Wijziging Belastingdienst bij eerder met ouderdomspensioen gaan

29-8-2016 - Als een werknemer tussen zijn 60ste en vijf jaar vóór zijn AOW-gerechtigde leeftijd zijn ouderdomspensioen laat ingaan, dan gelden er vanaf 1 juli 2016 nieuwe regels van de Belastingdienst. In gesprekken met werknemers over ingang van het pensioen meer dan vijf jaar vóór de AOW-leeftijd, moet u rekening houden met het gewijzigde beleid van de Belastingdienst. De werknemer kan alleen zijn ouderdomspensioen laten ingaan als hij voor hetzelfde percentage dat hij pensioen opneemt (minimaal) minder gaat werken. Hij moet dit bevestigen in een...
Thema's:

Meer ongeldig verklaarde examens dan vorig jaar

29-8-2016 - De inspectie heeft in 2016 1370 examens en rekentoetsen geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaard. Dit is fors hoger dan vorig jaar (850). Volgens de inspectie zijn nog te vaak onregelmatigheden te wijten aan slordigheden van de school zelf. In 2016 zijn 607 onregelmatigheden bij de afname van eindexamens in het vo bij de Inspectie van het Onderwijs gemeld. Dit leidde ertoe dat de inspectie 1370 examens en rekentoetsen geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaarde. In 2015 ging het nog om 850 gevallen. Maar verreweg de meeste scholen nemen eindexamens op een zorgvuldige manier af...
Thema's:

Eén beroepscommissie PO en VO

25-8-2016 - In de CAO PO 2016 – 2017 is in hoofdstuk 12 aangegeven dat er één landelijke beroepscommissie wordt ingesteld. De selectiecommissie heeft geadviseerd om deze commissie onder te brengen bij de Stichting Onderwijsgeschillen. De beroepscommissie gaat zich bezighouden met de in dit hoofdstuk opgesomde situaties, zoals disciplinaire maatregelen, schorsing, het onthouden van promotie, overplaatsing en het onthouden van een periodieke verhoging op  basis van het vakbekwaamheidsniveau (basis- of vakbekwaam). De beroepscommissie heeft geen bevoegdheid met...
Thema's:

Tropenrooster op school mogelijk bij extreem warm weer

25-8-2016 - Bij extreem warm zomerweer kan het schoolbestuur zelf een tropenrooster instellen. Wel moet de school het minimum aantal lesuren per schooljaar halen (verplichte onderwijstijd). In de Arbowet staat geen maximumtemperatuur waarbij nog gewerkt mag worden. Wel regelt de wet dat een werkgever ervoor moet zorgen dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. De temperatuur mag geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de werknemers (leraren en leerlingen). Personeel en (ouders van) leerlingen kunnen een beroep doen op de Arbowet. Bij hoge temperaturen kan een school een...
Thema's:

Nieuwe methode voor aanpakken ziekteverzuim

23-8-2016 - Een proef van de GGD West-Brabant om middelbare scholen te helpen bij het tegengaan van ziekteverzuim is zo succesvol, dat ze waarschijnlijk landelijk wordt uitgerold. De GGD is hierover in gesprek met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Dat meldt het VNG Magazine. Het project Medische Advisering Ziekgemelde Leerling (M@ZL) is een effectieve methode voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren die zich vaker of langdurig ziek hebben gemeld. In M@ZL werken mentor, jeugdarts, ouder, kind en leerplichtambtenaar samen. Uitgangspunt van de methode is dat de...
Thema's:

Vragenlijst voor ouders over Kindcentra

23-8-2016 - Kindcentra 2020 heeft een vragenlijst voor ouders ontwikkeld waarmee de behoeften en prioriteiten van ouders rondom kindcentra in beeld gebracht kunnen worden. Een schoolleider kan de vragenlijst eenvoudig online aanmaken en uitzetten onder de eigen ouders. De vragenlijst kan gebruikt worden bijvoorbeeld ter inventarisatie van denkbeelden in de voorbereidingsfase van de ontwikkeling van een kindcentrum of ter evaluatie van de voortgang in de uitvoeringsfase. Ouders krijgen een aantal filmpjes voorgeschoteld en beantwoorden na elk filmpje enkele vragen. De resultaten worden...

