleiders en leerkrachten onderschatten elkaars ambitie, motivatie en mogelijkheden als het om nascholing gaat. Er is een grotere opleidingsbereidheid bij leerkrachten dan schoolleiders en bestuurders veronderstellen. Dat blijkt uit een onderzoek van ResearchNed onder po-leerkrachten. Bestuurders en schoolleiders in het vo zien duidelijk de meerwaarde van masteropgeleide docenten voor hun school. Dit komt naar voren in een onderzoek van Ecorys naar de aansluiting vraag-aanbod vo. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker boden beide onderzoeksrapporten...
Thema's:

Brexit nadelig voor onderwijspensioenen

27-6-2016 - De uitslag van het referendum, waarin de Britse bevolking zich heeft uitgesproken tegen de Europese Unie, heeft een negatieve invloed op de dekkingsgraad van het ABP. Dat meldt het ABP op zijn site. De uitslag van het referendum zorgt voor onzekerheid op de financiële markten. Beleggers kiezen nu vooral voor ‘veilige’ staatsleningen. Daardoor daalt de rente. Een ander gevolg van deze zogenaamde Brexit is dat beleggers aandelen verkopen, waardoor de koersen dalen. Ook dat is op korte termijn niet gunstig voor de beleggingen van het ABP. Beide ontwikkelingen...
Thema's:

Enquête OCW over carrièreperspectief leraar

27-6-2016 - De onderwijssector wil een aantrekkelijke werkgever zijn, zowel voor zittende leraren als voor toekomstige leraren (zij-instroom en studenten). Het carrièreperspectief vormt daarvan een belangrijk onderdeel. Om inzicht te krijgen hoe scholen hier invulling aan geven,  laat het ministerie van OCW een onderzoek uitvoeren.  De deelname van schoolleiders aan dit onderzoek is van groot belang om een representatief beeld te schetsen, het wordt daarom op prijs gesteld als schoolleiders de vragenlijst invullen.  De resultaten van het onderzoek komen dit najaar...
Thema's:

Leraren negatief over Passend onderwijs; schoolleiders positief over toewijzing

24-6-2016 - Veel leraren hebben er geen vertrouwen in dat Passend onderwijs op hun school in de toekomst een succes gaat worden (basisonderwijs 43%, voortgezet onderwijs 54%), blijkt uit een enquête van DUO Onderwijsonderzoek. Schoolleiders zijn positiever en ervaren onder andere minder bureaucratie bij de toewijzing van ondersteuning, blijkt uit onderzoek in het kader van de negende voortgangsrapportage Passend onderwijs. Leraren geven aan dat op hun school de meeste of zelfs alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte het moeilijk hebben, ondanks de hulp die zij krijgen....

Sancties mogelijk bij sociaal onveilige school

23-6-2016 - Vanaf komend schooljaar zal de inspectie scholen aanspreken op de inspanning die ze plegen om al hun leerlingen een sociaal veilige leeromgeving te bieden. Dat schrijft staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer in een reactie op het NOS-bericht dat een op de negen middelbare scholieren wordt gepest. Het websitebericht van de NOS gaat in op een van de bevindingen uit de recent gepubliceerde Jeugdgezondheidsmonitor van de landelijke GGD’en en het RIVM. Uit de monitor blijkt dat bijna 11 procent van de jongeren op het vo de afgelopen drie maanden te maken heeft gekregen...

Minder leerlingen naar speciaal onderwijs

23-6-2016 - Het aantal leerlingen dat les krijgt op het speciaal (basis)onderwijs is het afgelopen schooljaar sneller gedaald dan in voorgaande jaren. Ook in het vso is sprake van een daling. “Dit zijn in totaal bijna vijfduizend kinderen” meldt staatssecretaris Sander Dekker op 22 juni aan de Tweede Kamer in de negende voortgangsrapportage over Passend onderwijs. In het s(b)o is het aantal kinderen het afgelopen schooljaar gedaald met bijna 3600 kinderen. In het vso is het aantal leerlingen voor het eerst sinds jaren omlaag gegaan, het gaat om een afname van 1250 kinderen...

Extra investeringen blijven cruciaal

21-6-2016 - Het beeld van een financieel gezonde onderwijssector betekent niet dat er geen extra investeringen nodig zijn, schrijft de Stichting van het Onderwijs half juni aan de Tweede Kamer. Extra investeringen in onderwijs en wetenschap zijn en blijven cruciaal. Dat is ook duidelijk in de strategische agenda van de stichting.   De Stichting van het Onderwijs, waar de AVS deel van uitmaakt, reageert hiermee op een brief van de bewindslieden van OCW aan de Tweede Kamer, waarin staat dat de onderwijssectoren financieel gezond zijn. De stichting ziet voor de komende vier jaar drie...

Boeiend open gesprek tussen Sander Dekker en AVS Ledenraad

21-6-2016 - Staatssecretaris Sander Dekker ging vrijdag 17 juni in gesprek met de AVS Ledenraad. In een open gesprek kwamen diverse thema’s aan bod: de staat van de schoolleider, OCW-beleid rond schoolleiders, vluchtelingenonderwijs, vervangingen in de school en goed werkgeverschap. “Enorm leuk gesprek met de ledenraad” twitterde de staatssecretaris na afloop. Hij gaf aan graag gevoed te worden met een aantal ‘uitdagingen’ waar schoolleiders voor staan. Vol verwachting en een beetje spanning werd uitgekeken naar de komst van Sander Dekker. Bij aankomst gaf hij...
Thema's:

Pagina's