Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Artikelen

Er zijn 318 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Tussenrapportage landelijke begeleidingscommissie personele gevolgen Passend onderwijs - 26 april 2016
In de rapportage staan de activiteiten van de commissie - waarin ook de AVS zitting heeft - sinds haar aanstelling in 2003. Inclusief een overzicht van de signalen die de commissie ontving en een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Raad van State: ‘Instemming ouders bij extra ondersteuning leerling niet nodig’ - 18 april 2016
De Raad van State heeft een negatief advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat het bevoegd gezag van een school met verplichte instemming van de ouders een document moet vaststellen waarin staat...
Primair onderwijs
Meedenken met evaluatie Passend onderwijs - 1 april 2016
Een consortium van onderzoeksinstituten voert de komende jaren het Evaluatieprogramma Passend onderwijs uit. De onderzoekers willen de verschillende actoren uit de praktijk graag betrekken bij de...
Primair onderwijs
Werken aan passend onderwijs vraagt gespreid leiderschap - 18 maart 2016
Tijdens het AVS-congres op 18 maart is het rapport ‘Een passende leeromgeving in de basisschool’ gepresenteerd.  Over professionalisering van leraren voor Passend onderwijs. Gespreid...
Primair onderwijs
Dekker: uitvoering gewichtenregeling niet overhevelen naar samenwerkingsverbanden - 21 januari 2016
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs vindt het op dit moment nog geen goed idee om de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs de gewichtenregeling te laten uitvoeren. Dat schrijft de bewindsman in...
Primair onderwijs
Passend onderwijs: stroomschema zorg op school - 18 januari 2016
Soms is er naast onderwijsondersteuning ook extra zorg op school nodig. Het stroomschema beschrijft de verschillende vormen. Wie er onderwijsondersteuning of zorg moet bieden tijdens onderwijstijd,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Project Versterking Medezeggenschap gaat door - 8 januari 2016
Het project Versterking Medezeggenschap gaat vanaf 1 januari 2016 met een aantal activiteiten door. Het Ministerie van OCW heeft toegezegd nog drie jaar geldelijke ondersteuning te bieden. De Wet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsprofessionals ervaren meer bureaucratie bij Passend onderwijs - 8 december 2015
67 procent van de leerkrachten/mentoren en 59 procent van de intern begeleiders/zorgcoördinatoren vindt dat er nu meer bureaucratie is dan voor de invoering van Passend onderwijs. Minder dan 5...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zorg- en onderzoeksplicht: verwachtingen - 4 december 2015
Uit het jaarverslag en de adviezen van de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) blijkt dat scholen het nog lastig vinden om te bepalen hoe ver hun zorgplicht reikt. Olga Luiken, secretaris bij...
Primair onderwijs
Overzicht bekostiging en maatwerk onderwijs asielzoekerskinderen - 3 december 2015
De massale toestroom van vluchtelingen confronteert scholen meer dan ooit met kinderen die onderwijs nodig hebben. Het vergt snelheid, creativiteit en oplossingsgerichtheid. Voor veel scholen is het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Website gelanceerd over Evaluatie Passend onderwijs - 24 november 2015
De meerjarige evaluatie van Passend onderwijs is vanaf nu te volgen via de website www.evaluatiepassendonderwijs.nl. Hier geven onderzoekers meer informatie over de onderzoeksprojecten, de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
De Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC aangepast - 23 november 2015
De Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC aangepast in verband met de invoering van Passend onderwijs en daarmee opheffing van centrale diensten en regionale expertisecentra en vanwege het...
Primair onderwijs
Zorgplicht geldt zodra leerling is aangemeld - 12 november 2015
Schoolbesturen hebben een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld, of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. In de Wet Passend onderwijs wordt nu een...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Lumpsum ter discussie in debat over Onderwijsbegroting - 30 oktober 2015
De huidige samenleving vraagt meer van ons dan alleen kennis, het onderwijs moet toekomstbestendig worden. Daarbij is een rol weggelegd voor Platform Onderwijs2032. Dat benadrukte minister Jet...
Primair onderwijs
Onderzoek Kohnstamm naar bureaucratie bij Passend onderwijs - 12 oktober 2015
Het verminderen van bureaucratie is een van de doelstellingen van Passend onderwijs. Of deze doelstelling in het po en vo wordt bereikt, gaat het Kohnstamm Instituut onderzoeken op opdracht van het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Kinderen horen bij kinderen’ - 3 oktober 2015
Basisschool De Carrousel in Heerhugowaard huisvest sinds 2006 enkele kinderen met een (ernstige) meervoudige beperking. Wat begon als een goed idee, draait inmiddels in de praktijk boven verwachting...
Primair onderwijs
Voor iedere instantie een ander formulier - 1 oktober 2015
Veel schoolleiders ervaren knelpunten bij de invoering van Passend onderwijs. De toename van de administratieve druk is een van de belangrijkste klachten. Betrokken instanties hebben uiteenlopende...
Primair onderwijs
Geen extra financiële impuls voor Passend onderwijs - 28 september 2015
Er komt geen extra geld voor Passend onderwijs. Volgens staatssecretaris Dekker van Onderwijs ligt de oplossing van de gesignaleerde knelpunten niet in extra middelen, maar in betere samenwerking en...
Primair onderwijs
Passend onderwijs doorontwikkelen - 10 september 2015
De zomervakantie is ten einde en scholen zijn weer aan de slag met onder meer het doorontwikkelen van Passend onderwijs. De rol van de schoolleider in samenwerking met de intern begeleider is hierbij...
Primair onderwijs
Nieuwe wetgeving registratie leerlingen met ontwikkelingsperspectief - 4 september 2015
Sinds de start van Passend onderwijs, ruim een jaar geleden, is een ontwikkelingsperspectief nodig voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Met ingang van 1 augustus 2015 is de wet...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
80 Procent schoolleiders ervaart knelpunten bij Passend onderwijs - 3 september 2015
80 Procent van de schoolleiders ervaart nog knelpunten bij de invoering van Passend onderwijs . In bijna 90 procent van de gevallen gaan scholen niet zomaar over tot het inschrijven van leerlingen....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Medezeggenschap Passend onderwijs gaat door tot 31 december 2015 - 1 september 2015
In ieder geval tot 31 december 2015 kan het Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs de werkzaamheden vervolgen en blijft de kennis en expertise beschikbaar. Dit blijkt na overleg in de Stuurgroep...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leraren staan kritisch tegenover Passend onderwijs - 1 september 2015
Een jaar na de invoering van de Wet passend onderwijs staan de meeste leraren in het primair en voortgezet onderwijs negatief tegenover Passend onderwijs. Leraren lopen tegen tal van problemen aan,...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kwart leerkrachten denkt dat zorgleerlingen niet krijgen wat zij nodig hebben - 17 juni 2015
Leerkrachten beschikken over voldoende pedagogische en organisatorische competenties om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften les te geven in het kader van Passend onderwijs. Toch denkt een...
Primair onderwijs
Ouders positief over zorgleerlingen in de klas - 17 juni 2015
Zo’n 80 procent van de ouders staat er positief tegenover als er in de klas van hun kind ook kinderen zitten die extra ondersteuning nodig hebben. Bijna de helft van de ouders ziet er zelfs een...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Documenten

Er zijn 63 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?
Primair onderwijs
Wat is de procedure voor het verwijderen van leerlingen van school in het kader van het Passend onderwijs?
Primair onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Masterclass - Primair onderwijs
Nog enkele plaatsen beschikbaar
Training - Primair onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen