Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Artikelen

Er zijn 294 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Nieuw: handreiking Passend onderwijs en bestuursformatieplan - 28 april 2015
Onlangs is de handreiking Passend onderwijs en bestuursformatieplan schoolbestuur verschenen. Deze handreiking is bedoeld voor (G)MR-en. De nieuwe handreiking geeft aan hoe het beleid van het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijs en zorg voor leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen - 24 april 2015
Scholen en ouders ervaren door de veranderende regelgeving per 1 januari 2015 veel problemen bij het vormgeven van onderwijszorgarrangementen voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking....
Primair onderwijs
Eerste Kamer akkoord met integratie lwoo en pro in Passend onderwijs - 7 april 2015
De Eerste Kamer heeft op 31 maart ingestemd met het wetsvoorstel om leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) te integreren in het stelsel van Passend onderwijs. De wet treedt...
Voortgezet onderwijs
Passend onderwijs: aanmelding, toelating en verwijdering - 1 april 2015
Er zijn nog veel zaken niet goed geborgd in de uitvoering van Passend onderwijs, concludeert onder andere de onderwijscommissie van de AVS. Zo is er onduidelijkheid over de toepassing van de...
Primair onderwijs
Meer ondersteuning en centrale toekenning middelen voor ernstig gehandicapte leerlingen - 23 maart 2015
Een deel van de middelen die voorheen waren ondergebracht bij de Algemene Wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) worden weggehaald bij de samenwerkingsverbanden en centraal toegekend. De (v)so-scholen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel lwoo en pro in Passend onderwijs - 19 maart 2015
De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel Integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in Passend onderwijs. Als de nieuwe wetgeving ingevoerd...
Voortgezet onderwijs
Kinderen met zware handicap vallen toch buiten de boot bij Passend onderwijs - 18 maart 2015
De Vereniging van mensen met een lichamelijke handicap (BOSK) en het netwerk ieder(in) voor mensen met een beperking of chronische ziekte hebben een brandbrief geschreven aan staatssecretaris Dekker...
Primair onderwijs
‘Benut de ruimte en toon je vakkennis’ - 5 maart 2015
Snipverkouden is hij, maar Paul Rosenmöller, sinds november 2013 voorzitter van de VO-raad, staat ons monter en energiek te woord. Hij wil meer vertrouwen zien: binnen scholen, en tussen primair...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Monitor voor passend onderwijs - 5 maart 2015
Scholen hebben een zorgplicht. Elke school en elk bevoegd gezag wil hier graag aan voldoen, maar hoe? Wat is de beste plek voor welke leerling? Inzicht in het aanbod en de kwaliteit van de...
Primair onderwijs
Ook chronisch zieken hebben recht op Passend onderwijs - 16 februari 2015
Voor chronisch zieke leerlingen zijn er diverse (maatwerk)mogelijkheden om een werkbaar onderwijsprogramma in te richten. Ook deze leerlingen hebben recht op een passend aanbod. Dit schrijft...
Primair onderwijs
Op de synergieschool zijn alle kinderen speciaal - 6 februari 2015
Op de synergieschool in Roermond zitten alle kinderen van sbo De Balans en de reguliere St. Alfonsus straks bij elkaar. Aan etiketten voor ‘speciale’ en ‘reguliere’ leerlingen...
Primair onderwijs
Centrale contactpersoon overbrugt - 6 februari 2015
Met de invoering van Passend onderwijs en de nieuwe Jeugdwet stimuleert de overheid de verbinding tussen beide sectoren. De Onderwijsraad spreekt van ‘een duwtje in de goede richting’....
Primair onderwijs
Onderzoek inzet interne begeleiding - 20 januari 2015
De Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) voert onder haar leden een onderzoek uit naar de inzet van interne begeleiding. In het kader van dit onderzoek vraagt de LBBO via...
Primair onderwijs
Een tikkende pen kan al te veel zijn - 9 januari 2015
