Home » Dossiers » Personeelsbeleid » CAO PO

Dossier CAO PO - Artikelen

Er zijn 185 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Enquête cao-bepalingen invullen voor 24 april - 15 april 2017
Bij het vaststellen van de CAO PO 2014–2015 en de CAO PO 2016–2017 is door de sociale partners, waaronder de AVS, afgesproken dat onderzoeken gaan plaatsvinden op het gebied van:...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Van de cao-tafel - 14 maart 2017
In vervolg op onze eerdere berichtgeving over de gang van zaken aan de cao-tafel (zie Kader Primair 6 – februari 2017) melden wij hierbij over de voortgang. Na de vaststelling van de inzet van...
Primair onderwijs
Inzet AVS voor volgende cao vastgesteld - 31 januari 2017
Alle AVS-leden hebben tussen september 2016 en januari 2017 in regionale bijeenkomsten hun inbreng voor een nieuwe cao kunnen benoemen. Ook de AVS-commissie Arbeidvoorwaarden & Personeelsbeleid...
Primair onderwijs
CAO PO 2016-2017 aangepast - 23 december 2016
Als gevolg van de onlangs afgesproken tijdelijke oplossing voor de vervangingsproblematiek binnen het primair onderwijs, zijn enkele nieuwe artikelen opgenomen in de CAO PO 2016-2017. Naar...
Primair onderwijs
Workshops vervangingsbeleid - 22 september 2016
Goed beleid voeren ten aanzien van vervanging is belangrijk. Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) helemaal. De AVS organiseert voor leidinggevenden in het primair onderwijs workshops over...
Primair onderwijs
Jaartaak primair onderwijs - 25 augustus 2016
Stap voor stap wordt de berekening van de jaartaak beschreven. Vanaf de CAO PO 2014-2015 is een verandering voor wat betreft de jaartaak voor medewerkers. Er wordt niet meer gedacht in lestijd maar...
Primair onderwijs
CAO PO 2016-2017 download - 1 augustus 2016
In het primair onderwijs is per 1 juli 2016 de CAO PO 2016 - 2017 van kracht. Deze cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot en met 30 september 2017. De definitieve tekst (in pdf) is...
Primair onderwijs
CAO PO 2016-2017 ook in boekvorm - 12 juli 2016
Op woensdag 29 juni 2016 is de CAO PO 2016 – 2017 door de sociale partners, waaronder de AVS, ondertekend. In de afgelopen weken is er hard gewerkt om het Onderhandelaarsakkoord van 27...
Primair onderwijs
CAO PO 2016-2017 ondertekend - 1 juli 2016
Op woensdag 29 juni 2016 is de CAO PO 2016 – 2017 door de sociale partners, waaronder de AVS, ondertekend. In de afgelopen weken is er hard gewerkt om het Onderhandelaarsakkoord van 27...
Primair onderwijs
Salarisgroei, voor het eerst sinds 2008 - 1 juni 2016
In de kleine uurtjes voor het aanbreken van Koningsdag, terwijl Nederland lag te slapen en enkele fanatiekelingen alvast een plek innamen op de natte vrijmarkt, kwamen onderhandelaars tot een akkoord...
Primair onderwijs
Betekenis onderhandelaarsakkoord CAO PO voor schoolleiders - 29 april 2016
In de berichtgeving over het op 27 april 2016 afgesloten onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2016-2017 kondigde de AVS een nadere uitleg aan over de gevolgen van het akkoord voor de positie van de...
Primair onderwijs
CAO PO 2016–2017 een feit - 27 april 2016
De sociale partners, waaronder de AVS, hebben door tussenkomst van mediator Hans Borstlap op 27 april 2016 een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor een nieuwe CAO PO 2016 – 2017. Wij zijn...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao primair onderwijs - 27 april 2016
Werkgeversorganisatie PO-Raad enerzijds en vakorganisaties AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, FvOv en AVS anderzijds hebben vandaag een onderhandelaarsakkoord voor een...
Primair onderwijs
Sociale partners PO besluiten tot bemiddelaar voor cao-onderhandelingen - 5 april 2016
De sociale partners in het primair onderwijs hebben Raad van State-lid Hans Borstlap bereid gevonden om als bemiddelaar op te treden bij de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het primair...
Primair onderwijs
AVS blijft streven naar tijdig vaststellen nieuwe CAO PO - 4 april 2016
Het overleg over de cao in het primair onderwijs is afgebroken, omdat vakbonden en PO-Raad het niet eens werden over de manier waarop vervanging van zieke collega’s onder de Wet Werk &...
Primair onderwijs
Cao-overleg primair onderwijs afgebroken - 30 maart 2016
Sociale partners, waaronder de AVS, hebben het overleg over een nieuwe cao voor het primair onderwijs op woensdag 30 maart 2016 afgebroken. De PO-Raad en de bonden konden het niet eens worden over...
Primair onderwijs
‘Loonsverhoging nog steeds aan de orde bij cao-bespreking’ - 25 januari 2016
AVS-voorzitter Petra van Haren zegt in een reactie op het artikel in het AD van 25 januari dat bij de cao-onderhandelingen nog steeds wordt gesproken over eerder afgesproken loonsverhoging. ,,Het kan...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Doorbetaling loonsverhoging per 1 september 2015 - 25 januari 2016
Door de sociale partners, waaronder de AVS, is een beroep gedaan op de werkgevers om vooruitlopend op de nieuwe CAO PO met terugwerkende kracht per 1 september 2015 de loonsverhoging van 1,25 procent...
Primair onderwijs
Pauzetijden en afspiegelingsbeginsel in cao-onderhandelingen - 22 januari 2016
De AVS voert aan de cao-tafel gesprekken over diverse thema’s. Naast een groot thema als de invoering van de Wet Werk en Zekerheid vraagt de AVS in de onderhandelingen onder meer ook aandacht...
Primair onderwijs
Nog geen onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO - 17 december 2015
De vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad constateren gezamenlijk dat het niet lukt om vóór het einde van dit jaar een onderhandelaarsakkoord te sluiten voor een nieuwe CAO PO....
Primair onderwijs
’Werkdruk primair onderwijs onveranderd hoog’ - 11 december 2015
De nieuwe cao voor het primair onderwijs heeft in de eerste maanden na invoering (nog) niet gezorgd voor het verlagen van het gevoel van werkdruk bij leerkrachten, blijkt uit online onderzoek van...
Primair onderwijs
Begrippen basisbekwaam en vakbekwaam nader uitgewerkt - 26 november 2015
Sociale partners hebben in het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2014-2015 afgesproken om de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam nader te beschrijven. Deze worden met het ingaan van een nieuwe...
Primair onderwijs
Geboekte vooruitgang cao-overleg 2016 - 4 november 2015
Op 4 november 2015 hebben de PO-Raad, AVS, CNVO en FvOv een afspraak gemaakt over de uitwerking van de loonruimte, zoals de boven-sectorale centrales en werkgeversorganisaties met minister Asscher...
Primair onderwijs
Onderhandelingen CAO PO in volle gang - 6 oktober 2015
In het kader van de onderhandeling over een nieuwe CAO PO zijn de gesprekken met de sociale partners in volle gang. Om tot afspraken te komen wordt onder andere gesproken over de uitwerking van het...
Primair onderwijs
Veertig uur is de max - 3 september 2015
Vanaf 1 augustus 2015 geldt voor het primair onderwijs een 40-urige werkweek. Het is een van de onderdelen uit de cao die beheersing van de werkdruk als speerpunt heeft. De introductie van de 40-...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier CAO PO - Documenten

