Nieuws

AVS-voorlichtingsbijeenkomsten - Regionaal Transfercentrum Primair Onderwijs (16-7-2015)
Om de knelpunten op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs aan te pakken, hebben het Participatiefonds/Vervangingsfonds en het Arbeidsmarktplatform een ‘Sectorplan PO’ opgesteld. Met de ‘Regionale Transfercentra’,...
Primair onderwijs
Toezichthouders onderwijs verplicht risico’s te melden (16-7-2015)
Raden van Toezicht in het onderwijs moeten veel alerter zijn op dreigende misstanden op de scholen die zij controleren en mogen die ook niet onder de pet houden. Toezichthouders worden verplicht om wanbeheer te melden bij de inspectie. Dat staat in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
'Schoolleider aanspreekpunt bij claims ouders' (16-7-2015)
Claims van ouders nemen toe in frequentie en hoogte. Het gaat bijvoorbeeld om kapotte spullen van hun kind. Lang niet altijd is de basisschool hiervoor zelf aansprakelijk, maar de schoolleider heeft wel een verantwoordelijkheid in het uitzoeken...
Primair onderwijs
Bovensectoraal akkoord: meer loonruimte voor onderwijs (10-7-2015)
De afspraken die vrijdag 10 juli gemaakt zijn in de loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015-2016 worden gesteund door de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). De loonruimte zal bestaan uit 2,05 procent in 2015 plus een eenmalige nominale...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Vakbonden CCOOP, CMHF en AC sluiten onderhandelaarsovereenkomst overheidspersoneel (10-7-2015)
CCOOP (waaronder CNV Overheid, CNV Onderwijs, ACOM en ACP), CMHF en Ambtenarencentrum (AC) hebben afgelopen weken met vertegenwoordigers van het kabinet de arbeidsvoorwaardenruimte voor overheidspersoneel verkend. Deze verkenningen hebben op...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
'Breed investeren in kinderen met achterstand' (10-7-2015)
"Het probleem dat vo-scholen extra geld nodig hebben om achterstanden weg te werken is veel groter", zegt AVS-voorzitter Petra van Haren op 9 juli bij BNR Nieuwsradio. "Het begint al voor de basisschool. Er is een goede investering in...
Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad pleit voor integraal vrijwillig aanbod voor kinderen vanaf 2,5 jaar (7-7-2015)
De Onderwijsraad signaleert een aantal knelpunten bij de actuele ontwikkeling van het jonge kind, zoals de matige educatieve/pedagogische kwaliteit en de fragmentatie van het stelsel waar het gaat om financiering, toegankelijkheid en toezicht. In...
Primair onderwijs
Selectie op basis van talent goed voor leerresultaten (6-7-2015)
Het indelen van leerlingen in verschillende onderwijsniveaus in het voortgezet onderwijs heeft een positief effect op de leerresultaten, mits de selectie plaatsvindt op basis van talent. Dit blijkt uit onderzoek van Roxanne Korthals die onlangs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
NRO-VOR-Praktijkprijs ook voor onderwijsprofessionals (6-7-2015)
Op het NRO-congres op 4 november wordt de NRO-VOR-Praktijkprijs uitgereikt aan een Nederlandse onderzoeker of onderwijsprofessional wiens onderzoek is vertaald naar een product of activiteit voor de onderwijspraktijk of het onderwijsbeleid. Het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Educatieve kwaliteit crèches en peuterspeelzalen laag tot gemiddeld (6-7-2015)
Op Nederlandse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is de sfeer goed, staan de leidsters open voor signalen van kinderen en leven ze zich goed in de kinderen in. De peuters worden echter weinig aangemoedigd en begeleid in de ontwikkeling van taal...
Primair onderwijs
Dekker wil verzuiling loslaten bij starten nieuwe school (3-7-2015)
De procedures om nieuwe scholen te beginnen, sluiten niet meer aan bij maatschappelijke ontwikkelingen; zij zijn nog gebaseerd op een verzuilde samenleving. Daardoor is er relatief weinig ruimte voor nieuwe initiatieven. Staatssecretaris Dekker wil...
Primair onderwijs
Zevenduizendste schoolleider aangemeld bij Schoolleidersregister PO (2-7-2015)
In het Schoolleidersregister PO heeft zich begin juli de zevenduizendste schoolleider aangemeld. Daarnaast is het aantal geregistreerde schoolleiders gestegen naar meer dan 2800. Volgens de cao-afspraak in de sector moet elke schoolleider in het...
Primair onderwijs
Nieuwe online tool voor een veilig schoolklimaat (2-7-2015)
Om scholen te ondersteunen bij hun nieuwe wettelijke taken rondom een sociaal veilige leeromgeving hebben de PO-Raad en VO-raad, in samenwerking met Stichting School & Veiligheid, een Modelveiligheidsplan gerealiseerd: het Digitaal...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bijna 7000 leerlingen spijkeren bij op zomerschool (2-7-2015)
Deze zomer leveren 7000 leerlingen een deel van hun vakantie in om naar een zomerschool te kunnen. 3030 havisten, 2035 vmbo’ers en 1859 vwo’ers krijgen twee weken begeleiding in één of enkele vakken waarin ze een...
Voortgezet onderwijs
Vragenlijst voor ouders over kindcentra (1-7-2015)
Kindcentra 2020 wil via een vragenlijst achterhalen wat ouders goede voorzieningen voor kinderen vinden. Kindcentra 2020 streeft naar integrale voorzieningen voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. De uitkomsten worden gebruikt om de idee...
Primair onderwijs
Geen nieuwe CAO VO per augustus 2015 (1-7-2015)
De VO-raad heeft de cao voor het voortgezet onderwijs, die op 1 augustus 2015 afloopt, opgezegd. De vakbonden en de VO-raad hebben 30 juni opnieuw om tafel gezeten, maar konden het niet eens worden. Grootste struikelblokken zijn de onderwerpen loon...
Voortgezet onderwijs
Zeeland eerste regionaal transfercentrum voor behoud banen basisschoolleraren (1-7-2015)
23 Zeeuwse schoolbesturen in het primair onderwijs starten per 1 juli 2015 het Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ) om zoveel mogelijk leraren in dienst te houden. Zeeland heeft te maken met een sterke leerlingendaling: tot 2023 verwachten de...
Primair onderwijs
Onderwijsvernieuwing door schoolleiders en leraren leidt tot beste resultaten (30-6-2015)
Innovaties, mits aan de juiste voorwaarden voldaan, kunnen leiden tot efficiëntiewinst en een toename van de onderwijskwaliteit. Een belangrijke succesfactor hierbij is dat scholen zelf concepten bedenken en uitvoeren. Dat blijkt uit onderzoek...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bijna kwart lessen gegeven door onbevoegde docenten (30-6-2015)
Bijna een kwart van alle lessen in het voortgezet onderwijs wordt gegeven door docenten die nog niet over het juiste diploma beschikken. Ruim driekwart van de docenten is dus wel bevoegd. Scholen met meer bevoegde docenten scoren aanzienlijk...
Voortgezet onderwijs
Sterke verschillen tussen gemeenten in kwaliteit en toegankelijkheid vve (30-6-2015)
Peuters met een risico op een taalachterstand worden steeds beter geïdentificeerd en de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve) gaat gestaag omhoog. Toch zijn er grote verschillen tussen gemeenten, in kwaliteit, toegankelijkheid en...
Primair onderwijs
Brochure Spelregels sponsoring op scholen (29-6-2015)
Het Ministerie van OCW heeft, in samenwerking met diverse organisaties waaronder de AVS, de brochure ‘spelregels sponsoring op scholen’ uitgegeven. In de brochure staan onder andere de spelregels, een stappenplan en aandachtspunten met...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Stem schoolleiders telt voortaan mee bij onderhandelingen over sectorakkoorden (29-6-2015)
De Tweede Kamer heeft onlangs een belangrijke motie aangenomen waarin CDA-lid Rog de regering verzoekt ook de vertegenwoordigers van schoolleiders en leraren te betrekken bij toekomstige onderhandelingen over de sectorakkoorden. De AVS is blij met...
Voortgezet onderwijs
Vak schoolleider ontwikkelt zich van functie naar beroep (29-6-2015)
Oefent de schoolleider een functie uit of een beroep? Oftewel, bepaalt de organisatie de inhoud van het vak of de beroepsgroep zelf? Schoolleiders neigen naar het laatste, blijkt uit een recente enquête van het Schoolleidersregister PO onder...
Primair onderwijs
Bewustwordingscampagne Pensioen Aan van start (26-6-2015)
Vier grote pensioenuitvoerders hebben de campagne Pensioen Aan gestart om baanstarters eerder over hun pensioen te laten nadenken. Voor schoolleiders is divers materiaal beschikbaar om deze campagne onder de aandacht te brengen bij startende...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Vertrouwen in staatssecretaris Sander Dekker bereikt dieptepunt’ (26-6-2015)
Het vertrouwen dat directeuren en leerkrachten werkzaam in het basisonderwijs hebben in staatssecretaris Sander Dekker is tot een dieptepunt gedaald, blijkt uit recente cijfers van DUO Onderwijsonderzoek. Slechts 5 procent van de directeuren...
Primair onderwijs

Pagina's

Advertenties