Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Artikelen

Er zijn 326 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Toelaatbaarheidsverklaring pro en aanwijzing lwoo vóór 1 oktober 2016 - 15 september 2016
Dit jaar wordt de toewijzing van praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) voor het eerst door de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs gedaan, en niet meer door de RVC...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Internetconsultatie Variawet passend onderwijs - 18 augustus 2016
De Variawet passend onderwijs is geplaatst voor internetconsultatie. Het gaat vooral om een aantal technische wijzigingen om de uitvoering goed te laten verlopen. Overige onderwerpen houden...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Online informatietoets Passend onderwijs nu beschikbaar - 7 juli 2016
Ouders & Onderwijs heeft een online toets ontwikkeld om de informatievoorziening over Passend onderwijs in kaart te brengen. De testresultaten vormen een goede aanzet tot een gesprek over de...
Primair onderwijs
Animatiefilm over Passend onderwijs - 7 juli 2016
In Nederland gaan steeds meer leerlingen met een beperking of kinderen die extra ondersteuning nodig hebben naar een reguliere school. Dit gaat niet vanzelf, maar vraagt om samenwerking en goede...
Primair onderwijs
Debat Passend onderwijs: thuiszitten aanpakken - 30 juni 2016
Geen enkel kind mag in 2020 langer dan drie maanden thuiszitten zonder passend onderwijsaanbod. Dat stelde staatssecretaris Sander Dekker in het algemeen overleg Passend onderwijs op 29 juni, dat...
Primair onderwijs
Leraren negatief over Passend onderwijs; schoolleiders positief over toewijzing - 24 juni 2016
Veel leraren hebben er geen vertrouwen in dat Passend onderwijs op hun school in de toekomst een succes gaat worden (basisonderwijs 43%, voortgezet onderwijs 54%), blijkt uit een enquête van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minder leerlingen naar speciaal onderwijs - 23 juni 2016
Het aantal leerlingen dat les krijgt op het speciaal (basis)onderwijs is het afgelopen schooljaar sneller gedaald dan in voorgaande jaren. Ook in het vso is sprake van een daling. “Dit zijn in...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Passend onderwijs voor leerlingen met autisme is zeker mogelijk - 13 juni 2016
Tijdens de thuiszitterstop in Utrecht, op 13 juni, hebben de staatssecretarissen Dekker van Onderwijs en Van Rijn van VWS het rapport ‘Passend onderwijs vanuit autisme bekeken’ uit handen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tussenrapportage landelijke begeleidingscommissie personele gevolgen Passend onderwijs - 26 april 2016
In de rapportage staan de activiteiten van de commissie - waarin ook de AVS zitting heeft - sinds haar aanstelling in 2003. Inclusief een overzicht van de signalen die de commissie ontving en een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Raad van State: ‘Instemming ouders bij extra ondersteuning leerling niet nodig’ - 18 april 2016
De Raad van State heeft een negatief advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat het bevoegd gezag van een school met verplichte instemming van de ouders een document moet vaststellen waarin staat...
Primair onderwijs
Meedenken met evaluatie Passend onderwijs - 1 april 2016
Een consortium van onderzoeksinstituten voert de komende jaren het Evaluatieprogramma Passend onderwijs uit. De onderzoekers willen de verschillende actoren uit de praktijk graag betrekken bij de...
Primair onderwijs
Werken aan passend onderwijs vraagt gespreid leiderschap - 18 maart 2016
Tijdens het AVS-congres op 18 maart is het rapport ‘Een passende leeromgeving in de basisschool’ gepresenteerd.  Over professionalisering van leraren voor Passend onderwijs. Gespreid...
Primair onderwijs
Dekker: uitvoering gewichtenregeling niet overhevelen naar samenwerkingsverbanden - 21 januari 2016
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs vindt het op dit moment nog geen goed idee om de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs de gewichtenregeling te laten uitvoeren. Dat schrijft de bewindsman in...
Primair onderwijs
Passend onderwijs: stroomschema zorg op school - 18 januari 2016
