Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Europees aanbesteden - Onderhands aanbesteden


Veel gestelde vragen - Europees aanbesteden - Onderhands aanbesteden

Onder welke voorwaarden mag ik een aanbesteding, of delen daarvan, onderhands aanbesteden?

Auteur: AVS Helpdesk

Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan om rechtstreeks in onderhandeling te treden met een of meer partijen die u zelf heeft uitgekozen.

De richtlijn bieden die mogelijkheid via de procedures van gunning via onderhandelingen met of zonder voorafgaande bekendmaking. (Strikt gezien is de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking geen onderhandse aanbesteding.)

Het zou te ver gaan om deze voorwaarden hier uitputtend te behandelen. Volstaan wordt met de opmerking dat deze voorwaarden in de richtlijnen limitatief opgesomd worden. Bovendien mogen de daar gebezigde termen ("dwingende spoed", "dringende reden") niet naar eigen willekeur geïnterpreteerd worden. Het verdient dus aanbeveling, wanneer u denkt dat u aan deze voorwaarden voldoet, dit te verifiëren bij een deskundige op het gebied van Europees Aanbesteden.

Een andere manier om onderhands aan te besteden is via de percelenregeling.

Eén van de richtlijnvoorschriften luidt dat u een opdracht niet zodanig in kleinere opdrachten, oftewel percelen, mag splitsen dat u daarmee de richtlijn ontduikt.

Met andere woorden, het is toegestaan een werk, levering of dienst in percelen te verdelen.

Voor het vaststellen van de waarde van een opdracht moet echter altijd de waarde van alle percelen tezamen worden genomen. Wordt de drempelwaarde overschreden dan dienen alle percelen met inachtneming van de richtlijnen te worden aanbesteed.

In richtlijn 2004/18/EG geldt hierop echter een uitzondering:

Onder richtlijn 2004/18/EG hoeven niet Europees te worden aanbesteed: percelen met een geraamde waarde van minder dan 1 miljoen euro mits de totale waarde van de uitgezonderde percelen niet meer beloopt dan 20% van de totale waarde van het werk.

Onder richtlijn 2004/18/EG hoeven niet Europees te worden aanbesteed: percelen met een geraamde waarde van minder dan 80.000 euro.

Deze uitgezonderde percelen kunt u onderhands aanbesteden. Dat wil zeggen dat u één of meer door u uitgekozen leveranciers uitnodigt om offerte uit te brengen. Na onderhandelingen gunt u aan het bedrijf met de beste aanbieding. De criteria waarop u beoordeelt kunt u zelf vaststellen.

 

Trefwoorden: Europees aanbesteden

Gepubliceerd op: 28 december 2009