Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Bel 030 - 2361010

Bij de AVS Helpdesk kunt u ook terecht als u een second opinion wilt op uw beleidsstukken, voor een functiewaarderingsadvies, een juridische check op uw toelatingsbeleid of andere beleidsdocumenten of wanneer u advies wilt over de bestuurlijke vormgeving en de verdeling van taken en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen bestuur en management. Vraag om een vrijblijvende prijsopgave.
De AVS Helpdesk ondersteunt leden met rechtspositionele en onderwijskundige adviezen over onder andere de volgende zaken:

• Onderwijsbeleid en zorgverbreding;
• Kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling;
• Speciale leerlingenzorg;
• Eigen rechtspositie en bevoegdheden;
• Arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, medezeggenschap;
• Wet- en regelgeving;
• Huisvesting, bekostiging en formatie;
• Salaris, uitkeringen, seniorenregelingen en pensioen;
• Landelijk beleid;
• Functiebouwwerk en functiewaardering;
• Cursussen, training en begeleiding.

Advertenties
 


Bereikbaarheid
De AVS Helpdesk is bereikbaar op telefoonnummer:
030 - 2361010

U kunt de Helpdesk ook per fax (030-2361036) of e-mail bereiken, helpdesk@avs.nl

De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag t/m vrijdag - 9:00-17:00

Helpdesk gesloten op:

  • Goede Vrijdag
  • Tweede Paasdag
  • Hemelvaartsdag
  • Dag na Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Koninginnedag
  • Tijdens het AVS Congres
Specialisaties arbeidsvoorwaarden rechtspositie stichting en instandhouding van scholen materiële instandhouding Europese aanbesteding medezeggenschap huisvesting sociale zekerheid helpdesk voor zowel po als vo

Jan Stuijver heeft een ruime ervaring als leerkracht, directeur, clusterdirecteur en algemeen directeur in het primair onderwijs. Hij volgde tijdens zijn loopbaan verschillende opleidingen, zoals doctoraal Onderwijswetenschappen (orthopedagogiek), HKP onderwijskunde en hij heeft de master Educational Superintendency (MES). Jan deed in zijn loopbaan veel kennis op over Passend onderwijs als...

Paul is werkzaam als consultant voor de AVS. Behalve groepsleerkracht en directeur basisonderwijs was hij onder andere senior trainer/ adviseur bij verschillende onderwijsadviesbureaus. Daarnaast volgde hij een aantal masters (onder andere Educational Leadership en Business Administration) en verzorgde publicaties over bijvoorbeeld krimp, dossiervorming, governance, medezeggenschap en...

Ron Bruijn is adviseur. Eerder was hij leerkracht en (meerschools) directeur in het basisonderwijs. Vanaf 2004 leidde hij als algemeen directeur een scholengroep. Na zijn pensionering zet hij via de AVS Helpdesk zijn ervaring en kennis in ten dienste van collega-directeuren.

Specialisaties ondernemerschap conflictbeheersing internationalisering ICT-vraagstukken schoolontwikkeling huisvesting AVS voordeel helpdesk.

vraagvandemaandkl.png

Welke bedragen zijn beschikbaar voor de directievoering?

Bij de AVS Helpdesk komen regelmatig vragen binnen over de bekostiging van de directievoering. Er is inderdaad veel onduidelijkheid over de beschikbare bedragen voor hiervoor. Hieronder alle beschikbare middelen voor de directievoering op een rijtje:

Normbedrag directeur
basisonderwijs: € 74.893,14
speciaal basisonderwijs: € 80.748,39
speciaal (voortgezet) onderwijs: € 80.737,15

Toeslagen directie
• basisonderwijs:
basisonderwijs:
< 97 leerlingen € 19.677,86
> 97 leerlingen € 36.791,72 (inclusief € 2.564 directietoeslag*)

• speciaal basisonderwijs:
< 99 leerlingen € 20.311,06
> 99 leerlingen € 38.241,12 (inclusief t 2.381 directietoeslag*)

• speciaal (voortgezet) onderwijs:
so of vso 1 – 49 leerlingen € 22.437,09
so of vso 50 leerlingen of meer € 42.390,18

• so-vso:
1 – 49 leerlingen € 42.390,18
50 leerlingen of meer € 62.343,27

• MG (meervoudig gehandicapt) so of vso:
1 – 49 leerlingen € 42.390,18
50 leerlingen of meer € 42.390,18

• MG so-vso:
1 – 49 leerlingen € 42.390,18
50 leerlingen of meer € 62.343,27

In deze bedragen is de directietoeslag van € 2.484* verwerkt.

Kleine scholentoeslag (basisonderwijs)
De kleine scholentoeslag is primair ingevoerd om onder andere de ambulante tijd voor de directie van kleine scholen te bekostigen. De bekostiging is afhankelijk van het aantal leerlingen. Het maximum aantal leerlingen voor de toeslag is 145. De vergoeding bedraagt het bedrag dat gelijk is aan de uitkomst van de berekening:
€ 11.050,84 minus (het aantal leerlingen vermenigvuldigd met € 76,23).

Convenant beloning schoolleider primair onderwijs
In 2004 is het Convenant schoolleiding afgesloten. Voor scholen met minder dan 195 leerlingen wordt jaarlijks een bedrag via het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid beschikbaar gesteld. Voor 2013/2014 is het bedrag t 4.896.
* Zie artikel 6.29a in de CAO PO 2013.

 

Meer veelgestelde vragen

EHBO - EHBO-/BHV-toelage
CAO PO
Primair onderwijs
BAPO-regeling - Tussentijds stoppen
Bapo-regeling
Primair onderwijs
Schooltijden - waarom stapsgewijs indelen
Schooltijden
Primair onderwijs
Hoe bereken ik de NJT van een Logopediste?
Normjaartaak OOP
Primair onderwijs
Groeiregeling - na 1 april
Formatie
Primair onderwijs
Europees aanbesteden - opdracht gunnen
Europees aanbesteden
Primair onderwijs
BAPO-regeling - Korting op salaris
Bapo-regeling
Primair onderwijs
Europees aanbesteden - kansen regionale bedrijven
Europees aanbesteden
Primair onderwijs
Convenant Impuls Brede Scholen
Brede School
Primair onderwijs
Lerarenbeurs - voorwaarden
Regelingen
Primair onderwijs
Gebroken schoolweken - normen van de inspectie
Vraag van de maand
Inspectie
Primair onderwijs