pifobr800.png
Aanmelden
Aanmelden voor één of meerdere trainingen, opleidingen, een begeleidingstraject op maat, coaching of advies uit deze Professionaliseringsgids kan via het inschrijfformulier. Bij een maatwerk-, coachings- of adviestraject neemt een AVS-adviseur zo snel mogelijk contact met u op. Na inschrijving voor een training of opleiding ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Als u deze niet ontvangt, is het raadzaam contact op te nemen met de AVS. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de training of opleiding ontvangt u de uitnodiging, het trainingsprogramma, een deelnemerslijst een  routebeschrijving en – apart verzonden – een factuur.

 

Plaats en tijd
De dagtrainingen duren, doorgaans, van 9.30 tot uiterlijk 16.30 uur en vinden plaats op goed verzorgde locaties, centraal gelegen in Nederland. De tweedaagse trainingen starten op de eerste dag om 10.00 uur en duren, inclusief een avonddeel, tot de volgende dag 16.15 uur.

Kosten
AVS-leden profiteren van aantrekkelijke kortingen op cursusdeelname. In alle prijzen voor trainingen en opleidingen zijn koffie en thee, lunch en materialen inbegrepen. Prijzen voor de meerdaagse trainingen zijn inclusief koffie en thee, lunch, diner, overnachting op basis van een eenpersoonskamer en ontbijt.

Studiematerialen
U ontvangt de benodigde studiematerialen bij de start van de cursus of training. Per training staat in de gids en op de website aangegeven wat het begeleidende studiemateriaal minimaal behelst. De materialen zijn na de training uw eigendom.

Aantal deelnemers
Afhankelijk van de inhoud van de training of opleiding ligt het aantal deelnemers tussen de tien en twintig personen. We werken bewust met kleine groepen. Bij onvoldoende deelnemers krijgt u tijdig bericht en bieden we u, indien mogelijk, een alternatief.

Certificering en competenties
Na afloop van de training of opleiding ontvangt u een certificaat. Dit kunt u eventueel gebruiken bij het registreren van uw gegevens bij de het Schoolleidersregister po. De competenties van de School for Leadership zijn gerelateerd aan de bekwaamheidseisen van het Schoolleidersregister po. Meer informatie.

Docenten
De AVS en de School for Leadership (SFL) maken uitsluitend gebruik van bevoegde docenten en gekwalificeerde deskundigen. Van door ons ingehuurde externen of deskundigen eisen wij een verklaring omtrent bevoegdheid en deskundigheid. Veruit de meeste van onze docenten hebben ruime ervaring in het onderwijs als leerkracht, docent en leidinggevende.

Vervanging docent of trainer
School for Leadership is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer. De docent zal van gelijkwaardig niveau en bevoegd zijn.

Geheimhouding
Alle informatie (zowel mondeling als schriftelijk) die door klanten/cursisten tijdens trainingen en cursussen, studiedagen en in-company trajecten wordt verstrekt, zal als vertrouwelijk door de ons opleidingsinstituut worden behandeld. Dit geldt voor al onze (administratieve) medewerkers en (externe) trainers/docenten.

Verlofregeling
De werkgever verleent de werknemer gedurende een door de minister te bepalen aantal dagen of uren kort buitengewoon verlof met behoud van loon indien deze met toestemming van de werkgever deelneemt aan een door de minister aan te wijzen nascholingstraining en voor zover zijn werkzaamheden daarmee samenvallen.

Annuleringsvoorwaarden
Bij onvoldoende inschrijving kan een training of opleiding door de AVS worden geannuleerd. Het is mogelijk dat u een zelfde training of opleiding op een andere datum krijgt aangeboden. U bent dan geheel vrij hier al dan niet op in te gaan. Uiterlijk twee weken voor de uitvoeringsdatum ontvangt u hierover bericht.

Annulering door de deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de cursusadministratie. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij de AVS binnenkomt. De kosten verbonden aan de annulering zijn:

• bij annulering meer dan dertig dagen voor de aanvang van de training of opleiding: 45 euro administratiekosten;

• bij annulering minder dan dertig dagen voor de aanvang van de training of opleiding: geen restitutie. U kunt zich natuurlijk in alle gevallen door een collega laten vervangen.

Klachtenregeling
De AVS en de School for Leadership proberen zo transparant mogelijk naar de (potentiële) cursisten op te treden. Daarom is alle van belang zijnde informatie beschikbaar op www.avspifo.nl, de website voor de School for Leadership. Er wordt duidelijke informatie gegeven over wat men van de trainingen mag verwachten, het programma, de kosten, de data, de algemene voorwaarden et cetera.

Toch kan het voorkomen dat cursisten een klacht indienen over de inhoud van de training, de behandeling door het kantoor of (één van de) partners of een medewerker, of wat dan ook. In voorkomende gevallen zal daarbij de volgende procedure in acht worden genomen. U kunt als opdrachtgever of cursist een klacht over de kwaliteit en de uitvoering van een training schriftelijk melden aan de directie van de AVS. Zij bespreken de klacht met de  opleidingscoördinator en de desbetreffende cursusleider/adviseur, waarbij een afspraak wordt gemaakt over de wijze waarop u wordt benaderd. U krijgt na binnenkomst van de klacht binnen 8 werkuren een ontvangstbevestiging gestuurd en uw klacht zal binnen eenentwintig (21) dagen afgehandeld worden. Waar gewenst, wordt in overleg met u nadere afspraken gemaakt over de verdere voortgang van de procedure. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Meer informatie omtrent de klachtenprocedure kunt u vinden in de AVS Voorwaarden Diensten op www.avspifo.nl.

Er bestaat een onafhankelijke Geschillencommissie, waarbij de AVS is aangesloten. Wanneer de klager zich niet kan vinden in de beslissing van de AVS, kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie. Op al onze diensten, producten en adviezen zijn de ‘AVS Voorwaarden Diensten’ van toepassing. Deze kunt u opvragen via schoolforleadership@avs.nl of downloaden: AVS Voorwaarden diensten (PDF)