Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Europees aanbesteden - Waarde ramen


Veel gestelde vragen - Europees aanbesteden - Waarde ramen

Hoe raamt men de waarde van een opdracht?

Auteur: AVS Helpdesk

Als algemeen voorschrift geven de richtlijnen aan dat u de ramingsmethode niet zodanig mag kiezen dat daarmee de aanbestedingsregels worden overtreden. Ook mag u geen opdrachten opsplitsen of anderszins zo aanpassen dat op die manier de Europese aanbestedingsregels worden omzeild.

Verder verschilt de ramingsmethode al naar gelang de opdracht de levering van een product, de uitvoering van diensten of de uitvoering van een bouwwerk betreft.

 

Leveringen
Gaat het om levering van een product, dan geldt als hoofdregel dat de geraamde totale vergoeding aan de leverancier als geraamde waarde moet worden genomen.

Bij die raming moet de maximaal mogelijke waarde van opties voor verlenging, uitbreiding of vervanging worden meegeteld. Bijkomende werkzaamheden voor de installatie of plaatsing moet u ook meenemen in de waarderaming.

Daarnaast gelden een aantal regels ter aanvulling:

1. Bij leasing, huur of huurkoop van producten berekent u de geraamde waarde als volgt:
- als de opdracht een vaste looptijd heeft, neemt u de (geraamde) waarde voor deze totale looptijd,

- als deze vaste looptijd meer dan 12 maanden is, neemt u bovendien de geraamde restwaarde van de producten bij het einde van de overeenkomst mee voor de waarderaming,

- als de overeenkomst van onbepaalde tijd is of de looptijd niet of moeilijk kan worden bepaald, gaat u uit van een looptijd van 4 jaar.

2. Als de opdracht met een zekere regelmaat wordt verleend of bestemd is om     gedurende een bepaalde periode te worden vernieuwd, gaat u uit van de totale  periode waarbinnen dergelijke opdrachten kunnen worden verstrekt.

3. Bij een aanschaf voor zogenaamde homogene goederen (lees: goederen voor eenzelfde doel, bijvoorbeeld verschillende kopieerapparaten, kantoormeubels, schrijfwaren) moet u de waarde van de afzonderlijke producten bij elkaar optellen. Het kan zijn dat u hierdoor wel boven het drempelbedrag uitkomt, terwijl voor elk van de verschillende producten de drempel niet wordt bereikt.

 

Diensten
Wanneer het gaat om een opdracht voor de uitvoering van diensten geldt als hoofdregel dat u de geraamde totale vergoeding aan de dienstverlener(s) als geraamde waarde neemt.

Verder moeten alle bijkomende, onlosmakelijk met de opdracht verbonden diensten of levering van producten worden meegerekend. Bij die raming moet de maximaal mogelijke waarde van opties voor verlenging, uitbreiding of vervanging worden meegeteld. Dit geldt ook als nog niet zeker is of de opties wel echt zullen worden uitgeoefend! Daarnaast geeft de richtlijn aanvullende voorschriften:

1. Als de opdracht in percelen (onderdelen) is verdeeld, moet u de waarderaming voor elk afzonderlijk perceel (onderdeel) bij elkaar optellen, ook al zou elk perceel (onderdeel) apart onder het drempelbedrag voor Europees aanbesteden blijven!

2. Als geen totaalprijs is vastgesteld, moet u uitgaan van de geraamde waarde voor de totale looptijd van het contract.

3. Bij opdrachten die voor onbepaalde tijd worden gegund geldt dat u voor de   waarderaming uit moet gaan van de waarde van de opdracht berekend over een periode van vier jaren.

4. Als het een opdracht is die met een zekere regelmatigheid wordt verleend of die bestemd is om gedurende een bepaalde periode te worden herhaald, gaat u uit van de totale periode waarbinnen dergelijke opdrachten kunnen worden verstrekt.

5. Voor de volgende specifieke diensten is bovendien aangegeven wat de vergoeding inhoudt:
- b
ij verzekeringsdiensten: de te betalen premie,
-
bij bankdiensten en andere financiële diensten: honoraria, provisies en rente en andere vormen van beloning,
-
bij opdrachten die betrekking hebben op ontwerpen: het te betalen honorarium of de te betalen provisie.

Werken
Wanneer het gaat om het laten uitvoeren van een bouwwerk, geldt als hoofdregel voor de waarderaming dat u de geschatte waarde neemt van het totale project. Alle onderdelen en werkzaamheden die tot het werk behoren of die aan het werk kunnen worden toegerekend moeten bij elkaar worden opgeteld.

1. Zo moet u ook bijvoorbeeld ontwerpkosten meenemen in de waarderaming, ook al zou u het ontwerp apart (als dienst) aan willen besteden of heeft u dat al eerder gedaan.

2. Goederen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het (bouw)werk, en die u aan de aannemer ter beschikking stelt (de zogenaamde directieleveringen) moet u ook meetellen in de waarderaming. Voorbeelden hiervan zijn bakstenen, steigers of machines die voor de bouw nodig zijn.

- Zelfs als de waarde van deze goederen boven het drempelbedrag van richtlijn 2004/18/EG uitkomt, en u heeft deze levering via een aanbesteding voor leveringen ingekocht, dan nog moet u deze waarde meetellen onder richtlijn 2004/18/EG.

Een voorbeeld: u wilt voor EUR 1miljoen bakstenen inkopen en de geraamde waarde (excl. bakstenen) van het bouwwerk is EUR 5 miljoen. U moet het bouwwerk dan aanbesteden onder richtlijn 2004/18/EG, daar de waarderaming op EUR 6 miljoen uitkomt. (Prijzen excl. BTW)

- Let op! U mag echter geen opdrachten combineren om zo onder de     aanbestedingsrichtlijnen uit te komen. Voorbeeld: u wilt zelf voor EUR 1 miljoen    bakstenen inkopen via een aparte overeenkomst, en deze ter beschikking stellen aan een aannemer voor de uitvoering van een werk. De geraamde waarde van dit werk is (excl. bakstenen) EUR 4,5 miljoen. Op grond van de regel uit voorgaande alinea, zou u hieruit kunnen concluderen dat u onder het drempelbedrag voor werken blijft en dus niet Europees hoeft aan te besteden. Echter, de bakstenen moet u Europees aanbesteden volgens richtlijn 2004/18/EG, daar het geraamde bedrag hoger is dan het drempelbedrag voor deze richtlijn. U mag de volledige opdracht overigens wel aanbesteden onder richtlijn 2004/18/EG.

3. Ook de overige kosten voor bijkomende werkzaamheden die een onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de bouwopdracht, zoals in sommige gevallen installatiewerkzaamheden, moet u meetellen.

4. Als het werk in percelen wordt verdeeld, dan moet u de waarderaming voor elk afzonderlijk perceel bij elkaar optellen, ook al zou elk perceel apart onder het drempelbedrag voor Europees aanbesteden blijven!

 

Trefwoorden: Europees aanbesteden

Gepubliceerd op: 28 december 2009