Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).

Webapplicatie Minerva – voorheen: AVS OnderwijsZorg en OntwikkelProfiel (AVS-OZOP®)

Uitspraken van gebruikers die met de Minerva-monitor werken:
 

“Ik kan hiermee de informatie die er over mijn school is goed bundelen; het brengt structuur aan. Het is een bewustwording van de mogelijkheden binnen het team en biedt aanknopingspunten om hiermee als school verder te gaan.”

“De Minerva monitor is een goede manier om over schoolontwikkeling na te denken en het met dit instrument integraal te benaderen.” 

In de webapplicatie Minerva wordt een beeld gegeven van de voorzieningen die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen. Zowel wat betreft de basisondersteuning als ook ten aanzien van extra ondersteuning zoals deze is vastgesteld door het samenwerkingsverband. De inhoud wordt opgesteld vanuit eigen gegevens en kengetallen van de school (en indien van toepassing aangevuld met gegevens van de studiedag ‘Kind op de Gang®’, respectievelijk ‘Leerling bij de Les®’).

Uit het op deze wijze opgestelde schoolondersteuningsprofiel blijkt of de school voldoet aan de basisondersteuning die door het samenwerkingsverband is vastgesteld. Bovendien wordt aangegeven voor welke leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte de school een aanbod heeft en op welke wijze hieraan wordt vormgegeven.

Op basis van dit profiel kan de schooldirectie een goede gesprekspartner zijn voor bestuur, ouders, samenwerkingsverband, het speciaal onderwijs en organisaties voor welzijn en zorg.
Het schoolbestuur en het samenwerkingsverband kunnen op basis van alle opgetelde schoolondersteuningsprofielen beleid ontwikkelen en volgen ten aanzien van
 

 1. zorgplicht (bestuur)
 2. dekkend aanbod in de regio (samenwerkingsverband).

De profielen van alle scholen vormen verder een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen van beleid (ondersteuningsplan) op onder andere de (zorg)toewijzing, de verdeling van middelen en het arrangeren en indiceren van een goede match tussen leerling en de school van plaatsing in de regio.

In hoofdlijnen gaat het om het volgende:
1. Minerva is en web-based programma, waarbij elke directeur van elke deelnemende school een unieke inlogcode krijgt.

2. In een vragenlijst, in te vullen door de schooldirectie, worden automatisch de relevante gegevens uit eerdere informatie die wij over de school hebben ingevoegd.

3. In een aantal aanvullende vragen wordt informatie verzameld (wettelijk verplicht wordt of in het referentiekader aanbevolen), dan wel belangrijk is om in kaart te hebben voor de verdere schoolontwikkeling.

4. Na het invullen van deze vragenlijst en de toevoeging van reeds bestaande gegevens, is er een paar dingen direct mogelijk. De hoofdlijnen:

a. Op schoolniveau kan onmiddellijk een document worden geprint dat voldoet aan de wettelijke definitie van het schoolondersteuningsprofiel (SOP).
b. Op schoolniveau heeft de directie alle noodzakelijke gegevens beschikbaar voor zowel verantwoording als voor vertaling naar schoolontwikkeling. Prioriteiten en beleidskeuzes worden helder. Desgewenst kunnen alle onderdelen dienen als baiss voor het schoolplan verplicht zijn (artikel 12 WPO) worden ingevuld en dient dit document als schoolplan.
c. De bestaande ondersteuningscapaciteit wordt in beeld gebracht om daarmee op schoolniveau (en bestuursniveau) een vertaalslag naar inzet van middelen te kunnen maken.
d. De noodzakelijke gegevens om op bestuursniveau beleidsconsequenties financieel te vertalen worden geregistreerd en kunnen worden samengebracht naar bestuursniveau.
e. Samenvoeging van deze profielen is mogelijk om op samenwerkingsverband niveau direct de optelsom van de schoolprofielen te kunnen bezien en daarmee ook te kunnen vertalen naar het regionaal ondersteuningsplan.

5. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om op verschillende niveaus een zogenaamde benchmark te laten uitvoeren. Tegen geringe kosten is men in de gelegenheid om de specifieke situatie van de eigen school af te zetten tegen landelijke situaties of regionale situaties.

6. De gehele aanpak leent zich ervoor om de inrichting van passend onderwijs cyclisch te benaderen en dus jaarlijks te herhalen, zodat directies jaarlijks een actuele kijk op de gang van zaken hebben ten aanzien van passend onderwijs in het bijzonder en tevens op de voortgang van de gewenste schoolontwikkeling.
 
Webapplicatie: Minerva-monitor
Het instrument heeft de mogelijkheid om de ingevulde gegevens van scholen om te zetten in een 0-meting. Na een afgesproken periode kan deze monitoring nogmaals worden ingezet en dient dan als tussen- of eindmeting (T- of E-meting).
De monitoring is mogelijk op diverse niveaus. Op samenwerkingsverbandniveau kan dit dienen als inhoudelijke basis van het ondersteuningsplan. Op het niveau van het bestuur levert het managementinformatie op wat gebruikt kan worden in de meerjarenplanning, professionaliseringsagenda  en strategische (voortgangs)gesprekken.

Maatwerk
Het instrument biedt de mogelijkheid om eigen content in te voeren in het systeem waarop specifiek gereflecteerd kan worden op diverse niveaus. Instrumenten en/ of vragenlijsten kunnen worden geïmplementeerd in het instrument voor monitoring en reflectie (b.v. kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren). Voorbeelden van maatwerk en prestatie indicatoren kunt u bij ons opvragen.

