3 juni: Leiderschapsdag 2015 over toekomst onderwijs

28-5-2015 - Houden we in het onderwijs de sneltreinvaart in deze steeds sneller veranderende wereld nog wel bij? Staatssecretaris Sander Dekker doet een beroep op ieders creativiteit om het onderwijs toekomstbestendiger te maken. Paul Schnabel, voorzitter van platform #Onderwijs2032, is een van de hoofdsprekers op de Leiderschapsdag op 3 juni. Een kind dat in 2014 voor het eerst naar school gaat, solliciteert rond 2032 naar een eerste baan. Leert dit kind nu op school wat er dan nodig is? Paul Schnabel wil tijdens de Leiderschapsdag in gesprek gaan met (aspirant)leidinggevenden en...
Thema's:

Omkering correctievolgorde examens blijft omstreden

28-5-2015 - Op initiatief van CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog komt er toch nog voor het zomerreces een algemeen overleg in de Tweede Kamer over de omstreden omkering van de correctievolgorde van de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Staatssecretaris Dekker blijft voorlopig bij zijn besluit om de correctievolgorde om te draaien. Onder docenten is er veel verzet tegen het omdraaien van de correctievolgorde: vanaf 2016 beoordeelt eerst een docent van een andere school het examen, pas daarna de eigen docent. Volgens een peiling van de AOb ziet driekwart van de ge-enquêteerde...
Thema's:

Eerste Kamer stemt ook in met wet sociale veiligheid

28-5-2015 - Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de wet sociale veiligheid op scholen. Deze wet treedt op 1 augustus in werking. Dan zijn schoolbesturen verplicht om zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun school/scholen. Hoe ze dat aanpakken, mogen ze zelf bepalen. De wet sociale veiligheid op scholen is niet een geheel nieuwe wet, maar bestaat uit aanpassingen van de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de expertisecentra (WEC) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Het wetsvoorstel regelt drie concrete verplichtingen: - voeren van...

Ontwerpbesluit experiment regelluwe scholen gepubliceerd

26-5-2015 - Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de Tweede Kamer het ontwerpbesluit voor het experiment met regelluwe scholen in het primair en voortgezet onderwijs gestuurd. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer verzonden. Doel van dit experiment is om te onderzoeken of het bieden van regelluwe ruimte leidt tot initiatieven die de doelmatigheid of kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Ook wordt gekeken of er na afloop van het experiment ruimte in de WPO en WVO kan worden gecreëerd.   In de nota van toelichting wordt uitgelegd wat de redenen waren voor dit...
Thema's:

Project Versterking Medezeggenschap zoekt veld-experts

26-5-2015 - Voor het kwalitatieve gedeelte van een onderzoek is het project Versterking Medezeggenschap - waarin ook de AVS participeert - op zoek naar ervaringsdeskundigen in het primair en voortgezet onderwijs (o.a. schoolleiders) die onderscheidend bezig zijn of zijn geweest met een van de volgende thema's: informatievoorziening, personele bezetting van de MR (personeel, ouders, leraren, leerlingen), de professionaliteit van de medezeggenschap en contact met de achterban. Dit kunnen 'mooie verhalen', worstelingen, gewone verhalen van bijzondere MR’en, (simpele)...

Kabinet stemt in met wetsvoorstel boerkaverbod in onderwijs

26-5-2015 - Gezichtsbedekkende kleding is voortaan niet toegestaan in onderwijs- en zorginstellingen, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer. Het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel hierover van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uitgangspunt is dat in een vrij land als Nederland iedereen het recht heeft zich naar eigen inzicht te kleden, wat anderen er ook van vinden. Die vrijheid is echter begrensd in situaties waar het essentieel is dat men elkaar kan aankijken, omdat goede dienstverlening en/of veiligheid daar gewaarborgd moet zijn. Het kabinet...
Thema's:

Kneyber en Evers maken internationale editie boek ‘Het alternatief’

22-5-2015 - René Kneyber, vmbo-docent wiskunde op het Oosterlicht College in Nieuwegein en in maart centrale afsluiter op het AVS-congres, brengt samen met Jelmer Evers, ook workshopspreker op ons congres, een internationale editie uit van het populaire boek ‘Het alternatief. Weg met de afrekencultuur in het onderwijs!’. In juli wordt het boek gepresenteerd op een onderwijscongres in Canada. Het boek ‘Flip the system. Changing education from the ground up’, is gemaakt in opdracht van Education International, de internationale vereniging van onderwijsvakbonden...
Thema's:

Burgerschapsvorming in het onderwijs weer op de kaart

22-5-2015 - Er worden diverse initiatieven ondernomen om burgerschapsvorming in het onderwijs te versterken. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs hebben onlangs in een brief aan de Tweede Kamer deze maatregelen op een rij gezet die nog voortvloeien uit het advies van de Onderwijsraad ‘Verder met burgerschap in het onderwijs’ uit 2012. De bewindslieden schrijven dat burgerschapsonderwijs de mentale weerbaarheid van jongeren kan vergroten, maar niet de ultieme oplossing is voor radicalisering van jongeren. Ook geven ze aan dat verschillende...
Thema's:

12 juni: Onderwijsdialoog over onderwijskwaliteit

22-5-2015 - Wat is onderwijskwaliteit, hoe breed of hoe smal moet dat worden opgevat? Hoe kun je als school zichtbaar maken wat de inspanningen en opbrengsten zijn op terreinen van brede vorming, socialisatie, actief burgerschap en individuele ontplooiing? Deze vragen staan centraal tijdens de onderwijsdialoog die de Onderwijsraad op 12 juni organiseert. Aanmelden kan tot 1 juni. De bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de voorbereiding van een advies aan de Eerste Kamer en richt zich op het basis- en voortgezet onderwijs. Ter voorbereiding van het advies wil de Onderwijsraad...
Thema's:

Wijzer in geldzaken: omgaan met geld in lesprogramma opnemen

21-5-2015 - Wijzer in geldzaken, een initiatief van het Ministerie van Financiën, pleit ervoor dat financiële educatie een vast onderdeel wordt in het toekomstige onderwijsprogramma. De uitkomsten van de discussie hierover wil zij als advies meegeven aan het Platform Onderwijs2032. Uit een peiling van Wijzer in geldzaken onder Nederlandse ouders blijkt dat 76 procent vindt dat de school medeverantwoordelijk is om hun kinderen te leren omgaan met geld. Een peiling onder 400 leraren die lesmateriaal van Wijzer in geldzaken hebben besteld, laat zien dat 79 procent het een (zeer)...
Thema's:

Werknemers met verouderde kennis vaker burn-outklachten

21-5-2015 - Bijna een kwart van alle werknemers zegt belangrijke nieuwe kennis of vaardigheden te missen die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Ook in het onderwijs ligt dat percentage rond de 23 procent. Werknemers die dit aangeven zijn vaker ziek en hebben vaker burn-outklachten. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014 van het CBS, TNO in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De kennisveroudering komt relatief veel voor in de bedrijfstak informatie en communicatie (ruim 27 procent), maar het onderwijs heeft hier...
Thema's:

Moeite met studiekeuze leidt tot grotere uitval

20-5-2015 - Een ruime meerderheid van de leerlingen in vmbo, havo en vwo die inmiddels zijn gestopt met hun vervolgopleiding, heeft moeite gehad met het maken van hun studiekeuze. De leerlingen die (nog) niet zijn gestopt of van opleiding zijn veranderd, hebben beduidend minder moeite gehad met het maken van een studiekeuze. Dit blijkt uit de AansluitMonitor van DeDecaan.net, uitgevoerd onder ruim 10.000 oud-leerlingen in het eerste of tweede jaar van hun vervolgstudie. Ongeveer vijf op de zes tweedejaars vmbo- en vwo-leerlingen volgen nog steeds de opleiding van hun eerste keuze (...
Thema's:

Arbocatalogus-VO opnieuw vormgegeven

20-5-2015 - De Arbocatlogus-VO is onlangs in een nieuwe vormgeving op de site van Arbocatalogus VO gezet. In de catalogus staan de afspraken over minimumeisen en wensen ten aanzien van arbeidsrisico’s in het voortgezet onderwijs. Naast de normen biedt de catalogus ook praktische oplossingen, de zogenaamde schoolvoorbeelden. Met de catalogus kunnen scholen een veilig en gezond werk- en leerklimaat creëren. Ook is de Arbocatalogus-VO een platform voor het uitwisselen van ervaringen.
Thema's:

Nederland op 8e plek op LHBT-beleid in onderwijs

19-5-2015 - Nederland staat op de 8e plaats met 68 procent bij de landenvergelijking op gebied van de uitvoering van het recht op onderwijs voor lesbische, homo, biseksuele, transseksuele en interseksuele (LHBTI) leerlingen. Ierland scoort het hoogst met 74 procent. Dit blijkt uit onderzoek van Global Alliance for LGBT Education (GALE). Van alle landen die tot nu toe zijn onderzocht, is 9,5 procent ondersteunend voor LHBTI-leerlingen. Bijna een kwart (24 procent) doet niets aan LHBTI-rechten voor leerlingen, terwijl 21,5 procent van de landen nogal dubbelzinnig is. GALE baseert de resultaten...

Advies Onderwijsraad: eerst randvoorwaarden op orde, dan registratie lerarenregister verplichten

18-5-2015 - Staatssecretaris Dekker van Onderwijs wil leraren verplichten zich in te schrijven in een lerarenregister en hun bekwaamheid te onderhouden. Doen leraren dit niet, dan kunnen zij niet meer voor het geven van schoolonderwijs worden ingezet. De Onderwijsraad vindt dat registratie los moet staan van benoeming van leraren en dat zij beter zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor de inschrijving in het register en het aantonen van hun bekwaamheidsonderhoud. De raad ondersteunt de invoering van een publiekrechtelijk lerarenregister, maar adviseert om het voorstel op onderdelen aan te...
Thema's:

Enkele feitconstructie verdwijnt uit wet

13-5-2015 - De zogeheten enkele feitconstructie wordt geschrapt uit Algemene wet gelijke behandeling. Daarmee is nu helder dat ook in bijvoorbeeld het bijzonder onderwijs een leraar of leerling niet mag worden weggestuurd of geweigerd omdat hij of zij homoseksueel is. De ministerraad heeft ingestemd met het voordragen van een eerder initiatiefwetsvoorstel hiertoe - van D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks - voor bekrachtiging door de Koning. Zowel de Eerste als Tweede Kamer aanvaardden het voorstel met een ruime meerderheid.   Met het verdwijnen van de enkele feitconstructie...
Thema's:

Eerste kindersprekersevenement op 27 mei

8-5-2015 - Een twaalfjarige directeur met visie, een tienjarige die het volledig PR-beleid voor haar rekening neemt en een stressbestendige locatiemanager van acht. Kinderen zijn tot veel meer in staat dan wij  denken. Op 27 mei vindt daarom de eerste editie van Talkx plaats in Maassluis, een evenement georganiseerd door kinderen met als doel een plek creëren waar hun talenten tot bloei kunnen komen. Initiatiefnemer Harry Timmermans, directeur-bestuurder Stichting Floréo en voorheen leraar en schooldirecteur, wil met dit evenement iedereen die met kinderen werkt...
Thema's:

Resultaten rekentoets: grote verschillen tussen scholen

7-5-2015 - Het ministerie van OCW heeft de rekentoetsresultaten uit 2014 per individuele school bekendgemaakt. Dit was een verzoek op basis van de Wet openbaarheid bestuur, dat kwam van onderwijsjournalisten Anja Vink en Ronald Buitelaar. D’66 lid Van Meenen had tijdens het ordedebat op 24 maart ook verzocht om een brief met percentages van leerlingen die een voldoende halen voor de rekentoets. De percentages blijken erg te verschillen per school en schoolniveau. De resultaten op veel scholen zijn onvoldoende. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Sander Dekker...
Thema's:

LAKS: ‘Scholieren onrechtmatig uitgesloten van examen’

4-5-2015 - Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) signaleert dat er nog steeds scholieren zijn die onterecht worden uitgesloten van het Centraal Examen op grond van behaalde resultaten.   Dit jaar heeft het LAKS ruim twintig klachten ontvangen, al vermoedt de scholierenvertegenwoordiger dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Voorzitter Annelotte Lutterman: “Scholieren krijgen op deze manier niet de kans om hun cijfers op te halen en dat terwijl de centraal examens, net als de schoolexamens, 50 procent van je eindcijfer bepalen. Op deze manier...
Thema's:

Geschillencommissies bijzonder onderwijs gebundeld

4-5-2015 - Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs is de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) opgericht.  Deze stichting bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs zo’n twintig landelijke commissies voor geschillen, beroepen, klachten en bezwaren die op grond van de wet of cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen.
Thema's:

Gsm-verkeer tijdens eindexamens blokkeren is verboden

1-5-2015 - Scholen voor voortgezet onderwijs mogen geen illegale ‘jammers’ gebruiken die gsm-signalen verstoren om zo elektronisch spieken tijdens eindexamens te voorkomen. Het Agentschap Telecom gaat hierop extra controleren tijdens de examenperiode. Als alternatief raadt het Agentschap aan om de leerlingen te verplichten smartphones en –watches in te leveren voor het examen. Het Agentschap Telecom waarschuwt ervoor dat de gsm-jammers, apparaten die telefoon- en dataverkeer blokkeren, ook het alarmnummer 1-1-2 kunnen blokkeren, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen...

MBO Raad pleit voor integratie vmbo-t en havo

1-5-2015 - Vmbo-t en havo integreren in voorbereidend beroepsonderwijs. Dit is een van de voorstellen van de verklaring ’10 bouwstenen voor een toekomstbestendig onderwijs’ die de MBO Rad, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) onlangs in Nieuwspoort aan de Vaste Kamercommissie hebben aangeboden. De sectororganisatie van het middelbaar beroepsonderwijs vindt dat jongeren langer de tijd moeten krijgen om te kiezen voor een bij hun talenten passende beroepsopleiding. Voor veel jongeren is het volgens de MBO Raad te vroeg...
Thema's:

Leerlingen gezocht voor brainstorm toekomst onderwijs

30-4-2015 - Platform 2032 is op zoek naar vo-leerlingen die brainstormsessies over de toekomst van het onderwijs willen leiden. Daarnaast zoekt het platform po- en vo-scholen die mee willen werken aan een brainstormsessie. De vo-leerling die een brainstormsessie leidt wordt door het Platform 2032 een ‘adviesvanger’ genoemd. Deze leerlingen van minimaal 15 jaar krijgen een professionele training van één dag in mei, een certificaat na afloop en mogen hun ervaringen met de platformleden delen. Het platform is ook nog op zoek naar scholen die het leuk vinden om mee...

Oprichting nieuwe school moeizaam

29-4-2015 - De oprichting van een nieuwe school voor voortgezet onderwijs wordt onmogelijk gemaakt, schrijft de Volkskrant op 29 april. Bestaande scholen en gemeenten verzetten zich tegen de komst van nieuwe scholen.      Sinds 2004 zijn er in Nederland slechts vijf nieuwe vo-scholen begonnen door besturen die nog niet in een regio actief waren, blijkt uit cijfers van DUO. Zeven andere nieuwkomers hebben toestemming van het ministerie. Zij starten later dit jaar of wachten tot de gemeente een huisvestingsbesluit neemt. ‘De overheid stelt zulke zware eisen aan...
Thema's:

Pagina's