Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Artikelen

Er zijn 295 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Kwart leerkrachten denkt dat zorgleerlingen niet krijgen wat zij nodig hebben - 17 juni 2015
Leerkrachten beschikken over voldoende pedagogische en organisatorische competenties om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften les te geven in het kader van Passend onderwijs. Toch denkt een...
Primair onderwijs
Ouders positief over zorgleerlingen in de klas - 17 juni 2015
Zo’n 80 procent van de ouders staat er positief tegenover als er in de klas van hun kind ook kinderen zitten die extra ondersteuning nodig hebben. Bijna de helft van de ouders ziet er zelfs een...
Primair onderwijs
Passend onderwijs nu in teken van doorontwikkeling - 16 juni 2015
Het eerste jaar Passend onderwijs is goed verlopen. Veel samenwerkingsverbanden hebben de procedures op papier in orde. De komende periode staat in het teken van het bieden van maatwerk en het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Verbinding en goede samenwerking zijn essentieel’ - 11 juni 2015
Reguliere scholen raken steeds minder handelingsverlegen als het gaat om zorgleerlingen. Welk effect heeft dit op het speciaal (basis)onderwijs? Dat zoekt allerlei wegen om Passend onderwijs mogelijk...
Primair onderwijs
Met betere communicatie is op alle fronten veel te winnen - 11 juni 2015
Het schooljaar waarin het primair en voortgezet onderwijs te maken hebben gekregen met grote veranderingen rondom zorgleerlingen is bijna om. Tijd voor een inventarisatie. Hoe is Passend onderwijs...
Primair onderwijs
Langetermijnevaluatie Passend onderwijs gestart - 10 juni 2015
Een multidisciplinair onderzoeksteam onder leiding van drs. Guuske Ledoux (Kohnstamm Instituut, UvA) is vanaf mei 2015 gestart met de Langetermijnevaluatie Passend onderwijs. Een integrale evaluatie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Er staan echt niet opeens rijen kinderen met het downsyndroom voor de deur’ - 10 juni 2015
Hoe pakt Passend onderwijs uit in de diverse lagen van een onderwijsorganisatie? In Amsterdam Zuidoost staat basisschool Samenspel, een van de zeven scholen van Stichting Bijzonderwijs. De...
Primair onderwijs
Ondersteuningsbehoefte halveren - 10 juni 2015
In de kern komt de rolverandering van leraren door Passend onderwijs neer op het vermogen om zorgbehoeften bij kinderen te signaleren en daarover goed te kunnen communiceren. Door anders te kijken...
Primair onderwijs
‘Het is belangrijk dat het behapbaar blijft’ - 10 juni 2015
Passend onderwijs impliceert bovenal een verandering in de rol van leraren. De AVS doet samen met het Welteninstituut van de Open Universiteit onderzoek naar de invoering van Passend onderwijs in het...
Primair onderwijs
Dekker: daling sbo niet gevolg van Passend onderwijs - 9 juni 2015
Al vele jaren is er sprake van een daling van de leerlingenaantallen in het speciaal basisonderwijs (sbo). Volgens staatssecretaris Dekker van Onderwijs kan deze daling dus niet aan Passend onderwijs...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Nieuw: handreiking Passend onderwijs en bestuursformatieplan - 28 april 2015
Onlangs is de handreiking Passend onderwijs en bestuursformatieplan schoolbestuur verschenen. Deze handreiking is bedoeld voor (G)MR-en. De nieuwe handreiking geeft aan hoe het beleid van het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijs en zorg voor leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen - 24 april 2015
Scholen en ouders ervaren door de veranderende regelgeving per 1 januari 2015 veel problemen bij het vormgeven van onderwijszorgarrangementen voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking....
Primair onderwijs
Eerste Kamer akkoord met integratie lwoo en pro in Passend onderwijs - 7 april 2015
De Eerste Kamer heeft op 31 maart ingestemd met het wetsvoorstel om leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) te integreren in het stelsel van Passend onderwijs. De wet treedt...
Voortgezet onderwijs
Passend onderwijs: aanmelding, toelating en verwijdering - 1 april 2015
Er zijn nog veel zaken niet goed geborgd in de uitvoering van Passend onderwijs, concludeert onder andere de onderwijscommissie van de AVS. Zo is er onduidelijkheid over de toepassing van de...
Primair onderwijs
Meer ondersteuning en centrale toekenning middelen voor ernstig gehandicapte leerlingen - 23 maart 2015
Een deel van de middelen die voorheen waren ondergebracht bij de Algemene Wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) worden weggehaald bij de samenwerkingsverbanden en centraal toegekend. De (v)so-scholen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel lwoo en pro in Passend onderwijs - 19 maart 2015
De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel Integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in Passend onderwijs. Als de nieuwe wetgeving ingevoerd...
Voortgezet onderwijs
Kinderen met zware handicap vallen toch buiten de boot bij Passend onderwijs - 18 maart 2015
De Vereniging van mensen met een lichamelijke handicap (BOSK) en het netwerk ieder(in) voor mensen met een beperking of chronische ziekte hebben een brandbrief geschreven aan staatssecretaris Dekker...
Primair onderwijs
‘Benut de ruimte en toon je vakkennis’ - 5 maart 2015
Snipverkouden is hij, maar Paul Rosenmöller, sinds november 2013 voorzitter van de VO-raad, staat ons monter en energiek te woord. Hij wil meer vertrouwen zien: binnen scholen, en tussen primair...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Monitor voor passend onderwijs - 5 maart 2015
Scholen hebben een zorgplicht. Elke school en elk bevoegd gezag wil hier graag aan voldoen, maar hoe? Wat is de beste plek voor welke leerling? Inzicht in het aanbod en de kwaliteit van de...
Primair onderwijs
Ook chronisch zieken hebben recht op Passend onderwijs - 16 februari 2015
Voor chronisch zieke leerlingen zijn er diverse (maatwerk)mogelijkheden om een werkbaar onderwijsprogramma in te richten. Ook deze leerlingen hebben recht op een passend aanbod. Dit schrijft...
Primair onderwijs
Op de synergieschool zijn alle kinderen speciaal - 6 februari 2015
Op de synergieschool in Roermond zitten alle kinderen van sbo De Balans en de reguliere St. Alfonsus straks bij elkaar. Aan etiketten voor ‘speciale’ en ‘reguliere’ leerlingen...
Primair onderwijs
Centrale contactpersoon overbrugt - 6 februari 2015
Met de invoering van Passend onderwijs en de nieuwe Jeugdwet stimuleert de overheid de verbinding tussen beide sectoren. De Onderwijsraad spreekt van ‘een duwtje in de goede richting’....
Primair onderwijs
Onderzoek inzet interne begeleiding - 20 januari 2015
De Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) voert onder haar leden een onderzoek uit naar de inzet van interne begeleiding. In het kader van dit onderzoek vraagt de LBBO via...
Primair onderwijs
Een tikkende pen kan al te veel zijn - 9 januari 2015
Met de komst van Passend onderwijs is de verwachting dat steeds meer leerlingen zullen overstappen van speciaal basisonderwijs naar regulier voortgezet onderwijs. Ook kinderen met gedragsproblemen...
Primair onderwijs
Maak opbrengstgericht Passend onderwijs behapbaar - 9 januari 2015
Om onderwijs opbrengstgericht én passend te maken moeten we bij de realiteit beginnen. De leraar is het uitgangspunt. De mate waarin hij het onderwijs kan behappen, is bepalend voor elk succes...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Documenten

Er zijn 54 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?
Primair onderwijs
Wat is de procedure voor het verwijderen van leerlingen van school in het kader van het Passend onderwijs?
Primair onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Professionalisering

Er zijn 5 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Trainingen - Primair onderwijs
(6 oktober 2015), (7 oktober 2015), (13 oktober 2015), (14 oktober 2015)
Trainingen - Primair onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Agenda

Er zijn 2 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.
Finland - Lapland
13 maart 2016 tot 20 maart 2016
Nieuwe rollen en gedeeld leiderschap voor passend onderwijs en jeugdhulp
6 oktober 2015, 7 oktober 2015, 13 oktober 2015, 14 oktober 2015