Nieuws

Sectorakkoord voortgezet onderwijs (23-4-2014)
Het kabinet en de VO-raad hebben een sectorakkoord bereikt. Jaarlijks komt er een extra bedrag beschikbaar voor het voortgezet onderwijs, dat oploopt tot 369 miljoen euro in 2020. In het principeakkoord staat dat in 2020 talenten van middelbare...
Voortgezet onderwijs
CAO-PO in cruciale fase (17-4-2014)
Na hervatting van de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs op 11 april 2014 hebben de vakbonden, waaronder AVS, een voorstel gepresenteerd dat de PO-Raad gaat bestuderen en op 23 april aanstaande van een reactie zal...
Primair onderwijs
Akkoord bereikt over nieuwe CAO VO (16-4-2014)
Werkgeversorganisatie VO-raad en vakbonden AOb, Abvakabo, CNV onderwijs en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO VO 2014/2015. De CAO-onderhandelingen tussen de vakbonden en werkgeversorganisaties in het voortgezet...
Voortgezet onderwijs
Onderwijsverslag inspectie: ‘Rol schoolleider essentieel’ (16-4-2014)
De schoolleider maakt het verschil, constateert de inspectie in ‘De staat van het onderwijs’, het Onderwijsverslag over schooljaar 2012/2013. Passend onderwijs staat dan nog onvoldoende op de rails en bij het opbrengstgericht werken is (...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsbeleid niet op elke school gemeengoed (14-4-2014)
Professionalisering van je team en jezelf wordt algemeen gezien als essentieel voor kwalitatief goed onderwijs. Toch geeft één op de vijf schooldirecteuren aan geen actief beleid te voeren op professionalisering. Dat blijkt uit een...
Primair onderwijs
Onderzoek regeldruk (14-4-2014)
Het ministerie van OCW werkt samen met het onderwijsveld aan het verminderen van de regeldruk. Per sector is een werkgroep ingericht die in kaart brengt welke regeldrukpunten zich voordoen. Doel is te komen tot een gezamenlijke ‘...
Primair onderwijs
Advies goede medezeggenschap (11-4-2014)
Met het advies ‘goede medezeggenschap’ vragen de dragende organisaties van leerlingen, ouders, werknemers en schoolleiders en bestuurders aandacht voor het gezamenlijke belang van de medezeggenschap in onze sector. Medezeggenschap is een...
Primair onderwijs
Groen licht voor sectorplan basisonderwijs en ict (9-4-2014)
De sectorplannen voor het basisonderwijs en de ict-sector zijn goedgekeurd. Voor het onderwijsplan wordt elf miljoen euro uitgetrokken, waarmee de sector ontslag van leerkrachten kan voorkomen en jonge leerkrachten kan aantrekken.  Met het...
Primair onderwijs
Advies Onderwijsraad: Toegevoegde waarde niet geschikt voor oordeel over kwaliteit school (7-4-2014)
Leerwinst en toegevoegde waarde zijn waardevolle instrumenten voor scholen om hun onderwijs te verbeteren. Als algemeen oordeel over de kwaliteit van de school is toegevoegde waarde echter níet geschikt. Dat stelt de Onderwijsraad in het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Krimp: een veelkantig vraagstuk (4-4-2014)
Hoe kunnen we anticiperen op de bevolkingskrimp in sommige regio’s? Hoe behouden we onderwijskwaliteit en geven we samenwerking vorm? In het debat tijdens Onderwijspoort KRIMP - dat de AVS samen met de VO-raad en de PO-Raad op woensdag 2 april...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Fusietoets onderwijs stelt menselijke maat centraal (3-4-2014)
Sinds oktober 2011 zijn er meer dan zeventig adviezen uitgebracht over voorgenomen fusies van schoolbesturen in diverse onderwijssectoren. In 2013 gaat het om 44 adviezen waarover in het merendeel een positief advies is uitgebracht. Dat staat in het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen bepalen zelf klassengrootte (3-4-2014)
Scholen blijven zelf bepalen hoeveel leerlingen er in een klas zitten. Een meerderheid van de Tweede Kamer en ook staatssecretaris Dekker zien niets in een voorstel om de maximale klassengrootte bij de wet vast te leggen. Dat blijkt uit een debat op...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Overleg personele gevolgen Passend onderwijs (2-4-2014)