Scholen willen gezond aanbod in kantine

22-8-2016 - Scholen vinden het belangrijk dat in de schoolkantine gezond aanbod aanwezig is. Dit blijkt uit een kwalitatieve peiling onder 38 scholen in vo en mbo uitgevoerd door KWINK-groep in opdracht van het Voedingscentrum. Alle scholen in de peiling geven aan dat ze een gezond aanbod in de kantine belangrijk vinden, onder andere omdat ze richting leerlingen een voorbeeldfunctie hebben. Of ze zien het als opvoedende taak en voelen een gedeelde verantwoordelijkheid met ouders. Veel scholen geven aan dat ze graag werken met de richtlijnen van het Voedingscentrum voor kantines....
Thema's:

Schooltv informeert scholieren over situatie in Turkije

22-8-2016 - Met een speciale editie van ‘Nieuwsuur in de klas’ op NTR Schooltv worden scholieren vanaf maandag 22 augustus geïnformeerd over de situatie in Turkije. Sommige gemeentes vrezen dat spanningen tussen groepen Turkse Nederlanders overslaan naar het schoolplein. Met de video kunnen docenten met hun leerlingen in gesprek over wat er in Turkije is gebeurd. Schooltv en Nieuwsuur (NOS/NTR) gaan komend schooljaar intensiever samenwerken om naar aanleiding van de actualiteit educatieve video’s aan te bieden voor in de klas. Schooltv-eindredacteur Erik Appelman:...
Thema's:

Internetconsultatie Variawet passend onderwijs

18-8-2016 - De Variawet passend onderwijs is geplaatst voor internetconsultatie. Het gaat vooral om een aantal technische wijzigingen om de uitvoering goed te laten verlopen. Overige onderwerpen houden voornamelijk verband met de bekostiging van Passend onderwijs. Reageren op het wetsvoorstel kan tot 19 september.   Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel meegenomen de mogelijkheid dat voor leerlingen in het regulier onderwijs die vanwege lichamelijke of psychische redenen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen, kan worden afgeweken van de voorgeschreven onderwijstijd. Dit naar...

School en Veiligheid geeft tips voor omgaan met Turks conflict in de klas

16-8-2016 - Tijdens de zomervakantie werd in Turkije een couppoging gedaan. De spanningen tussen aanhangers van de Turkse president Erdogan en die van zijn tegenstander Gülen hebben een grote impact op de Turks-Nederlandse gemeenschap en leerlingen van Turkse komaf. De Stichting School en Veiligheid geeft op haar site tips om het Turkse conflict uit de klas te houden. Als de zomervakantie voorbij is, komt dit onderwerp mogelijk ter sprake in de klas. Het kan zijn dat er onzekerheid heerst, iemand een familielid heeft verloren of dat een leerling (of iemand in de familie) wordt...
Thema's:

Dekker: in 2017 9 miljoen euro voor zomerscholen

16-8-2016 - Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs stelt in 2017 9 miljoen euro beschikbaar voor zomerscholen. Tot voor kort hadden de meeste leerlingen die op hun rapport net tekort kwamen maar twee keuzes: zitten blijven of overgaan naar een lager niveau.  Tegenwoordig is er een alternatief voor middelbare scholen: leerlingen kunnen naar een zomerschool om hun leerachterstand weg te werken.   Zomerscholen dragen bij aan het terugdringen van het percentage zittenblijvers. Op dit moment blijft 5,3 procent van de leerlingen in het voorgezet onderwijs zitten. Staatssecretaris...
Thema's:

Feedbackcultuur in plaats van tussentijdse toets in vo

21-7-2016 - Het voortgezet onderwijs krijgt niet te maken met een centrale uniforme diagnostische tussentijdse toets (dtt). Maar de overheid gaat wel de ‘feedbackcultuur’ op scholen bevorderen. Dit blijkt uit stemmingen tijdens de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer voor het zomerreces. Wat de coalitiepartijen betreft wordt de pilot, die nog één schooljaar te gaan heeft, wel afgemaakt. Daarna dient de opgedane kennis aan de marktpartijen te worden overgedragen. Alle partijen waren het erover eens dat het idee achter de dtt wel goed is, namelijk dat...

‘Nog veel pestincidenten op scholen’

15-7-2016 - De meeste leraren vinden niet dat het schoolklimaat er al veiliger op is geworden sinds een jaar geleden de Wet (sociale) veiligheid op school ingevoerd is. Een minderheid - een kleine 20 procent - geeft aan dat dat wel het geval is, blijkt uit cijfers van DUO Onderwijsonderzoek. Incidenten met leerlingen op het gebied van sociale veiligheid komen op veel scholen voor. Het gaat dan vooral om pesten. In schooljaar 2015-2016 hebben zich op veel scholen incidenten op het gebied van sociale veiligheid voorgedaan. De meest voorkomende incidenten op scholen zijn volgens DUO...

