Ministerraad stemt in met voorstel Lerarenregister

4-9-2015 - De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker waarin is geregeld dat alle leraren vanaf 2017 in het Lerarenregister staan. Het wetsvoorstel onderstreept het belang van het leraarschap en geeft de leraar zeggenschap over de invulling en uitvoering van de lessen. Verder bepaalt de beroepsgroep zelf aan welke eisen het vak moet voldoen, met als resultaat dat de kwaliteit van leraren en daarmee het totale onderwijs zal toenemen. Leraren die geregistreerd staan, laten zien dat ze over de juiste papieren beschikken, hun kennis bijhouden en op de hoogte...
Thema's:

Nieuwe wetgeving registratie leerlingen met ontwikkelingsperspectief

4-9-2015 - Sinds de start van Passend onderwijs, ruim een jaar geleden, is een ontwikkelingsperspectief nodig voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Met ingang van 1 augustus 2015 is de wet ‘Registratie van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs’ van kracht. Hierdoor verandert de registratie in BRON van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De registratie van het ontwikkelingsperspectief (OPP) moet worden uitgewisseld met BRON, evenals de registratie van leerlingen die onderwijs volgen op een orthopedagogisch...

Scholen per schooltype bij elkaar vanwege krimp

3-9-2015 - Brede schoolgemeenschappen maken de komende jaren plaats voor middelbare scholen ‘per schooltype’. In Maastricht gebeurt dat al. Volgens staatssecretaris Dekker van Onderwijs zijn veel andere gemeenten en besturen zich nog onvoldoende bewust van de ernst van de situatie. Dit bericht de NOS. In Maastricht worden alle middelbare scholieren op schooltype bij elkaar gezet. Er komt dus één school voor het vmbo, één voor de havo en één voor het vwo. Reden hiervoor is de sterke daling van het aantal leerlingen: de komende tien jaar...
Thema's:

80 Procent schoolleiders ervaart knelpunten bij Passend onderwijs

3-9-2015 - 80 Procent van de schoolleiders ervaart nog knelpunten bij de invoering van Passend onderwijs . In bijna 90 procent van de gevallen gaan scholen niet zomaar over tot het inschrijven van leerlingen. Ze doen dit in het belang van het kind, maar voldoen daarmee niet aan de zorgplicht. Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders waar  400 schoolleiders eind augustus aan hebben deelgenomen.   Scholen hebben sinds de invoering van de Wet Passend onderwijs op 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat ouders hun kind kunnen aanmelden bij een school en...

Medezeggenschap Passend onderwijs gaat door tot 31 december 2015

1-9-2015 - In ieder geval tot 31 december 2015 kan het Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs de werkzaamheden vervolgen en blijft de kennis en expertise beschikbaar. Dit blijkt na overleg in de Stuurgroep medezeggenschap Passend onderwijs met OCW. Ondersteuningsplanraden en MR-en van samenwerkingsverbanden kunnen kosteloos een adviseur inschakelen of anderszins hulp blijven ontvangen. In 2013 is het Steunpunt Medezeggenschap onderwijs ingericht. Hierdoor is ondersteuning bij medezeggenschap Passend onderwijs mogelijk gemaakt. Het Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs...

Leraren staan kritisch tegenover Passend onderwijs

1-9-2015 - Een jaar na de invoering van de Wet passend onderwijs staan de meeste leraren in het primair en voortgezet onderwijs negatief tegenover Passend onderwijs. Leraren lopen tegen tal van problemen aan, zoals gebrek aan voorbereiding op de invoering van Passend onderwijs, een hogere werkdruk en tijdgebrek om voldoende aandacht te geven aan ‘gewone’ leerlingen en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat blijkt uit een in juni verricht onderzoek door DUO Onderwijsonderzoek, in samenwerking met het Algemeen Dagblad. De meerderheid van de leraren (70 procent in...

Leden drie overheidscentrales stemmen in met loonruimteovereenkomst

31-8-2015 - De leden van overheidscentrales CCOOP (waaronder CNV Overheid, CNV Onderwijs, ACOM), Ambtenarencentrum (AC) en Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid en bedrijfsleven (CMHF) hebben ingestemd met de loonruimteovereenkomst publieke sector 2015/2016. Uit de ledenraadpleging van afgelopen weken blijkt vandaag dat een ruime meerderheid akkoord gaat met de bovensectorale overeenkomst. Daarmee komt een einde aan de jarenlange nullijn in grote delen van de publieke sector. Honderdduizenden medewerkers krijgen in 2015 en 2016 een loonsverhoging van ruim 5 procent...
Thema's:

Meer masters voor de klas door nieuwe Lerarenbeurs

31-8-2015 - Vanaf 1 september kunnen studenten aan lerarenopleidingen die een masteropleiding willen volgen aan een hogeschool of universiteit aanspraak maken op een nieuwe beurs. Dit geldt ook voor universitaire studenten die na hun opleiding een lesbevoegdheid willen halen. Doel van deze regeling is om meer leraren met een masteropleiding voor de klas te krijgen en pas afgestudeerden over de streep te trekken om leraar te worden. Staatssecretaris Dekker: “Leraren met een masteropleiding geven het hele onderwijs een impuls. Niet alleen zijn ze pedagogisch goed onderlegd, ze zijn...
Thema's:

Ambassadeurs sociale veiligheid als sparringpartner

31-8-2015 - Vanaf 1 september kunnen schoolbestuurders kosteloos een beroep doen op ambassadeurs sociale veiligheid. Deze deskundige sparringpartners kunnen schoolbesturen uit primair en voortgezet onderwijs op aanvraag ondersteunen bij het voeren van sociaal veiligheidsbeleid. Per 1 augustus 2015 zijn scholen, door een aanpassing van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs, verplicht om zorg te dragen voor een sociaal veilige leeromgeving voor ieder kind. De ambassadeurs kunnen schoolbesturen helpen bij het voldoen aan deze verplichtingen en de...
Thema's:

Manifest leraren over curriculum voor #Onderwijs2032

28-8-2015 - Een samenhangend kerncurriculum, een dynamisch curriculummodel en een op te richten nationale Lerarenraad. Dat zijn de standpunten die 19 leraren uit primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het mbo aan de orde stellen in een manifest dat zij bij Paul Schnabel, voorzitter van Platform #Onderwijs2032, onlangs hebben ingediend. De indieners, op de achtergrond ondersteund door circa 800 leraren, zijn voorstander van een ‘gelaagd’ curriculum, opgebouwd uit een basisdeel en een dynamisch deel. Het afgewogen, samenhangende en doorgaande kerncurriculum moet worden...
Thema's:

Strategie hoe om te gaan met leerlingendaling in het voortgezet onderwijs

28-8-2015 - In het primair onderwijs is al jaren sprake van leerlingendaling. Daar is nu ook sprake van in het voortgezet onderwijs. Van 2016 tot 2028 daalt het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs met twaalf procent. Dat betekent 115.000 leerlingen minder. In zijn kamerbrief van 20 augustus 2015 komt staatssecretaris Dekker van OCW met een strategische aanpak om het probleem van de daling van het aantal leerlingen in goede banen te leiden. In zijn brief constateert hij dat een groot deel van de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs de daling onderschat. Om te zorgen voor een...
Thema's:

Pilots leerwinst en toegevoegde waarde po en vo stap in ontwikkeling datagestuurd onderwijs

28-8-2015 - In maart 214 heeft de Tweede Kamer het eindrapport voor de pilots Leerwinst/ Toegevoegde Waarde Primair Onderwijs ontvangen. Op 20 augustus heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs het eindrapport over de vo-pilots aan de Tweede Kamer gestuurd met een toelichting. De pilots zijn opgezet om te achterhalen in hoeverre het mogelijk is om de leerwinst van (groepen) leerlingen en eventueel ook de toegevoegde waarde van de school in beeld te brengen. Bij leerwinst gaat het om de toename van kennis en vaardigheden van leerlingen tussen twee meetmomenten. De...
Thema's:

Oratie 4 september: Onderwijsleiderschap vereist wijsheid in de praktijk

25-8-2015 - Onderwijsleiderschap is na het docentschap de tweede bepalende factor voor de kwaliteit van het onderwijs, volgens Femke Geijsel, professor bij de programmagroep Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. De complexiteit van onderwijsleiderschap doet een beroep op praktijkwijsheid waarin rationele oplossingen niet voldoende zijn om die complexiteit te omvatten. Onderzoek naar praktijken en de professionele ontwikkeling van onderwijsleiders is van belang om die wijsheid te voeden en de kwaliteit van het onderwijs te kunnen vergroten. Geijsel houdt een oratie op 4 september...
Thema's:

Meer lesuren taal en rekenen in Rotterdam

25-8-2015 - Voor veel Rotterdamse scholen is het huidige aantal lesuren niet voldoende om taal- en rekenachterstanden weg te werken. Een gemeentelijke subsidie maakt het mogelijk dat zeventig procent van de basisscholen en negentig van de middelbare scholen extra lesuren gaan geven om achterstanden weg te werken. Dit meldt Trouw onlangs. De subsidie van de gemeente van 28,5 miljoen euro is onderdeel van het onderwijsprogramma Leren Loont. In totaal hebben 290 Rotterdamse scholen zich voor de subsidie aangemeld. De scholen zijn vrij te kiezen waarvoor zij het geld willen inzetten: voor...

Aantal ‘zwakke’ scholen is gedaald dankzij sanctiemogelijkheid sluiting school

24-8-2015 - Het aantal (zeer) zwakke scholen is de afgelopen jaren gedaald. Dit komt onder andere door wetswijzigingen en de wet Goed onderwijs, goed bestuur die sinds 1 augustus 2010 in werking is, waarbij de overheid slagvaardig kan optreden in gevallen van ernstig tekortschietende kwaliteit op een school en/of bestuurlijk wanbeheer. Dit schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer, waarin deze wet over de afgelopen vijf jaar wordt geëvalueerd. Om in te kunnen grijpen bij tekortschietende scholen zijn deugdelijkheidseisen voor de minimumkwaliteit geformuleerd in...
Thema's:

Convenant ‘Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ afgesloten

24-8-2015 - Binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ICT is het convenant ‘Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen’ afgesloten, met een bijbehorende modelbewerkersovereenkomst. Bij dit convenant zijn de PO-Raad, VO-raad, de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU), de Vereniging Digitale Onderwijsdienstverleners (vDOD) en de leden van de sectie Educatief van de Koninklijke Boekverkopersbond betrokken. Het convenant is opgesteld om de digitale wereld binnen het onderwijs in goede banen te leiden. Het gaat dan met name over het gebruik van de digitale...
Thema's:

Ook vo krijgt te maken met krimp

21-8-2015 - Ook scholen in het voortgezet onderwijs krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met de gevolgen van demografische krimp. Vooral in het vmbo wordt het lastig om overal in Nederland alle schoolsoorten aan te bieden. Schoolbesturen en gemeenten moeten daarom in actie komen, schrijft staatssecretaris Dekker (onderwijs) in de voortgangsrapportage over de aanpak van leerlingendaling. Dekker: “Middelbare scholen zullen vanwege krimp steeds vaker afdelingen moeten sluiten, dat is onontkoombaar. De beschikbaarheid van alle schoolsoorten komt zo echter in het...
Thema's:

Publieksstemming bepaalt nieuwe scholen Amsterdam

20-8-2015 - Amsterdammers kunnen online stemmen voor een nieuwe school die zij de grootste aanwinst voor hun stad vinden. Op www.onzenieuweschool.nl kan het publiek tot en met 23 augustus stemmen op een van de 124 uitgewerkte plannen. Voor de gemeente Amsterdam is de maatschappelijke denktank Kennisland sinds april op zoek naar initiatieven om de leerlingengroei in de hoofdstad op te vangen. Deze onderwijschallenge is voor Amsterdam het startpunt van een dialoog over onderwijs in de stad: Waar ligt de vraag eigenlijk voor nieuwe scholen, waar heeft Amsterdam behoefte aan? Opvallend is...
Thema's:

Cyberpesten groeiend probleem

18-8-2015 - Cyberpesten is, ondanks alle overheidscampagnes, niet verminderd. Dat zegt de Bredase kinderpsycholoog Marjolijn van Loenhout naar aanleiding van cijfers over cyberpesten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Cyberpesten is een groeiend probleem, aldus de kinderpsycholoog. “Op het schoolplein is pesten zichtbaar en kan het relatief makkelijk aangepakt worden, maar online krijg je hier een stuk minder makkelijk grip op. Ouders hebben totaal niet door wat hun kinderen uitspoken op internet”, vertelt Van Loenhout aan het ANP. Een van de problemen is volgens...
Thema's:

OCW wil meer in gesprek met het veld

17-8-2015 - Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs willen meer in gesprek met het onderwijsveld en de Tweede Kamer over hoe de overheid zich bij het maken van beleid meer tot de hoofdlijnen kan beperken zonder haar stelselverantwoordelijkheid uit het oog te verliezen. Dat schrijven de bewindslieden net voor het zomerreces in een beleidsreactie aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het advies van de Onderwijsraad van 4 oktober 2014 met de titel ‘Onderwijspolitiek na de commissie Dijsselbloem.’ De raad constateerde in zijn advies van 4 oktober 2014 dat de...

Nationale DenkTank richt zich op Leren van de Toekomst

17-8-2015 - Het onderwijs in Nederland kan en moet beter. Daarom gaat vanaf 17 augustus een Nationale DenkTank van start om oplossingen voor een aantal knelpunten te vinden. “Er is de laatste tijd veel aandacht voor de noodzaak van verandering in het onderwijs. Nederland doet het niet slecht, maar voor een ambitieuze kenniseconomie nog lang niet goed genoeg”, aldus Alexander Rinnooy Kan, lid van de Raad van Advies van de Nationale DenkTank. Daarom richt de DenkTank zich dit jaar op ‘Het Leren van de Toekomst’. Er zijn verbeteringen mogelijk wat betreft de motivatie...
Thema's:

ABP PartnerPlusPensioen (PPP) wordt opgeheven

14-8-2015 - Het ABP heft het PartnerPlusPensioen (PPP) op per 1 januari 2016. Alle ABP-deelnemers kunnen vanaf die datum dus niet meer sparen voor PPP. Aanleiding voor de opheffing is dat het ABP Partnerpensioen, dat bij overlijden van de pensioengerechtigde op of na het 67e jaar het pensioen van de partner aanvult tot 70 procent, per 1 januari 2016 voor alle ABP-deelnemers wordt verhoogd. Hierdoor spaart iedereen dus voortaan voor een aanvulling tot 70 procent voor de partner.  De opbouw hiervan begint echter nu pas op 1 januari 2016. Oudere werknemers kunnen niet veel meer...
Thema's:

Cyperpesten minder schadelijk dan persoonlijk pesten

14-8-2015 - Puur cyberpesten is minder schadelijk dan persoonlijk pesten. Pesterijen waarbij online en persoonlijk pesten gecombineerd worden, zijn het meest schadelijk voor kinderen en jongeren. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek onder 791 jongeren die 311 pestincidenten meldden. Bij cyberpesten duurt pesten minder lang, is minder vaak sprake van significante disbalans in machtsverhoudingen en is er minder schade. Verder is bij puur online pesten sprake van meer getuigen en zijn er minder vaak meerdere daders bij betrokken. Omdat daders bij online pesten vaker onbekenden zijn of anoniem...
Thema's:

Sociaal gedrag peuters voorspelt latere succes in maatschappij

14-8-2015 - Kinderen die in de peuterspeelzaal in hoge mate sociaal competent zijn, boeken als jongvolwassene meer succes. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek waarbij twintig jaar lang achthonderd kinderen gevolgd werden. Dit meldt Trouw half juli. Peuters die kunnen delen, behulpzaam zijn en goed kunnen luisteren, hebben een grotere kans de universiteit af te ronden en voor hun vijfentwintigste fulltime te werken. Van de kinderen die minder sociaal waren, slaagt een kleiner percentage op de middelbare school of universiteit. Deze kinderen zijn ook in hogere mate vatbaar voor drank- en...
Thema's:

Vernieuwende aanpakken bètaonderwijs invloed op leerprestaties en interesse

13-8-2015 - Leerlingen die bètaonderwijs krijgen volgens een vernieuwende onderwijsaanpak zijn positiever over een bètastudie of –loopbaan. Ook de studieprestaties van bètaleerlingen verbeteren door de innovatieve onderwijsmethodes. Dit blijkt uit een grootschalige overzichtsstudie door de Universiteit Utrecht. De onderwijsonderzoekers keken naar de effecten van vernieuwend onderwijs op de attitude en prestaties van leerlingen bij wiskunde en natuurwetenschappen (natuurkunde, biologie en scheikunde). Ze analyseerden de resultaten van 65 geselecteerde experimenten...
Thema's:

Pagina's