Nieuws

Brochure Spelregels sponsoring op scholen (29-6-2015)
Het Ministerie van OCW heeft, in samenwerking met diverse organisaties waaronder de AVS, de brochure ‘spelregels sponsoring op scholen’ uitgegeven. In de brochure staan onder andere de spelregels, een stappenplan en aandachtspunten met...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Stem schoolleiders telt voortaan mee bij onderhandelingen over sectorakkoorden (29-6-2015)
De Tweede Kamer heeft onlangs een belangrijke motie aangenomen waarin CDA-lid Rog de regering verzoekt ook de vertegenwoordigers van schoolleiders en leraren te betrekken bij toekomstige onderhandelingen over de sectorakkoorden. De AVS is blij met...
Voortgezet onderwijs
Vak schoolleider ontwikkelt zich van functie naar beroep (29-6-2015)
Oefent de schoolleider een functie uit of een beroep? Oftewel, bepaalt de organisatie de inhoud van het vak of de beroepsgroep zelf? Schoolleiders neigen naar het laatste, blijkt uit een recente enquête van het Schoolleidersregister PO onder...
Primair onderwijs
Bewustwordingscampagne Pensioen Aan van start (26-6-2015)
Vier grote pensioenuitvoerders hebben de campagne Pensioen Aan gestart om baanstarters eerder over hun pensioen te laten nadenken. Voor schoolleiders is divers materiaal beschikbaar om deze campagne onder de aandacht te brengen bij startende...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Vertrouwen in staatssecretaris Sander Dekker bereikt dieptepunt’ (26-6-2015)
Het vertrouwen dat directeuren en leerkrachten werkzaam in het basisonderwijs hebben in staatssecretaris Sander Dekker is tot een dieptepunt gedaald, blijkt uit recente cijfers van DUO Onderwijsonderzoek. Slechts 5 procent van de directeuren...
Primair onderwijs
Hogere score op rekentoets (26-6-2015)
Middelbare scholieren maken hun rekentoets dit jaar beter dan in 2014. Gemiddeld halen zij een 6,1. Dat is 0,2 punten hoger dan vorig schooljaar. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten over het eerste halfjaar van 2015 die staan in de net...
Voortgezet onderwijs
Opvoed- en opgroeiproblemen ongelijk verdeeld (26-6-2015)
Met de meeste kinderen en jongeren in Nederland gaat het goed. Dat toont de trendstudie 'Die jeugd van tegenwoordig' van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) aan. Laagopgeleide jongeren en kinderen en jongeren in multiprobleemgezinnen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Spelling telt in 2016 weer mee bij centraal examen Nederlands (25-6-2015)
Vanaf 2016 gaat spelling weer meetellen bij het centraal examen Nederlands. Dekker heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verzocht de variant met toets op spelling bij de examens in 2016 weer in te voeren. Dit schrijft de bewindsman in...
Voortgezet onderwijs
Kamer steunt LAKS om scholieren te betrekken bij beoordeling docenten (25-6-2015)
De Tweede Kamer steunt het voorstel van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) om scholieren te betrekken bij de beoordeling van docenten. De Inspectie van het Onderwijs gaat hierop controleren. LAKS-voorzitter Andrej Josic: “...
Voortgezet onderwijs
Dekker bereid omkering correctievolgorde terug te draaien (25-6-2015)
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs is bereid om zijn besluit over de omkering van de eerste en tweede correctie nog niet uit te voeren en de huidige werkwijze nog een jaar aan te houden. Dit schrijft hij in antwoorden op vragen uit de Tweede...
Voortgezet onderwijs
Onderwijs benut ict steeds meer (25-6-2015)
Het gebruik van ict binnen het onderwijs blijft stijgen, blijkt uit de Vier in balans-monitor van Kennisnet die op 24 juni is verschenen. Het aantal uren dat leraren ict inzetten is sterk gestegen. Alle leraren gebruiken ict, maar het onderwijs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Zelfregulatie bij groep 8 helpt bij overgang po-vo (24-6-2015)
Door formatief toetsen is het mogelijk leerlingen in groep 8 zelfregulatievaardigheden bij te brengen, zodat deze kinderen beter voorbereid zijn op de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit promotie-onderzoek van Kelly Meusen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Schoolleidersregister PO introduceert instrument leiderschapsstijl (24-6-2015)
Het Schoolleidersregister heeft een nieuw instrument ontwikkeld, waarmee schoolleiders hun eigen leiderschapsstijl kunnen ontdekken. Na een succesvolle pilot met het Schoolleiderskompas, nodigt Schoolleidersregister PO nu alle schoolleiders uit om...