Er zijn 58 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Pagina's

Dossier CAO PO - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn 4 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier CAO PO - Veelgestelde vragen

Er zijn 26 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Welke voorwaarden gelden voor toepassing van de regeling?
Primair onderwijs
Hoe dienen de uren vervanging vanaf 1 augustus 2015 berekend te worden?
Primair onderwijs
Als niet aan de voorwaarden voldaan is en de werknemer weigert elke medewerking?
Primair onderwijs
Welke dagen vallen onder het begrip "erkende feestdagen"?
Primair onderwijs
Vergoeden van een fiets
Primair onderwijs
Welke diensttijd telt mee voor een jubileumgratificatie?
Primair onderwijs
Wat wordt er onder het begrip ‘schoolleider’ verstaan in de CAO PO 2014-2015?
Primair onderwijs
Hoe kan ik de identiteit van een werknemer vaststellen?
Primair onderwijs
Heeft de LIO recht op reiskostenvergoeding?
Primair onderwijs
Verstrekken van een fiets
Primair onderwijs
Welke personeelsleden hebben als eerste recht op vacatureruimte?
Primair onderwijs
Hoe kom je op bestuurs- en schoolniveau tot de keuze voor het overleg- of basismodel bij de uitwerking van de nieuwe CAO PO?
Primair onderwijs
Is er een checklist aan de hand waarvan de controle kan plaatsvinden?
Primair onderwijs
Telt de LIO-periode mee voor de bepaling van de 36-maanden-termijn?
Primair onderwijs
Ter beschikking stellen van een fiets
Primair onderwijs
Is het mogelijk om een werknemer in twee functies te benoemen/aan te stellen?
Primair onderwijs
Wat moet u op het gebied van de identiteit bewaren?
Primair onderwijs
Kunnen ook andere vergoedingen voor de fiets worden verstrekt?
Primair onderwijs
Mag een personeelslid haar kind onder werktijd zogen en hoeveel tijd krijgt zij daarvoor?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Hoe zit het met het vakantieverlof bij ziekte? Worden die uren gecompenseerd?
Primair onderwijs
Hoe zit het met de identificatieplicht op de werkplek?
Primair onderwijs
Hoe zit het met de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders in de nieuwe CAO PO?
Primair onderwijs
Ben ik verplicht om een EHBO-/BHV-toelage te blijven verstrekken aan personeel?
Primair onderwijs

2.1 Algemeen

Hoe is de vakantieregeling onder de nieuwe CAO PO?
Primair onderwijs

2.7 Overige

Hoe zit het met plaatsing in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) bij ontslagbeleid met het oog op de WWZ, nu de CAO PO 2014 – 2015 doorloopt?
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier CAO PO - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Advies op maat - Primair onderwijs
(17 november 2017), (12 januari 2018), (23 maart 2018)
Training - Primair onderwijs

Dossier CAO PO - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.
De CAO-PO nieuw en anders
17 november 2017, 12 januari 2018, 23 maart 2018