Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com


Nieuws

Eerste Kamer stemt in met wet vereenvoudiging samenwerkingsschool (13-7-2017)
De Eerste Kamer heeft op 11 juli 2017 na een uitgebreid debat de ‘Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool’ aangenomen. VVD, PvdA, 50PLUS, SP, D66 en PVV stemden voor. SGP, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, PvdD en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Lonen schoolleiders en leraren in PO fors lager dan marktsector (12-7-2017)
Schoolleiders in het primair onderwijs verdienen 12 procent minder loon dan vergelijkbare werknemers in de marktsector. Het gemiddelde loon van leraren in het primair onderwijs ligt zelfs 14 procent onder dat van vergelijkbare werknemers in de...
Primair onderwijs
Leraren en schoolleiders gaan curriculum actualiseren (7-7-2017)
Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Dit gebeurt voor 9 thema’s of vakgebieden, zoals Nederlands,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Pabo-studenten tevreden over opleiding, maar instroom daalt elk jaar (7-7-2017)
Pabo-studenten zijn overwegend tevreden over hun opleiding. Beginnende leerkrachten krijgen vaker begeleiding. Het aandeel instromende pabo-studenten met een niet-westerse achtergrond loopt terug. Dit blijkt uit de eerste ‘Arbeidsmarktanalyse...
Primair onderwijs
Terugdringen bureaucratie en meer transparantie nog speerpunten Passend onderwijs (7-7-2017)
Het lukt steeds beter om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een plek te geven in het reguliere onderwijs. Staatssecretaris Dekker heeft tijdens een Kamerdebat op 5 juli over de elfde voortgangsrapportage Passend onderwijs zijn...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bussemaker wil inzet zij-instromers faciliteren, stimuleren en versnellen (7-7-2017)
Op dinsdag 27 juni voerde minister Bussemaker van OCW in Utrecht een besloten discussie in Utrecht met schoolleiders, zij-instromers, HR-managers, onderzoekers, bestuurders, opleiders, leerkrachten en begeleiders over de mogelijkheden om zij-...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo (7-7-2017)
Scholen die samen aan de slag willen met doorstroomprogramma’s po-vo kunnen hiervoor een subsidie aanvragen. Het gaat om programma’s die basisscholen en middelbare scholen zelf inrichten om zo de overgang van het basisonderwijs naar het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Studenten als rolmodellen voor gelijke kansen (6-7-2017)
Minister Bussemaker lanceert op 6 juli de campagne Students-4-Students. Studenten in het hoger onderwijs worden als coach of als rolmodel gekoppeld aan jongeren in het voorgezet onderwijs, in het mbo of aan jongeren die net zijn gestart in het hoger...
Voortgezet onderwijs
Aantal Gezonde Scholen gestegen tot 876 (6-7-2017)
Het aantal scholen met het vignet Gezonde School steeg in 2017 van 807 naar 876. Om een vignet te behalen, moet een school aan bepaalde criteria voldoen. Op minimaal één thema moet structureel aan gezondheid gewerkt worden. Op de site...
Primair onderwijs
Gat van 467 miljoen euro op OCW-begroting (6-7-2017)
In 2018 moet er een gat van 467 miljoen euro worden gedicht op de begroting van het ministerie van OCW. Dat bevestigde demissionair minister Jeroen Dijsselbloem tijdens het debat op 5 juli in de Tweede Kamer over de Voorjaarsnota. Die 467 miljoen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
CAO Primair Onderwijs opgezegd (5-7-2017)
De AVS en de overige vakbonden hebben op 28 juni 2017 de lopende cao voor het primair onderwijs officieel opgezegd. De opzegging heeft geen directe gevolgen voor werkgevers en werknemers, maar wel wordt met deze formele handeling richting de PO-Raad...
Primair onderwijs
Subsidieregeling vervangingskosten schoolleiders bij studie verruimd (5-7-2017)
De subsidieregeling Regeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders is op twee onderdelen aangepast.  Schoolleiders die op of na 8 oktober 2016 zijn gestart met een masteropleiding, komen nu ook in aanmerking voor subsidie voor het...
Primair onderwijs
Terugblik op slotbijeenkomst ‘Regels ruimen’ (4-7-2017)
