Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Salaris

Dossier Salaris - Artikelen

Er zijn 36 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Sociale partners vragen ‘de beste leraar voor de klas’ - 20 juni 2016
Voor het daadwerkelijk kunnen bieden van een concurrerend loopbaanperspectief achten sociale partners in het po een structureel extra investering van 500 miljoen euro nodig. “Doen we niets aan...
Primair onderwijs
‘Loonsverhoging nog steeds aan de orde bij cao-bespreking’ - 25 januari 2016
AVS-voorzitter Petra van Haren zegt in een reactie op het artikel in het AD van 25 januari dat bij de cao-onderhandelingen nog steeds wordt gesproken over eerder afgesproken loonsverhoging. ,,Het kan...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Doorbetaling loonsverhoging per 1 september 2015 - 25 januari 2016
Door de sociale partners, waaronder de AVS, is een beroep gedaan op de werkgevers om vooruitlopend op de nieuwe CAO PO met terugwerkende kracht per 1 september 2015 de loonsverhoging van 1,25 procent...
Primair onderwijs
Salaristabellen en bedragen voor het PO aangepast - 19 november 2015
De AVS heeft samen met CNVO, FvOv en de PO-Raad op 4 november 2015 afspraken gemaakt over de structurele salarisverhoging, ter uitvoering van het loonakkoord voor 2015 in het primair onderwijs. Het...
Primair onderwijs
Beloning schoolbestuurders meer in lijn met cao - 24 april 2015
De beloningen van schoolbestuurders liggen meer in lijn met de in de cao’s vastgestelde criteria. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker hebben er vertrouwen in dat het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Topinkomens (semi)publieke sector omlaag - 5 januari 2015
De bezoldigingsmaxima van bestuurders in het onderwijs, de cultuursector en de media zijn per 1 januari 2015 verlaagd. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het verder verlagen van de norm voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wet Normering Topinkomens in ruime mate nageleefd - 17 december 2014
Van alle topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector werkt 95 procent in 2013 voor een salaris onder de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT). In de 5 procent waar dat niet het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Doorstroom naar hogere salarisschalen blijft achter - 3 december 2014
Vooral in het primair onderwijs blijkt dat de doorstroom naar hogere salarisschalen verder achterblijft bij de doelstelling van 2014. In oktober zou 40 procent van de leraren in het po in LB moeten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meer salaris en vrijheid noodzakelijk voor kwaliteit leraar - 11 juni 2014
Om de kwaliteit en kwantiteit van het lerarenkorps te garanderen in het primair en voortgezet onderwijs, moet de salariëring voor met name eerstegraads leraren marktconform worden. Ook is het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minder meesters voor de klas - 8 mei 2014
Mannelijke leerkrachten zijn schaars op de basisschool. Sinds 2003 is het percentage mannelijke leerkrachten in het primair onderwijs gedaald van 22,8 naar 15,6 procent in 2012. Redenen: salaris,...
Primair onderwijs
Managers po en vo positief over personeelsbeleid - 8 mei 2014
Managers in po en vo zijn het meest tevreden over de aandacht voor het welzijn van het personeel in het personeelsbeleid. Dit jaar zijn directeuren in alle sectoren iets minder vaak tevreden over de...
Primair onderwijs
AVS pleit voor beloningscode - 29 oktober 2012
De AVS wil een cao voor bestuurders in het primair onderwijs, inclusief beloningscode. “Hiermee voorkomen we wildgroei en maatschappelijk onverantwoorde beloningsafspraken tussen werkgever en...
Primair onderwijs
Mogelijke ontwikkeling nullijn geschetst - 1 december 2011
Decentralisatie arbeidsvoorwaardenStaatssecretaris Zijlstra (OCW) heeft - voorafgaand aan de...
