s4lbanner.jpg
AVS School for Leadership

De AVS School for Leadership is een unieke afdeling van het AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs. De AVS, opgericht door professionals voor professionals, biedt via de School for Leadership een breed scala aan professionalisering aan voor zowel ervaren schoolleiders, bovenschools managers, bestuursmanagers, interims, startende  directeuren, middenmanagers, als leerkrachten met leidinggevende ambities.

Uw huidige werksituatie vraagt om verdieping, toename van vaardigheden en inzichten om alle nieuwe ontwikkelingen in goede banen te leiden en een effectief leider te zijn. In de School for Leadership ontwikkelt en verbetert u niet alleen uw managementvaardigheden, maar wordt u ook ‘meester’ over de kunst van het leidinggeven in onderwijsorganisaties. Kortom, u leert een ‘waar leider’ te zijn.

Missie
U bent dagelijks verantwoordelijk voor de professionalisering van uw collega’s en de ontwikkeling van kinderen. De School for Leadership heeft als missie voor u een betrouwbare en ervaren klankbord, toetssteen, sparringpartner en opleidingsplek te zijn. Een plek waar u de kennis vandaan haalt om het financiële plaatje dat past bij uw visie en missie rond te maken. Waar u de juiste handvatten vindt om de verhoudingen tussen uw bestuur/bovenschools management en directie optimaal te houden. Waar u ontdekt hoe u effectief vorm en inhoud kunt geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van uw school. Kortom, we streven ernaar dat u de effectieve leider, stimulator en motivator van uw school- of directieteam blijft of wordt. Onze visie op ‘learning Leadership’ is dat het verwerven van nieuwe professionele inzichten en vaardigheden onlosmakelijk verbonden is met persoonlijke groei. Vandaar dat in ons aanbod sprake is van veel individuele aandacht: u als lerende professional staat bij ons centraal. Onze opleidingen, trainingen en coachingstrajecten zijn daarom ontworpen voor de (aspirant-) leidinggevende die:

• wil sparren met én leren van andere leidinggevenden in het onderwijs;
• zijn persoonlijke authentieke leiderschapsstijl wil ontwikkelen;
• wil werken aan fundamentele vragen als: Hoe krijg ik balans tussen werk- en privéleven? Wat zijn mijn richtinggevende waarden in mijn leiderschap?;
• zijn medewerkers wil meekrijgen in een verandering;
• zijn organisatie effectiever wil inrichten en organiseren;
• tussentijds wil klankborden met een personal coach.

Erkende onderwijsinstelling
Het AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs en de daaronder vallende School for Leadership zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de School for Leadership een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle opleidingen, trainingen en cursussen zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en De Geschillencommissie

erkendeonderwijsinstelling.png

Leiderschapsontwikkeling
Leiderschap bepaalt de richting (het wat en het waarom), management zorgt voor de uitvoering (het hoe en het wanneer). De School for Leadership realiseert zich dat leiderschap een uniek vakgebied is met een eigen set aan regels en wetten, waarmee u slagvaardiger in uw organisatie opereert en uw medewerkers inspireert tot bevlogenheid en professioneel handelen, wanneer u dit beheerst. Inspiratie halen we uit het gedachtegoed van duurzaam leiderschap. Dat betekent voor ons ‘leiderschap dat ertoe doet’, dat verder reikt dan de direct betrokken medewerkers en dat blijvend is. Het is een vorm van gedeelde verantwoordelijkheid, met zorg voor mens en omgeving. Daarbij worden medewerkers actief betrokken en gestimuleerd in hun ontwikkeling. De school, voorgegaan door de schoolleider, neemt haar verantwoordelijkheid in de maatschappelijke en geografische context. De duurzame school is een gemeenschap waar gezamenlijk geleerd en ontwikkeld wordt. Leidinggevenden leren vooral door ervaringen in de praktijk en ontwikkelen zich met name door:

• schijnbaar onmogelijke opdrachten;
• rolmodellen;
• tegenslagen;
• conflicterende normen en waarden;
• omgaan met ondergeschikten.

De School for Leadership hanteert als uitgangspunt dat schoolleiderschap een vak is dat geleerd kan worden. De opdracht die hieruit in onze opleidingen naar voren komt, is de reflectie op dit leren te verdiepen door programma’s te ontwikkelen die zeer praktijkgerelateerd zijn, met daarnaast een theoretisch kader. Deelnemers gaan vanuit het werk interactief aan de slag met theorie. Vaak wordt deze gecombineerd met vormen van coaching, intervisie, training on the job, teamwork en mentoring.

Binnen alle trainingen wordt er van uitgegaan dat de deelnemer verantwoordelijk is voor het eigen leerproces. Voorbereidende opdrachten nemen hierin een cruciale plaats in. Tijdens de langdurende opleidingstrajecten maken we niet alleen gebruik van de NSA-bekwaamheidseisen, maar ook van het door haar ontwikkelde portfolio. Registratie bij de NSA is dan ook een logische combinatie met uw AVS-opleiding.

Opleidingen, trainingen, maatwerk en coaching
De School for Leadership biedt u diverse mogelijkheden voor verdere professionalisering, namelijk:

Een doorlopende lijn van opleidingen (Open inschrijving)
Van opleidingen voor starters of leerkrachten met ambities en diverse schoolleidersopleidingen tot een opleiding voor  bovenschools managers. Daartoe werken we samen met gerenommeerde instellingen als CNA (Hogeschool van Amsterdam), Corgwell en de NSA.

Trainingen (Open inschrijving)
In de vorm van eendaagsen, tweedaagsen of leergangen, waarin een specifieke vaardigheid of inhoud centraal staat en sprake is van gevarieerde werkvormen, die recht doen aan verschillende leerstijlen. De School for Leadership is gericht op het integreren van actuele vraagstukken en verdere professionalisering van NSAleiderschapscompetenties.

Maatwerk
Soms spreekt het aanbod van de School for Leadership scholen, verenigingen en stichtingen zo aan, dat men voor groepen binnen de eigen schoolorganisatie, directieberaad of bestuur liever maatwerk heeft. Dit geldt zowel voor studiedagen als interne managementdevelopmenttrajecten. Mocht u geïnteresseerd zijn in voorbeelden en referenties hierover, informeer dan naar de mogelijkheden om ons Open inschrijving aan te passen aan uw specifieke wensen. Het is mogelijk voor elke training een  maatwerkaanbieding te doen.

Wilt u meer weten?
Wilt u van ons referenties van voorgaande deelnemers, dan kunnen wij dit voor u regelen. Voor gedetailleerde en actuele informatie over de School for Leadership en maatwerk kunt u terecht op onze websites: www.avspifo.nl. Of u neemt contact op met de AVS, tel. 030-2361010 of mail schoolforleadership@avs.nl of adviesopmaat@avs.nl

Uitgangspunten van de AVS school for leadership

• Specifiek aanbod voor diverse doelgroepen, geïnspireerd door de theorie van ‘het organiseren van denkwerk’ binnen lerende organisaties, waarbij op alle niveaus het denken en doen met elkaar verbonden blijven;
• Gericht op professionele ontwikkeling met respect voor ieders aanwezige bagage;
• Leren met en van andere professionals. Het ontmoeten en elkaar ondersteunen en inspireren is van uitermate groot belang;
• Heldere standaarden voor wat van cursisten en trainers verwacht mag worden;
• Serieus nemen van de verantwoordelijkheid van de professionals voor zijn/haar eigen leren;
• Goede verhouding tussen kennisoverdracht en vaardigheidstraining;
• Via action research werken aan analytisch vermogen en onderzoeksvaardigheden;
• In onze trainingen neemt interactief leren met onderlinge uitwisseling een centrale plaats in. De professionele dialoog is hiervoor cruciaal. Ook voor deze uitwisseling zijn verschillende vormen mogelijk;
Training on the job: toepassen en het u eigen maken;
• Reflectie op eigen handelen: kritisch kijken naar uzelf in actie;
• Werken met praktijkopdrachten en reële casussen;
• Heldere en onverbloemde feedback met compassie;
• Gebruik van diverse middelen: literatuur, film, muziek, meditatie, fysieke inspanning en creativiteit;
• Combinaties van trainers die specialist zijn op inhoudelijk terrein als ook ervaren praktijkmensen;
• Trainers hebben aandacht voor de relatie met deelnemers en wezenlijke interesse in het leerproces van de deelnemers. Contact in de trainingsgroep in een open en veilige sfeer is een belangrijke voorwaarde.