Op 21 juni 2017 heeft bij het ministerie van OCW de slotbijeenkomst ‘Operatie Regels Ruimen’ plaatsgevonden. Met bijna veertig scholen uit het po en vo werd samen met staatssecretaris Dekker teruggeblikt op de operatie die in januari van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Openbaar bestuur, zorg en onderwijs zorgen voor veel werkgelegenheid (4-7-2017)
Ruim een kwart van alle banen is bij een van de sectoren openbaar bestuur, zorg en onderwijs. Ook in de handel, vervoer en horeca en in de zakelijke dienstverlening is het aantal banen hoog. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Steeds meer Vlaamse en Duitse vo-leraren voor de klas (4-7-2017)
  In Nederland staan steeds meer Vlaamse en Duitse vo-leraren voor de klas, met name in de grensgebieden. De leraren worden ingezet vanwege het urgente lerarentekort.   Steeds meer Vlamingen laten hun diploma accrediteren bij DUO, zodat...
Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad: Maatschappelijk belang van onderwijs weegt het zwaarst (4-7-2017)
De Onderwijsraad heeft op verzoek van het ministerie van OCW de verkenning De leerling centraal? uitgebracht over de vraag wat het betekent om de leerling meer centraal te stellen in het onderwijs en waar deze ambitie grenzen ontmoet.  De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Functiemix geen oplossing voor lerarentekort (3-7-2017)
Het tekort aan basisschoolleraren dreigt in 2025 op te lopen tot ruim 12 procent. In het debat op 29 juni in de Kamer zijn Kamer en bewindslieden het eens dat maatregelen moeten worden genomen om het nijpender wordende lerarentekort tegen te gaan....
Primair onderwijs
Test de gebruiksvriendelijkheid van het register (3-7-2017)
Het Schoolleidersregister PO zoekt deelnemers voor een gebruikersacceptatietest van zijn site. Kunt u makkelijk vinden wat u zoekt in het register? Is duidelijk hoe u een diploma toe kunt voegen? Of hoe u kunt kiezen voor een...
Primair onderwijs
AVS Centrum Educatief Leiderschap ontvangt NRTO-keurmerk (29-6-2017)
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap heeft op 22 juni jl. het NRTO-keurmerk ontvangen. Dit keurmerk geldt voor alle opleidingen, leergangen en trainingen die het centrum aanbiedt. Het verkrijgen van dit keurmerk is voor ons een erkenning van de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Schoolleiders vinden veiligheid op internet belangrijk (29-6-2017)
Bestuurders en schoolleiders voorzien in de komende jaren een sterk aanhoudende toename van ict-toepassingen. Er is een groot verschil tussen wensen van deze leidinggevenden en het huidige gebruik van leraren. Leidinggevenden hechten veel waarde aan...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Nieuwe subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider primair onderwijs (29-6-2017)
Het ministerie van OCW opent vanaf september 2017 een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie. De regeling heeft als...
Primair onderwijs
Staken voor ‘meer knaken en minder taken’ op Malieveld (27-6-2017)
Basisschoolleerkrachten, schoolleiders en ouders uit het hele land kwamen op 27 juni naar het Malieveld in Den Haag om zich te laten horen voor een beter salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs. Leraren Jan van de Ven en Thijs Roovers...
Primair onderwijs
Werkgroep onderzoekt fiscale regels uitwisselen personeel bij IKC (27-6-2017)
Deze kabinetsperiode nog komt er een werkgroep die de fiscaal-juridische houdbaarheid gaat toetsen van de modellen die Integrale kindcentra (IKC) hanteren voor de btw-afdracht bij het uitwisselen van personeel. Minister Asscher van Sociale Zaken...
Primair onderwijs
Input gevraagd voor enquête ‘scholenbouw valt stil’ (27-6-2017)
Er zijn steeds meer signalen uit het werkveld dat de bouw van scholen stil valt door de stijgende bouwprijzen. De VNG wil samen met de PO-Raad, VO-raad en andere betrokkenen op zoek naar een oplossing. Ter voorbereiding daarvan hebben deze partijen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Arbeidsmarktplatform PO wil met campagne imago lerarenberoep verbeteren (27-6-2017)
Via de centrale vraag ‘Wat draag jij bij?’ prikkelt de campagne van het Arbeidsmarktplatform PO het publiek na te denken over het maatschappelijk belang van het lerarenberoep. Op deze wijze wil expertisecentrum voor de arbeidsmarkt in...
Primair onderwijs

Pagina's