Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Van de voorzitter

Elke dag een beetje het verschil maken

In mijn jaarrede op het AVS-congres heb ik nog eens herhaald dat we willen dat leerlingen gelijke rechten en kansen hebben, rekening houdend met de culturele en sociale erfenis die zij meebrengen. Scholen zijn een vindplaats waar deze erfenis in kaart gebracht kan worden. Op scholen kan gesignaleerd worden of er sprake is van (langdurige) armoede. Ook liggen er grote kansen. Inmiddels groeien meer dan 225.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bijstandsuitkering. Uit het recent verschenen SER-rapport blijkt dat de problematiek nog veel groter is. In 2014 leefden volgens dit rapport 378.000 kinderen in armoede, waarbij 60 procent ouders heeft die werken. Armoede is een grote voorspeller als het gaat over het ontstaan van andere problemen. Het gaat dan over sociale kwetsbaarheid en minder welbevinden, maar ook lagere prestaties op school en het ontwikkelen van probleemgedrag. Uiteindelijk werkt het door op de langere termijn en heeft deze groep grotere kansen om als volwassene ook weer te belanden in een situatie van armoede of sociale uitsluiting.

Het feit dat armoede een maatschappelijk fenomeen is waarvan het ontstaan of bestrijden een complexe aanpak vanuit meerdere perspectieven vraagt, betekent dat deze agenda een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van diverse kabinetssectoren. Onderwijs moet hiervoor het gesprek aangaan met Economische Zaken, Sociale Zaken of zelfs Algemene Zaken. Bestrijding van kansenongelijkheid en armoede vraagt om een samenhangende aanpak. Taal, socialisatie, identiteit en persoonsvorming zijn belangrijke pijlers voor kansengelijkheid. Dat begint al in de voor- en vroegschoolse periode en het gezin waar een kind opgroeit. Onderwijs heeft een belangrijke taak in de keten. Laten we deze dan ook in nauwe samenwerking - zo niet integratie - met voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen en allerlei vormen van kinddiensten oppakken en nader uitwerken. Hierbij moeten we vooral niet wachten tot het grote nationale beleid stappen heeft genomen en keuzes heeft gemaakt, al is dit natuurlijk ook noodzakelijk. Laten we vooral in de directe omgeving van onze school, met lokale en regionale partners, alle kansrijke initiatieven nemen die mogelijk zijn. Ieder stapje telt, iedere dag in het leven van een kind is er één, elke dag kunnen wij een beetje het verschil maken. 

Trefwoorden:

Archief

Februari 2017: Op voortgezet onderwijsschool Kamerlingh Onnes in Groningen laat Jan van der Schrans, gedreven docent informatica zien hoe het ICT onderwijs op deze school wordt ingericht.  Brugklassers laten zien hoe zij betekenisvol leren omgaan met ontwerpprogramma’s. Vanuit een vraagstelling ‘hoe zou Groningen eruit hebben gezien als de Romeinen ook hier hun stempel hadden gedrukt ?’ worden vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, kunst, wiskunde operationeel en levend terwijl de stad wordt ontworpen, met de computer getekend en straks werkelijkheid als een 3-D print. Een aantal bovenbouw VWO leerlingen laten zien hoe zij met gebruik van chips en programmeren hun eigen ‘drone’ hebben gebouwd en kunnen besturen. Ook heeft een leerling een protese- hand gebouwd: de onderdelen met een 3-D printer geprint en vervolgens een en ander in elkaar gezet. Vervolgens is de hand met sensoren aan de eigen arm van de leerling verbonden en zo kan de beweging en de kracht worden overgebracht en beheerst in de handbewegingen. Inspirerend schoolbezoek!

