Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com


Nieuws

Kabinet schaft fusietoets af (20-4-2018)
Het wordt voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs makkelijker om te fuseren. Het kabinet heeft besloten de fusietoets voor basis- en middelbare scholen af te schaffen. Wel moeten de betrokken medezeggenschapsraden instemmen met de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Rekenprogramma Jaartaakberekening officieel overgenomen door WebIT (20-4-2018)
Voor elk schooljaar maakte de AVS een Excel-rekenprogramma voor de formatieberekening op basis van de cao-afspraken; eerst onder de benaming ‘Rekenprogramma normjaartaak’ en sinds de invoering van de CAO PO 2014 – 2015 ‘...
Primair onderwijs
Advies Onderwijsraad: een krachtige rol voor schoolleiders (19-4-2018)
De Algemene Vereniging Schoolleiders onderschrijft de aanbevelingen van de Onderwijsraad in het op 19 april verschenen rapport ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’, over hoe de rol van de schoolleider in po, vo en mbo kan worden...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leraren en ouders gaan meepraten over groepsgrootte (19-4-2018)
Schoolbesturen in het basisonderwijs moeten voortaan de medezeggenschapsraad om advies vragen als het gaat om het beleid met betrekking tot groepsgrootte. Op die manier kunnen leraren en ouders meepraten over de grootte van de klassen op hun school...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Binnenkort Meldpunt werkdrukakkoord (19-4-2018)
De sociale partners (PO-Raad en de vakbonden) hebben naar aanleiding van de besteding van de werkdrukmiddelen afgesproken dat er een Meldpunt werkdrukakkoord  komt. Er wordt hard gewerkt om één centraal meldpunt te realiseren. Tot...
Primair onderwijs
Basisschoolkinderen zeggen steeds jonger pestwoorden tegen elkaar (19-4-2018)
“Lelijk, Homo, Vies, Heks, Kutkind.” Dat zeggen kinderen op de basisschool tegen elkaar, en dat doen ze steeds jonger. Dat is een van de uitkomsten van de PestThermometer van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij die...
Primair onderwijs
Jaargids PO 2018/2019 is uit (18-4-2018)
De jaargids PO, inclusief agenda en professionaliseringsaanbod, is uitgekomen. Alle AVS-leden krijgen een exemplaar thuisgestuurd. Zij kunnen vanaf nu een extra exemplaar bestellen. In de jaargids vinden de leden het professionaliseringsaanbod...
Primair onderwijs
Tot 1 mei aanvraag indienen experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs (18-4-2018)
Scholen kunnen tot 1 mei 2018 een aanvraag - onder meer voorzien van een plan van aanpak - indienen bij het ministerie van OCW om bij aanvang van het nieuwe schooljaar te starten met het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Uitkomsten achterbanraadpleging nieuwe deeltekst CAO PO: tijd en werkverdeling (18-4-2018)
Op de achterbanraadpleging over de nieuwe deeltekst: tijd en werkverdeling voor de nieuwe CAO PO is in zeer korte tijd door 660 leden gereageerd. Hiervoor bedankt de AVS haar leden. De reacties zijn voor de AVS van belang voor de vervolggesprekken...
Primair onderwijs
Actieprogramma: Zorg voor de Jeugd (17-4-2018)
Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. Alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen. Dit zijn twee van de zes actielijnen van het actieprogramma Zorg voor de jeugd, dat de ministeries van VWS en het Ministerie van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Internetconsultatie wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (16-4-2018)
Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in (vaste) dienst te nemen. Minister Koolmees wil dat meer werkenden zekerheid krijgen, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar het nodig is. De maatregelen die dit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wet- en regelgeving biedt ruimte voor vermindering aantal lesuren in vo (16-4-2018)
Schoolleiders en leraren hebben binnen de wettelijke kaders veel ruimte om het onderwijs naar eigen inzicht te organiseren. Dat is de hoofdboodschap die minister Slob geeft in een brief aan de Tweede Kamer over de toepassing van de urennorm in het...
Voortgezet onderwijs
Leraren in Brabant en Limburg leggen werk neer voor 3e estafettestaking (13-4-2018)
De provincies Noord-Brabant en Limburg waren op 13 april aan de beurt om de estafettestaking van het PO-front voort te zetten. Na eerdere stakingen in Noord- en Midden-Nederland kwamen opnieuw duizenden leerkrachten uit het primair onderwijs in...
Primair onderwijs
Achterbanraadpleging leden over tijd- en werkverdelingsplan (12-4-2018)
Op 10 april jl is een achterbanraadpleging uitgezet onder de leden met betrekking tot het onderwerp tijd- en werkverdelingsplan. Aan de cao-tafel is uitvoerig aandacht besteed aan het genoemde onderwerp. Hiervoor is een globale opzet gemaakt met...
Primair onderwijs
Inning sectorale arbeidsmiddelen PO en GOVAK-middelen (12-4-2018)
In het kader van de decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenmiddelen door het ministerie van OCW zijn ook afspraken gemaakt over de inning van de sectorale arbeidsmarktmiddelen primair onderwijs en de Govak-middelen. De vergoeding voor deze...
Primair onderwijs
Staat van het Onderwijs (11-4-2018)
De teneur in de Staat van het Onderwijs (Onderwijsverslag 2016/2017) is redelijk negatief. De prestaties van leerlingen in het funderend onderwijs zijn gelijk gebleven of nemen af. In vergelijking met andere landen is het segregatieniveau in het po...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Decaan beter gewaardeerd als keuzebegeleider dan mentor (10-4-2018)
Hoewel leerlingen vaker een studiekeuzegesprek hebben met hun mentor dan met hun decaan, zien de meeste leerlingen hun decaan als belangrijkste informatiebron bij het maken van hun studiekeuze. Dat is de conclusie van het jaarlijkse onderzoek van...
Voortgezet onderwijs
Ouders denken ten onrechte dat hun jonge kind reclame herkent (9-4-2018)
45 procent van de ouders denkt dat het leerzaam is wanneer hun kind (onder de zes jaar) zelfstandig filmpjes kijkt op de smartphone of tablet, terwijl dat niet zo is. Ook denkt ruim vier op de tien ouders (44 procent) dat hun kind reclame op het...
Primair onderwijs
Project Gezonde werkdruk?! van Vervangingsfonds krijgt vervolg (6-4-2018)
‘Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van’ is een project van het Vervangingsfonds, in co-creatie met scholen die elke dag te maken hebben met de gevolgen van een hoge werkdruk. In het project wordt onderzocht welke interventies een...
Primair onderwijs
Aanvraagtermijn Teambeurs PO gestart (6-4-2018)
Van 1 april tot en met 15 oktober kunnen schoolbesturen de Teambeurs aanvragen. Deze beurs biedt ruimte aan een team van ten minste twee leerkrachten (van een of meer scholen van een schoolbestuur) om samen een masteropleiding te volgen. Een...
Primair onderwijs
Girlsday 2018 laat 11.000 meisjes kennismaken met technologie (6-4-2018)
Minister Ingrid van Engelshoven van OCW opent op donderdag 12 april Girlsday 2018. Daarna starten in het hele land Girlsday-activiteiten voor ruim 11.000 meisjes uit het basis- en voortgezet onderwijs (van 10 tot 15 jaar) bij 350 bèta,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Doelstelling functiemix nog niet gehaald (5-4-2018)
Op basis van de recentste cijfers van de functiemix in het primair onderwijs is door de Tweede Kamer geconstateerd dat één van de doelstellingen uit het Convenant LeerKracht niet is gehaald. In genoemd convenant was opgenomen dat 40...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe regel inschrijven onderwijspersoneel in Personenregister kinderopvang (5-4-2018)
Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Op die manier kan de overheid vaste én tijdelijke medewerkers continu screenen en de...
Primair onderwijs
#wijschoolleiders: je kunt niet om ons heen! (5-4-2018)
Het werkdrukakkoord is nog maar de helft van de gestelde eis van het PO-Front, we zijn er nog niet. De AVS steunt de stakingen van de leerkrachten in het primair onderwijs en heeft een aanvullende claim naar minister Slob gestuurd ten aanzien van (...
Primair onderwijs
Week van Burgerschap vestigt aandacht op burgerschapsvorming in de klas (5-4-2018)
De Week van Burgerschap, van 21 t/m 25 mei 2018, wil het onderwijs inspireren tijd te besteden aan burgerschapsvorming in de klas. Het thema van 2018 is: ‘van wijk naar wereld’. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse leerlingen lager...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's