‘Huidige regels belemmeren oprichting nieuwe scholen Amsterdam nog’

14-7-2016 - Amsterdam schreef afgelopen schooljaar de prijsvraag Onze Nieuwe School uit voor betere scholen. De winnaars lopen bij de oprichting echter nog tegen belemmerende regels aan, meldt Trouw op 13 juli.   Een school speciaal gericht op jongensonderwijs of op het denken van uitvinder Alan Turing. Twee van de vier ideeën die in februari de prijsvraag Onze Nieuwe School wonnen. Een wedstrijd om tot vernieuwende basis- en middelbare scholen in Amsterdam te komen. Maar de oprichting ervan blijkt 'uitermate ingewikkeld tot onmogelijk', schreef wethouder Simone...
Thema's:

Bekostiging procesbegeleider leerlingendaling verlengd

14-7-2016 - De regeling ‘Bekostiging regionale procesbegeleiders leerlingendaling po en vo wordt verlengd. Ook in schooljaar 2016/2017 kunnen schoolbesturen met leerlingendaling bijzondere bekostiging aanvragen voor de inzet van een regionale procesbegeleider leerlingendaling. In februari 2015 is deze regeling van kracht geworden. 
Thema's:

Docenten willen meer aandacht voor techniek op vmbo-tl

14-7-2016 - Een aantal vmbo-docenten techniek heeft op 13 juli de publicatie ‘Meer bèta en technologie op vmbo-tl’ overhandigd aan Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland. Ze willen meer aandacht voor de technische talenten op het vmbo-tl, die onvoldoende kansen krijgen om in aanraking te komen met technologie. Scholen die alleen havo, vwo en mavo aanbieden, missen de ruimte, middelen, aansluiting met het bedrijfsleven en faciliteiten voor het aanbieden van praktijkgericht technologisch beroepsonderwijs. Dit terwijl de op twee na grootste groep van alle...
Thema's:

Scholieren zitten te veel

11-7-2016 - Scholieren (12-20 jaar) zitten gemiddeld 10,4 uur per dag. Basisschoolleerlingen zitten gemiddeld 7,3 uur per dag. Te veel zitten is slecht voor de gezondheid. Dat blijkt uit de Leefstijlmonitor 2015, een samenwerkingsverband van onder andere RIVM, VeiligheidNL en CBS. Nederlanders brengen dagelijks gemiddeld 8,7 uur zittend door. Het zitgedrag verschilt per leeftijd. Kinderen van 4 tot 12 jaar zitten het minst, gemiddeld 7,3 uur per dag. Jongeren zitten gemiddeld drie uur meer dagelijks. Deze hoge score wordt bereikt door zitten tijdens de les, huiswerk maken, computeren of...
Thema's:

Ruim 90 procent scholieren doet vervolgopleiding

7-7-2016 - In het schooljaar 2014/2015 behaalden bijna 180 duizend leerlingen een diploma in het vo. Daarvan ging ongeveer 92 procent het volgende schooljaar een vervolgopleiding doen. Meisjes die een havo- of vwo-diploma behaalden, meldden zich het minst vaak (direct) voor een nieuwe studie. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Bijna 98 procent van de vmbo-gediplomeerden studeerde verder. Dat heeft ermee te maken dat vmbo’ers met een diploma nog geen startkwalificatie hebben. Van de havo-leerlingen die vorig jaar hun diploma ontvingen, is meer dan drie kwart gaan studeren in het hbo...
Thema's:

Rekentoetsopgaven openbaar

7-7-2016 - Ongeveer 90 procent van de in 2015-2016 gebruikte opgaven van de rekentoets zijn openbaar gemaakt op de website van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De rekentoetsopgaven staan op rekenopgaven-etalage.nl Na de vraag om meer transparantie uit het onderwijsveld kondigden de minister en staatssecretaris van OCW in juni 2015 aan dat het merendeel van de opgaven uit de rekentoetsen en rekenexamens openbaar gemaakt wordt. Dat is nu met de opening van de rekenopgaven-etalage gerealiseerd. De 10 procent niet-openbare opgaven zijn controle-opgaven, nodig om te garanderen dat...
Thema's:

