Nieuws

Operatie Regels Ruimen van start (24-2-2017)
De Operatie Regels Ruimen is, in opdracht van de Regeldrukagenda, van start gegaan. Het project is opgezet vanuit het gegeven dat niemand schoolleider of leraar is geworden om de hele dag lijstjes en formulieren in te vullen. Toch bezorgt...
Primair onderwijs
Geld voor vervanging studerende schoolleiders (24-2-2017)
Tijdens de eerste Nationale Schoolleiders Top PO op 8 oktober 2016 heeft staatssecretaris Dekker aangekondigd dat er subsidie beschikbaar komt voor de vervanging van schoolleiders die een masteropleiding willen volgen. De subsidieregeling wordt...
Primair onderwijs
Brandbrief over bezuinigingen onderwijsachterstanden (24-2-2017)
Door bezuinigingen op onderwijsachterstanden dreigt het kabinet af te breken wat voorscholen en het primair onderwijs juist hebben opgebouwd. Dat schrijven onder meer gemeenten, ouder-, kinderopvang- en onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, in...
Primair onderwijs
Ouders krijgen inspraak in handelingsdeel ontwikkelingsperspectief (23-2-2017)
De Eerste Kamer heeft op 7 februari ingestemd met het wetsvoorstel om ouders vanaf 1 augustus 2017 instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelperspectief. In oktober 2016 ging de Tweede Kamer hier al mee akkoord. Met de nieuwe...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Hoorzitting Onderwijs2032 in april (23-2-2017)
De Tweede Kamer besloot vanochtend dat er in april een hoorzitting over Onderwijs2032 moet komen, meldt Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. De Kamer wil het proces zo snel mogelijk na de verkiezingen afronden. In april...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vraag naar cultuurcoaches groter dan begroot (23-2-2017)
In 2016 hebben gemeenten 256 fte aan cultuurcoaches gerealiseerd. Dat is veel meer dan de oorspronkelijk begrote 135 fte. Dat blijkt uit een inventarisatie door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Zonder structurele...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kamer en Dekker staan achter Richtlijn dyslexie (23-2-2017)
Alle leden van de Vaste Kamercommissie onderwijs hebben in het Algemeen Overleg van 22 februari aangedrongen op betere afspraken over de verstrekking van dyslexieverklaringen. Het ligt in de verwachting dat staatssecretaris Dekker hierover het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe subsidieronde kort praktijkgericht onderwijsonderzoek (23-2-2017)
Vanaf 23 februari 2017 kunnen consortia van wetenschappelijke onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk weer subsidie aanvragen bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) om samen een kort praktijkgericht onderzoek (maximaal...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Onderwijsraad: ‘Meer aandacht voor onderwijs in vluchtelingenbeleid (23-2-2017)
Meer aandacht voor onderwijs in het vluchtelingenbeleid en goede basisvoorzieningen die kunnen worden opgeschaald bij een piek in de instroom. Daar pleit de Onderwijsraad voor in het op 23 februari gepubliceerde advies ‘Vluchtelingen en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eerste Kamer ingestemd met lerarenregister (22-2-2017)
De Eerste Kamer heeft 21 februari ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Met deze wet krijgen leraren meer ruimte en zeggenschap hun beroep uit te oefenen en in te vullen. Leraren vanaf 1 augustus 2018 een...
Primair onderwijs
Aantal voortijdig schoolverlaters gedaald (21-2-2017)
Het aantal jongeren in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dat vorig jaar zonder startkwalificatie de schoolbanken verliet, is opnieuw gedaald (naar 22.948). Het totale percentage daalde van 1,8 naar 1,7 procent (1400 minder)....
Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Steeds meer kinderen krijgen peuteronderwijs (21-2-2017)
Bijna 80 procent van de kinderen met een risico op een achterstand krijgt peuteronderwijs. Ook peuters zonder achterstand gaan steeds vaker naar de voorschool. De voorschoolse educatie, bedoeld voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar, is flink gegroeid....
Primair onderwijs
Gezonde school boekt vooruitgang (20-2-2017)
Het programma Gezonde School is een van de gezondheidsprogramma’s die veel vooruitgang heeft geboekt. Dat blijkt uit de voortgangsmonitor die het RIVM in opdracht van ZonMw heeft uitgebracht en onlangs gepresenteerd werd tijdens de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Beter doorstroom van vmbo naar mbo via nieuwe wet (20-2-2017)
Vmbo’ers kunnen in de toekomst op meerdere manieren doorstromen naar het mbo. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs gaan doorlopende leerroutes vmbo-mbo met een nieuwe wet mogelijk maken en de gemengde en theoretische...
Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Academische opleidingsscholen bevorderen onderzoekende houding (17-2-2017)
Academische opleidingsscholen hebben veel impact op de professionalisering van leraren en op de schoolontwikkeling. Daarnaast versterken academische opleidingsscholen de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen. Dit blijkt uit een studie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Kamer wil limiet aan ouderbijdrage stellen (17-2-2017)
Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er een limiet wordt gesteld aan de hoogte van de vrijwillige bijdrage die scholen in het primair en voortgezet onderwijs aan ouders mogen vragen. De Tweede Kamerleden Joyce Vermue (PvdA) en Jasper van Dijk...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijs, leerlingen en ouders vragen Kamer curriculumherziening niet stil te zetten (17-2-2017)
Onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties hebben in een gezamenlijke brief een dringend beroep gedaan op de Tweede Kamer om steun te geven aan een voorstel om een volgende stap te zetten richting een herziend curriculum. Het voorstel van de AVS, de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Structurele bekostiging voor levenbeschouwelijk onderwijs (16-2-2017)
De bekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) op openbare scholen wordt structureel. Op 14 februari stemde de Eerste Kamer in met het initiatiefvoorstel van Tweede Kamerleden Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (...
Primair onderwijs
Eerst hoorzitting Onderwijs2032 (16-2-2017)
Het algemeen overleg over Onderwijs2032 dat op 16 februari zou plaatsvinden in de Tweede Kamer is uitgesteld. De kamer heeft besloten dat er eerst vlak na de verkiezingen een hoorzitting zal plaatsvinden met betrokkenen en experts.  ...
Primair onderwijs
Lerarenregister jaar uitgesteld (16-2-2017)
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft op verzoek van de Eerste Kamer de invoering van het lerarenregister met een jaar uitgesteld. Een van de redenen is dat er nog te weinig draagvlak onder leraren is voor dit register. In de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aantal schorsingen neemt toe (14-2-2017)
Het aantal schorsingen in po en vo is in schooljaar 2015-2016 gestegen in vergelijking met daarvoor. Dit blijkt uit cijfers van de onderwijsinspectie. Tenminste 5707 leerlingen in po en vo werden vorig schooljaar langer dan een dag geschorst: 436...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Sectorraden bezorgd over opzet lerarenregister (14-2-2017)
Volgens de sectorraden is er nog te weinig draagvlak onder leraren voor het lerarenregister. Bovendien sluit het wetsvoorstel lerarenregister onvoldoende aan op de schoolcontext, levert het administratieve lasten op voor scholen en zijn er...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Investeringsfonds deels ook voor duurzame scholen (13-2-2017)
Het kabinet maakte onlangs bekend dat het investeringen gaat stimuleren op diverse terreinen. Ook maatschappelijke domeinen als onderwijs, zorg en veiligheid vallen binnen het blikveld van Invest-Nl. Een deel van het geld kan besteed worden aan de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wetsvoorstel betere bescherming privacy leerlingen (13-2-2017)
De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker om de privacy van leerlingen beter te beschermen. Door de invoering van gecodeerde pseudoniemen hoeven voortaan minder persoonsgegevens...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gezamenlijke aanpak herziening curriculum naar Tweede Kamer (11-2-2017)
Op 10 februari 2017 hebben de Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO- en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs gezamenlijk een voorstel gestuurd aan...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Advertenties