Met de komst van Passend onderwijs is de verwachting dat steeds meer leerlingen zullen overstappen van speciaal basisonderwijs naar regulier voortgezet onderwijs. Ook kinderen met gedragsproblemen...
Primair onderwijs
Maak opbrengstgericht Passend onderwijs behapbaar - 9 januari 2015
Om onderwijs opbrengstgericht én passend te maken moeten we bij de realiteit beginnen. De leraar is het uitgangspunt. De mate waarin hij het onderwijs kan behappen, is bepalend voor elk succes...
Primair onderwijs
Bekostiging onderwijs meervoudig gehandicapte kinderen eenvoudiger - 9 januari 2015
Vanaf komend voorjaar zijn scholen voor speciaal onderwijs voor het betalen van zorg en onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen niet langer afhankelijk van diverse geldstromen. Voor 1...
Speciaal onderwijs
Aansprakelijkheid van scholen - 3 januari 2015
Met de invoering van Passend onderwijs krijgen schoolbesturen een zorgplicht. Het boek ‘Aansprakelijkheid van scholen’ plaatst de zorgplicht van scholen in een ruimer kader. Vanuit het...
Primair onderwijs
Passend onderwijs in 2014 minder belangrijk opleidingsthema - 30 december 2014
Uit recent onderzoek van bureau NIDAP onder tweehonderd schoolleiders blijkt dat Passend onderwijs in 2014 een minder belangrijk opleidingsthema was voor basisscholen dan in 2011. Maar als scholen...
Primair onderwijs
Ondersteuning voor ouders bij Passend onderwijs - 12 december 2014
Ouders moeten voldoende worden geïnformeerd en ondersteund. In de volgende voortgangsrapportage Passend onderwijs komen de exacte cijfers te staan van leerlingen die van het speciaal naar het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zesde voortgangsrapportage: invoering Passend onderwijs verloopt goed - 5 december 2014
De start van Passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid om voor leerlingen een passende onderwijsplek te vinden. Dit...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Personele gevolgen passend onderwijs - 1 december 2014
Schoolbesturen in een samenwerkingsverband hebben een gezamenlijke inspanningsplicht om verlies van expertise te voorkomen en daarmee ontslag van betrokken medewerkers zo veel mogelijk te beperken....
Primair onderwijs
Onderwijs Innovatie Groep ontwikkelt AVSinstrument OZOP® door - 29 november 2014
De Onderwijs Innovatie Groep (OIG) heeft in september 2014 het instrument OnderwijsZorg en Ontwikkelprofiel® (OZOP®) overgenomen van de AVS, omdat de AVS zich meer op haar...
Primair onderwijs
​Bureaucratie binnen samenwerkingsverbanden voorkomen: adviezen en handreikingen - 19 november 2014
Minder bureaucratie is een van de doelen van Passend onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) schakelde de Kafkabrigade in om bureaucratie zo veel mogelijk te voorkomen....
Primair onderwijs
Advies Onderwijsraad: Onderwijs en jeugdhulpverlening moeten beter samenwerken - 3 november 2014
Onderwijs en jeugdhulpverlening moeten beter samenwerken en een samenhangende aanpak bieden aan jongeren die extra begeleiding nodig hebben. Een ononderbroken schoolloopbaan zou daarbij het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijs Innovatie Groep ontwikkelt AVS-instrument OZOP® door - 31 oktober 2014
De Onderwijs Innovatie Groep (OIG) heeft in september 2014 het instrument OnderwijsZorg en Ontwikkelprofiel® (OZOP®) overgenomen van de AVS, omdat de AVS zich meer op haar kernactiviteiten...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Documenten

Er zijn 54 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?
Primair onderwijs
Wat is de procedure voor het verwijderen van leerlingen van school in het kader van het Passend onderwijs?
Primair onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Professionalisering

Er zijn 8 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs
Advies op maat - Middelbaar beroeps onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Trainingen - Primair onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema