Kwaliteitszorg in scholen sterk verbeterd

15-4-2015 - Leerlingen en studenten in Nederland halen sneller een diploma dan voorheen. Maar het onderwijssysteem lijkt wel minder flexibel te worden en biedt mogelijk minder kansen. De kwaliteitszorg in de scholen is sterk verbeterd. Dit constateert de onderwijsinspectie het Onderwijsverslag over vorig schooljaar. Schoolleiders, bestuurders en leraren hebben de afgelopen jaren de kwaliteitszorg in hun scholen sterk verbeterd. Op meer scholen worden onderwijs en resultaten gemonitord en geanalyseerd, passende doelen gesteld en het onderwijs waar nodig bijgesteld. Mede als gevolg hiervan...
Thema's:

CAO VO 2014 / 2015

15-4-2015 - CAO VO 2014 / 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs Via onderstaande link kunt u de CAO VO 2014/2015 downloaden vanaf de site van de VO-raad.
Thema's:

Onderwijsverslag: scholen werken weinig doelgericht aan burgerschap

13-4-2015 - Scholen zijn nog te weinig doelgericht en planmatig bezig met burgerschapsontwikkeling. Vooral in het voortgezet onderwijs weten veel scholen onvoldoende hoe de leerlingen ervoor staan en zich ontwikkelen. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in het Onderwijsverslag 2013-2014 dat ze op 15 april presenteert. Volgens de inspectie voldoen de meeste scholen aan de wettelijke minimumeisen wat betreft de bevordering van burgerschap. De laatste jaren verzamelen steeds meer basisscholen dergelijke informatie wel: ze brengen de sociale ontwikkeling van hun leerlingen in kaart en...

Inspectierapport: scholen voeren weinig beleid om zittenblijven te voorkomen

13-4-2015 - In vergelijking met andere landen is het aantal zittenblijvers (5,8 procent) in Nederland hoog. Scholen zouden meer kunnen doen om het aantal zittenblijvers te verminderen of om zittenblijven te voorkomen. Dat blijkt uit het inspectierapport ‘zittenblijven in het voortgezet onderwijs’, dat staatssecretaris Dekker onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. Het rapport is gebaseerd op een steekproef onder 130 vo-scholen. Uit die steekproef blijkt dat zittenblijven op veel scholen geen onderdeel is van de kwaliteitszorg. Scholen kijken in eerste instantie naar het falen...
Thema's:

‘Onderwijs moet eigen toezicht bepalen’

10-4-2015 - Weg met de afvinklijstjes van de Inspectie van het Onderwijs. De onderwijssector zelf moet bepalen wanneer onderwijs goed is en hoe ze gecontroleerd wil worden. Maar is de sector wel klaar voor die verantwoordelijkheid? Verslag van Onderwijspoort op 9 april, een debat over het toezicht van de toekomst. “Als het gaat om toezicht en verantwoording, ligt de bal bij het onderwijs.” Aan het woord is Paul Frissen, hoogleraar Bestuurskunde in een vlammende beschouwing over het onderwijs en hoe daarop in de toekomst toezicht moet worden gehouden. ‘Hoe moet het?...

Akkoord CAO VO nog ver weg

9-4-2015 - Een akkoord over een nieuwe CAO VO is voorlopig niet aan de orde. De VO-raad en vakbonden concludeerden in het overleg dat zij op 7 april voerden, dat de partijen op een aantal grote punten ver van elkaar staan. Dit schrijft de VO-Raad op haar site. De bonden geven aan dat ze alleen over loonruimte en de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) willen praten. Voor de VO-raad is het ook van belang om afspraken te maken over meer beleidsvrijheid om belangrijke innovaties in het onderwijs te kunnen realiseren. De door de vakorganisaties gewenste loonsverhoging vindt de VO-raad ‘...
Thema's:

Dekker: meer aandacht voor toptalent in gewone lessen

9-4-2015 - Meer dan de helft van de basisscholen en meer dan driekwart van de middelbare scholen heeft aandacht voor toptalenten in het onderwijskundig beleid. Extra activiteiten voor toptalenten vinden wel vaak buiten de reguliere les plaats, terwijl deze toptalenten juist veel baat hebben bij extra verdieping tijdens de les. Dit schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs in zijn eerste voortgangsrapportage Plan van Aanpak Toptalenten. Volgens de staatssecretaris is er al veel in gang gezet op scholen. Dekker: “De cultuuromslag naar ambitieuzer onderwijs is zichtbaar. De meeste...
Thema's:

Tot 1 juli: aanmelden voor VierSlagLeren en lerarenbeurs

8-4-2015 - Tot 1 juli kunnen scholen en leraren zich aanmelden voor het project VierSlagLeren. Bij deelname ontvangen zij de subsidie uit de Lerarenbeurs en daarnaast een extra financiële bijdrage. In het project VierSlagLeren volgen duo’s van startende en ervaren leraren allebei een eerste- of tweedegraadsopleiding in een tekortvak en staan ze samen voor de klas. De duo’s kunnen veel van elkaar leren en voor scholen levert dit uiteindelijk meer goede leraren voor de tekortvakken op. Landelijk gezien is er een lerarentekort voor de vakken Wiskunde, Natuurkunde,...
Thema's:

Vo: van elite-onderwijs naar onderwijs voor velen

8-4-2015 - In de twintigste eeuw veranderde het voortgezet onderwijs steeds meer van elite-onderwijs naar onderwijs voor velen, aldus het CBS. Het aantal leerlingen in deze sector is sinds 1900 gestegen van 13 duizend tot bijna een miljoen. De toename komt vooral door het verlengen van de leerplicht, de toename van het aantal 12- tot 18-jarigen en de invoering van de Mammoetwet. In 1900 werd de leerplicht voor 6- tot 12-jarigen ingevoerd. In 1969 werd de leerplicht verlengd voor kinderen tot 15 jaar en in 1975 tot 16 jaar, met verplicht deeltijdonderwijs tot en met het schooljaar waarin...
Thema's:

85 procent scholen gebruikt smartphone in de klas

8-4-2015 - De smartphone is definitief doorgedrongen tot de schoolklas: 85 procent van de scholen voor voortgezet onderwijs  gebruikt de smartphone bij het onderwijs. Dat concludeert de NOS, die onderzoek deed op 137 middelbare scholen. Scholen gaan verschillend om met smartphones. Op de helft van de scholen mag de smartphone mee de klas in, maar mag hij alleen worden gebruikt met toestemming van de leraar. Een kwart van de scholen laat het gebruik helemaal vrij. Slechts op tien van de 137 scholen die aan de enquête meededen, moet de smartphone thuis of in de locker blijven....
Thema's:

Onderzoek Effectory: werkdruk vo te hoog

8-4-2015 - Meer dan de helft (52 procent) van de medewerkers in het voortgezet onderwijs vindt de werkdruk te hoog. Zij beoordelen de mate waarin zij tijd hebben om goed werk te leveren gemiddeld met een 4,7. Dat blijkt uit recent onderzoek van Effectory. Volgens consultant Simon Visser van Effectory scoort de onderwijsbranche als geheel iets beter, al is het verschil minimaal. In andere sectoren is gemiddeld 35 procent van de medewerkers ontevreden over de werkdruk. Visser noemt twee redenen waarom docenten in het voortgezet onderwijs hun werkdruk als hoog ervaren. In de eerste plaats is...
Thema's:

Onderwijsincijfers.nl: bundeling cijfers van OCW, CBS en DUO

7-4-2015 - Nederland telt 642 scholen voor voortgezet onderwijs. In de Europese Unie is het percentage voortijdig schoolverlaters 12 procent. Van elke honderd leerlingen die op de basisschool beginnen, halen er uiteindelijk 13 een master. Deze en nog veel meer actuele cijfers over het onderwijs in Nederland zijn vanaf nu te raadplegen op www.onderwijsincijfers.nl Op deze nieuwe website bundelen het ministerie van OCW, het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hun belangrijkste cijfers op het gebied van onderwijs. De website bevat in totaal zo’n 115...

Eerste Kamer akkoord met integratie lwoo en pro in Passend onderwijs

7-4-2015 - De Eerste Kamer heeft op 31 maart ingestemd met het wetsvoorstel om leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) te integreren in het stelsel van Passend onderwijs. De wet treedt per 1 augustus 2015 in werking. Met de invoering van de nieuwe wetgeving worden de samenwerkingsverbanden vo per 1 januari 2016 verantwoordelijk voor de toewijzing van leerlingen naar het lwoo en pro en de bijbehorende budgetten. Zij beoordelen dan of een leerling voldoet aan de criteria om te worden toegelaten tot het lwoo of pro en geven, indien dit het geval is, de...

Kamer stemt in met wetsvoorstel sociale veiligheid

7-4-2015 - De Tweede Kamer heeft op 26 maart ingestemd met het wetsvoorstel van Dekker dat scholen verplicht zorg te dragen voor sociale veiligheid op school. Schoolbesturen zijn verder verplicht een anti-pestcoördinator aan te stellen en de sociale veiligheid van leerlingen te monitoren. In het wetsvoorstel staat verder dat scholen een ‘gestandaardiseerd instrument’ moeten gebruiken om te meten hoe het ervoor staat met het welbevinden van leerlingen en de veiligheid op school. Dat moet tenminste een keer per jaar worden gebruikt. Dekker zegde in een eerder debat  toe...

’Ict geen noodzakelijkheid bij gepersonaliseerd leren’

1-4-2015 - Het stimuleren van de motivatie van leerlingen is de belangrijkste voorwaarde voor gepersonaliseerd leren. Ict kan daarbij dienen als hulpmiddel, maar is niet noodzakelijk. Die uitspraak deden onderwijsbestuurders naar aanleiding van een internationale studie over personaliseren door Kennisnet. Kennisnet heeft onlangs samen met het NMC Horizon Project de studie ‘Personaliseren in het leren, een internationale schets’ uitgevoerd. Uit de discussie tijdens de prestentatie van de studie bleek dat er geen eenduidige definitie of toepassing van gepersonaliseerd leren is....
Thema's:

CBS: Onderwijs en openbaar bestuur hoogste ziekteverzuim

31-3-2015 - In 2014 had het onderwijs, samen met het openbaar bestuur, het hoogste ziekteverzuim in Nederland. Het totale ziekteverzuimpercentage van werknemers in Nederland is in 2014 gedaald tot 3,8 procent, het laagst punt sinds 1996. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Onderwijs en Openbaar bestuur heeft het hoogste ziekteverzuimpercentage (4,9) van de onderzochte bedrijfstakken. In de zorg lag dit percentage op 4,8. “Het zijn bedrijfstakken met veel grote instellingen en relatief veel oude werknemers”, verklaart het CBS. De horeca had het...
Thema's:

‘Jonge leraar niet goed toegerust tegen agressie ouder’

30-3-2015 - Twee geweldsincidenten van ouders tegen leraren in maart doen de alarmbellen van media, politiek en maatschappij rinkelen. “Het is absoluut een toenemend probleem aan het worden”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren in EditieNL op 27 maart. In Zwolle is een leerkracht van een basisschool buiten bewustzijn geraakt nadat een moeder haar keel heeft dichtgeknepen. In dezelfde periode was er een geweldsincident op een basisschool in Den Haag. Van de leraren is 23 procent bedreigd door een ouder, 4 procent heeft te maken gehad met duwende ouders en 2 procent is geschopt...

Recordaantal aanvragen voor ondersteuning bij Gezonde School

30-3-2015 - Scholen uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs hebben samen 1775 aanvragen gedaan voor extra ondersteuning om aan de slag te gaan met gezondheid op school. Het aantal aanvragen in 2015 overtreft alle vorige rondes (vanaf de start in 2012). De meeste aanvragen kwamen uit het primair onderwijs: 1398. Scholen uit het voortgezet onderwijs deden 324 aanvragen en scholen uit het mbo 53 aanvragen. De ondersteuning biedt scholen de kans om kennis te maken met de Gezonde School-aanpak en het vignet Gezonde School. Dit kan via een gratis advies-op-maat van een Gezonde...
Thema's:

AOW-leeftijd sneller omhoog

27-3-2015 - De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 (zie tabel). De Tweede Kamer stemde onlangs met brede meerderheid in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook wordt de overbruggingsregeling verlengd en verruimd. Aanvankelijk zou de huidige overbruggingsregeling in 2019 eindigen, maar dit wordt 2023. Bovendien wordt de regeling ook opengesteld voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of vroegpensioen zijn gegaan voor het AOW-gat dat door de versnelde verhoging ontstaat...
Thema's:

’Vo-scholen moeten meer zicht krijgen op onbevoegd gegeven lessen’

