Nieuws

Bijeenkomst over Regionale Transfercentra PO (2-5-2016)
Om de knelpunten op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs aan te pakken, hebben het Participatiefonds/Vervangingsfonds en het Arbeidsmarktplatform een ‘Sectorplan PO’ opgesteld. Met de ‘Regionale Transfercentra’,...
Primair onderwijs
Maatwerkpilot op enkele vo-scholen (2-5-2016)
Op zo’n tien tot twintig scholen in het voortgezet onderwijs zal een pilot gedaan worden waarbij leerlingen een of meer vakken op een hoger niveau kunnen afronden, wat vervolgens ook op het (maatwerk)diploma vermeld wordt. Dit is...
Voortgezet onderwijs
227 fte jonge leerkrachten aan het werk via regeling Jong & Oud (2-5-2016)
Schoolbesturen hebben voor 227 fte jonge leerkrachten declaraties ingediend voor de subsidieregeling Jong & Oud van het Sectorplan PO. Met de subsidieregeling ontvangen schoolbesturen 20 procent cofinanciering van de loonkosten wanneer zij...
Primair onderwijs
Extra geld voor opvang vluchtelingen (2-5-2016)
Er komt 500 miljoen euro extra beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen. Het geld gaat naar gemeenten die vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. Daarvan is 16 miljoen specifiek bestemd voor de inrichting van (tijdelijke)...
Voortgezet onderwijs
Meldpunt Regeldruk PO nog tot 31 mei (2-5-2016)
Nog tot 31 mei aanstaande kunnen schoolleiders, leerkrachten en onderwijsondersteuners uit het primair onderwijs terecht bij het Meldpunt Regeldruk PO met klachten over belastende registratieverplichtingen. Het meldpunt is een initiatief van OCW, PO...
Primair onderwijs
Betekenis onderhandelaarsakkoord CAO PO voor schoolleiders (29-4-2016)
In de berichtgeving over het op 27 april 2016 afgesloten onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2016-2017 kondigde de AVS een nadere uitleg aan over de gevolgen van het akkoord voor de positie van de schoolleider. De AVS is erg blij met het akkoord,...
Primair onderwijs
CAO PO 2016–2017 een feit (27-4-2016)
De sociale partners, waaronder de AVS, hebben door tussenkomst van mediator Hans Borstlap op 27 april 2016 een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor een nieuwe CAO PO 2016 – 2017. Wij zijn daar als AVS erg blij mee, omdat dit akkoord veel...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao primair onderwijs (27-4-2016)
Werkgeversorganisatie PO-Raad enerzijds en vakorganisaties AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, FvOv en AVS anderzijds hebben vandaag een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs afgesloten. De...
Primair onderwijs
Tussenrapportage landelijke begeleidingscommissie personele gevolgen Passend onderwijs (26-4-2016)
In de rapportage staan de activiteiten van de commissie - waarin ook de AVS zitting heeft - sinds haar aanstelling in 2003. Inclusief een overzicht van de signalen die de commissie ontving en een duiding ervan.
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Lerarenregister wordt wettelijk verplicht (26-4-2016)
In 2017 wordt het verplicht dat leraren geregistreerd staan. Op 25 april is het wetsvoorstel hiervoor ingediend bij de Tweede Kamer. In het register worden alleen bevoegde leraren opgenomen. De Raad van State had kritiekpunten en adviseerde het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Slotconferentie sectorplan PO over regionale samenwerking (26-4-2016)
Op dinsdag 24 mei organiseren de uitvoerders van het sectorplan PO in Theater ’t Spant in Bussum een slotconferentie ‘Samen verder aan de slag voor het onderwijs van morgen’. Tijdens deze bijeenkomst staat centraal hoe regionale...
Primair onderwijs
Bussemaker overweegt wet te wijzigen bij hoge Cito-score (26-4-2016)
Minister Bussemaker van OCW wil stappen ondernemen om de wet te wijzigen voor kinderen die hogere Cito-scores hebben dan het schooladvies luidde. In dat geval moeten leraren verplicht hun advies aanpassen. Dit zei de bewindsvrouw in het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Extra geld voor kinderopvang peuters (26-4-2016)
Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen voortaan naar de kinderopvang op peuterspeelzaal. Gemeenten krijgen 60 miljoen om de peuters die nu niet gaan opvang te bieden voor twee dagdelen gemiddeld per week. Dit is afgesproken tussen minister Asscher...
Primair onderwijs
Onderwijs2032: eerst verdiepingsfase nodig (25-4-2016)
“Het is wenselijk om eerst een verdiepingsfase in te lassen, voordat we met een ontwerpfase starten.” Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij een voorstel doet voor de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Alle leerlingen les van vakleerkracht nog niet haalbaar (25-4-2016)
Dat zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs hun lessen bewegingsonderwijs van vakleerkrachten krijgen, zal op korte of middellange termijn nog niet haalbaar zijn. Dat schrijft staatssecretaris Dekker in een reactie op de initiatiefnota van...
Primair onderwijs
Deelnemers gevraagd voor pilotonderzoek TALIS van OESO (25-4-2016)
Aan de Teaching and Learning International Survey (TALIS), ontwikkeld door de OESO, doen in 2018 44 landen mee, waaronder Nederland. Omdat het Nederlandse basisonderwijs nog niet eerder heeft meegedaan, is er in mei een pilot waarin schoolleiders en...
Primair onderwijs
Kans op verlaging pensioenen in 2017 (22-4-2016)
De financiële positie van het ABP blijft zorgelijk. “We verkeren in de gevarenzone en dat betekent dat de kans op een verlaging in 2017 nadrukkelijk aanwezig blijft’, aldus bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool van het ABP. De...
Primair onderwijs
Basisscholen slaan handen ineen voor beter cultuuronderwijs (22-4-2016)
Zestien basisscholen hebben zich op 20 april verenigd in de Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs (VCPS-PO). De vereniging is ervan overtuigd dat kunst en cultuur een toegevoegde waarde heeft bij de ontwikkeling van talenten van...
Primair onderwijs
Aanpak laaggeletterdheid overheid niet effectief (22-4-2016)
De aanpak van laaggeletterdheid door de bewindspersonen van OCW, SZW en VWS staat niet in verhouding tot de omvang van het probleem. De ambities van de overheid op dit terrein zijn mager. Door 65-plussers niet mee te tellen, houdt het Ministerie van...
Primair onderwijs
Verbreding Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters 2016-2017 (22-4-2016)
Met de regeling Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters van OCW kunnen pabo-afgestudeerden, universitaire studenten en promovendi subsidie aanvragen voor een masterstudie. Nieuw is dat nu ook de universitaire lerarenopleiding informatica, de...
Primair onderwijs
Aanpak laaggeletterdheid overheid niet effectief (21-4-2016)
De aanpak van laaggeletterdheid door de bewindspersonen van OCW, SZW en VWS staat niet in verhouding tot de omvang van het probleem. De ambities van de overheid op dit terrein zijn mager. Door 65-plussers niet mee te tellen, houdt het Ministerie van...
Primair onderwijs
Dekker maakt geen extra geld vrij voor onderwijs asielkinderen (21-4-2016)
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs is niet bereid extra geld uit te trekken voor onderwijs aan asielzoekerskinderen. Een jaar extra geld zou voldoende moeten zijn. Tweederde van de basisscholen geeft echter aan zelf geld toe te leggen op het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Rotterdam Onderwijsstad van het jaar (19-4-2016)
Rotterdam is vanaf 1 oktober 2016 Onderwijsstad van het jaar. De Maasstad neemt het stokje over van Dordrecht. De Toetsingscommissie van de Stichting Nationale OnderwijsWeek kiest voor Rotterdam omdat het onderwijsbeleid het resultaat is van nauwe...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eerste bijeenkomsten alliantiefabrieken op 18 mei en 7 juni (19-4-2016)
De eerste zogenaamde alliantiefabrieken worden op woensdag 18 mei en dinsdag 7 juni georganiseerd. Tijdens deze regionale bijeenkomsten gaan collega-bestuurders en –schoolleiders van po-scholen actief aan de slag met de professionalisering van...
Primair onderwijs
Dolf van den Berg: ‘Gelijke monniken gelijke kappen gaat niet op in het onderwijs’ (18-4-2016)
“Het onderwijs piept en kraakt.” Het probleem is niet gering volgens emeritus hoogleraar Onderwijskunde Dolf van den Berg. Hij pleit voor een fundamentele herbezinning op het onderwijs, dat volgens hem te veel uitgaat van standaarden en...
Primair onderwijs

Pagina's

Advertenties