Februari 2017: Op basischool Swaoistee vertellen de projecleider  Jasper ’t Hart en deelprojecteleider Eva Landman over het project digitale geletterdheid dat wordt uitgerold binnen hun bestuur O2G2. bestuurder Theo Douma licht de visie en praktische uitwerking achter de aanpak toe. Vanuit de praktijkbehoefte is samen met de SLO gewerkt aan een levend plan. Vanuit een stevige basis, het fundament ofwel ‘het betonvloertje’ kan dynamisch worden voortgeborduurd op de doorlopende ICT ontwikkelingen. De leerkrachten vertalen zelf de bouwstenen van het fundament naar een contextgebonden aanpak in hun 

Februari 2017: In een mooi gesprek met de directeuren en de bestuurder van Spaarnesant, openbaar onderwijs Haarlem en omstreken, bespreken we een aantal onderwerpen zoals de rol en positie van de AVS, de verbinding met de leden en het scholenveld, CAO ontwikkelingen, de ontwikkelingen voor het beroep schoolleider ook in relatie tot het Schoolleidersregister primair onderwijs (SRPO), de aankomende curriculumontwikkeling vanuit Onderwijs2032 en de koers die de scholen varen onder het beleid van hun bestuur. Visie en diversiteit geven kleur aan ons gesprek.

Februari 2017: Op speciaal onderwijsschool ‘De Parel’ heb ik een mooi gesprek met directeur Reinier Bos en locatiedirecteur Elise Link over de kansen en bedreigingen in het speciaal onderwijs, de ontwikkelingen rond passend onderwijs en de aanhoudende inspanning die het vraagt om leerlingen te kunnen bieden wat zij nodig hebben. Bij leerlingen met meervoudige problematiek zijn complexe plannen nodig om alle expertise voor de leerlingen gecoördineerd op het juiste moment, op de juiste manier op de juiste plek te krijgen. Een school waar vooral in kansen 

Februari 2017: Vanuit het Arbeidsmarktplatform primair onderwijs is er een dialoogavond binnen het project ‘Ruimte voor Meesterschap’. Schoolleider Mirelle Vermeulen nodigde mij uit om te komen kijken naar de mooie manier waarop haar school ‘Hof ter Weide’ in Utrecht vorm heeft gegeven aan onderwijsinnovatie en kwaliteitsverbetering. Ik spreek een trots team en trotse schoolleiders die zichzelf en hun school in het belang van de leerlingen willen ontwikkelen. Ook zijn er diverse andere partijen die meepraten over onderwijsinnovaties waaronder bestuurders, ouders, lokale middenstand. Ook hier blijkt weer hoe belangrijk de inspirerende rol van de schoolleider is en hoe belangrijk de ondernemende houding. Een mooi voorbeeld van gedeeld en gespreid leiderschap waarbij iedereen zich eigenaar voelt van de innovatie en invulling geeft aan de eigen rol en verantwoordelijkheid.

Januari 2017: Een mooi en inhoudelijk bezoek aan Scola Elburg. Een prachtige samenwerking van voorschool, twee basisscholen en voortgezet onderwijs in één gebouw. In Kader primair van Maart wijden we hier een artikel aan. Ondernemend schoolleiderschap van Els Blaauw. Zij is als directeur en zij- instromer een voorbeeld van de kracht die verbinden van ervaring en kennis over sectoren heen die ontwikkeld kan worden in nieuwe 

Januari 2017: In Breedenbroek praat ik als stakeholder mee met het bestuur van de  stichting Lima en Reflexis Openbaar Basisonderwijs  over de koers die Paraat scholen de komende jaren gaan varen. In het ‘Paraatcafé’ worden de opbrengsten in diverse sessies opgehaald als basis voor het gezamenlijk strategisch beleidsplan.

December 2016: Prachtige BZT eindshow. Vanuit ‘Meer Muziek in de klas’ is er de afgelopen door scholen uit het hele land gestreden in de BZT shows op televisie, om te laten zien wat zij voor geweldigs met muziek in hun klas doen. In Carré waren er mooie voorbeelden van de kracht van muziek voor de ontwikkeling van kinderen en tot slot was er het grote BZT orkest waar alle winnende klassen aan meededen. Koninging Maxima gaf aan elk kind persoonlijk een roos als waardering. 