Soms is er naast onderwijsondersteuning ook extra zorg op school nodig. Het stroomschema beschrijft de verschillende vormen. Wie er onderwijsondersteuning of zorg moet bieden tijdens onderwijstijd,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Project Versterking Medezeggenschap gaat door - 8 januari 2016
Het project Versterking Medezeggenschap gaat vanaf 1 januari 2016 met een aantal activiteiten door. Het Ministerie van OCW heeft toegezegd nog drie jaar geldelijke ondersteuning te bieden. De Wet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsprofessionals ervaren meer bureaucratie bij Passend onderwijs - 8 december 2015
67 procent van de leerkrachten/mentoren en 59 procent van de intern begeleiders/zorgcoördinatoren vindt dat er nu meer bureaucratie is dan voor de invoering van Passend onderwijs. Minder dan 5...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zorg- en onderzoeksplicht: verwachtingen - 4 december 2015
Uit het jaarverslag en de adviezen van de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) blijkt dat scholen het nog lastig vinden om te bepalen hoe ver hun zorgplicht reikt. Olga Luiken, secretaris bij...
Primair onderwijs
Overzicht bekostiging en maatwerk onderwijs asielzoekerskinderen - 3 december 2015
De massale toestroom van vluchtelingen confronteert scholen meer dan ooit met kinderen die onderwijs nodig hebben. Het vergt snelheid, creativiteit en oplossingsgerichtheid. Voor veel scholen is het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Website gelanceerd over Evaluatie Passend onderwijs - 24 november 2015
De meerjarige evaluatie van Passend onderwijs is vanaf nu te volgen via de website www.evaluatiepassendonderwijs.nl. Hier geven onderzoekers meer informatie over de onderzoeksprojecten, de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
De Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC aangepast - 23 november 2015
De Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC aangepast in verband met de invoering van Passend onderwijs en daarmee opheffing van centrale diensten en regionale expertisecentra en vanwege het...
Primair onderwijs
Zorgplicht geldt zodra leerling is aangemeld - 12 november 2015
Schoolbesturen hebben een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld, of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. In de Wet Passend onderwijs wordt nu een...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Lumpsum ter discussie in debat over Onderwijsbegroting - 30 oktober 2015
De huidige samenleving vraagt meer van ons dan alleen kennis, het onderwijs moet toekomstbestendig worden. Daarbij is een rol weggelegd voor Platform Onderwijs2032. Dat benadrukte minister Jet...
Primair onderwijs
Onderzoek Kohnstamm naar bureaucratie bij Passend onderwijs - 12 oktober 2015
Het verminderen van bureaucratie is een van de doelstellingen van Passend onderwijs. Of deze doelstelling in het po en vo wordt bereikt, gaat het Kohnstamm Instituut onderzoeken op opdracht van het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Kinderen horen bij kinderen’ - 3 oktober 2015
Basisschool De Carrousel in Heerhugowaard huisvest sinds 2006 enkele kinderen met een (ernstige) meervoudige beperking. Wat begon als een goed idee, draait inmiddels in de praktijk boven verwachting...
Primair onderwijs
Voor iedere instantie een ander formulier - 1 oktober 2015
Veel schoolleiders ervaren knelpunten bij de invoering van Passend onderwijs. De toename van de administratieve druk is een van de belangrijkste klachten. Betrokken instanties hebben uiteenlopende...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Documenten

Er zijn 64 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat is de procedure voor het verwijderen van leerlingen van school in het kader van het Passend onderwijs?
Primair onderwijs
Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?
Primair onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
(12 december 2016), (6 februari 2017)
Masterclass - Primair onderwijs
Nog enkele plaatsen beschikbaar
Training - Primair onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Agenda

Er zijn 2 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.
Finland - Lapland
19 maart 2017 tot 26 maart 2017
Roll out Onderwijs en Zorg: Puur en Praktisch
12 december 2016, 6 februari 2017

Meer onderwerpen