Twee NRO-onderzoeken onderzoekend leren

23-1-2015 -   Twee NRO-onderzoeken geven inzicht in de rol van de leraar en in de effecten van ondersteuning bij onderzoekend leren. Leraren hebben verschillende mogelijkheden wat betreft de mate en de aard van sturing die ze leerlingen geven. Onderzoekend leren is effectiever wanneer leerlingen niet helemaal op zichzelf zijn aangewezen. Onderzoekend leren is een instructiemethode die veel raakvlakken vertoont met het doen van (wetenschappelijk) onderzoek: leerlingen bedenken een eigen onderzoeksvraag, formuleren één of meer hypotheses en toetsen deze voorspellingen...
Thema's:

Felle kritiek onderwijsorganisaties tegen doorgang rekentoets

22-1-2015 - Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij vasthoudt aan de omstreden rekentoets. Dekker reageert hiermee op de brandbrief (van 19 januari) van enkele organisaties uit het onderwijsveld aan de Vaste Kamercommissie van OCW, die stellen dat de rekentoets ‘disproportioneel en dus onaanvaardbaar’ is. “We vinden het onaanvaardbaar de rekentoets in de zak-/slagregeling op te nemen. …Daar waar de referentieniveaus bedoeld zijn om doorlopende leerlijnen te bewerkstelligen, vormt de rekentoets nu vanwege het gewicht...

106 scholen ontvangen predicaat ‘excellent’

22-1-2015 - Maandag 26 januari ontvangen 106 scholen, maar liefst 30 meer dan vorig jaar, het predicaat Excellente School 2014 in aanwezigheid van premier Rutte in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. 187 scholen hadden zich aangemeld. Dekker: “Dit jaar hebben weer meer scholen zich voor het predicaat aangemeld. Het predicaat begint echt een instituut te worden. Het is een erkenning en beloning voor scholen die het voortreffelijk doen.” Met het predicaat Excellente School wil het ministerie van OCW zeer goed presterende scholen de maatschappelijke zichtbaarheid en waardering...

Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015 bekend

22-1-2015 - De vijf jeugdinspecties (Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Veiligheid en Justitie, Inspectie van het Onderwijs en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) presenteren hun gezamenlijke voornemens voor het toezicht in 2015 in het Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015. Het programma omvat een reeks van toezichtactiviteiten in het kader van de continuïteit van de zorg voor jongeren en gezinnen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het toezicht naar aanleiding van calamiteiten en signalen (van geweld) van burgers, professional en gemeenten...
Thema's:

Dekker lanceert regionale talentnetwerken

21-1-2015 - Maandag 19 januari heeft staatssecretaris Dekker de officiële aftrap van de regionale talentnetwerken gegeven op de Thomas a Kempis in Arnhem. Scholen gaan in hun eigen regio de komende jaren samen aan de slag om ook talentvolle leerlingen op de basisschool en de middelbare school het uitdagende onderwijs te geven waar zij recht op hebben. Dekker presenteerde in maart 2014 zijn plannen om talentvolle leerlingen meer uit te dagen op school. Deze groep doet het structureel minder goed dan hun leeftijdsgenoten in de landen om ons heen. Het plan van aanpak van Dekker bestaat...
Thema's:

CPB: zittenblijven kost ruim 500 miljoen jaarlijks

20-1-2015 - Zitten blijven kost de schatkist jaarlijks meer dan 500 miljoen euro, oftewel 3 procent van de uitgaven aan primair en voortgezet onderwijs. Bijna de helft van alle leerlingen blijft minimaal een keer zitten op de basis- of middelbare school. Vanwege de hoge kosten bestaan er waarschijnlijk efficiëntere manieren om hetzelfde onderwijsniveau te bereiken. Dat is de conclusie uit een deze week verschenen rapport van het Centraal Planbureau. In het voortgezet onderwijs is de kans op zittenblijven ruim twee keer zo groot als in het primair onderwijs. De directe kosten van...
Thema's:

Positief resultaat financiën funderend onderwijs 2013

20-1-2015 - Het funderend onderwijs staat er financieel goed voor. Zowel het primair als het voortgezet onderwijs sloten 2013 af met een fors positief resultaat. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een rapportage van de Inspectie van het Onderwijs. In het po is sprake van een positief resultaat van 292 miljoen euro, in het vo bedraagt dit 254 miljoen euro. Dekker: “Het is het tweede opeenvolgende jaar dat het resultaat van het po en het vo positief is en daarnaast een verbetering laat zien te opzichte van het...
Thema's:

​Kritisch advies Onderwijsraad over wetsvoorstel doeltreffender onderwijstoezicht