November 2016 -  BPS de Tweemaster van het bestuur OVO, in bijzijn van de Directeur Generaal OCW Alida Oppers en Directeur VO Christianne Mathijssen is een goed beeld geven van de verschillende elementen van de doorlopende leerlijn po-vo in OVO Talentontwikkeling. Zij richten zich hierbij op alle leerlingen van OVO en werken op alle facetten samen met medewerkers po en vo. Hierdoor ontstaat er een soepele en snelle Overstap van OVO po naar OVO vo. Er wordt gewerkt aan de doorlopende lijn Engels vanaf groep 1 tot 8 en naar het vo, mogelijk afgesloten met een Cambridge certificering. Er wordt gewerkt aan een aaneengesloten Begeleidingslijn po-vo door IB’ers en zorg-coördinatoren vanuit de gezamenlijke dialoog. Speciale aandacht is er voor meer- en hoog- Begaafdenbeleid, muziek onderwijs in de bovenbouw van het po en een betere aansluiting van het Taal/Rekenonderwijs en en de vakken Nederlands en Wiskunde van het po naar het vo. OVO is aangesloten bij het onlangs opgerichte Netwerk po-vo van PO-Raad en VO-raad. Een (veel te ) korte mooie bijeenkomst waar lef en initiatief wordt getoond vanuit het belang van de leerlingen.

Oktober 2016 - In het kader van de ESHA conferentie, schoolbezoeken: OBS de Regenboog Maastricht en VMBO Maastricht Locatie Sint Maartens College. Directeur Peter Houwen en Carla Brüll geven hun buitenlandse gasten uitleg over het Nederlandse schoolsysteem en over de werkwijzen op de Regenboog. Ook de opvang van asielkinderen komt aan de orde. Op het Sint Maartenscollege wordt uitgelegd hoe nieuwe verbindingen en samenwerking tussen VO en MBO vorm krijgen om de leerlingen in de brede regio zo kansrijk mogelijk in te kunnen laten stromen in de maatschappij en de arbeidsmarkt van straks.

Oktober 2016 - Brede basisschool de Bunders in Oisterwijk. Directeur G. Molenkamp vertelt bevlogen over zijn school en het team. We bespreken de vervangingsoplossingen die hier worden toegepast en ook de aandachtspunten voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs. Hier wordt hard gewerkt aan het vormgeven van een innovatief curriculum waarbij team en ouders nauw betrokken zijn. E.e.a. is uitgewerkt in een strategisch beleidsplan en uitgangspunten in het curriculum. Hier is 2032 al gestart!!

September 2016 - Mijn Plein Lezing: Een prachtige diepgaande bezinning op de impact van migratie en vluchten, voor zowel de vluchtelingen als de Nederlandse samenleving en het onderwijs. Met mooie sprekers en ruimte voor goede gesprekken eromheen. Een pakkend en aansprekend begin van het nieuwe schooljaar.

Juli 2016: SWV passend primair Noord Kennemerland. Astrid van Ottenheym licht uitgebreid toe op welke manier het passend onderwijs wordt georganiseerd en welke successen en uitdagingen er liggen. Aansluitend een inhoudelijk gesprek met een groep directeuren over passend onderwijs en hoe het voor hen functioneert binnen het samenwerkingsverband. Een open en prettige, maar ook constructief kritische dialoog!

Juli 2016: Warme ontvangst op de Vijfer te Deventer. Inspirerend gesprek met directeur Huub van der Wal over de bestuurlijke samenwerking, het vormgeven van een school, de uitdagingen van de schoolleider anno 2016, de rol van de ledenraad AVS en wat de AVS kan betekenen voor en namens haar achterban.

Juni 2016. Bezoek aan brede school de Springplank/ Impuls. Onderdeel in het programma van de Childhood Education and City Politics Conference. Directeur Gerco Langelaan vertelt gepssioneerd hoe hij het, met zijn team en educatieve partners, aanpakt om de integratie van school en voorschoolse voorzieningen te combineren in zijn school. Kinderen van verschillende sociale en economische achtergronden spelen en leren samen. Een proces om van een ‘achterstandschool’ een geïntegreerde school te maken waar ouders betrokken partner zijn om dit samen vorm te geven.  Diversiteit en kans rijkheid speerpunt.

Juni 2016. Bevlogen directeur Henriette Tijssen vertelt over haar school in Zwolle. Onderwijsinhouden, onderwijskwaliteit, de school in de wijk, het gebouw en wat de uitdagingen zijn voor leerlingen. Samen met een aantal collega directeuren bespreken wij zaken waar de schoolleider tegenaan loopt, de verwachte gevolgen van de WWZ en bespreken wij wat de AVS voor haar leden betekent. Het krachtenveld van de schoolleider is complex.

Juni 2016: Op een studiedag voor directeuren bij Boor belicht Petra van Haren de dimensies van het schoolleiderschap in de nieuwe veranderende context van onderwijs. De inspirerende en verantwoordelijke rol om het onderwijs te innoveren en toe te rusten ligt bij de schoolleider. De wereld waarin onze leerlingen terecht komen vraagt om nieuwe vaardigheden. Wat betekent dat voor ons onderwijs, ons curriculum en ons leiderschap?

April 2016: Bezoek in Nijmegen. Heumensoord. Gesprek met Theus Galensloot, directeur en Yolande Ulenaers, bestuurder. Enorm bevlogen en betrokken mensen, die steeds vertrekken vanuit de belangen van vluchtelingenleerlingen en de passie om deze leerlingen zo kansrijk mogelijk in te laten stromen in het reguliere onderwijs. Nooit zomaar makkelijk of vanzelfsprekend. Ook gesproken over de complexiteiten van wet- en regelgeving en het belang van op een goede manier samen werken met de instanties rond vluchtelingen en de school. Over dit bezoek is een artikel verschenen in Kader Primair 9.

April 2016: Stichting XYZ, Mooi gesprek met Mehmet Okuducu over de manier waarop zij leerlingen ondersteunen in leren en huiswerk maken op hun locatie in Dok Zuid. Schaduwonderwijs, informeel onderwijs dat dringend noodzakelijk is om leerlingen kansrijker te maken vanuit hun talenten. Gesproken over het vermogen en onvermogen om in formeel onderwijs maatwerk te bieden voor alle leerlingen en de belangrijke functie van de ondersteunende initiatieven zoals XYZ deze biedt.

April 2016: In Ootmarsum worden op de Meander kinderen opgevangen vanuit de tijdelijke opvang Wyllanderie. Deze kinderen en hun ouders hebben nog geen status. Brigitta van Zon, adjunct directeur en op dit moment waarnemend directeur vertelt over de zaken waar zij tegenaan loopt in het overleg met gemeente en COA, maar ook binnen de school. De rol van het bestuur is heel belangrijk in het afstemmen en verbinden van een regionale aanpak. Er is een sterk fluctuerende in- en uitstroom. In de groepen ‘zon’ en ‘ster’ tonen de juffen, die voor dit werk kiezen vanuit hun passie, hoe ze bezig zijn met taallessen en creatieve uitingen. Ook deze juffen, net als veel leerkrachten elders in het land, maken zelf veel materiaal bij om heel gedifferentieerd aan te sluiten bij de verschillende niveaus en behoeften van de leerlingen. Ook wordt gewerkt met een gedegen programma voor sociaal emotionele ontwikkeling. Hier is een professionele vrijwilliger aan het werk. Het opbouwen van vertrouwen in jezelf, andere kinderen maar ook de nieuwe volwassenen op de school is van belang. Deze kinderen moeten straks weer weg en dan helpt het hen om steviger in hun schoenen te staan. Op deze school blijkt het tolken op de eerste ouderavonden van groot belang. Je moet de ouders, die ook de taal nog niet beheersen, goed kunnen meenemen in wat er op school gebeurt en wat er van de ouders wordt verwacht. Dat gaat van uitleggen dat regen niet betekent dat kinderen thuis blijven, gezond eten in het pauzebakje, jongens en meisjes spelen en leven door elkaar, tot uitleg over de taallessen en het Nederlandse schoolsysteem. Middelen voor tolken ontbreken, dit is een grote behoefte!