Primair onderwijs
'Haal lerarensalaris uit lumpsum' - 25 augustus 2011
Met het oog op de onderwijsbezuinigingen komt de SP met voorstellen om de positie van de leerkracht te verbeteren in het noodplan `Een betere leraar voor hetzelfde geld´. De SP wil dat het...
Primair onderwijs
Beloningsmaximum po-bestuurder: 153.000 euro - 23 juni 2011
Voor bestuurders en toezichthouders in het onderwijs worden lagere beloningsmaxima vastgesteld dan het wettelijk maximum dat gaat gelden voor bestuurders in de gehele (semi)publieke sector. Ook...
Primair onderwijs
Meer leerkrachten met hoger salaris - 12 mei 2011
In het basisonderwijs is het aandeel leerkrachten met een hoger salaris het afgelopen jaar...
Primair onderwijs
Functiemix en salarisverschillen: geen item voor verdere invoering - 31 maart 2011
In tegenstelling tot hetgeen eerder werd verwacht hebben leraren geen bezwaar tegen salarisverschillen binnen een...
Primair onderwijs
Inkorting salarisschalen per 1 januari 2011 - 16 december 2010
Per 1 januari 2011 worden de salarisschalen van leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs door afspraken...
Primair onderwijs
Loonverschil mannen en vrouwen neemt langzaam af - 4 november 2010
Binnen onderwijs minder verschil dan bij financiële instellingenDe afgelopen jaren is het verschil in...
Primair onderwijs
Effect formele gesprekken niet optimaal door gebrek aan concrete afspraken - 7 oktober 2010
Schaalpromotie nog nauwelijks aan orde in primair onderwijsIn de notitie `Verkenning cao-afspraken...
Primair onderwijs
Oplossing inschaling geldt ook voor adjunct-directeuren - 23 september 2010
Op 1 augustus 2010 is de salarisschaal AA voor adjunct-directeuren afgeschaft. Vanaf die datum zijn alle...
Primair onderwijs
’Nederlands leerkrachtensalaris bescheiden in vergelijking met buitenland’ - 23 september 2010
Onlangs publiceerde OESO de nieuwe editie van het jaarlijkse rapport ‘Education at a Glance’. Daaruit blijkt onder meer dat - ten opzichte van enkele belangrijke vergelijkingslanden (op de VS na) -...
Primair onderwijs
Tweede Kamer handhaaft nullijn onderwijssalarissen - 7 juli 2010
Onder andere een motie van Plasterk (PvdA) om de onderwijssalarissen...
Primair onderwijs
AVS roept politiek op matje - 7 juni 2010
Demissionair kabinet legt onderwijs toch nullijn op In de onlangs verschenen...
Primair onderwijs
‘Redelijk salaris, maar hard werken in onderwijs’ - 17 september 2009
De Nederlandse onderwijsuitgaven groeien mee, parallel aan een toename van het aantal leerlingen en studenten. Ook ligt het salaris van bepaalde leerkrachten iets hoger dan het OESO-gemiddelde. Dit...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Salaris - Documenten

Er zijn 7 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Salaris - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Salaris - Veelgestelde vragen

Er zijn 6 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wanneer heb ik als directielid recht op een bevorderingsperiodiek?
Primair onderwijs
Geldt opheffing wachttijd ook voor groei naar y-waarde boven 399 bij een normfunctie?
Primair onderwijs
Wanneer heb ik recht op de toelage schoolleider van EUR 275?
Primair onderwijs
Wordt de toelage schoolleider van EUR 275 gekort bij bapo en/of ziekteverlof?
Primair onderwijs
Met ingang van 1 augustus 2009 (teldatum 1-10-2008) heeft de school minder dan 200 leerlingen. Ik zit als directeur in een normfunctie met maximumschaal DB. Wat wordt mijn salaris met ingang van 1 augustus 2009?
Primair onderwijs
Met ingang van 1 oktober 2009 krijg ik een nieuwe functie als directeur. Het leerlingenaantal van de school was op 1 oktober 2008 voor het eerst boven de 200 leerlingen. In welke schaal word ik als de directeur aangesteld/benoemd?
Primair onderwijs

Dossier Salaris - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Salaris - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema