Nieuws

Tijdelijke voorziening Vervangingsfonds in verband met nieuwe CAO PO (22-7-2016)
De vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad hebben staatssecretaris Dekker een brief gestuurd over de tijdelijke voorziening van het Vervangingsfonds in verband met de CAO PO 2016-2017. Begin deze maand, 1 juli 2016, is de CAO PO 2016-2017...
Primair onderwijs
Experiment flexibiliseren onderwijstijd verlengd (21-7-2016)
Het experiment flexibiliseren onderwijstijd is verlengd om beter te kunnen beoordelen of het sectorbreed toepassen ervan mogelijk is. Binnen dit experiment mogen enkele pilotbasisscholen afwijken van de centraal vastgestelde vakanties en de...
Primair onderwijs
Feedbackcultuur in plaats van tussentijdse toets in vo (21-7-2016)
Het voortgezet onderwijs krijgt niet te maken met een centrale uniforme diagnostische tussentijdse toets (dtt). Maar de overheid gaat wel de ‘feedbackcultuur’ op scholen bevorderen. Dit blijkt uit stemmingen tijdens de laatste...
Voortgezet onderwijs
Geleidelijke groei LB-functies in primair onderwijs (18-7-2016)
Het functiemixpercentage in het primair onderwijs laat een heel geleidelijke groei zien. Het aandeel leraren in schaal LB is licht gestegen van 24,2 procent in 2014 naar 25,5 procent in 2015. Hoewel het percentage gestaag stijgt, is de afgesproken...
Primair onderwijs
‘Nog veel pestincidenten op scholen’ (15-7-2016)
De meeste leraren vinden niet dat het schoolklimaat er al veiliger op is geworden sinds een jaar geleden de Wet (sociale) veiligheid op school ingevoerd is. Een minderheid - een kleine 20 procent - geeft aan dat dat wel het geval is, blijkt uit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Huidige regels belemmeren oprichting nieuwe scholen Amsterdam nog’ (14-7-2016)
Amsterdam schreef afgelopen schooljaar de prijsvraag Onze Nieuwe School uit voor betere scholen. De winnaars lopen bij de oprichting echter nog tegen belemmerende regels aan, meldt Trouw op 13 juli.   Een school speciaal gericht op...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bekostiging procesbegeleider leerlingendaling verlengd (14-7-2016)
De regeling ‘Bekostiging regionale procesbegeleiders leerlingendaling po en vo wordt verlengd. Ook in schooljaar 2016/2017 kunnen schoolbesturen met leerlingendaling bijzondere bekostiging aanvragen voor de inzet van een regionale...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Docenten willen meer aandacht voor techniek op vmbo-tl (14-7-2016)
Een aantal vmbo-docenten techniek heeft op 13 juli de publicatie ‘Meer bèta en technologie op vmbo-tl’ overhandigd aan Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland. Ze willen meer aandacht voor de technische talenten op...
Voortgezet onderwijs
Samenwerking basisonderwijs, peuterspeelzalen en opvang onderzocht (14-7-2016)
Tot op heden ontbrak een landelijk representatief en actueel beeld van de aard en omvang van de samenwerking tussen basisonderwijs en peuterspeelzalen, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Onderzoeksbureau Oberon heeft in opdracht van...
Primair onderwijs
CAO PO 2016-2017 ook in boekvorm (12-7-2016)
Op woensdag 29 juni 2016 is de CAO PO 2016 – 2017 door de sociale partners, waaronder de AVS, ondertekend. In de afgelopen weken is er hard gewerkt om het Onderhandelaarsakkoord van 27 april jl. om te zetten in een cao-tekst. Uit de...
Primair onderwijs
Ook po krijgt digitaal verzuimregister (11-7-2016)
Net als alle andere onderwijssectoren gaat het primair onderwijs in de nabije toekomst ook met een digitaal verzuimregister werken. Vanaf 1 januari 2017 wordt hiermee proefgedraaid op een aantal basisscholen en sbo-scholen. Een digitaal...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Scholieren zitten te veel (11-7-2016)
Scholieren (12-20 jaar) zitten gemiddeld 10,4 uur per dag. Basisschoolleerlingen zitten gemiddeld 7,3 uur per dag. Te veel zitten is slecht voor de gezondheid. Dat blijkt uit de Leefstijlmonitor 2015, een samenwerkingsverband van onder andere RIVM,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ruim 90 procent scholieren doet vervolgopleiding (7-7-2016)
In het schooljaar 2014/2015 behaalden bijna 180 duizend leerlingen een diploma in het vo. Daarvan ging ongeveer 92 procent het volgende schooljaar een vervolgopleiding doen. Meisjes die een havo- of vwo-diploma behaalden, meldden zich het minst vaak...
Voortgezet onderwijs
Rekentoetsopgaven openbaar (7-7-2016)
Ongeveer 90 procent van de in 2015-2016 gebruikte opgaven van de rekentoets zijn openbaar gemaakt op de website van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De rekentoetsopgaven staan op rekenopgaven-etalage.nl Na de vraag om meer...
Voortgezet onderwijs
Online informatietoets Passend onderwijs nu beschikbaar (7-7-2016)
Ouders & Onderwijs heeft een online toets ontwikkeld om de informatievoorziening over Passend onderwijs in kaart te brengen. De testresultaten vormen een goede aanzet tot een gesprek over de informatievoorziening op scholen en bij...
Primair onderwijs
Vrouwelijke managers vaker burn-out (7-7-2016)
Burn-outklachten komen meer voor bij vrouwen die manager zijn dan bij mannen met dit beroep. In 2015 had 14 procent van de vrouwelijke managers dergelijke klachten, bij de mannen 10 procent. De werkdruk is vooral hoog in het onderwijs en gezondheids...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Animatiefilm over Passend onderwijs (7-7-2016)
In Nederland gaan steeds meer leerlingen met een beperking of kinderen die extra ondersteuning nodig hebben naar een reguliere school. Dit gaat niet vanzelf, maar vraagt om samenwerking en goede ondersteuning van leerlingen, ouders en leerkrachten....
Primair onderwijs
Ondersteunend personeel vo wil waardering en doorgroeimogelijkheden (5-7-2016)
Hoe kan de positie en dan met name het loopbaanbeleid voor ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs versterkt worden? Welke loopbaanmogelijkheden, verticaal en horizontaal, zijn er voor ondersteuners en hoe ontwikkelt deze functie zich?...
Voortgezet onderwijs
Werkgelegenheid jonge leraren is verbeterd (5-7-2016)
De positie van jonge leraren is verbeterd. Het relatieve aandeel van jonge leraren ten opzichte van het totale lerarenteam in het po is tussen 2014 en 2015 licht gestegen. In het vo is het aantal voltijdsbanen voor jonge leraren met ongeveer 500 fte...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Samenwerkingsschool is ‘pragmatische oplossing’ (5-7-2016)
Openbare en bijzondere scholen kunnen voortaan makkelijker fuseren als ze te klein dreigen te worden om voort te bestaan. Dit zal vooral voorkomen in krimpgebieden, waar het aantal leerlingen soms met wel 30 procent terugloopt. Staatssecretaris...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
CAO PO 2016-2017 ondertekend (1-7-2016)
Op woensdag 29 juni 2016 is de CAO PO 2016 – 2017 door de sociale partners, waaronder de AVS, ondertekend. In de afgelopen weken is er hard gewerkt om het Onderhandelaarsakkoord van 27 april jl. om te zetten in een cao-tekst. Dat is...
Primair onderwijs
In september start nieuwe ESF-subsidieregeling duurzame inzetbaarheid (1-7-2016)
Scholen die bezig zijn de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen, kunnen in aanmerking komen voor financiering uit de nieuwe regeling van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De aanvraagperiode begint 19 september en loopt tot 28 oktober...
Primair onderwijs
Ruim de helft vo-scholen eist enkelvoudig schooladvies (1-7-2016)
Meer dan de helft van de middelbare scholen eist (uitsluitend) enkelvoudige schooladviezen van het basisonderwijs. Dit blijkt uit een analyse van 35 plaatsingswijzers die betrekking hebben op 775 (van de ruim 1400) vo-scholen. Staatssecretaris...
Voortgezet onderwijs
Geen draagvlak voor staatssecretaris Dekker bij vo-directeuren (30-6-2016)
Sinds de installatie van staatssecretaris Sander Dekker (november 2012) is het vertrouwen in hem sterk gedaald. Had in 2012 nog 79 procent van de directeuren in het voortgezet onderwijs vertrouwen in hem, in 2016 is dit percentage teruggezakt...
Voortgezet onderwijs
Leraren zijn tevreden over hun werk (30-6-2016)
Ruim 80 procent van de po-leerkrachten is tamelijk tot zeer tevreden over zijn werk. Leerkrachten zijn het minst tevreden over de beloning van het werk. Dit blijkt uit gegevens van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (PoMo) 2014, op basis...
Primair onderwijs

Pagina's

Advertenties