Primair onderwijs
ICT steeds vaker benut in het onderwijs (24-6-2015)
Het gebruik van ict binnen het onderwijs blijft stijgen. Dit blijkt uit de 'Vier in balans-monitor' van Kennisnet die op 24 juni is verschenen. Het aantal uren dat leraren ict inzetten is sterk gestegen. Alle leraren gebruiken ict, maar het...
Primair onderwijs
Met de functiemix de zomer in (24-6-2015)
Het nieuwe schooljaar biedt weer volop kansen om de functiemix verder te versterken, op weg naar een divers samengesteld team en een uitdagende werkomgeving! Klik op de link naar de zomergroet van het ministerie van OCW en de sociale partners,...
Primair onderwijs
Grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren (23-6-2015)
Er zijn grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren van verschillende leeftijden, onderwijsniveaus en geslacht. Jongeren van lagere onderwijsniveaus lijken minder te profiteren van voordelen die media kunnen bieden voor schoolprestaties dan...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad pleit voor ‘vakmanschap’ en ‘mavo’ (23-6-2015)
Het vmbo heeft te kampen met afnemende leerlingenaantallen in de basis- en beroepsgerichte leerwegen, een onoverzichtelijk aanbod en een negatief imago. Dit stelt de Onderwijsraad in zijn advies ‘Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap...
Voortgezet onderwijs
Vanaf 1 juli aanvragen voor subsidie leergang bewegingsonderwijs mogelijk (23-6-2015)
Vanaf 2017 krijgt iedere basisschoolleerling minimaal twee lesuren per week (waar mogelijk drie lesuren) bewegingsonderwijs van een bevoegde leerkracht. Dat is een van de doelstellingen uit het bijna een jaar geleden afgesloten Bestuursakkoord po en...
Primair onderwijs
Persoonlijk contact tussen scholen en musea belangrijk bij samenwerking (22-6-2015)
“Je moet persoonlijk contact opbouwen met een school en hierin investeren.” “Er moet meer rust en structuur komen in de cultuurcoördinatiepunten.” “Museumeducatie moet onderdeel van het leren worden.” Dit...
Primair onderwijs
Advies aan Platform Onderwijs 2032: gezondheid structurele plek in curriculum (22-6-2015)
“Leerlingen toerusten om bewuste keuzes te maken als het gaat om hun voeding en gezondheid, en een bewust voedselbeleid bij alle scholen.” Een werkgroep van ‘Alles is gezondheid…’ onder leiding van Alexander Rinnooy...
Primair onderwijs
Eerste digitale klaslokaal in vluchtelingenkamp Kenia (22-6-2015)
De Nederlandse Vodafone-medewerker Jeroen Aanraad (1987) is naar Kenia vertrokken om daar in het grootste vluchtelingenkamp van de wereld, Kakuma, samen met vluchtelingenhulporganisatie UNHCR twee digitale klaslokalen op te zetten. Het door de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Basisschool De Zwerm wint TechniekTrofee 2015 (19-6-2015)
De basisschool De Zwerm uit Sint Maarten wint de TechniekTrofee 2015. De prijs voor het beste techniekonderwijs die onlangs werd uitgereikt, bestaat uit een oorkonde met een penning en een geldbedrag van 3.500 euro. De prijs, een initiatief van...
Primair onderwijs
Structuur en leiderschap nodig voor kwaliteitsverbetering (19-6-2015)
Wanneer op scholen een cultuur heerst waarin leraren intrinsiek nieuwsgierig zijn naar de resultaten van hun handelen, gaat de kwaliteit van de school omhoog. Ook een goede structuur en leiderschap kunnen het kwaliteitsbewustzijn bevorderen. Dat...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Lichte daling werkloosheid in onderwijs (19-6-2015)
Het aantal lopende WW-uitkeringen is van april naar mei 2015 gedaald met 0,4 procent. Mei 2015 ten opzichte van mei 2014 laat een daling zien van 5,2 procent. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in januari tot en met mei 2015 ook gedaald met 10,5...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Pilot regelluwe scholen blijft alleen toegankelijk voor excellente scholen (19-6-2015)
De motie van CDA, D66, SP en SGP om ook andere scholen dan ‘excellente’ toe te laten tot de pilot regelluwe scholen, heeft het niet gehaald. Dat bleek onlangs tijdens een stemming over de motie in de Tweede Kamer. De regeringsfracties...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Advertenties