Op het niveau van het samenwerkingsverband moet tripartiet overleg worden gevoerd over de personele gevolgen van Passend onderwijs. Dit zijn de PO-Raad, VO-raad, vakorganisaties en het ministerie van OCW overeengekomen in de tripartiete overeenkomst...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Investeren in professionalisering schoolleider loont’ (31-3-2014)
“Investeren in de professionalisering van schoolleiders loont”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren in reactie op het inspectierapport over de kwaliteit van schoolleiders in basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. “Nadere...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Lintje voor de voorzitter (17-3-2014)
Vertrekkend voorzitter van de AVS Ton Duif heeft op het negentiende AVS-congres in Nieuwegein een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van de burgemeester van Den Bosch, Ton Rombouts. Een deel van het congres stond in het teken van het...
Primair onderwijs
Baangarantie voor startende leraren (17-3-2014)
Zo’n tweehonderd beginnende leraren in het primair onderwijs krijgen na hun opleiding de kans om werkervaring op te doen. De komende twee jaar nemen zij de lessen over van ervaren collega’s met de garantie op een vaste baan. Ervaren...
Primair onderwijs
‘Spreek vertrouwen uit in de school’ (14-3-2014)
“Spreek vertrouwen uit in de school en respecteer de professionals.” Dat is de oproep van vertrekkend AVS-voorzitter Ton Duif op het AVS-congres ‘Leiders voor de toekomst’ op vrijdag 14 maart. “Zij helpen kinderen hun...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aanvragen subsidie gezond schoolplein gestart (12-3-2014)
De open inschrijving voor het aanvragen van ondersteuning voor de inrichting van een gezond schoolplein is vanaf 12 maart gestart. Alle scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen via Gezondeschool.nl/...
Primair onderwijs
Jongens scoren iets hoger op eindtoets dan meisjes (12-3-2014)
De Citotoetsuitslagen zijn bekend. Basisschoolleerlingen behaalden in 2014 gemiddeld een score van 535, een resultaat dat vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Het best passende brugklastype bij deze score is gemengde/theoretische leerweg en havo...
Primair onderwijs
Pabo wil mbo-student kunnen weigeren (10-3-2014)
De gebrekkige kennis aan reken- en taalvaardigheden waarmee mbo-studenten de pabo binnenkomen, gaat ten koste van de onderwijskwaliteit van de pabo. De Vereniging Hogescholen wil daarom dat pabo’s mbo-studenten kunnen screenen bij aanmelding...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ook cum laude mogelijk op diploma vo-leerling (10-3-2014)
Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen binnenkort vakken op een hoger niveau volgen en het predicaat cum laude op hun diploma krijgen. Dat zijn enkele maatregelen van staatssecretaris Dekker van Onderwijs om excellente leerlingen meer...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Verplicht onderwijs voor jonge delinquent (10-3-2014)
Jongeren van 12 tot 23 jaar kunnen straks bij een veroordeling worden gedwongen weer naar school te gaan om hun diploma te halen. Het kabinet stemde onlangs in met het wetsvoorstel maatregel terbeschikkingstelling aan het onderwijs (tbo-maatregel...
Voortgezet onderwijs
Gratis advies en ondersteuning Passend onderwijs (10-3-2014)
Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt gratis ondersteuning en advies op het gebied van medezeggenschap binnen Passend onderwijs. De komende periode zijn nieuwe diensten en producten te verwachten. Hieronder bevinden zich een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scenariomodel PO geactualiseerd (6-3-2014)
Het Arbeidsmarktplatform PO heeft het scenariomodel geactualiseerd. Hiermee zijn actuele prognoses over leerlingen en bevolking beschikbaar. Ook maakt het scenariomodel prognoses over de personele en materiële bekostiging van scholen en...
Primair onderwijs
Cao-overleg voorlopig geschorst (5-3-2014)
Hoewel het overleg over een nieuwe cao voor het primair onderwijs in het begin voortvarend verliep en constructief van aard was, kan na enkele verdiepingssessies gesteld worden dat het nu stroever verloopt. Het overleg is momenteel geschorst. Met...
Primair onderwijs

Pagina's

Advertenties