16-1-2015 - Kwaliteit is meer dan het naleven van voorschriften. De inspectie moet duidelijker onderscheid maken tussen toezicht op naleving van wettelijke voorschriften enerzijds en kwaliteitsbevordering anderzijds. Scholen moeten meer ruimte krijgen voor de eigen visie bij kwaliteitsbeoordeling en –verbetering. Dit zijn enkele conclusies uit het advies van de Onderwijsraad aan de Tweede Kamer. De onderwijsraad adviseert de Tweede Kamer over het initiatiefvoorstel van de leden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA) dat beoogt het onderwijstoezicht doeltreffender te regelen....
Thema's:

Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017 vastgesteld

16-1-2015 - De bewindslieden Bussemaker en Dekker van Onderwijs hebben onlangs de regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze agenda is een uitwerking van de afspraak uit het Nationaal Onderwijsakkoord om per sector een project in te richten waarin de sectororganisaties en vakbonden in samenwerking met OCW in kaart brengen welke knelpunten zich binnen de sector voordoen en welke oplossingen mogelijk zijn. Bij regeldruk gaat het om het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving, maar ook om een betere omgang met regels. Teveel regels of onduidelijke regels...
Thema's:

Veiligheidsmonitor: alertheid geboden voor veiligheid op school

15-1-2015 - Het overgrote deel van de leerlingen en docenten voelt zich veilig op en rond de school. Op het voortgezet onderwijs gaat het om 89 procent van het onderwijspersoneel  en 94 procent van de leerlingen. Voor het primair onderwijs is dit respectievelijk 94 procent en 97 procent. Toch is er reden tot zorg. Zo is bijvoorbeeld het pesten van homoseksuele leerlingen en leraren toegenomen, net als het wapenbezit op school. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor die staatssecretaris Dekker van Onderwijs naar de Kamer heeft gestuurd.   Dekker: “Gelukkig voelen...

​Inspectieloket Jeugd voor gemeenten gestart

14-1-2015 - Op 1 januari 2015 is het Inspectieloket Jeugd voor gemeenten van start gegaan. Gemeenten zijn vanaf 1 januari verantwoordelijk voor het hele jeugddomein.   Via de website van Inspectieloket Jeugd (www.inspectieloketjeugd.nl) kunnen gemeenten alle vragen over het jeugddomein stellen of terugvinden, toezichtinformatie van inspecties vinden of nieuwe aanbieders van jeugdhulp melden. Het Inspectieloket Jeugd vormt een aanspreekpunt vanuit alle vijf de jeugdinspecties (waaronder Inspectie van het Onderwijs) naar gemeenten. Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet en zijn...
Thema's:

Brochure om geweldsbeelden in de klas te bespreken

14-1-2015 - Kennisnet wijst in het licht van de terreuraanslag in Parijs op de redactie van het Franse tijdschrift Charlie Hebdo op de brochure Kinderen en oorlog in de sociale media. Ook kinderen zien de beelden van de terroristische aanslag op de redactie van het satirische Franse tijdschrift Charlie Hebdo. Hoe bespreek je als leraar de geweldsbeelden die in de media rondgaan op een goede manier in de klas? De brochure is samengesteld door Mijn Kind Online (onderdeel van Kennisnet) en Mediawijzer.net    

Forse inbreng AVS-leden over toekomst onderwijs

13-1-2015 - 800 schoolleiders hebben gereageerd op de peiling over het onderwijs van de toekomst. Twee derde geeft aan dat alle basisscholen naar een vorm van integraal kindcentrum gaan. Een derde meent dat de overgang van po naar vo nog nauwelijks merkbaar zal zijn. Driekwart van de schoolleiders is er van overtuigd dat het onderwijs in de toekomst er heel anders uitziet. De uitkomsten van de peiling zijn besproken tijdens de Ledenraadbijeenkomst op 9 januari, in het bijzijn van het ministerie. Ook de commissie onderwijs van de AVS heeft gesproken over het toekomstgericht curriculum. Bij...

Permanente verruiming 50%-regeling

13-1-2015 - De 50%-regeling, waarbij leerlingen maximaal de helft van de totale leergang op een andere school mogen volgen dan die waar zij staan ingeschreven, wordt permanent doorgevoerd. Dat meldt staatssecretaris Dekker in een brief (dd 17 december 2014) aan de Tweede Kamer. Met deze maatregel krijgen vo-scholen een belangrijk instrument in handen om de teruglopende leerlingenaantallen het hoofd te bieden. De algemene maatregel van bestuur (amvb) wordt verruimd van maximaal 50 procent per schooljaar naar maximaal 50 procent per leergang (cursusduur). In de praktijk blijken scholen...
Thema's:

Praktijksessies op het AVS-congres

12-1-2015 - Nieuw dit jaar op het AVS-congres: Praktijksessies. Een praktijksessie duurt 10 minuten. In de praktijksessie vertelt een school/ schoolleider/ betrokkene zijn ervaring rondom een bepaald thema. De praktijksessies vinden plaats in het Amfitheater. Een praktijksessie inspireert en brengt andere schoolleiders op ideeën. In de netwerkmomenten tijdens het congres kunnen betrokkenen verder van gedachten wisselen.   Praktijksessie door Koos Stienstra van Intraverte Hoe geef je praktisch handen en voeten aan Passend onderwijs? Het programma Zorg en Onderwijsmatcht.nl geeft...
Thema's:

​Paul Schnabel gaat Platform #Onderwijs2032 leiden

12-1-2015 - Paul Schnabel  gaat het Platform #Onderwijs2032 leiden. Dit platform bestaat uit experts van binnen en het buiten het onderwijs. Zij gaan in opdracht van het kabinet een advies schrijven dat antwoord geeft op de vraag welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben om optimaal in onze toekomstige samenleving te participeren. Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) schrijft dit op 12 januari in een brief aan de Tweede Kamer.  De overige leden worden bij de presentatie van het platform bekendgemaakt. Prof. dr. Paul Schnabel was van 1998 tot 2013 directeur van het...
Thema's:

​Islamitische Schoolbesturen Organisatie veroordeelt aanslag in Parijs

12-1-2015 - De islamitische scholen in Nederland zijn diep geschokt door de verschrikkelijke aanslag op de redactie van het Franse tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs. “Wij veroordelen deze aanslag op alle fronten en roepen iedereen op om juist nu toenadering te zoeken”, aldus Yusuf Altuntas, directeur van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO).   “Onze oprechte deelneming gaat uit naar de familieleden en collega’s van de slachtoffers en wij wensen hen veel sterkte, kracht en geduld toe in deze moeilijke periode”, zo staat in het persbericht op...
Thema's:

Annette Roeters verruilt Onderwijsinspectie voor Kinderbescherming

12-1-2015 - Inspecteur-generaal van het Onderwijs Annette Roeters vertrekt per 1 februari 2015 bij de Inspectie van het Onderwijs. Met ingang van 1 februari volgt zij Marie-Louise van Kleef op als algemeen directeur van de Raad voor de Kinderbescherming. Roeters verlaat de Inspectie van het Onderwijs na een ambtsperiode van zeven jaar. Er is nog geen opvolger aangesteld. Tot die tijd is hoofdinspecteur Monique Vogelzang waarnemend inspecteur-generaal van het Onderwijs.
Thema's:

Gezonde voorbeelden

9-1-2015 - Scholen besteden op uiteenlopende manieren aandacht aan gezondheid. Van groen schoolplein tot rookvrije school, van bewegen tot binnenklimaat en van voeding tot het welbevinden van leerlingen én personeel. Een greep uit de gezonde voorbeelden. Gezond schoolplein ‘We zien een andere manier van spelen’ Nu, in de winter, liggen de afgevallen bladeren te composteren op de composthoop. De steeltjes van de wilgen zwiepen kaal heen en weer. Maar straks lopen de bomen weer uit en fladderen de vlinders voor de ramen van de klaslokalen. ‘Misschien wel het...
Thema's:

Regionale netwerken voor talentontwikkeling

9-1-2015 - Op 19 januari 2015 lanceert staatssecretaris Dekker acht regionale talentnetwerken en hun kwartiermakers. De talentnetwerken ondersteunen po- en vo-scholen bij het stimuleren en uitdagen van talentvolle leerlingen. De netwerken zijn bedoeld om bestaande initiatieven rondom talentontwikkeling te verbinden en te versterken of nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Een deel van de uitwisseling binnen deze talentnetwerken vindt digitaal plaats in werkgroepen die zijn bedoeld voor gepassioneerde, actieve leden die kennis en ervaring willen delen met andere professionals in hun regio...
Thema's:

’Scholieren mogen niet dupe worden van slecht rekenonderwijs’

9-1-2015 - Het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft nog steeds grote bezwaren tegen de plannen rondom de rekentoets, ondanks dat er verbeteringen gepland zijn. Het LAKS erkent dat het rekenniveau van de Nederlandse scholieren niet op pijl is, maar zij mogen nooit de dupe worden van “het slechte rekenonderwijs dat op veel scholen gegeven wordt”.   Heikele punten volgens het LAKS zijn: het plaatsen van de score van de rekentoets op de cijferlijst, de beperkte inzage voor scholieren die de toets gemaakt hebben en de eventuele problemen met betrekking tot...

Groeiend aantal scholen heeft structureel aandacht voor gezondheid

9-1-2015 - Steeds meer scholen werken structureel en planmatig aan gezondheidsbevordering. Samen met het RIVM Centrum Gezond Leven bereikt de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) inmiddels een kwart van alle scholen. Daarnaast komt er nationaal en lokaal meer verbinding tussen partijen op het gebied van gezondheidsbevordering in het onderwijs. Dat blijkt uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Mulier Instituut. De sectorspecifieke doelstellingen van de Onderwijsagenda SBGL zijn voornamelijk gericht op verbetering van het onderwijsaanbod voor bewegen en...

Pagina's