Benchmarking
De AVS biedt na het invullen van de Minerva-monitor diverse benchmarkingmodules aan om vergelijkingen te kunnen maken op verschillende niveaus. Zo kunnen scholen, bevoegd gezagen, samenwerkingsverbanden tegen elkaar afgezet worden. Er is zelfs de mogelijkheid de eigen situatie landelijk te vergelijken.
Met de gegevens kunnen scholen, bevoegd gezagen en samenwerkingsverbanden beleid ontwikkelen en daarop sturen maar ook ontwikkelingen, kwaliteit en telgegevens monitoren. 
De gegevens zijn tevens transporteerbaar naar het Regionaal Ondersteuningsplan als het gaat om de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Voorbeeld van benchmarking:

Meest gestelde vragen

- Wat is de tijdsinvestering voor het invullen van Minerva?
Een gemiddelde voor het invullen van alle gegevens is 4 uur. Wel is het nodig dat de gegevens paraat zijn die voor het invullen gebruikt worden. Tevens is het afhankelijk van maatwerk aspecten en daardoor aanvullende indicatoren. Let op: voor VO scholengemeenschappen is de invultijd ruimer te nemen in verband met het bundelen van informatie.

-Moet Minerva elke vier jaar opnieuw ingevuld worden?
Formeel moet u het schoolondersteuningsprofiel om de vier jaar opstellen. Wij adviseren echter om Minerva jaarlijks bij te stellen. De school ontwikkelt zich continue. Het OZOP wordt ieder schooljaar aangepast om zo up tot date mogelijk te zijn en te blijven, en de opbrengsten op meerdere niveaus te kunnen volgen en gebruiken.
 
-Kan ik als bovenschools manager de gegevens verkrijgen van alle scholen?
Het is mogelijk om alle gegevens van de scholen met elkaar te vergelijken. Als u vragen heeft over mogelijkheden tot benchmarking, neem dan contact met ons op via ozop@avs.nl.
 
- Welke browser werkt het best voor de webapplicatie Minerva?
De browser ‘google chrome’ wordt geadviseerd bij het gebruiken van de webapplicatie Minerva.
 
Belangrijk: Als u contact opneemt via OZOP@avs.nl vergeet dan niet te vermelden op welke manier wij u het beste kunnen bereiken en welke browser u gebruikt bijvoorbeeld google chrome

Contact
Vindt u hierboven niet het antwoord op uw vraag of heeft u behoefte aan technische of inhoudelijke ondersteuning, neem dan contact op met ozop@avs.nl en stel uw vraag. Wij geven u dan zo spoedig mogelijk antwoord.
 

Downloads
Handleiding

Onduidelijkheid over Passend onderwijs in de praktijk

Bij veel schooldirecteuren heerst nog onduidelijkheid over de invoering van Passend onderwijs. Dat blijkt uit een AVS-enquête naar de positie van de directeur in relatie tot de invoering van Passend onderwijs. De AVS biedt u ondersteuning bij het verkrijgen van helderheid over van de rolverdeling en procesgang.

Als er in het voorjaar ouders voor de schooldeur staan met kinderen die extra ondersteuning behoeven en die eigenlijk niet op de betreffende school terecht kunnen, weet slechts 17 procent van de directeuren exact wat er moet gebeuren. Bijna de helft van de directeuren kent de procedures die gevolgd moeten worden, nog niet. Onlangs heeft de AVS haar leden gevraagd naar hun rol met betrekking tot de invoering van Passend onderwijs. Meer dan 1.100 directeuren hebben de vragenlijst ingevuld.

Directeur staat voor uitdaging: vanaf maart staan eerste ouders op de stoep
Een van de uitdagingen is om met de teams (planmatig) te werken aan professionalisering en aan attitudewijziging. Een andere uitdaging is om met het samenwerkingsverband volstrekte helderheid te hebben over de rolverdeling en de procesgang. Hier ligt een prachtige kans voor de (nieuwe) coördinatoren en directeuren van samenwerkingsverbanden.

Wat kan AVS voor u betekenen?
School:

 • Opstellen schoolondersteuningsprofiel
 • Update schoolondersteuningsprofiel in relatie tot competenties van leerkrachten
 • Brug slaan tussen ondersteuningsplan (samenwerkingsverbandniveau) en schoolondersteuningsprofiel (schoolniveau)
 • Het schoolondersteuningsprofiel vorm geven in de school

In samenwerking met Leeuwendaal biedt AVS de volgende ondersteuning:
Bestuursniveau:

 • Reflectie: waar staan de scholen ten opzichte van het ondersteuningsplan (0-meting)
 • Strategisch beleid vorm geven (afstemming eigen beleid en beleid samenwerkingsverband)

Samenwerkingsverband niveau:

 • Reflectie: waar staan de scholen ten opzichte van het ondersteuningsplan (0-meting)
 • Inrichten van een monitoring met betrekking tot kwalitatieve doelstellingen
 • Inrichten van een monitoring met betrekking tot kwantitatieve doelstellingen
 • Monitoring met betrekking tot afstemming transitie Passend onderwijs en transitie jeugd (0-meting)

Deze gezamenlijke aanpak leent zich ervoor om de inrichting van Passend onderwijs cyclisch te benaderen, zodat u steeds een actuele kijk op de gang van zaken heeft ten aanzien van Passend onderwijs in het bijzonder en ook op de voortgang van de gewenste schoolontwikkeling. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Eelco Dam, tel: 06-12946481, e.dam@avs.nl.