Nieuws

Subsidie duurzame inzetbaarheid in november aanvragen (25-10-2016)
Van 14 tot 25 november kunnen schoolleiders een subsidie duurzame inzetbaarheid bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) aanvragen. De subsidie geldt uitsluitend voor de advieskosten van een externe adviseur die een programma op maat ontwikkelt en/of...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Een derde asielkinderen volgt onderwijs onder niveau (25-10-2016)
Een derde van de asielkinderen komt onder zijn niveau terecht. Middelbare en mbo-scholen zijn geneigd de leerlingen te laag te plaatsen, doordat ze vaak een taalachterstand hebben. Dat blijkt uit een peiling onder directeuren van internationale...
Voortgezet onderwijs
Onderwijskwaliteit, diplomering en kansengelijkheid centraal in jaarwerkplan inspectie (24-10-2016)
De Inspectie van het onderwijs gaat in 2017 extra aandacht besteden aan de borging van de kwaliteit van het onderwijs, communicatie, onderwerpen als diplomering en flexibilisering en gelijke kansen voor iedereen. Dat staat in het Jaarwerkplan 2017...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen vinden Steve Jobsconcept te duur (24-10-2016)
Steve Jobsscholen krijgen in Nederland lastig voet aan de grond. Het concept wordt strikter gehanteerd dan in het begin en de kosten nemen toe. Sommige Steve Jobsscholen aarzelen of zij zullen doorgaan met het officiële concept. Het...
Primair onderwijs
Inspirerende schoolbezoeken en afsluiting ESHA-conferentie in Maastricht (22-10-2016)
De 600 Europese schoolleiders die hebben deelgenomen aan de ESHA-conferentie in Maastricht zijn inmiddels met een goed gevoel weer naar huis gereisd. Het was een inspirerend congres, met op de laatste dag schoolbezoeken en een lezing van Mark van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Europese schoolleiders vinden elkaar in Maastricht (20-10-2016)
“Het is echt een feestje”, zegt een Nederlandse schoolleider opgetogen na weer een dag vol boeiende sprekers, entertainment met inhoud en vooral ook ontmoetingen en het uitwisselen van ervaringen met collega’s uit heel Europa...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen geven OSO een 7 (20-10-2016)
De gebruikers van de Overstapservice Onderwijs zijn over het algemeen tevreden over deze service. Zij waarderen met name de volledigheid van de dossiers. Maar de helpdesk en de mogelijkheid verbeteringen aan te geven, worden niet vaak benut. Dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
ESHA-conferentie succesvol gestart (19-10-2016)
"We leren samen, we wisselen onze kennis uit en we bouwen vriendschappen op.” Hiermee besluit AVS-voorzitter Petra van Haren haar warme welkomstwoord bij de start van de ESHA-conferentie in Maastricht waarin ze benadrukt dat schoolleiders...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Basisscholen in problemen door Wwz (19-10-2016)
De Wet werk en zekerheid (Wwz) maakt het moeilijker voor basisscholen om invalleerkrachten te vinden. Daarover berichtten onder meer Het Algemeen Dagblad en Trouw de afgelopen dagen. In Roosendaal maakt de stichting Katholiek Primair Onderwijs (...
Primair onderwijs
Codeweek van start met Wereldrecord programmeren (18-10-2016)
Nederland heeft het Wereldrecord programmeren gevestigd door met 11.368 kinderen op 473 basisscholen door heel Nederland tegelijk te programmeren. De activiteit is de aftrap voor de Nederlandse Codeweek. Veel ouders vinden het belangrijk dat hun...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe basisscholen maken weinig kans (18-10-2016)
Hoewel het kabinet groot voorstander is van innovatieve onderwijsvernieuwers, komen er in Nederland nauwelijks nieuwe basisscholen bij. Dit meldt Trouw onlangs. Dit jaar zijn er tien nieuwe scholen bijgekomen. Sinds 2011 schommelt het aantal...
Primair onderwijs
OCW wil snellere fusietoets (18-10-2016)
Na alle kritiek vanuit het onderwijsveld stellen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker voor de Wet fusietoets aan te passen. Naast de zware inhoudelijk toets voor risicovolle fusies komt er een snellere toets voor fusies van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Overgang kinderopvang naar school kan beter (17-10-2016)
Zowel school- en kinderopvangmedewerkers, ouders en kinderen profiteren van een goede overgang van kinderopvang of peuterspeelzaal naar school. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken onderzochten Sardes en Regioplan hoe deze overgang beter...