April 2016: Na een hartelijk welkom door Gerard Wolbers (directeur) en Eddie Schabbink (adjunct) wordt ik door Eddie rondgeleid op SBO de Windroos in Oldenzaal. Het kost geen moeite om het positieve pedagogische klimaat op deze school aan te voelen en in allerhande klein gedrag waar te nemen! We bezoeken in het bijzonder de Regenbooggroepen. Hier worden kinderen van statushouders opgevangen. Zij krijgen hier vooral taallessen en leren hoe het er op school aan toe gaat en hoe de Nederlandse samenleving in elkaar steekt. De juffen benadrukken herhaaldelijk het belang van de taalondersteuners die in deze groepen zijn toegevoegd. Door het enorme verschil in taalniveau, de continue in- en uitstroom en ook het verschil in leeftijd is de toegevoegde waarde van deze extra handen in de klas zeer groot! Zij pleiten ervoor dat dit in deze klassen van essentieel belang is om blijvend te faciliteren! Veel materiaal ten behoeve van de lessen moeten zij nog zelf ontwikkelen, want er is maar beperkt beschikbaar (bij Lowan of op het internet) wat in deze diversiteit nodig is.

Maart 2016: Fijn gesprek met Marlies van der Starre CvB van Kalisto. Gesproken over innovatie, organisatieontwikkeling en de rol van de schoolleider. Relatie organisatie. schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Inrichten professionele dialoog en professionele lerende organisatie volop in ontwikkeling. 

Februari 2016. Geweldige ontvangst bij Lijn 83 Gennep. Een volwassen dialoog met de directeuren en bestuurder over zaken als werkdruk, cao invulling, 40-urige werkweek, pauzetijden, leiderschapsafwegingen anno 2016 en een blik op de toekomst van het beroep. Samen nadenken over deze thema's, elkaar bevragen en uitdagen en vooral ook de AVS meegeven waar schoolleiders tegenaan lopen en wat ze nodig hebben. Als allerbelangrijkste werd vertrouwen benoemd.. Mooie missie!

December 2015: Cbs 'Ten Holtens Erve' in Nijbroek. Prachtige school met eigen unieke invulling van onderwijs op maat.  Bijzondere profielschool voor hoog- en meerbegaafde kinderen. 24/7 jezelf zijn maar vooral ook leren leren en omgaan met jezelf en de wereld om je heen. Een leerkrachtenteam dat elke keer met elkaar invulling geeft aan de unieke leer- en ontwikkelbehoefte van elk kind. Ouders die actief participeren. Kwaliteit in kleinschaligheid. Waar een kleine school groot in kan zijn!

November: Bijzondere bijeenkomst in MFC ‘de Statie’. De eerste directeuren sluiten de AVS leergang directeur Integraal Kindcentrum af. Leidinggevenden uit onderwijs en kinderopvang ontvangen hun certificaat in aanwezigheid van bestuurders, wethouder en vele teamleden en educatieve partners. IKC Zeeuws Vlaanderen "Rondom het kind". Kinderen, de toekomst van onderwijs, de toekomst van Zeeland centraal. Hier worden stappen gezet naar een nieuwe vormgeving van ontwikkelen in de doorlopende (leer)lijnen. Trots! Prachtig!
 

Pagina's

Twitter