Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Directie - salaris


Veel gestelde vragen - Directie - salaris

Met ingang van 1 augustus 2009 (teldatum 1-10-2008) heeft de school minder dan 200 leerlingen. Ik zit als directeur in een normfunctie met maximumschaal DB. Wat wordt mijn salaris met ingang van 1 augustus 2009?

Auteur: AVS Helpdesk

Met ingang van 1 augustus 2009 blijft u als directeur aanspraak houden op de salarisschaal die voor u gold op de laatste dag van het voorafgaande schooljaar. U behoudt deze aanspraak zolang u aan dezelfde instelling of instellingen verbonden blijft. Zie hiervoor artikel 6.26 van de CAO PO.

Door de wijzigingen van de aanvullende bekostiging van de schoolleiding m.i.v. 1 augustus 2006 krijgt de school ook 2x de directietoeslag, als het leerlingenaantal 97 of hoger is. Het betekent dus geen extra aanslag op het budget van de school. Verder krijgt het bevoegd gezag indien het aantal leerlingen op een teldatum minder dan 195 bedraagt (195 x 3% = 200 leerlingen) een aanvullende bekostiging van EUR 4.750 op grond van art. 9 van de Regeling bekostiging (circulaire van 9 april 2009). Deze middelen zijn beschikbaar gesteld in het kader van de publicatie `Convenant beloningsdifferentiatie voorbereidend middelbaar beroeponderwijs (vmbo) en beloning schoolleider primair onderwijs (po) van 18 oktober 2004, kenmerk AP/A&A-2004/49102, Gele katern, nr. 17). Deze middelen zijn structureel vastgesteld. Hierdoor beschikt het bevoegd gezag over voldoende middelen om alle directeuren in een minimale DB-schaal aan te stellen/benoemen. 

 

Trefwoorden: Salaris

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009