Primair onderwijs
Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang van start (17-10-2016)
De Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang is een feit. De ministerraad nam begin oktober een voorstel van minister Asscher en staatssecretaris Dekker aan voor de instelling en samenstelling van de taskforce. De Taskforce...
Primair onderwijs
Amsterdam start pilot academici voor de klas in vmbo (17-10-2016)
De gemeente Amsterdam start met een pilot waarbij recent afgestudeerde academici met interesse in het onderwijs een half jaar lang ervaring kunnen opdoen binnen een vmbo school als ‘co-docent’.  Co-docenten ondersteunen...
Voortgezet onderwijs
Vacature voorzitter en vicevoorzitter Landelijke commissie van beroep funderend onderwijs (17-10-2016)
Onderwijsgeschillen is op zoek naar een voorzitter en vicevoorzitter voor de Landelijke Commissie van Beroep funderend onderwijs. Zie www.wesselopartners.nl/vacatures/O160117/voorzitter-en-vicevoorzitter-landelijke-commissie-van-beroep-...
Primair onderwijs
67 procent vo-werknemers vindt aanvullende maatregelen tegen werkdruk nodig (13-10-2016)
Ruim 80 procent van de werknemers in het vo is tevreden tot zeer tevreden met hun baan en 74 procent is, alles bij elkaar genomen, tevreden tot zeer tevreden met hun arbeidsomstandigheden. Dat blijkt uit de analyse van de Nationale Enquête...
Voortgezet onderwijs
Leraren houden het liefst collectief pensioen (13-10-2016)
Leraren geven hun salaris een krappe voldoende en ook het pensioen scoort onder de maat. Toch houden ze hun pensioen het liefst zoals het is, namelijk als collectief stelsel. Dat blijkt uit een enquête van Ambtenarensalaris.nl onder ruim 1.100...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel lerarenregister (13-10-2016)
Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 11 oktober ingestemd met het wetsvoorstel lerarenregister. Toch heerst er verdeeldheid onder de fracties over de te verwachten effecten en opbrengsten van het register. De sectorraden uitten hun kritiek...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Doorzettingsmacht samenwerkingsverband leidt tot terugdringen thuiszitters (13-10-2016)
Ruim de helft van de schoolleiders geeft aan dat hun samenwerkingsverband doorzettingsmacht heeft om te plaatsen. Maar in de andere gevallen neemt het samenwerkingsverband het zoeken naar een passende oplossing voor een kind niet over als de...
Primair onderwijs
Onderwijsatlas vo toont arbeidsmarktontwikkelingen (11-10-2016)
Dalende leerlingenaantallen, vergrijzing, tekortvakken, onbevoegd gegeven lessen, rendement van lerarenopleidingen, werktevredenheid. Dat zijn de thema’s die aan bod komen in de Onderwijsatlas vo, een initiatief van Voion. Aan de hand van...
Voortgezet onderwijs
Geen herinvoering verplicht schoolzwemmen (11-10-2016)
Het opnieuw invoeren van schoolzwemmen is niet aan de orde, geeft het kabinet aan. Dat blijkt uit antwoorden van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en staatssecretaris Sander Dekker van OCW op vragen van de SP. Het...
Primair onderwijs
Drie publicaties InnovatieImpuls Onderwijs (11-10-2016)
Vijf jaar lang stimuleerde InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) onderwijsvernieuwing van onderop. Het afgelopen jaar onderzocht IIO in verschillende scenario’s hoe deze onderwijsvernieuwingsbeweging ook na IIO, dat na de zomer afloopt, kan blijven...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bijna 6 miljoen voor aanpak ‘Jong Leren Eten’ (11-10-2016)
Met de aanpak ‘Jong Leren Eten’, die onlangs werd gepresenteerd, wil het kabinet zoveel mogelijk kinderen voedsel laten proeven, ervaren en beleven. Nieuwe en bestaande activiteiten, zoals smaak- en kooklessen, groente en fruit in de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Landelijk netwerk voor medezeggenschap scholen (10-10-2016)
Ouders & Onderwijs, de belangenorganisatie voor ouders van schoolgaande kinderen, lanceert een landelijk netwerk dat medezeggenschapsraden gaat ondersteunen in hun werk. De MR’en van duizenden scholen in Nederland lopen vaak tegen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Advertenties