Nieuws

Gratis ondersteuning functiemix basisonderwijs (28-6-2016)
Vanuit het project ‘Versterking HRM-beleid en functiemix’ kunnen schoolbesturen kosteloos gebruik maken van individuele of gezamenlijke ondersteuning bij het professionaliseren van het personeelsbeleid. Schoolbesturen die zelf actief aan...
Primair onderwijs
Eerste Nationale Schoolleiders Top po (28-6-2016)
De beste ideeën bij elkaar brengen over hoe u als schoolleider het onderwijs nog uitdagender kunt maken voor alle leerlingen, dat is het doel van de eerste Nationale Schoolleiders Top po. De Top vindt plaats op zaterdag 8 oktober.  ...
Primair onderwijs
95 procent van de docenten is bevoegd (28-6-2016)
Een kleine 95 procent van de lessen op middelbare scholen werd in 2014 gegeven door een voor het vak bevoegde docent of een leraar in opleiding. “De afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt. Dat komt ten goede aan de prestaties van...
Voortgezet onderwijs
Grote behoefte aan nascholing bij leraren (27-6-2016)
Bestuurders, schoolleiders en leerkrachten onderschatten elkaars ambitie, motivatie en mogelijkheden als het om nascholing gaat. Er is een grotere opleidingsbereidheid bij leerkrachten dan schoolleiders en bestuurders veronderstellen. Dat blijkt uit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Brexit nadelig voor onderwijspensioenen (27-6-2016)
De uitslag van het referendum, waarin de Britse bevolking zich heeft uitgesproken tegen de Europese Unie, heeft een negatieve invloed op de dekkingsgraad van het ABP. Dat meldt het ABP op zijn site. De uitslag van het referendum zorgt voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Enquête OCW over carrièreperspectief leraar (27-6-2016)
De onderwijssector wil een aantrekkelijke werkgever zijn, zowel voor zittende leraren als voor toekomstige leraren (zij-instroom en studenten). Het carrièreperspectief vormt daarvan een belangrijk onderdeel. Om inzicht te krijgen hoe scholen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Financiering nodig voor asielzoekerspeuters (27-6-2016)
Sociaal Werk Nederland, de Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang vragen dringend aandacht voor asielzoekerspeuters. Er ontbreek een landelijk (financierings-)kader voor peuters die in...
Primair onderwijs
Leraren negatief over Passend onderwijs; schoolleiders positief over toewijzing (24-6-2016)
Veel leraren hebben er geen vertrouwen in dat Passend onderwijs op hun school in de toekomst een succes gaat worden (basisonderwijs 43%, voortgezet onderwijs 54%), blijkt uit een enquête van DUO Onderwijsonderzoek. Schoolleiders zijn...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vóór 31 juli maatwerkbekostiging asielkinderen aanvragen (23-6-2016)
Basisscholen die in het huidige schooljaar 2015-2016 aan meer dan vier asielkinderen onderwijs hebben gegeven die minder dan een jaar in Nederland zijn, kunnen maatwerkbekostiging aanvragen. De deadline voor de aanvraag aan het ministerie van OCW...
Primair onderwijs
Sancties mogelijk bij sociaal onveilige school (23-6-2016)
Vanaf komend schooljaar zal de inspectie scholen aanspreken op de inspanning die ze plegen om al hun leerlingen een sociaal veilige leeromgeving te bieden. Dat schrijft staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer in een reactie op het NOS-bericht...
Voortgezet onderwijs
Minder leerlingen naar speciaal onderwijs (23-6-2016)
Het aantal leerlingen dat les krijgt op het speciaal (basis)onderwijs is het afgelopen schooljaar sneller gedaald dan in voorgaande jaren. Ook in het vso is sprake van een daling. “Dit zijn in totaal bijna vijfduizend kinderen” meldt...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
De AVS komt naar u toe (najaar 2016) (23-6-2016)
In september en oktober komt de AVS weer naar u toe. Op 7 verschillende locaties in het land gaat AVS-voorzitter Petra van Haren in gesprek met AVS-leden. Ook is een van de beleidsadviseurs van de AVS aanwezig om uitleg te geven over de CAO PO 2016-...
Primair onderwijs
Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap gecertificeerd (22-6-2016)
De leergang Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap is opgenomen voor het formeel aanbod in het Schoolleidersregister PO voor het professionaliseringsthema ‘Persoonlijk leiderschap’ in het kader van de herregistratie. Deze aanvraag...
Primair onderwijs
Extra investeringen blijven cruciaal (21-6-2016)
Het beeld van een financieel gezonde onderwijssector betekent niet dat er geen extra investeringen nodig zijn, schrijft de Stichting van het Onderwijs half juni aan de Tweede Kamer. Extra investeringen in onderwijs en wetenschap zijn en blijven...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Boeiend open gesprek tussen Sander Dekker en AVS Ledenraad (21-6-2016)
Staatssecretaris Sander Dekker ging vrijdag 17 juni in gesprek met de AVS Ledenraad. In een open gesprek kwamen diverse thema’s aan bod: de staat van de schoolleider, OCW-beleid rond schoolleiders, vluchtelingenonderwijs, vervangingen in de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vernieuwd inspectietoezicht per 1 augustus 2017 (21-6-2016)
Scholen krijgen minder werk aan het inspectietoezicht. De inspectie maakt voortaan meer gebruik van de verantwoording die scholen al hebben. Scholen kunnen behalve het oordeel ‘voldoende’ straks ook de waardering ‘goed’...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
MR is onzichtbaar voor 70 procent scholieren (20-6-2016)
Ongeveer een derde van de scholieren is tevreden over de leerlingenraad. De MR is veel minder bekend dan de leerlingenraad: 30 procent geeft aan dat er een MR op de school is. Dit staat in de LAKS-monitor 2016 waarvoor ruim 88.000 middelbare...
Voortgezet onderwijs
CPB: meeste leerwinst in klassen van gelijke niveaus (20-6-2016)
Kinderen presteren het best in een klas met kinderen op hun eigen niveau, is een opvallende conclusie uit het onderzoek 'Kansrijk onderwijsbeleid' van het Centraal Planbureau (CPB) dat 20 juni verscheen. Daarin zijn de effectiviteit en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Sociale partners vragen ‘de beste leraar voor de klas’ (20-6-2016)
Voor het daadwerkelijk kunnen bieden van een concurrerend loopbaanperspectief achten sociale partners in het po een structureel extra investering van 500 miljoen euro nodig. “Doen we niets aan de aantrekkelijkheid van het beroep, dan heeft het...
Primair onderwijs
Onderwijsraad steunt voorstel Dekker meer ruimte nieuwe scholen (17-6-2016)
De Onderwijsraad steunt het principe van het wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker om de procedure van het starten van scholen te moderniseren, maar vindt dat dit zorgvuldig en behoedzaam moet gebeuren. Dit staat in het advies over het ‘...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
CvTE pleit voor twee examenperiodes (17-6-2016)
Eindexamenleerlingen die op twee momenten in het jaar, bijvoorbeeld juni en november, examens kunnen maken. Daarvoor pleit voorzitter Pieter Hendrikse van het College voor toetsen en examens (CvTE) in Trouw. Middelbare scholen, leerlingen en...
Voortgezet onderwijs
Nieuw convenant privacy gesloten (16-6-2016)
PO-Raad en VO-raad sloten onlangs een nieuw convenant privacy met leveranciers en uitgevers. Dit convenant moet het scholen en hun besturen gemakkelijker maken afspraken te maken over hoe zij veilig met leerlinggegevens omgaan. Twee jaar geleden...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vóór 30 juni aanmelden voor NRO-onderwijsprijs (16-6-2016)
Schoolleiders, leraren en zorgcoördinatoren die relevant wetenschappelijk onderzoek op een doeltreffende manier vertaald hebben naar de onderwijspraktijk in het schooljaar 2015-2016, maken kans op de NRO-onderwijsprijs 2016. Om mee te kunnen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Twee basisscholen winnaars TechniekTrofee (16-6-2016)
RK Basisschool St. Trudo in Helmond en de Wethouder Luidensschool in Gouda zijn de winnaars van de TechniekTrofee 2016. Beide basisscholen ontvingen een cheque ter waarde van 2500 euro. De Trudoschool won de TechniekTrofee Ir. W. Maas...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht aangenomen (14-6-2016)
De Eerste Kamer heeft op 14 juni ingestemd met het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker . Hierdoor wordt de medezeggenschap in het onderwijs versterkt. Leerlingen, ouders en leraren...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

Pagina's

Advertenties