27-3-2015 - “Slechts 5 procent van de lessen wordt gegeven door een leraar zonder een bevoegdheid”, concludeert de Inspectie van het Onderwijs op basis van een analyse van bevoegdheidsgegevens en bezoeken aan twintig vo-scholen.   Daarbij gaat het om lessen van zowel geheel onbevoegde leraren, leraren in opleiding, leraren met een andere vakbevoegdheid en leraren met een onjuiste graad. De inspectie onderzocht ook of scholen voldoende kennis en zicht hebben op de mate waarin er onbevoegd les wordt gegeven en wat voor soort docenten onbevoegd lesgeven en waarom...
Thema's:

Scholen in Tricht (po) en Rotterdam (vo) winnaars Nationale Onderwijsprijs

26-3-2015 - De eerste prijs in het primair onderwijs ging naar de digitale plusklas van Obs Op ’t Hof uit het Gelderse Tricht. Het Rotterdams Vakcollege De Hef won in het voortgezet onderwijs. Op 25 maart reikte Alida Oppers, directeur-generaal primair en voortgezet onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, de tweejaarlijkse Nationale Onderwijsprijs uit in de Rotterdamse Schouwburg. Obs Op ’t Hof won met het project ‘Klas in the Cloud’, een experiment dat de school samen met twee andere scholen opzette om op kleine scholen aan excellente leerlingen Passend...
Thema's:

Cao-onderhandelingen verlopen moeizaam

25-3-2015 - De VO-raad heeft in een brief aan haar leden geschreven dat de cao-onderhandelingen moeizaam verlopen. De doelstelling om uiterlijk 1 april een cao-akkoord te hebben, wordt waarschijnlijk niet gehaald. De discussie in de onderhandelingen spitst zich toe op twee hoofdonderwerpen: de loonruimte en de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De bonden willen voor de nieuwe cao een loonsverhoging van 3 procent, plus een verhoging van 0,8 procent, met terugwerkende kracht per 1 januari 2015, wegens de vrijval van pensioenpremie. Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad...
Thema's:

Wet modernisering onderwijstijd aangenomen door Eerste Kamer

25-3-2015 - De Eerste Kamer heeft onlangs de wet modernisering onderwijstijd als hamerstuk aangenomen. Vanaf 1 augustus 2015 geldt er voor vo-scholen een urennorm voor de hele schoolloopbaan in plaats van per leerjaar. De wet modernisering onderwijstijd sluit aan op de afspraken die zijn gemaakt in het Nationaal Onderwijsakkoord. De wet maakt een einde aan de slepende discussie over de 1040-urennorm. Vanaf 1 augustus, als de wet in werking treedt, kunnen vo-scholen zelf kiezen hoe zij hun onderwijsprogramma inrichten, mits het vastgestelde gemiddeld aantal uur per opleiding maar wordt...

'Waarom doen we wat we doen?'

25-3-2015 - De zonsverduistering was gelukkig niet te zien, want daar ontbrak de tijd anders toch voor. Zo’n duizend schoolleiders bezochten op 20 maart het twintigste AVS-congres. Drie schoolleiders worden gevolgd die als klap op de vuurpijl de discussie mogen aangaan met staatssecretaris Sander Dekker. “Vraagt u zich wel eens af of u bent te volgen?”   Met een vrolijk hupje springt schoolleider Wim Beker uit de dubbeldekker. De schoolleider van obs de Marke in Apeldoorn heeft er zin in. Al jaren bezoekt hij trouw het AVS-congres, waarvan de laatste drie jaar samen...
Thema's:

Meepraten over ‘De Staat van het Onderwijs’ op Onderwijscongres 2015

25-3-2015 - De Onderwijsinspectie organiseert op 15 april in Ede een Onderwijscongres voor iedereen die met het onderwijs te maken heeft. Het onderwerp is de kwaliteit van het huidige onderwijs. Het congres is gratis. Bij de start van het Onderwijscongres ontvangen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker ‘De Staat van het Onderwijs 2015’ uit handen van inspecteur-generaal Monique Vogelzang. Leraren en leerlingen bieden vervolgens ‘De Staat van de Leraar’ en ‘De Staat van de Leerling’ aan. Daarna gaan leerlingen, studenten, leraren,...
Thema's:

Pagina's