Vrouwelijke managers vaker burn-out

7-7-2016 - Burn-outklachten komen meer voor bij vrouwen die manager zijn dan bij mannen met dit beroep. In 2015 had 14 procent van de vrouwelijke managers dergelijke klachten, bij de mannen 10 procent. De werkdruk is vooral hoog in het onderwijs en gezondheids- en welzijnszorg. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015, die door CBS en TNO wordt uitgevoerd. Bij de vrouwelijke managers (in alle sectoren) gaf 29 procent aan zich meerdere keren per maand leeg te voelen aan het einde van een werkdag. Ook zei 17 procent regelmatig emotioneel uitgeput te zijn of...
Thema's:

Ondersteunend personeel vo wil waardering en doorgroeimogelijkheden

5-7-2016 - Hoe kan de positie en dan met name het loopbaanbeleid voor ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs versterkt worden? Welke loopbaanmogelijkheden, verticaal en horizontaal, zijn er voor ondersteuners en hoe ontwikkelt deze functie zich? Voion heeft, in opdracht van de cao-tafel voortgezet onderwijs, een onderzoek laten uitvoeren naar de loopbaanmogelijkheden en - wensen van conciërges, ict-medewerkers, secretaresses en (technisch) onderwijsassistenten in het voortgezet onderwijs. Inherent aan de functie van onderwijsondersteunend personeel zijn de...
Thema's:

Werkgelegenheid jonge leraren is verbeterd

5-7-2016 - De positie van jonge leraren is verbeterd. Het relatieve aandeel van jonge leraren ten opzichte van het totale lerarenteam in het po is tussen 2014 en 2015 licht gestegen. In het vo is het aantal voltijdsbanen voor jonge leraren met ongeveer 500 fte gestegen. Dit blijkt uit cijfers van DUO en voorlopige cijfers uit de Loopbaanmonitor 2016. Dekker schreef hierover op 1 juli een brief aan de Tweede Kamer. De personeelsgegevens van DUO laten zien dat de totale werkgelegenheid in het po in 2015 met ongeveer 1.700 voltijdbanen is afgenomen ten opzichte van 2014. Deze daling wordt...
Thema's:

Samenwerkingsschool is ‘pragmatische oplossing’

5-7-2016 - Openbare en bijzondere scholen kunnen voortaan makkelijker fuseren als ze te klein dreigen te worden om voort te bestaan. Dit zal vooral voorkomen in krimpgebieden, waar het aantal leerlingen soms met wel 30 procent terugloopt. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs stuurde hiertoe maandag 4 juli het wetsvoorstel ‘Samen sterker’ naar de Tweede Kamer.   In artikel 23 van de Grondwet is geregeld dat scholen openbaar óf bijzonder zijn (veelal gestoeld op geloofsovertuiging). “Met deze wetswijziging is het niet langer het één of het...

Ruim de helft vo-scholen eist enkelvoudig schooladvies

1-7-2016 - Meer dan de helft van de middelbare scholen eist (uitsluitend) enkelvoudige schooladviezen van het basisonderwijs. Dit blijkt uit een analyse van 35 plaatsingswijzers die betrekking hebben op 775 (van de ruim 1400) vo-scholen. Staatssecretaris Sander Dekker schrijft aan de Tweede Kamer dat hij dit najaar met een voorstel komt waarin staat dat basisscholen niet uitsluitend enkelvoudige schooladviezen mogen geven.   Dekker meent dat bepaalde leerlingen baat hebben bij een meervoudig schooladvies. Hij vindt het onaanvaardbaar dat een flink aantal scholen in het po en vo ondanks...
Thema's:

Geen draagvlak voor staatssecretaris Dekker bij vo-directeuren

30-6-2016 - Sinds de installatie van staatssecretaris Sander Dekker (november 2012) is het vertrouwen in hem sterk gedaald. Had in 2012 nog 79 procent van de directeuren in het voortgezet onderwijs vertrouwen in hem, in 2016 is dit percentage teruggezakt naar 28 procent. Dat blijkt uit een in juni verricht onderzoek onder 248 directeuren uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek. Het percentage directeuren dat geen vertrouwen heeft in de staatssecretaris is in krap vier jaar tijd gestegen van 10 procent in 2012 naar 52 procent in 2016. Slechts 5 procent van de directeuren heeft veel...
Thema's:

Pagina's