LAKS: ‘Scholieren onrechtmatig uitgesloten van examen’

4-5-2015 - Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) signaleert dat er nog steeds scholieren zijn die onterecht worden uitgesloten van het Centraal Examen op grond van behaalde resultaten.   Dit jaar heeft het LAKS ruim twintig klachten ontvangen, al vermoedt de scholierenvertegenwoordiger dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Voorzitter Annelotte Lutterman: “Scholieren krijgen op deze manier niet de kans om hun cijfers op te halen en dat terwijl de centraal examens, net als de schoolexamens, 50 procent van je eindcijfer bepalen. Op deze manier...
Thema's:

Geschillencommissies bijzonder onderwijs gebundeld

4-5-2015 - Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs is de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) opgericht.  Deze stichting bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs zo’n twintig landelijke commissies voor geschillen, beroepen, klachten en bezwaren die op grond van de wet of cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen.
Thema's:

Gsm-verkeer tijdens eindexamens blokkeren is verboden

1-5-2015 - Scholen voor voortgezet onderwijs mogen geen illegale ‘jammers’ gebruiken die gsm-signalen verstoren om zo elektronisch spieken tijdens eindexamens te voorkomen. Het Agentschap Telecom gaat hierop extra controleren tijdens de examenperiode. Als alternatief raadt het Agentschap aan om de leerlingen te verplichten smartphones en –watches in te leveren voor het examen. Het Agentschap Telecom waarschuwt ervoor dat de gsm-jammers, apparaten die telefoon- en dataverkeer blokkeren, ook het alarmnummer 1-1-2 kunnen blokkeren, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen...

MBO Raad pleit voor integratie vmbo-t en havo

1-5-2015 - Vmbo-t en havo integreren in voorbereidend beroepsonderwijs. Dit is een van de voorstellen van de verklaring ’10 bouwstenen voor een toekomstbestendig onderwijs’ die de MBO Rad, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) onlangs in Nieuwspoort aan de Vaste Kamercommissie hebben aangeboden. De sectororganisatie van het middelbaar beroepsonderwijs vindt dat jongeren langer de tijd moeten krijgen om te kiezen voor een bij hun talenten passende beroepsopleiding. Voor veel jongeren is het volgens de MBO Raad te vroeg...
Thema's:

Leerlingen gezocht voor brainstorm toekomst onderwijs

30-4-2015 - Platform 2032 is op zoek naar vo-leerlingen die brainstormsessies over de toekomst van het onderwijs willen leiden. Daarnaast zoekt het platform po- en vo-scholen die mee willen werken aan een brainstormsessie. De vo-leerling die een brainstormsessie leidt wordt door het Platform 2032 een ‘adviesvanger’ genoemd. Deze leerlingen van minimaal 15 jaar krijgen een professionele training van één dag in mei, een certificaat na afloop en mogen hun ervaringen met de platformleden delen. Het platform is ook nog op zoek naar scholen die het leuk vinden om mee...

Oprichting nieuwe school moeizaam

29-4-2015 - De oprichting van een nieuwe school voor voortgezet onderwijs wordt onmogelijk gemaakt, schrijft de Volkskrant op 29 april. Bestaande scholen en gemeenten verzetten zich tegen de komst van nieuwe scholen.      Sinds 2004 zijn er in Nederland slechts vijf nieuwe vo-scholen begonnen door besturen die nog niet in een regio actief waren, blijkt uit cijfers van DUO. Zeven andere nieuwkomers hebben toestemming van het ministerie. Zij starten later dit jaar of wachten tot de gemeente een huisvestingsbesluit neemt. ‘De overheid stelt zulke zware eisen aan...
Thema's:

Omkering eerste en tweede correctie centrale examens vanaf 2016

28-4-2015 - Vanaf 2016 worden de eerste en tweede correctie van de centrale examens in het voortgezet onderwijs in volgorde omgekeerd. Eerst beoordeelt een docent van een andere school het examen, pas daarna de eigen docent. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer waarbij hij het advies van de VO-raad hierover overneemt. De VO-raad baseert zijn advies op een pilot van tien scholen, met in totaal 39 docenten. Uit de pilot blijkt dat het omdraaien van de correcties leidt tot een zorgvuldiger beoordeling. In de brief aan Dekker stelt de...
Thema's:

Nieuw: handreiking Passend onderwijs en bestuursformatieplan

28-4-2015 - Onlangs is de handreiking Passend onderwijs en bestuursformatieplan schoolbestuur verschenen. Deze handreiking is bedoeld voor (G)MR-en. De nieuwe handreiking geeft aan hoe het beleid van het samenwerkingsverband doorwerkt op het beleid van het schoolbestuur. Hiermee kan een (P)(G)MR stap voor stap de ondersteuningsgelden en de bijbehorende formatie volgen. Schoolbesturen ontvangen gelden van het samenwerkingsverband. Hoe hoog dat budget is en waar het schoolbestuur dat voor in moet zetten, staat in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Schoolbesturen maken...

Convenant over sponsoring op school vernieuwd

28-4-2015 - De continuïteit van het primaire proces mag niet afhangen van sponsoring. Sponsoring mag ook niet de onderwijsinhoud beïnvloeden of leerlingen blootstellen aan reclame-uitingen die niet overeenkomen met de onderwijskundige doelstelling en visie van de school. Dat zijn enkele afspraken die zijn gemaakt door schoolbesturen, leraren, leerlingen, ouders en uitgeverijen in een herzien convenant Sponsoring. Staatssecretaris Dekker van OCW heeft het convenant onlangs met tien partijen uit het onderwijs en bedrijfsleven opnieuw bekrachtigd. De bijdragen van sponsorende...
Thema's:

Spanningen in klas door ruzies op WhatsApp

24-4-2015 - Leraren op de basisschool en het voortgezet onderwijs hebben last van problemen tussen leerlingen die zich afspelen op sociale media. Dit blijkt uit een peiling van Kennisnet onder 324 leraren basisonderwijs en voortgezet onderwijs.  Leerlingen maken bijvoorbeeld ruzie via WhatsApp, wat zorgt voor spanningen in de klas. Verder plaatsen ze ongevraagd opmerkingen over of beelden van elkaar op sociale media. Of ze sturen elkaar tijdens de les afleidende berichtjes. Scholen worstelen met de vraag hoe zij hen online positief met elkaar kunnen laten omgaan. 80 procent van de...

Pensioenen 2016: geen verlaging, geen verhoging

24-4-2015 - De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP is in het eerste kwartaal van 2015 verder gedaald naar 102,6 procent. Naar verwachting zal de dekkingsgraad in de loop van dit jaar verder zakken. Daarom kan ABP de pensioenen in 2016 waarschijnlijk niet indexeren.  Voorzitter Corien Wortmann-Kool: “De verwachting is gelukkig dat we de pensioenen in 2016, naar huidige inzichten, ook niet hoeven te verlagen.” De daling van de dekkingsgraad komt voornamelijk door de extreem lage rente. Ook de nieuwe spelregels die vanaf 2015 voor pensioenfondsen gelden, hebben invloed...
Thema's:

VN Onderwijsdoelen 2015 nog lang niet bereikt

24-4-2015 - Slechts een op de drie landen in de wereld heeft alle onderwijsdoelen gehaald waaraan de internationale gemeenschap zich in 2000 committeerde. Wereldwijd gaan meer dan honderdtwintig miljoen kinderen en adolescenten nog steeds niet naar school. De ongelijkheid in toegang tot onderwijs is toegenomen. En zonder extra financiering lukt het de armste landen ook de komende vijftien jaar niet om het recht op onderwijs te garanderen. Dat stelt het onlangs verschenen UNESCO Education for All Global Monitoring Report 2015 (GMR) ‘Achievements and Challenges 2000-2015’. In...

Beloning schoolbestuurders meer in lijn met cao

24-4-2015 - De beloningen van schoolbestuurders liggen meer in lijn met de in de cao’s vastgestelde criteria. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker hebben er vertrouwen in dat het aantal bestuurders met een bezoldiging boven de norm de komende jaren daalt. Dat schrijven de OCW-bewindslieden in een brief aan de Tweede Kamer over de tweede monitor beloningscodes/cao’s 2013. De rapportage beschrijft in hoeverre de beloningen in de onderwijssectoren in overeenstemming zijn met de door de sector zelf opgestelde salarisklassen. In vergelijking met de nulmeting van...
Thema's:

Vacatures leraren Duits moeilijk op te vullen

23-4-2015 - Bijna de helft van de vo-scholen heeft veel moeite om docenten Duits te vinden. Dat blijkt uit een enquête van DUO Onderwijsonderzoek. Onderzoeksbureau DUO Onderwijsonderzoek heeft, in opdracht van de Actiegroep Duits, 321 directeuren van vo-scholen gevraagd naar de positie van het vak Duits op hun school. De resultaten zijn op de Dag van de Duitse taal, op 23 april, gepresenteerd. De ondervraagde directeuren geven aan dat er zeer weinig aanbod van geschikte docenten is, wat hen zorgen baart. Dit meldt het Duitsland Instituut. Het komt vaak voor dat er slechts een of...
Thema's:

Nieuwe website Schoolleidersregister VO

23-4-2015 - Alle informatie over het Schoolleidersregister VO, de ontwikkeling ervan en wat dit voor schoolleiders of bestuurders betekent, is gebundeld op de nieuwe website schoolleidersregistervo.nl Via de site kunnen schoolleiders, opleiders of bestuurders zich aanmelden voor diverse sessies, waarin zij kunnen aangeven welke meerwaarde, opbrengsten en risico’s zij zien als het gaat om het schoolleidersregister. De uitkomsten van deze sessies worden meegenomen in het programmaplan dat momenteel wordt ontwikkeld. Die programmaplan dient als basis voor de verdere...
Thema's:

DUO vervroegt voorlopige vo foto

23-4-2015 - DUO heeft de datum waarop de leerlingenaantallen moeten zijn uitgewisseld met BRON met een maand vervroegd, namelijk op 15 oktober 2015. Na de 1-oktobertelling maakt DUO een voorlopige foto, waarmee de bekostiging aan de school wordt berekend. Dit betekent dat mutaties op inschrijvingsgegevens die na 15 oktober 2015 bij DUO worden aangeleverd, niet worden meegenomen in de voorlopige bekostiging in december 2015. Hiermee volgt DUO de bestaande wettelijke voorschriften van het ministerie van OCW. De aanleiding hiervoor is de wet integratie lwoo en pro in Passend onderwijs, die...
Thema's:

Meerderheid docenten wil eigen beroepsethiek

23-4-2015 - De belangrijkste motivatie van docenten voor hun lessen is dat ze vormend bezig zijn. Ze hebben een grote behoefte aan ondersteuning in de vorm van een gedeelde beroepsethiek. Dit blijkt uit onderzoek van Wouter Sanderse, lector Beroepsethiek van de leraar op Fontys Hogescholen. Sanderse deed, in samenwerking met Duo Onderwijsonderzoek en Van Twaalf tot Achttien, onderzoek onder 510 leraren in het voortgezet onderwijs. Verus interviewde de lector. De overgrote meerderheid van de ondervraagden geeft aan dat ze een taak hebben in de overdracht van waarden. Ook vinden leraren dat...
Thema's:

Bekostiging vo wordt vereenvoudigd

23-4-2015 - Staatssecretaris Sander Dekker wil de bekostigingssystematiek voor het voortgezet onderwijs vereenvoudigen. Het huidige stelsel is te complex, sluit te weinig aan bij de onderwijspraktijk en is niet transparant. De nieuwe systematiek wil hij vastleggen in een wetsvoorstel. In een brief aan de Tweede Kamer legt de staatssecretaris de verschillen tussen de huidige en de nieuwe systematiek uit. De invoering van de lumpsum in 1996 was de laatste grote wijziging in het stelsel. De berekening van de lumpsum is echter complex. “Het is een stelsel waarin tientallen parameters een...
Thema's:

‘Taal en rekenen op vo-scholen kan nog verder verbeterd worden’

23-4-2015 -   Leraren hebben vaak wel gegevens over de taal- en rekenachterstanden van hun leerlingen, maar doen er nog (te) weinig mee in hun les, blijkt uit onderzoek van de inspectie. De vraag in welke mate scholen opbrengstgericht werken aan de referentieniveaus taal en rekenen en hoe ze zich daarin zouden kunnen verbeteren, stond daarbij centraal. De meeste scholen in het voortgezet onderwijs hebben een vorm van opbrengstgericht werken rond taal en rekenen. Zo verzamelt het overgrote deel van de scholen gegevens over het taal- en rekenniveau van hun leerlingen. Vaak...

Regionale Arbeidsmarkt Ramingen 2015-2020 beschikbaar voor vo

21-4-2015 - De Regionale Arbeidsmarkt Ramingen 2015-2020, die CentERdata in opdracht van het ministerie van OCW heeft gemaakt, zijn beschikbaar op de site van Voion. Met de ramingen kunnen vo-scholen anticiperen op mogelijk kwantitatieve of kwalitatieve lerarentekorten om hun personeelsvoorziening op orde te houden.   Scholen kunnen de ramingen van hun regio als benchmark gebruiken voor de werkgelegenheidsontwikkeling van hun eigen school. Ook krijgen zij per regio inzicht in het geraamde tekort voor de verschillende vakken. De ramingen zijn gemaakt met Mirror, een ramingsmodel voor de...
Thema's:

Regelen onderwijs en zorg EMB-leerling vereenvoudigd

20-4-2015 - De Tweede Kamer heeft diverse moties aangenomen die het makkelijker moeten maken om de benodigde zorg en ondersteuning in het onderwijs te regelen voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen (EMB).    Zo komt er één loket waar deze kinderen en hun ouders terecht kunnen voor de benodigde ondersteuning en vragen hierover. Nu moeten ouders vaak langs diverse instanties en loketten om financiële ondersteuning te regelen. De Kamer nam ook een motie aan die regelt dat er een handreiking wordt gemaakt voor leerlingen met Zvw-indicatie (...
Thema's:

Kinderombudsman: ‘Jeugdhulp is grote proeftuin’

20-4-2015 - Kinderombudsman Marc Dullaert constateert dat de hulp voor kinderen en jongeren na de decentralisatie van de jeugdzorg nog een grote proeftuin is. Kinderen en jongeren die al voor 1 januari 2015 jeugdhulp ontvingen, ervaren tot op heden weinig last van de veranderingen. Maar Dullaert is bezorgd over de kinderen die ná 1 januari voor het eerst jeugdhulp nodig hebben. De toegang is nog niet goed genoeg georganiseerd door de gemeenten en hij is bang dat kinderen die hulp nodig hebben niet tijdig in beeld zijn.   De Kinderombudsman constateert in een onderzoek dat...

Kwaliteitszorg in scholen sterk verbeterd

15-4-2015 - Leerlingen en studenten in Nederland halen sneller een diploma dan voorheen. Maar het onderwijssysteem lijkt wel minder flexibel te worden en biedt mogelijk minder kansen. De kwaliteitszorg in de scholen is sterk verbeterd. Dit constateert de onderwijsinspectie het Onderwijsverslag over vorig schooljaar. Schoolleiders, bestuurders en leraren hebben de afgelopen jaren de kwaliteitszorg in hun scholen sterk verbeterd. Op meer scholen worden onderwijs en resultaten gemonitord en geanalyseerd, passende doelen gesteld en het onderwijs waar nodig bijgesteld. Mede als gevolg hiervan...
Thema's:

CAO VO 2014 / 2015

15-4-2015 - CAO VO 2014 / 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs Via onderstaande link kunt u de CAO VO 2014/2015 downloaden vanaf de site van de VO-raad.
Thema's:

Pagina's