Nieuws

’Binden van (academische) pabo-afgestudeerden’ positief geëvalueerd (19-12-2014)
De meeste pabo-studenten zijn tevreden met de inspanningen van het schoolbestuur voor een (tijdelijke) functie in de regio na afloop van hun stage. Ruim de helft van de 76 ondervraagde studenten heeft inmiddels een baan gevonden. Dit zijn enkele...
Primair onderwijs
Kinderrechtenmonitor 2014: Veiligheid kinderen moet beter (18-12-2014)
De veiligheid van kinderen en jongeren in Nederland moet beter. Nog teveel kinderen zijn slachtoffer van seksueel geweld, kindermishandeling, mensenhandel, kinderporno of pestgedrag. Ook het aantal kinderen dat opgroeit in armoede is gestegen. Dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minder regels, beter onderwijs (18-12-2014)
Tijd, geld en energie in het onderwijs moeten gericht zijn op het geven van goed onderwijs. Regels zijn daarbij nodig, maar te veel regels of onduidelijke regels kunnen zorgen voor een hoge werkdruk en goed onderwijs in de weg staan.  Een...
Primair onderwijs
​Nieuwe modules in Scenariomodel-VO (17-12-2014)
In het Scenariomodel-VO zijn nieuwe modules toegevoegd die inzicht geven in de normatieve formatie, huisvesting en bekostiging. Het Scenariomodel-VO is een online tool waarin per bestuur, regionaal samenwerkingsverband of Regionaal Platform...
Voortgezet onderwijs
​Leraar Jelmer Evers dingt mee naar The Global Teacher Prize (17-12-2014)
Geschiedenisleraar, schrijver en onderwijsinnovator Jelmer Evers, die tevens een workshop verzorgt op het AVS-congres, staat op de short lists voor The Global Teacher Prize, waarmee hij kans maakt op een miljoen dollar. Van over de hele wereld...
Voortgezet onderwijs
Norm Werkstress en Explosieveiligheid uit Arbocatalogus-VO goedgekeurd (17-12-2014)
De Inspectie SZW heeft de norm Werkstress en de uitgebreide norm Explosieveiligheid uit de Arbocatalogus-VO goedgekeurd. De Inspectie SZW (I-SZW) hanteert de normen uit de Arbocatalogus-VO als uitgangspunt bij haar inspecties. Werkstress De...
Voortgezet onderwijs
Aanvraagtermijn Vios-subsidie verlengd (17-12-2014)
De aanvraagtermijn voor Vios-subsidie voor het schooljaar 2014-2015 is verlengd tot 31 maart 2015. Met de subsidie lerarenmobiliteit kunnen schoolleiders, leraren en lerarenopleiders nascholing volgen in het buitenland. Ook voor een educatieve reis...
Voortgezet onderwijs
Dekker: vmbo moet beter aansluiten op bedrijfsleven (17-12-2014)
Staatssecretaris Dekker wil de betrokkenheid van het bedrijfsleven vergroten voor de versterking van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (lob) in alle leerwegen van het vmbo. Dat meldt Dekker in een brief op 15 december aan de Tweede Kamer...
Voortgezet onderwijs
​Steeds meer meisjes kiezen voor bèta (17-12-2014)
Het aantal meisjes dat kiest voor een technische en exacte onderwijsrichting is de afgelopen 10 jaar sterk gestegen. Dat blijkt uit de achtste Emancipatiemonitor 2014 die op 16 december is verschenen. ‘Eindelijk lijkt er schot te komen in de...
Voortgezet onderwijs
​Strengste rekeneisen voor toekomstige pabo-student (17-12-2014)
Uiterlijk in 2020 moeten alle jongeren kunnen rekenen op het niveau dat ze nodig hebben voor hun vervolgopleiding en werk. De komende jaren werken scholen gestaag verder aan het verder verbeteren van het rekenonderwijs. De rekentoets groeit mee en...
Voortgezet onderwijs
Kennisnet neemt Overstapservice Onderwijs over (17-12-2014)
Kennisnet neemt het beheer van de Overstapservice Onderwijs (OSO) over van Schoolinfo. Schoolbesturen moeten hiervoor dus voortaan bij Kennisnet zijn. De overname gebeurt in opdracht van de PO-Raad en VO-raad, die melden dat zij nauw betrokken...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholenopdekaart.nl wordt website voor schoolvergelijkingen po en vo (17-12-2014)
Vanaf februari 2015 is scholenopdekaart.nl de website waar ouders en leerlingen scholen met elkaar kunnen vergelijken. De sites schoolkompas.nl en schoolvo.nl gaan daarin op. Tot die datum is schoolkompas.nl de vergelijkingssite voor middelbare...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Deadlines aanvragen promotiebeurs 2015 bekend (17-12-2014)
De deadline van de eerste ronde waarin aanvragen voor een promotiebeurs voor leraren kunnen worden ingediend is 3 maart 2015. De deadline van de tweede ronde is in september. Het NWO organiseert voor potentiele aanvragers in januari 2015 twee...
Voortgezet onderwijs
Bussemaker doet oproep voor LHBT-innovatieprijs 2015 (17-12-2014)
Op 12 december deed minister Bussemaker van Onderwijs een oproep om kandidaten voor te dragen voor de LHBT-innovatieprijs 2015. De LHBT-innovatieprijs 2015 staat in het teken van ‘Acceptatie en veiligheid van LHBT-jongeren.’ De prijs...
Primair onderwijs
Wet Normering Topinkomens in ruime mate nageleefd (17-12-2014)
Van alle topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector werkt 95 procent in 2013 voor een salaris onder de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT). In de 5 procent waar dat niet het geval was, valt de bezoldiging meestal onder het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
​Scherper toezicht op onderwijsbestuur (17-12-2014)
Besturen in het onderwijs worden scherper op de vingers gekeken. De benoeming van bestuurders in het onderwijs gebeurt voortaan op basis van openbare profielen, waar de medezeggenschapsraad advies over heeft uitgebracht. De medezeggenschapsraad...
Primair onderwijs
Onderwijssocioloog Dronkers: Ouders zetten leraren onder druk voor hoger schooladvies (16-12-2014)
Volgens het Algemeen Dagblad blijkt uit onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers dat basisscholieren uit groep 8 steeds vaker ten onrechte een vwo-advies krijgen. Vooral hoogopgeleide ouders zetten leraren onder druk om hoger te adviseren voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Op gelijkwaardige basis met elkaar leren leidt tot positieve opbrengsten (13-12-2014)
Activiteiten waarin leraren op gelijkwaardige basis met elkaar leren, leiden tot positieve opbrengsten op het niveau van de individuele leraar (kennis en lesgedrag) en leerlingen. Dat is een van de uitkomsten van de literatuurstudie ‘Leraren...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Kinderen willen veilig (leren) internetten (12-12-2014)
Veilig internet, bescherming tegen schadelijk materiaal en goed geregelde privacy. Dat vinden kinderen het meest belangrijk wanneer het gaat om hun online activiteiten. Dat blijkt uit onderzoek van Mediawijzer.net. Meer dan twintigduizend ouders en...
Primair onderwijs
​Eerste Kamer neemt Verzamelwet pensioenen aan (12-12-2014)
De Eerste Kamer heeft op 9 december het wetsvoorstel ‘Verzamelwet pensioenen’ aangenomen. Dit voorstel bevat verschillende wijzigingen in een aantal wetten op het terrein van pensioenen. Het betreft technische en beleidsmatige...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ondersteuning voor ouders bij Passend onderwijs (12-12-2014)
Ouders moeten voldoende worden geïnformeerd en ondersteund. In de volgende voortgangsrapportage Passend onderwijs komen de exacte cijfers te staan van leerlingen die van het speciaal naar het regulier onderwijs gaan. Dat zegde staatssecretaris...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onkunde en onzekerheid bij levensbeschouwelijke vorming op school (11-12-2014)
Veel leerkrachten in allerlei denominaties beschikken over onvoldoende kennis en vaardigheden om levensbeschouwelijke vorming op school goed vorm te geven. “Er is niet zozeer sprake van onwil, maar wel van onkunde”, concludeert Coby...
Primair onderwijs
Gelijke ondersteuning voor werkgevers bij uitvoering Participatiewet (11-12-2014)
Er komt een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk basispakket van voorzieningen voor werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft hierover afspraken gemaakt met de Vereniging van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
'Schrijfonderwijs blijft belangrijk' (11-12-2014)
De Finse Onderwijsraad heeft de beslissing genomen om vanaf schooljaar 2016-2017 typlessen in plaats van schrijflessen op basisscholen te geven. Finland stopt als eerste in Europa met het geven van schrijflessen. "Typen is vandaag simpelweg...
Primair onderwijs
Leerprestaties verbeteren als leraar beter wordt in klassenmanagement (11-12-2014)
Wat levert het op als je als leraar bepaalde strategieën voor klassenmanagement inzet? In hoeverre verbeteren gedrag, motivatie of leerprestaties van leerlingen? En hoe zit dat met hun sociaal-emotionele ontwikkeling? Hanke Korpershoek en haar...
Primair onderwijs

Pagina's

Advertenties