Inspectie maakt concept waarderingskaders 2017 openbaar

24-11-2015 - De Inspectie van het Onderwijs werkt aan de vernieuwing van het toezicht. Het nieuwe toezicht dat de inspectie vanaf augustus 2017 wil invoeren, is gebaseerd op twee pijlers: stimuleren en waarborgen. De concepten van de nieuwe waarderingskaders heeft de Inspectie op haar site gezet. De twee pijlers van het nieuwe toezicht komen terug in het nieuwe onderzoekskader. Dat onderzoekskader kent een waarderingskader (wat onderzoekt de inspectie?) en een werkwijze (hoe onderzoekt de inspectie?). De waarderingskaders van de verschillende sectoren (po, vo, so en mbo) zijn op elkaar...

Website gelanceerd over Evaluatie Passend onderwijs

24-11-2015 - De meerjarige evaluatie van Passend onderwijs is vanaf nu te volgen via de website www.evaluatiepassendonderwijs.nl. Hier geven onderzoekers meer informatie over de onderzoeksprojecten, de onderzoeksinstituten en de uitkomsten van dit evaluatieprogramma. Eerder dit jaar ging het NRO-onderzoeksprogramma Evaluatie Passend onderwijs van start met financiering van het ministerie van OCW. Een consortium van onderzoeksinstituten voert de komende jaren een integrale evaluatie uit. Doel is om het beleid en de onderwijspraktijk te informeren over de implementatie...

Matijs Lips wint Talent Docent Trofee 2015

20-11-2015 - Matijs Lips, docent Nederlands aan het Dr. Nassau College in Beilen (Drenthe), ontving op 18 november de Talent Docent Trofee 2015.  Deze trofee, voor het vierde jaar uitgereikt door Malmberg, zet getalenteerde en ondernemende docenten Nederlands in het voortgezet onderwijs in het zonnetje. Lips ontving de prijs uit handen van schrijfster Caja Cazemier. De docent Nederlands wint de trofee vanwege zijn vernieuwde en creatieve manier van doceren. Door volledig digitaal les te geven weet hij zijn leerlingen te enthousiasmeren voor de Nederlandse taal en is hij een voorloper...
Thema's:

Meldpunt voor rolbevestigend lesmateriaal gelanceerd

20-11-2015 - Sommige schoolboeken zijn behoorlijk stereotyperend. Je ziet bijvoorbeeld een vader die de krant leest en moeder die afwast. Dat is niet meer van deze tijd, vinden Bercan Günel en Damaris Beems, initiatiefnemers van het meldpunt ‘Dit is Geen Schoolvoorbeeld’. Een vijftigtal topmanagers onderschrijft hun manifest. “Jonge kinderen zijn gretige leerlingen. Ze zuigen de informatie op die ze voorgeschoteld krijgen. Is de informatie eenzijdig en stereotyperend, dan is de kans groot dat ze later zelf ook traditionele keuzes maken”, beargumenteert...
Thema's:

School moet alert zijn op radicalisme

20-11-2015 - Radicalisering raakt de school. Je kunt er als school de ogen niet voor sluiten. Hoe kan een schoolleider of leerkracht alert zijn op radicalisering? Hoe bespreek je terreur in de klas? Stichting School en Veiligheid (SSV) geeft hierover advies. Ook Fontys heeft tien tips opgesteld om terreur te bespreken in de klas. Recente gebeurtenissen zoals de aanslagen in Parijs, hebben maatschappelijke kwesties rond radicalisering en extremisme weer zeer actueel gemaakt. Hoe herkennen leerkrachten signalen en wat te doen als een leerling dreigt te radicaliseren? Volgens SSV zijn...
Thema's:

Oproep: ‘Verbeter opvang gevluchte kinderen’

20-11-2015 - Bijna 160 organisaties roepen op 20 november 2015, Kinderrechtendag, de Nederlandse regering op zich te houden aan het VN-Kinderrechtenverdrag, dat asielzoekerskinderen dezelfde rechten geeft als ieder ander kind. Ze pleiten voor kindvriendelijke, kleinschalige opvang op één plek en adequaat onderwijs. Momenteel wonen ruim 10.000 gevluchte kinderen in de asielopvang in Nederland. Ze moeten als gevolg van het asielbeleid vaak verhuizen, missen goede toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, krijgen niet de stabiliteit en veiligheid die juist zij nodig hebben en...

Rapport evaluatie schoolvakanties aan Tweede Kamer aangeboden

19-11-2015 - Op 10 november 2015 heeft staatsecretaris Dekker van Onderwijs het rapport van de door Regioplan uitgevoerde ‘Evaluatie Regeling vaststelling schoolvakanties’ aangeboden aan de Tweede Kamer. De genoemde regeling wordt periodiek geëvalueerd om te peilen of deze nog voldoet aan de wensen en behoeften van de veranderende samenleving. Voor de evaluatie zijn enquêtes gehouden onder ouders, schoolleiders en leraren en zeventien maatschappelijke organisaties. Ook vertegenwoordigers van de AVS hebben aan de enquête deelgenomen. De onderzoekers hebben...

Thema en beeldmerk AVS-congres bekend

18-11-2015 - ‘Het gezicht van de schoolleider’ is het thema van het 21e AVS-congres dat plaatsvindt op vrijdag 18 maart in het NBC in Nieuwegein. Jos Collignon heeft hier een passend beeldmerk bij gemaakt. De leidinggevende is de spil waar alles om draait, het gezicht van de school. Het leiderschap, de idealen en het professionele handelen bepalen voor een belangrijk deel het gezicht van de school(leider). Hoe ervaart de buitenwereld dat? Wat is de rol van de schoolleider richting leiderschap in de toekomst? Meegaan met de dynamiek van de veranderende maatschappij en de...
Thema's:

Brede discussie nodig over bestel en toetsing

18-11-2015 - 'Als we niets doen aan de toetsing aan het eind, verandert er helemaal niets", zo oordeelde Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) tijdens Onderwijspoort op 12 november 2015. Op de bijeenkomst waren politici, beleids- en opiniemakers met elkaar en met vertegenwoordigers van het veld in gesprek over 'Leraar en school op weg naar 2032'. "Zonder kennis geen vaardigheden" Ab van der Touw van het Platform Onderwijs2032 (en CEO van Siemens) opende de bijeenkomst met de opbrengsten van de dialoog rondom het conceptadvies Onderwijs 2032. De discussie liet nog...
Thema's:

Checklist controle wapenbezit binnen vo-scholen

17-11-2015 - Het tegengaan van wapenbezit op scholen maakt deel uit van het bredere thema sociale veiligheid in en rondom de school. Een van de manieren om hier aandacht aan te besteden is het uitvoeren van een gezamenlijke preventieve wapencontrole. Scholen die zich onveilig voelen, door met name de recente aanslagen in Parijs, kunnen deze checklist downloaden. De checklist is bedoeld als een preventief instrument en biedt een handreiking voor het invoeren van preventieve controles op wapenbezit, op basis van afspraken tussen scholen en lokale overheidsinstanties. In de checklist worden...

Aangepaste bedragen personele bekostiging voor het schooljaar 2015 – 2016 bekendgemaakt

16-11-2015 - Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft onlangs de Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016 aangepast. De opgenomen prijsaanpassingen betreffen de verwerking van de investeringsafspraken uit het NOA en uit het begrotingsakkoord 2014 die eind 2013 zijn overeengekomen tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP, voor zover deze nog niet in de prijzen 2014–2015 waren verwerkt. Ook is het resterende deel van het functiemixbudget voor 2015, het...
Thema's:

Subsidie voor loopbaanscans en employabilitytrainingen in het vo

16-11-2015 - Vo-schoolbesturen kunnen tot april 2017 50 procent subsidie aanvragen voor loopbaanscans en employabilitytrainingen. Om knelpunten op de arbeidsmarkt van het vo op te lossen, hebben sociale partners een sectorplan ‘Voortgezet Werkvermogen’ voor het vo opgesteld. De nadruk in het Sectorplan-VO ligt op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers in het vo. Onder het motto ‘Samen voor Voortgezet Werkvermogen’ zijn er diverse maatregelen in het plan opgenomen om dit te bereiken. Het ministerie van SZW biedt cofinanciering voor de...

Lichte daling verzuimcijfers vo 2014

16-11-2015 - Het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs is zowel bij het onderwijzend als het onderwijsondersteunend personeel licht gedaald. Daarmee volgt het ziekteverzuim in het vo de landelijke dalende trend. Het lage ziekteverzuim houdt volgens het CBS mogelijk verband met de economische situatie en de milde griepgolf aan het begin van 2014. Dit meldt Voion. De verzuimcijfers zijn als volgt gespecificeerd: Het verzuimpercentage van het OP is gedaald van 5,0 procent in 2013 naar 4,9 procent in 2014; voor het OOP daalt het verzuimpercentage van 5,4 procent in 2013 naar 5,1...

Fusietoetsregels vergen aanpassing

13-11-2015 - Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben de Tweede Kamer op 11 november het onderzoeksrapport Evaluatie Wet fusietoets in het onderwijs toegestuurd. Eindconclusie van de wetsevaluatie is dat de fusietoets een onduidelijke opbrengst heeft. De Wet fusietoets is qua toetskader op sommige onderdelen open en op andere onderdelen weer strikt van aard. En de toets heeft op een aantal punten - zoals de menselijke maat, de feitelijke keuzevrijheid op lokaal niveau en bij de aanpak van krimp - in de praktijk niet de goed uitwerking. Mede hierdoor roept de fusietoets in het...
Thema's:

Onderwijsraad waarschuwt voor ondoordacht invoeren maatwerkdiploma

13-11-2015 - Verruiming van de wettelijke kaders van eindtoetsing is niet het goede instrument om maatwerk te stimuleren. Ook is het risicovol, stelt de Onderwijsraad in zijn advies ‘Maatwerk binnen wettelijke kaders: eindtoetsing als ijkpunt voor het funderend onderwijs’. Met het advies, dat vandaag aan staatssecretaris Dekker van OCW wordt aangeboden, waarschuwt de raad voor overhaaste en ondoordachte stelselwijzigingen. De raad adviseert de wettelijke kaders rond eindtoetsing in het funderend onderwijs ongemoeid te laten. Verruiming zou risico’s met zich meebrengen...

Zorgplicht geldt zodra leerling is aangemeld

12-11-2015 - Schoolbesturen hebben een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld, of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. In de Wet Passend onderwijs wordt nu een aanmeldprocedure geïntroduceerd. Nieuw hierin is dat een leerling voortaan schriftelijk aangemeld moet worden. Belangrijk is het besef dat bij aanmelding door ouders de zorgplicht ingaat. De school die het aanmeldformulier ontvangt, moet dan een zo passend mogelijk aanbod doen: een plek op de/een school waar de leerling daadwerkelijk geplaatst kan worden. In het...

Scenariomodel-VO vernieuwd

12-11-2015 - Het Scenariomodel-VO is onlangs met hulp van gebruikers uit het voortgezet onderwijs verder doorontwikkeld en geactualiseerd. Met deze online leerlingenprognose-tool kan de gebruiker het meerjarig personeelsbeleid (verder) ontwikkelen. Het Scenariomodel-VO is een online leerlingenprognose-tool dat inzicht geeft in basisprognoses van leerlingenaantallen, formatie, ruimtebehoefte en bekostiging. Het instrument dat speciaal voor het vo is ontwikkeld is aan te passen aan eigen inzichten. Het Scenariomodel-VO helpt scholen te anticiperen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals...
Thema's:

Vakantieregeling periode 2017 – 2019 gepubliceerd

12-11-2015 - Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de vakantieregeling voor de periode 2017 – 2019 vastgesteld. Ten opzichte van de huidige vakantieregeling zijn er geen noemenswaardige wijzigingen aangebracht. Zo is onder andere de regeling van de meivakantie (één week centraal vastgesteld) niet gewijzigd.
Thema's:

VO-tour AVS in teken van overgang po-vo

10-11-2015 - Wat willen schoolleiders ontwikkelen en hebben ze nodig op weg naar de transitie funderend onderwijs? De overgangen in ons onderwijsstelsel - specifiek tussen po en vo - staan centraal tijdens de regionale bijeenkomsten voor schoolleiders uit beide sectoren, die de AVS in januari en februari organiseert op vo-scholen. Hoe bouw je een brug tussen het po en vo en zorg je voor een meer dan alleen warme overdracht? Dit gaat gepaard met uitdagingen, maar de basis is hoe dan ook ‘vertrouwen’. De AVS wil in een aantal regionale netwerkbijeenkomsten met schoolleiders uit...
Thema's:

Komende jaren zeer groot lerarentekort verwacht

10-11-2015 - Door de pensioengolf, minder krimp en weinig aanmeldingen op de pabo, schiet het verwachte tekort aan leerkrachten po in 2025 omhoog naar minimaal achtduizend leraren. In het vo is het voor diverse tekortvakken moeilijker leraren te vinden. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er meer vraag naar leraren po en vo is. Ook voor de vervulling van directievacatures in het po is veel animo. Dit schrijven minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een kamerbrief. De kamerbrief wordt begeleid door diverse arbeidsmarktrapporten. De komende jaren zijn overal meer...
Thema's:

Debatteer mee: Samen leiding geven aan schoolontwikkeling

10-11-2015 - In het onderwijs gebeurt veel: schoolleiders die willen innoveren en een lerende organisatie voorstaan, leraren die steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor de schoolontwikkeling en die van zichzelf, en technologische innovaties in en buiten de klas. Hoe kun je dit soort processen in dialoog met elkaar vormgeven, als schoolleider en lerarenteam? Debatteer mee over het samen leiding geven aan de schoolontwikkeling voor steeds beter onderwijs. Wat zijn de voordelen? Wat zijn de dilemma’s? Arbeidsmarktplatform PO, Voion en De Balie organiseren een debatreeks voor het...
Thema's:

Kwaliteit lerarenopleidingen toegenomen

6-11-2015 - De inspanningen om de kwaliteit van de lerarenopleidingen te verbeteren, werpen hun vruchten af. Dat schrijven minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in de Tweede voortgangsrapportage Lerarenagenda. De accreditatie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) toont aan dat de opleidingen hard gewerkt hebben aan hun kwaliteit. In 2007 had de NVAO nog twijfels bij de kwaliteit van zeven pabo’s. Nu zijn alle 24 pabo’s die beoordeeld zijn, positief geaccrediteerd en zijn zeven pabo’s als ‘goed’ beoordeeld....
Thema's:

Opbrengsten algemene vergadering ESHA

6-11-2015 - Eind oktober vond de algemene vergadering van de European School Head Association (ESHA) in Bergen (Noorwegen) plaats. ESHA-leden zijn de nationale schoolleidersorganisaties met al hun leden uit 28 landen. Een aantal belangrijke thema’s kwamen aan bod.   De ESHA is belangrijk bij het delen van kennis op leiderschapsthema’s en overkoepelende thema’s die scholen en leidinggevenden aangaan. Alle individuele AVS- leden zijn ook automatisch lid. Onder andere de volgende zaken zijn dit keer aan de orde gekomen:   Op  gebied van...

Motie aangenomen: alle jaarverslagen online

5-11-2015 - Schoolbesturen moeten vanaf komend jaar hun jaarverslag publiekelijk toegankelijk publiceren, minimaal op internet. Deze motie van de leden Ypma (PvdA) en Van Dijk (SP) is onlangs aangenomen in de Tweede Kamer. Aanleiding voor de motie was de onduidelijkheid over hoe schoolbesturen de extra middelen voor banen voor nieuwe, jonge leraren hebben besteed. Voor de transparantie over de besteding van onderwijsmiddelen door een schoolbestuur is het noodzakelijk dat ouders, leerlingen en personeel hier kennis van moeten kunnen nemen, aldus de motie-opstellers. Door de verplichting...
Thema's:

Pagina's